(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 23-5, theo báo cáo từ UBND huyện Thọ Xuân, cơn mưa lớn vào rạng sáng 22-5 đã làm ngập một trại gà ở thôn Long Linh Ngoại thuộc xã Trường Xuân, làm chết 2.106 con gà.
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgMOBw43DgOG7gyVD4bqw4bue4buwUOG6sOG7nsSQ4bug4bqww4zhu5BP4bu04bqw4buQ4buqUOG6sOG6tOG7teG6suG6tuG6tuG6sMOMUVDhurDDlMSQ4bqwVuG6sCHhurjhurDhu5PDnSXhu6xQw5ThurB14bu24buCUMOBL8ONw4DDgS/hu5DhurLDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljEkcSoQ+G7iuG6rsOA4buFw5TEkCjhurDhurTDgi3huqbhu7PhurDhu7Thu5DEqFHhurDDjURR4bqww4xEUeG6sOG7tCbhurDhu5nhuqPhu4XEg+G6sOG7kOG7tijDklDhurDhu5Phu5BU4bqwdeG7tuG7glDhu7PhurDDjOG7qlDhurDhu6AlQ+G6sOG7nuG7sFDhurAsxJBR4bqww51FUMOU4bqw4buyRFDDlOG6sOG6tOG6tC3huqbhurDhu4jhurjhurDhu57EkOG7oOG6sFDDlEdY4bqw4bugxajhu7ThurDhu7TDnUXhu5LhurDDlMSQ4bqwVuG6sOG7tOG7kMOZUOG6sOG7h1FQw5ThurDhu4fhu5JQ4buQ4bqw4buFw5RRReG7kuG6sOG7tOG7kOG7tsWow4zhurAh4bq44bqw4buTw50l4busUMOU4bqwdeG7tuG7glDhu7PhurDhu57EkOG7oOG6sMOM4buQT+G7tOG6sOG6tOG7teG6suG6tuG6rOG6sMOMUVDhurDDlMSQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbDgsOCWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6tOG6si/hurLhuqbhuqzhu4rhurLhurLhuqzhuqbhuqzhuqbhurLhu7ThuqjhuqrhuqzDguG6tOG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7scOC4bqm4bqo4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7gyVD4bqw4bue4buwUOG6sOG7nsSQ4bug4bqww4zhu5BP4bu04bqw4buQ4buqUOG6sOG6tOG7teG6suG6tuG6tuG6sMOMUVDhurDDlMSQ4bqwVuG6sCHhurjhurDhu5PDnSXhu6xQw5ThurB14bu24buCUOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqmw4LDguG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG7i1DDlOG6sOG7k8Od4buWUOG7kOG6sOG7hcOUVMOM4bqwc+G7ksOS4bu04bqww43hu7bhu6ZQ4bqww51G4bu24bqw4bu0w50l4buww4zhurDhu7TDnUXhu5LhurDDlMSQ4bqww4xS4bqw4buQ4buqUOG6sOG6tOG7teG6suG6tuG6tuG6sMOMUVDhurDDlMSQ4bqww43hu5bhurDDjOG7kE/hu7Thu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG6r+G7gijhurDhu57EkOG6sOG7tMOdReG7kuG6sMOUxJDhurDDjD1D4bqww5Thu5JD4bqw4buI4buUUOG7kOG6sMOZUMOU4bqw4buTw53hu5ZQ4buQ4bqw4buFw5RUw4zhurBz4buSw5Lhu7ThurDhu6Dhu7Dhu5LhurDhu4gl4buuw4zhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurAsxJDhurBQ4bu2w5nhu5LhurBQ4buQO1DDlOG6sOG7nipD4bqww5TEkOG6sOG7iEbhu7bhurDhu7Thu5JOUOG7teG6sOG7keG7pOG6sOG7niXhu65Qw5ThurDDlMSQ4bqww4zhu5BP4bu04bqww4xS4bqw4bu0w51UUMOU4bqw4bueJeG7rlDDlOG6sOG7tMOd4bu2UMOU4bqww43hu5RQ4buQ4bqw4bui4buQUcOJUMOU4bqw4bqy4buz4bqm4bqw4buiw5Qvw4xRUOG7s+G6sOG7iOG6uOG6sFDhu7bDmeG7kuG6sOG7iCXhu67DjOG6sOG6tOG6sOG7tOG7kERQw5Thu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7k+G7kMSoUeG6sMOM4buQPeG6sOG7tMOdQ1DDlOG6sOG7tMOdReG7kuG7s+G6sOG7tOG7ksOTUOG6sMOU4buS4bukUMOU4buz4bqw4bu04buQKsOM4bqw4bq6UOG6sCzEkOG6sMOMw5lQw5ThurDhu4hG4bu24bqw4bu0JeG6sCzEkFHhurDhu6Dhu6jhu5LhurDDjFFQ4bqww5TEkOG6sOG7iE9Q4bqwUEMo4bqw4bui4buQUcOJUMOU4bqww5RGUOG6sOG6suG6tuG6tuG7teG6tuG6tuG6tuG6sOG7iOG7plDDlOG6sFBOUOG6sOG7tMavUMOU4bqw4bu04buQ4buSw5Lhu7ThurDhu5BF4buS4bqww5RGUOG6sOG6tOG6tuG6tuG6sOG7tMOd4buSw5Lhu7bhurDhu4jhu6ZQw5Thu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6quG6tuG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6psOCw4JYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bq04bqyL+G6suG6puG6rOG7iuG6suG6suG6rOG6puG6rOG6pOG6suG7tOG6ssOCw4LhurThuqrhu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7FC4bqy4bq04bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7gyVD4bqw4bue4buwUOG6sOG7nsSQ4bug4bqww4zhu5BP4bu04bqw4buQ4buqUOG6sOG6tOG7teG6suG6tuG6tuG6sMOMUVDhurDDlMSQ4bqwVuG6sCHhurjhurDhu5PDnSXhu6xQw5ThurB14bu24buCUOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqmw4LDguG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG6tOG6sOG7ouG7kOG7tuG6sMOM4buQ4bu24bumUMOU4bqwUOG7tsOZ4buS4bqw4bu0w53hu6RQw5ThurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7skPhu7bhurDDjOG7qlDhurDhu6AlQ+G7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buTReG7kuG6sOG7kOG7ksOSUOG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG6sCzEkFHhurDDjOG7kOG7ksOT4bu24bqw4bq0w4It4bqm4buz4bqwWOG7kFJQw5ThurAs4buSTlDhurDhuqNEUeG6sOG7k+G7kENQ4buQ4bqwxJFSQ+G6sMOU4buQ4buS4bqwUOG7kEdQ4bqw4bq04bqw4bu0w51RUMOU4bqw4buy4buk4bqw4bqk4bqw4bui4buQ4bu24bqww4zhu5Dhu7bhu6ZQw5ThurBQ4bu2w5nhu5LhurDhu4jhurjhurDhu7TDneG7pFDDlOG7s+G6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqww4xTUOG6sOG7oMWo4bu04bqww4xRUOG6sMOUxJDhurBQxJBR4bu14bqw4buB4buQ4bu24bqw4bu0w51F4buS4bqwUMSQKOG6sOG7iCXhu67DjOG6sCHhu4Io4bqw4bu0w51OUOG6sFDDk1DhurDhu6DFqOG7tOG6sCxAUMOU4bqw4bu0w50kUMOU4bqwLMSoUOG6sOG7nsSQUMOU4buz4bqw4bug4buw4buS4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4buyQ1DhurDhu57hu4RY4bqw4bugxajhu7ThurBY4buQRlDhurDhu4jhu4zhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurDhu7TDnUXhu5LhurDDlMSQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbDgsOCWCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6tOG6si/hurLhuqbhuqzhu4rhurLhurLhuqzhuqbhuqzDguG6rOG7tOG6rOG6suG6tuG6tMOC4bue4bq24bu14bucWMOUeMOd4buxw4LDgsOC4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7gyVD4bqw4bue4buwUOG6sOG7nsSQ4bug4bqww4zhu5BP4bu04bqw4buQ4buqUOG6sOG6tOG7teG6suG6tuG6tuG6sMOMUVDhurDDlMSQ4bqwVuG6sCHhurjhurDhu5PDnSXhu6xQw5ThurB14bu24buCUOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqmw4LDguG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG7geG7kOG7tuG6sMOM4buQ4bu24bumUMOU4bqwUOG7tsOZ4buS4bqwIeG7gijhurDhu4o/UMOU4bqw4bu0w51OUOG6sFDDk1DhurDhu4jhu4Thu7ThurDhu7Thu5Dhu4RY4bqw4bug4buw4buS4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4buyQ1DhurDhu57hu4RY4bqw4bugxajhu7ThurBY4buQRlDhurDhu4jhu4zhurAh4buCKOG6sOG7tMOdQ1DDlOG6sOG7tMOdReG7kuG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buT4buQw5lQw5ThurDhu7Thu5JQ4bqw4bu0JuG6sOG7meG6o+G7hcSD4bqwIeG6uOG6sOG7k8OdJeG7rFDDlOG6sHXhu7bhu4JQ4buz4bqww51FUMOU4bqw4buyRFDDlOG6sOG6tOG6tC3huqbhu7PhurDhu7RF4buS4bqw4buI4buWQ+G6sFjhu5Al4buqUMOU4bqwIeG7tuG7hOG7tOG6sOG7kOG7ksOSUOG6sMOM4buqUOG6sOG7oCVD4bqw4bue4buwUOG7s+G6sOG7okpR4bqw4buKxJDhu5LhurDhu5DEkFDDlOG6sMOU4buS4bus4bu14bqw4buTw51F4buS4bqww5TEkOG6sOG7iCXhu67DjOG6sCHhu4Io4bqw4buKP1DDlOG6sFbhurAsQFDDlOG6sOG7tOG7kOG7hFjhu7PhurAh4bu2UMOU4bqwWeG7tkNQ4buQ4bqwLElQ4bqww4xTUOG6sENR4buz4bqw4bueReG7kuG6sOG7tOG7kFFE4bu04bqwUCXhu7DDjOG6sMOM4buQR+G7oOG6sFBOUOG6sMON4buW4bqwUMOUR1jhurDDjCPDjOG6sMONxajhurDhu7TDnVFQw5ThurDhu6Lhu5BRw4lQw5ThurDDgi3huqThurDDlOG7kuG7rOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqq4bq24bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqm4bqm4bq2WCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6tOG6si/hurLhuqbhuqzhu4rhurLhurLhuqzhuqbhuqzDguG6tuG7tOG6qOG6pMOC4bqsw4Lhu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7HhuqhC4bqq4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7gyVD4bqw4bue4buwUOG6sOG7nsSQ4bug4bqww4zhu5BP4bu04bqw4buQ4buqUOG6sOG6tOG7teG6suG6tuG6tuG6sMOMUVDhurDDlMSQ4bqwVuG6sCHhurjhurDhu5PDnSXhu6xQw5ThurB14bu24buCUOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqm4bqm4bq24bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOA4buF4buQO1DDlOG6sMOMUVDhurDDlMSQ4bqww4xTUOG6sOG7nkXhu5LhurBW4bqwUOG7kDtQw5ThurDDjOG7kOG7tuG7plDDlOG6sMOMQ1HhurBQTlDhurDhu7Lhu6RQw5ThurDhu7JS4bu04bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4XDlEMo4bqw4bu0w51RUMOU4bqwUMOUxJAo4buz4bqw4buI4buWQ+G6sFjhu5Al4buqUMOU4bqww4xAUMOU4bqww4zhu5A94bqw4bu0w51F4buS4bqww5TEkOG6sOG7iOG6uOG6sOG7tOG7kk7hu7bhurDhu5A9KOG6sOG7tFHEkFDhurDDjcWo4bqw4buy4buk4bqww5TEkOG6sMOM4buQT+G7tOG6sFDhu5DDiuG7oOG6sMONw4lR4bqw4buIw4nhu6DhurAsw5LhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqw4bugw5nhu5LhurDhu7TDnSXhu6xQw5Thu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YW+G7tuG7tOG7kFHDneG6rsOAw4HDjcOA4buHTuG6sOG6r+G7plDDlMOBL8ONw4DDgS9Yw4A=

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]