(vhds.baothanhhoa.vn) - Được sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, ngày 15-10-1954, cảng Lạch Hới, xã Quảng Tiến (nay là phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) là địa điểm đầu tiên ở miền Bắc đón tiếp cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam tập kết. Trong ký ức gần 70 năm nghĩa nặng tình sâu có biết bao câu chuyện xúc động, buồn vui lẫn lộn. Những tình cảm đậm sâu ấy vẫn được lưu truyền qua năm tháng, vẫn theo cùng các thế hệ của hôm nay và mai sau.
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHPcO0w4Fp4bq6dsOzw4Dhu69p4bu5duG6tsOA4buvaeG6unbhu6tpw4DDsuG6oGlF4bq84bunw4Dhu4EvdsOs4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQVnRvcmjhu4dT4buEQnFp4bq4SGlxduG7s2lz4buN4bqgaXHhu4ZvaTLDieG6vMOA4buvaeG7hOG6rMOA4buvaVPhu4/DgOG7r2nDjMOyaVDDs3FpVuG6tOG6uWnDgOG7r8OyxKhpw6xqLcOsw60tw6xuasSp4bq5aXHhu4/DgOG7r2lA4buNcXZpVuG6qHfhurlp4buIw7VpIOG6vOG7j8OA4buvaTJ3xanDgGnDqsOAb8SoaUHDsmnEkHbhu4ThuqrDgOG7r2kg4bq84buPw4Dhu69pMnfFqcOA4bq5aTIiaTHhu53DgWkx4bqsw4Dhur9pQcOyaXPDvW9pc3fhu6vDgWlz4bud4bq8aeG6unfhu6fDgGlDacOBd8aww4BpUOG7kXFpc+G6osOAaeG6unfFqcSQaXHDs8OAaXDDguG6uWlxdnfFqcOAaeG6uOG7teG6uWlz4bq0w4Dhu69pcMOy4bqgacOBd8aww4BpPW/DgWnhurrhu6PEkGnhu7nFqeG6uuG6u2kyw4nhuqDDgOG7r2nhu7lKaUZxaeG7r+G7ncOAaWzDrWnDgMO0w4Fpw4Dhu6924bu1b2nDgOG7mcOA4buvaeG6unnDgHZp4bq4xqHhurxpceG6omlwd8Wp4bq6aXBv4bqgaXHGoeG6vGlxduG6vMSo4bupw4Bp4buIw4pxaXPDgsOA4buv4bq5aXDhurzhurTDgGnDjOG6vHdpQeG7ocOAaUHDgsOA4bq7aT12w43DgOG7r2nhurp5w4B2aXHhu4/DgWlz4bujw4Fp4bq4xqHhurxp4bubxKhpw4zhu6HDgGlz4buEQnFpQeG7hOG6vGnhurrDieG6vMSoxrDDgGlF4bq8b2nDgMO0w4Fp4bq6dsOzw4Dhu6/hurlpw4zhu6HDgGnhurp2dOG6oGlx4bq+w4Dhu69pccOzcWnhurp2xalpduG7qWlx4buGb2l24bq2w4Fpw4BvxKhpw4zDsmnDgW93aeG6uG/hurzhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG6unThu4jhurotb0F34buvw4BlaXF0w4Dhurp0w4nDqWjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG7indy4bq6dmVpbcOtw63EkOG7iMOpaXZ0d+G7r3bhurplaWrhu4tuxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buL4buLL+G7i8OsbHJqw6xtw6zEqWps4bq6w6zhu4luw6xuQcOt4bq74bu3xJDhu6/EkcOJ4bqpbGpsaGlvQeG6uuG6qWg9w7TDgWnhurp2w7PDgOG7r2nhu7l24bq2w4Dhu69p4bq6duG7q2nDgMOy4bqgaUXhurzhu6fDgGhp4buKd3Lhurp24bqpaG3DrcOtaGl2dHfhu6924bq64bqpaGrhu4tuaGkv4buH4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUW/EkOG6unfhuqDDgGjhu4cy4bubw4FpcHdvaeG6uuG7jXdpceG7j8OA4buvaUDhu41xdmlW4bqod2nDqjIiaTHhu53DgWkx4bqsw4Dhur9p4buvdndpQeG7jXdp4bq4SGnhu7l34bupw4BpQcO9cXZp4bq4SWlz4bqiw4Bp4bq6d8WpxJBpc+G6tMOA4buvaXDDsuG6oGnDgXfGsMOAaT1vw4Fp4bq64bujxJBp4bu5xanhurppw4lvaVDhu5FxacOAw7TDgWnDrG5qxKnhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzJ2dOG6oGlx4bq84bqyw4Bp4bq4w7NxdmnigJxuw61pw4DDtMOBaVPhu4/DgOG7r2lww4Jp4bq64buzw4B2aTJ2b8OAdmlW4bqib2nDqsOsbuG7icOtaS1p4buLw63hu4vDreG6v2ktaT12w43DgOG7r2ly4bub4bq8aeG7m8OAacOMw7Jp4bq6dsOyw4B2aeG6ukjhurxpw4DhuqR3aXDhu6PhurrigJ1pw6o94bqvUGkydm/DgHZpVuG6om/hurlp4buLw63hu4vDreG6v2lx4bqiaeG7r3Z3ZWnigJxbacOBd8aww4BpPW/DgeG6uWlRb+G6oGlAw7XDgHZpQcOyacOBw4Lhurpp4bq6w4nhuqDDgOG7r2lxw7NxaXN34burw4FpcXbhurzEqOG7q8OAaUXhurzGocOAaUXhurxvw4Bp4bq6w4nEgsOA4buvaXHhu4ZvaT12xqHDgGlyxqHDgGnhurp2eWlDacOBd8aww4BpUOG7kXHhurlpccOzcWlzw71vaXN34burw4FpceG7hm9p4bq64buzw4B2aTJ2b8OAdmlW4bqib2nDgHbhu4RlaTHhu53DgWkx4bqsw4DhurlpIOG6vOG7j8OA4buvaeG6r+G7hOG6rMOA4buv4bq5aVbhuqDhu5PDgOG7r2lW4bqib+G6u+G6u+G6u2lB4buNd2nDjHfDgHZpckhpc+G7hEJxaXF2xILDgGlBw7Jpw4HDguG6umnhurrDieG6oMOA4buvacOAdnfGsOG6vGlx4bqsaeG6uENpc+G6osOAaeG6unfFqcSQ4bq5aXF2w7TDgWnhurjhuqJx4bq5acOA4bq84bq2d2ly4buERMOA4buvaXPhurTDgOG7r2lww7LhuqDhurlpcXZ3xanDgGnhurjhu7Vpw4zDsml2xIJxaeG6uHfDgHZpw4F3xrDDgGk9b8OB4bq7aVPDvW9pc3fhu6vDgWlz4bud4bq8aeG6unfhu6fDgGnhurrhu6PEkGnhu7nFqeG6umlBw7JpQOG7jXF2aVbhuqh34bq5aeG7iMO1aSDhurzhu4/DgOG7r2kyd8Wpw4Dhurlpw4BvxKhpQcOyacSQduG7hOG6qsOA4buvaSDhurzhu4/DgOG7r2kyd8Wpw4DhurlpMiJpMeG7ncOBaTHhuqzDgOKAnWnDquG6usOJ4bq74buL4buJbOG6v+G6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHw6N3w4B2aXJIaUHDsmlzw71vaXN34burw4Fp4bq64bujxJBp4bu5xanhurppc+G7neG6vGnhurp34bunw4DhurlpccOzcWlxdndpcMOCaXPhu4/DgOG7r2lDaTHhu53DgWkx4bqsw4BpQcOKcWlw4bubxKhp4buvd+G6qmlzw7VpduG6vMSoaXPDgsOA4buvaT12xqHDgGlyxqHDgGnhurp2SHFpdnfhu6nDgGlxduG7hmnhurrDieG7hOG6rMOA4buvaXHhu4ZvaTLDieG6vMOA4buvaeG7hOG6rMOA4buvacOMw7JpMuG7s8OAdmnhu4bEqGkydm/DgHZpVuG6om/hurlpcXbhurzhu5/DgGlww71pceG6rGnhurhDacOM4buj4bq6aXF24bub4bq6aXPhuqLDgGnhurp3xanEkGlz4bqgw7LDgGlxw7PDgGlww4LhurlpcXZ3xanDgGnhurjhu7XDqWnhurp24buE4bqsw4Dhu6/hurlpcOG7qcOAdmlwd8OAdsOpaXbEgnFp4bq4d8OAduG6uWnhurh3w4B2acOMd+G7p8OAacOBd8aww4BpPW/DgWnhurrhu6PEkGnhu7nFqeG6uuG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHw6PGsGnEkHbhu4ThuqrDgOG7r2kg4bq84buPw4Dhu69pMnfFqcOAacOqMiJpMeG7ncOBaTHhuqzDgOG6v2nhurrhurZ3aeG6unnDgWlzxanDgGnhurrhuqRpcsahw4BpxJB24bqyaTJ2xIJp4bqv4bq8xqHDgGnhurp2w7TDgWnhurbDgOG7r2kyw4nhu53DgGkyw4l4aVZCd+G6uWlQeGnhurp24buEaXF2d2lww4LhurlpUXbhu4Zp4bq6w71xdmkzUD1SaeG7iMO1aSDhurzhu4/DgOG7r2kyd8Wpw4BpQcOKcWlw4bubxKhp4buvd+G6qmktacOA4buv4buE4bqqd2nhurrDiUhxaeG6unfFqcSQaUHDtcOAdmlz4buN4bqg4bq5aeG6uuG6pGlxdkZxaT12xqHDgGlyxqHDgGlzw71vacSQduG7hOG6rMOA4buvaXPhuqLDgGnhurp3xanEkGlz4bq0w4Dhu69pcMOy4bqgacOBd8aww4BpPW/DgeG6u2lTw7Vp4bq6w4nDg8OAacOsw63DrWnhurrhurzhuqR34bq5aeG6tsOA4buvaVZCd2nhu7l24bq2w4Dhu69pccODw4Bpw4B24bqoaXPhu4RCcWnDgHZ3xrDhurzhurlpw4B24buEw4Dhu69p4buvd29pc3nDgHbhurlpceG6oMOAaXHDs3dp4bq2w4Dhu69p4bq6dnlpw4zhu6HDgGnDgHbhu5FxaUHhu413acOAdsONw4Dhu69pccah4bq8aXF24bq8xKjhu6nDgGnhu6/hu5HDgGlw4bqiacOM4bqod2nDgOG7r+G7hOG6qndpcXZvaXHhu4ZvacOBecOAduG6uWnDgHbhuqhpw4B24bub4bq6aUHDsmlB4budw4Bp4bu5TWnDgHfhu6nDgWlrw61pw4DDtMOBaXPhuqLDgGnhurp3xanEkGlz4bq0w4Dhu69pcMOy4bqg4bq5aXHDs8OAaXDDguG6uWlxdnfFqcOAaeG6uOG7tWnDjMOyaXbEgnFp4bq4d8OAdmnDjMOy4bqgacOAw7TDgWnhu4vDrcOsxKnhurtpQMOKcWnhu5vEqGnhurbDgOG7r2lWQndpccODw4Bp4bu5duG6rnThurlpw4B2d8aw4bq8aXHDs8OAaXDDguG6uWl2xIJxaeG6uHfDgHZpw4F3xrDDgGk9b8OBaeG6usOJQ2lB4buNd2nDjOG6qHdpMeG7ncOBaTHhuqzDgGlzw7Vpc8Wpw4Bp4bq6dsO0w4Fp4bq2w4Dhu6/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hz3hu6/hurzEqOG7p8OAaUHDsmlxw7PDgGlww4JpxJB24buAaeG6usOJw7Nxdmnhurp2b8OAduG6uWnhurp2d8Wp4bq8acOAd+G7p8OAaeG7iMO1aSDhurzhu4/DgOG7r2kyd8Wpw4Bp4buvd293aXPhuqDhu43DgGnDrG5qxKlpLWnDrG5qauG6uWnhu6934bqqaXPGocSoaeG7uXZ3aXPDtWlta2nhurrhurzhuqR34bq5acOAduG7hMOA4buvaeG6tsOA4buvaTLDieG7ncOAaTLDiXhpMsOJw7NxacOq4bq64bqkaXLGocOAacSQduG6smlQ4buP4bqgaU/DgOG6v+G6uWnDjOG7ocOAacOAduG6qGnDieG7m+G6umnDieG6sGVp4oCcMnbhuqp3aXN34burw4Fpc+G6ouG6uWlxw7PDgGlww4Jpw4zDsmk9dsahw4Bpcsahw4BpIOG6vOG7j8OA4buvaTJ3xanDgGlx4bqgd2nDjHfhu6lxaXPhuqLDgGnhurp3xanEkGlxw7PDgGlww4LhurlpcXZ3xanDgGnhurjhu7Xhurlpc+G6tMOA4buvaXDDsuG6oGnDgXfGsMOAaT1vw4FpQcOyacOAdnfhu6nDgWnDjOG7gGnhurrDicSCw4Dhu69p4bq6xqHDgWnDjMOyaXbDssOA4buvaXPhu53hurzhurtpVsOyw4Dhu69pw4Dhu6/DssOAaUFv4bqgaXPDgsOA4buvaXPDvW9pxJB24buE4bqsw4Dhu69pceG6vsOA4buvacOM4bqod2lBb+G6oGlzw4LDgOG7r2lxw7NxaeG7iMO1aUHGocOAaXHhu6PDgGlzw7Vp4bu5deG6oGnDjMawaXPGocSoaeG6uuG7o8SQaeG6usOJ4bq8w4Dhu69pQcOyw4Fpc+G7hOG6qsOA4buvaeG6ukdpMeG7ncOBaTHhuqzDgGnDiW9pcMWpw4BpVuG6qHdpcsOyd2nhu7l24bqg4buPw4Dhu69pauG7ucOB4bq5aXLEgsOAacOMw7Jp4bq4b8OAaUHhu5vEkGnhurrhu43huqBpw4Hhu5nhurppcOG7k8OA4buvaUHDs8OAaU9pw4nDgsOA4buvaeG7uXbhuqDhu4/DgOG7r2nhu4vhurvDrcOtw63DgeG7i2nDjHTDgGnhurjhurbDgOG7r2lBw7LDgWnDgOG6rHdpc+G6osOAaeG6unfFqcSQw6lp4bu5duG6vGnDjEhxaUHDs8OAaVBpw4nDgsOA4buvaeG7uXbhuqDhu4/DgOG7r2nhu4nDreG6u8Otw63DrcOB4buLaUHDssOBacOA4bqsd2lxw7PDgGlww4LhurlpcXZ3xanDgGnhurjhu7Xhurlpc+G6tMOA4buvaXDDsuG6oGnhurrhu6PEkGnhu7nFqeG6umnDgOG7r3bhu7Npw4Dhu6/huqx34bq7aSJ2xqHDgGlx4bq2w4Dhu69pdsOyw4Dhu69p4bq6w4nDtMOBaUFv4bqgaXPDgsOA4buvaUHhu6fDgGlxw7NxaXbhurzEqOG7qcOAacOBd8aww4Bpw4DDindpw4B24buEZWk94buvxIJxaUDhu5lx4bq5aUBvw4Dhu69pUXbDs8OAduG6u+G6u+G6u+G6uWnDjOG7o8OAaXF24bq8xKjhu6vDgGl2w7LDgOG7r2nDjOG7jcOAaXHGocSoaUHhurzhurTDgOG7r+G6uWnDgEZvacOMw7JpQcOzaeG7ucOo4bq5aUHDs2lxxIJpw4zGsGlySMOA4buvaUHDs8OAw6lpduG6vMSoaXPDgsOA4buvacOBxIJ3acOA4buv4buE4bqqd2nhurrDieG6oMOA4buvaeG7iMO1aXB3xanhurppQcOyw4Fp4bq6dkJpxJB24bqyd2l2QsSQaeG7iMahxKhpckjDgOG7r2lBw7PDgGnhurrDieG7jXfhurtp4bu4duG6tsOA4buvaeG7uXZ4acOJ4buN4bqgacOJSHFpduG6tGl2Q3dp4bq6w4nhu6fDgGlx4bq2w4Dhu69p4bq6w4nhu4ThuqrDgOG7r2nDjOG6qHdp4bq6d8OAdmnhurp24budw4Bp4oCcQcOyw4Fpw4Dhu6/DssSoaeG7uXbhurbDgOG7r2lz4buG4bq5aeG6usOJb8OAdmnhurp24buGaUHDssOBaXPhu6fDgeKAncOpaXPhurLhurrhurlp4bq6duG7kcSQaXPDqMOAaXPhu6tpQcOyw4HhurlpccOzcWlBb+G6oGlzw4LDgOG7r2lDaeG7iG9pw4Dhu5vhurxpceG6rMOBacO0w4Bp4bq84bqyw4Dhu69p4bq64buNd2lx4bq2w4Dhu69p4bq6w4l5w4B2aXPhu6tpc+G7j8OBaXDhu4/huqBpceG6tsOA4buvacOMd+G7qXHigJ3hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7rnfEgsOA4buvaeG6tsOA4buvaTLDicOzcWnDgOG7r3bDusOAacOA4buvw7LhuqBp4bu5dndpw4B24buRcWlB4buNd2l2ecOAdmnhu4/DgHZpcXZ3xalxaeG6usOy4bq8aXPhu53hurxp4bq6d+G7p8OAacOJ4bulaeG6uOG6osOA4buvaeG6unfFqcOAacOMw7LhuqBpQOG7jXF2aVbhuqh3aeG7r3fDjW9p4bq6d8Wpw4Dhu69pduG6oG/DgGl24bq2acOMb8OA4buvaeG6usOJ4bqqd+G6uWlx4bqqaXbhuqBvacOJSHFpw4lEaXHhu4ZvacOA4buv4buE4bqqd2lyxqHDgGkx4budw4FpMeG6rMOAacOMw7JpccOzcWl24bq8xKjhu6nDgGnhurrDieG6oMOA4buvaeG6uuG7s8OAdmVp4oCcMuG6tndpccODw4Bpw4B24bqo4bq5aXLhuqBpcUlvaUHhu41xdmlww71pceG7jcOAacOA4bunw4Bp4bq6w7LhurxpQeG6qMOAaeG7uXbhurbDgOG7r2nDjMOy4bqgaXPhu4RCceG6uWnhurpvacSQduG7j3dpduG6vMSoaXPDgsOA4buvaXbhuqzDgGnDrMOtw61pQW/huqBpc8OCw4Dhu69pw4zDsmnhu7l24bqg4buPw4Dhu69p4buLw61p4bq6duG6vMSoxrDDgGlzw7PDgHZpccOzaUHhuqjDgGlz4buracOM4bujw4BpcXbhurzEqOG7q8OA4bq7aVtp4bq6w4nhu6fDgGlw4bqq4bq5aeG7uXbhurbDgOG7r2lxduG7s2lx4bqiaXDDsmlx4bqgw4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhu4jDtWnDgcOyaXDDsmlx4bqgw4BpQ2lxw7NxaXbhurzEqOG7qcOAaeG7uXbDs3FpceG7gsOA4buvaXPFqcOAacOM4bqod2lx4bqsw4Fpc+G6vsOB4bq5aXHhuqzDgWnDgOG7kcOBaXPhuqLDgGnhurp3xanEkGlz4bq0w4Dhu69pcMOy4bqgacOBd8aww4BpPW/DgeG6u2kjxIJ3acOA4buv4buE4bqqd2nDjOG6pmnhurpvxKjhurlpw4zhu6HEqGlx4bqqaXbhuqBvaeG7uXZ3aXPhurTDgOG7r2lww7LhuqBp4bq6R2nhurp24bq8xKjGsMOAaUHhu6fDgGlw4bqq4bq7aSPEgndpw4Dhu6/hu4Thuqp3aeG6um/EqGlw4buR4bq6acOB4buZ4bq6acOBR8OA4buv4bq5aeG6tsOBaXbhurbDgGlxw7NxaXF2w7PhurzhurtpMeG6smnDgOG7r+G7hOG6qndpcMO9aeG6uG/EqGnhurjhuqLDgOG7r2lz4buEQnFpccOzcWlxdsO9aXbDgmlBSmnhu4jhurzhurLDgOG7r2nhurrhu6PDgGnhurp24bq8xKjGsMOAacOAxqHDgOG7r2lzROG6uWlyeeG6vGly4buR4bq6aUHhu6fDgGlw4bqq4bq5aXF2w7TDgWnhurjhuqJxaXF24bq8aXPDs+G6oGjhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG6unThu4jhurotb0F34buvw4BlaXF0w4Dhurp0w4nDqWjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG7indy4bq6dmVpbcOtw63EkOG7iMOpaXZ0d+G7r3bhurplaWvhu4vhu4vEkOG7iMOpaGnhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vhu4vhu4vhu4sv4buLw6xscmrDrG3DrGrDrMOs4bq6a+G7ieG7i8SpxKlBw63hurvhu7fEkOG7r8SRw4nhuqluamtoaW9B4bq64bqpaD3DtMOBaeG6unbDs8OA4buvaeG7uXbhurbDgOG7r2nhurp24buracOAw7LhuqBpReG6vOG7p8OAaGnhu4p3cuG6unbhuqlobcOtw61oaXZ0d+G7r3bhurrhuqloa+G7i+G7i2hpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buHO8OA4buvaTLDieG7ncOAaTLDiXhpMsOJw7NxacOqcOG7p8OAacSQduG7j3fhur/hurlpcXZ3b2nhurjDuWnDjMawacOAdsONw4Dhu69pw4Dhu6/DssSoaeG6unbDs8OA4buvaeG6unZvw4B2aeG7iOG6vMahw4Bp4bu5duG6tsOA4buvaeG6unbhu6tpw4DDsuG6oGlF4bq84bunw4BpceG7hm9p4bq2w4Dhu6/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+KAnDJ5w4B2aXHhu4/DgWnhu5vEqGnhurhv4bqgaXHhuqJp4bq6duG7q2lF4bq84bunw4Bpc+G7hEJx4bq5aeG7uUppRnFpc8O6xJBp4bq6dnlpcuG7oeG6vGnhu4hvaXBv4bqgacOAdnfhu6fhurxpceG7gsOA4buvacOM4buhw4BpccODw4Bpw4Dhu6/hurzEqOG7p8OAacOMw7rDgOKAneG6uWnhurbDgOG7r2kyw4nDs3FpcMOCcWlw4buNcXbhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzvDgOG7r2kyw4nhu53DgGlRdnhpI3fDgHZpw6rhurh3w4B2acOAw7TDgWnDrG5qw63hur9pQ2nhurrhuqRpcsahw4BpxJB24bqyaTJ2xIJp4bqv4bq8xqHDgOG6uWnEkHbhu4ThuqrDgOG7r2kg4bq84buPw4Dhu69pMnfFqcOA4bq5aXF2d29p4bq4w7llaeKAnFLhur5p4bu5dndp4bubxKhpccODw4Bpw4nhu5vhurppw4B24bquaeG6uuG6vOG6pHfhurlpw4B24buEw4Dhu69pc8Wpw4Bpw4BvxKhp4bq64bq2d2nDjOG7ocOAacOAduG6qGnDieG6sGnhu7l2d2nhu5vEqGnhu693b2lzecOAdmnhurrDiUhxaeG6unfFqcSQacOA4bq84bq2d2nhu4lp4bq6duG7hOG6rMOA4buv4bq5aXDhu6nDgHZpcHfDgHZp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhurp24bqqd2nhu693b8OAaeG7iS3EqWnhurp2w7PDgOG7r+G6u2kxb+G6vGnDgMOyxKjhurlpceG6omnDgOG7r+G7hOG6qndp4bq6w4lDaUHhu413aeG6unbDtMOBaXDhurJpw4HDumnhurrhurZ34oCd4bq7aTvDgOG7r2kjd8OAdmlxdndvaeG6uMO5ZWlWw7LDgOG7r2nDgOG7r8OyxKhpw4B2ecOAaeG6unbhu5vEqGnhurrhu5vDgWlwd29p4bu5duG7kXFp4buvdndpw4B2w43DgOG7r2lyw4PDgOG7r2lxdsONZWloPeG6rHdpc8ahxKjhurlpU+G7j8OA4buvaXDDgmnDjMOyaT12xqHDgGlyxqHDgGkx4budw4FpMeG6rMOAaeG6ukdpw6xqaeG6unbDs8OA4buvacOsw61pw4DDtMOBacOsbmrEqWlzxanDgGnDrcOsaeG6unbDs8OA4buvaWppw4DDtMOBacOsbmpqaXPDtWlz4bqiw4Bpw6zhurtta25p4bq6duG7hOG6rMOA4buv4bq5aXDhu6nDgHZpcHfDgHbDqWnEqWzhurvhu4nEqWtpccOzw4BpcMOC4bq5aWrhurtu4buL4buLaXbEgnFp4bq4d8OAdmnDjMOyacOs4bq7xKnEqeG7iWnhu693b2lzecOAdmlxw7PDgGlww4LhurlpcXZ3xanDgGnhurjhu7Vpw4F3xrDDgGk9b8OBaeG6uuG7o8SQaeG7ucWp4bq6acOJb2lQ4buRcWnhurp2dOG6oGlWd+G7qcSQaXPDvcOAdmnhu6534bqsLcOAdC3DjOG6rGnDjMawacOjd+G7qeG6umk9b8OB4oCdaeG6unZ5aXF2w4rDgOG7r2nhurrhurZ34bq5acOA4buv4buE4bqqd2lyxqHDgGkx4budw4FpMeG6rMOAaXHhu4LDgOG7r2nhu7l24bq2w4Dhu69p4bu5duG6rndp4bq6SGl2w7LhuqBpw4zDsmnhu4jDinFpc8OCw4Dhu6/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzHhu53DgWkx4bqsw4Bpw4zhuqh3acOMw71p4bq6w4l4aXF2d8Wpw4BpQeG7hEJxacOMxrBpb8OAacOAd8OAdmktaUXhurzhurJxacSQdsODw4Dhu6/hurlp4bq6duG6vOG7o8OAaeG6unfhu6nDgGnDjMawaeG7r3dv4bqgaeG6unbhurbDgOG7r2lx4buPaXPhu4ThuqrDgOG7r2lwd+G7q8OA4bq5aXPhu4ThuqrDgOG7r2nhurjhurbDgOG7r2nDjMOyaXPhu4ThuqrDgOG7r2lww4Lhurlp4bu5duG6tsOA4buvaXF24buzacOMd8OAdmlySGlz4buEQnFpcXbEgsOAaUHDsmnDgOG6rHdpc+G6osOAaeG6unfFqcSQaXPhurTDgOG7r2lww7LhuqBpw4F3xrDDgGk9b8OBaeG6uuG7o8SQaeG7ucWp4bq6acOJb2lQ4buRcWnDgcOyaXHDg8OAaXPhuqLDgGnDrGvhurvDrG7DrGlz4bq0w4Dhu69pcMOy4bqgacOMw7JpccOzw4BpcMOCaXDDvWnhu6934buZcWlw4buR4bq6acOMw7Jp4bq64bq+aXPDssSoacOq4bq6w4nhuqDDgOG7r2lz4bqiaXHhuqJpw6xq4bq7w61ra2nDgOG7r+G7hOG6qndp4bq6duG6vMOCcWnEkHZ4b2lQ4buRcWnDjOG7tWnhurrhurzEqMWpw4Bpw6xsacOMw7Jpw6zhurvDrOG7i2ppw4Dhu6/hu4Thuqp3aeG6unbhurzDgnFpxJB2eG9pPW/DgWnDjOG7tWnhurrhurzEqMWpw4Bpw6xs4bq/4bq7acOjd8OAdmlySGl24bqsw4DhurlpMeG7ncOBaTHhuqzDgGlz4buEQnFpdm93aUHhu53DgGlz4bqiw4BpUMOzcWnDjMawaeG6unbDtMOBacOMw7LhuqBpccOzcWnDgMO0w4Fpw6xua8OtaS1pw6xua8Os4bq7acOj4buhw4BpccODw4Bpc+G6oml2ecOAdmnhu4/DgHZpceG7hm9pPeG7r+G7hOG6qndpceG6vsOA4buvaeG7uXXhuqBpQeG7hOG6qHdpw4zhuqh3acOA4buv4buEaXLGocOA4bq7aVDDs3FpccODw4BpccO0w4BpcuG7mcOAZWnigJzhurvhurvhursx4budw4FpMeG6rMOAacSQduG7j3dp4bq64bujw4BpcuG7gMOA4buvaUFCd2nhurp2xalpceG7hm9pw4F5w4B2aXPhu6tpxJB2w7Phurpp4bq6w4l34burw4BpcuG6vGlBw71xdmnDgcOyaeG6unbhurxpQeG7m8SoaeG6unfGsMOA4oCd4bq5aUHhuqp3aXHhu4ZvaVDDs3Fpc2/DgOG7r2lz4buEQnFpU+G7j8OA4buvaXDDgmnDjMOyaT12xqHDgGlyxqHDgGkx4budw4FpMeG6rMOAaeG7uXbhu5FxaeG7r3Z34bq5acOA4bqmaUFIcWlx4bqyaeG7r+G7kcOA4buvaeG7iMahxKhpckjDgOG7r2nDgOG6rHdpc8ahxKhp4bq6w4lDaeG6unbDssOAdmnhu7l24bq8aXLhurxpQcO9cXZpw4zDtMOAacOBd8OAduG6uWl2d+G7qcOAaXPhu4134bq5aXbhu5vEkGly4buhw4Dhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBP4bq84bq6duG6oMOJaOG7h1DDsndpw4zDsmnhu4/DgHZlaVF2d2lPw4B24buBL8SQ4buH

Bài và ảnh: Chi Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]