(vhds.baothanhhoa.vn) - Đồng phục cho học sinh là một trong những vấn đề được mang ra bàn luận nhiều, đặc biệt vào dịp đầu năm học. Mỗi trường có kiểu đồng phục và có những quy định cũng không giống nhau, thậm chí quá cứng nhắc trong quy định, vô tình tạo áp lực cho phụ huynh, học sinh…
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WeG7teG6pcOz4buf4bqx4bq5QDlm4bq5w6JAa+G6peG7jzdAb23hurvhurnDokBvbeG7keG7i+G6ucOiQOG6peG6vzdYL+G6pT1ZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhuqRhLjjhu7hZ4bu5ZuG6ucOiQGvhuqXhu483QDfhuqXhurtA4bql4bq/N0Bu4bqn4bq54bqlQGUoQMOpZ29Ab23hurvhurnDokDhurnhuqXGoeG6ucOiQOG7mzHhurlAOeG6r0A54buR4buJN0DDqS7hurnDokBtLkA2KOG6uUBlw7Mz4bq5QOG6ueG6peG6p+G6r8Oz4buwQDldN0A24bqn4bqxb0Dhu5so4bq7QDjhuqtrQDkyw7NA4bq5e8OpQOG6peG6vzfhu6xAw4lp4bqnQG9t4buR4buL4bq5w6JAN+G6vUDEkeG6p+G6t8OzQDlm4bq5w6JAa+G6peG7jzdA4bubKEA34bq9QOG6ueG6pcah4bq5w6JAbMOz4bufQDnhuqvhurnhuqVAN8O04bq5w6JAxJHhuqXhu4PhurnDokDDouG6p+G7heG6ucOiQOG6ueG6pS7Ds+G7sEBv4bqlM8OpQDfhuqXhuq1AbMOzIUA34buT4bq5w6JA4bq54bqlfTdAb23hurvhurnDokBsw7Phu59AOeG6q+G6ueG6peG7sEDhu5vhu4NAb+G6qeG6ueG6pUBvKeG6u0Aha0Bl4buVN0A34bql4bq7QGvhuqXhu49A4bqlw7Phu5/hurnhuqXhu7BA4bql4bq/N0Bu4bqn4bq54bql4oCmWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bu1Lmtv4bqn4bq74bq54bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7g4b+G6pcOzw6k2QOG6p+G7tWHhurlvYW3hu7hAbm/hu59lYcOa4bu44bud4bqnOG/huqXhu6hAOiMja+G7o+G7qkDhuqVh4bqnw6LhuqVv4buoQCYkJmvhu6Phu6rhu7hAbm03w5rhu7gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kJCojLz06OjgmIywjOyMlbyU6JSQmZSPhu6xka8Oixq9tw5o9JeG7uEAuZW/DmuG7uOG7teG6pcOz4buf4bqx4bq5QDlm4bq5w6JAa+G6peG7jzdAb23hurvhurnDokBvbeG7keG7i+G6ucOiQOG6peG6vzfhu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDojI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gmJCbhu7hAL1nhuqThur83QG7huqfhurnhuqVAZcOsa0A9dEBPbeG7keG7i+G6ucOiQE/huqRA4bqkPOG6p0BFZzdAVuG6pDPDs0BFZzdX4busQFbhu6XhurnhuqVA4bq54bqlKEBvbeG7keG7i+G6ucOiQDfDs+G6ucOiQDcxa1fhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVhub23hurvhurnDolnDicOz4buD4bq5QMSR4bqn4bq3w7NAbMOz4bufQDnhuqvhurnhuqVYL25vbeG6u+G6ucOiWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bq44bqlw6xAZSnhuqdANzDDs0A34bqlw7Phu5/hurHhurlA4bujPOG7n0BtLkA3ITfhuqVAOTDhu59Aw6lnb0Dhurl7w6lA4bubw6zhuqdAN+G6u+G6uUDDoiHhuqdAN8O1LkDDqeG6qeG6ueG6peG7sEBlw7I3QOG6uSjhu59AN+G6peG6q0Dhurjhu6zhu7fhu6xAxKlAa+G6peG7keG7i+G6ucOiQHThurlA4bqk4buR4bq5w6JAVk9LQE/huqUu4bq54bqlQOG6pOG6vS5XQGUp4bqnQOG6peG6p+G6seG6uUBu4buVQDd74bq5w6JAb+G6pSLhurnDokBvbcOj4bq5QMSR4bqlw7Phu4PhurlAw6ldb+G7rEDhurh7w6lA4bql4bq/N0BvbeG7kcOsN+G7sEDEkeG6peG6p0A3w6rhurlAZShA4bql4bq/N0Bu4bqn4bq54bqlQGXDrGtAPUDEqUDDqWdvQG9t4buR4buL4bq5w6JAb+G6p+G6t8OzQOG6peG6vzdAb23Do+G6uUA54bqrLkA2KOG6uUBv4bqlKOG6ueG6pUBr4bql4buF4buwQDfhurvhurlAw6Ih4bqnQDfhuqXhuqtAOT5A4bub4buRw6zhurnDokDhu5so4bq7QMOpZ29A4bub4buPQOG7m+G6p+G6sTdAZeG6p8Oj4bq5QGzDsy7hurlAOcSD4bq5QDfhuqXhuqfEgzdAIeG6u0A5ZuG6ucOiQGvhuqXhu4834busQE9t4buR4buL4bq5w6JA4bql4bq/N0A3w7UuQDfhurvhurlAN+G6peG6q0A34bq9QCRAZeG6uynhuqdAIeG6u0A5ZuG6ucOiQGvhuqXhu4834buwQGzDs+G7n0A54bqr4bq54bqlQG/huqXhu5NAJOG7sEAq4buwQD9Aw6ldN0Ah4bq7QG7DrUDDqeG6p0BvbX3hurnDokA3w6rhurlAIeG6u0Br4bql4buD4bq5w6JAbuG6o0DDqV03QMSR4bql4bqnQG9oQDfhuqXhu5M3QDchN0DhuqXhurspb0A5Z+G6ucOiQG9tPOG6p0DhurnDouG6peG6p+G6scOp4oCmQOG7teG6vUDDqWdvQOG6peG7g8OpQDfhurvhurlAN+G6peG6q0Dhu5vhuqlAbMOzw6PhurlA4bq5w6PhurlAw6ldN0Ah4bq7QGvhuqXhu4PhurnDokDhu5so4bq7QOG6ucOiKOG7n0Br4bqlPOG6p0DDqV03QCHhurtAbsOtQMOp4bqn4busQOG7teG6peG6q0Dhurjhu6zhu7fhu6xA4bq54bqlw6xAZSnhuqfhu6hA4oCc4bu14bql4bqn4bqvw7NA4bql4buDw6lAOTHhu5/hu7BAOeG6p0DhuqXhur83QOG7m+G6r0A34bq74bq5QMSR4bql4bq9N0Dhu5soQOG6ueG6veG6p0Dhu5vDrOG6p0Bv4buD4bqnQG1b4bq5w6Lhu7BAN+G6u+G6uUA24bqrQDln4bqnQDfhu4tAOeG7gUDDouG6peG6p0Dhu5so4bq7QG5oQOG7myhANuG6q0A34buDQMOi4bqnIeG6u0Br4bqlw6NANuG6qeG6ueG6pUBvbeG7kcOsN0Blw6xr4busQOG7tcO04bq5w6JA4bq5w6Iu4bufQG/hu4XhuqdA4bql4buDw6lAOTHhu5/hu7BAb23Do+G6uUB6LmXhurtAN8O1LkBlw6xr4buwQDfhu4NAw6Lhuqch4bq7QOG6ueG6pX03QOG6ueG6pcSpQGvhuqXhu49A4bqlw7Phu5/hurnhuqVAN+G6pcOyQOG7oUDDqV03QDlm4bq5w6JAa+G6peG7jzdAN+G6peG6u0A34bq74bq5QDnDsuG6ucOiQGzDs+G7n0A54bqr4bq54bqlQDnhurdAb20h4bq54bqlQDzhurnhuqVA4bql4buRxKnhurnDokA5xIPhurlAb+G6peG6p0A5w7MuQDfDtS5AZcOsa+G7rEBP4buD4bqnQG/huqUx4bufQDYxb0DhurnDouG7i0Dhu5vhuqlAOeG6p+G6r8OzQOG6uSjhu5/hu6xA4buaKEA34bq74bq5QG/hu4PhuqdAb+G6peG6qUBtw7JvQMSR4bqn4bq54bqlQOG6ucOi4bql4bqn4bqxw6lANlvhurnDokA3ITfhuqVAw6LhuqXhuqdA4bubKOG6u0DDqWdvQG/hu4tAw6Lhuqcx4buf4buwQDgh4bq5QGXDo+G6uUBv4buR4buL4bq5w6Lhu6xAT+G7mUA5MeG7n+G7sEA34bq74bq5QMSR4bql4buD4bq5w6JAN8Oq4bq5QGzDs8Oj4bq5QOG6ucahLkDhurnhuqXhu5HhurnDokBv4bql4buRw63hurnDokA34bql4bqnxIM3QCHhurtAa+G6peG7g+G6ucOiQDlm4bq5w6JAa+G6peG7jzdANuG6q0DhurnDosO1QGzDs8Oj4bq5QGzDsyFA4bq54bql4bqn4bqvw7NA4bub4bqpQG9t4bq74bq5w6JAPUDhurl7w6lA4bql4bq/N+G7sEDhurnhuqUoQG9t4buR4buL4bq5w6JAN8O04bq5w6JAN+G6pWJAw6nDrOG6p0BvaEA34bql4buTN0A54buR4buJN0A9QGUy4bq5QOG6peG6uylvQDln4bq5w6JAb2084bqnQOG6ucOi4bql4bqn4bqxw6lAN+G6peG6u0A3ITdAN+G6u+G6ueKApuKAneG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bq4e8OpQOG6peG6vzdAJCMkJC0kIyQlQOG6uSjhu5/hu7BAN+G6u+G6uUDDoiHhuqdALuG6ueG6pUBF4bus4bqk4busQMSpQGvhuqXhu5Hhu4vhurnDokBFLsOpQE7DreG6uUBWT0tAT+G6pS7hurnhuqVA4bqk4bq9LldANuG7kcOsN0A34bqlMOG6uUDhu5so4bq7QG9t4buR4buL4bq5w6JAT+G6pOG7tU7hu6xA4bq4w6Lhu4PhuqdAb23hu5Hhu4vhurnDokA34bq74bq5QC7hurnhuqVA4bql4bq/N0A34bq9QOG6ueG6pcah4bq5w6JAbMOz4bufQDnhuqvhurnhuqVAbeG6p8Oj4bq5w6JAb23hurvhurnDokDDqV03QDlm4bq5w6JAa+G6peG7jzfhu7BAN+G7j0Bv4bql4bq3QDchN0DhurnDoijhu59Ab+G6peG7k0Ak4buwQCrhu7BAP0DDqV03QCHhurtAbsOtQMOp4bqnQG9tfeG6ucOiQDfhur1AZeG6u8Oi4bq7QDfDtS5A4bq54bqlKEBvbeG7keG7i+G6ucOi4buwQDchN0DhurnDoijhu59AN8Oq4bq5QGUp4bqnQMOpXTdAIeG6u0BvbX3hurnDokA34bq9QDdo4busQHThurnhuqVAReG7rOG6pOG7rEA34bql4bq7QDbhuqfEg2/hu6hA4oCc4bu5MeG7n0A3w7ThurnDokBlKEDhurnDoW9A4bube+G6uUDhuqXhur0uQG3huqfDo+G6ucOiQDfDtS5A4bq54bqlKEBvbeG7keG7i+G6ucOiQOG6ueG6peG7keG6ucOiQG/hu4PhuqdAb+G6pTHhu59A4bqlw63huqdAN+G7k+G6ucOiQOG6ueG6pX034busQOG7szzhurlAb+G6pTDhurlAN+G6u+G6uUBv4buD4bqnQOG7myjhurtANyE3QOG6ucOiKOG7n0Al4buwQCbhu7BAOkA44buNQDfhuqViQOG7n8Ojw7NANzLDs0DDqV03QCHhurtAb2194bq5w6JAN+G6vUA3aEA34bql4buTQMSR4bql4buD4bq5w6JAa+G6pTzhuqdAw6ldN0Ah4bq7QDlm4bq5w6JAa+G6peG7jzfhu7BA4bq54bql4buR4bq5w6JAN+G6u+G6uUA5PkBlKMOpQOG6ucOi4buR4buJN0Bsw7Phu59AOeG6q+G6ueG6peG7sEBv4buTN0Bv4buZQG/huqXhu5NAJEA5xIPhurlAb+G6peG7k0A6QDfhurvhurlAN+G6pWJAw6ldN0A54bqnQMOpXTdAZSnhuqdAJEA34bql4bqnxIM3QCHhurtAOWbhurnDokBr4bql4buPN0A3w7UuQOG6ueG6pShAb23hu5Hhu4vhurnDouG7rEDhuqThu4HhuqdAb+G6peG6qUA34bq74bq5QDY84bq7QMSR4bql4buD4bq5w6JA4bufw6PhurlAbzDDqUDhurnDo+G6uUA34buTQOKAnDkh4bq54bql4oCdQCHhurtAOWbhurnDokBr4bql4buPN0BvbeG6u+G6ucOiQDpA4bq5w6Io4bufQDfhuqXhurtAb+G7lUBv4bqn4bq54busQE/hu4PhuqdAZSnhuqdAN+G6vUBuw7Phu59A4bq5w6LhuqVjQMSR4bqlITfhu7BAb+G6peG7k0Al4buwQCbhu7BAOkDEkeG6peG7g+G6ucOiQGvhuqU84bqnQGUoQCHhurtAb2194bq5w6JAN+G6vUA3aEDDqShAZShAIeG6u0DDqSjDs0A34bq9QDdo4buwQGXhuqfhurHDs0A54buR4buJN0DEkeG6peG7g+G6ucOixq/igJ3hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WVhub23hurvhurnDolnEkOG6peG7g+G6ucOiQOG6ucOj4bq5QG8p4bq7QCFrQGXhu5U3WC9ub23hurvhurnDollYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WU/huqXhu5U3QG/Eg+G7sEDDqV03QDlm4bq5w6JAa+G6peG7jzdAOeG7heG6p0Dhu5vDrOG6p0DhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVA4bub4buZLkBv4buD4bq5QOG7m+G6p+G6ueG6pUDhu5vhuqFAOcOga0DhuqXhur83QDnhu5Hhu4vhurnDouG7sEDEkeG6pcOt4bqnQDgz4bufQOG7oUBv4bql4buTN0Dhu6Mw4bufQDjhu5XhurnDokDigJxv4bql4buRw63hurnDokDhuqXhuqfhurHDs+KAnUA3w7UuQMOpaeG6p0DhurnhuqUoQG9t4buR4buL4bq5w6Lhu7BAbMOzLuG6uUBvbeG6v+G6ucOiQOG6pcOt4bq5QGUoQDnhuqvhurnhuqVA4bql4buRw6zhurnDokDhu5t74bq5QOG6peG6vS5Ab20u4bq5w6JAa+G6peG7jzdAN+G6peG6u0Bvw7No4bqnQG9t4bqhQOG6peG6vzdAOeG7keG7i+G6ucOiQOG7myhA4bqlKeG6uUA34bqlxINAbuG7lUBr4bqlMOG6uUA24bqn4bqxb0A54bqn4bqvw7NAxJHhuqfhurHhurlAxJHhuqfhurnhuqVAb8SDQDfDtS5ANyE3QMOi4bqnLkA54bqp4bq54bqlQG/huqXhurdA4bql4bqn4bqx4bq5QGzDsy5Ab20u4bq5w6JAa+G6peG7jzdAxJHhuqUhN0DhurnhuqUuw7NAw6LhuqfGoS5ANyE3QGHDqUDhuqXhur83QG7huqfhurnhuqXhu6xAT8Oz4bufQOG6ueG6peG6p8Oj4bq54buwQOG6ucSDw7NAb+G6peG7lTdA4bql4bqn4bqx4bq5QMOpZ29ANyE34bqlQG/huqUh4bqnQGzDsyFAb+G6peG6qUDhu5vhu4NAb+G6qeG6ueG6pUDhu5vhuqfhurE3QMOpXTdAOWbhurnDokBr4bql4buPN0Bu4bqjQGUoQCFrQGXhu5U3QDnhu4XhuqdA4bubw6zhuqdANzxAa+G6peG7j0DhuqXDs+G7n+G6ueG6pUDhu5soQOG6peG6vzdAbuG6p+G6ueG6peG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4buaKEBu4buVQDfhu5PhurnDokDhurnhuqV9N0Ax4bufQOG6ucSDw7NAOeG7keG7iTdAOV1vQMSpQDchN0BvbeG7keG7i+G6ucOiQDfDquG6uUDEkeG6peG6vUDEkeG6pXvhurnhu7BA4bub4buN4bq5w6JAbjDDs+G7sEDhu5vhu43hurnDokDhu6MuQGXhuqfhurHDs0A34bq9QDnhu5Hhu4k3QDfhuqUxa0DhurnhuqUz4bq5QOG6pS7hu59Aa+G6pTzhuqdAN+G6vUDDqWdvQG7hu5VAw6nEqUDhuqXDreG6ueG7sEA3ITfhuqVA4bq54bql4bqp4bq5QG/huqXhursh4bq5w6JA4bqlw63hurlAOeG6t0DhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVAOcSD4bq5QG9t4buR4buL4bq5w6JA4bubw6zhuqdAbzDDqUBvbSnhurnDokBv4bql4bq7POG6p0DDqSHhuqdA4bq54bqlMW/hu6xAT23EqUDhu5vhuq9AT23hu5Hhu4vhurnDokBP4bqn4bq3w7NA4bql4bq/N0BWT+G6pFdAT+G6pS7hurnhuqVA4buiw7Mw4bq5QFZMw7Mu4bq5QOG6pOG6vS5X4buwQOG6ucOt4bqnQDfhur1AOcSD4bq5QCQvJUDhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVA4bq5w6LhuqXDqOG6u+G7rEDhu7fhu41AZShA4bq5w6Io4bufQDkyw7NAb8OzMuG6ueG7sEBv4bqlYeG6u0Bsw7Phu59AOeG6q+G6ueG6pUBu4bqjQMOpXTdAOWbhurnDokBr4bql4buPN0DhurnhuqXhu5HhurnDokA2w7No4bqnQDfhuqUo4bq7QDfhu4tAN8O1LkDhurnDoijhu59Ab+G6peG7k0AkQOG6uSjhu5/hu7BAb23Do+G6uUBuMOG6uUBvbeG7keG7i+G6ucOi4buwQDfhur1AbTFvQOG6ueG6peG6p+G6r8OzQG59N0DDqSjDs0DigJzDiV03QDnDoGtAN+G6peG6u0A34bq74bq54buwQGvhuqXhu49A4bqlw7Phu5/hurnhuqVA4bq5KOG6u0A3w7ThurnDokDDqcOz4buF4bq54buwQG0xb0Br4bqlMeG6uUDEkeG6pcSp4bqn4busQMOJZ29AN+G6peG6p8SDN0Ah4bq7QMSR4bql4buD4bq5w6JA4bq54bql4bqn4bqvw7Phu7BAN+G6pWJAw6kx4bufQDfhuqXhu483QOG6ucOi4bql4bqp4bq5QOG6ueG6peG7keG6ucOiQDfDtOG6ucOiQDfhur1Aw6LhuqcuQDnhuqnhurnhuqVAxJHhuqXhu4PhurnDokDDqcOzLkA54buR4buJN+G7rEDhu7lm4bq5w6JAa+G6peG7jzdAw6ldN0Blw6PhurlAbuG6o0A5w6BrQOG6ueG6peG7keG6ucOiQMSpQDnhuqsuQDYo4bq5QMSR4bql4bq9QMSR4bqle+G6uUDhurko4buf4buwQOG7n8Ojw7NANzLDs0A5MeG7n0DEkeG6peG6vUBv4bql4buVN0DhuqXhuqfhurHhurlAOWbhurnDokA2Z0DDqShAb+G6pS7hu59A4bubKOG6u0A54bq9QGUoQG7hu5VANzzDqUBv4bql4buD4bq5w6Lhu7BAbuG6oUA34bql4bqnLkDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0DhuqXDreG6ueKApuKAneG7sEBv4bqlMuG7n0DDouG6pyHhurtA4bu5XeG6ucOiQOG7muG6p8Oj4bq54buwQOG6pOG6p+G6scOzQG9t4buRxKnhurnDokBPbeG7keG7i+G6ucOiQE/huqRAT+G6pS7hurnhuqVA4buiw7Mw4bq5QDfhuqXhurtANuG6p8SDb+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBub+G7n2Vhw5rhu7jhu53huqc4b+G6peG7qEA6IyNr4buj4buqQOG6pWHhuqfDouG6pW/hu6hAJiQma+G7o+G7quG7uEBubTfDmuG7uC8vNzjhurnhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQkKiMvPTo6OCYjLCM7JDtvOiwqJDplI+G7rGRrw6LGr23DmjsjJeG7uEAuZW/DmuG7uOG7teG6pcOz4buf4bqx4bq5QDlm4bq5w6JAa+G6peG7jzdAb23hurvhurnDokBvbeG7keG7i+G6ucOiQOG6peG6vzfhu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDojI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7gmJCbhu7hAL1lP4bqnxINvQDfhuqUo4bq7QDfhu4tAb+G6peG7k0AkQMSpQE9t4buR4buL4bq5w6JAT+G6pEBP4bqlLuG6ueG6pUDhu6LDszDhurnhu6xAVuG7peG6ueG6pUDhurnhuqUoQG9t4buR4buL4bq5w6JAN8Oz4bq5w6JANzFrV+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bu1w6rhurlAxKlAT23hu5Hhu4vhurnDokBP4bqkQOG6pDzhuqdARWc3QFbhuqQzw7NARWc3V+G7sEDhurnDoijhu59Ab+G6peG7k0AkQDkyw7NAb8OzMuG6ueG7sEA44buNQGzDs+G7n0A54bqr4bq54bqlQMOpXTdAOWbhurnDokBr4bql4buPN0DhurnhuqXhu5HhurnDokDEkeG6peG7g+G6ucOiQGvhuqU84bqnQGHDqUDhurko4bq7QDfDtOG6ucOiQG/huqXhu5U3QOG6peG6p+G6seG6uUA54buR4buJN+G7rEBP4bqlYeG6u0A34bql4bqnLkBu4bqhQDfDtS5AN+G7g0DDouG6pyHhurtARcOjQE/huqXhuqtAT+G6pcOzQOG6pFvhurnDouG7sEDhuqThuqfhurHDs0BvbeG7kcSp4bq5w6JA4bq54bqlKEBvbeG7keG7i+G6ucOi4buwQG/huqXhuqlAxKlA4bq5w6Lhu4PhuqdAb23hu5Hhu4vhurnDokDDqShAbuG7hUDhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVA4bq5w6LhuqXDqOG6u+G7sEA3M+G6uUDhurnDouG6pcOo4bq7QDku4bq5w6JAN8Oq4bq5QG/hu5HDreG6ucOiQDnhu4XhuqdA4bq54bql4bqn4bqvw7NAb+G6peG6qUDEkeG6peG7g+G6ucOiQOG6ucOj4bq5QDnDquG6p0DhuqXhu4HhuqdANyE3QGHDqUBsw7MhQOG6ueG6peG6p+G6r8OzQOG7m+G6r0Bv4bql4buVN0DhuqXhuqfhurHhurlAb+G6pWHhurtAOcOy4bq5w6JAbMOz4bufQDnhuqvhurnhuqXhu6xA4oCc4bu14bq9QMOi4bqnLkA54bqp4bq54bqlQDnhu4PhurnDokA34bq74bq54buwQC7hurnhuqVAN+G6peG6q0DDqV03QOG7o+G6u+G6ucOiQGUp4bqnQOG6ueG6peG7keG7i+G6ucOiQDfhuqXhurtAYcOp4busQOG7teG6vUDDouG6py5AOeG6qeG6ueG6pUDEkeG6peG7g+G6ucOiQDnDtUA54bqn4bqvw7NAxJHhuqfhurHhurlAw6nDsy5Ab+G6peG6qUDhurnhuqUoQG9t4buR4buL4bq5w6JAN8O04bq5w6JAxJHhuqXhu4PhurnDokDDoWtANsOzZzfhu6xA4bq44bqlKEBvbeG7keG7i+G6ucOiQMSR4bql4buD4bq5w6JAbynhurtAIWtAZeG7lTdA4bub4bqvQOG7m+G6p+G6sTdAw6ldN0A5ZuG6ucOiQGvhuqXhu483QDfDtS5A4bql4bq/N0Bu4bqn4bq54bql4buwQOG6ucSDw7NAYcOpQOG6uSjhurtAbMOzw6PhurlAxJHhuqXhu4PhurnDokDDqV03QG/huqXhuqlAN+G6pWJA4bq54bqlfTdA4bq54bqlxKnhu7BAxJHhuqXhu4PhurnDokA5IeG6ueG6pUDhu5so4bq7QOG6pSnhurnhuqVAxJHhuqfhurfDqeG7rOG7rOG7rOKAneG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT+G6peG7g+G6ucOiQG/hu5FAbuG7hUAkP0DhurnDoijhu59AJSMtLC0kIyMsQDfDtS5A4buzZ0DDguG6pyHhurtAOOG7jzdA4bubKEDhu7ko4bq7QG8p4bq7QDfhur1AbMOz4bufQDnhuqvhurnhuqVA4bub4bqvQOG7m+G6p+G6sTdAw6ldN0A5ZuG6ucOiQGvhuqXhu483QOG7myhAZeG6s0Br4bql4buPN0Bv4buFb0DhurnDouG6peG6p+G6sWtAN8O1LkDhuqXhur83QG7huqfhurnhuqXhu7BAbuG6p+G6ueG6pUDhu5vhuqfDo+G6ueG7rEBP4bqlYeG6u0A54bq94buwQMSR4bql4buD4bq5w6JANn1vQDbDs2c3QOG6peG6vzdAbuG6p+G6ueG6pUBr4bqlPOG6p0DDqV03QDlm4bq5w6JAa+G6peG7jzdA4bqlKOG6ucOiQOG6ucOiKOG7n0A5xIPhurlAb23hu5Hhu4vhurnDouG7sEDEkeG6peG7g+G6ucOiQDZ9b0A2w7NnN0DhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVAa+G6pTzhuqdAw6nDsy5AOWbhurnDokBr4bql4buPN0DDqcOs4bqn4buwQDfhuqViQDcy4bq5QMOpXTdAbik34bqlQG7huqPhu7BAw6Lhur/hurlAw6Io4bq5w6JAOeG6t0DEkeG6pcOz4bufxIPhurlAxJHhuqXhuq034bqlQG/huqfEg29AxJHhuqfhurHDqUDhu5soQG8p4bq7QDnhuqfhuq/Ds0DEkeG6p+G6seG6uUBv4bqlw7Mz4bq5QGXhu4nhuqdAN+G6peG6u0DhuqXhur83QG7huqfhurnhuqVAN+G6vUDhuqXhurso4bq5QDc84bq54bqlQMSR4bql4bq9QMSR4bqle+G6ueG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZw4ldN0A5ZuG6ucOiQGvhuqXhu483QMSR4bql4bqnQDnEg+G6uUBvbeG7keG7i+G6ucOiQOG6ueG6pVvDqUDhurkw4bq5w6JANy7hurtA4buhQG/huqXhu5M3QG9tITfhuqVA4bq54bql4bqn4bqxw6nhu7BAOC7hurnhuqVAOOG7leG7sEBlw6rhurnDokBv4buVQOG6pSjhurtA4bubw6zhuqdAb23Ds+G7n+G6r+G6uUBv4bql4buF4bq5w6JAN8O1LkDhurnhuqUoQG9t4buR4buL4bq5w6Lhu7BAb+G6peG6t0DhuqXhuqfhurHhurlAbuG7lUA24bqp4bq54bqlQDki4bq5w6JAw6LhuqfGoS5ANyE3QOG6peG6vzdAbuG6p+G6ueG6peG7sEDDouG6vWtAa+G6pTLhurlA4bujMOG7n0A44buV4bq5w6JAw6nhu4PhuqdAb23hu5Hhu4vhurnDokDhuqXhur83QG8za+G7sEDhurnEg2tAbuG7heG6ucOiQOG7m3vhurlA4bql4bq9LuKApkBP4bql4bqnxINvQOG6ucOi4bqlY+G7sEDhu5vhuqfhurE3QMOpXTdAOWbhurnDokBr4bql4buPN0A3w7ThurnDokDEkeG6peG7g+G6ucOiQOG6ucOj4bq5QCFrQDldb0Dhu5soQCFrQGXhu5U3QOG7m8Os4bqnQOG6ueG6pcah4bq5w6JAbMOz4bufQDnhuqvhurnhuqVAbeG6p8Oj4bq5w6JAb+G7mUBr4bql4bqtLkA3ITdA4bq54bqlKEBvbeG7keG7i+G6ucOi4busQOG7msOs4bqnQOG6peG6vzdAbuG6p+G6ueG6peG7sEDhu5vhuqfhurE3QOG7kcOzQG/huqfDo+G6uUDhurnhuqUxb+G7sEBsw7Mu4bq5QG9t4bq/4bq5w6JA4bq54bqlMW9AZShA4bql4bq/N0BvM2vhu7BAb+G6p8SDa0Bv4bqlw7NAxJHhuqfEg+G6uUBv4bql4buTN0A34bql4buTQMSR4bql4buD4bq5w6JAa+G6pTzhuqdAZShAN+G6pcOz4buf4bqx4bq5QDfDtS5ANyHhuqdAIeG6u+G7rEDhu5oz4bufQOG6ucOj4bq54buwQDfDtOG6ucOiQMSR4bql4buD4bq5w6JA4bub4bqpQDfhuqXDs+G7n+G6seG6uUA5ZuG6ucOiQGvhuqXhu483QMOpKEBvKeG6u0Bv4bqlw6PDqUBvMMOpQGXhu6FAZeG6u0BlfeG6ucOiQDfhuqXhurtANyE3QGHDqeG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hAbm/hu59lYcOa4bu4b2Hhu6NvLS5l4bqnw6Lhurnhu6hAbeG6p8Oi4bqlb+G7quG7uFlYbm9t4bq74bq5w6JZ4bua4bqnQHThurlYL25vbeG6u+G6ucOiWVgva1k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]