(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 17-5, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các đối tác quốc tế gồm đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức Liên hợp quốc và Phái đoàn Liên minh Châu Âu đã đi thực địa tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ ở nông thôn tại Thanh Hóa.
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRZOG7mcSR4buk4bqg4bunw6pW4bukIVjDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rhu4Dhu4nDquG7leG7i+G7lcOqxqHDgeG7p8Oq4bqo4buL4buVw6rhuqThuqrDgeG7lcOq4bqoccOq4bqo4bulbHfhuq3Dqnbhu4l3w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhuqjEqeG7p8OqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrGQv4buZxJFkL+G7peG7gcSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7pOG7m8Os4buX4bq9xJFYw7nhu4nhu4TDquG7gWgtZuG6rcOqxqF54buJeMOq4buVQXjDucOq4bqo4buL4buVw6rhu5XEkMOsw6o+4bqm4bqqeMO5w6rDicSCeMO5w6rhu6ThuqDhu6fDqlbhu6QhWMOqNuG7p3PhuqjDqljDrHfDquG7l3nDqsahw4B4w7nDquG7leG7pcWpw6rhu6Thu4nDqj7hu6Xhu6nDqljDucOs4bqtw6oi4buEw6rhu4Dhu6dweMOqPuG6puG6qnjDucOqw4nEgnjDucOqxqBqeMO54bqtw6rhu5Thu6XEkMOq4bqo4bup4buV4bulw6rhu6ThuqDhu6fDqlbhu6QhWMOqNuG7p3PhuqjDqljDrHfDqnbhu4l3w6rhuqjhuqbDieG6snjDucOqxqF54buJeMOq4buVQ3jDucOq4buV4buL4buVw6rGocOB4bunw6rhuqjhu4vhu5XDquG6pOG6qsOB4buVw6rhuqhxw6rDucOAd8OqxqHEqeG7p8Oq4buX4bunc3jDquG7leG7i+G7lcOqxqHEqeG7p8Oq4bqs4bq4w6rhuqThuqrhu4t44bqtw6rhu5XEgsOq4bqk4bqqw6x4w6p4w7l5xKnhu6fDqsO54bunw6x54bqtw6rhuqjhuqLDquG7leG7peG6uOG7lcOqVuG7p3B4w6rhu6XhurbDgsOq4bqk4bqqw4Hhu5XDquG7gOG7icOqIeG7peG7i+G7p8OqxqF54buJeMOqVuG7p3B4w6p34buneOG7pcOq4buU4bul4buN4bqqw6rhu4zhuqrDqsaha8OqxqHhu6fDquG6qOG7peG6vOG7lcOqxqHhu6nDrMOq4bqoxrB3w6rhu6Xhu6d04bqqw6p3QcOq4bulxrB44bulw6rDguG7peG7i+G6qMOq4bqo4bqm4bundHjDquG7r+G7p3jhu6XDquG6qHHDquG7leG7pXnDqsOC4bulRMOqeOG6vsOq4bqyw6p4QXjDucOq4bqo4bulQXjDquG6qMSp4bunw6o+4bulw6x44bulw6rhu6TDvcOs4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmbhu4Phu4PDguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4fhu4fhur8v4buB4buFw63hu5fhu4fhu4fhu4Hhu4Xhu4Phu4Phu4Xhuqjhu4fhu4FmZ+G6v3bhur/huqnhu63DgsO5w6Lhuqbhuq9n4buB4buD4bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur3hu6ThuqDhu6fDqlbhu6QhWMOqNuG7p3PhuqjDqljDrHfDquG7gOG7icOq4buV4buL4buVw6rGocOB4bunw6rhuqjhu4vhu5XDquG6pOG6qsOB4buVw6rhuqhxw6rhuqjhu6Vsd+G6rcOqduG7iXfDquG7gOG7p3Phu5XDquG6qMSp4bunw6o+4bulw6x44bulw6rhu6TDvcOs4bq9w6rhu4bhu6fhu5fhuqjhu6Xhuq/hur1p4bq/4bq/4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6vWbhu4Phu4Phur3Dqi/EkWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkT7huqZ5eMO5w6rhu6/hu6XhuqpBeMOq4buv4bul4bqiw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RxeMOq4bqo4bul4bq84buVw6rGoeG7qcOsw6rhuqjEqeG7p8Oq4bqo4bureOG7pcOqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrMOqxqF0w6rhuqjGsHfDquG7peG7p3ThuqrDquG7gHLDqndBw6rhu6XGsHjhu6XDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4buv4buneOG7pcOq4bqoccOq4buV4bulecOqw4Lhu6VEw6p44bq+w6p4QXjDucOq4bqo4bulQXjhuq3DqsaheeG7iXjDquG7lUF4w7nDquG6qOG7i+G7lcOqxqFrw6rGoXF4w6rhuqjhu6Vsd8Oq4buA4buJw6rhu5fhu414w7nDquG7pcOJxIJ4w7nDquG7luG7p8Oq4bqoxanhu5Xhu6XDqnbhu6nhu5Xhu6XDquG6rMOKw6rGoHJ4w6rhu5jhu4nDqj7huqbhu6dz4bqqw6rhuqjEqeG7p8Oq4buCa8OqPuG6puG7p3PhuqrDqlbhuqDhu5Xhuq3DquG7peG6quG7hHN4w6rhu6TDtOG6qsOqVuG6oOG7leG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmbhu4Phu4PDguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4fhu4fhur8v4buB4buFw63hu5fhu4fhu4fhu4Fm4buB4buDaeG6qMOt4bq/4buF4buBaHbhur/huqnhu63DgsO5w6Lhuqbhuq/hu4Phu4Xhu4Phur3DqsOsduG6qOG6r+G6veG7pOG6oOG7p8OqVuG7pCFYw6o24bunc+G6qMOqWMOsd8Oq4buA4buJw6rhu5Xhu4vhu5XDqsahw4Hhu6fDquG6qOG7i+G7lcOq4bqk4bqqw4Hhu5XDquG6qHHDquG6qOG7pWx34bqtw6p24buJd8Oq4buA4bunc+G7lcOq4bqoxKnhu6fDqj7hu6XDrHjhu6XDquG7pMO9w6zhur3DquG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6r+G6vWnhur/hur/hur3DquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqv4bq9ZuG7g+G7g+G6vcOqL8SRZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7lMOsw4Lhuqjhu6d5eOG6vcSRxqB54buJeMOq4buVQXjDucOq4bqo4buL4buVw6rhu5XEkMOsw6rhu6ThuqDhu6fDqlbhu6QhWMOqNuG7p3PhuqjDqljDrHfhuq3DquG7leG7i+G7lcOqxqHDgeG7p8Oq4bqo4buL4buVw6rhuqThuqrDgeG7lcOq4bqoceG6rcOq4buk4bqg4bunw6pW4bukIVjDquG6qOG7q3jhu6Xhuq3DqnZreOG7pcOqxqHEqXnDquG7peG6quG7hHN4w6rhu6TDtOG6qsOqVuG6oOG7leG6rcOq4buV4buLeMOq4buZ4bqg4bqtw6rhu6XhuqDhu6fDquG7gOG7p3B44bqtw4Lhu6VEw6p44bq+w6rhu4Jrw6o+4bqm4bunc+G6qsOqVuG6oOG7lcOqxqFrw6rhu5Xhu6VEw4LDqmp44bulw6p2w4nhuqrDqnjhu6dzd8Oq4bqoxKnhu6fDqsagcnjDquG7mOG7icOqPuG6puG7p3PhuqrhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJFk4bund8O5w6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3hu6fhu5Thu5t44bqo4bub4bqm4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94buG4bun4buX4bqo4bul4bqlw6pp4bq/4bq/w4Lhu4LhuqfDquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqlw6rhu4Vp4bq/w4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buH4buH4bq/L+G7geG7hcOt4buX4buH4buH4buH4buFZ2Zm4bqoaGhpw61pduG6v+G6qeG7rcOCw7nDouG6puG6r2ln4buD4bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur3hu6ThuqDhu6fDqlbhu6QhWMOqNuG7p3PhuqjDqljDrHfDquG7gOG7icOq4buV4buL4buVw6rGocOB4bunw6rhuqjhu4vhu5XDquG6pOG6qsOB4buVw6rhuqhxw6rhuqjhu6Vsd+G6rcOqduG7iXfDquG7gOG7p3Phu5XDquG6qMSp4bunw6o+4bulw6x44bulw6rhu6TDvcOs4bq9w6rhu4bhu6fhu5fhuqjhu6Xhuq/hur1p4bq/4bq/4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6veG7hWnhur/hur3Dqi/EkWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkcageeG7iXjDqsaha8OqxqFxeMOq4bqo4bulbHfDqndBw6rhu6XGsHjhu6XDqsOC4bulRMOqeOG6vsOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6rhu6/hu6d44bulw6rhuqhxw6rhu4LDrHjhu6XDquG7lcSQw6zDquG7pD44w6rhuqjhu6XEkMOq4buVQXjDucOqd8ONw6p4w7nhu6Vzw6o+4bqm4bqqeMO5w6rhu67hu6dweOG6rcOq4bqo4bulQXjDqj7huqbhuqp4w7nDquG7pMO04bqq4bqtw6rhu4Jrw6rhu6R5bnjDucOqPuG6puG6qnjDucOqYuG7pHlueMO5w6rhu6TDvcOsY+G6qcOqPsSp4bunw6rGoeG7jeG7hMOqxqF54buJeMOqxqFrw6p44bulw7R4w6rGocOJ4bq24buVw6rhuqzhurzDqsahw714w6rhuqjhu6dxw4LDqnjhu6Xhu6dz4bqow6rhuqjhu6Xhu4l44bul4bqtw6rhu5Xhu6XhuqrDqsah4buLeeG6rcOq4bul4bunceG6qsOq4buv4bul4buL4buV4bulw6rhu5XEkMOsw6rGoeG7qcOsw6rDguG7pcOJxIJ4w7nhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJFk4bund8O5w6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3hu6fhu5Thu5t44bqo4bub4bqm4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94buG4bun4buX4bqo4bul4bqlw6po4buDw63DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmbhu4Phu4PDguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4fhu4fhur8v4buB4buFw63hu5fhu4fhu4fhu4fhu4Vn4buD4buF4bqo4buDZsOt4bq/aHbhur/huqnhu63DgsO5w6Lhuqbhuq9o4bq/ZuG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq94buk4bqg4bunw6pW4bukIVjDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rhu4Dhu4nDquG7leG7i+G7lcOqxqHDgeG7p8Oq4bqo4buL4buVw6rhuqThuqrDgeG7lcOq4bqoccOq4bqo4bulbHfhuq3Dqnbhu4l3w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhuqjEqeG7p8OqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrOG6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aOG7g8Ot4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6vWbhu4Phu4Phur3Dqi/EkWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkeG7pD44w6p24buJw6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rhu4Dhu6dweMOq4buAw6zhu4TDquG7gMOBeMOq4buVxJDDrMOq4bqo4bqiw6rhu5Xhu6Xhurjhu5XDqj45V8OqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrMOqduG7iXfDqnjDueG7pXLDqnfDrOG7hMOq4bqoQuG7p8Oq4bqs4buncOG6qsOq4bqo4bul4bupw6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7r+G7peG7keG6qsOq4bul4bunc+G6qsOq4bqk4bqqauG6rcOq4bqoxKl5w6rhu4Dhu6dz4buVw6p24buJd8Oq4buV4bulecOqeOG7peG7p3LhuqrDqnbDrHnDqsah4bqgeMO54bqtw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rGocO9w6rhu5XDvcOqdsOsecOqxqHhuqB4w7nDqnbhu4nDqnjDucOJ4bqw4bunw6rhu6/hu6Xhuqrhu4Rx4bqow6rhuqjDtOG6qOG6rcOq4bqo4bqm4bufw6rhu5t3w6rhu5XEgsOqeOG7peG6tOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmbhu4Phu4PDguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4fhu4fhur8v4buB4buFw63hu5fhu4fhu4fhu4fhur/hu4dm4buB4bqoZ+G7h2fhu4VnduG6v+G6qeG7rcOCw7nDouG6puG6r2Zn4bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur3hu6ThuqDhu6fDqlbhu6QhWMOqNuG7p3PhuqjDqljDrHfDquG7gOG7icOq4buV4buL4buVw6rGocOB4bunw6rhuqjhu4vhu5XDquG6pOG6qsOB4buVw6rhuqhxw6rhuqjhu6Vsd+G6rcOqduG7iXfDquG7gOG7p3Phu5XDquG6qMSp4bunw6o+4bulw6x44bulw6rhu6TDvcOs4bq9w6rhu4bhu6fhu5fhuqjhu6Xhuq/hur1p4bq/4bq/4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6vWbhu4Phu4Phur3Dqi/EkWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkT7hu6Xhu4l44bulw6rhu4Dhu6dweMOqxqF54buJeMOq4buV4buL4buVw6rGocOB4bunw6rhuqjhu4vhu5XDquG6pOG6qsOB4buVw6rhuqhxw6rGoWvDquG7meG7ieG7hMOq4bqo4bu3w6rhuqzhurzDquG7lWp3w6rhu6/FqeG7leG7pcOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XDqnjhu6Xhur54w7nDqnjDg8OqduG6vOG7lcOq4buVw4HDqsO5bXjDucOq4buVxJDDrMOqw4Lhu6VEw6p44bq+w6p4QXjDucOq4bqo4bulQXjDquG7gmvDquG7pHlueMO5w6o+4bqm4bqqeMO5w6rGoWvDqnfEqXjhu6XDquG7l8SpeMOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6rhu6/hu6d44bulw6rhuqhxw6rhuqjhu6Xhu5t5w6rhu6XDieG6rnjDucOq4buZannDquG7gHPDqndB4bunw6rhuqjhuqbDieG6sHjDueG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmbhu4Vnw4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buH4buH4bq/L+G7geG7hcOt4buX4buH4buH4buH4buB4buD4bq/4buB4bqo4buHaeG7hWlnduG6v+G6qeG7rcOCw7nDouG6puG6r2jhu4fhu4Hhur3DqsOsduG6qOG6r+G6veG7pOG6oOG7p8OqVuG7pCFYw6o24bunc+G6qMOqWMOsd8Oq4buA4buJw6rhu5Xhu4vhu5XDqsahw4Hhu6fDquG6qOG7i+G7lcOq4bqk4bqqw4Hhu5XDquG6qHHDquG6qOG7pWx34bqtw6p24buJd8Oq4buA4bunc+G7lcOq4bqoxKnhu6fDqj7hu6XDrHjhu6XDquG7pMO9w6zhur3DquG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6r+G6vWnhur/hur/hur3DquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqv4bq9ZuG7hWfhur3Dqi/EkWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3Ekcagw4B4w7nDquG7leG7pcWpw6rhu6Thu4nDqj7hu6Xhu6nDqljDucOs4bqtw6oi4buEw6rhu4Dhu6dweMOqPuG6puG6qnjDucOqw4nEgnjDucOqxqBqeMO54bqtw6rhu5Thu6XEkMOq4bqo4bup4buV4bulw6rhu6ThuqDhu6fDqlbhu6QhWMOqNuG7p3PhuqjDqljDrHfDquG6qG94w7nDquG6pOG6quG7icOq4buV4bulecOqw7nhu6fDrMOqxqHGsHjhu6XDquG7leG7peG7qcOqIeG7pcSpd8OqPuG7peG7qcOqWMO54buNeMOqYuG7lOG7peG7qcOqWMO54buNeMOqduG7icOqw5nhu6fhu4t3w6rGocOB4buVw6rhu6Q+OMOqPuG7pcSQw6rhu5VBeMO5w6p3w43DqnjDueG7pXPDqj7huqbhuqp4w7nDquG7ruG7p3B4Y+G6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDquG7hcOtaMOC4buC4bqn4bq9w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7leG7l3jhuqnhu5nDrHnhuqjhu6XDrHjhu6Xhu6V5w6zhuqnhu4B4L+G7l+G7m+G6rOG7r+G6qHnDgi944bub4buG4bqsL+G7h+G7h+G7h+G6vy/hu4Hhu4XDreG7l+G7h+G7h+G7h+G7g+G7h+G7h2nhuqjhu4VmaWhpduG6v+G6qeG7rcOCw7nDouG6puG6r8Ot4bq/w63hur3DqsOsduG6qOG6r+G6veG7pOG6oOG7p8OqVuG7pCFYw6o24bunc+G6qMOqWMOsd8Oq4buA4buJw6rhu5Xhu4vhu5XDqsahw4Hhu6fDquG6qOG7i+G7lcOq4bqk4bqqw4Hhu5XDquG6qHHDquG6qOG7pWx34bqtw6p24buJd8Oq4buA4bunc+G7lcOq4bqoxKnhu6fDqj7hu6XDrHjhu6XDquG7pMO9w6zhur3DquG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6r+G6vWnhur/hur/hur3DquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqv4bq94buFw61o4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJHGoHF4w6rhuqjhu6Vsd8Oq4bukPjjDqnhBeMO5w6p4w7nhu6Xhu6dzw4LDquG7lUF4w7nDqnjDueG7pXPDquG7lcOsecOqLcOqWOG7peG6qnjDucOaw6zhuqZ34bqtw6rhuqjhu6VBeMOq4bukw4B4w7nDqljhu6Xhuqpz4bqtw6rhu4Jrw6rhu6R5bnjDucOqPuG7pW14w7nhuq3DqsaheeG7iXjDqsahw4nhurbhu5XDqsO54bun4bqu4bunw6rhuqjhu6Xhu6dz4bqqw6rhuqRCw6zDquG6qOG6psaweOG7pcOq4bulxrB44bulw6rhu6/hu6XDrOG7p8Oq4bulecOseMO54bqtw6rhu4Lhu43hu4TDquG7l+G6vHjDucOq4bqo4bqmw6x4w7nDquG6qOG6psSp4bunw6rhu4Dhu4nDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4bqo4bul4buJeOG7pcOq4bukPjjDqnhBeMO5w6p4w7nhu6Xhu6dzw4LDquG7lUF4w7nDqnjDueG7pXPDquG7lcOsecOq4buA4bqu4bunw6p44bul4buncuG6qsOqdnnEqeG7p8Oq4bqsanjDqsOC4bul4buRd8Oq4bqsxKnhu5Xhu6Xhuq3DqsOseMOq4bqoeeG7iXjDquG6qOG7peG6vOG7lcOqw4Lhu6Xhu5F34bqtw6p44bulw4nhuqXDquG7l8OJw6zDquG7r+G7p3fDquG7pHnhu4l4w7nDquG7pcO04bqq4bqtw6rhu5fDicOsw6rhu5nDrHnDquG6qMOK4bqtw6rhu5fDicOsw6p2w4nhuq7hu6fDquG7gsOseOG7peG6qeG6qeG6qeG6rcOq4buV4buL4buVw6rhuqxqeMOqw4Lhu6Xhu5F3w6p4QXjDucOq4bqsanjDquG6qMOJxILhu6fDquG7gOG7icOqeEF4w7nDquG6rGp4w6rhu5Xhu6Vxw6rhu5nhu6dxeMOq4buVxJDDrMOq4bukPjjDqsaha8Oqw7nhu43hu4TDqsahw4nhurbhu5XDquG6rOG6vMOq4buV4bulQsOqRsOq4buVxJDDrMOqeOG7peG7p3LhuqrDquG6qOG7peG7iXjhu6XDquG7gOG7p3B4w6rGoXnhu4l4w6rhu5VBeMO5w6rhuqjhu4vhu5XDquG7gOG7icOq4buV4buL4buVw6rGocSp4bunw6rhu5nhu6d04bqq4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7lMOsw4Lhuqjhu6d5eOG6vcSRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94bun4buU4bubeOG6qOG7m+G6puG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6pcOqaeG6v+G6v8OC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOqZuG7g+G7g8OC4buC4bqn4bq9w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7leG7l3jhuqnhu5nDrHnhuqjhu6XDrHjhu6Xhu6V5w6zhuqnhu4B4L+G7l+G7m+G6rOG7r+G6qHnDgi944bub4buG4bqsL+G7h+G7h+G7h+G6vy/hu4Hhu4XDreG7l+G7h+G7h+G7h+G7h2bhu4Phu4XhuqhoZuG7g+G7h2l24bq/4bqp4butw4LDucOi4bqm4bqv4buHaOG7heG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq94buk4bqg4bunw6pW4bukIVjDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rhu4Dhu4nDquG7leG7i+G7lcOqxqHDgeG7p8Oq4bqo4buL4buVw6rhuqThuqrDgeG7lcOq4bqoccOq4bqo4bulbHfhuq3Dqnbhu4l3w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhuqjEqeG7p8OqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrOG6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur1m4buD4buD4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJE8w6zhuqrDquG7r+G7peG7p8Oq4bqo4bulw6x3w6rhuqThuqrDrHjhuq3DqsaheeG7iXjDquG7lUF4w7nDquG6qOG7i+G7lcOqxqFrw6rGocOJ4bq24buVw6rhuqjhu6XDieG6snjDucOq4bqo4bul4bq44buVw6p44bul4buncuG6qsOqeEF4w7nDquG6rGp4w6rhuqzEqeG7leG7pcOq4buXecOq4bukPjjDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJFk4bund8O5w6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3hu6fhu5Thu5t44bqo4bub4bqm4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94buG4bun4buX4bqo4bul4bqlw6pp4bq/4bq/w4Lhu4LhuqfDquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqlw6pm4buD4buDw4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buH4buH4bq/L+G7geG7hcOt4buX4buH4buH4buD4buF4bq/4buDaeG6qOG7gWjDreG7geG7gXbhur/huqnhu63DgsO5w6Lhuqbhuq/hu4NoZ+G6vcOqw6x24bqo4bqv4bq94buk4bqg4bunw6pW4bukIVjDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rhu4Dhu4nDquG7leG7i+G7lcOqxqHDgeG7p8Oq4bqo4buL4buVw6rhuqThuqrDgeG7lcOq4bqoccOq4bqo4bulbHfhuq3Dqnbhu4l3w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhuqjEqeG7p8OqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrOG6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur1m4buD4buD4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJE+4bulw6x3w6rhuqThuqrDrHjDquG7leG7i+G7lcOqw7nhu6fDrHjDquG7peG7iXjDucOqw7nhu6fhuq7hu6fDquG6qOG7peG7p3PhuqrDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfDquG7lcSQw6zDquG7leG7i+G7lcOq4bukPjjDquG7l3nDqnjhur7Dqnbhu4l3w6rhu5Xhu6XEkOG6rcOq4buV4buL4buVw6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rhu4Dhu6dweMOq4bqo4bqmeXjDucOqxqF54buJeMOq4bqo4buldMOq4bul4bunc3jDquG6puG7ucOq4bqs4bq8w6rhuqjhu6XFqeG7leG7pcOq4bqo4bulQsOq4buA4buJw6rhuqjGsHfDquG7peG7p3ThuqrDquG7gHLDqnjhu6Xhur54w7nDquG6rGp4w6rDguG7peG7kXfDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG6qOG7peG7m3nDquG7pcOJ4bqueMO5w6rhu4LDrHjhu6Xhuq3DquG6qOG7peG7jXjDquG6qOG7peG7p3N4w6rhu4Dhuq7hu6fDqndB4bunw6rhuqjhuqbDieG6sHjDueG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDquG7hcOt4buDw4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buH4buH4bq/L+G7geG7hcOt4buX4buH4buH4buD4bq/4buF4buHZuG6qOG7geG7g+G7g2ZoduG6v+G6qeG7rcOCw7nDouG6puG6r2nDreG7heG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq94buk4bqg4bunw6pW4bukIVjDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rhu4Dhu4nDquG7leG7i+G7lcOqxqHDgeG7p8Oq4bqo4buL4buVw6rhuqThuqrDgeG7lcOq4bqoccOq4bqo4bulbHfhuq3Dqnbhu4l3w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhuqjEqeG7p8OqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrOG6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur3hu4XDreG7g+G6vcOqL8SRZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7lMOsw4Lhuqjhu6d5eOG6vcSRxqB54buJeMOqxqFrw6rhu5XDvcOq4buZ4bqq4bqi4bunw6p24buJd8Oq4buA4bunc+G7lcOq4buA4bqu4bunw6rhu5Xhu4vhu5XDqsahw4B4w7nDquG7leG7pcWpw6p2a3jhu6XDqsahxKl5w6rhuqjhu6t44bulw6o+4bulw6x44bulw6rhu6TDvcOs4bqpw6o+4bunccOCw6rhu4Dhu4nDqnbhu4l3w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhu4Dhuq7hu6fDqsaheeG7iXjDquG7lcO9w6rhu5Xhu4vhu5XDqsahw4B4w7nDquG7leG7pcWp4bqlw6o+4bqm4bupeOG7pcOqPuG6quG7j3jDqjzhu6d44bul4bqtw6oh4bulw73DquG7mMWpw6rhuqjhu6XDicOqPuG7q3jhu6XDqsSQ4buE4bqnw6pYw7nhuqrhu4R1eMOqKOG6qsOseMO5w6rhu6Rq4bun4bqtw6oh4bulw73DquG7lOG7pcSQw6rhuqjhu6nhu5Xhu6XDquG7pMagWOG7lsOq4bqo4bureOG7peG6rcOqxqHEqeG7p8Oq4buX4bunc3jDqnZreOG7pcOqxqHEqXnDquG7leG7i+G7lcOq4buZw6x44bqtw6p4w7nhu4l44bul4bqtw6p2a3jhu6XDqsahxKl5w6rhu6ThuqDhu6fDqlbhu6QhWMOq4bqo4bureOG7pWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmZm4buDw4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buH4buH4bq/L+G7geG7hcOt4buX4buH4buH4buD4bq/w61mZuG6qGnhu4Vo4buBZ3bhur/huqnhu63DgsO5w6Lhuqbhuq9n4buFaOG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq94buk4bqg4bunw6pW4bukIVjDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rhu4Dhu4nDquG7leG7i+G7lcOqxqHDgeG7p8Oq4bqo4buL4buVw6rhuqThuqrDgeG7lcOq4bqoccOq4bqo4bulbHfhuq3Dqnbhu4l3w6rhu4Dhu6dz4buVw6rhuqjEqeG7p8OqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrOG6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur1mZuG7g+G6vcOqL8SRZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7lMOsw4Lhuqjhu6d5eOG6vcSRPuG7pcOs4buEw6p3b+G6qMOq4buV4buL4buVw6rGocOAeMO5w6rhu5Xhu6XFqcOqdmt44bulw6rGocSpecOq4bqo4bureOG7peG6rcOqxqHDgHjDucOq4buV4bulxanDqj7huqbhu6l44bulw6o+4bqq4buPeMOqPOG7p3jhu6Xhuq3DqiHhu6XDvcOq4buYxanDquG6qOG7pcOJw6o+4bureOG7pcOqxJDhu4TDquG7meG7ieG7hMOq4bqo4bu3w6rhuqzhurzDquG7gOG6quG7p8Oqd+G6unjDucOqxqHDieG6tuG7lcOq4buV4bul4buJecOqxqHDvXjDqsaheeG7iXjDquG7lUF4w7nDquG6qOG7i+G7leG6p8OqxqHDgHjDucOq4bqo4bul4bqw4bunw6rhu6/hu6Xhu4vhu6fDquG6pOG6quG7i+G6qMOqxqFv4buVw6rGoeG7p3R3w6rGoeG7qcOsw6p2RsOq4buA4buJw6rhuqjhu6dyd8OqeGx4w7nDquG7lcSQw6zDquG6qOG7q3jhu6XDqj7hu6XDrHjhu6XDquG7pMO9w6zhuq3DquG6qOG7pUF4w7nDquG6qOG7p3jDqnjhu6XDrHjhu6XDquG7gHLDquG6rOG6vMOqxqHhuqLhu6fDqnfhuq7hu6fhuq3DqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOqeOG7pcOseOG7peG6rcOq4bqoeeG7iXjDquG7l+G7p3N4w6rhu5XEkMOsw6rhuqjhu6t44bulw6o+4bulw6x44bulw6rhu6TDvcOsw6rhuqjhuqZweMOqeOG7peG7p3LhuqrDqnbhu7F44bulw6rhu4Dhurzhu5Xhuq3DquG6qOG6pnl4w7nDqsahw73DquG7lcO9w6rhu5Xhu4vhu5XDquG7pXnEqeG6qMOqxqHhuqB4w7nDquG7gkLhu5XDquG6qOG7p3F4w6rGocO14bqqw6rhuqjDieG6rcOq4bul4bq2w4LDquG6qOG7i+G7lcOq4bqk4bqqw4Hhu5XDquG6qHHDqsahw4nhurbhu5XDqnfhurLDquG6puG6oHjDucOq4buA4buJw6p4w7nhu4nhu4TDquG7leG7iXjDucOqxqHhu6fDquG7gOG7iXnDquG7leG7peG7p3LhuqrDquG6rOG7jeG6quG6qcOqxqDDgHjDucOq4buV4bulxanDqnd5eMO5w6rhuqZueMO54bqtw6rhuqjhu6XhurDhu6fDqsO54bunw6x4w6rhuqjhuq7hu6fhuq3DquG6rOG7ocOq4bqo4bunccOCw6rhuqhE4buVw6p44bulw7R4w6rGocOJ4bq24buVw6rhuqzhurzDquG6pOG6qsOseMOq4bqo4buNd+G6rcOqxJB4w7nDquG7peG6oMOqeOG7peG7p3LhuqrDquG7pcSCeMOqeOG6vsOsw6rGoXTDquG6qOG7q3jhu6XDqj7hu6XDrHjhu6XDquG7pMO9w6zDquG6qOG7p3HDgsOq4bqoROG7lcOqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG6qOG6puG7p3R4w6p44bulw6x44bulw6rhu6XEgnjhuq3DquG7mXJ4w6rhu4Dhur54w7nDquG7pcSCeOG6rcOqxqHDvXjDucOqw7nDvcOCw6rhu4Lhurh4w7nDqsah4buLeMO5w6rhu4Dhu4l5w6rhuqzhurzDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4buA4buJw6rhu6XhuqDhu6fDqnjhu6XDtMOCw6rhuqThuqrDgeG7lcOq4bqoccOq4buVxJDDrMOq4buVasOqeMOJ4bqu4buV4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7lMOsw4Lhuqjhu6d5eOG6vcSRZOG7p3fDucOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq94buX4bqo4bul4bqqd+G7mcOq4bun4buU4bubeOG6qOG7m+G6puG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6pcOqaeG6v+G6v8OC4buC4bqnw6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6pcOqZuG7g+G7g8OC4buC4bqn4bq9w6rhuqzhuqbhu5Xhuq/hur0vL+G7leG7l3jhuqnhu5nDrHnhuqjhu6XDrHjhu6Xhu6V5w6zhuqnhu4B4L+G7l+G7m+G6rOG7r+G6qHnDgi944bub4buG4bqsL+G7h+G7h+G7h+G6vy/hu4Hhu4XDreG7l+G7h+G7h+G7g+G7h2jhur/hur/huqjDreG7heG6v+G7g+G7hXbhur/huqnhu63DgsO5w6Lhuqbhuq9m4buD4bq9w6rDrHbhuqjhuq/hur3hu6ThuqDhu6fDqlbhu6QhWMOqNuG7p3PhuqjDqljDrHfDquG7gOG7icOq4buV4buL4buVw6rGocOB4bunw6rhuqjhu4vhu5XDquG6pOG6qsOB4buVw6rhuqhxw6rhuqjhu6Vsd+G6rcOqduG7iXfDquG7gOG7p3Phu5XDquG6qMSp4bunw6o+4bulw6x44bulw6rhu6TDvcOs4bq9w6rhu4bhu6fhu5fhuqjhu6Xhuq/hur1p4bq/4bq/4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6vWbhu4Phu4Phur3Dqi/EkWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkeG7lOG7i+G7lcOqxqHDgHjDucOq4buV4bulxanDquG7pOG7icOqPuG7peG7qcOqWMO5w6zhuq3DqiLhu4TDquG7gOG7p3B4w6o+4bqm4bqqeMO5w6rDicSCeMO5w6rGoGp4w7nhuq3DquG7lOG7pcSQw6rhuqjhu6nhu5Xhu6XDquG7pOG6oOG7p8OqVuG7pCFYw6o24bunc+G6qMOqWMOsd+G6p8OqPuG6puG7qXjhu6XDqj7huqrhu494w6o84buneOG7peG6rcOqIeG7pcO9w6rhu5jFqcOq4bqo4bulw4nDqj7hu6t44bulw6rEkOG7hOG6p8OqWMO54bqq4buEdXjDqijhuqrDrHjDucOq4bukauG7p+G6rcOqIeG7pcO9w6rhu5Thu6XEkMOq4bqo4bup4buV4bulw6rhu6TGoFjhu5bDquG6qOG7q3jhu6XDquG6qG94w7nDquG6pOG6quG7icOqdsOJ4bqqw6p44bunc3fDquG7leG7pXnDqsageeG7iXjDquG7lUF4w7nDquG6qOG7i+G7leG6qcOq4buU4bul4bqq4buEcXjDquG6qOG7peG6vOG7lcOqxqHhu6nDrMOqeOG7ieG7hMOqw7nhu6dCw4LDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bul4buJeOG7pcOq4buA4buncHjDquG6qOG6pnl4w7nDqsaheeG7iXjDquG7peG7p3ThuqrDquG6qOG7pXB3w6rhu4Byw6rGoeG7j+G6qMOq4buA4buJw6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4bqo4bureOG7pcOqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrOG6rcOqeOG7peG6vnjDucOqw7nhu6fhu4vDquG6qOG6puG7qcOq4bqo4bqm4bqq4buEcnjDquG6qOG7pcOBeMO5w6rhu4BseMOq4bulw73DrOG6rcOqduG7qeG7leG7pcOq4bqsw4rhuq3DquG7lUV4w7nDqnjhu6XDicOq4bqo4buncnfDqnhseMO54bqtw6p24bq24bunw6rhuqjhu6Vxw6rhu4Dhu4nDquG6rOG6vMOqxqF54buJeMOq4buvceG6qMOq4buX4buNeMOq4bqo4bqg4buV4bqtw6rhuqzhurzDqnjDg8OqduG6vOG7lcOq4buAw4nhurbhuqjDquG7r+G7pcO9w6rhu5XEkMOsw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qMO1eMO5w6p24bquw4LDqsOC4bulRMOqeOG6vsOqxqHDrHjDucOqeMO54buJ4buEw6rhu5Xhu4l4w7nDquG7r+G7pcOzeMO5w6rGoeG7qXjhu6XDquG7gMOs4bunw6rhuqjhuqbhu7Phuq3DquG7gOG7qcOq4bqo4bulccOq4bqo4bqmeXjDucOqw7nhu6fDrMOqxqHGsHjhu6Xhuq3DquG7gmvDquG7peG6oOG7p8Oq4buAxrDDquG7mcaweOG7pcOqxqHDs3jDucOqw7nhu6fhuq7hu6fhuqfDqsahw4B4w7nDquG6qOG7peG6sOG7p8Oq4bqo4bunccOCw6rhuqhE4buVw6rhu4Lhu43hu4TDquG7l+G6vHjDucOq4buA4buJw6rhuqjhu6Vt4bqow6rhu5Xhu6Vv4bqow6p3w4Hhu6fDquG6pOG6qsOseMOq4bulc8Oq4bul4bq2w4LDquG6qOG7i+G7leG6rcOq4bulw4PDquG6qOG6puG6tsOqw7nhu6fhur7DrMOq4buV4buL4buVw6rhu5lweMOq4buAxrDDquG6rOG6vMOq4bqo4buncXjDquG7meG6oMOq4buVxJDDrMOqw4Lhu6VEw6p44bq+4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DgsOM4bqq4bqo4buleeG6puG6vcSRVnDDquG7pOG7iWQvw4LEkQ==

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]