(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu vườn đồi thoai thoải, đâm chất Đà Lạt với vườn dâu tây và hoa hướng dương rộng hơn 1 ha đã trở thành điểm tham quan, du lịch trải nghiệm hấp dẫn của du khách trong, ngoài tỉnh. Nhất là các bạn trẻ đam mê khám phá, “sống ảo” dịp đầu xuân.
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurfhurHhuqDhuqLDgOG7pcO54bub4bq3w5rDtOG6rcO6asO54bqt4oCcw7nhu7HDueG7m+G6reG6osOA4buB4buj4bqtT+G6v+G6rVXhu4HhuqLigJ3huq3huqLhu4Hhu6Phuq3hu53Dg0Thu5nDueG6rU1qw7rhuq0l4budw4PhurjhurEv4bqg4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6t+G6sS/hu53huqvhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG7nMOz4bq9buG6p+G6t1Thu53Dg+G6reG6quG6tOG7s8O54bqtb+G7r+G7o+G6reG6ouG7neG7peG6veG7o+G6reG6ouG7neG7peG7h+G7o+G6oeG6rW/DrMO64bqtbeG7neG7i+G6ouG6rU/hur/huq1V4buB4bqi4bqt4bqqw73hu6Phuq3huqrhurThu7PDueG6rW7DrMOD4bqt4bqiw6xE4bqt4bqq4bq/4bqt4bud4bul4bq94bqt4bud4bq0w73DueG7m+G6rW7hurR5w7nhu5vhuq3DgHbDueG7m+G6reG7nXnDueG6reG6q+G6reG7neG6veG6rW/hu4Phuq3huqLDgOG7t+G6reG6ouG7neG6v8O54bud4bqtb+G7o+G7lcO64bqt4bqi4bud4bq9w7rhuq3DgcOD4bq9w7nhuqHhuq1uw4Phuq11cG3hu53huq3huqLDgOG7h+G7o+G6rcO54bub4bud4buj4buZw7rhuq3hu53hu4tB4bqtbmvDueG6rW3hurbhur3huq1uw4Phuq104budw6pt4bud4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6oeG6rcO54bub4bul4bq/4buj4bqt4bqiccO54bud4bqj4bqtw5nhu53hu4vhuqLhuq114bq/4bqtbcOqbeG6rWzhu4HDueG6reG6osOA4buP4bqtb+G6vcO64bqtw7rDtOG6rXThu53DqsO64bqtQeG7ncOq4bqh4bqt4oCc4bqg4butw7nhu5vhuq3hu4fhu6XigJ3huq1ucEHhuq1v4buJw4Phuq1Dw4PDrMO54bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G6seG7o8O64bub4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnbuG6ouG7ncODw7ps4bqt4bujTcOzw7nhuqLDs8OA4bqn4bqt4bqg4bqiRHXDszXhuqdC4bujbuG6ouG7ncOh4bqt4bq54bqp4bqpQUPDoOG6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiw6Hhuq1kw6nDqUFDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYmLhuqnhuqsv4bqrZeG6q25i4bqrxJHEkWRk4bqr4bqi4bq74bq54bq7ZGR14bqp4bqjc0Hhu5thw4A14bq7YmThuqfhuq3hur114bqiNeG6p8Oaw7Thuq3DumrDueG6reKAnMO54buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7geG7o+G6rU/hur/huq1V4buB4bqi4oCd4bqt4bqi4buB4buj4bqt4budw4NE4buZw7nhuq1NasO64bqtJeG7ncOD4bq44bqn4bqtQuG7o27huqLhu5014bqn4bq54bqp4bqp4bqn4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqI14bqnZMOpw6nhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurfDmWfDuuG6rW3Dqm3hu53huq0lQOG6rSXhu53hur3DueG7neG6reG7nOG7p+G6veG6rXThu53hu6Xhu4fDueG7m+G6reG7m+G7icO54bqt4bq54bqp4bqtdMO64bqt4bqq4buT4bqtQeG7neG7n+G6veG6rSXDrEThuq1MZm3huqHhuq3DueG7scO54bub4bqt4bqiw4Dhu4Hhu6Phuq1U4bud4bul4bq94bqtxqDhur3DgMO64bqtw7lnw7rhuq3huqLDgMO0w7nhuq1vcOG6veG6rWzhur/DueG6reG6ouG7neG7scO54bqtJOG7pcO54bub4bqtw5nhu5vhur3huqHhuq1D4buD4bqtTWrDuuG6rcOZ4bubxrBt4bqtxINNasO64bqtJeG7ncOD4bq44bqv4bqtb+G6vcO54bub4bqt4bqiw4Dhu7fhuq3huqLhu53hur/DueG7neG6rW9w4bq94bqtbeG7nXHhuq1v4bq04bu1beG6rcOA4buL4bqi4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rWzhu4HDueG6reG6osOA4buP4bqtw4HDg+G6vcO54bqt4bqiw6zDuuG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6qUFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtxJFjY0FDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYmLhuqnhuqsv4bqrZeG6q25i4bqrxJHEkcSR4bqpZOG6osSRY8Op4bq5dWUtemPhuqnDqeG6u+G6qWXhurli4bq5w6llw6nEkS1sxqFsbMOp4bqjc0Hhu5vhuqfhuq3hur114bqiNeG6p8Oaw7Thuq3DumrDueG6reKAnMO54buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7geG7o+G6rU/hur/huq1V4buB4bqi4oCd4bqt4bqi4buB4buj4bqt4budw4NE4buZw7nhuq1NasO64bqtJeG7ncOD4bq44bqn4bqtQuG7o27huqLhu5014bqn4bq54bqp4bqp4bqn4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqI14bqnxJFjY+G6p+G6rS/hurfhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTeG6vUHhuqLhu6Phu6XDueG6p+G6t3vDveG7o+G6rcOBw4NE4bqtw7rhu7Hhuq3hu515w7nhuq3huqvhuqnhuqPhuqnhuqnhuqnhuq3DumLhuq3huqLDgOG7r8O54bub4bqtbOG7geG6ouG6rcO54bub4bq/w7nhuq3hu53hu6Xhur3huq3hu53hurTDvcO54bub4bqtbuG6tHnDueG7m+G6oeG6rW7DrMOD4bqt4bqiw6xE4oCm4bqt4bqq4bq/4bqtQeG7ncOq4bqi4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rW7Dg+G6rXVwbeG7neG6reG6osOA4buH4buj4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5nDuuG6oeG6rcO54buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7geG7o+G6reG7ncOC4bq94bqt4bud4buNw7nhuq3huqDDteG6rXXhur/huq1v4buj4buVw7rhuq1u4bqkw7nhu5vhuq1t4budw6zDueG6reG7neG7i0Hhuq1ua8O54bqtbeG7neG7peG6rW7Dg+G6rXThu53Dqm3hu53huq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtw7nhu5vhur9E4bqtw7nhu5vhu51x4bqtbcOD4but4buj4bqt4bqiw4Phu4nDueG6reG6quG6v+G6rSXhu5HhuqLhuq3DmeG7m8ODRMO0w7nhuq1vw6rDueG6rcOZ4budw6zDuuG6rU7hu4nDueG6rWLhuqliYuG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6qUFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtZOG6ueG6qUFDw6Dhuqfhuq3huqDDgG014bqnLy9tbsO54bqjbOG6veG7peG6ouG7neG6vcO54bud4bud4bul4bq94bqj4bqqw7kvbsOz4bqgdOG6ouG7pUEvw7nDs0LhuqAvYmLhuqnhuqsv4bqrZeG6q25i4bqrxJHEkcSRZOG6q+G6omLhuqlk4bqr4bqrdeG6qeG6o3NB4bubYcOANcOpY+G6ueG6p+G6reG6vXXhuqI14bqnw5rDtOG6rcO6asO54bqt4oCcw7nhu7HDueG7m+G6reG6osOA4buB4buj4bqtT+G6v+G6rVXhu4HhuqLigJ3huq3huqLhu4Hhu6Phuq3hu53Dg0Thu5nDueG6rU1qw7rhuq0l4budw4Phurjhuqfhuq1C4bujbuG6ouG7nTXhuqfhurnhuqnhuqnhuqfhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6ojXhuqdk4bq54bqp4bqn4bqtL+G6t+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FN4bq9QeG6ouG7o+G7pcO54bqn4bq3TeG7nXDhuq1M4bqu4buj4bqtVcO04bqte8Osw7nhuqHhuq1uw4Phuq104budw6pt4bud4bqtb+G7kcO54bqt4bqi4bqk4bqtJUDhuq0l4bud4bq9w7nhu53huq3hu5zhu6XDquG6oeG6rW3hu53hu6Xhuq1s4buj4buR4bqiw6Hhuq1U4bud4buf4bqt4budxKnDg+G6reG6quG6v+G6rUHhu53hu6XDueG7m+G6rW3hu4fDueG7neG6reG6ouG7geG7o+G6rcO54buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7geG7o+G6reG6ouG6tHnDueG7m+G6rW/hu63hu6Phuq3huqLhurR5w7nhu5vhuq1v4buvw7nhu5vhuq3huqrDveG7o+G6rXThu53hu5/huq3hu53EqcOD4bqtdeG7gcO54bud4bqtbeG6tuG6veG6reG6quG6rsO54bub4bqtT+G6v+G6rVXhu4HhuqLhuqHhuq3DmnZt4bqtTeG7ncOsw4PhuqPhuq3hu5x5w7nhuq3DueG6qOG6veG6oeG6rcO54buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7geG7o+G6rW3hurLDueG7m+G6reG6osOA4buj4buVw7nhuq104bud4bq94buj4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6reG7neG7ocO54bud4bqt4bqi4budw4Jt4bqtbsOD4bqtdXBt4bud4bqt4bqiw4Dhu4fhu6Phuq3DueG7m+G7neG7o+G7mcO64bqtw7nhu53hurThuq3huqLhu53hur3DuuG6rcOBw4Phur3DueG6oeG6reG6ouG7ncOD4bqt4bud4bul4buBbeG7neG6rW7DrMOD4bqt4bqiw6xE4bqh4bqtbeG7neG6sEHhuq3hu4fDueG7neG6rW3huq7DueG7m+G6reG7neG7peG6veG6reG6quG6v+G6rUHhu53hu63hu6Phuq3DueG7neG6qMO54bub4bqt4bqi4buj4buVw4Phuq1t4buHw7nhu53huq3huqDhu6PDueG7neG6rW92w7nhu5vhuqHhuq3hu53hu4tB4bqtbmvDueG6rcOA4buL4bqi4bqt4bqgw6rDueG7m+G6reG6ouG7geG7peG6oeG6reG6ouG7ncOD4bqt4budxILhuqLhuqPhuq1O4bul4bqtb+G7p+G6rXXhuqbhur3huq1t4budxrDDueG6reG6ouG7neG6vcO64bqtw4HDg+G6vcO54bqh4bqt4bqiw4Dhu4fhu6Phuq3DueG7m+G7neG7o+G7mcO64bqtw7nhu7HDueG7m+G6reG6osOA4buB4buj4bqt4bub4bujxIJB4bqt4bub4buj4bq94bqtb+G7ocO54bud4bqt4bqi4bux4buj4bqtbeG7p+G6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3hu5vhu6PDrEThuq1B4budxILhuqLhuq3huqLhu53hurThuq3hu5vhu6Phu4PDueG6oeG6reG7m+G7icO54bqt4bub4bqy4buj4bqt4bqqw73hu6Phuq3huqLhu53hu6PDtMO54bqtw7nhu53hu6PDtMO54bqt4bqq4bq/4bqtbeG7p+G6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3huqLhu4vDuuG6reG7h8O54bud4bqt4bub4buj4bq94bqtb+G7ocO54bud4bqtb+G7jUHhuqHhuq104bud4buxw7nhu5vhuq10w7LDuuG6reG7m+G7oeG6rW/hu6Phuq1uw4Phuq11cG3hu53huq3huqLhu4Hhu6Phuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtdOG7ncOD4bqtw7l34buj4bqt4bqi4buj4buRw7nhu5vhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqfhu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3hurnhuqnhuqlBQ8Og4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqLDoeG6rWXhuqnhuqlBQ8Og4bqn4bqt4bqgw4BtNeG6py8vbW7DueG6o2zhur3hu6XhuqLhu53hur3DueG7neG7neG7peG6veG6o+G6qsO5L27Ds+G6oHThuqLhu6VBL8O5w7NC4bqgL2Ji4bqp4bqrL+G6q2XhuqtuYuG6q8SRxJFlY+G6q+G6omNiZcOpw6l14bqp4bqjc0Hhu5thw4A1ZOG6q8SR4bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqfDmsO04bqtw7pqw7nhuq3igJzDueG7scO54bub4bqt4bqiw4Dhu4Hhu6Phuq1P4bq/4bqtVeG7geG6ouKAneG6reG6ouG7geG7o+G6reG7ncODROG7mcO54bqtTWrDuuG6rSXhu53Dg+G6uOG6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p2Xhuqnhuqnhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurfhurzDueG7neG6rU7hurR5w7nhu5vhuq174buFw7nhuq1U4bud4bul4bq94bqh4bqtbeG7neG6tuG6rcO54buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7geG7o+G6rW3hu53hu6Phur3huq3huqDhu4/DoeG6rSThur3Dg+G6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3DueG7hcO64bqtw7nhu5vhu53hu6PDtMO54bqtbcOCw4PhuqHhuq3huqLhu6HDuuG6reG7neG7o+G7lcOD4bqtb+G7g+G6rXXhuqbhur3huq1t4budxrDDueG6rW3DrEThuq1uw6zDg+G6reG6osOsROG6rXXhur/huq1v4but4buj4bqt4bqi4bq04bu1w7nhu5vhuq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtdOG7o8O54bud4bqt4bqi4buR4bqt4bqq4bq/4bqtQ8OsROG6rW7huqbDueG7m+G6rcO54buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7geG7o+G6reG6ouG7ncOz4bul4bqt4bud4buhw7nhu53huq3huqLhu53Dgm3huq3huqLDgOG7h+G7o+G6rcO54bub4bud4buj4buZw7rhuqPhuq1Pw6xE4bqtdeG6v+G6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq1tw6xE4bqt4bqiw4Dhu6/DueG7m+G6rcO6w73hu6Phuq3DuuG7j+G6oeG6rW3hu6fhuq3hu5vhu6PDquG6reG6osOAcOG6rXThu6PDueG7neG6reG6ouG7keG6rW3hur3hu6Xhuq3DucO0w7nhuq104budw6rhuq3huqLhu53Dg+G6reG7ncSC4bqi4bqtbsOD4bqtdOG7ncOqbeG7neG6oeG6rcO54bud4buL4bqi4bqtdeG6v+G6reG7m+G7o8O94buj4bqt4bqiw4Dhu4/huqPhuq1O4bul4bqtb+G7p+G6oeG6reG6ouG6pOG6rcO54buFw7rhuq1i4bqpYuG6q+G6oeG6reG7m+G7o+G6veG6rW/hu6HDueG7neG6reG6ouG7seG7o+G6rW/hu4Phuq1v4buJw4Phuq3huqLhurThuq1s4bq/4buj4bqtbOG7h8O54bqh4bqtQeG7ncOq4bqi4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rW7DrMOD4bqt4bqiw6xE4bqh4bqt4bud4bul4bq94bqt4bud4bq0w73DueG7m+G6rW7hurR5w7nhu5vhuq3huqrDveG7o+G6rcOBw4NE4bqtw7rhu7Hhuq11w73DueG6reG6quG6v+G6rcO64bu34bqtbnBt4bud4bqt4bqq4bqw4bqtb+G7leG6rXThu53Dqm3hu53huq3huqrhur/hu6Xhuq3huqLhu53hur3DuuG6rcOBw4Phur3DueG6oeG6rW3hu53hurBB4bqt4buHw7nhu53huqHhuq3huqLhuqbhuq3huqLhur1E4bqt4budw6rhu6Phuq3DgcOD4buH4bqj4bqtTcOC4bqtw7nhu53hurThuq3huqrEqUThuqHhuq1u4bq9w7nhu53huq3huqLhu6Phu5HDueG7m+G6rW3hurbhur3huq3DueG7scO54bub4bqt4bqiw4Dhu4Hhu6Phuq1v4buD4bqtb+G6tOG7tW3huq3DueG7ncOsw7nhuq3DgHbDueG7m+G6oeG6reG6osOAw4PDueG7m+G6rWzhu6HDueG7neG6rcO6eOG7o+G6reG6osOD4buJw7nhuq1t4bun4bqtdOG7neG7peG7h8O54bub4bqt4bqrxJHhuqnhuq0t4bqtYuG6qeG6qeG6rXXhurThu7XhuqLhuq104budw6pt4bud4bqtb+G7kcO54bqt4bqi4bud4bq9w7rhuq3DgcOD4bq9w7nhuqHhuq3hu53DquG7o+G6rW7DrMOD4bqt4bqiw6xE4bqj4bqtw5nhu53hu6Phu5PDg+G6rXThu53hu6Phuq3DueG7scO54bub4bqt4bqiw4Dhu4Hhu6Phuq104bud4buxw7nhu5vhuq1v4bq24bqt4bqg4buHw7nhuq1B4budasO64bqtbsOsw4Phuq1t4bud4bul4bqtdOG7ncOqbeG7neG6rW/hu5HDueG6reG6ouG7neG6vcO64bqtw4HDg+G6vcO54bqtw7rDg+G6veG6reG6quG7k+G6rXXhur/DuuG6rcOBw4Phur/huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqfhu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3hurnhuqnhuqlBQ8Og4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqLDoeG6rcSRZWJBQ8Og4bqn4bqt4bqgw4BtNeG6py8vbW7DueG6o2zhur3hu6XhuqLhu53hur3DueG7neG7neG7peG6veG6o+G6qsO5L27Ds+G6oHThuqLhu6VBL8O5w7NC4bqgL2Ji4bqp4bqrL+G6q2XhuqtuYuG6q2Xhuqlj4bqpw6nhuqLDqeG6qeG6qeG6u+G6uXXhuqnhuqNzQeG7m2HDgDXhuqtj4bq54bqn4bqt4bq9deG6ojXhuqfDmsO04bqtw7pqw7nhuq3igJzDueG7scO54bub4bqt4bqiw4Dhu4Hhu6Phuq1P4bq/4bqtVeG7geG6ouKAneG6reG6ouG7geG7o+G6reG7ncODROG7mcO54bqtTWrDuuG6rSXhu53Dg+G6uOG6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p8SRZWLhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurdP4bq04bu1beG6rWzhu6Phu5HhuqLhuqHhuq1ucEHhuq0l4buR4bqi4bqtTuG6tHnDueG7m+G6rXVwbeG7neG6rWLhuqliYuG6rVThu53hu6Xhur3huq3GoOG6vcOAw7rhuq1v4buD4bqtb+G7p8O54bqtdOG7neG7peG7h8O54bub4bqt4bqr4bqj4bqp4bqp4bqp4bqtdOG7ncOqbeG7neG6reG6ouG7neG6vcO64bqtw4HDg+G6vcO5L8O54bub4bq/ROG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhurHhu6PDuuG7m+G6rW114bq94bqg4bqgNeG6p+G7o03Ds8O54bqiw7PDgOG6p+G6reG6oOG6okR1w7M14bqnQuG7o27huqLhu53DoeG6reG6ueG6qeG6qUFDw6Dhuq3hu53Ds+G7o+G7m+G7neG6osOh4bqtZGThurtBQ8Og4bqn4bqt4bqgw4BtNeG6py8vbW7DueG6o2zhur3hu6XhuqLhu53hur3DueG7neG7neG7peG6veG6o+G6qsO5L27Ds+G6oHThuqLhu6VBL8O5w7NC4bqgL2Ji4bqp4bqrL+G6q2XhuqtuYuG6q2XhuqljY+G6q+G6ouG6ucSR4bqr4bq5YnXhuqnhuqNzQeG7m2HDgDXEkWLhuqfhuq3hur114bqiNeG6p8Oaw7Thuq3DumrDueG6reKAnMO54buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7geG7o+G6rU/hur/huq1V4buB4bqi4oCd4bqt4bqi4buB4buj4bqt4budw4NE4buZw7nhuq1NasO64bqtJeG7ncOD4bq44bqn4bqtQuG7o27huqLhu5014bqn4bq54bqp4bqp4bqn4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqI14bqnZGThurvhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurdO4bqm4bqtdOG7o+G7kcO54bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW5wQeG6rSXhu5HhuqLhuq3DmeG7m8ODRMO0w7nhuq1vw6rDueG6rcOZ4budw6zDuuG6rU7hu4nDueG6rWLhuqliYuG6oeG6rcO54buxw7nhu5vhuq3huqLDgOG7geG7o+G6rVThu53hu6Xhur3huq3GoOG6vcOAw7rhuq3huqDDteG6rcO64bu34bqtbeG6rOG6veG6rW/hu6fDueG6rW7Dg+G6rXThu53Dqm3hu53huq3huqLhu53hurThu7PDueG7m+G6rUPDg0TDtMO54bqh4bqt4bqqw73hu6Phuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtbnBt4bud4bqt4bqq4bqw4bqt4bqiw4Dhu4fhu6Phuq3DueG7m+G7neG7o+G7mcO64bqt4bud4buLQeG6rW5rw7nhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bq8w4PhuqLhu53hu6XDgOG6p+G6tyXhu53hur3DueG7neG6reG7nOG7peG6v+G6sS9B4bq3

Thanh Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]