(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi dịp đầu năm học mới, cùng với niềm vui đến trường của các em học sinh, còn có một “nỗi buồn” mang tên “lạm thu” - thu sai, thu không đúng quy định xảy ra ở nhiều trường học gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận xã hội. Và việc chấm dứt tình trạng huy động đóng góp, quản lý, sử dụng các khoản thu sai quy định trong các cơ sở giáo dục là điều cần thiết.
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tMSpR+G7pOG6quG7nuG7qk/huqrhu6Thu7Thu6Dhuqpb4buG4bqqT+G7iD/huqpP4buePyDhu5bhu6bhuqrhuqjDmeG7guG7pOG6qibhu54/4oCd4bqg4bqqxKnhu5594bum4bui4bqq4bum4bui4buu4bug4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpPxq/igKbhuqrigJzDmeG7guG7pOG6qibhu54/4oCd4bqyL+G7nkPhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94buH4buM4bq+w5PhuqjhurThu4nDneG7oOG6qsOTUj3huqrDkko/4bqq4bumR+G7pOG6quG7nuG7qk/huqrhu6Thu7Thu6DDg+G6qk874bum4bui4bqqW+G7tOG7oOG6quG7puG7oOG7lOG7pOG6qls/4bug4bqqw5Lhu5jhu6bhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpPLuG6vuG6qk/hu4BP4bqq4buM4buk4bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57Dg+G6qk/hu6jhu6bhuqpPxq/huqrhu6RYJuG6quKAnOG7psOd4bug4bqqTj9X4bum4oCd4bqq4buk4bq+4bum4bui4bqqJuG7kuG7puG6quKAnMOZ4buC4buk4bqqJuG7nj/igJ3huqot4bqqJuG7nj/huqoq4bq+4bugw4Phuqom4bueP+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqw5I64bum4bui4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4bqqIuG7hCDhuqol4bq+4bqqQOG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu57hu6pP4bqq4bui4buIIOG6qk4pT+G6qiI6T+G6qiYlxajhu6bhu6Lhuqo94bueLOG6quG7nj8g4bum4bue4bqqW+G7huG6qsOTKOG6qsOZP0vhu6bhuqoiRuG6quG7nljhu6DEguG6quG7qeG7huG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqT+G7nsSo4buk4bqqw5MpJuG6qiZR4bum4bue4bqqJiXhu4Lhu6bhu6Lhuqrhu54/IOG6qsOSWOG7puG7ouG6qsOSxq/hu6bhu6Lhuqrhu6LGrz3Dg+G6qiQ/4buE4bum4bqqw5kww4Phuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qk/hu4BP4bqqw5rhu57FqOG7hOG7puG6qibhu54/4bqqKuG6vuG7oOG6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nuG6qiYlxajhu6bhu6LhuqpP4buAT+G6qk/hu7LhuqoqQOG6quG7ouG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6qsOZ4buG4bqqw5Lhu6Dhu5Q/4bqqT0rhu6bhuqom4bue4bug4buYJsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4bq+PSbhu6DFqOG7puG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qk/DmeG6vioq4bu14bqow5Mm4bueP+G7pE7huqrhu6Dhuqfhu4zhu6Ym4buMJeG6qOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqoXeG7oMOTJuG7nuG6oOG6quG6ukJCPSLhuqLhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bqg4bqq4bq44bq6xJA9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8vT8OT4bumxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0RExJDDii9D4bq64bq6w5PDiULhurxEw4pDRCZD4bq6w4nDieG6usOZQsSCVT3hu6LDgCXhu7VFReG6vOG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qMSpR+G7pOG6quG7nuG7qk/huqrhu6Thu7Thu6Dhuqpb4buG4bqqT+G7iD/huqpP4buePyDhu5bhu6bhuqrDmeG7guG7pOG6qibhu54/4oCd4bqg4bqqxKnhu5594bum4bui4bqq4bum4bui4buu4bug4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpPxq/igKbhuqrigJzDmeG7guG7pOG6qibhu54/4oCd4bqo4bqqXeG7oMOTJuG7nuG7teG6qOG6ukJC4bqo4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG7teG6qOG6uOG6usSQ4bqo4bqqL+G6tOG6qeG7oMag4buk4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqw5rhu54/4bqq4buHOuG7puG7ouG6qibhu54/WE/huqrhu6ElKOG7tuG7puG7ouG6quG7oeG7h+G6quG7geG7oOG6vsWo4bqq4buh4bue4bug4buW4bum4bqq4bqw4buL4bq+4bum4bui4bqq4bqn4bue4buA4bum4bue4bq24bqqw5Io4bu4T+G6qk/hu4BP4bqq4bum4bue4buG4bqq4bue4buExajhuqom4buI4buk4bqqIuG7iCDhuqomw43hu6bhu6Lhuqo94bue4buo4bum4bui4bqq4bue4buqT+G6qsOa4bue4bq+4bum4bui4bqqJiXhur7hu6bhu6LEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqn4buAT+G7nuG6qiYlP+G7puG7ouG6qibhu4jhu6Thuqrhu54/IOG7luG7puG6quG7iSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu4vhu4Am4bqq4buiSuG7puG6qkVCw5rhu6TDg+G6qiJG4bqqTuG7oOG7kuG7puG6quG7ouG7oOG7tOG7oOG6quG7oSU/4bum4bui4bqq4buLMOG6qsOT4bug4buW4bum4bqqJlBP4bue4bqqJVjhu6bhu6LDg+G6qsOSUuG6vuG6quG7nlHhu6bhu57huqrDklfhu6Dhuqrhu6Y64bug4bqqw5NWT8OD4bqqw5Lhu7bhu6DhuqoqVuG7puG7ouG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrDk+G7iOG7puG6quG7osONPeG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bumxILhuqrhu6lR4bqqW0sgw4PhuqrDksag4bqqT8Wo4bum4bqqT+G7nn3huqrDkijhu7hP4bqq4oCc4bui4bug4buMxajigJ3huqomJeG7kuG7puG6qls74bum4bui4bqqw5LEqCbhuqrDmuG7nsavw4PhuqpP4buE4bqqJuG7nkog4bqqW+G7huG6qiYl4buo4bqq4bum4buy4bug4bqqw5Lhu4gg4bqqw5Lhu5Q/4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6qiY84bum4bui4bqq4bum4bui4buGIOG6quG7psOd4bqqw5k+T8SC4bqq4bqnIeG7puG7ouG6qsOTxajhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqqJVjhu6bhu6LhuqrhurBPxq/huqpO4buE4bum4bqqT+G7gE/hu57huqomJT/hu6bhu6Lhuqom4buI4buk4bqqIkbhuqrDkuG7mOG7puG6quG7okrhu6bhuqrDiULDmuG7pOG6tsOD4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqqIkbhuqpPxq/huqpE4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqJuG7oMagP+G6quG7nuG7qk/huqrhurDhu6Hhu4fhurbhuqDhuqrhu6ElP+G7puG7ouG6quG7izDhuqpD4bqqW+G7huG6quG7oSU/4bum4bui4bqq4buLMOG6qkTEguG6quG7oSXFqOG7puG7ouG6qsOSxq/Dg+G6quG7oSUo4bu24bum4bui4bqq4buh4buH4bqq4buhJT/hu6bhu6Lhuqrhu4sw4bqqQ+G6qk/Gr+G6qkPhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpP4bueUOG7puG7nuG6qlvhu4bhuqrhurzhuqrDkuG7oMag4buk4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqw5nDlMSC4bqq4buH4bq+4bug4bqqw5Lhu6DGoOG7pOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7nz9W4bug4bqq4buhP+G7puG7ouG6qlvhu4bhuqrhu58/VuG7oOG6quG7h1hP4bqqT+G7gE/hu57huqrDkuG7oMag4buk4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqrhu57hu7Lhu6bhuqpD4bq4w5rhu6TEguG6quG7qVHhuqom4bue4buYw4PhuqpP4bueU+G6qiXhu6Dhu5Lhu6bhu6Lhuqpb4bug4buWT+G6qsOT4bug4bqqT+G7nj8gxqDhu6bhuqpPLuG6vuG6qibhu55KIOG6qlvhu4bhuqomJeG7qOG6qiY84bqqw5Lhu6DGoOG7pOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qsOZw5ThuqrDmeG7kuG7puG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qk/hu55Q4bum4bue4bqq4bukw53hu6DhuqrDmUrhu6bhuqpPxq/huqpb4bug4buWT+G6qk8h4bum4bui4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqrhu57hu5ThuqrDkuG7suG7puG6quG7ouG7oOG7hOG7psSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Hhu55KIOG6quG7ouG7oOG7gMWo4bqqxKnhu6I/IOG7muG7puG6quG6qVHhu6bhu57huqrhu4co4bum4buiw4Phuqrhu6Lhu6Dhu4DFqOG6qlvhu6Dhu5Lhu6bhuqrDk+G7giDhuqom4buC4bug4bqqw5Lhu6DGoOG7pOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7nz9W4bug4bqq4buhP+G7puG7ouG6qk/hu57hu6Dhur7huqoqw5ThuqDhuqrigJzhuqnhu4gg4bqqw5nhu4bhuqrhu6ZH4buk4bqqJuG7ninhuqpEROG6qibhu67hu6Dhuqrhu6JI4bum4bqqTsav4bqqW+G7tOG7oOG6qio+4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qsOT4buCIOG6quG7nuG7qk/huqom4buC4bug4bqq4buePyDhu5bhu6bhuqrhu4ko4bu24bum4bui4bqq4buL4buAJuG6qlvhu4bhuqrDmeG7huG6quG7pkfhu6Thuqom4bueKeG6qkXhuqpb4buU4bqq4buhJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu6Hhu4fhuqrhu6ElP+G7puG7ouG6quG7izDhuqpDxILhuqrhu6Hhu55KIOG6qk/hu67huqrDk+G7giDhuqpA4bqqT+G7gE/huqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDmuG7nj/huqpbPk/huqrhu6Thu6Dhu5Thu6bhuqrhu6Y64bug4bqq4bumxq/hu6DhuqpP4bueP+G7puG7osOD4bqqT+G7gE/huqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpbO+G7puG7ouG6qk/hur7FqOG6qk7hu6Dhu5Lhu6bhuqrhu6Lhu6Dhu7Thu6Dhuqrhu6bGr+G7oOG6qiXhu6Dhu5Lhu6bhu6Lhuqom4buePk/huqoqPuG6qj3hu57hu4Thu6DhuqokPyDhu5gm4bqqJuG7iOG7pOG6qibhu55R4bqq4buk4bu04bug4bqq4buiSOG7puG6qk7Gr+G6qsOSKOG7uE/huqpb4bu04bug4bqq4bum4bui4bue4buU4bqqw5Phu4bhu6DhuqrDmeG7iD/EguG6quG7oT8g4bqq4bum4bue4bug4buS4bumw4Phuqrhu6TDneG7oOG6quG7puG7ouG7hiDhuqrDkijhu7hP4bqq4bum4bueUeG7puG6qk/hu4BP4bqq4buM4buk4bqqWyjhu7gm4bqqw5Io4bu24bum4bui4bqqIuG6vuG6qiLhu67hu6DhuqrDkuG7mOG7puG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7nuG7qk/huqpP4buefcOD4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqrDmeG7huG6qsOSWOG7puG7ouG6qsOZPk/huqrDksag4bqqJuG7nkog4bqqW+G7huG6qiYl4buo4bqqTzvhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hur4/4bqqT1bhuqrhu6JI4bum4bui4oCdxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6p+G7qOG7puG6qibhu55KIOG6quG7i+G7kuG6quG7nT/hur7hu6bhu6Lhuqrhu6E74bum4bui4bqqLeG6quG7h+G7oOG7lj/huqomJShA4bum4bui4bqq4buhJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu6Hhu4fhuqrhu6ElP+G7puG7ouG6quG7izDhuqpD4bqqT+G7nsWo4bqqTuG7oOG7mCbhuqDhuqrigJzhuq3FqOG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqokP+G7gOG6qiVY4bum4bui4bqq4bum4buS4bum4bqqw5LGoOG6quG7nuG7qk/huqoq4bug4bum4bue4bqq4bqw4buH4buf4bq24bqqT8av4bqqJuG7nsag4bqqWyjhu7gm4bqq4bumOuG7oOG6qsOS4buY4bum4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqJuG7nlHhuqpOP1hP4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6quG7pEDhuqpP4buAT+G6qsOS4bugxqDhu6ThuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDmcOUxILhuqrhu4nDneG7oOG6qsOS4bugxqDhu6ThuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDmcOU4bqqT8av4bqqJjzhuqpEQuG6qi3huqrhurxC4bqq4buH4bufxILhuqrDrOG7nuG7oOG6qk/hu4BP4bqqT8Wo4bum4bqqT+G7qOG7puG6quG7puG7nuG7sOG6qibhu55R4bqqT+G7ni7huqog4buYP+G6quG7nuG7qk/huqpA4bqqw5Lhu6DGoOG7pOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qsOZw5TDg+G6qsOS4buY4bum4bqqw5nhu7Q94bqqRcOD4bqqw5nhu7Q94bqqw4nhuqoq4buQ4bqqw5Io4bu4T+G6qsOSKOG6vuG6qiXhur7huqpP4buAT+G6qsOS4bugxqDhu6ThuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpP4bueUOG7puG7nuG6qsOSxqDhuqrhu57hu6pPxILhuqrhu6Hhu4Lhu6DhuqrDkuG7iCDDg+G6qibhu57hu4zFqOG6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nsOD4bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4BP4bqqT+G7nuG7gD/huqrhu6bhu57hu4bhuqoi4bq+4bqqKuG7kOG6qsOSKOG7uE/huqpH4bumw4PhuqpA4bqqJuG7guG7oOG6qiYlKOG7tuG7puG7osSC4bqq4buhJSjhu7RP4bqqw5Lhu4ggw4PhuqpP4bueLuG6qiDhu5g/4bqqT+G7nlPhuqpPxq/huqrhu4fhu5/huqrDmeG7tD3huqrDieG6quG7pOG7tOG7oOG6qsOSKOG7uE/huqpH4bum4bqqQOG6qibhu4Lhu6DhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDk8Wo4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpPxq/huqo94bue4buo4bum4bui4bqqw5LGoOG6qkDEguG6qsSp4bueKOG7puG7ouG6qiY84bqqw5rhu57hu6Dhuqrhu6bhu57hu4bhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDkijhu7hP4bqqT+G7gE/huqrhu6bhu57hu4bhuqrhu57hu4TFqOG6qibhu4jhu6Thuqoi4buIIOG6qibDjeG7puG7ouG6qkXhuqo94bue4buo4bum4bui4bqqQMOD4bqq4bum4buS4bum4bqq4bum4bq+IOG6qk/hu4BP4bqqT+G7nuG7gD/huqpA4bqqw5Lhu6DGoOG7pOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qsOZw5ThuqpPxq/huqrDkuG7oOG7lD/huqrDmuG7oOG7luG7puG6qiXhur7huqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpP4bueUOG7puG7nuG6quG7nuG7qk/huqpb4buG4bqqQOG6qsOZ4buC4bug4bqqKuG7tOG7pOG6quG7nuG7suG7psSC4bqq4buh4buC4bug4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqT+G7nlDhu6bhu57Dg+G6qk5J4bum4bui4bqqJiXhu4BP4bue4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqW+G7huG6qiZR4bum4bue4bqqIOG7kj/huqom4bueKOG7suG7puG7osOD4bqqT+G7gE/huqpP4bue4buAP+G6qsOSKOG7uE/huqom4bueSiDhuqpP4buu4bqqJD/hur7hu6bhuqom4buI4buk4bqqT+G7nkfhu6Thuqoqxq9P4bqqJjzhuqpb4bug4buWT+G6quG7nuG7qk/Dg+G6qlvhu6Dhu5ZP4bqqR+G7puG6qj9W4bum4buiw4Phuqrhu6bhu6Iu4bqq4bum4bui4bueU+G6quG7pMOd4bug4bqq4bum4bui4buGIOKAncSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurTEqUfhu6Thuqrhu57hu6pP4bqqREJERC1EQkTEkMOD4bqq4buhJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu6Hhu4fhuqrhu6ElP+G7puG7ouG6quG7izDhuqpD4bqqT8av4bqqw4lCQ+G6quG7h+G7n8SC4bqq4bup4buG4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqJuG7nkog4bqq4buL4buS4bqq4budP+G6vuG7puG7ouG6quG7oTvhu6bhu6LDg+G6quG7h+G7n+G6qk8u4bq+4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqT+G7ni7huqog4buYP+G6qsOZ4buG4bqqT8Wo4bum4bqq4buM4buk4bqqw5JX4bum4bui4bqqTuG7hsWo4bqq4buJ4buu4bum4buiw4PhuqrDkuG7oOG7lD/huqrDmuG7oOG7luG7puG6qsOa4bug4bum4bue4bqqJuG7mOG6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bEguG6qsSp4buixajhu4bhu6Dhuqpb4bug4buWT+G6quG7pD/hur7huqoq4buAT+G7nuG6qltAw4PhuqrDklfhuqrDkzvhu6bhu6Lhuqrhu57hu6pP4bqqJks9w4PhuqrDksav4bum4bui4bqq4bukWCbhuqoqVuG6qsOZxajhu4Lhu6DhuqokPzThuqrhurAkPzThuqrDkljhu6DDg+G6quG7nljhu6DhuqpP4buefeG6qibhu55LPeG6qsOS4buw4oCm4bq24bqqJuG7nlHhuqrhu4fhu5/huqrDkuG7mOG7puG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7nko/4bqq4bum4bueKOG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6quG7plg94bqqJuG7nuG7kuG7pOG6qk7EqCbhuqpPKeG6qsOa4buexajhu4Thu6bhuqrhu6bhu4bFqMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurTEqUnhu6ThuqpO4buS4bum4bqqw5Io4bu24bum4bui4bqq4budP1ZP4bqqw5lY4bqqQ8OJ4bqnw4PhuqoiRuG6qsSp4bue4bug4bqq4buf4buy4bum4bqq4bqw4buJKOG7tuG7puG7ouG6quG7i+G7gCbhurbhuqpP4buAT+G7nuG6qiYlP+G7puG7ouG6qibhu4jhu6Thuqrhu54/IOG7luG7puG6qsOa4buexajhu4Thu6bhu6LhuqpEw4nDmuG7pMSC4bqqxKnhu5g/4bqqKsWo4bqqW+G7tOG7oOG6quG7oSU/4bum4bui4bqq4buLMMOD4bqqW+G7oOG7lk/huqrDkuG7mOG7puG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qk8u4bq+4bqqJiXDlOG6quG7jOG7pOG6qiYl4buS4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7puG6qiJG4bqqxKnhu57hu6Dhuqrhu5/hu7Lhu6bhuqom4bueP0vhu6bhuqrDmeG7uOG7oOG6quG7nuG7suG7psSC4bqqxKlH4buk4bqq4bue4buqT+G6qkRCREQtREJExJDDg+G6quG7oSUo4bu24bum4bui4bqq4buh4buH4bqn4buf4bqqxKnhu57hu6Dhuqrhu5/hu7Lhu6bhuqpPxq/huqpEReG6uuG6quG7h+G7n8OD4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qsOSxq/huqpPxq/huqrhurrhurzhuqpP4bue4buAP+G6quG7puG7nuG7huG6qk/hu4BP4bue4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqq4bue4buy4bum4bqq4bq6w5rhu6Thuqrhu6bhu5Lhu6bhuqpOP1hP4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6qkDhuqrDmeG7guG7oOG6qiYlKOG7tuG7puG7osSC4bqq4buh4bueSiDhuqrhu4vhu5LhuqrDrOG7nkhP4bqq4buhOsOD4bqq4buH4bug4buWP+G6qiYlKEDhu6bhu6Lhuqrhu6ElKOG7tuG7puG7ouG6quG7oeG7h+G6p+G7n+G6qsSp4bue4bug4bqq4buf4buy4bum4bqqT+G7nsWo4bqqTuG7oOG7mCbhuqDhuqrhuqlKP+G6quG7pMOd4bug4bqq4bumR+G7pOG6quG7nuG7qk/Dg+G6quG7puG7osWo4buG4bug4bqqT+G7gE/huqrDmuG7nsWo4buE4bum4bqq4bum4bueKOG6qiQ/NOG6qsOSxajhu4bhu6bDg+G6qsOSWOG7oMOD4bqq4bueWOG7oOG6qk/hu5594bqqJuG7nks94bqqw5Lhu7DDg+G6qk/hu54sPeG6quG7hOG7puG7nuG6qibhu57DlMOD4bqqJuG7oOG7lOG7puG6quG7pD/hur7huqrhu6Lhu6DEqCDhuqom4bue4bugw4PhuqoqWeG6qsOZ4bug4buS4bum4bqqw5nhu4JP4bqqw5Lhu6Dhu5bhu6bhuqome+G6quG6sMSp4bue4bug4bqq4buf4buy4bum4bqq4bueSj/huqrhu57hu5gm4bqqT+G7gE/huqpO4buE4bum4bqqw5JG4bqqT8av4bqqw5Lhu6Dhu5bhu6bDg+G6qk/Gr+G6qirGr+G7puG7ouG6qsOS4bug4buW4bum4bqqJuG7nsWo4buC4bugw4Phuqrhu6Thu4Lhu6bhu6LhuqrEkOG7geG6tsOD4bqq4bum4bue4buG4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqom4bueP+G6qibhu57hu5Lhu6ThuqpOxKgm4bqqTynhuqrDmuG7nsWo4buE4bum4bqqIkbhuqrhu55Y4bug4bqq4buexq/hur7huqrhu6bhu4bFqOG6qsOa4bue4buAT8OD4bqqw5M74bqqJuG7nj5P4bqqJuG7mOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qltN4bum4bqqT+G7qOG7puG6qk5Y4bum4bqqTuG7lOG6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq0xKnhu6LFqOG7huG7oOG6quG7ouG7oOG7tuG6quG7nuG7qk/huqpP4bueUOG7puG7nuG6qibhu54pT8OD4bqq4bukw53hu6DhuqomP0rhu6bhuqom4bueSiDhuqpP4buu4bqq4bui4bug4buAxajhuqrhu6ElKOG7tuG7puG7ouG6quG7oeG7h+G6p+G7n+G6qsSp4bue4bug4bqq4buf4buy4bum4bqqW03hu6bhuqomWeG6qk/hu54pT+G6qsOT4buCIOG6qk5X4bug4bqqw5MoI+G7puG7ouG6qk/hu57FqOG6quG7h+G7n+G6qiYlxajhu6bhu6LhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpE4bqqTj9Z4bugLyY/SuG7puG6quG7pOG7huG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqJuG7nj/huqom4bug4buU4bumxILhuqrEqeG7osWo4buG4bug4bqqJeG6vsOD4bqqW+G7oOG7lk/huqrhu6Q/4bq+4bqqKkjhu6Thuqrhu6Thu4Ag4bqqw5nhu6pP4bqq4bumKOG7tE/Dg+G6qk7hu4bhu6bhuqrhu6Lhu57hu5jDg+G6qsOTLOG7puG7ouG6qk8s4bqqPeG7nixP4bqqWyzhuqpb4bug4buWT+G6qkfhu6bDg+G6quG7puG7oi7huqpP4buexajhuqpP4buAT+G6quG7jOG7pOG6quG7h+G7n+G6qsOSKOG7uE/huqpP4buAT+G6quG7puG7nuG7huG6quG7nuG7hMWo4bqqJuG7iOG7pOG6quG7nsOd4bqqJiXhu7jDg+G6qibhu55KIOG6qk/hu67huqrhu6Lhu6Dhu4DFqOG6qk874bum4bui4bqq4bum4bue4bq+P+G6qsOSxq/hu6bhu6Lhuqrhu6LGrz3huqom4bue4buS4bukxILhuqrhu4fhur4g4bqq4bum4bueKOG6qiQ/4buOJuG6qsOT4buq4bum4bqqW+G7luG6qirhu6Dhu6bhu57huqomJcWo4bum4bui4bqqw5nhu7Q9w4PhuqomJcWo4bum4bui4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqJuG7nlHhuqom4bueSiDhuqpP4buu4bqq4bui4bug4buAxajhuqpb4buG4bqq4buH4buf4bqqTzvhu6bhu6LhuqrDmeG7huG7pMSC4bqq4bqtO+G6qk/hu4BP4bqqw5rhu57FqOG7hOG7puG6qibhu54/4bqqw5JKP+G6quG7pkfhu6ThuqolxKgm4bqqUCbDg+G6quG7puG7nuG7huG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qk8h4bum4bui4bqqw5JG4bqqJuG7gsWo4bqqw5Lhu6Dhu5Q/4bqqw5rhu6Dhu5bhu6bhuqom4bueP+G6qiXhu4Thu6Dhuqol4buAT+G6qiYlxajhu6bhu6LhuqpP4buE4bqq4bumR+G7pOG6quG7puG7nijhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqq4bui4bug4bq+4bqqw5JR4bum4bue4bqqw5PFqOG6quG7nsWo4buG4bum4bqqT+G7hOG7puG7nuG6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bhuqpPIeG7puG7ouG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqJuG7nsag4bqqw5LGr+G7puG7ouG6quG7osavPeG6qsOSSiDhuqrDki7EguG6quG7oSU/4bum4bui4bqqTlHhu6bhu57huqrhu6TDneG7oOG6quG7pkfhu6TDg+G6qk/hu55T4bqqT8av4bqqw5rhu57FqOG7hOG7puG7ouG6quG6vELhu7nhuqo94bueLOG6quG7nj8g4bum4bue4bqqw5LGr+G7puG7ouG6quG7osavPeG6qsOSSiDhuqrDki7huqpP4buAT+G6qsOa4buexajhu4Thu6bhuqom4bueP8SC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuq074bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqo94bue4buE4bug4bqqIkbhuqpbO+G7puG7ouG6qk7hu6Dhu5Lhu6bDg+G6quG7puG7nijhu6bhu6LhuqpO4buE4bum4bqq4bqww5nhu4bhu6bhu6Lhurbhuqrhu4c64bum4buiw4PhuqoiRuG6quG7geG7oOG6vsWo4bqq4buh4bue4bug4buW4bum4bqqw5nhu4Lhu6DhuqrDmeG7huG6quG7pFgm4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqpO4buE4bum4bqqw5LDjU/huqpO4bug4buWJuG6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bhuqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqrhu54/IOG7luG7puG6quG7i+G6vuG7puG7ouG6quG6p+G7nuG7gOG7puG7nsSC4bqq4bql4buE4bum4bqq4buHOuG7puG7ouG6qk/hu4BP4bue4bqqJiU/4bum4bui4bqqJuG7iOG7pOG6qiJG4bqq4buB4bug4bq+xajhuqrhu6Hhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu57hu7Lhu6bhuqrDisOa4bukw4PhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqqKuG7oOG7puG7nuG6qipW4bum4bui4bqqJuG7gE/hu57huqpO4bug4buWJsSC4bqqxKnhu7Lhu6DhuqrDkuG7iCDDg+G6quG7puG7osWo4buG4bug4bqqT8Wo4bum4bqqw5Io4bu24bum4bui4bqqxKnhu57hu4bhuqrhu6Yo4bu0T+G6qsOZ4buG4buk4bqqw5Lhur7hu6bhu6LhuqrDk0rhu6bhuqrhu57FqOG7huG7puG6qibhu57hu6Dhu5bhu6bDg+G6qibhu55R4bqqW03hu6bhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qsOS4bug4buW4bumw4PhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qirGr+G7puG7ouG6qsOS4bug4buW4bum4bqqJuG7nsWo4buC4bug4bqqW+G7huG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqq4bug4bumJuG7jCXhu6bhu4wmxILhuqrDiuG6vOG7ueG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrDk+G7iOG7puG6qirhu6Dhu6bhu57huqoqVuG7puG7ouG6qiYlxajhu6bhu6LhuqpO4buE4bum4bqqw5nhu4bhuqrDklfhu6bhu6LhuqpO4buGxajhuqrDk+G7iOG7puG6qiZYT+G6quG7oeG7nuG7gOG7oMOD4bqqJjPhuqrDmeG7luG6quG7nljhuqrhu6bhu6Lhu57DqMWo4bqqT+G6vsWoxILhuqrEqUfhu6Thuqrhu57hu6pP4bqqREJERC1EQkTEkMOD4bqqw5Lhu6DGoOG7pOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qsOa4bueP+G6quG7hzrhu6bhu6LhuqpPxq/huqpFw4nhuqrhu4fhu5/huqpA4bqqw4nhuqrDmuG7nlbhu6DhuqrDmeG7tD3EguG6quG6p+G7nuG7oOG6vuG6qirDlOG6qlvhu5Thuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqw5rhu57Gr+G6qsOa4bueR+G7puG6qk8u4bq+4bqqw5Lhu6DGoOG7pOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7puG7hiDDg+G6qibhu55KIOG6quG7i+G7kuG6quG7qUfhu6bhuqrEqeG7ouG7qk/huqot4bqq4buH4bug4buWP+G6qiYlKEDhu6bhu6Lhuqrhu6ElKOG7tuG7puG7ouG6quG7oeG7h+G6quG7geG7oOG6vsWo4bqq4buh4bue4bug4buW4bum4bqqT+G7nsWo4bqqTuG7oOG7mCbhuqDhuqrigJzhuq3FqOG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqT8av4bqqw5Lhu6Dhu5bhu6bDg+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqT8av4bqqKsav4bum4bui4bqq4bug4bumJuG7jCXhu6bhu4wm4bqq4bum4buS4bum4bqqW+G7oOG7lk/huqrDk+G7giDhuqpb4buG4bqq4bue4buqT+G6qibhu4Lhu6DhuqrDkuG7iCDhuqpb4buu4bqqTzvhu6bhu6LhuqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bumxILhuqrhu6nhu6Dhu5ZP4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOa4bue4bq+4bug4bqqw5Phu4Ig4bqqxajhu6bDmeG7oOG7puG7jOG6quG6sCYlxajhu6bhu6Lhuqom4bue4bu24bug4bqq4bui4bug4bq+4bum4bqqIuG7hCDhuqol4bq+4bqqw5Lhu4Lhu6DhuqrDk1JP4bue4bqq4bqnauG7qeG7g+G6rS1Dw4rhurbhuqrDmeG7huG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqJuG7nsagw4Phuqrhu6bhu6Lhur4g4bqq4bum4bueKOG6qk/hu4BP4bqqw5o04bqq4bumR+G7puG7ouG6qk8h4bum4bui4bqqJcSoJuG6quG7nuG7guG7puG6qk/hu57hu5jEguG6qsOs4bue4buu4bum4bui4bqqT+G7nlPhuqrhu4fhu5/Dg+G6qk7hu4Thu6bhuqom4bue4buI4bum4bqqT+G7gE/huqom4bueSiDhuqpP4buu4bqq4bui4bug4buAxajhuqpPIeG7puG7ouG6quG7osONPeG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqUCbhuqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bum4bqqw5rhu57hu6Dhuqom4bug4buYPeG6quG7puG7nkvhu6bhuqom4bue4buu4bum4bui4bqqJuG7oOG7psOD4bqqT0s94bqq4bum4bueSz3huqom4bue4bq+IOG6qsOSWeG7oOG6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDk+G7giDhuqpb4buG4bqq4bue4buqT8SC4bqq4buJ4bu04bug4bqqw5Lhu4ggw4Phuqrhu6bhu57hu4bhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDkijhu7hP4bqqJsON4bum4bui4bqq4bukWCbhuqpP4bue4bug4buYT+G6quG7pOG7gCDhuqrhu6ZZw4PhuqpP4bueLuG6qiDhu5g/4bqqw5Io4bu4T+G6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqqW+G7hsWo4bqqW+G7oOG7lk/huqpO4buy4buk4bqq4bumKOG7tE/huqrhu57hur4g4bqq4bukw53hu6DhuqrDmUrhu6bhuqpPxq/huqoqPuG6qsOa4bug4buW4bum4bqqw5LDjU/huqpO4bug4buWJsSC4bqq4bqnIeG7puG7ouG6qltR4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqrDkuG7oOG7luG7psOD4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqoqxq/hu6bhu6LhuqrDkuG7oOG7luG7puG6qibhu57FqOG7guG7oMOD4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqrhu6Dhu6Ym4buMJeG7puG7jCbhuqrhu6bhu5Lhu6bhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qibhu57GoOG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDmuG7nuG6vuG7oOG6qipZ4bqqw5nhu6Dhu5Lhu6bhuqrDmeG7gk/huqrDkuG7oOG7luG7puG6qiZ7xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqfhur49JuG7oMWo4bum4bqo4bq04bqy4bug4buk4bui4bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqjhu6Dhuqfhu4zhu6Ym4buMJeG6qOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqoXeG7oMOTJuG7nuG6oOG6quG6ukJCPSLhuqLhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bqg4bqqRUThurg9IuG6ouG6qOG6qiolT+G7teG6qC8vT8OT4bumxIJO4bq+xagm4bue4bq+4bum4bue4buexajhur7Eglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0RExJDDii9D4bq64bq6w5PDiULhurxEw4rEkMOJJsOKxJBDRETDmULEglU94buiw4Al4bu14bq44bq64bqo4bqq4bq+w5km4bu14bqoxKlH4buk4bqq4bue4buqT+G6quG7pOG7tOG7oOG6qlvhu4bhuqpP4buIP+G6qk/hu54/IOG7luG7puG6qsOZ4buC4buk4bqqJuG7nj/igJ3huqDhuqrEqeG7nn3hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu67hu6DhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qk/Gr+KApuG6quKAnMOZ4buC4buk4bqqJuG7nj/igJ3huqjhuqpd4bugw5Mm4bue4bu14bqo4bq6QkLhuqjhuqrhu57hu4zhu6Dhu6Lhu54m4bu14bqoRUThurjhuqjhuqov4bq04bupKOG7uCbhuqrDmeG7kuG7puG6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bDg+G6qibhu57hu6Dhu5g/4bqqJuG7nlbhu6bDg+G6qibhu55KIOG6qlvhu4bhuqomJeG7qOG6qsOS4bugxqDhu6ThuqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu58/VuG7oOG6quG7oT/hu6bhu6LhuqrhurDhu6ElKOG7tuG7puG7ouG6quG7oeG7h+G6quG7oSU/4bum4bui4bqq4buLMOG6qkPhurbhuqrDkuG6vuG7puG7ouG6quG7psOd4bqqw5k+T+G6qiY84bum4bui4bqq4bum4bui4buGIOG6qsOS4buY4bum4bqqJiUo4bu24bum4buixILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7qeG7huG6qk8h4bum4bui4bqq4bum4bueKOG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrhu6bhu6Lhu67hu6DhuqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu57hu6pP4bqqWzvhu6bhu6LhuqpP4bq+xajhuqpP4buo4bum4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bDg+G6qibhu4Lhu6DhuqrDkuG7oMag4buk4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqw5rhu54/4bqq4buHOuG7puG7osOD4bqq4bukw53hu6DhuqrDk1I94bqqw5JKP+G6quG7pkfhu6Thuqrhu57hu6pP4bqq4buk4bu04bugw4Phuqrhu6bhu6LFqOG7huG7oOG6qk/hu4BP4bqqJD804bqqTkgm4bqqTj9YT+G6quG6sCQ/NOG6qsOSWOG7oMOD4bqq4bueWOG7oOG6qk/hu5594bqqJuG7nks94bqqw5Lhu7DigKbhurbhuqom4bueUeG6qibhu4Lhu6DhuqrDkuG7iCDhuqpPIeG7puG7ouG6quG7okrhu6bhuqrhu6bhu54o4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpPxq/huqpP4buAT+G6qsOa4buexajhu4Thu6bhuqom4bueP+G6quG7pOG6vuG7puG7ouG6qibhu5Lhu6bhuqoiRuG6quG7nljhu6Dhuqrhu57Gr+G6vsSC4bqqxKnhu6Lhur4g4bqqT+G7hOG6qiQ/NOG6qj3hu54s4bqq4buePyDhu6bhu57huqomKEDhu6bhu6LhuqpP4buePOG7puG7ouG6quG7puG7nijhuqolxKgm4bqqT0rhu6bhuqom4bue4bug4buYJsOD4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6qibhu57hu4zFqOG6qibhu55KIOG6quG7i+G7kuG6quG7qUfhu6bhuqrEqeG7ouG7qk/huqot4bqq4buH4bug4buWP+G6qiYlKEDhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57hu4bhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqDhuqrigJzhu6lR4bqqw5Lhu6Dhu5Q/4bqqw5rhu6Dhu5bhu6bhuqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bum4bqq4bum4buS4bum4bqqJD804bqqPeG7nizhuqrhu54/IOG7puG7nuG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqJuG7nsag4bqqw5M/IOG6qiYlUcSC4bqq4bqlO+G6qsOZ4buC4bugw4Phuqrhu6TDneG7oOG6qsOa4bue4bug4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqT8av4bqqW+G7oOG7lk/Dg+G6qirhu5DhuqrDmuG7kj/huqrhu6Lhu6rhu6DhuqpP4bue4bq+4bqq4bukw5Xhuqrhu4fhu5/huqpP4bueP+G7puG7ouG6qiopT+G6qk874bum4bui4bqqJuG7nkog4bqqT+G7ruG6quG7ouG7oOG7gMWo4bqqw5LGr+G7puG7ouG6quG7osavPeG6quG7puG7ouG7hiDhuqpP4buu4bum4buiw4PhuqrDkuG7oOG7lD/huqrhu6bhu4Yg4bqqw5Io4bu4T+G6qj3hu54s4bqq4buePyDhu6bhu57huqrhu57hu5gm4bqqKilP4bqqLuG7puG7ouG6quG7nljDg+G6qk5A4bug4bqqJsSoJuG6qk/hu4ThuqpPIeG7puG7ouG6qltR4bqq4buH4buf4bqqJuG7nuG7iOG7puG6qiDhu5I/4oCdxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tMOz4bum4bui4bqq4buL4buo4bqq4bupR+G7puG6quG7oT/EqOG7psOD4bqq4buhJShA4bum4bui4bqqPeG7nuG7qOG7puG7ouG6quG7geG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6qlvhu4bhuqrhuqnhu4bFqOG6qibhu4LFqOG6quG7nj8g4buW4bum4bqq4buJKOG7tuG7puG7ouG6quG7i+G7gCbhuqpP4buexajhuqpO4bug4buYJuG6oOG6quKAnOG7hz8g4buW4bum4bqq4buJKOG7tuG7puG7ouG6quG7i+G7gCbhuqpPxq/huqrEkEPhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpP4buAT+G6qk5LT+G6quG7nuG7qk/huqrhurDhu6RK4buk4bqq4bumxajhu6bDg+G6quG7oeG7h8OD4bqq4buh4buH4bqn4buf4bq24bqqW+G7tOG7oOG6quG7nuG7suG7puG6qkNCQuG6qsOS4bugxqDhu6ThuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqrDmcOUxILhuqrhu4dKP+G6quG7nuG7mCbhuqpP4buAT+G6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6quG7nuG7qk/huqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqrhu54/IOG7luG7puG6qsOS4buUP+G6qk/hu6jhu6bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqw5rhu57Gr+G6qsOa4bueR+G7psOD4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qsOSxq/huqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bum4bqq4bum4buexKgm4bqqw5nhu4bhuqpP4buy4bqqKkDhuqpbSybhuqpP4buexKgm4bqqTyHhu6bhu6Lhuqrhu6bhu54o4bqqJiXhur7hu6bhu6Lhuqom4bue4bug4buYJuG6qk5S4bqqT+G7nsWo4bqqW+G7oOG7lk/huqrhu57hu6pPxILhuqrhu6E/IOG6quG7puG7nuG7oOG7kuG7psOD4bqqT+G7gE/huqrhu6bhu57hu4bhuqomJSjhu7bhu6bhu6LhuqpbTeG7puG6qsOS4bq+4bum4bui4bqqJjzhu6bhu6LhuqpOKOG7tE/huqrDmuG7nkhP4bqqPeG7nixP4bqqw5rhu57Gr+G6qsOa4bueR+G7psSC4bqq4buhJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqrhu54/IOG7luG7puG6qk/hu54o4bq+4bqqJjzhu6bhu6Lhuqoi4buEIOG6qiXhur7huqpOxKgm4bqqTynhuqoqPsOD4bqqWyzhuqrhu6bhu4bFqOG6qsOZ4bug4buS4bum4bqqJD/hur7hu6bhuqrDkuG7mOG7puG6qlvhu6Dhu5ZP4bqq4bum4bue4buG4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqJuG7nj/huqoq4bq+4bug4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4bue4oCdxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oSUo4bu24bum4bui4bqq4buh4buH4bqq4buhJT/hu6bhu6Lhuqrhu4sw4bqqQ8OD4bqq4buh4buH4bqn4buf4bqqxKnhu57hu6Dhuqrhu5/hu7Lhu6bhuqrhu57hur4g4bqqw5Lhu6DGoOG7pOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6qsOa4bueP+G6quG7hzrhu6bhu6LigKbhuqpP4bueU+G6qsOZ4buG4bqqxJDhuqomJcWo4bum4bui4bqqKlbhuqrhu57hu4bhu6bhu6LhuqpP4bueLE/huqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu57hu6pPw4Phuqrhu57hu4bhu6bhu6LhuqomJUfhu6ThuqrDkuG7oMag4buk4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqT+G7qOG7puG6qk5Y4bum4bqqTuG7lOG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bum4bqqW+G7lOG6qk/hu7LhuqoqQOG6qltLJuG6qk/hu57EqCbhuqrhu57hu4LhuqomSuG7puG7osOD4bqqw5Lhu6Dhu5Q/4bqqw5rhu6Dhu5bhu6bhuqrDk+G7giDhuqpb4buG4bqq4bue4buqT+G6qibhu57hu6Dhu5g/4bqqJuG7nlbhu6bEguG6quG7oT8g4bqqw5rhu57Gr+G6qsOa4bueR+G7puG6qsOZ4buG4bqqW0sg4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6qkDhuqrhu6bhu7Lhu6DhuqrDkuG7iCDDg+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqT8av4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qsOS4bug4buUP+G6qibhu6Dhu5jhu6bhu6LhuqrigJwiUeG6qiJK4buk4oCd4bqqW+G7lOG6qk/hu4BP4bqqw5rhu57FqOG7hOG7puG6qibhu54/4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqrDkjrhu6bhu6LDg+G6qibhu54/4bqqKuG6vuG7oOG6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nsSC4bqq4buJw53hu6Dhuqrhu6ZH4buk4bqq4bue4buqT+G6qk8p4bqqJiXhu67hu6DhuqokP+G6vuG6qiYlxajhu6bhu6LhuqrEqOG7pOG6quG7gD3huqpb4buG4bqqTlHhu6bhu57huqog4buS4bumw4PhuqomJcWo4bum4bui4bqqKj7huqrhu6bDneG6qsOZPk/huqpPLuG6vuG6qibhu55KIOG6qlvhu4bhuqomJeG7qOG6qsOSxqDhuqpPO+G7puG7ouG6quG7puG7nuG6vj/huqpbKOG7uCbhuqrDmuG7nsav4bqqw5Lhu5jhu6bhuqomJSjhu7bhu6bhu6LDg+G6qsOSxqDhuqpPxajhu6bhuqpP4buefeG6qsOSKOG7uE/huqrigJzhu6Lhu6Dhu4zFqOG6qiYlV+G7puG7ouKAneG6qiYl4buS4bum4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qk7hu4Thu6bhuqrDmeG7huG7puG7ouG6qltW4bum4bqq4bum4bui4buew6jFqMOD4bqqTzvhu6bhu6Lhuqrhu54g4bqqW+G7quG7puG7ouG6quG7puG7ouG7hiDhuqrhu6Thur7hu6DhuqomKOG7suG7oOG6qirhu4Dhu6bhu6LEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bqqKiYgw5nhu4zhu7Xhuqgm4buMIiYt4bq+w5nhu6Dhu6Lhu6bhuqDhuqol4bug4bui4bueJuG6ouG6qOG6tOG6siomJcWo4bum4bui4bq04bql4buG4bug4bqqW+G7huG6quG7hOG7puG7nuG6oOG6quG7oSXhur7hu6bhu6LhuqrhuqU74bug4bqyLyomJcWo4bum4bui4bq04bqyLz3hurQ=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]