(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã kết nối với một số doanh nghiệp trao 660 suất quà cho các hộ dân và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã biên giới Nhi Sơn, Mường Lát.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7Thurwpw6rhuq0kceG6seG7jyThu43huqnhu5Xhu4nDquG6rSTDoOG6t8OqJOG7n8Sp4bqrJMOq4bqt4buVauG6qyTDquG6reG6qcOo4bq/JOG7nz4k4buNw7PEgyThuqHhur0kYeG7gSThuqnhur8+w6okYX3DquG6qSTDoDBhJDnhuqvhurXhu40k4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqiRsJHBbJMOK4bqp4bqrJMOS4buJw6rhu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu04buexKnhuqsk4buN4bqrw6rhuqkk4buN4bqpNcOqJOKAnEHhuqnhu4/DquG6rSThu40pcSThu59jJMOq4bqt4buVauG6qyTDquG6reG6qcOo4bq/JC0k4bq54bqpZ8Oq4bqtJMOgw6IkKeG6qyQ54buFJOG6u3vhuqskbuG6qWIpJMOyKeG7j+KAnVYkw6rhuqkzw6okw6FkbiThu4zhurfhu40kw4rhuq3hu49x4bqxw6okw6A8w6okw4rhuqkz4bq9JMOBNcOqJCYlJiZWJMOSbCThurop4bq/JMOgw63DquG6rVYk4buM4bqp4buV4buJw6rhuq0kOeG6q8Oq4bqpJOG7nz4kUFsk4bqpw63huqskw6BbJOG6ueG6t+G7jSTDqmjhuqsk4bufxKnhuqsk4bq9w63hu40kw7JoJMOh4bq/KcOq4bqpJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biThu43Dsynhur8kLCwlJMOy4buPNOG7jSRv4buPPiRh4bqp4bq/JGE8YSThuqnDrSTDoTPDqiThu58+JOG7jcOzxIMk4bqh4bq9JGHhu4Ek4bqp4bq/PsOqJGF9w6rhuqkkw6AwYSQ54bqr4bq14buNJOG6ueG6qeG7gSThurnhuqldw6okbCRwWyQ54bqr4bqxw6ok4bqt4bqrxKnhuqskw4rhuqnhuqskw5Lhu4nDqlYk4bq84buVasOq4bqtJOG6ujzhu41X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7Mkw6Hhu43huqnhu4/hur05PSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buh4bqrw6Hhu43huqnhu6wkISUlbnDhu64k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4busJDs/P25w4buuPSTDssOzYeG7pj0vL2HDocOqVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DoeG6ocOy4bq54buN4bq/bi/DquG6oeG7ocOyLyYmJSYvKiw6w6ElKig/Oiou4buNKC4hJibhurslV8OpbuG6reG7sMOz4bumPzolPSQp4bq74buN4bumPeG6vCnDquG6rSRx4bqx4buPJOG7jeG6qeG7leG7icOq4bqtJMOg4bq3w6ok4bufxKnhuqskw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOq4bqt4bqpw6jhur8k4bufPiThu43Ds8SDJOG6oeG6vSRh4buBJOG6qeG6vz7DqiRhfcOq4bqpJMOgMGEkOeG6q+G6teG7jSThurnhuqnhu4Ek4bq54bqpXcOqJGwkcFskw4rhuqnhuqskw5Lhu4nDqj0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9Oz8/PSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu0LCwlJMOy4buPNOG7jSRv4buPPiThu43Ds2Qk4bqt4bqrPCQ/OiUk4buNw7PhuqvhurXhu48kw6Bpw6rhuq0k4bq7PiThu4004bq9JOG6u+G7h8Oq4bqtJOG7jeG6qeG7ieG6vSThu43huql94bq/JGHhu5MpJGE8YSRhPCTDquG6qTPDqlYkw6Hhur8pw6rhuqkkw6rhuq3huqnhuqvhurVuJGHhuqnhu4/DquG6rSThu40pcSThuqnhu4sk4buNw7NrVyThu4zDs+G6v8Oq4bqtJMOg4buBViTDiuG6qT4k4bq9PHEkUOG6qyThur1dw6rhuq0k4bq64bq/w6rhuq0kw5Lhu4nDqiRZ4bu5xJHhur0kw5Lhu4nDqsOdJOG6qeG7iyThu43Ds2skKiUlJOG7jcOz4bqr4bq14buPJMOgacOq4bqt4buuJEFnw6rhuq0k4buNcSRQ4bqrJOG6vV3DquG6rSThu7nEkeG6vSTDkuG7icOqJOG6qeG7iyThu43Ds2skKiUlJOG7jcOz4bqr4bq14buPJMOgacOq4bqt4buuJEFnw6rhuq0k4buNcSRBTiRBfcOq4bqtJMOhZGHhuqkk4buf4buRJOG6ueG6q8Oq4bqpJMOh4bq/KcOq4bqpJOG7jcOsw6rhuq0k4bqpa24kTkHhu4zDkiThu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4buBKSThuqnhu4sk4buNw7NrJDslJOG7jcOz4bqr4bq14buP4buuJEFnw6rhuq0k4buNcSThur0pcSThu4zDs+G7lWrDquG6rSThu4zhuqkiw6rhuq0kWcOKZ8Oq4bqtJEFow6rhuq3DnSThuqnhu4sk4buNw7NrJCYlJOG7jcOz4bqr4bq14buPJMOgacOq4bqt4buuJEFnw6rhuq0k4buNcSThu4zhuqvhurHDqiTDkuG7icOqJOG6qeG7iyThu43Ds2skKjsk4buNw7PhuqvhurXhu48kw6Bpw6rhuq3hu64kQWfDquG6rSThu41xJEHDrCRu4bqpM8OqJOG7uX3hur8k4bqp4bqrw6Lhur0kw4rhuq0zw6ok4bqpPsOq4bqtJMOKZ8Oq4bqtJMOq4bqt4bqp4bqr4bq1biRh4bqp4bqrJMOq4bqpPMOq4bqpJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJOG6qeG7iyThu43Ds2skKjsk4buNw7PhuqvhurXhu48kw6Bpw6rhuq0k4bufPiThur3DreG7jSTDsmgkw6Hhur8pw6rhuqkkw6rhuq3huqnhuqvhurVuJOG6ueG6qTxhV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPeG6q0HhuqHDquG7jeG6ocOzPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buh4bqrw6Hhu43huqnhu6wkISUlbnDhu64k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4busJDs/P25w4buuPSTDssOzYeG7pj0vL2HDocOqVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DoeG6ocOy4bq54buN4bq/bi/DquG6oeG7ocOyLyYmJSYvKiw6w6ElKigmJTom4buNOz8uOyHhurslV8OpbuG6oeG6reG7sMOz4bumKCE/PSQp4bq74buN4bumPeG6vCnDquG6rSRx4bqx4buPJOG7jeG6qeG7leG7icOq4bqtJMOg4bq3w6ok4bufxKnhuqskw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOq4bqt4bqpw6jhur8k4bufPiThu43Ds8SDJOG6oeG6vSRh4buBJOG6qeG6vz7DqiRhfcOq4bqpJMOgMGEkOeG6q+G6teG7jSThurnhuqnhu4Ek4bq54bqpXcOqJGwkcFskw4rhuqnhuqskw5Lhu4nDqj0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9Oz8/PSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu04bq84buL4bqrJOG6qcOtJMOhM8OqJMOg4buVa2Ek4bqp4buLJOG7jcOzayQqJMOy4buPNOG7jSRv4buPPiThuq1p4bq9JCok4buNw7Xhuqskb+G7jz4kOSDDquG6rSThuqnhuqvhurXDqiThu5824buNJOG7jcOzZCThuq3huqs8JCYlJVclJSUkw6Bpw6rhuq0k4bufPiQ/JSVXJSUlJMOgacOq4bqtJOG7jeG6q+G6s8OqJOG6vTDhu41X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkOz8/bnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiYlJi8qLDrDoSUqKCYqJSjhu40qJiEhLOG6uyVXw6lu4bqt4buww7Phu6YsOz89JCnhurvhu43hu6Y94bq8KcOq4bqtJHHhurHhu48k4buN4bqp4buV4buJw6rhuq0kw6DhurfDqiThu5/EqeG6qyTDquG6reG7lWrhuqskw6rhuq3huqnDqOG6vyThu58+JOG7jcOzxIMk4bqh4bq9JGHhu4Ek4bqp4bq/PsOqJGF9w6rhuqkkw6AwYSQ54bqr4bq14buNJOG6ueG6qeG7gSThurnhuqldw6okbCRwWyTDiuG6qeG6qyTDkuG7icOqPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj07Pz89JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7TDgMOiJDl94bq/JMOgfeG6vSRhZ8Oq4bqtJOG7jTxhJG7huqnhu4fDquG6rSRh4bqpaMOq4bqtJMOhZGHhuqkkQeG6vuG7nuG6qsOBLSooViRh4bqp4buV4buJw6rhuq0k4buNw7Njw6rhuqkkw6BbJOG7jcOzKeG6vyThu43hu5Vrw6rhuq0k4buNw7Phu5XDquG6rSRh4bqp4bq/JMOge+G6qyTDoeG6q+G6tcOqJGE8YSQ5fcOqJMOgw6IkbuG6qTzhu40k4buNNsOqJOG7jSlxJGE8YSThuqnDrSTDoTPDqiThu58+JOG7jcOzxIMk4bqh4bq9JGHhu4Ek4bqp4bq/PsOqJGF9w6rhuqkkw6AwYSQ54bqr4bq14buNJOG6ueG6qeG7gSThurnhuqldw6ok4buNw7PhurHDqiTDoGQpJDk+w6pX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkOz8/bnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiYlJi8qLDrDoSUqKCYqOz/hu407Oz87JuG6uyVXw6lu4bqt4buww7Phu6YhLj0kKeG6u+G7jeG7pj3hurwpw6rhuq0kceG6seG7jyThu43huqnhu5Xhu4nDquG6rSTDoOG6t8OqJOG7n8Sp4bqrJMOq4bqt4buVauG6qyTDquG6reG6qcOo4bq/JOG7nz4k4buNw7PEgyThuqHhur0kYeG7gSThuqnhur8+w6okYX3DquG6qSTDoDBhJDnhuqvhurXhu40k4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqiRsJHBbJMOK4bqp4bqrJMOS4buJw6o9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPTs/Pz0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPeG7tMOA4bq/PsOqJGHhu5nDquG6rSThu43Dsynhur8k4buNMMOq4bqtJC5XJSUlJOG6ueG6qTfhu48k4buNw7Mpw6rhuq0kcSThu43hurckYeG6qeG6vyRhPGEk4bqpw60kw6Ezw6okYeG7kykkcFskw4rhuqnhuqskw5Lhu4nDqlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ7JjtucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiUmLyosOsOhJSooJjo/O+G7jTshOiU74bq7JVfDqW7huq3hu7DDs+G7pjouPSQp4bq74buN4bumPeG6vCnDquG6rSRx4bqx4buPJOG7jeG6qeG7leG7icOq4bqtJMOg4bq3w6ok4bufxKnhuqskw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOq4bqt4bqpw6jhur8k4bufPiThu43Ds8SDJOG6oeG6vSRh4buBJOG6qeG6vz7DqiRhfcOq4bqpJMOgMGEkOeG6q+G6teG7jSThurnhuqnhu4Ek4bq54bqpXcOqJGwkcFskw4rhuqnhuqskw5Lhu4nDqj0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9OyY7PSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu0T+G7j8O6JOG7uX3hur8k4buNw7NrJOG7jcOzxIMk4bqh4bq9JOG7jcSRw6rhuqkk4buNw7Mp4bq/JD8qJMOy4buPNOG7jSRv4buPPlYk4bq94buL4bqrJMOy4buPNOG7jSThuq1p4bq9JDslJVclJSUkw6Bpw6rhuq0k4buN4bqr4bqzw6ok4bq9MOG7jSThu58+JCok4buNw7Xhuqskb+G7jz4kw6rhuqnhu48kceG6t+G7jyRu4bqpN+G6vVYkOTzDquG6qSThurnDo+G6vyThu43Ds2Qk4bqt4bqrPCQ/JSVXJSUlJMOgacOq4bqtJGHhuqnhur8kPyok4buNw7PEgyThuqHhur0kYeG7gSThuqnhur8+w6okYX3DquG6qSTDoDBhJDnhuqvhurXhu40k4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqiThu43Ds+G6scOqJMOgZCkkOT7DqiThuqnhu49x4bq1w6ok4bq84buVasOq4bqtJOG6ujzhu41X4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkISo7bnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiYlJi8qLDrDoSUqKCYuPybhu40hKCwhJeG6uyVXw6lu4bqt4buww7Phu6YqLj0kKeG6u+G7jeG7pj3hurwpw6rhuq0kceG6seG7jyThu43huqnhu5Xhu4nDquG6rSTDoOG6t8OqJOG7n8Sp4bqrJMOq4bqt4buVauG6qyTDquG6reG6qcOo4bq/JOG7nz4k4buNw7PEgyThuqHhur0kYeG7gSThuqnhur8+w6okYX3DquG6qSTDoDBhJDnhuqvhurXhu40k4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqiRsJHBbJMOK4bqp4bqrJMOS4buJw6o9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPSEqOz0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPeG7tOG6oOG6vSTDkuG7j8Oq4bqtJOG7jOG6qWQk4bq6cVYkw7LhuqvDquG6qSTDql3hur0kJiUqO1YkbCQ5fcOqJEHhuqnhuqvhur1WJHBbJMOK4bqp4bqrJMOS4buJw6okLSThu43Ds8SDJOG6oeG6vSThur004buNJMOq4bqt4buPacOqJMOq4buPZ+G6qyTDoeG7lW3DquG6rVYkYeG7gSThuqnhur8+w6okYX3DquG6qSThurnhuqnhu4Ek4bq54bqpXcOqJOG7n+G7j+G6qyThur3GocOq4bqtJOG6ueG6qeG6qyTDoOG7lWthJMOq4bqpNsOqJG/hu48+JOG7jOG6t+G7jVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQsJjpucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiUmLyosOsOhJSooKiY/JuG7jSYqISEo4bq7JVfDqW7huq3hu7DDs+G7pio7LD0kKeG6u+G7jeG7pj3hurwpw6rhuq0kceG6seG7jyThu43huqnhu5Xhu4nDquG6rSTDoOG6t8OqJOG7n8Sp4bqrJMOq4bqt4buVauG6qyTDquG6reG6qcOo4bq/JOG7nz4k4buNw7PEgyThuqHhur0kYeG7gSThuqnhur8+w6okYX3DquG6qSTDoDBhJDnhuqvhurXhu40k4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqiRsJHBbJMOK4bqp4bqrJMOS4buJw6o9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPSwmOj0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPeG7tMO5w6rhuqkkw5Lhu4/DquG6rSThu55dw6okw5Ip4bqrViQ5fcOqJEHhuqnhuqvhur1WJHBbJMOK4bqp4bqrJMOS4buJw6okYeG6qeG6qykkw7LEg+G7rCRBfeG6vSThu4nDqiRhPGEkw6rhuqk+JOG6qX3hur8k4buNM+G6vSTDoFskb+G7jynDqiThu40z4bq9ViThu40ww6rhuq0kb+G7jz5WJMOg4bqh4bq9JMOg4bq3w6okYTzhuqsk4buM4bq34buNJDThur0kPG4kYeG6qeG6vyTDquG6qeG7o8Oq4bqtJMOq4bqt4buVauG6qyThurnhuqPhur0k4bq9KXEk4bq9IsOqJGHhuqnDtcOq4bqtJOG7jWfhuqtX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkOy4/bnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiYlJi8qLDrDoSUqKCo6Oj/hu40sLigmLuG6uyVXw6lu4bqt4buww7Phu6Y/OyU9JCnhurvhu43hu6Y94bq8KcOq4bqtJHHhurHhu48k4buN4bqp4buV4buJw6rhuq0kw6DhurfDqiThu5/EqeG6qyTDquG6reG7lWrhuqskw6rhuq3huqnDqOG6vyThu58+JOG7jcOzxIMk4bqh4bq9JGHhu4Ek4bqp4bq/PsOqJGF9w6rhuqkkw6AwYSQ54bqr4bq14buNJOG6ueG6qeG7gSThurnhuqldw6okbCRwWyTDiuG6qeG6qyTDkuG7icOqPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj07Lj89JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7Thu4zhuqnhuqHhur8kOTzhur8kYTzhur8kYeG7kykk4bq7W8Oq4bqpJMOge+G6vyRwWyTDiuG6qeG6qyTDkuG7icOqViThu43Ds+G6scOqJMOgZCkkOT7DqiRwWyRu4bqpNcOqJOG6u8Spw6ok4bq7PiTDoGnDquG6rSQ5PuG6vyTDoTPDqiThu43DrWEk4bq8Z8Oq4bqtJMOy4bqrw6rhuqkkw7Jow6rhuq1WJOG7jXUk4bq74bq1JOG6qcOtJMOq4bqt4bqpw6jhur8k4buNw7PhurHDqiQsJcavViTDoGrhuqskw7Jow6rhuq0kw6rhuq3hu5Vq4bqrJMOhM8OqJGHhu4fDqiTDquG6qeG6q+G6s+G7jyThurnhuqnhu4Ek4bq54bqpXcOqVyThu4zDs+G6v8Oq4bqtJOG7jeG6qWrhuqsk4bqt4bqrKcOqJG/hu48pJMOgZCkkbuG6qeG7leG7icOq4bqtJOG6uz4k4bq9w63hu40k4buNw7Phur/DquG6rSTDsmgkw6rhuqnhu6PDquG6rSRwWyThu5/DtMOq4bqtJDnhuqvhurHDqiQ5ZCR9w6rhuqkk4bqp4buVbMOq4bqtJGHhu5MpJMOhZGHhuqkkOeG6tcOq4bqpJEHhur7hu57huqrDgS0qKCThu5/EqeG6qyTDsmgk4bq74buVa8Oq4bqtJCY7LCRhKSThuqYlJFlh4bqp4bqr4bq34bq9JOG6rTXDqiQ7JcavJMOyaCRhKSThuqYlJGHhu5MpJOG7jeG6vz7DqiThuqnhu49x4bq1w6ok4bq84buVasOq4bqtJOG6ujzhu43DnSThu58+JGHhu4Ek4bqp4buJw6okLiXGryTDsmgk4bqpw60k4bqt4bqrKSTDoGPDquG6qSThurs+JOG6pipX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkLCUlbnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiYlJi8qLDrDoSUqKCYuOy7hu40sPyY/LOG6uyVXw6lu4bqt4buww7Phu6YsKCg9JCnhurvhu43hu6Y94bq8KcOq4bqtJHHhurHhu48k4buN4bqp4buV4buJw6rhuq0kw6DhurfDqiThu5/EqeG6qyTDquG6reG7lWrhuqskw6rhuq3huqnDqOG6vyThu58+JOG7jcOzxIMk4bqh4bq9JGHhu4Ek4bqp4bq/PsOqJGF9w6rhuqkkw6AwYSQ54bqr4bq14buNJOG6ueG6qeG7gSThurnhuqldw6okbCRwWyTDiuG6qeG6qyTDkuG7icOqPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj0sJSU9JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7TDiuG6qeG7o8Oq4bqtJOG6veG7gcOqJG/hu48+JOG6qeG7iyThu43Ds2sk4bq7PiTDquG6reG7j2nDqiTDoMOtw6rhuq0k4buf4bqr4bqxw6pWJOG6reG7gW4kbuG6qTXDqiThuq3huqvDtW4kYeG6qeG6vyTDquG6reG7lWrhuqskw6Ezw6okcFskw4rhuqnhuqskw5Lhu4nDqiThu5/hu4nhuqskOcSp4buNJOG6rTzDquG6qSTDqjDDquG6rSThurvhur8k4buN4bq/KcOqViThu5/hu5Vr4buNJG/hu48pJMOq4bqp4bujw6rhuq0k4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqlYk4buf4buV4buJw6ok4bq74bqxw6ok4buNw7Phur/DquG6rSRh4buPw61hJMOyaMOq4bqtJMOgw6Ik4bq94buD4bqrJMOq4bqt4buVauG6q1Yk4bq94buD4bqrJMOq4bqpPiTDoOG7gcOqJOG7jOG6t+G7jSTDiuG6reG7j3HhurHDqiTDoDzDqiTDiuG6qTPhur0kw4E1w6okw6pd4bq9JCYlJiYk4buf4buP4bqrJOG6qeG7icOqViTDoDXhur0kNOG6vSThuqnhu4nDqlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQsJSFucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiUmLyosOsOhJSooPyg7O+G7jTooOiUh4bq7JVfDqW7huq3hu7DDs+G7piY6Jj0kKeG6u+G7jeG7pj3hurwpw6rhuq0kceG6seG7jyThu43huqnhu5Xhu4nDquG6rSTDoOG6t8OqJOG7n8Sp4bqrJMOq4bqt4buVauG6qyTDquG6reG6qcOo4bq/JOG7nz4k4buNw7PEgyThuqHhur0kYeG7gSThuqnhur8+w6okYX3DquG6qSTDoDBhJDnhuqvhurXhu40k4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqiRsJHBbJMOK4bqp4bqrJMOS4buJw6o9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPSwlIT0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPeG7tE7huqnhu4Ek4bqs4bqrPOG6vSTDoGhhJMOSbCThurop4bq/JMOgw63DquG6rSQtJOG7jOG6qeG7leG7icOq4bqtJDnhuqvDquG6qSThu58+JFBbJOG6qcOt4bqrJOG6uuG6sSTDgGPDquG6qSThu4zDtMOq4bqtJOG6veG6v8Oq4bqtJOG6veG7j2jDqiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG7jeG6qWrhuqsk4bqt4bqrKcOqJOG7jcSp4bqrViThuqlxJOG7n+G7g8Oq4bqtJMOy4bqvJGHhu4Ek4buN4bqp4bqx4bq9JMOq4bqp4bqr4bqz4buPJOG7jTThur0k4bq74buHw6rhuq0k4bqpfeG6vyThu40z4bq9JGHhuqnhu4/DquG6rSThu40pcSThuqnhu4sk4buNw7NrJOG6ueG6q8Oq4bqpJG7huqliJMOgw6Ik4buN4bqr4bq3biThu43hu5FhJMOgacOq4bqtJOG6qT7DquG6qSRhw7TDquG6rSTDkmwk4bq6KeG6vyTDoMOtw6rhuq0kLSThu4zhuqnhu5Xhu4nDquG6rSQ54bqrw6rhuqkk4bufPiRQWyThuqnDreG6qyThu43Ds+G6v8Oq4bqtJGE8YSThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rSThuqnhu4sk4buNw7NrJMOgfeG6vSQ5feG6vyQpw6okw7LhuqvDquG6qSRwWyThuqnDreG6qyRh4bqp4bq/JMOq4bqpM8OqJMOhM8OqViThuq3huqvDtW4kw6BtJMOq4bqt4buVauG6qyTDquG6reG6qcOo4bq/V+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bsO54buP4buN4bqp4bq/w7M94bu04buMZyThuqg+4buyL27hu7Q=

Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]