(vhds.baothanhhoa.vn) - Giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm... trong thời gian qua đều tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhiều gia đình phải xoay xở để đảm bảo chi tiêu.
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukThu43DmiA/4buk4bq8POG7pOG7oD7hurzhu5R9V8Oa4bq8POG7plfDmeG6vDxYw4xX4bq84buYw5nhu6Thurw84buk4bugPuG6vOG7rMOZ4buk4bq8w5nhu4pXw5rhurw8w5nhu6RQPOG6vDhQPuG6vDxLV8Oa4bq8w5rhu6TDjEMvw5nhur5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurou4buLxqDDjeG7lOG6ukTDrOG7pMOM4bq84buYxKjhurxXw5nhu6RRPuG6vFZOPOG6vMOZ4buKV8Oa4bq8PMOZ4bukUDzhurw4UD7hurxXw5kg4bq8w5rhu4hY4bqm4bq84buU4buOPuG6vEtX4bqm4bq8VyAm4buY4bq8VkxW4bqs4bqs4bqs4bq8PChYV8Oa4bq8PMOZP+G7pOG6vMOa4bukw41X4bq8IT7DjeG6vOG7llE+4bq8PEtXw5rhuqbhurzEqFfDmeG6vMOZIDtXw5rhurw8KDLhu5jhurw84bukUC7hurzhu5ZQV+G6vOG7lj/hu6ThurwpQFfDmuG6vFfDmiA/4buk4bq84buUw5JX4bqs4bq84bq7xKhW4bq84buSxKhY4bq84buYPj3hu5jhurwpQFfDmuG6vCnhu6RXw5nhurzDmVjhu4g84bq8w5nhu4pXw5rhurxXw5rhu4o44bqm4bq8V8OZ4bukUT7hurzDmuG7pMON4bq84buWxahXw5nhurwuw5nEqOG7pOG6vDdYw4044bq8Nzvhurzhu5ZT4bq84buWxKhW4bq84buSxKhY4bq84buYw5nhu6Thurw84buk4bugPuG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7DqcONLjzhu6RYV+G6ukRD4bukVsOa4bq84buY4buuw40pKcSC4bq64buUPMOZPlbhu5Lhurzhu6TDqcagVzzGoCjhurrhurwpPDjhu67GoMSC4bq6NuG7pOG7lDzDmcOC4bq8R8OKw4ouN+G6pOG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMOC4bq84buGR0YuN+G6pOG6uuG6vCko4buYxILhurovL+G7mOG7lFfhuqzhu5LDjVg8w5nDjVfDmcOZWMON4bqsNVcv4buUxqAp4busPFguL1fGoDYpL+G7gOG7gOG6vkgv4bq+R0fhu5Thu4TDikjhu4Lhur7DiuG7hDxJ4buGSOG7gEjhu67DiuG6rOG7sC7DmuG6tCjEgkbhu4Lhu4DhurrhurzDjeG7rjzEguG6uuG7jcOaID/hu6Thurw84buk4bugPuG6vOG7lH1Xw5rhurw84bumV8OZ4bq8PFjDjFfhurzhu5jDmeG7pOG6vDzhu6Thu6A+4bq84busw5nhu6ThurzDmeG7ilfDmuG6vDzDmeG7pFA84bq8OFA+4bq8PEtXw5rhurzDmuG7pMOM4bq64bq8NuG7pOG7lDzDmcSC4bq6R8OKw4rhurrhurzDmcag4bukw5rDmTzEguG6uuG7hkdG4bq64bq8L0TDrOG7pMOM4bq8PMOZxq884bq84buuOlfhurw74bq84buYw4zhu5jhurzhu5jDmTrhurzhu5TDklfhurwp4bukV8OZ4bq8PCjhu6BX4bq84buWxq/DjeG6vOG7kuG7ilfhurzhu6V04bq84bulw5nDjVfDmeG6vOG7i1nDjeG6vOG7lkrhurw8S1fDmuG6vOG7ruG7oFfhurw8KOG7oFfhurzhur7DiuG6vFfDmsOZxahX4bq84buWI1fDmi/hu6zDmuG6vClY4bq8NSbhu6Thurzhu5bhu44+4bq8PMOZw4xXw5rhurzhu4It4buAw4rhu4Dhu4DhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6REMpPChYV8OaRMOs4bukw4zhurzDmeG7ilfDmuG6vDzDmeG7pFA84bq8OFA+4bq84bq64buuxqBY4bq84buUQOG7mOG6ukMvKTwoWFfDmkRDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6RMOpWeG6vFZOPOG6vDzhu4jhu6ThurxWPTzhurwpQOG6vOG7mMOZOuG6vOG7lMOSV+G6vCnhu6RXw5nhurw14buK4bq84buYM8ON4bq8w5nhu4pXw5rhurw84buILuG6vMOZWcON4bq8PCjhu6BX4bq84buWxq/DjeG6vOG7kuG7ilfhurw84buoV8OZ4bq8NeG7iljhurw8w5k/4buk4bq84buW4bukU1bhurzhu5g+QOG7pOG6vDzDmcOMV8Oa4bq84buCLeG7gMOK4buA4buA4bq84buYw5lY4bq8PMOZ4buMOOG6puG6vFfDmeG7pFE+4bq8Vk484bq8w5nhu4pXw5rhurzhu64gKlfDmuG6vDzDmTLhu5jhuqbhurw8w5ky4buY4bq8LsOZw5RW4bqm4bq8V8OZIOG6vMOa4buIWOG6puG6vOG7lOG7jj7hurxLV+G6puG6vOG7liA/V8Oa4bqm4bq8PMOZxq884bq84buuOlfhuqbhurzhu5jDjOG6puG6vFcgJuG7mOG6vMOa4bukxKjhu6Thurzhu6zDmcOMPOG6rOG6rOG6rOG6vDxLV8Oa4bq84buYw41Y4bq8KVjhurw1JuG7pOG6vDzDmT/hu6Thurzhu5bhu6RTVuG6vOG7luG7jj7hurw8w5nDjFfDmuG6rOG6vOG7jVA+4bq8V8OZIOG6vDwoICbhu5jhurzhu5bDkjjhuqbhurxWJeG7pOG6vOG7ksONWOG6vMOa4buIWOG6vFfDmSDDguG6vGVM4buY4bq84bulw5nGr1fDmeG6puG6vGVM4buY4bq84bulw5kqVuG6puG6vMOp4bu04bq8w7LDjTjhuqzhuqzhuqzhurzhu5hZ4bq8w5rhu6TDjOG6vDwx4bq84bq+4buEw4rhurwt4bq84bq+RuG7hOG6vFfDmsOZxahX4bq84buWI1fDmuG6vOG6quG6vsOK4busw5pC4bq8PMOZxajhurxXw4044bq84buWSuG6vDxLV8Oa4bq8PMOZ4bugVuG6vOG6vsOK4bq8LeG6vOG6vuG7hOG6vFfDmsOZxahX4bq84buWI1fDmi/hu5LDjVjhuqzhurzhurnhu44+4bq8S1fhurzDssag4bukesONV+G6vMOsWOG7ruG7lOG6vOG6quG7rljhu4jhu6Thurzhu5jDmcON4buk4bq84buA4bq84buu4bumPELhurw8KCAm4buY4bq84buWw5I44bq84buYWeG6vMOa4bukw4zhurxG4buA4bq8V8Oaw5nFqFfhurzhu5YjV8Oa4bqm4bq8w5rhu6Q/4bq8PEtXw5rhurzhu67hu6BX4bq8ScOK4bq8V8Oaw5nFqFfhurzhu5YjV8OaL+G7mMOZw43hu6ThuqThurzhu5Thu44+4bq8S1fhurzDueG7pFYu4buuOOG6vOG7lsOVPuG6vFfhu4pXw5nhurw8KCAm4buY4bq84buE4buA4bq8V8Oaw5nFqFfhurzhu5YjV8OaL+G7mMOZw43hu6Thurzhur7hurzhu67hu6Y84bq8V8ONOOG6vOG7lkrhurzhu67hu6BX4bq8PCbhu6ThurxG4buG4bq8V8Oaw5nFqFfhurzhu5YjV8OaL+G7mMOZw43hu6ThuqThurxWxajhurw84bu4VuG6vOG7j1bDjeG7mMOZ4buk4bqm4bq84buLxKhY4bq84buLxKhY4bqs4bqs4bqs4bq84buYIlfDmuG6vDxLV8Oa4bq8PDHhurzhu4DDiuG6vC3hurzhu4bDiuG6vFfDmsOZxahX4bq84buWI1fDmi88w5l9V8Oa4bqs4bqs4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTDqcOZxq/hurzhu6Xhu4pY4bq84bulw5nGr+G6vGXFqFfDmeG6puG6vOG7mMOZXeG6vOG7mDPDjeG6vMOZ4buKV8Oa4bq8POG7iC7hurzDmVnDjeG6vDzhu4jhu6Thurwuw5kgP1fDmuG6vOG7peG7iljhurzhu7U+OOG7oFfhurzhuqrhu6V04bq84bulw5nDjVfDmeG6vOG7i1nDjULhuqbhurzhu5jDmVjhurzhu5Lhu6RQPMOC4bq84bulMeG6vOG7luG7jj7hurxXS1bhurzhu5ZQV+G6vFfDjTjhuqbhurzDmuG7pMOM4bq84buYw4zhu5jhurxWTjzhurzDmeG7ilfDmuG6vOG7ruG7pOG7oFfhurw8W+G7mOG6vDxLV8Oa4bqm4bq84buYw5nhu6jhurwo4buk4bugV8Oa4bq8PChYV8Oa4bq8PMOZw4xXw5rhurzhu4Lhurzhu5ZK4bq84buYWeG6vOG7huG6vOG7ljo84bq8PEtXw5rhurzDmuG7pMOM4bqs4bq8w7LFqOG6vDzhu7hW4bq84buPVsON4buYw5nhu6Thurzhu5Y6POG6vOG7luG7jj7hurxXS1bhurxXw5nDlS7hurw14buKWOG6vOG7mFnhurzDmuG7pMOM4bq84bq+SMOK4bq8V8Oaw5nFqFfhurzhu5YjV8OaLzzDmX1Xw5rhurzDmuG7pD/hurw8S1fDmuG6vOG7ruG7oFfhurzhu4Dhur7DiuG6vFfDmsOZxahX4bq84buWI1fDmi88w5l9V8Oa4bqk4bq8VyAm4buY4bq8VkxW4bq8LsOZw5JX4bq84busw5l74buY4bq84buSxahXw5nhurzhu5TDklfhurw8MeG6vOG7gOG7guG6vFfDmsOZxahX4bq84buWI1fDmi/hu5jDmcON4buk4bq84buWSuG6vDxLV8Oa4bq84buu4bugV+G6vOG7huG6vuG6vFfDmsOZxahX4bq84buWI1fDmi/hu5jDmcON4buk4bq84bqq4buuWOG7iOG7pOG6vOG7hMOKw4pW4buuQuG6pOG6vOG7liA/V8Oa4bq8PChMV8Oa4bq8PEtXw5rhurw8MeG6vOG6vkfhurxXw5rDmcWoV+G6vOG7liNXw5ov4busw5rhurzhu67hu6BX4bq84buA4buG4bq8V8Oaw5nFqFfhurzhu5YjV8OaL+G7rMOa4bqk4bq8w5rhu6TDjOG6vOG7mMOM4buY4bq84buuWOG7iOG7pOG6vOG7kuG7pMON4bqm4bq8VyAm4buY4bq8w5rhu6TEqOG7pOG6vOG7rMOZw4w84bq84buYIlfDmuG6vDxLV8Oa4bq84busw5lYxKhXw5rhurzhur7DiuG6sOG6vClY4bq8NSbhu6Thurzhu5bhu44+4bq8V0tW4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTigJzDqcOM4buY4bq84buW4buOPuG6vFZA4buk4bq8LsOZw5JX4bq8LsOZQOG7pOG6vMOZ4buKV8Oa4bq8w5lZw43hurzhu5ZRPuG6vDzDmeG7uFfDmuG6vOG7ksOMWOG6puG6vDXhu4pY4bq84buW4buOPuG6vDzDmcOMV8Oa4bq84buE4bq8V+G7ijjhurzDmuG7pMOM4bq84buYw4zhu5jhurxWTjzhurzDmeG7ilfDmuG6vCnhu57hurw84bukUC7hurw8W+G7mOG6vDxLV8Oa4bq8NcWo4bq84buYw4zhu5jhurxXw5nhu4rhurwpxKhX4bq8Nz7hu4w84bq8V1nhu6Thurwp4bue4bq8PEtXw5rhurzDmuG7pMOM4bq8POG7pFAu4bqs4bq8w6zhu6TDjOG6vFfDmcOVLuG6vDXhu4pY4bq8PEtXw5rhurxX4bugV+G6vDzhu7jhu6Thurzhu5I+PeG7mOG6vC7DmcSo4buk4bq84buW4bukUT7hurzhu5jDmeG7qFfDmeG6vMOa4bukw4zhurzhu5LDjFfhurwow43huqbhurxXUD7hurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vCnhu57hurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vOG7mFnhurzhu65K4buk4oCd4bqm4bq84buYw5nGr+G6vGXFqFfDmeG6vOG7mMOZWOG6vMOZw4044bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu6XDmcagWOG6vOG7rMOZxKhY4bq8KcOMPOG6vOG7mF3DjeG6vOG7mMOZe1fDmuG6vDzhu7jhu6Thurw84buI4buk4bq8Vj084bq8KUDhurzhu5jDmTrhurzhu5TDklfhurwp4bukV8OZ4bq8V8OZIMOC4bq84buYw5k64bq84bul4buKWOG6vOG7tT444bugV+G6puG6vOG7mMOZOuG6vMOpw5kmLuG6vOG6qi7DmSA/V8Oa4bq84bul4buKWOG6vOG7tT444bugV0Lhuqbhurzhu5jDmTrhurzhurvhu6RSV+G6vGXhu6Thu6BX4bq84bqqLsOZID9Xw5rhurzhurvhu6RSV+G6vGXhu6Thu6BXQuG6vOG7pXThurzhu6XDmcONV8OZ4bq84buLWcON4bq8NeG7iuG6vOG7mMOZOuG6vMO94buqV8OZ4bqm4bq8N0rhurzhu4tYTVfDmuG6vOG7izou4bq84bqq4buLWE1Xw5rhurzhu4tZw41C4bqs4bqs4bqs4bq8w5rhu6TDjOG6vOG7mMOM4buY4bq84buuWOG7iOG7pOG6vDzDmTLhu5jhurwuw5nDlFbhurxXw5kg4bq8PMOZxq884bqm4bq84buYw4zhuqbhurw84bu4VuG6puG6vDwoMFfDmuG6rOG6rOG6rOG7llE+4bq8PEtXw5rhurwpWOG6vDUm4buk4bq84buW4buOPuG6vDzDmcOMV8Oa4bq84buC4bqs4bq8w6lb4bq8PMOZU+G6vMOa4bukw4zhurzhur7hu6zDmuG6vDzDmcavPOG6vOG7rjpX4bq84buWw41Xw5rhurzhu5YgOuG7mOG6vOG7mMOM4buY4bq8POG7pFM+4bq8PMOZICpXw5rhurzhu5LDjFfhurw1JuG7pOG6vMOa4bukw4zhurzhur7hur7DiuG6vFfDmsOZxahX4bq84buWI1fDmi/hu6zDmuG6puG6vDxLV8Oa4bq8PMOZ4bugVuG6vOG6vsOK4bq8V8Oaw5nFqFfhurzhu5YjV8Oa4bqk4bq8PCgwV8Oa4bq8w5rhu4rhurw8w43hurw8KCAm4buY4bq84buWw5I44bq84buYWeG6vMOa4bukw4zhurzhu4bDiuG6vFfDmsOZxahX4bq84buWI1fDmi/hu5jDmVvhu5jhurxXw4044bq8PEtXw5rhurzhu67hu6BX4bq84busw5lYxKhXw5rhurzhu4LDiuG6vFfDmsOZxahX4bq84buWI1fDmi/hu5jDmVvhu5jhuqzhuqzhuqzhurzDsznhurzDmuG7pMSo4buk4bq8NVHhurzhu5bhu6RRPuG6vFfhu4o44bqm4bq84buYw5nGr+G6vMOz4bug4bq84bulw5nGr+G6vMOzWFfDmuG6puG6vDzhu6RTPuG6vDzDmSAqV8Oa4bq84buSw4xX4bq8PMOZxq884bq84buuOlfhurw84buI4buk4bq84buYw5k64bq84bul4buKWOG6vOG7tT444bugV+G6vOG7mMOZWOG6vChNV8Oa4bqm4bq84buUWOG6vDdLV8Oa4bq84buU4buOPuG6vDxLV8Oa4bq8w5rhu6TDjOG6vFfhu6BX4bq84buWPeG7pOG6vMOa4bukw4zhurzhu5ggJuG7mOG6vDXDlVfhurzhu5jDmT44U1fhuqbhurzhu6zhu5pY4bq8PMOZxqBY4bq8w5rhu6TDjOG6vMOZ4buKV8Oa4bq8w5lZw43hurw8S1fDmuG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEQyk8KFhXw5pE4buNw5ogP+G7pOG6vDzhu6Thu6A+4bq84buUfVfDmuG6vDdYw4044bq8Nzvhurzhu5bEqFbhurzhu5LEqFjhurzhu5jDmeG7pOG6vDzhu6Thu6A+Qy8pPChYV8OaREMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEw6nDmcav4bq8w7Phu6Dhurzhu6XDmcav4bq84bu1PsOSV+G6puG6vC7DmSA/V8Oa4bq84bq74bukUlfhurxl4buk4bugV+G6vOG6quG7pXThurzhu6XDmcONV8OZ4bq84buLWcONQuG6puG6vOG7mMOZWOG6vOG7kuG7pFA8w4LhurzhurrDrOG7pMOM4bq84buYw4zhu5jhurxWTjzhurzDmeG7ilfDmuG6vDzhu6Thu6A+4bq84buUfVfDmuG6vMOZ4bukUlfhurxXw4044bq84buWUT7hurw8S1fDmuG6vMOa4bukw4zhurw8MeG6vOG6vsOK4bq8LeG6vOG6vuG7hOG6sOG6vClY4bq8NSbhu6Thurzhu5TGry7hurzhu5bhu44+4bq8V0tW4bqm4bq8PChYV8Oa4bq84busw5nhu6Thurzhu5ZZ4bq8PMOZPuG6vFfDmcOVLuG6vOG7mF3DjeG6vMOZw43hu6Thurw1OuG6vOG7mMOZI1fDmuG6vDzhu7jhu6Thurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vDxLV8Oa4bqs4bq8w73FqOG6vDXDlTjhuqbhurzhu5bEqFbhurzhu5LEqFjhurzhu5jDmeG7pOG6vDzhu6Thu6A+4bq84buYPj3hu5jhurwpQFfDmuG6vCnhu6RXw5nhurzDmVjhu4g84bq84buYw5lY4bq8w5rhu6TDjeG6vOG7lsWoV8OZ4bq84buYWeG6vOG7hOG6vDzDmeG7ilfDmeG6vDXhu6Thu6BX4bqm4bq84buSTDzhurzhu5I+PeG7mOG6vDzhu7jhu6Thurwuw5nEqOG7pOG6vDzhu6ZXw5nhurw8WMOMV+G6vOG7ruG7iOG7pOG6vDXhu4rhurzhu5hMPOG6vMOa4bukxKhW4bq8V8OZNFfDmuG6vOG7rMOZWMSoV+G6vOG7mMOZ4buk4bq84busw5nhu7hXw5rhurzhu5jhu45X4bq8PMOZ4bukUDzigJ3huqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG6u1BX4bq8V8OZIOG6vOG7mMOM4buYw5nhurxWPsON4bq8w5nhu4pXw5rhuqbhurzhu5jDmcav4bq84bu1PsOSV+G6vOG7mCJXw5rhurwuw5nEqOG7pOG6vDzDmcONOOG6vOG7liThu6ThuqzhurzDveG7puG6vFfDmSDhuqbhurw8w5nDjTjhurw1xajhurxWPsON4bq8PDFXw5rhurzhu5jDmcON4buk4bq84buU4buOPuG6vEtX4bq8V8OZ4bu04bq8V8OZIOG6vDwoICbhu5jhurzhu5bDkjjhuqbhurzhu5jDmcav4bq84buWSuG6vOG7mMOZ4buyV+G6vOG7rljhu4jhu6Thurzhu5jDmcON4buk4bq8PFjhurzhu5ZT4bq8w5rhu6TEqFbhurzhu5jDmeG7pOG6vC7DmeG7puG6vDXhu4rhurw8w5kgP1fDmuG6vMOZw4044bq84buWIDrhu5jhurzhu5jDmeG7pFA84bq84busw5nhu4w+4bq8V8OZ4bukUT7hurzDmSpX4bqs4bq8w6zhu6Q0w43hurzhu5jDjOG7mOG6vFfDmUpX4bq8w5nhu4pXw5rhurzhu5h9V8Oa4bq84buuWOG7iOG7pOG6puG6vOG7mMOZxq/hurzhu7U+w5JX4bq84buYw5nhu7JX4bq8V8OZSlfhurzhu5hZ4bq8w5rhu6TDjOG6vFZRVuG6vMOZKlfhurw8w5nDjTjhurw1xajhurzDmk4u4bq8w5rFqOG6vFY+w43hurxX4buMOOG6vFfDmSDhurw8KCAm4buY4bqs4bq84oCc4bulKCAm4buY4bq84buWw5I44bq84busw5nhu6Thurw3S1fDmuG6vOG7mMOZIMON4bq8PEtXw5rhurzDmuG7pMOM4bqm4bq8ViXhu6Thurw8PuG7jlfhurw84bu44buk4bq8KeG7nuG6vFbhu4w84bq84buAw4rDiuG6vFfDmsOZxahX4bq84buWI1fDmuG6vOG7liThurw3S1fDmuG6rOG6vOG7tUtXw5rhurw8S1fDmuG6vMOa4bukw4zhurxX4bugV+G6vDzhu7jhu6Thurwuw5nEqOG7pOG6vOG7mMOSV+G6vFfDmUzhu5jhurzhu5jDmeG7qOG6vOG7lH1Xw5rhurw3xqDhurzhu6zDmeG7pOG6vOG7luG7pOG6vOG7ruG7ilbhurzDmVhO4buY4bq84buY4bu4V8Oa4bq8NeG7pFLhu5jhurw8w5nDlTzhurwpMuG6vOG7mOG7jlfhurw8w5nhu6RQPOG6vOG7llPhurzDmuG7pMSoVuG6vOG7mMOZ4buk4bq8LsOZ4bum4oCd4bqm4bq84buYw5nGr+G6vOG7tT7Dklfhurzhu5jDmVjhurzDmcONOOG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7DqcONLjzhu6RYV+G6ukRD4bukVsOa4bq84buY4buuw40pKcSC4bq64bukw6nGoFc8xqAo4bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujbhu6Thu5Q8w5nDguG6vEfDisOKLjfhuqThurzDmcag4bukw5rDmTzDguG6vOG7huG7hOG7hi434bqk4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui8v4buY4buUV+G6rOG7ksONWDzDmcONV8OZw5lYw43huqw1Vy/hu5TGoCnhu6w8WC4vV8agNikv4buA4buA4bq+SC/hur5HR+G7lOG7hMOKSOG7guG6vuG7gOG7hDxISUjhu4LDiuG7rsOK4bqs4buwLsOa4bq0KMSCRklI4bq64bq8w43hu648xILhurrhu43DmiA/4buk4bq8POG7pOG7oD7hurzhu5R9V8Oa4bq8POG7plfDmeG6vDxYw4xX4bq84buYw5nhu6Thurw84buk4bugPuG6vOG7rMOZ4buk4bq8w5nhu4pXw5rhurw8w5nhu6RQPOG6vDhQPuG6vDxLV8Oa4bq8w5rhu6TDjOG6uuG6vDbhu6Thu5Q8w5nEguG6ukfDisOK4bq64bq8w5nGoOG7pMOaw5k8xILhurrhu4bhu4Thu4bhurrhurwvRMOyPTzhurzDmlnhu5jhurzhu5jDmTrhurzhu6Xhu4pY4bq84bu1Pjjhu6BX4bq84bqq4buldOG6vOG7pcOZw41Xw5nhurzhu4tZw41C4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTDqcOdV+G6vMOa4bukw43hurzhu5bFqFfDmeG6vMONV8OZ4bq8w7Phu6Dhurzhu6U+4buMV+G6vMO9IuG6puG6vC7DmSA/V8Oa4bq84bq74bu4V8Oa4bq84buLICpXw5rhurzhuqrhu6V04bq84bulw5nDjVfDmeG6vOG7i1nDjULhuqbhurw1OuG6vMONV8OZ4bq84buu4buK4bq8w5rhu6TDjFjhurw14buk4bugV+G6vFbhu45W4bq8V1hX4bq84buU4buIOOG6vDvhurxWPTzhurw8KCA/V8Oa4bq8PCDhurw8w5lb4buY4bq8PCjhu6BX4bq84buWxq/DjeG6vOG7kuG7ilfhurwuw5kgP1fDmuG6puG6vDzDmT7hurxXw5nDlS7hurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vOG7lsSoVuG6vOG7ksSoWOG6puG6vFfhu6BX4bq8w5rDjFfDmeG6vFdOV8Oa4bq84bus4bukV8OZ4bq8PFDhurzhu5QjV+G6vMOZUDzhurw14buKWOG6vMONV8OZ4bqs4bq84bulw5nhu6BW4bq8NeG7iljhurzhu5ZZ4bqm4bq84busw5nhu6Thurzhu5jDjOG7mOG6vFZOPOG6vMOZ4buKV8Oa4bq8PMOZ4bukUDzhurw4UD7hurzhu5ZRPuG6vDxLV8Oa4bq84buYw41Y4bqm4bq8w41Xw5nhurzDvSLhurzhu5ZK4bq8IT44UDzhurzhu5bGr1fDmeG6vFY+w43hurw8WOG7ilfhurzhu5I94bq84buWI+G6vDzDmTLhu5jhurwuw5nDlFbhurw8MeG6vCE+4bug4bqs4bq84bqjV8OZ4bq8w70i4bq84buYw5lY4bq84buS4bukUDzhuqbhurw74bq8IT7hu6Dhurzhu5Yj4bq8KOG7ouG6vDXhu4rhurwp4buI4buYw5nhurzDmSpX4bq8V+G7oFfhurxWJeG7pOG6vDw+4buOV+G6puG6vMONV8OZ4bq8PCjDjVfDmeG6vDzDmV3hurw1UeG6vCE+4bug4bq84bqq4bulw5nhu6RSPuG6vOG7i1nDjULhurxWPsON4bq8KCPhu6Thurzhu5bGoFbhurzhu67hu6BX4bq84buY4buMPOG6vDXhu4pY4bq8PF3hurzhu67hu4hXw5nhurzhu5R9V8Oa4bq84buYxKjhurw8PuG7jlfhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG6u8ON4bq8KUDhurxXw5ogP+G7pOG6vDzhu6Thu6A+4bq84buUfVfDmuG6vDwo4bugV+G6vOG7lsavw43hurzhu5Lhu4pX4bq8POG7qFfDmeG6vOG7llE+4bq8LsOZxKjhu6Thurw84bumV8OZ4bq8PFjDjFfhuqbhurw8w5lMPOG6vOG7mMOZTjzhurzhu5jDmeG7pOG6vDzhu6Thu6A+4bq84busw5nhu6ThurzDmeG7ilfDmuG6vMOZWcON4bq8PMOZ4bukUDzhurw4UD7hurw8S1fDmuG6vMOa4bukw4zhuqzhurzhu43Dmj444bugV+G6vFfDmcOSV+G6vOG7mMOZ4bumV8OZ4bq84busw5nhu6RQV+G6vFfDmeG7pFE+4bq8Vk484bq8w5nhu4pXw5rhurw8S1fDmuG6vMOa4bukw4zhurzhu5YgOuG7mOG6vOG7mMOM4buY4bq84buYw5ld4bq84buW4buI4buk4bq84buuOeG6vDXhu4rhurxXw5ogP+G7pOG6vOG7ksOMV+G6vOG7ruG7ouG6vOG7mMOZWOG6vChNV8Oa4bq84buUWOG6vMOa4bukw4zhurw3S1fDmuG6vOG7lOG7jj7hurw8S1fDmuG6vOG7rOG7mljhurw8w5nGoFjhurzhu5jDjOG7mOG6vOG7rljhu4jhu6Thurzhu5jDmeG7pOG6vC7DmeG7puG6vFfDmSDhurwpxKhX4bq8Nz7hu4w84bqm4bq8NcOVV+G6vOG7mMOZPjhTV+G6puG6vMOa4bukw4zhurw8w5nhu4pXw5nhurxXw5o+OOG7oFfhurzhu67hu6RSPuG6vDxLV8Oa4bqs4bq8w6nDmeG7pMON4bq8KeG7ouG6vOG7rMOZWeG6vOG7rMOZS1fhurw1JuG7pOG6vFfDmiA/4buk4bq8POG7pOG7oD7hurzhu5R9V8Oa4bqm4bq84bu4V8Oa4bq84buNw5o+OFRX4bq8w71LV+G6vOG6uSJXw5rhuqbhurzDrOG7pMOMVuG6vOG7lkDhu5jhurzDueG7pOG7oD7hurw8w5nGr+G6vMOpWOG6rFguVsONKDzhurzhu6XDmcONV8OZ4bq84buLWcON4bq84buYw5lY4bq84buS4bukUDzDguG6vOKAnOG6u1BX4bq8PMOZP+G7pOG6vOG7luG7pFNW4bq8w5nhu6RSV+G6vDzhu4jhu6Thuqbhurzhu5YqV+G6vDXGr+G6vDXhu5BX4bq84buWw41Xw5rhurw84bum4buYw5nhurzhu5gy4buY4bq84buSxahXw5nhurwkV+G6vMOa4bukw4zhurzDmeG7ilfDmuG6vMOZWcON4bq8PMOZ4bukUDzhurw4UD7huqbhurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vDxLV8Oa4bq8w5rhu6TDjOG6vDXhu4rhurzhu67hu4rhurzhu5bGr8ON4bq84buYw5nhu6jhurw84bukV+G6vOG7mMOVOOG6vOG7llPhurxXw5ogP+G7pOG6vOG7lMOSV+G6vDcw4bq84bulw5nDjVfDmeG6vOG7llBX4bq84buYw5nhu7JX4bq84buuMsON4bqm4bq8Vj7DjeG6vClMVuG6vMOZ4buKV8Oa4oCd4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu43DmeG7pFE+4bq8Vk484bq8w5nhu4pXw5rhurw8w5nhu6RQPOG6vDhQPuG6vDxLV8Oa4bq8w5rhu6TDjOG6vOG7lkrhurw8w4zhu5jhurzhu5Y9V8Oa4bq8PCgy4buY4bq8POG7pFAu4bq84buWUFfhurzhu5jDmeG7pOG6vDzhu6Thu6A+4bq84buYXcON4bq84buYw4zhu5jhurzDmuG7pMON4bq84buWxahXw5nhuqzhurzhurtT4bq8PMOZ4bum4buYw5nhurwwV8Oa4bq8NSbhu6Thurzhu5bhu6RRPuG6vOG7rOG7pFJX4bq84busw5lZ4bq84busw5lLV+G6vMOZ4bukUlfhurw84buI4buk4bqm4bq8V8OZ4bukUT7hurzDmuG7pMON4bq84buWxahXw5nhurzhu6zDmeG7uFfDmuG6vOG7mMOdV+G6vOG7mMOM4buYw5nhurxX4buKWOG6vOG7rMOZw4zhu5jhurzhu5I+PeG7mOG6vC7DmcSo4buk4bq8N8OSOOG6vOG7lDJXw5rhurzhu6xQ4bq8w5lY4buI4buYw5nhurzhu5jDmeG7pOG6vDzhu6Thu6A+4bqm4bq8POG7pFA84bq84bus4bukUlbhurzDmTou4bq84buuOeG6vDXhu4rhurw8w5nDjTjhurzhu5Yk4buk4bq8Vj084bq8KUDhurw8w5lZ4buk4bq8IT7GoFfhurzDmeG7ilfDmuG6vFfDmuG7ijjhuqzhurzhurvDkjjhurzhu67hu4rhurxXw5k0V8Oa4bq8w5rhu6TEqOG7pOG6vC7DmcOMLuG6vMOZND7hurzhu6bhu5jDmeG6vMOa4bukey7hurxXw5ogP+G7pOG6vOG7lMOSV+G6vDwy4bq84buYw5ld4bq8POG7iuG7pOG6vOG7mMOZ4bumV8OZ4bqm4bq8w5rhu6TEqFbhurzhu5ImPOG6vOG7mEtXw5rhurw8w5lPV8Oa4bqm4bq8w4wu4bq84buuMuG7mOG6vOG7mD494buY4bq8KUBXw5rhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujzGoDc8LcON4buu4bukw5pXw4Lhurwo4bukw5rDmTzhuqThurpEQyk8KFhXw5pEZeG7iuG7pOG6vDXhu4rhurzEqFfDmcOC4bq8w7Lhu6RXw5nhurzDszlDLyk8KFhXw5pEQy8uRA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]