(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 23-5, theo báo cáo từ UBND huyện Thọ Xuân, cơn mưa lớn vào rạng sáng 22-5 đã làm ngập một trại gà ở thôn Long Linh Ngoại thuộc xã Trường Xuân, làm chết 2.106 con gà.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqkw4LDk+G6pGo84buGQ+G7puG7uMavQ+G7puG7hMWoQ8OSUOG7ljpDUOG7tsavQ0XhurDEkEREQ8OS4buoxq9D4bug4buEQz1DMEhDcSY8QMav4bugQ+G7rztKxq/Dgi/Dk+G6pMOCL1DEkOG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhu4XDleG7huG7jELhuqRr4bug4buEMUNFw4kt4bq64bquQzpQw5Xhu6hDw5Phu4Lhu6hDw5Lhu4Lhu6hDOntDcuG6rWvhuqtDUDsx4buaxq9DcVDhu6xD4buvO0rGr+G6rkPDkuG7tsavQ8WoPOG7hkPhu6bhu7jGr0Mi4buE4buoQyZGxq/hu6BDP+G7gsav4bugQ0VFLeG6ukPhu45IQ+G7puG7hMWoQ8av4bugTSVDxajDnTpDOiZGUUPhu6Dhu4RDPUM6UFfGr0PEqeG7qMav4bugQ8SpUcavUENr4bug4buoRlFDOlA7w53DkkMwSENxJjxAxq/hu6BD4buvO0rGr+G6rkPhu6bhu4TFqEPDklDhu5Y6Q0XhurDEkEThurxDw5Lhu6jGr0Phu6Dhu4ThurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJR4bqpw5XGrzrDlSZCQz86MeG7psOV4bu5QiBR4buMOlDDg0Phur5ERCUwxIJDUMOVUeG7oFA6w4ND4bq6w4nDiSUwxIJCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0VFRcSQL8SQ4bq64bq84buMxJDEkOG6vOG6uuG6vOG6usSQOsOK4bq+4bq8w4lF4bumROG6sMOZJeG7oOG6oibhu7nDieG6usOKQkPhu4bhu6Y64bu5Qmo84buGQ+G7puG7uMavQ+G7puG7hMWoQ8OSUOG7ljpDUOG7tsavQ0XhurDEkEREQ8OS4buoxq9D4bug4buEQz1DMEhDcSY8QMav4bugQ+G7rztKxq9CQyBR4buMOlDhu7lC4bq+RERCQ1DDlVHhu6BQOuG7uULhurrDicOJQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqThu43Gr+G7oENxJlTGr1BDa+G7oOG7rMOSQ+G7sVHhu5o6Q8OTO1nGr0MmTDtDOiY84bu4w5JDOiZGUUPhu6Dhu4RDw5Lhu6pDUOG7tsavQ0XhurDEkEREQ8OS4buoxq9D4bug4buEQ8OTVEPDklDhu5Y64bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGJKMUPhu6bhu4RDOiZGUUPhu6Dhu4RDw5Io4buGQ+G7oFHhu4ZD4buOU8avUENXxq/hu6BDcSZUxq9QQ2vhu6Dhu6zDkkPhu7FR4buaOkPFqOG7uFFD4buOPCPDkkMwSjFD4buMfcav4bugQyLhu4RDxq87V1FDxq9QXcav4bugQ+G7pj7hu4ZD4bug4buEQ+G7jkw7QzpR4buUxq/hurBDcFhD4bumPCPGr+G7oEPhu6Dhu4RDw5JQ4buWOkPDkuG7qkM6JuG7rMav4bugQ+G7pjwjxq/hu6BDOiY7xq/hu6BDw5NTxq9QQ+G7pFDhu6hHxq/hu6BDxJDhuq7hurpD4buk4bugL8OS4buoxq/huq5D4buOSEPGrztXUUPhu448I8OSQ0VDOlDhu4LGr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxUMOV4buoQ8OSUChDOibhu4bGr+G7oEM6JkZR4bquQzpRxqDGr0Phu6BRWMav4bug4bquQzpQPsOSQ0nGr0Mi4buEQ8OSV8av4bugQ+G7jkw7Qzo8QyLhu4Thu6hDxajhu7RRQ8OS4buoxq9D4bug4buEQ+G7juG7lsavQ8av4buGMUPhu6RQ4buoR8av4bugQ+G7oEzGr0PEkERE4bqwREREQ+G7jlnGr+G7oEPGr+G7lMavQzrhu7LGr+G7oEM6UFHhu5o6Q1BGUUPhu6BMxq9DRUREQzomUeG7mjtD4buOWcav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6usOJw4klMMSCQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FRUXEkC/EkOG6uuG6vOG7jMSQxJDhurzhurrhurzhurjEkDrEkMOJw4lF4bq+4bumROG6sMOZJeG7oOG6oibhu7nhu4DEkEVCQ+G7huG7pjrhu7lCajzhu4ZD4bum4bu4xq9D4bum4buExahDw5JQ4buWOkNQ4bu2xq9DReG6sMSQRERDw5Lhu6jGr0Phu6Dhu4RDPUMwSENxJjxAxq/hu6BD4buvO0rGr0JDIFHhu4w6UOG7uULhur5EREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6usOJw4lCQy/huqTDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6qeG7hiU6UeG7qMavQuG6pEVD4bukUDtDw5JQO1nGr+G7oEPGrztXUUM6JljGr+G7oEPhu6RQV8av4bugQz/hu4Y7Q8OS4bu2xq9Dxag84buG4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHFGUUNQUeG7msavQzomPEDGr+G7oEMi4buE4buoQ8OSUFHGoDtDRcOJLeG6uuG6rkMlUOG7qsav4bugQyJR4buUxq9D4bqt4buC4buoQ3FQ4buGxq9QQ+G7heG7quG7hkPhu6BQUUPGr1BNxq9DRUM6JuG7qMav4bugQz9YQ+G6uEPhu6RQO0PDklA7Wcav4bugQ8avO1dRQ+G7jkhDOiZYxq/hu6Dhuq5D4bukUFfGr+G7oEPDkuG7sMavQ8Wow506Q8OS4buoxq9D4bug4buEQ8av4buE4buo4bqwQ+G7iVA7QzomRlFDxq/hu4QxQ+G7jjwjw5JDMEoxQzom4buUxq9Dxq/GoMavQ8Wow506QyIuxq/hu6BDOiYpxq/hu6BDIsOVxq9D4bum4buExq/hu6Dhuq5Dxajhu7hRQ+G7jjwjw5JDP+G7hsavQ+G7pkslQ8Wow506QyVQTMavQ+G7juG7nEMwSjFD4buMfcav4bugQzomRlFD4bug4buE4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6usOJw4klMMSCQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FRUXEkC/EkOG6uuG6vOG7jMSQxJDhurzhurrhurzDieG6vDrhurzEkERFw4nhu6ZE4bqww5kl4bug4bqiJuG7ucOJw4nDiUJD4buG4bumOuG7uUJqPOG7hkPhu6bhu7jGr0Phu6bhu4TFqEPDklDhu5Y6Q1Dhu7bGr0NF4bqwxJBEREPDkuG7qMavQ+G7oOG7hEM9QzBIQ3EmPEDGr+G7oEPhu687SsavQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq6w4nDiUJDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqk4buJUDtDw5JQO1nGr+G7oEPGrztXUUMwSjFD4buMfcav4bugQzom4buUxq9Dxq/GoMavQ+G7jks6QzpQSyVDxajhu7hRQ+G7jjwjw5JDP+G7hsavQ+G7pkslQ8Wow506QyVQTMavQ+G7juG7nEMwSjFDOibhu4bGr+G7oEM6JkZR4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHFQV8av4bugQzpRxq9DOntDcuG6rWvhuqtDMEhDcSY8QMav4bugQ+G7rztKxq/huq5DJkbGr+G7oEM/4buCxq/hu6BDRUUt4bq64bquQzpGUUPhu45U4buGQyVQPOG7tsav4bugQzA7SzpDUFHhu5rGr0PDkuG7tsavQ8WoPOG7hkPhu6bhu7jGr+G6rkPhu6TDlOG7qEPhu4zhu4RRQ1Dhu4TGr+G7oEPhu6BRQOG6sENxJkZRQ+G7oOG7hEPhu448I8OSQzBKMUPhu4x9xq/hu6BDPUMiLsav4bugQzpQSyXhuq5DMDvGr+G7oEMqO+G7hsavUEMiT8avQ8OS4buwxq9D4buG4buo4bquQ+G7pkZRQzpQ4buo4buCOkPGrzzhu7jDkkPDklBNxahDxq/hu5TGr0PDk1RDxq/hu6BNJUPDkiHDkkPDk8OdQzom4buoxq/hu6BD4bukUOG7qEfGr+G7oEPDiS3hurhD4bugUUDhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJR4bqpw5XGrzrDlSZCQz86MeG7psOV4bu5QiBR4buMOlDDg0Phur5ERCUwxIJDUMOVUeG7oFA6w4ND4bq64bq6RCUwxIJCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0VFRcSQL8SQ4bq64bq84buMxJDEkOG6vOG6uuG6vMOJRDrDiuG6uMOJ4bq8w4nhu6ZE4bqww5kl4bug4bqiJuG7ucOK4buA4bq+QkPhu4bhu6Y64bu5Qmo84buGQ+G7puG7uMavQ+G7puG7hMWoQ8OSUOG7ljpDUOG7tsavQ0XhurDEkEREQ8OS4buoxq9D4bug4buEQz1DMEhDcSY8QMav4bugQ+G7rztKxq9CQyBR4buMOlDhu7lC4bq+RERCQ1DDlVHhu6BQOuG7uULhurrhurpEQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqRrUF3Gr+G7oEPDkuG7qMavQ+G7oOG7hEPDkuG7sMavQ+G7pkZRQz1Dxq9QXcav4bugQ8OSUDtZxq/hu6BDw5Lhu4bhu6hDxq/hu5TGr0M/WMav4bugQz/hu6o64bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu6Dhu4YxQzom4buoxq/hu6BDxq/hu6Dhu4Qx4bquQ+G7jlThu4ZDJVA84bu2xq/hu6BDw5Iuxq/hu6BDw5JQKEM6JkZRQ+G7oOG7hEPhu45IQzpR4buUO0NQKDFDOuG7qOG7hMavQ8OTw51DP1hD4bug4buEQ8OSUOG7ljpDxq9Qw4zFqEPDk0fhu6hD4buOR8WoQyLhu5pDP1HGr1BDxahXUUM6JjxAxq/hu6DhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJTc7OlDhu6gmQuG6pMOCw5PhuqTEqeG7lENiWcav4bugw4Ivw5PhuqTDgi8l4bqk

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]