(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh Thanh Hóa, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vẫn là không khí nhộn nhịp của công dân đi làm thủ tục xuất, nhập cảnh. Tuy nhiên, số lượng công dân đến làm việc đã giảm hơn so với cùng kỳ năm trước...

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5Lhu6li4bqjIjvhu5IiO2LhuqEu4buS4buyw5kiO+G7kn3hur/hu5Lhur3DouG7sOG6teG7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLOG7kjsuVV3hu5LhurXhurcgIjvhu5Jd4bqnUeG7ksOdKVks4buSIsO1IOG6uMOTLyzhu5TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDkuG6tFQu4buS4bquLDEiO+G7kuG6sMOiVSLhu5Jb4bq/4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5IiLOG7ruG6r+G7kllVIizhu5JO4bqw4bup4bq84buxw7VP4buSw7U1Ijvhu5JRIuG7kuG6tTwiLOG7kuG6tCxRIizhu5JzMFFL4buS4bqzUcOi4buSfeG7geG7kiI7LDzhu5LhurQk4bq14buS4buxO8Oiw6o9IuG7kuG7slIiS+G7kuG6uVci4buSW1Phu5J9LDUiO+G7kn0sIeG7kiIsOCLhu5IiLCnhuq/hu5JZ4bqpUeG7klk1Ijvhu5LDneG7qiLhu5Lhu7Iu4buSW1Nd4buS4bq1LOG6qeG7kuG6teG6rVnhu5Lhur3DouG7sOG6tUvhu5IiLOG7ruG6r+G7kllVIixM4buS4bq0w6LDquG7kiIsLj0iS+G7kuG6szbhu5JbYuG6oyI74buSWTUiO+G7ksOd4buqIuG7kuG7siQi4buSW1Nd4buS4bq5LipZ4buS4buyw5rhu5I7LlVd4buSLMOhIuG7kuG6syDhu5LhurnDoC7hu5JZ4bqnIjvhu5J94buB4buSIsOZXeG7kuG6teG6t2LDoFlMTEzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDk+G6s+G6teG6tyAiO8OS4bq0w6LDquG7kiIsLj0iS+G7kuG6tSzhu7Qg4buS4buyUiIs4buSOy5S4buS4bq1LCjhu5LhurM24buSW2LhuqMiO+G7kiI7YuG6oS7hu5LhurUsUV3hu5I7LlHhu5JbU13hu5IsOOG7klksLiTDouG7kuG6teG6tyAiO+G7kiIsw6kiO+G7kiI7U8Oq4buS4buy4busw6Lhu5Iiw5ld4buSIlHDquG7klkw4buSOy5VXeG7kizDoSLhu5LhurMg4buS4bq5w6Au4buS4buy4busw6Lhu5Iiw5ld4buS4buW4buY4buUUEzhu5LDteG6reG7kuG6tSwmS+G7kuG6tSEiLOG7kuG6tWThu5IiO1PDquG7ksag4buUL+G7lC/hu5bhu5jhu5bhu5jhu5Lhu7IkIuG7ksagL+G7li/hu5bhu5jhu5bhu5jhu5JO4bq1Y1nhu5LhurVk4buSXTciO+G7kuG7ouG7kuG7siQi4buSXTciO+G7kuG7lOG7mOG7kuG6tSxSIjvhu5JyLj0iO09L4buS4bquLDEiO+G7kuG6sOG7qeG6vOG7scO14buS4buyw5rhu5LhurUuJOG6r+G7kiIs4buuIuG7kjvhu6wi4buS4buWTOG7mOG7mOG7mOG7kiw34buS4bqzw6FM4buS4buR4buqw6rhu5JZ4bqrIjvhu5JbU+G7kl044bq14buSWSAi4buS4bqzNuG7kuG6tWLDoSI74buS4buyNi7hu5JZUSBL4buSIixiIjvhu5LhurlXIuG7klkxIuG7kuG6tSzhu7Dhuq/hu5LhurMg4buS4bq5w6Au4buSIsOZXeG7kiI7IFIu4buSWMOjLuG7klksPOG7kuG6tSEiLOG7kuG6ty49Ijvhu5IiO1PDquG7kl03Ijvhu5Lhu6Lhu5LhurQk4bq14buSIsOZXeG7kuG7luG7mOG7lFBL4buS4bqvLDEiO+G7kuG6sOG7qeG6vOG7scO14buS4buyw5rhu5LhurUuJOG6r+G7kiIs4buuIuG7kuG7ouG7nOG7mOG7kiw34buS4bqzw6Hhu5LhurUsKOG7kiLDmV3hu5IiUcOqS+G7kl03Ijvhu5Lhu6Lhu5LhurQk4bq14buSIsOZXeG7kuG7luG7mOG7luG7mOG7klksPOG7ksOdZCI74buSw6Phu5JZICLhu5LhurM24buS4bua4buY4buYTMOTL+G6s+G6teG6tyAiO8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5PhurPhurXhurcgIjvDksOTLl074buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5jhu5jhu5wv4bua4bugw53hu5rhu5Thu5rhu5jhu5jhu5jhu5jhurXGoOG7muG7nuG7luG7mOG7nOG7llvhu5RMe+G6rzvhu5Dhu5Ivw5LDky/hurPhurXhurcgIjvDksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOT4bqz4bq14bq3ICI7w5Lhu7E7YuG6oS7hu5LDneG7qiLhu5Lhu7IkIuG7kjsuUSDhu5LDnSlZLOG7kuG6tVQu4buS4bquLDEiO+G7kuG6sMOiVSLhu5Jb4bq/4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5IiLOG7ruG6r+G7kllVIixL4buSw7U1Ijvhu5JRIuG7kuG6tTwiLOG7kuG6tCxRIizhu5JzMFFMw5Mv4bqz4bq14bq3ICI7w5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDk+G6s+G6teG6tyAiO8OSw5MuXTvhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7mOG7mOG7nC/hu5rhu6DDneG7muG7lOG7muG7mOG7mOG7mOG7mOG6tcag4bua4bue4buW4buY4buc4buWW+G7lkx74bqvO+G7kOG7ki/DksOTL+G6s+G6teG6tyAiO8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5PhurPhurXhurcgIjvDkuG7qzjhurXhu5LhurM24buSIjvDosOqPSLhu5IiLOG7qiLhu5Lhu7LDmuG7kuG7smLhuqNZ4buS4buyYlHhu5LhurdRS+G7kuG6teG6tyAiO+G7kuG7sjDhu5JZLOG6qeG7ksOqJMOi4buSW1Phu5LDnSDhu5IsLirDouG7kmMiO+G7kuG6uSXhu5LDnWQiO+G7kuG6vcOi4buw4bq14buSfSxWw6Lhu5JbUSDhu5Lhu7I4Ijvhu5Lhu7Iu4buS4bqzUSI74buSWVJZ4buSImLDoFnhu5LhurThu6rDquG7kmfhu5LhurlT4buSw50pWSzhu5LhurkuPV3hu5Lhuq8sOS7hu5JZ4buw4bqv4buSw50g4buSWSzhuqkiO+G7kl3DoC7hu5Lhurku4bq3w6LhurPhu5LDtSDhurcgIlHhu5JOIsO1IOG6uE/hu5I74buqw6rhu5LhurdRTMOTL+G6s+G6teG6tyAiO8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5PhurPhurXhurcgIjvDkuG6tGThu5Lhuq8sIVHhu5Lhuq4sMSI74buS4bqw4bup4bq84buxw7Xhu5JZLCDhu5JYLiThurVL4buS4buyJuG7kuG6ryzhuq1Z4buS4bq54bqt4buS4bq1NuG6teG7kizDoSLhu5IiLMOi4buSWeG7rMOi4buSWeG6qVHhu5IiO2LhuqEu4buSw53hu6oi4buSfSwu4buS4buyJCLhu5JbU13hu5JZUlnhu5LhurUs4bqp4buS4bq14bqtWeG7kuG6vcOi4buw4bq1S+G7kiIs4buu4bqv4buSWVUiLEvhu5Lhuq8sMSI74buS4bqw4bup4bq84buxw7Xhu5Lhu7LDmuG7kuG6teG6ty4mIuG7kn0sUS7hu5JZLGLDoSI74buS4bq14bq3KCIs4buS4bq1LiThuq/hu5IiLOG7riJL4buS4bq9ZeG7klvhur/hu5LhurXhuqHhu5J9LFEu4buS4buyLioi4buS4bq1ZeG7kk7hu7Il4buSIjssKeG7klnhu7Dhuq/hu5IsOOG7klksLiTDouG7kuG6scOiUeG7kl1UIjvhu5IuIuG6teG7tOG6tyLhu7ThurVPTOG7kuG7qzIu4buSIjti4bqhLuG7ksOd4buqIuG7ksOj4buSWOG7sOG6teG7kn3hu4Hhu5Lhu7Lhu6rDouG7klnhuqsiO+G7klkw4buS4bq1LCbhu5J9LFEu4buS4bq14bq3PSLhu5LhurXhuqHhu5J9LFEu4buS4buyLioi4buS4bq1ZUzhu5LhurThurdi4bqhIjvhu5Is4bqj4bqv4buSfSw1Ijvhu5LhurUsJuG7kuG6tcSR4buSfSxRLuG7kuG6syPhu5JZMOG7kllSIuG7klg44buS4bq14bq3xJFZ4buS4bq1LiThuq/hu5IsYsOgIjvhu5LDnVci4buS4bq1LOG6qeG7kuG6teG6rVnhu5LhurlT4buSfSxRLuG7kiw44buS4bq14bqh4buSfSxRLkzDky/hurPhurXhurcgIjvDksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOT4bqz4bq14bq3ICI7w5Lhu7HDmV3hu5IiUcOqS+G7kuG6riwxIjvhu5LhurDhu6nhurzhu7HDteG7kuG7ssOa4buSWDbhu5LhurXhurch4buS4buc4buSXVLDquG7kuG6uS7hu5LhurUhIixL4buS4buW4buSWFMi4buS4bq1LiThuq/hu5LDneG7qiJL4buS4bq14bq3USI74buSWCnhu5IsKuG7kuG6tSw2Ijvhu5Lhur0k4bqv4buS4bqzNuG7kuG6tcSR4buS4buyOCI74buS4buyJuG7kuG7slVd4buSWFUg4buS4bq1LMOi4buuIuG7klvhuqMu4buSLMOhIuG7klksIOG7klk1Ijvhu5LDneG7qiLhu5Lhu7IkIuG7kltTXeG7kllSWeG7kuG6tSzhuqnhu5LhurXhuq1ZTOG7kuG6uCXhu5LhurHDosOq4buS4bq14bq3KCIs4buS4bq1LiThuq/hu5IiLOG7riLhu5IsN+G7kuG6s8OhS+G7kjUiO+G7kuG7sTvDosOqPyLhu5LhurQsUSIs4buS4bq04bqnIjvhu5It4buS4bq04bq3YsOjIjvhu5Lhuq8sMSI74buS4bqw4bup4bq84buxw7Xhu5LDtTUiO+G7klEi4buS4bq1PCIs4buS4bq0LFEiLOG7knMwUeG7klksIOG7klguJOG6tcSo4buS4bqww6LDquG7kuG6teG6tygiLOG7kuG6tS4k4bqv4buSIizhu64i4buSLDfhu5LhurPDoeG7kuG7ssOhIuG7kjsuVSLhu5IiLGIiO+G7kn0sNSI74buSw50/4buSWMOjLuG7klkw4buSIiwuJcOi4buS4bqvLGNZ4buS4bq1VOG6r0zhu5LDtVIi4buSWDjhu5JZMOG7kuG6teG6t1JZLOG7kiIsLipd4buS4buyNi7hu5JZLC4kw6Lhu5IiOC7hu5LDncOiIjvhu5JZ4bqpUeG7kuG6teG6oeG7kn0sUS5L4buS4buyNi7hu5JZLC4kw6Lhu5JZLGMiO+G7kl0uIizhu5LhurUsYuG7kiIs4buqIuG7ksOd4buqIkxMTOG7kuG6tMOiw6rhu5IiLC49Ikvhu5LhurHDolHhu5LhurHDosOq4buS4bq14bq3KCIs4buS4bq1LiThuq/hu5IiLOG7riLhu5JZ4bqrIjvhu5Lhu7LDmuG7kuG6tWQiO+G7kuG6vVXDquG7kuG6t1Hhu5IiLC4lw6Lhu5LhurXhurdi4bqhIjvhu5Is4bqj4bqv4buSWy49IuG7kuG6scOiUSLhu5Lhu7IkIuG7kjsuVeG7kl1UIOG7kiw34buS4bqzw6FL4buS4bq14bq3ICI74buS4buyMOG7klkw4buS4bq14bq3YuG6oSI74buSLOG6o+G6r+G7klk1Ijvhu5LDneG7qiLhu5JdYuG6oyLhu5JZLGMiO+G7kl0uIizhu5LhurUsYuG7kiI7YuG6oS7hu5J9LFJZ4buSLCDFqFnhu5JYMFnhu5LhurVSWSzhu5JVIizhu5Lhu7Im4buS4buyUiIs4buSW2RR4buSWVIi4buSWDhM4buS4bq0ISIs4buS4buyJCLhu5LhurUs4bqhLuG7kuG7si4mXeG7kiwuKiLhu5IiUcOq4buSWSxiUeG7klkw4buS4bq14bq3YuG6oSI74buSLOG6o+G6r+G7kiJTIOG7kuG6uS7hu5Lhuq8sVF3hu5IiLGIiO+G7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jhu5RQ4buS4bqvLDEiO+G7kuG7ssOa4buS4bq9ZeG7klvhur/hu5Lhu5Thu57hu5LhurXhurdi4bqhIjvhu5Is4bqj4bqv4buSOy5V4buSXVQg4buSLDfhu5LhurPDoUvhu5Lhuq8sVOG6teG7kuG6tWThu5LGoOG7mC3hu5rhu5jhu5LhurXhurcuKsOi4buS4buyNyI7TMOTL+G6s+G6teG6tyAiO8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5PhurPhurXhurcgIjvDkuG7qS49IuG7kuG6scOiUSLhu5Lhu7IkIuG7ksOdKVks4buS4bq5Lj1d4buS4bqvLDku4buSWeG7sOG6r+G7ksOdIOG7kuG6uS7hurfDouG6s+G7kiLDtSDhurjhu5I74buqw6rhu5LhurdRS+G7kuG6riwxIjvhu5LhurDhu6nhurzhu7HDteG7kuG6tSw1Ijvhu5LhurUuIuG7kuG6tSw9XcSo4buS4bq0ISIs4buS4buyJCLhu5Lhu5Thu6Is4buSIjtTw6rhu5LGoOG7mC/hu5jhu5Qv4buW4buY4buW4buY4buS4bq14bq3PSLhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG6tTwiLOG7kiwuKiLhu5JZMOG7kuG7muG7luG7luG7kuG6teG6t2LhuqEiO+G7kizhuqPhuq/hu5JbU+G7kiI7YuG6oS7hu5IiYsOgWeG7kiI7IFMu4buS4buyUSI74buSW1Eg4buS4buyOCI7S+G7kltTXeG7kuG6uS4qWeG7kuG6tVQu4buS4buU4bui4buW4buSWcOh4buS4bqxw6JRIkvhu5LhurU54buSWSxjWUvhu5LDnSBRIizhu5IiOywuKuG6r0zhu5LhurThurcgIjvhu5Lhu7Iw4buS4bqxw6I2WeG7kuG6tSlZLOG7kuG6tOG6t8OiIjvhu5LhurDDojZZ4buSW1Phu5Lhu5Thu57hu57hu5IiO2LhuqEuTOG7kuG7sTti4bqhLuG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV3hu5Lhu7IpIizhu5JZYuG7ksOj4buSImLDoFnhu5IiOyBTLkvhu5IiYsOgWeG7kiI7IFMu4buS4bq5JeG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV3hu5LhurXhurcgIjvhu5LDnSnhuq/hu5LhurQk4bq14buSw7VRIizhu5LhurThur/hu5JZMOG7kuG7lFDhu5Thu5LhurXhurdi4bqhIjvhu5Is4bqj4bqv4buS4buyJCLhu5LhurVk4buS4buW4buY4buS4bqxw6I2WeG7kjsuUeG7kuG6uVPhu5LhurnhuqciO+G7klvDmiIs4buS4bq1LDlMw5Mv4bqz4bq14bq3ICI7w5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDk+G6s+G6teG6tyAiO8OScy4qIuG7kuG6riwxIjvhu5LhurDhu6nhurzhu7HDteG7ksO1NSI74buSUSLhu5LhurU8Iizhu5Lhu7LDmuG7klkw4buS4bq4w5ki4buSWFUi4buS4bqzNuG7ksag4buc4buiL+G6rmbhu5jhu6Dhu5IiO1PDquG7ksag4buYL+G7mOG7lC/hu5bhu5jhu5bhu5jhu5Lhurkl4buS4buyJeG7kuG6vcOi4buw4bq1S+G7kn0uJCLhu5IiOywp4buSXTjhurXhu5LhurM24buSWC4qIuG7kuG6ryxS4bqv4buS4bq5w6Au4buSWVJZ4buS4buyw6Ei4buS4bq5KeG7kuG6tSzDojhZ4buSw7U1Ijvhu5JRIuG7kuG6tTwiLEvhu5JZNSI74buSUSLhu5Isw6LDqioiS+G7kuG6tSwp4buS4bq9w5pL4buS4bq1LFMiLOG7kuG6ryw24buS4bq1w5kiO+G7klli4bqhIjvhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5LhurHDolUi4buSW+G6v+G7kiI7YuG6oS7hu5IiYsOgWeG7kiI7IFMu4buS4buyUSI74buSW1Eg4buS4buyOCI7S+G7kltTXeG7kuG6uS4qWUvhu5IsMlnhu5LhurXhu67huq/hu5LhurVULuG7kllSWeG7klnDoeG7kuG6scOiUSJL4buS4bq1OeG7klksY1lL4buSw50gUSIs4buSIjssLirhuq/hu5LhurXhurc9IuG7kuG7silR4buSWFMiTOG7kuG6tC4kIuG7kixTIizhu5LhurdT4buS4bqzIFLhurVL4buS4bqvLOG7qiLhu5JbIFQuS+G7kn0uJl3hu5LhurMgUuG6teG7klksxajhurXhu5JZLCPhu5LhurM24buSIjti4bqhLuG7kiJiw6BZ4buSIjsgUy7hu5LDo+G7kltULuG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV3hu5LhurXhurcgIjvhu5LDnSnhuq/hu5LhurUk4bq14buS4buxO8Oiw6o9IuG7kuG7slIi4buS4bq5U+G7kuG6szbhu5IiO2LhuqEu4buSImLDoFnhu5IiOyBTLuG7kuG6uSXhu5IiYsOgWeG7kuG6teG6t2LDoFnhu5LhurQk4bq14buSIlHDquG7kuG6teG6t8Oj4buSW1Qu4buS4bq4LirhurXhu5Lhu7FRXeG7kltTXeG7kuG6uS4qWUvhu5IiLOG7sOG6teG7kltT4buS4bqzNuG7kuG7sjYu4buS4bq1YuG6oyI74buSW1Phu5IiO2LhuqEu4buS4bq04bq3w6IiO+G7kuG6sMOiNllMTEzDky/hurPhurXhurcgIjvDksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOT4bqz4bq14bq3ICI7w5LDteG6qyI74buS4bq1LOG7tCDhu5LhurThurdiw6MiO+G7kuG6rywxIjvhu5Lhu7E7w6LDqj8i4buS4bq0LFEiLOG7kuG6tOG6pyI7S+G7kuG7sibhu5Lhuq8s4bqtWeG7kuG6ueG6reG7kiIs4buqIuG7ksOd4buqIkvhu5JZUiLhu5JYOOG7klnhuqlR4buS4bqvLDEiO+G7klksYlHhu5JZMOG7klEu4buS4buyYuG6o1nhu5IiOyw84buS4buy4bqp4buS4bq1LOG6oS7hu5I7LlEiS+G7kuG6tSzhu65d4buSWSwh4buSfSw1Ijvhu5IiOyw84buS4bq14bq3YlFL4buSfSw1Ijvhu5JZMOG7kllV4buSOy5RIOG7klhRIkzhu5LhurThu7DhurXhu5JZVeG7kltT4buS4buyJuG7kuG6ryzhuq1Z4buS4bq54bqt4buSWTUiO+G7ksOd4buqIuG7kuG7smLhuqNZ4buS4bq1NuG6teG7kizDoSJL4buSfSnhuq/hu5LhurUs4bqhLuG7kizDoSJMTEzDky/hurPhurXhurcgIjvDksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvZsOi4bq1LCDhurfhu5DDknMgUyI74buS4bq4LirhurXhu5JmIizDky/huq/Dkg==

Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]