(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi dịp đầu năm học mới, cùng với niềm vui đến trường của các em học sinh, còn có một “nỗi buồn” mang tên “lạm thu” - thu sai, thu không đúng quy định xảy ra ở nhiều trường học gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận xã hội. Và việc chấm dứt tình trạng huy động đóng góp, quản lý, sử dụng các khoản thu sai quy định trong các cơ sở giáo dục là điều cần thiết.
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODQeG7h8OJ4buixILDlVJJxILhu6Lhu6jDlMSCOkPEgknhu4Dhu7LEgknDleG7si5P4buexILDg+G7nEThu6LEgsOdw5Xhu7LigJ13xILhu4fDlT/hu57hu47EguG7nuG7jlXDlMSCw51YPeG7quG7nuG7jsSC4buaw5VV4bue4buOxIJJUOKApsSC4oCc4bucROG7osSCw53DleG7suKAneG7uS/DleG6sEHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1Zj4buK4bqqw43Dg0Hhu4HFqMOUxILDjeG7mFbEgsOM4buC4buyxILhu57DieG7osSCw5VSScSC4bui4buow5R5xIJJ4bu24bue4buOxII64buow5TEguG7nsOUTuG7osSCOuG7ssOUxILDjE3hu57EgsOdWD3hu6rhu57hu47EgklA4bqqxIJJQknEguG7iuG7osSCw5VSScSCWcOU4buew5V5xIJJUeG7nsSCSVDEguG7ouG7pMOdxILigJzhu57FqMOUxIJI4buyw5nhu57igJ3EguG7ouG6quG7nuG7jsSCw51M4buexILigJzhu5xE4buixILDncOV4buy4oCdxIItxILDncOV4buyxIJZ4bqqw5R5xILDncOV4buyxILhu5rDlVXhu57hu47EgsOM4bu04bue4buOxIJX4buyLsSCw4zhu5jhu57DlcSCLMSQLsSCWOG6qsSC4busxILhu57DlcOUTuG7ssSCw51YPeG7quG7nuG7jsSCw5VSScSC4buO4buALsSCSCRJxIIs4bu0ScSCw51Y4bug4bue4buOxIJWw5Xhu7jEgsOV4buyLuG7nsOVxII6Q8SCw409xILhu5zhu7Lhu4Thu57EgixFxILDleG7pMOUw73EgnFDxII6w5RPScSCScOV4buG4buixILDjSTDncSCw53hu5Lhu57DlcSCw51YROG7nuG7jsSCw5Xhu7IuxILDjOG7pOG7nuG7jsSCw4xQ4bue4buOxILhu45QVnnEglfhu7LEkOG7nsSC4bucIXnEglkmxILDjeG7uOG7nuG7jsSCSUJJxILhu5rDleG7oMSQ4buexILDncOV4buyxIJZ4bqqw5TEglfhu7IuxILDjOG7mOG7nsOVxILDnVjhu6Dhu57hu47EgklCScSCScavxIJZ4busxILhu47DlELhu6DEgsON4bu4ScSC4bucQ8SCw4zDlE7hu7LEgknhu4Lhu57EgsOdw5XDlE3DncO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NW4bqh4bqqVsOdw5Thu6Dhu57Dg0Hhu7nDlOG7ouG7jsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4PDjcOdw5Xhu7Lhu6JIxILDlOG6oeG7iuG7nsOd4buKWMODxIJZw50u4buc4buK4bupw4M7w5TDjcOdw5V3xILhuqbhuq7huq5WLHjEgsOV4buKw5Thu47DlcOdd8SC4bqk4bqm4bqyVix4w4PEgllYSeG7qcODLy9Jw43hu57DvUjhuqrhu6DDncOV4bqq4buew5XDleG7oOG6qsO9OuG7ni/DjeG7ilnhu5rDneG7oFYv4bue4buKO1kv4bq24bq24bqy4bqoL+G6sOG6puG6psONw4Lhuq7huqzhurbhuqjhurDhurbDneG6sOG6psOCw4Lhuqbhu5zhuq7DvcagVuG7jnZY4bup4bq04bq04bqsw4PEguG6quG7nMOd4bupw4Phu4fDieG7osSCw5VSScSC4bui4buow5TEgjpDxIJJ4buA4buyxIJJw5Xhu7IuT+G7nsSC4bucROG7osSCw53DleG7suKAnXfEguG7h8OVP+G7nuG7jsSC4bue4buOVcOUxILDnVg94buq4bue4buOxILhu5rDlVXhu57hu47EgklQ4oCmxILigJzhu5xE4buixILDncOV4buy4oCdw4PEgjvDlMONw53DleG7qcOD4bqm4bqu4bquw4PEgsOV4buKw5Thu47DlcOd4bupw4PhuqThuqbhurLDg8SCL0HDo8OUw5Phu6LEgsOdWD3hu6rhu57hu47EguG7msOV4buyxIJj4bu04bue4buOxILDncOV4buy4bukScSCw7RYPeG7quG7nuG7jsSCw7RjxIJiw5Thuqrhu6DEgsO0w5XDlE/hu57EguG7teG6v+G6quG7nuG7jsSC4bqhw5VC4buew5Xhu7fEgsOMPeG7sEnEgklCScSC4buew5VDxILDlcSQ4bugxILDneG7gOG7osSCLOG7gC7EgsOd4bq84bue4buOxIJWw5VR4bue4buOxILDlVJJxILhu5rDleG6quG7nuG7jsSCw51Y4bqq4bue4buOw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG6oUJJw5XEgsOdWOG7suG7nuG7jsSCw53hu4Dhu6LEgsOV4buyLk/hu57EguG7gT3hu6rhu57hu47EguG6v0LDncSC4buO4buC4buexILhurThuq7hu5rhu6J5xIIsRcSCSMOUTOG7nsSC4buOw5Thu6jDlMSCw7RY4buy4bue4buOxILhur8hxILDjcOUT+G7nsSCw53hu5BJw5XEgljhu6Thu57hu455xILDjOG7mOG6qsSCw5Xhu5Lhu57DlcSCw4zDmcOUxILhu57hu7TDlMSCw43Dmkl5xILDjOG7qsOUxIJZw5rhu57hu47EguG7nuG7jj3hu6rDlMSCw43hu4Dhu57EguG7juG6vFbEguG7nsOVw5RO4buyxILhu5rDlVDEguG7msOVw4nhu57DvcSCceG7ksSCOuG7hC55xILDjMOTxIJJ4bug4buexIJJw5U/xILDjD3hu7BJxILigJzhu47DlOG7iuG7oOKAncSCw51YTOG7nsSCOuG7tuG7nuG7jsSCw4zhu4bDncSC4buaw5VQecSCScSQxILDncOV4buCLsSCOkPEgsOdWFHEguG7nsavw5TEgsOM4buALsSCw4xO4buyxIJWw5XEkMOUxILDnSXhu57hu47EguG7nuG7jkMuxILhu57FqMSC4bucKknDvcSC4bqhI+G7nuG7jsSCw43hu6DEgsOM4buY4bqqxIJIQ+G7nsSCWOG7pOG7nuG7jsSC4bu1SVDEgkjEkOG7nsSCSUJJw5XEgsOdWOG7suG7nuG7jsSCw53hu4Dhu6LEgixFxILDjE3hu57EguG7juG7guG7nsSCw4Lhuq7hu5rhu6Lhu7d5xILDnVhM4buexILDjOG7mOG6qsSCSEPhu57EgixFxIJJUMSC4bq2xILDnVg94buq4bue4buOxILDncOUw5Phu7LEgsOVUknEguG7tcO0Y+G7t3fEgsO0WOG7suG7nuG7jsSC4bq/IcSC4bqwxII6Q8SCw7RY4buy4bue4buOxILhur8hxILhurbDvcSCw7RY4bug4bue4buOxILDjFB5xILDtFg94buq4bue4buOxILDtGPEgsO0WOG7suG7nuG7jsSC4bq/IcSC4bqwxIJJUMSC4bqwxILDnVg94buq4bue4buOxIJJw5Xhu5Dhu57DlcSCOkPEguG6rMSCw4zDlMOT4buixILDnVg94buq4bue4buOxILhu5xKw73EgmPhuqrDlMSCw4zDlMOT4buixILDnVg94buq4bue4buOxILDteG7ssOaw5TEgsO04buy4bue4buOxII6Q8SCw7Xhu7LDmsOUxIJj4bukScSCSUJJw5XEgsOMw5TDk+G7osSCw51YPeG7quG7nuG7jsSCScOV4buQ4buew5XEgsOVxq/hu57EguG6sOG6pOG7muG7osO9xIJx4buSxILDncOVTXnEgknDleG7lMSCWMOUTOG7nuG7jsSCOsOUT0nEgsONw5TEgknDleG7si7Dk+G7nsSCSUDhuqrEgsOdw5Xhu4IuxII6Q8SCw51YUcSCw50lxILDjMOUw5Phu6LEgsOdWD3hu6rhu57hu47EguG7nErEguG7nEzhu57EgsOdWD3hu6rhu57hu47EgknDleG7kOG7nsOVxILhu6LFqMOUxILhu5zhu4Lhu57EgklQxII6w5RPScSCSSPhu57hu47EguG7msOVVeG7nuG7jsSCw5VOxILDjMav4buexILhu47DlMSQ4buew73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcO0w5Xhu4IuxILhu47DlELhu6DEguG7h+G7juG7si7DkuG7nsSCw6Phu5Lhu57DlcSCYz3hu57hu455xILhu47DlELhu6DEgjrDlEzhu57EgsONRC7EgsOdRMOUxILDjMOUw5Phu6LEgsOdWD3hu6rhu57hu47EgsO14buyw5rDlMSCw7Thu7Lhu57hu47EgknDlcOU4bqqxIJZSnfEguKAnMOj4buALsSC4bucQ8SC4buew4nhu6LEgsOdw5UkxILhurbhurbEgsOdVcOUxILhu47hurjhu57EgkhQxII64buow5TEglkqxILhu57hu47DlcOUT1bEgsONRC7EgsOVUknEgsOdRMOUxILDleG7si5P4buexILhu4E94buq4bue4buOxILhur9Cw53EgjpDxILhu5xDxILhu57DieG7osSCw53DlSTEguG6tMSCOk7EgsO0WD3hu6rhu57hu47EgsO0Y8SCw7RY4buy4bue4buOxILhur8hxILhurDDvcSCw7TDleG7gi7EgklVxILDjUQuxILhu6zEgklCScSCw51YPeG7quG7nuG7jsSC4buaw5Xhu7LEgjoqScSC4buiw5RO4buexILhu57hu7TDlMSC4bueUMOUxIJJw5Xhu7Lhu57hu455xIJJQknEgsOdWD3hu6rhu57hu47Egjrhu7bhu57hu47Egknhuqrhu6DEgkjDlEzhu57EguG7jsOU4buow5TEguG7nlDDlMSCWMOUTOG7nuG7jsSCw53DlSpJxIJZKsSCVsOVxJDDlMSCV+G7si5Nw53EgsOd4buA4buixILDncOV4buSxILhu6Lhu6jDlMSC4buO4bq44buexIJIUMSCw4w94buwScSCOuG7qMOUxILhu57hu47DlU7EgsONQ8OUxILhu5zhu4Dhu7LDvcSCw7Thu7IuxILhu57DlcOUTOG7nnnEguG7osWow5TEguG7nuG7jkMuxILDjD3hu7BJxILhu57DleG7kuG7nsSCSUJJxILhu4rhu6LEgjo94buww53EgsOMPeG7quG7nuG7jsSCLOG6qsSCLFXDlMSCw4xN4buexILDnVg94buq4bue4buOxILDlVJJxIJJw5U/ecSCScOV4buQ4buew5XEguG7nEPEgsOM4buk4bue4buOxILhu5wqScSCw4zDk8SCw53DleG7gi7EgjpDxILDnVhRxIJJ4bu24bue4buOxILhu57DleG6quG7ssSCScOaxILhu47hurjhu57hu47igJ3DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NB4bqhUeG7nsSCw53DleG7gi7EguG6v0zEguG7jeG7suG6quG7nuG7jsSCw7Thu7bhu57hu47Egi3EgmPDlE/hu7LEgsOdWD3hu6zhu57hu47EgsO0WD3hu6rhu57hu47EgsO0Y8SCw7RY4buy4bue4buOxILhur8hxILhurDEgknDleG7oMSCSMOUTcOdd8SC4oCc4bqj4bugxILDjOG7mOG6qsSCSEPhu57Eglfhu7JCxIJY4buk4bue4buOxILhu55M4buexILDjMOTxILDlVJJxIJZw5Thu57DlcSC4bu1Y8O14bu3xIJJUMSCw53DlcOTxII6PeG7sMOdxILhu57hu7TDlMSCw4xN4buexILDnVg94buq4bue4buOxILDncOV4buSxIJI4buy4bukScSCVsOVxJDDlMSC4bui4busxIJJQknEgsOMw5TDk+G7osSCw51YPeG7quG7nuG7jsSC4bucSsO9xILhu4HFqMOUxILDjMOUw5Phu6LEgsOdWD3hu6rhu57hu47EguG7nErEgklQxILDnSXEguG6tuG6rsSCLcSC4bqs4bquxIJjw7XDvcSCw6rDlcOUxIJJQknEgknhu6Dhu57EgklR4buexILhu57DlVPEgsOdw5Xhu5LEgknDlUDEgi5N4buyxILDlVJJxILhu6zEgsOMw5TDk+G7osSCw51YPeG7quG7nuG7jsSC4bucSnnEgsOMTeG7nsSC4buc4buoVsSC4bq0ecSC4buc4buoVsSCw4LEgllLxILDjD3hu7BJxILDjD3huqrEgljhuqrEgklCScSCw4zDlMOT4buixILDnVg94buq4bue4buOxIJJw5Xhu5Dhu57DlcSCw4zDk8SCw5VSScO9xILDtETDlMSCw4zhu4AuecSCw53DleG7iuG7oMSCV+G7si7EgsOM4buY4buew5V5xII64buow5TEgklCScSCScOVQuG7ssSC4buew5VDxIIs4bqqxIJZS8SCw4w94buwScSCw4nhu555xILhu6zEgsOdRMOUxILDnVg94buq4bue4buOw73EgsO0WD3hu6hJxILDjOG7gC55xIJJw5VAxIIuTeG7ssSCScOV4buUxIJJUMSCY8O1xILhu5zhu6hWxILDgsSC4bui4buow5TEgsOMPeG7sEnEgsOJ4buexILhu6zEgsOdRMOUxILDnVg94buq4bue4buOxILDjeG7oMSC4buaw5VV4bue4buOxIJJUMSCVsOVUeG7nuG7jsSCw4zDk8SC4busw73EguG7h8OVPeG7nuG7jsSCw50lxILhu5rDlcOUxILhu57DlUPEgsOdWD3hu6rhu57hu47EgsOMPeG7sEnEgklCScSC4buew5VDxILDlcSQ4bugxILDneG7gOG7osSCLOG7gC7EgsOd4bq84bue4buOxILhurTEglbDlVHhu57hu47EguG7rHnEguG7nkzhu57EguG7nuG6qi7EgklCScSCScOVQuG7ssSC4busxILDjMOUw5Phu6LEgsOdWD3hu6rhu57hu47EguG7nErEgklQxILDjMOUTuG7ssSC4buaw5RP4buexIJY4bqqxILDnVg94buq4bue4buOxIJJw5Xhu5Dhu57DlcSCw5VSScSCOkPEguG7rMSC4bucRMOUxIJZ4buo4buixILDlcav4buew73EgsO0RMOUxILDnVg94buq4bue4buOxIJJw5Xhu5Dhu57DlXnEgkjhurrhu57hu47EgsOdWEJJw5XEguG7nsOVw5RP4buixII6Q8SCw53hu5Lhu57DlcSCLkzhu7LEgsOdw5U9xq/hu57hu455xIJJQknEgknDlULhu7LEgsOMPeG7sEnEgsOdw5Xhu4IuxIJJVcSCV+G7suG6quG7nsSCw53hu4Dhu6LEgknDlcOJ4buixIJZUEnEgsOdJcSCOsOUT0nEgsOVUkl5xII6w5RPScSCw4nhu57EguG7ssOa4bue4buOecSC4bue4buOQMSC4bue4buOw5Xhu5TEguG7osWow5TEguG7nuG7jkMu4oCdw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG7h8OJ4buixILDlVJJxILhurbhuq7hurbhurYt4bq24bqu4bq24bqyecSCw7RYPeG7quG7nuG7jsSCw7RjxILDtFjhu7Lhu57hu47EguG6vyHEguG6sMSCSVDEgsOC4bqu4bqwxIJjw7XDvcSCcUPEgsOdw5Xhu4rhu6DEgsOdw5Xhu4IuxILhur9MxILhu43hu7Lhuqrhu57hu47EgsO04bu24bue4buOecSCY8O1xIJJQOG6qsSCw51YPeG7quG7nuG7jsSCScOVQMSCLk3hu7LEguG7nEPEgknhu6Dhu57EguG7iuG7osSCw4zDmeG7nuG7jsSCSEPhu6DEguG7gVXhu57hu455xILDjMOUTuG7ssSC4buaw5RP4buexILhu5rDlOG7nsOVxILDnU3EguG7msOVUMSC4buaw5XDieG7nsO9xILhu4fhu47hu6BDw5TEgjrDlE9JxILhu6Lhu7LhuqrEgllCScOVxII64busecSCw4zDmcSCw43hu7bhu57hu47EgsOVUknEgsOd4buEVnnEgsOMUOG7nuG7jsSC4bui4bukw53EglnDmsSC4buc4bugRMOUxIJX4buyPsSC4bu1V+G7sj7EgsOM4bukw5R5xILDleG7pMOUxIJJw5U/xILDncOV4buEVsSCw4xT4oCm4bu3xILDncOV4buSxIJjw7XEgsOMTeG7nsSCw51YPeG7quG7nuG7jsSCw5Xhu4Lhu7LEguG7nsOVPcSC4buaw5VV4bue4buOxIJWw5XEkMOUxILhu57hu6RWxILDncOVTOG7osSCSOG7hsOdxIJJJMSC4buaw5Xhu6DEkOG7nsSC4bueQ+G7oMO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0Hhu4fhurrhu6LEgkhM4buexILDjD3hu6rhu57hu47EguG7jeG7ssOaScSC4buc4bukxILhurDDguG6oXnEgixFxILhu4fDlcOUxILDtcav4buexILhu7Xhu4E94buq4bue4buOxILhur9Cw53hu7fEgklCScOVxILDnVjhu7Lhu57hu47EgsOd4buA4buixILDleG7si5P4buexILhu5rDleG7oMSQ4bue4buOxILhurbDguG7muG7osO9xILhu4dN4buyxIJZ4bugxII64buow5TEgsO0WOG7suG7nuG7jsSC4bq/IXnEgjrDlE9JxILDjE3hu57EgsOdWD3hu6rhu57hu47EgklA4bqqxILDnVhKxILhu4rhu6LEgsOdWEzhu57EgsOM4buY4bqqxIJIQ+G7nsSCLEXEguG7h8OVw5TEgsO1xq/hu57EgsOdw5Xhu7Lhu4Thu57EguG7nOG7sMOUxILDlcav4buew73EguG7h8OJ4buixILDlVJJxILhurbhuq7hurbhurYt4bq24bqu4bq24bqyecSCw7RYPeG7quG7nuG7jsSCw7Rj4bqhw7XEguG7h8OVw5TEgsO1xq/hu57EgklQxILhurbhurThuqbEgmPDtXnEgsOdWOG7oOG7nuG7jsSCw4xQxIJJUMSC4bqm4bqsxIJJw5VC4buyxILhu57DlUPEgklCScOVxILDnVg94buq4bue4buOxILDlcav4buexILhuqbhu5rhu6LEguG7nkzhu57Egkjhu7Lhu6RJxIJWw5XEkMOUxILhu6zEguG7nETDlMSCw51YPeG7quG7nuG7jsO9xILDtMOV4buCLsSC4bq/TMSCw6rDleG6uEnEgsO04bu0ecSCY8OUT+G7ssSCw51YPeG7rOG7nuG7jsSCw7RYPeG7quG7nuG7jsSCw7Rj4bqhw7XEguG7h8OVw5TEgsO1xq/hu57EgknDleG7oMSCSMOUTcOdd8SCw6Phu4Lhu7LEguG7osWow5TEguG7nsOJ4buixILDlVJJecSC4bue4buO4bugQ8OUxIJJQknEguG7msOV4bugxJDhu57EguG7nsOVPcSCV+G7sj7EgsOM4bugQ+G7nnnEgsOM4bukw5R5xILDleG7pMOUxIJJw5U/xILDncOV4buEVsSCw4xTecSCScOV4bu4VsSCxJDhu57DlcSCw53DlUp5xILDncOUTuG7nsSC4bui4buy4bqqxILhu47DlOG7hi7EgsOdw5XDlHnEglnhu6bEguG7nMOUTOG7nsSC4bucREnEgsOMw5RP4buexILDnSbEguG7teG7h8OVw5TEgsO1xq/hu57EgsOV4buC4buyxILDlU3DncSCSUJJxIJIxJDhu57EgsOMRcSCSVDEgsOMw5RP4bueecSCSVDEgllQ4bue4buOxILDjMOUT+G7nsSCw53DleG7oETDlHnEguG7okThu57hu47EguG6smLhu7d5xILhu57DlUPEgsOdWD3hu6rhu57hu47EguG7msOVVeG7nuG7jsSCw53DleG7ssSCw53DlUzhu6LEgkjhu4bDncSCSSTEguG7msOV4bugxJDhu57EgixFxILDleG7pMOUxILDlVDhuqrEguG7nkPhu6DEguG7msOVQkl5xILDjeG7tsSCw53DlSpJxILDnU3EgsOdWD3hu6rhu57hu47EgjpH4buexIJJUeG7nsSCSOG7pOG7nsSCSE7EguG7msOVUMSC4buaw5XDieG7nsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0Hhu4fhu47hu6BDw5TEguG7jsOU4buqxILDlVJJxIJJw5Xhu5Dhu57DlcSCw53DlSRJecSC4buixajDlMSCw53hu7Lhu4Lhu57EgsOdw5Xhu4IuxIJJVcSC4buOw5RC4bugxILDtFg94buq4bue4buOxILDtGPhuqHDtcSC4buHw5XDlMSCw7XGr+G7nsSCOkfhu57EgsOd4bumxIJJw5UkScSCw41ELsSCSMOZw5TEgsONPeG7ruG7nuG7jsSCScOV4bugxIJjw7XEgsOdWOG7oOG7nuG7jsSCw51YPeG7quG7nuG7jsSC4bq2xIJI4buy4bumw5Qvw53hu7Lhu4Lhu57EguG7okPEguG7msOVVeG7nuG7jsSCw53DleG7ssSCw53DlE7hu57DvcSC4buH4buO4bugQ8OUxIJY4bqqecSCOsOUT0nEguG7ouG7suG6qsSCWeG6uOG7osSC4buiQi7EguG7nFJJxILhu5494buoSXnEgkhD4buexILhu47DlU15xILDjeG7uOG7nuG7jsSCSeG7uMSCVsOV4bu4ScSCOuG7uMSCOsOUT0nEgsOJ4bueecSC4bue4buOQMSCScOV4bugxIJJQknEguG7iuG7osSCY8O1xILDjD3hu7BJxIJJQknEguG7nsOVQ8SCw5XEkOG7oMSCw53hu4Dhu6LEgsOVxajEgsOdWOG7sHnEgsOdw5Xhu4IuxIJJVcSC4buOw5RC4bugxIJJ4bu24bue4buOxILhu57DleG6quG7ssSCw4xQ4bue4buOxILhu45QVsSCw53DlUzhu6LDvcSCY+G6qi7EguG7nsOVPcSCV+G7suG7iMOdxILDjVLhu57EgjpPxIJZw5Thu57DlcSCw51Y4bug4bue4buOxILhu5zhu6hWecSCw51Y4bug4bue4buOxILDnVg94buq4bue4buOxILDncOV4buSxILDncOV4buCLsSCSVXEguG7jsOUQuG7oMSCOkPEgmPDtcSCSeG7tuG7nuG7jsSC4bucQ+G7osO9xILhuqPhu7bEgklCScSC4buaw5Xhu6DEkOG7nsSCw53DleG7ssSCw4zhu4Lhu7LEguG7nsOJ4buixIJY4buGw53EguG7kMOdecSC4buew5VDxILDnVg94buq4bue4buOxIJJI+G7nuG7jsSCw4xFxILDnUThu6DEgsOMw5RO4buyxILhu5rDlE/hu57EgsOdw5Xhu7LEgljEkMOUxIJYQknEgsOdWOG7oOG7nuG7jsSCScSQxILhu57DieG7osSC4buew5U94bue4buOxILhu57DlcOUTuG7ssSC4buOw5ThuqrEgsOM4buS4buew5XEgsON4bugxILDleG7oEPhu57EgknEkOG7nsOVxILhu5rDlVDEguG7msOVw4nhu57Egkkj4bue4buOxILhu5rDlVXhu57hu47EgsOdw5XDk8SCw4xQ4bue4buOxILhu45QVsSCw4zhu4IuxILDjEDDvcSCw7RY4buy4bue4buOxIJI4buS4buew5XEguG7osWow5TEguG7nsOJ4buiecSCScOV4buUxIJJUMSC4buaw5Xhu6DEkOG7nuG7jsSC4bqs4bqu4buxxIJWw5Xhu7jEgsOV4buyLuG7nsOVxILDjFDhu57hu47EguG7jlBWxILDjOG7gi7EgsOMQMSCSUJJxILhu5rDleG7oMSQ4buexILDncOV4buyw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG6o+G7tsSC4buaw5VV4bue4buOxIJWw5XEkMOUxIIsRcSCOuG7tuG7nuG7jsSCSMOUTOG7nnnEguG7nsOVPeG7nuG7jsSCSMSQ4buexILhu7Xhu5xD4bue4buO4bu3xIJj4bu04bue4buOecSCLEXEgmLDlOG6quG7oMSCw7TDlcOUT+G7nsSC4bucRMOUxILhu5xDxILhu6Lhu6TDncSCw51Y4bug4bue4buOxILhu57DlT/hu57hu47EgkjEkOG7nsSCw4zhurxJxIJIw5RPw53EguG7msOVUMSC4buaw5XDieG7nsSCw51YTOG7nsSCw4zhu5jhuqrEgkhD4buexILDleG7si5P4buexILhur/huqrhu57hu47EguG6ocOVQuG7nsOVw73EgsOgxJDhu57EgmPhu7Thu57hu47EgklCScOVxILDnVjhu7Lhu57hu47EgsOd4buA4buixIIsRcSCYsOU4bqq4bugxILDtMOVw5RP4buexILDlcav4buexILhuqjhu5rhu6J5xILDjOG7mOG6qsSCSEPhu57EglnDlOG7nsOVxIJZw5rhu57hu47EgsOdQknDlcSCSMOUT8Odw73EguG7h8avw5TEgsOM4buALnnEguG7nuG7juG7oEPDlMSCSeG7oOG7nsSCw4w94buq4bue4buOxILhu4fDlUPEguG7nj3hu6hJxILhu5xD4buixILDjOG6quG7nuG7jsSCw43hu4Lhu57EgsOV4bugQ+G7nsSCw53DlcOUT+G7nnnEgsOdw5Xhu5LEgjpH4buexILhu5rDlVXhu57hu47EgsOMw5RP4bueecSC4buaw5VV4bue4buOxIJZUOG7nuG7jsSCw4zDlE/hu57EgsOdw5Xhu6BEw5TEgjpDxILhu5rDlVXhu57hu47EgsOU4buew53hu4pY4bue4buKw53DvcSC4bqo4bqs4buxxILhu57hu4494buqw5TEgsON4buA4buexIJZw5Thu57DlcSCWcOa4bue4buOxILDnVjhu6Dhu57hu47EgkjEkOG7nsSC4bucQ8SCw4zDmeG7nuG7jsSCSEPhu6DEgsON4buA4buexILDneG7pEnEgsO0w5VCw5R5xILDnTzEguG7nE/EgsOV4bukxILhu57hu47DlcOo4bugxIJJ4bqq4bugw73EguG7h8OJ4buixILDlVJJxILhurbhuq7hurbhurYt4bq24bqu4bq24bqyecSCw4zDlMOT4buixILDnVg94buq4bue4buOxILhu5rDleG7ssSCY+G7tOG7nuG7jsSCSVDEguG6tMOCxIJjw7XEguG7rMSCw4LEguG7msOVw5rDlMSC4buc4buoVsO9xILhuqHDlcOU4bqqxIJZSsSCOk7EguG7nsOVP+G7nuG7jsSC4buaw5VQxILhu5rDlcOJ4buexIJJQOG6qsSCw4zDlMOT4buixILDnVg94buq4bue4buOxILhu55DLnnEgsOdw5Xhu4IuxILhur9MxIJxw4nhu57EguG7h+G7jlJJxIItxIJjw5RP4buyxILDnVg94bus4bue4buOxILDtFg94buq4bue4buOxILDtGPEgmLDlOG6quG7oMSCw7TDlcOUT+G7nsSCScOV4bugxIJIw5RNw513xILigJzhuqPhu6DEguG7msOVVeG7nuG7jsSCSVDEgsOMw5RP4bueecSC4buaw5VV4bue4buOxIJJUMSCWVDhu57hu47EgsOU4buew53hu4pY4bue4buKw53EguG7nkzhu57EgjrDlE9JxILDjUQuxII6Q8SCw5VSScSCw51Ew5TEgsOM4buALsSCOlXEgknhu7bhu57hu47EguG7msOVUMSC4buaw5XDieG7nsO9xIJxw5RPScSCw51Yw5TDk+G7nsSC4buaw5XhuqrDlMSCw41ELsSC4bug4bue4bucw5Thu57hu4rEguG7tcOdWOG7oOG7nuG7jsSCw53DleG7qsOUxILhu47DlOG6quG7nsSCLMSQLsSCWOG6qsSCw4xEw5TEgsON4buYScOVxILhuqHhu4NxZOG6oy3hurDhuqjhu7fEguG7nEPEguG7msOVVeG7nuG7jsSCw53DlcOTecSC4bue4buO4bqqLsSC4buew5U9xIJJQknEguG7mj7EguG7nsOJ4bue4buOxIJJI+G7nuG7jsSCWOG7hsOdxILDlUThu57EgknDlU3DvcSCw6rDlVXhu57hu47EgknDleG7lMSCY8O1ecSCSMSQ4buexILDncOV4buA4buexIJJQknEgsOdw5Xhu4IuxIJJVcSC4buOw5RC4bugxIJJI+G7nuG7jsSC4buO4bq8VsSC4buaw5VV4bue4buOxILhu5DDncSC4buaw5VQxILhu5rDlcOJ4buexILhu5rDlcOUxILDncOUTVbEguG7nsOV4buE4buexILDncOVVeG7nuG7jsSCw53DlOG7nnnEgknhu4RWxILhu57DleG7hFbEgsOdw5XhuqouxILDjOG7psOUxILDnVjhu6Dhu57hu47EgsONRC7EgjpDxILDlVJJw73EguG7geG7qMOUxILDjOG7gC55xILhu57DlUPEgsOdWD3hu6rhu57hu47EgsOMPeG7sEnEgsOd4bq84bue4buOxILhu6Lhu6TDncSCScOVw5RNScSC4buiQi7EguG7nuG7pnnEgknDlUDEgi5N4buyxILDjD3hu7BJxIJZJsSCw43hu7jhu57hu47EgjpD4bugxII6w5RPScSCSMav4buixILhu5494buoScSCw5XhuqouxILhu6LFqMOUxILhu5zhu4Lhu57EgklQxIJZKsSC4buaw5RP4buexILDjOG6vEnEgkjDlE/DncO9xILhuqEj4bue4buOxII64buSxILhu5rDlVXhu57hu47EgsOMw5RP4bueecSC4buaw5VV4bue4buOxIJZUOG7nuG7jsSCw4zDlE/hu57EgsOdw5Xhu6BEw5R5xILhu5rDlVXhu57hu47EgsOU4buew53hu4pY4bue4buKw53EguG7nkzhu57EgsOdWD3hu6rhu57hu47EguG7msOVVeG7nuG7jsSCw53DlcOTxILDnVjDlMOT4buexILhu5rDleG6qsOUxIJZ4bumxILhu5zDlEzhu57EguG7nERJxILDjMOUT+G7nsSCw50mw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bhuqHhuqpWw53DlOG7oOG7nsODQeG7ucOU4bui4buOxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg8OU4bqh4buK4buew53hu4pYw4PEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDgzvDlMONw53DlXfEguG6puG6ruG6rlYseMSCw5Xhu4rDlOG7jsOVw513xILhurThurbhuqRWLHjDg8SCWVhJ4bupw4MvL0nDjeG7nsO9SOG6quG7oMOdw5Xhuqrhu57DlcOV4bug4bqqw7064bueL8ON4buKWeG7msOd4bugVi/hu57hu4o7WS/hurbhurbhurLhuqgv4bqw4bqm4bqmw43DguG6ruG6rOG6tuG6qOG6ssOCw53huqjhurLhurDhurbhurbhu5zhuq7DvcagVuG7jnZY4bup4bqk4bqmw4PEguG6quG7nMOd4bupw4Phu4fDieG7osSCw5VSScSC4bui4buow5TEgjpDxIJJ4buA4buyxIJJw5Xhu7IuT+G7nsSC4bucROG7osSCw53DleG7suKAnXfEguG7h8OVP+G7nuG7jsSC4bue4buOVcOUxILDnVg94buq4bue4buOxILhu5rDlVXhu57hu47EgklQ4oCmxILigJzhu5xE4buixILDncOV4buy4oCdw4PEgjvDlMONw53DleG7qcOD4bqm4bqu4bquw4PEgsOV4buKw5Thu47DlcOd4bupw4PhurThurbhuqTDg8SCL0FxPeG7sMOdxILhu5xM4buexILhu5rDlVDEguG7msOVw4nhu555xILDncOVw5RN4buyxILDncOVw5rhu555xILDncOV4buCLsSCOkPEgsOdWFHEgsOMw5TDk+G7osSCw51YPeG7quG7nuG7jsSCw7Xhu7LDmsOUxILDtOG7suG7nuG7jsSC4bu1w7RYPeG7quG7nuG7jsSCw7RjxILDtFjhu7Lhu57hu47EguG6vyHEguG6sOG7t8SCw4zhuqrhu57hu47EguG7nsWoxILhu5wqScSCw50l4bue4buOxILhu57hu45DLsSCw4xN4buexILDnVg94buq4bue4buOw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQXFDxIJJI+G7nuG7jsSC4buew5U9xILhu57DlcOUTuG7ssSC4bue4buOVcOUxILDnVg94buq4bue4buOxILDlVJJxII64bu24bue4buOxIJJ4bqq4bugxIJJUeG7nsSC4buew5XDlE7hu7LEguG7msOVUMSC4buaw5XDieG7nnnEgsOdRMOUxILDjMOUw5Phu6LEgsOdWD3hu6rhu57hu47EguG7msOV4buyxIJj4bu04bue4buOecSC4buixajDlMSCw43hu5hWxILDjOG7guG7ssSC4buew4nhu6LEgsOVUknEguG7ouG7qMOUecSC4bue4buO4bugQ8OUxIJJQknEglfhu7I+xIJI4bq4w53Egkjhu7Lhu6RJxILhu7VX4buyPsSCw4zhu6TDlHnEgsOV4bukw5TEgknDlT/EgsOdw5Xhu4RWxILDjFPigKbhu7fEgsOdw5Xhu5LEgsOdRMOUxILDjOG7gC7Egkkj4bue4buOxILhu47hu4Lhu57EguG7nsOVPcSC4buaw5VV4bue4buOxIJJUMSCSUJJxILhu5rDleG7oMSQ4buexILDncOV4buyxILhu6Lhuqrhu57hu47EgsOdTOG7nsSCLEXEgsOV4bukw5TEgsOVUOG6qsO9xILhu4fhu47huqouxIJJxJDEglfhu7I+xIJWw5Xhu7jEgsOV4buyLuG7nsOVxILDnT3hu6zhu57hu47EgknDlSXhu57hu47EguG7nsOVPcSCWOG7hsOdxIJJ4buC4buexILDncOVw5RNw515xILhu57DlT3hu57hu47EgsOdw5Xhu4rhu6DEgsOdw5Xhu4IuxILhur9MxIJxw4nhu57EguG7h+G7jlJJxIItxIJjw5RP4buyxILDnVg94bus4bue4buOxILhu57DlUPEgsOdWD3hu6rhu57hu453xILigJxx4buSxILDjMOUTuG7ssSC4buaw5RP4buexILhu5rDlVDEguG7msOVw4nhu57EguG7nkzhu57Eglfhu7I+xIJWw5Xhu7jEgsOV4buyLuG7nsOVxILhu5rDlVXhu57hu47EgsOdw5XDk8SCw43hu7IuxILDnVjhu5LDvcSCw6Dhu7bEguG7nETDlHnEguG7osWow5TEguG7msOVw5TEgsOdWD3hu6rhu57hu47EgklQxII6w5RPSXnEgllLxILhu5pM4buyxILhu45Sw5TEgknDleG6qsSC4buixKjEgmPDtcSCScOV4buy4bue4buOxIJZJEnEgknhu7bhu57hu47EgsOdw5Xhu4IuxIJJVcSC4buOw5RC4bugxILDjFDhu57hu47EguG7jlBWxILhu57hu45DLsSCSVXhu57hu455xILDjMOUTuG7ssSC4bueQy7EgsOMPeG7sEnEglbDleG7uMSCw5Xhu7Iu4buew5XEgsOVTcOdxIJZJEnEgkDhu57hu47EgsOV4bukecSCSOG7rMOUxILDneG7hsOdxIJJxJDEgkkj4bue4buOxII64buSxIJjw7XEgsOdw5Xhu4Dhu57Egi5M4buy4oCdw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcOt4bue4buOxILhur9RxIJxw4nhu57EgsO04buy4buG4bueecSCw7RYPeG7rOG7nuG7jsSCVsOVUeG7nuG7jsSCYsOUQuG7oMSCw43hu7hJxII6Q8SCw6ND4bugxILDnUThu6DEgsOV4buyLk/hu57EguG7gT3hu6rhu57hu47EguG6v0LDncSCScOV4bugxIJIw5RNw513xILigJxj4buyLk/hu57EguG7gT3hu6rhu57hu47EguG6v0LDncSCSVDEguG6suG6sMSCw51YPeG7quG7nuG7jsSCSUJJxIJI4buEScSCw5VSScSC4bu14bui4buC4buixILhu57hu6Dhu555xILDtGN5xILDtGPhuqHDteG7t8SCOuG7qMOUxILDlcav4buexILhurDhuq7huq7EgsOMw5TDk+G7osSCw51YPeG7quG7nuG7jsSC4bucSsO9xIJj4buC4buyxILDlU3DncSCSUJJxILDnVg94buq4bue4buOxILDlVJJxILDnVhM4buexILDjOG7mOG6qsSCSEPhu57EgsOV4buyLk/hu57EgsOMTuG7ssSCSVHhu57EguG7nsOVw5RO4buyxILhu5rDlVDEguG7msOVw4nhu555xILDnVjhu6Dhu57hu47EgsOMUMSC4buaw5VQxILhu5rDlcOJ4buexILhu57DleG7hsOdxILhu5xDxIJJxq/Eglnhu6zEgjrhu4TDncSCScOV4buGw53Egkkj4bue4buOxILhu57DlT3EgsOdWOG6quG7nuG7jsSCw53DlcOUTcOdxIJI4buYxIJJw5Xhu6DEgjrDlE9JxILDlVJJw73EgsO04buyLsSC4buew5XDlEzhu555xIJJQknEguG7nsOVQ8SCw51YPeG7quG7nuG7jsSCOkfhu57EgsOM4bqq4bue4buOxILDnSXhu57hu47Egkg94buoScSC4buaw5XhurhJxIJWw5Xhu7hJxILhu5rDlVDEguG7msOVw4nhu57DvcSCw7RYTOG7nsSCw4zhu5jhuqrEgkhD4buexILDleG7si5P4buexIJJw5U94bqqxILDnSXhu57hu47EgizEkC7EgljhuqrEgkjhu4bDncSCSSTEglkqecSCOuG7uMSC4bueQ+G7oMSC4bucw5RM4buexIJX4buy4bqq4buexILDjE3hu57EgjrDlE9JxILhu57DlUPEgsOdWD3hu6rhu57hu47EgsOdw5Xhu7LEglnhuqrDlMSCV+G7si7EgsOM4buY4buew5XigJ3DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw7RYPeG7quG7nuG7jsSCw7RjxILDtFjhu7Lhu57hu47EguG6vyHEguG6sHnEgsO0Y+G6ocO1xILhu4fDlcOUxILDtcav4buexILDleG6qi7EgsOMw5TDk+G7osSCw51YPeG7quG7nuG7jsSC4buaw5Xhu7LEgmPhu7Thu57hu47igKbEgknDleG7lMSC4bucQ8SC4bqyxILDnVjhu6Dhu57hu47EglnDmsSCw5VD4bue4buOxIJJw5Xhu7hJxILDnVg94buq4bue4buOxILDlVJJecSCw5VD4bue4buOxILDnVjDieG7osSCw4zDlMOT4buixILDnVg94buq4bue4buOxIJJUeG7nsSCSOG7pOG7nsSCSE7EguG7nsOVP+G7nuG7jsSC4buaw5VQxILhu5rDlcOJ4buexII6TsSCScavxIJZ4busxII64buEw53EgknDleG7hsOdxILDlUTEgsOd4buC4bue4buOecSCw4zDlE7hu7LEguG7msOUT+G7nsSCw41ELsSCOkPEgsOVUknEgsOdw5XDlE3hu7LEgsOdw5XDmuG7nsO9xILDtOG7si7EguG7msOVUMSC4buaw5XDieG7nsSC4bucQ8SCOuG7hC7EguG7nsOVPeG7nuG7jsSC4busxILhu57Gr8OUxILDjOG7gC55xILhu5rDlVXhu57hu47EgklQxILhu57DlT/hu57hu47EgsOMw5RO4buyxILDncOUTeG7nuG7jsSC4oCcLOG7ksSCLOG7guG7ouKAncSCOk7EgklCScSC4buaw5Xhu6DEkOG7nsSCw53DleG7ssSC4buaw5VV4bue4buOxILDjOG7tOG7nuG7jnnEgsOdw5Xhu7LEglnhuqrDlMSCV+G7si7EgsOM4buY4buew5XDvcSC4buBxajDlMSC4buew4nhu6LEgsOVUknEgkkkxILDnVhVw5TEglfhu7LhuqrEgsOdWOG7oOG7nuG7jsSC4buG4buixIJCVsSCOkPEgkjhu5Lhu57DlcSCLkzhu555xILDnVjhu6Dhu57hu47EglkqxILhu57FqMSC4bucKknEgklA4bqqxILDncOV4buCLsSCOkPEgsOdWFHEgsOMw5PEgknhu7bhu57hu47EguG7nsOV4bqq4buyxII6PeG7sMOdxILhu5rDlVDEgsOMTeG7nsSCw51YPeG7quG7nuG7jnnEgsOMw5PEgknhu6Dhu57EgknDlT/EgsOMPeG7sEnEguKAnOG7jsOU4buK4bugxILDnVjDmeG7nuG7juKAncSCw51YTOG7nsSC4buew5U/4bue4buOxIJIxJDhu57EguG7nEPhu57hu47EgjrDmuG7nsSC4bue4buOw5XDqOG7oHnEgknhu7bhu57hu47EgsOVLsSCOlLhu57hu47EguG7nuG7jkMuxILhu6LhuqrDlMSCw509xq/DlMSCWULhu57hu47DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4PEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDg8Od4buKLMOdLeG6quG7nMOU4buO4bued8SCWMOU4buOw5XDnXjDg0Hhu7lZw51Y4bug4bue4buOQcOgQ8OUxII6Q8SCxJDhu57DlXfEgsO0WOG6quG7nuG7jsSCw6Dhu7bDlOG7uS9Zw51Y4bug4bue4buOQeG7uS9WQQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]