(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm ở vùng bãi ngang của huyện Hậu Lộc nên chất lượng đầu vào của Trường THPT Hậu Lộc 4 (Hậu Lộc) hàng năm thường thấp. Để khơi dậy trong học sinh niềm đam mê học tập, nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đưa vị trí của nhà trường liên tục tăng nhanh trong những năm gần đây. Điển hình như năm học 2021-2022, vị trí của nhà trường đã tăng lên 10 bậc so với năm học trước đó.
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKkhw4lJb0lHS+G6vuG6pMOBb8OS4buK4bqkw4Fv4bqyw4DhuqxvSeG6oHnhuqRv4buEw4DhuqbhuqTDgW9M4bqkw4Fv4bur4buI4bqkw4Fv4bupROG6pMOBb+G6pMOBw4Dhu7VvScOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRvSUfhuqbhuqTDgW/hu6vhu53DlW/DgOG6quG7qeG7iS/DgMOyxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Q94but4buX4burbsSpKHHDgm/hu4Zvw5Lhu4rhuqTDgW/GsOG7n+G6oG/huqTDgeG7l+G6pMOBb+G7qcSo4buXb8OAw43DleG7teG6pG894bulw41vLsOJ4bupb+G6pHnhuqRv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBb+G7scO5w41vw5Lhu5vhuqZv4bupxKjhu5dv4bqhR0vhur7huqTDgW/huqE9OeG6oW894bulw41vLsOJ4bupb8O1b8OsPeG7pcONby7DieG7qeG7i2/DgOG7m+G6pMOBb+G6pOG7ocOCb0nDgEvhur7huqTDgW9Jw4DDuuG7hGlv4buw4bu3b+G6ssOA4bq84bqgb+G7q+G7pcOVb0lH4bqm4bqkw4Fvw4Dhuqrhu6lvSOG6oOG6pMOAb+G6pOG6oOG7s8OCb+G7seG7l8OCb8OCeW/DgOG6quG7qW9J4bul4buEaG/huqTDgOG7m29JR0vhur7huqTDgW/hu7Hhu59v4bux4bunw5Vvw4Lhu53huqTDgG9M4bqkw4Fv4bur4buI4bqkw4Fv4bupROG6pMOBb+G6pMOBw4Dhu7VvScOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRvw5Lhu5vhuqZvSUfhuqbhuqTDgW/DgeG6oOG7o+G6pMOBb+G7q+G7ncOVaG/DgeG6rOG7hG/hu4TDgMO54bqkb+G6pHXhuqTDgW/hu6nhu5fhuqZv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBb8OB4bqgxqHhuqZv4bur4buI4bupb0nhuqbhu5vhuqRv4bur4bqg4bu14bqkaG/hu7FL4buXb8OSxIJvSUfhuqJv4bupxKjhu5dv4bqkw4Dhu5tvSUdL4bq+4bqkw4Fv4bq04bqgeeG6pG9J4buI4bupb0nhu6HhuqTDgW/huqTDgOG7l+G6pMOAb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqkw4DDk+G6pMOBb+G6pOG7ocOCb8OBw7nhuqRv4buxdcOVaW/hu7DhuqDhu7fhuqRvw4DDg+G6pMOAb+G6pMOAS2/huqThu6HDgm/DgOG6quG7qW/hu43Ds+G7jcOyLeG7jcOz4buN4buNaG/DksSCb0lH4bqib+G7qcSo4buXb+G6pMOA4bubb0lHS+G6vuG6pMOBb+G7seG7n29J4buh4bqkw4Fv4bq0eeG6pG/DssOzb8aw4bul4bupb0jhuqZvw5LDiuG6oG/huqThu6HDgm/DgOG6quG7qW9JR0vDiuG7qW/hu7Hhuqxp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buE4buo4buX4buESeG6oOG6puG6pG7EqeG7ieG6oMOCw4Fv4bup4bq04buXSEjDqm7hu6tJw4DDjcOCxrBv4bqg4buo4but4bqkSeG7rUdub0hJw5XhurThu63Dqm7hu4zhuqDhu6tJw4Bmb+G7k8Ozw7Phu4Thu45nb8OA4but4bqgw4HDgElmb+G7k+G7jeG7keG7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6nhu6vhuqRpxrDhu5fhuqZJw4Dhu5fhuqTDgMOA4bqm4buXacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buN4buPw7Lhu40vw7Lhu5Phu5Phu6vDtcOyw7XDteG7kcOyw7VJ4buVw7LDtOG7jcOy4bq0w7Np4bq24buEw4Hhu4VHw6rDtOG7lcOzbm/hu5fhurRJw6puIcOJSW9JR0vhur7huqTDgW/DkuG7iuG6pMOBb+G6ssOA4bqsb0nhuqB54bqkb+G7hMOA4bqm4bqkw4FvTOG6pMOBb+G7q+G7iOG6pMOBb+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1b0nDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb0lH4bqm4bqkw4Fv4bur4budw5Vvw4Dhuqrhu6lub+G7jOG6oOG7q0nDgMOqbuG7k8Ozw7Nub8OA4but4bqgw4HDgEnDqm7hu5Phu43hu5Fuby/EqT3huqrhu6lvSOG6oOG6pMOAb+G6oUdL4bq+4bqkw4Fv4bqhPTnhuqFvPeG7pcONby7DieG7qW/DtW/DgEzhuqTDgW9Jw4DDjG/DksOK4bqgb+G6pMOAw5PhuqTDgW/DgeG6oMah4bqmb8ah4bqkb+G7seG6oOG7teG6pG9JT2/hu6nhuqxvSeG6oMOS4bqgb8OA4bq6b0lH4buAaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKk3b0nDgOG6vuG6oG/hu7HhuqDhu7fDgm/DgOG6oOG7teG6pG9J4bud4bqgaG/huqFHS+G6vuG6pMOBb+G6oT054bqhbz3hu6XDjW8uw4nhu6lvw7Vv4bup4bqsb0nDgOG7t2/hu47hu63Dgm/hurThu5tvw4JE4bqgb0lHS+G6vuG6pMOBb8OA4bqq4bupb0nhu6Xhu4Rv4bq0w5RvSUvhu4bhuqTDgW/GsOG7huG6oG/huqThurzhuqBv4buxdcOVb+G6ssOAROG6pMOBb+G7qcOA4bqub+G7qeG6rG/hu6nhurxvSOG7hm/DkuG7pUlv4bupw4DDuklv4bqyw4Dhu5fhuqTDgW9JR+G7l+G6pMOBaG/hurLDgMONROG6pG/DkuG6oHnhuqRvSHXhuqRvSUdL4bq+4bqkw4FvR8OJ4bqkw4FvR+G7n+G6oG/DkuG7m2/hu6nhu6PhuqTDgG9Gw43hu5fhuqRv4buO4buX4bqkw4BvLW9I4bud4bupw4BvLW/hu7F24buEb8OC4bubb0lNb+G7qeG6uOG6pMOBb+G7qcOA4bqi4bqkw4Bv4buxw73huqRv4bupxqHhu6lv4bq0xJDhuqBvw4Dhu5vhuqTDgG/hurThu5fhuqTDgW/hu6nhuqjhuqRv4buxS+G7gOG7qW/hurRw4buEb+G7sXJJb8OA4bu1b0nDgMSQ4bqkw4Fv4bup4buXw4Lhu61H4buXb8OB4bqgxqHDgm9IxqFJaG9Hw7pJb0nDgMON4bul4bqkb+G6tOG7gOG6oG9JR+G6puG6pMOBb8OS4bqg4bu14bupb0bDjeG7o+G6pG/hurTDlG/DgOG6quG7qW9I4bqg4bqkw4Bvw5Lhu5tv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW/huqThu7PhuqRv4bqkw73hu4Rvw4Dhuqrhu6lv4buxS+G6vuG6pMOBaW8sw4BE4bqkw4Fv4bqkw4DDk+G6pMOBb0nDgMO9aG/GsHnhuqRvSUfhuqbhuqTDgW/DguG6uuG6oG/hu4TDgOG6qOG6pMOBb8OA4bqq4bupb+G7seG7s8ONb+G7sUvhu4Dhu6lvSUfhu5fhuqTDgW/GsMSCb+G7qcah4bupb0nDgOG6oMO9SW/GsMSCb8OA4bqg4bu14bqkb+G7seG7neG6oG/huqTDgEtvSeG6oMOS4bqgaG/Dgsahw5Vv4bux4bqg4bu3w4Jv4bur4buX4bqkw4BvScOAROG6pMOBb8OC4bqg4bqkw4BpaWlvw4HhuqDDjOG7hG/hu6nDgOG6pm/hu4TDgOG6puG6pMOBb0lH4bub4bqmb+KAnGJ1w5Vv4burTuG6pMOBb0lHS+G6vuG6pMOBb8OA4bqq4bupb0nDgHXhuqRvScOA4bqg4bu14bqkaG/DgOG6quG7qW9I4bqg4bqkw4BvSeG6ouG7qcOAb+G7qU7hu6nigJ1v4buxS+G7gOG7qW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb8OA4bqg4bu1w41vRsON4bujaW/hu6pOb+G6suG6oMO94bqkb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqk4buhw4Jvw4Dhuqrhu6lvScOK4bqgaG/huqTDgOG7m29JR0vhur7huqTDgW9IeG/DgMONw5Vv4buxw4nhuqTDgW9Jw4B5w4Jv4bqkw4HDjUXhuqRv4bq0TuG7qW9JTW/hu6nGoeG7qW/hu6lOw41vw4Dhuqrhu6lvSOG6oOG6pMOAb8OS4bubb+G6pMOA4bubb8OA4buj4bqmb0l1w4Jv4bux4bu3b+G6tHDhu4Rv4bup4buXw4Lhu61H4buXb0lH4bqm4bqkw4Fv4bupxqHhu6lv4bq0w4rhu4Rvw4Dhuqrhu6lp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7qERvw4HhuqDGoeG6pm/huqFHw7nhuqRv4bqhw4DEgm89w43hu7VvLW/DgOG6oOG7tcONb0lHS+G7huG6pMOBb+G6pMOA4bubb0lHS+G6vuG6pMOBb+G7qcOA4bqg4buXb0h3Zm/igJw94bqq4bupb0jhuqDhuqTDgG/DgOG6oOG7teG6pG/huqThu5fDlW/hu6nhuqxvRsONxqFv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hu6nGocOCb+G7q+G6umhv4bqkw4DDuklv4bq04bubb+G6ssOA4bqgb+G7jsON4bqkw4FvRsON4buX4bqkw4Bvw4LhurrhuqBv4bqkw4Dhu5tvSUdL4bq+4bqkw4FvScOAS+G6vuG6pMOBb+G7qeG6rG/hu6nGoeG7qW9Gw43GoeG6pG/hu47GoWhv4bqkw73DjW/hurLDgEThuqTDgW/hurThu5vDgm9JxJBJb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lvRsON4buj4bqkb+G6tMOUaG/hu6nGoeG7qW/hu63Dgm9Hw7pJb+G7q+G7uW9I4buXb+G6pMOB4bufaG/DgsO6SW/hu7HhuqBvw5RvScOATOG7qW9Jw41v4burS+G7guG6pMOBb8OS4bubb0fDqOG6pG/hurTDjcOV4bu14bqkaW/huqnDg2/DkuG7pcOVaG/hu7Hhu7dvRsON4buj4bqkb+G6tMOUb0nEkElvw4Dhuqrhu6lvSOG6oOG6pMOAaG/GsHnhuqRv4bup4bud4bqkw4Bvw5LhuqDhu7Xhu6lvw4HhuqDGocOCb0jGoUlob0nDgOG7reG6pm/hu6tD4bqgb0jhurBvSMSQb+G6tMOK4buEb8OA4bqq4bupb8OAceG6pMOBb+G6pMOB4bubw5VvScOAw4Nvw4LhurrhuqBvw4HhuqDGoeG6pm/DkuG6oHnhuqRv4buEw4Dhu6PhuqBvxrDhuqDDvUlv4bupxqHhu6nDgG9Jw4DDjW/DgMOMSW/DgOG6quG7qW9I4bqg4bqkw4BvScOAROG6pMOBb0bDjeG7l2/hu6nGoeG7qW/GsOG7m+G6oG/DgeG6oOG7o+G6pMOBb+G7qcSo4buXb8OCw4PhuqTDgGlv4buq4bqmb+G7seG6rGhvScOA4buXw5Vvw5LDg2/DgeG6oMah4bqmb+G7q+G7iOG7qW/huqRy4bqkw4Fvw5Lhu7Nv4bqy4bqgw73huqRvScOATOG7qW/DgOG7m+G6pG/hurR1w4Jvw5Lhu5tv4bupw4Dhuq5vSE9v4bur4buI4bqkw4Fvw4LGocOVb+G7qcOA4bqgw73DjW9JR+G6puG6pMOBb8OCw4lJb0jEkG9JR0vhur7huqTDgW/DgOG7gOG7hG/huqTDgEtvSUdLw4rhu6lv4buxdcOVb0nDgMODb8OB4bqgxqHhuqZvw5LhuqB54bqkb+G6pMOB4bubw5Vv4bqk4buXw5Vv4bqkeeG6pG/DgeG6oOG7o+G6pMOBb+G7q+G7ncOVb8awceG6pMOBb8OB4bqgxqHhuqZvxqHhuqRv4bux4bqg4bu14bqkb0lPaW85w4BL4bq84bqkw4Fv4buEw4DGoeG7hG/huqThu5vDlW/hu7HhuqjhuqBvw4BC4bqgb+G7hMOA4buj4bqgb+G7qeG6rG9J4bqgw5LhuqBvw4DhurpvSUfhu4BvxrDhu4bhuqBv4bqyw4DhuqBv4bupw7nhuqRvScOA4bqgw71JaG9Jw4DDucOVb+G7qURv4bup4bqsb0nDgOG7t2/hu6nhu6Xhu4Rv4bqkw4Dhu6VJb0nDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb8OS4bubb0jEkG/hurThuqDhu7XDjW/DguG7l+G6pMOBb0nhuqLhuqTDgG9Jw4Dhur7huqBvSE5vw5JN4buXb+G7seG7t2/DguG6oOG6pMOAb8OA4bqq4buXb+G7qcOA4bqmb8aw4bub4bqgb8OB4bqg4buj4bqkw4FvScOAecOCb0nDgMONw5XDvUlv4buEw4Dhu4jhu6lob8OSTeG7l2/DgeG6oMOM4buEb8OA4bqq4bupb0jhuqDhuqTDgG/DgOG7tW9Jw4DEkOG6pMOBb+G6suG6oMO94bqkb0nDgEzhu6lvw4LDiUlv4bupxqHhu6nDgG/GsOG7m+G6oG/GsOG7o+G6pGlv4buw4bqsb+G6tOG7m2/hurTDlG/hu6vhuqZvw4Lhu5tv4bur4buKb+G7seG6oOG7s8ONb+G6suG6oOG7teG6pG/hurLhuqDhuqTDgG/hu4TDgOG6om/hu6nhuqjhuqRv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hurLDgOG6rG/hurLDgOG7oeG6pG/huqTDgEvhuqTDgW/huqTDgOG7m29JR0vhur7huqTDgW/DksWp4bqkb0vDjW9J4bqgeeG6pG/hurRw4buEb+G7sXJJb0nhuqDDkuG6oG/hu6nDgOG6pm9Jw7pJb+G7qeG7o2/hu6nGoeG7qW/hu4TDgOG6qOG6pMOBb8OA4bqq4bup4oCdaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqHDgOG7reG6pm/hurThur7huqBvw4Lhur7huqBv4bupxKjhu5dv4bupRG/DgeG6oMah4bqmbz3DjeG7tWhv4bupw4DDjOG6pMOBb0lE4bqgb+G7qeG6rG/hu6vEguG7hG/hu7FL4buA4bupb0nDgOG7l8OCb+G7q05vw4LDiUlvSeG6oMO9SW/hu6vhu53DlW/huqnhu6HhuqRv4bupxKjhu5dv4bqkw4Dhu5tvSUdL4bq+4bqkw4Fpb+G6oUfhuqbhuqTDgW9J4bqgw71Jb8OA4bqq4bupb+G7seG6rGhv4bupRG/DgeG6oMah4bqmb+G7seG7n2/DgeG6oOG7o+G6pMOBb8aw4bub4bqgb+KAnOG7sHXDlW9Jw4BE4bqkb+G6qeG6sG/hu6rhu53igJ1vxrBx4bqkw4Fvw4HhuqDGoeG6pm/GoeG6pG/hu7HhuqDhu7XhuqRvSU9pb+G7sHXDlW/hurThu5tvw4LDiUlvxrDhu5vhuqBvScOA4bq8b8OA4buXw5Vv4bupxKjhu5dv4bupw4BL4bq84bqkw4FvSUfDg+G6pMOAb+G6tMOK4buEb8Oyw7Jvw4Lhu5tv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/huqTDgUvhur7huqBvw5LFqeG6pG/huqTDgMOKb8OS4bubb0nDgMONw4nhu6lob0nDgMO9b+G6pMOAS+G6pMOBb0bDjeG7l2/DguG7m+G6pG/DgMOD4bqkw4BvSeG6oMOS4bqgaG/GsOG7m+G6oG9Jw4Dhurxvw7rDlW/hu6nhu5vhuqTDgW/DgOG7l8OVb8OA4bq84bqkb8aw4buG4bqgb8OB4bqg4bqq4bqkw4Fv4bqkw4F1w4Jv4bupxKjhu5dvw4LDiUlv4bqkw4HDgOG7tW9I4bqwb+G7qcOAw43DlXnhuqRv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hGlvLMOAROG6pMOBb+G7q03huqTDgW/hurThu53huqBv4buGb+G7seG6rGhv4bupRG/DgeG6oMah4bqmb+G7qeG6qOG6pG/hu6nDgOG6pm/hu6nhu6Nv4bq0w4rhu4RvScOAS+G7huG6pMOBb0nDgEzhu6lvxrDhu5vhuqBvw4DGoUlv4bup4buK4bqkw4FvSXnhuqRvSOG7l8ONb+G6ssOA4bqgb8aw4bub4bqgb0nDgOG6vG/hu7Hhu59v4buxS+G7gOG7qW/hu4TDgOG6uG/huqTDgOG7neG7qWlvKMOA4bq+b+G7seG6rG/DguG7m2/DgOG6quG7qW9I4bqg4bqkw4Bv4bup4bqsb0nDgOG7t2/DgOG6oOG7t8ONb8OS4bubb+G7qeG7o8OCb0nDgOG7iG9JxJBJb8OA4bq84bqkaG/DgeG6oMOM4buEb+G7qcah4bupb+G7rcOCb+G6pMOB4bubw5Vv4bup4bub4bqkw4Fvw5V5w41vScOA4bqi4bupw4Bv4buxxJDhuqBvw5LDiuG6oG/DgkThuqRv4bqp4buh4bqkb8OA4bqq4bupaW/hu7B1w5Vv4bupSuG6pMOBb+G6tOG7m2/hu6nGoeG7qcOAb8awReG6oG/hu6tL4buC4bqkw4FvSXXDgm/DgEXhuqRvw5Lhu5tv4bq04bubw4Jvw4HhuqDhu5vDjW/hu6nhu6PDgm/hu47DjOG7qW9JR+G6puG6pMOBb8OA4bqq4bupb0jhuqDhuqTDgG8tb8OCw4lJb8OVw73DjW9JxJBvR8O6SW9Gw43hu5fhuqRvSUfhuqrhuqTDgW/hu7Hhu7dvw4DDg+G6pMOAb0nDgOG7m+G6pMOAb+G6pHnhuqRv4bupxJBJb+G7qcah4bupw4Bv4bupxKjhu5dvw4LDiUlv4bupROG6pMOBb+G7q3XhuqRvScSQSW9JR+G6puG6pMOBb8OC4bqq4bqgb0nDgOG6vuG6oG/hu7Hhu53huqBp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7ieG6oMOCw4Fv4bup4bq04buXSEjDqm7huqDhu6jhu63huqRJ4butR25vSEnDleG6tOG7rcOqbuG7jOG6oOG7q0nDgGZv4buTw7PDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZv4buTw7Xhu4/hu4Thu45nbm9IR+G7qcOqbi8v4bup4bur4bqkacaw4buX4bqmScOA4buX4bqkw4DDgOG6puG7l2nDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jeG7j8Oy4buPL8Oy4buT4buT4burw7XDssOz4buN4buR4buP4buTSeG7jeG7kcO14buR4buZ4bq0w7Np4bq24buEw4Hhu4VHw6rhu5XDs8O0bm/hu5fhurRJw6puIcOJSW9JR0vhur7huqTDgW/DkuG7iuG6pMOBb+G6ssOA4bqsb0nhuqB54bqkb+G7hMOA4bqm4bqkw4FvTOG6pMOBb+G7q+G7iOG6pMOBb+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1b0nDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb0lH4bqm4bqkw4Fv4bur4budw5Vvw4Dhuqrhu6lub+G7jOG6oOG7q0nDgMOqbuG7k8Ozw7Nub8OA4but4bqgw4HDgEnDqm7hu5PDteG7j25vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buE4buo4buX4buESeG6oOG6puG6pG7EqT3huqDhu7XDjW9JR0vhu4bhuqTDgW/huqFHS+G6vuG6pMOBb+G6oT054bqhbz3hu6XDjW8uw4nhu6lvw7VvLW/hu6lEb+G6oUfDueG6pG/huqHDgMSCbz3DjeG7tW9JR+G7l+G6pm9Jw4BL4buG4bqkw4Fv4bupw4DhuqZvw4Dhuqrhu6lvSOG6oOG6pMOAb8OB4bqgQuG6oG9hw43EkOG7qW/DgeG6oOG7l2894bubby7DieG7qW894buj4bqgb8Osw4Dhuqrhu6lvSOG6oOG6pMOAb+G6tMOK4buEb8Oy4buN4buW4buT4buLaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu6jDgOG6ouG6pMOAb8aw4buG4bqgb0hOb0nhuqDhu7XhuqRv4bqi4bupw4BvSU1v4bupxqHhu6lvScOA4bqgw71Jb8awxIJv4bupROG6pMOBb+G6pMOBw4Dhu7Vvw4Lhu5fhuqTDgW/hurThu53huqBob+G6pMOAw7pJb+G6tOG7m29JTW/hurLDgOG6oG/hu6nGoeG7qW/hu4TDgOG6qOG6pMOBb8OA4bqq4bupb+G7seG7s8ONb+G7sUvhu4Dhu6lvSUfhu5fhuqTDgW/GsMSCb0nhuqDDkuG6oG/huqR54bqkb+G7qcah4bupb8OB4bqgxqHhuqZvw5LhuqB54bqkb+G7qcSo4buXb+G6oUdL4bq+4bqkw4Fv4bqhPTnhuqFvPeG7pcONby7DieG7qW/DtW/hu6nhu5vhuqTDgW9J4bqi4bupw4Bv4bupTuG7qW9I4bqm4bud4bqkb0nDgOG7o+G6pm/DgeG6oMah4bqmb8ah4bqkb+G7seG6oOG7teG6pG9JT2/DkuG7m2/hu6nEkG/DgXDhuqTDgW9Jw4DhuqDDvUlv4bqyw71v4buEw4BL4bq84bqkw4FvScOATOG7qW9JR8OD4bqkw4BvxrDhu5vDlW/hu7Hhu63Dgm/hurThu53huqBvSE5vw4BM4bqkw4FvScOAw4xv4bupw4DhuqZvw4Dhuqrhu6lvSOG6oOG6pMOAaW/hu7B1w5Vv4bq04bubb+G7qUThuqTDgW/DkuG6oOG7teG7qW9Hw7pJb8OSw7pJb8OS4bujaG/hurLDgOG6rG/hurLDgOG7oeG6pG/DksODb8OB4bqgxqHhuqZvw5LhuqB54bqkb0lHS8OK4bupb8OAw71Jb+G7hMOA4buj4bqgb+G7qeG6rG/hurLhuqDDveG6pG9Jw4BM4bupb8OS4buzb+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1b8OS4bubb8aw4bqgw71Jb+G7qcah4bupw4Bv4buEw4DGoUlvw4DDjcOVb0jhu5fhuqZv4bupw4DhuqZv4bup4bqsb0nDgOG7t2/DguG6oOG6pMOAb8OA4bqq4buXb+G6pMOJ4bqgb+G7q8ON4bqkw4FvxrDhu5vhuqBvw4HhuqDhu6PhuqTDgW9JTW/hu6nGoeG7qW/hu6vDk2/hurThuqDhu7XDjW/hu7Hhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4FvSeG6oOG7teG6pG/DrElH4bqob+G7qcOA4bq84bqgaG/DgMOD4bqkw4Bv4buj4bqkw4Bob8OS4bqg4bur4but4bqmaG/DgeG6oEFob0jhurThuqDhu6vhu61paWnhu4tpb+G6qcODb8OS4bulw5Vob8OSw4rhuqBvSU3huqTDgW/DgkThuqRvw4Dhuqrhu6lob0lHS8OK4bupb+G6ssOA4bqgb+G6tHnhuqRv4bq0w4rhu4Rob+G7qcah4bupb8OB4bqgxqHhuqZvw5LhuqB54bqkb+G7qcSo4buXb+G6pMOA4bubb0lHS+G6vuG6pMOBb0nDgEvhur7huqTDgW/hu6vhu5vhuqTDgG9Jw4Dhur7huqBvw4HhuqDhu5fhuqRv4bqkw4HDgOG6oHnhuqRv4bupTMONaG9Jw4DDjW9Jw4Dhu6Xhu4RvSeG7m+G6oG/hurThuqDhu7XDjW9JTW/huqTDgOG6oOG7s8ONb+G6snnhuqTDgG9Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pG/hurLDgMah4bupb+G6pMOA4buXw41vw5Lhu5tv4buOdcOVb+G7q07huqTDgW/hu6nDgMOM4bqkw4FvScOA4bub4bqkw4Bvw4LDiUlv4bqyxILhu6nDgG/GsOG7o+G6pG/hurREw4HhuqDhu6lob+G7q+G7uW/DgOG6oOG7t8ONb+G6pMOAS+G6pMOBb+G7qUrhuqTDgW/DkkRv4bup4buK4bqkw4Fvw7rhuqRvSUvhu4DhuqTDgWlvYcON4buXb+G7seG6rG/DgeG6oMOM4buEb+G7hMOAxqFJb8OAw43DlW/huqThu6HhuqTDgW/hurRO4bupaG/hu4TDgOG7p8OCb+G7qcOAw7pJb+G7qcSo4buXb+G6pMOBS+G6vuG6oG/DgOG6quG7qW/hu7HDjOG6pMOBb8OSw4rhuqBvSeG6oOG6pMOAb0nDgMO54bqkb+G7seG6uOG6oG/DgsOK4bqgb8OB4bqgxqHhuqZv4bur4buI4bupb0nDgOG7reG6pm/hu6nDgMSob0lHS+G6vOG6pMOBb+G7qcSo4buXb+G7sOG7o+G6pMOBaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu7Dhu7dvw5LhuqDhu7Xhu6lvTOG6pMOBb+G7q+G7iOG6pMOBb+G7qUThuqTDgW/huqTDgcOA4bu1b0nDgEThuqTDgW9J4bqg4bqkb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqkw4Dhu5tvSUdL4bq+4bqkw4Fv4buxReG6pMOBb8aww4lvw5Lhu5tv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBaG/GsHnhuqRv4bup4bud4bqkw4Bvw5LhuqDhu7Xhu6lvw4LDjeG7l29IcMOCb0lH4buX4bqkw4FvScOA4bqgw71Jb8awxIJv4bupw4DhuqZv4bupxqHhu6lv4buEw4DhuqjhuqTDgW/DgOG6quG7qWhv4bqhR0vhur7huqTDgW/huqE9OeG6oW894bulw41vLsOJ4bupb8O1b+G7qeG6qOG6pG9J4bq4b+G7qcOATOG7qW/hu6nGoeG7qW/hurTDiuG7hG9J4bul4buEb8OAw43DuuG6pG/hu7Hhu7dvw4HhuqDGoeG6pm/DkuG6oHnhuqRvxrDhuqDDvUlv4bupxqHhu6nDgG/hurR54bqkb8OUb0lL4buG4bqkw4Fvw5Lhu5tvScOA4bqgw71Jb+G6ssO9b8aw4bub4bqgb8OB4bqg4buj4bqkw4Fv4bupxKjhu5dvw4LDg+G6pMOAb0nDgEThuqTDgW9Gw43hu5dv4bupxqHhu6lv4buEw4DDueG6pG/DguG7s8OCaW8ow4Dhur5v4bux4bqsb8OC4bubb0lNb+G7qcOA4bq6b+G7qcOA4bqub0nhu6Xhu4RvSUfDjeG6pMOBb0jEkG/DgOG6rOG7l2/hu6nGoeG7qW/GsOG7m+G6oG/DgeG6oOG7o+G6pMOBb8OS4bub4bqmb+G7scO5w41v4bupw7rhu4Rvw5Lhu5tv4bupw43EkOG6oG/hu6nDuuG7hG/hu7Hhu7dvw4Dhu7VvScOAxJDhuqTDgW/hurThu53huqBv4bqy4bqgw73huqRvScOATOG7qW/hu6nDgOG6pm/DgOG6quG7qW9I4bqg4bqkw4Bvw4LDiUlv4bupxqHhu6nDgG9JR07hu6lvRsON4buX4bqkaG9I4bqg4bqkw4Bv4buxw4nhuqTDgW9Jw4DDg2/huqThu5fDlW/hu6nGoeG7qW/DgeG6oMah4bqmb8OS4bqgeeG6pG/hu7Hhu59vw4HhuqDhu6PhuqTDgW/GsOG7m+G6oG/GsHHhuqTDgW/DgeG6oMah4bqmb8ah4bqkb+G7seG6oOG7teG6pG9JT29Jw4BL4bq+4bqkw4Fv4buOw43DlXnhuqRvw4DhurzhuqRob+G6pMOAw7pJb+G6tOG7m29JR+G6puG6pMOBb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lvxrBF4bqgb+G7q0vhu4LhuqTDgW/DgOG6quG7qW9I4bqg4bqkw4Bvw4HhuqBC4bqgaW/huqnhu5tv4bupSuG6pMOBb8OSw4NvScOA4bqi4bupw4BvScOAw4xvw5LDiuG6oG/huqTDgMOT4bqkw4FvxrDhu5vhuqBvw4HhuqDhu6PhuqTDgW/GsHHhuqTDgW9I4bq04bqg4bur4butaG/DgMOD4bqkw4Bv4buj4bqkw4Bvw5Lhu5tv4bup4bqm4bqkb0jEkG9IxJDhuqTDgW/hu7HDieG6pMOBb8OC4bubb+G6pMOB4bubw5Vv4bup4bub4bqkw4Fv4bup4bqsb+G6pMOA4bqg4buzw41vw4Dhuqrhu6lvSOG6oOG6pMOAb8OVecONb0nDgOG6ouG7qcOAb8OCROG6pG/huqHhuqDhuqRvw4Dhuqrhu6lob8OCw43EkOG6pG9Jw4PDgm9J4bqo4bqgaG/hurLDgMahw4Jv4buEw4DGoW/hu7Hhu7dv4bq04bubw4Jv4buxS+G7gOG7qW/huqTDgMOT4bqkw4Fvw5LhuqDhu6vhu63huqZvSUvhurzhuqTDgW9JTmlv4bqhR0vhur7huqTDgW/DgOG7gOG7hG/hu6nEqOG7l2/hu63Dgm894bubby7DieG7qW894buj4bqgaG/DgOG6quG7qW9I4bqg4bqkw4Bv4bq0w4rhu4Rvw7Lhu43hu5bhu5Nv4bq04bubb8OCw4lJb8OS4bqib+G7q+G7iGlv4bqh4bud4bqgb+G6suG7kG9Jw4DhuqBv4bqh4bqg4bqkb8OA4bqq4bupb0lHd29J4bqm4bub4bqkb0bDjcSQ4bupb+G6pOG7ocOCb+G7jcOz4buN4buNaG/hu63Dgm/hu7Hhu59vw5LhuqDhuqTDgG/hu6tOb8OC4buX4bqkw4Fvw5Lhu7Nv4bupw4DhuqZvSeG6ruG6pMOAb+G6pMOA4bubb8OB4bqg4buj4bqgb+G6pMOAw4Npbz3hu6PhuqBv4bupSuG6pMOBb+G6tOG7m2/DgOG6quG7qW9I4bqg4bqkw4Bv4burw43DlW/huqTDgMO6SW/hurLDgMSQ4bqgb+G7qcah4bupb0lHS+G6vuG6pMOBb+G6oT054bqhb+G6ssOAROG6pMOBb+G7qcOAw43DlXnhuqRv4bupxKjhu5dvSeG6ruG6pMOAb+G6tOG6qklvw5Lhu5vhuqZv4bqy4buQb0nDgOG6oG894bqq4bupb0jhuqDhuqTDgG/DgeG6oELhuqBvRsONxJDhu6lvw4HhuqDhu5dvw4JE4bqkb+G6oeG6oOG6pG/DgOG6quG7qW/DkuG7m2/hu7Hhu59v4bux4budSW/hu7FL4buA4bupb8OB4bqg4buj4bqgb+G6ssOAw43DlcO94bqkb+G6ssOA4bqi4bupw4Bob8OB4bqs4buEb+G7hMOAw7nhuqRv4buxS+G7l29JeeG6pG9Jw43hurjhuqBv4bupxKjhu5dv4bqhR0vhur7huqTDgW/huqE9OeG6oW894bulw41vLsOJ4bupb8O1b0nhuqDDveG6pG/hurR54bqkb8OCw4lJb8OSxIJvSUfhuqJvw4LDiuG6oG9JR+G6puG6pMOBb8OA4bu1b0nDgMSQ4bqkw4Fvw4HhuqDGoeG6pm/hu6vhu4jhu6lv4bupxKjhu5dvSeG6ruG6pMOAb+G6pMOA4bubaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5Vub0hJw5XhurThu63Dqm5J4but4buOSS3hu5fhurThuqDDgeG6pGZvR+G6oMOBw4BJZ27EqeG7iUhJR+G6puG6pMOBxKkh4buX4bqgb+G6qcON4bqg4buJL0hJR+G6puG6pMOBxKnhu4kv4buExKk=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]