Chiều 29.8, Pencak silat Việt Nam đã tiếp đà thành công của Điền kinh, Rowing trước đó, “thừa thắng xông lên” giành tới 2 HCV, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra trước lúc lên đường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTeG7p+G7onsq4buOZEDhu47hu5Dhu47hu6HDs0Thu4rhu47huqBYe+G7ruG7oinhu47Egj884bui4bqv4buOKj/hurfhuqHhu47huq4mPeG7juG6rybhu6J94buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buOZOG6p2Hhuq/hu47hu64mLuG7juG6rz/hu7bhurFMLybDlE1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu6FY4buiVuG7jE3DsyY/QOG6seG7juG7kOG7nOG7iOG7muG7iuG7juG6oFh74buu4buiKeG7jsSDPzzhu6Lhuq/hu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj7hu45XUuG7juG6rz/hu7jhuqHhu45X4bug4buO4bqvJuG7oHsm4buO4buuMXsq4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu40/QHvhu44pP3sm4buK4buOw4N9xJE/eyrhu47huq/Do+G6pzjhu67hu45XW+G7iuG7juKAnOG6rybhuqnhu6Lhu47huq8mVHsq4buOZTF7KuG7jjzhu7Z74oCd4buOKj/hu6B7JuG7juG6rzg/4buO4buQ4buO4buhw7NE4buK4buOKj/hurfhuqHhu47hu4194buge+G7juG6riY94buO4bqvJuG7on3hu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj7hu45k4bqnYeG6r+G7juG7riYu4buO4bqvP+G7tuG6seG7jldA4buOw6Phu6Lhu47huq/Do+G6pzjhu67hu4484bq34buu4buOPOG7tnvhu45X4bqnOXsq4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/DlOG7muG7kuG7lC/hu5jhu5pW4buS4buQw5Thu5jDlMOVw5Xhuq/hu5bGoMag4buQxqDhu5TDlDzDlOG7iCjhuqEq4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3huqBYe+G7ruG7oinhu47Egj884bui4bqv4buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buOKj/hurfhuqHhu47huq4mPeG7juG6rybhu6J94buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buOJn3hu6B74buO4bqvJuG7oHsm4buOZOG6p2Hhuq/hu47hu64mLuG7juG6rz/hu7bhurHhu45Xw5rhuq/hu47Do+G7ouG7juG6r8Oj4bqnOOG7ruG7jjzhurfhu67hu4484bu2e+G7jlfhuqc5eyrhu4jhu45KZnsmw43hu47hu6c/eybhu47DsyY/4bu4e0tML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3huq7Do317KuG7jnsq4bugw6nhu47huq8mP+G7jlfFqOG6seG7juG7ruG6sTI/4buO4buu4bqzeyrhu4rhu47huqBYe+G7ruG7oinhu47Egj884bui4bqv4buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buO4bus4bqnOOG7ruG7jmThu6B94buO4bua4buO4bqvw6Phu6h74buO4buuJuG6sXsq4buOKeG7uOG6r+G7juG6r8OjfXsq4buOV1vhu47hu65b4buO4buS4buO4bqvw6Phu6h74buOw6Hhu457ND/hu45W4bqxeyrhu47hu6w/PeG6seG7jlY/JHvhu45k4bug4buO4buU4buO4bqvw6Phu6h74buOw6Hhu457ND/hu45W4bqxeyrhu45XMj/hu44pJuG7nnsq4buI4buOb+G6sTU/4buOxIPhu557KuG7juG6r8OjMT/hu47huqPhurHhu6Lhu4rhu47Egj884bui4bqv4buOZOG7sHvhu47hu64m4bqn4bui4buO4bqvJj3hu45XfVDhuq/hu45k4bugeyrhu47Eg+G7ouG6seG7jikmP+G7jinhu7jhuq/hu47huq8m4bq34buu4buO4buS4buOezQ/4buOVuG6sXsq4buO4bqvJj/hu45XxajhurHhu47hu6w/PeG6seG7jlY/JHvhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3huq7hurHDqeG7jnsmP+G7tnvhu45X4bu4e+G7juG7rOG6sTU/4buO4buuJj9A4bqx4buO4buu4bqzeyrhu457KuG7oMOp4buK4buO4bqvw6N9eyrhu4484bq34buu4buOVzF7KuG7jldRfeG7juG7rjXhu45XNHsq4buOZD/hu7Z74buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buOV1Lhu47igJxXNeG7juG7rDXigJ3hu45X4bu4e+G7jnB7Vn17WMSDP+G7ouG7iuG7jnsm4bqxND7hu45XIOG7jikm4buee+G7jlfhu6A/4buOxIPhu6Z74buO4busW3sq4buOw6Hhu45vfcOjKn3hu47huq8mO+G7juG7ruG6pXsq4buOPOG7oOG7jjzhurfhu67hu47huq8/e+G7jmThurE/4buO4bqv4bqp4buOeybhu6Dhu47huq8mP+G7jlfFqOG6seG7juG6oFh74buu4buiKeG7jsSCPzzhu6Lhuq/hu47hu6zhu5594buOZEDhu44pJj/hu47huq4mPeG7juG6rybhu6J94buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buO4buuW+G7juG6rybhu7Y+4buO4buQ4buO4buuJj/hu7jhu67hu47hu6HDs0Thu47huqPhurE64buOKj/hu57hu457Y+G7ouG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOB4buO4buuJuG6sXsq4buOKeG7uOG6r+G7jiZQeyrhu47hu67hu6Z74buOVuG6pzg/4buO4buc4buU4buOKSrhu4rhu45kMOG7jsSDIeG7jsWpKuG6scOpJHvhu45EU3vhu47huq7Dozrhu44qP+G7oHsm4buO4buhw7NE4buOxIPhu6LhurHhu44pJj/hu45X4bueeybhu47hu6xQP+G7jmQw4buOxIMh4buO4bun4buiPOG7osOpxIM/4bui4buOZDg/4buO4bqvw6rhu47EgzLhu47hu5Qtw5Xhu4jhu47hu43hu6bDqeG7jjzhu6Dhu47hu6HDs0Thu47huq8m4bqt4buO4bus4bui4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu4194buge+G7juG6ryY94buO4bqvJuG7on3hu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj5ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1x4bqv4buO4bqhJuG6t+G6r+G7jsSD4bui4bqx4buOV1vhu47huq7Do8ave+G7juG7jTt7JuG7jsWp4buiPuG7jldYPuG7jmRA4buO4buuJj/hu7jhu67hu47hu6HDs0Thu47huq8m4bqt4buOJuG7oj/hu47hu64mfeG7jlc0P+G7juG6r+G6scOpPXvhu47huqBYe+G7ruG7oinhu47Egj884bui4bqv4buI4buO4buN4bumw6nhu47hu67huqV7KuG7jjzhu6Dhu47hu6HDs0Thu47huq8m4bqt4buO4buY4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu4194buge+G7juG6ryY94buO4bqvJuG7on3hu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj7hu47huq9QP+G7juG7gcSDP+G7onvhu47hu5/hu6I+WMSD4buO4buQw5XDlOG7muG7iOG7juG6rsOjxq974buO4buNO3sm4buOxanhu6I+4buOKj/hu6B7JuG7juG7ocOzROG7jsSD4bui4bqx4buOKSY/4buOV+G7nnsm4buO4busUD/hu45E4buNROG7juG7rsOi4bui4buO4bun4buiPOG7osOpxIM/4bui4buOZDg/4buO4bqvw6rhu47EgzLhu47hu5Qtw5Xhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3FqSbhuqfhu45k4buow6nhu47hu4194buge+G7juG6riY94buO4bqvJuG7on3hu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj7hu45XUuG7jiZ94buge+G7juG6rybhu6B7JuG7jmThuqdh4bqv4buO4buuJi7hu47huq8/4bu24bqx4buOV8Oa4bqv4buOw6Phu6Lhu47huq/Do+G6pzjhu67hu4484bq34buu4buOPOG7tnvhu45X4bqnOXsq4buOPOG7oOG7jld9UOG6r+G7juG7kuG7juG7ocOzROG7juG6r8OjfXsq4buOV1vhu47hu65b4buOw5Thu47hu6HDs0Thu45X4bu4e+G7juG6r+G6qeG7jj4xe+G7jsawPMOpPuG6oT/hu67hu4jhu47hu43hu6bDqeG7juG7ruG6pXsq4buOPOG7oOG7jinhurvhu47hu41QP+G7jiY0P+G7juG6rybhu6B7JuG7juG7rjF7KuG7juG7rsOi4bui4buO4bquJj3hu47huq8m4buifeG7jkQ/I+G6r+G7jsWp4buiPuG7juG7rFV7KuG7jmQ/I+G7ruG7jio/4bugeybhu47huq84P+G7juG7mOG7juG7riY/4bu44buu4buO4buhw7NE4buO4bqvw6N9eyrhu45XW+G7juG7rlvhu47hu5Dhu47hu6HDs0Thu45X4bu4e+G7juG6r+G6qeG7juG7ruG7nuG7ruG7jj4xe+G7jsawPMOpPuG6oT/hu67hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu43hu557JuG7jio/4bue4buO4buu4buifeG7juG7kOG7juG6r8WoPuG7juG7ocOzROG7jj7hu6Dhu47hu67hu57hu67hu45kMOG7jsSDIeG7juG6oFh74buu4buiKeG7jsSCPzzhu6Lhuq/hu45k4bqp4bui4buOKj/hu6B7JuG7jlfhuqdh4buu4buK4buObzThu47huq/Do+G6p8Oheyrhu45vNOG7jkThu6Hhuq7huq7DsuG7peG7iuG7jsOzJsOi4buO4bqvLOG7ribhu47DgsOp4buO4bus4buie+G7jsawPMOpPuG6oT/hu67hu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj7hu47FqSrhurHDqSR74buOxakqIuG7ruG7juG6riY/I3vhu45XUuG7juG6o+G6scOp4bu44bqv4buOVyx7JuG7jsOCw6nhu47hu6zhu6J74buOxrA8w6k+4bqhP+G7ruG7jkQ/I+G6r+G7jsWp4buiPuG7juG6rybhuqfDoXsq4buO4buuJn3hu44+Nj/hu47huq/FqD7hu47hu6HDs0Thu47hu67DouG7ouG7jsSCPzzhu6Lhuq/hu4484bug4buO4buUw5Xhu47huq/Doz8j4bqx4buOVzN7KuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMvw5Thu5rhu5Lhu5Qv4buY4buaVuG7kuG7kMOU4buYw5TDlcOV4bqv4buWxqDGoOG7kMag4buUw5Q84buQ4buIKOG6oSrhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG6rsOjfXsq4buOKSY/4buOV1vhu47huq7Do+G6p8Oheyrhu45XfeG7oHvhu47huq4mPeG7juG6rybhu6J94buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buO4bqvUD/hu47hu4HEgz/hu6J74buO4buf4buiPljEg+G7jsOU4bua4buO4bquw6PGr3vhu47hu43huq3hu67hu47huqAmxah74buOKSbDmXsq4buOVyx7JuG7juG7kOG7juG6r8WoPuG7juG7ocOzROG7jlfhu7h74buO4bqv4bqp4buOPjF74buO4bqgWHvhu67hu6Ip4buOxII/POG7ouG6r+G7juG7riY/QOG6seG7jnvhu6LDqeG7jldA4bqx4buOe1U+4buO4bqvw6N9eyrhu45W4bqr4buO4bqvOnsm4buO4bqvw6Phuqc44buu4buOV1vhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3igJzhuq4xP+G7jikmMXsq4buO4busxajhuq/hu457Kjnhu44pJj/hu47hu67hu57hu67hu45E4buNROG7juG7rsOi4bui4buO4buuJuG6t3sq4buO4bqv4bui4buOKj/hu6B7JuG7jlfhuqdh4buu4buO4buQ4buO4bqvxag+4buO4buhw7NE4buO4bqj4bqxOuG7jio/4bue4buOe+G7oMOp4buK4buO4busw6E/4buOV1Lhu457VT7hu47huq/Do317KuG7jlbhuqvhu47huq86eybhu47huq/huqnhu47huq/Do+G6pzjhu67hu4jhu47hu43DmuG7ruG7juG7rD8j4bqv4buO4buQ4buO4buuJj/hu7jhu67hu47hu6HDs0Thu47hu67DouG7ouG7jsSCPzzhu6Lhuq9XUuG7jio/4bq34bqh4buO4buuJn3hu47hu4194buge+G7juG6riY94buO4bqvJuG7on3hu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj7hu44mfeG7oHvhu47huq8m4bugeybhu45k4bqnYeG6r+G7juG7riYu4buO4bqvP+G7tuG6seG7jlfDmuG6r+G7jsOj4bui4buO4bqvw6Phuqc44buu4buOPOG6t+G7ruG7jjzhu7Z74buOV+G6pzl7KuG7iOG7juG6rsOjfXsq4buOeyZjeyrhu457KuG7oMOp4buO4bqj4bqx4bui4buK4buO4buNfeG7oHvhu47huq4mPeG7juG6rybhu6J94buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buO4buuJuG7pnvhu47huq8m4bugeybhu47hu65RPuG7jjd74buOxIPhuqvhu45XM3sq4buOJuG7oHsm4buO4buuw6Lhu6Lhu457KuG6pzk/4buOJuG7pj7hu44+NOG7jkQ/I+G6r+G7jsWp4buiPuG7iuG7juG6r8OjfXsq4buOPOG6t+G7ruG7jikmW+G7jikmU3vhu44pJj/hu47hu64m4bqn4bui4buO4buuW+G7jibhurHDqeG7juG7ribhuqc3eyrhu47hu67huqV7KuG7jnsm4bqn4buOKSY/4buO4buuJuG6t3sq4buO4bqvMT/hu47hu64mP+G7uHvhu47huq8mVHsq4buI4buOw7MmOnsm4buO4bqvxag+4buOPF17KuG7juG7rsOi4bui4buOeyrhuqc5P+G7jibhu6Y+4buOPjThu45XUuG7jio/4bq34bqh4buO4buuJn3hu47huq4mPeG7juG6rybhu6J94buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buOZGN7KuG7juG7rOG6pzjhu67hu45XPeG7jirDmuG6r+G7jibhu54/4buO4bqvJuG7oHsm4buO4buuMXsq4oCd4buK4buOMXsq4buO4bqgJsWoe+G7jntbP+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7oT8je+G7juG6r1A/4buOxIMy4buO4bqvP0B74buO4bqvJuG6p8Oheyrhu457W3sq4buO4buuJn3hu44+Nj/hu47hu64mP+G7uOG7ruG7juG7ocOzROG7juG7rsOi4bui4buOPjF74buO4bqgWHvhu67hu6Ip4buOxII/POG7ouG6r+G7jjzhu6Dhu47hu5Lhu5TDleG7juG6r8OjPyPhurHhu45XM3sq4buO4bqvw6N9eyrhu45XW+G7juG7rlvhu47hu5TDleG7juG6r8OjPyPhurHhu45XM3sq4buO4buuw6Lhu6Lhu47DgsOp4buO4bus4buie+G7jsawPMOpPuG6oT/hu67hu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj7hu45k4bug4buO4buSw5XDleG7juG6r8OjPyPhurHhu45XM3sq4buO4bqvP0B74buO4bqvJuG6p8Oheyrhu457W3sq4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu4194buge+G7juG6riY94buO4bqvJuG7on3hu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj7hu4rhu44m4bqxw6nhu45XNHsq4buOV+G6p2Hhu67hu47huq/huqnhu47hu67hu57hu67hu457JuG7oOG7juG6r+G7oD/hu47huq/Do2Hhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu4HhurHhuq8mfcOj4buMTeG6riZYfeG7juG7rOG7on1k4buieyZ94bui4buIZHtML+G6oU0=

Theo baovanhoa.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]