(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra khoảng 46 vụ cháy, làm 3 người chết, 1 người bị thương (tăng 3 vụ, 3 người chết so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, có nhiều vụ cháy tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh gây thiệt hại lớn về người, tài sản và gây tâm lý hoang mang trong quần chúng Nhân dân.
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6BQ4buDcMO04bqxw6xjceG6seG7keG7k8Oy4bu34bqxeeG7t8Op4bqxw6zDuXDDtOG6seG7tWTDrOG6sXjhu5FzcMO04bqxw6zhu5Fk4bqkNuG6scOs4buR4bq2Y+G6scOs4buRZOG6pOG6seG7tcO9bnDhurHhu4nhu5dj4bqxw63EkXDhurHhu7XGoXDhu5HDoS/hu5HhurPDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq944buQxKlj4buL4bqvw6Dhu7Thu5HEqXHhurHhu7Phu6XhurHhu5/hu5PDsuG7t+G6seG7teG7keG7pXDDtOG6seG7o2424bqx4bu1xILhurHhu4lm4bu34bqxcOG6u+G7oeG6seG6teG6t+G6teG6teG6seG7iW9w4bqxcGPhuqQ24bqx4bu1w71ucOG6seG7ieG7l2PhurHDrcSRcOG6seG7tcahcOG7keG6seG7tOG7kWNw4buR4bqx4buQcmPhurHDgsOp4bqk4bqxw71j4bqx4buj4buRccOpcMO04bqx4bql4bqt4bqx4bqyw4HhurHDrOG7kWThuqQ24bqx4bufxJHhu6HhurHDouG6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6scOs4buRb+G7tTbhurHhurPhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHDreG7l+G6seG7teG7keG6ouG7q3DDtOG6sTnhu7Xhurtww7ThurHDouG6seG6ssOBNuG6scOi4bqxcMO04bqi4but4buT4bqxw6zhu5Fv4bu14bqx4buzceG6seG6suG7seG7k+G6scOsQXDDtOG6seG7o+G6rOG6sXDhurvhu6HhurHhurXhurfhurXhurNhN+G6seG7tMO9cXDDtOG6seG7iXI24bqxw6xy4bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqx4bqyw4HhurHDrOG7kWThuqThurHhu7Vl4buT4bqxw6xkw6zhurFw4buRxJHhurHhu6Fk4bqkNuG6scOs4bur4bqx4buzduG6seG7s8OpcOG6scOC4bu34buF4bu1NuG6scOsZMOs4bqx4buRxanhurHDtOG7k2PhurHhu4nhu5Vw4buRNuG6sXDhu5HEkeG6sXbhurHhu6Nv4bu14bqx4buR4buveOG6seG7s8OpcOG6scOC4bu34buF4bu1NuG6seG7o+G7k3Dhu5HhurHhu4txY3Dhu5HhurHDtOG7g+G6pOG6seG7teG7keG7k8Oy4bu14bqx4buRZeG7k+G6seG7n+G7sXDhurHhurLDs+G6sXDDtOG6ouG7reG7kzbhurHhu7XEkeG7k+G6seG7s8OpcOG6seG6ssSR4bqxw7Thu4PhuqThurHhu7Xhu4Phu6HhurHhu5/huqbhurHhu5FxY3DDtOG6seG7oWNww7ThurHhu7XDvXFww7ThurF54bu3ZnDhurHDrOG7keG7uXDDtOG6sVDhu5Hhu4Nw4bqx4buL4buDcDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw6Hhu5Phu6HDtOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq/hu5PDjMSpcOG7tcSpw73huq/hurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hurThu5Phu4vhu7Xhu5E04bqx4bqr4bq34bq3eMOCNeG6seG7kcSp4buTw7Thu5Hhu7U04bqx4bqn4bqp4bqteMOCNeG6r+G6seG7s8O9w6wi4bqvLy/hu5PhurI3w61jceG7teG7kWNw4buR4buRcWM34bqycC9wxKnhurThu7Mv4bq14bq1w6LhurUv4bqz4bqn4bq34buL4bqz4bq3YuG6t+G6p+G6peG6q+G7tcOi4bqt4bqt4bq14bq34buf4bq3N+G7nXjDtDPDvSLhurXhuqnhuq/hurFj4buf4bu1IuG6r1Dhu4Nww7ThurHDrGNx4bqx4buR4buTw7Lhu7fhurF54bu3w6nhurHDrMO5cMO04bqx4bu1ZMOs4bqxeOG7kXNww7ThurHDrOG7kWThuqQ24bqxw6zhu5HhurZj4bqxw6zhu5Fk4bqk4bqx4bu1w71ucOG6seG7ieG7l2PhurHDrcSRcOG6seG7tcahcOG7keG6r+G6seG6tOG7k+G7i+G7teG7kSLhuq/huqvhurfhurfhuq/hurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1IuG6r+G6p+G6qeG6reG6r+G6sS/DoMOhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w4xjeOG7teG7k3Fw4bqvw6Dhu57huq7DrOG6seG7n+G6ouG7r3DDtOG6scOs4buRw4PDrOG6sXDhurtww7ThurHhu6Phu5Phu43hu6HhurHhu7XDvWPhurHDrMO5cMO04bqx4bu1ZMOs4bqxWMOMw4zDjOG6seG7tWXhu5PhurHDrGTDrOG6scOs4bur4bqx4buzduG6seG7o+G7k3Dhu5HhurHhu4txY3Dhu5E3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoFnhu7dj4bqx4buJ4buTw7Phu7fhurHhu7XDvWM24bqx4buRZuG7t+G6seG7kW/hu7XhurHDrGTDrOG6seG6ssOB4bqxw6zhu5Fk4bqk4bqxw4LDqeG6pOG6scO9YzbhurFww7Thu7fhuqRucOG6sXDhu5Hhu4Nw4bqxw6zhu5Hhu5lw4buR4bqx4bufxJHhurHhu4tx4bqxcOG7kWdw4bqx4bu14buRw4PDrDbhurHhuqbhurHhu7Xhu5HDg8OsNuG6seG7tcO9ZMOs4buR4bqxcOG7keG7k8Oy4buh4bqxw6zDgGPhurHhu6HFqeG7teG6scOtxanhurF44buRZ3DhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu4nDg3DDtOG6seG7iWbhu7fhurHDrOG7q+G6seG7s3bhurHhu6Phu5Nw4buR4bqx4buLcWNw4buRNuG6scOs4buRw4DhurHhu5HFqeG6scO04buTY+G6seG7ieG7lXDhu5HhurHhurLEkeG6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6seG7i+G7g3DhurHhu4nhu6Xhu5PhurHhurLhu7Hhu5PhurHDrMO5cMO04bqx4bu1ZMOs4bqxeOG7kXNww7ThurHDrOG7kWThuqThurHDrOG7keG6tmPhurHDrOG7kWThuqThurE5WMOMw4zDjGHhurHDrOG7keG6omPhurHDrGNxNeG6scOsw7lww7ThurHhu7Vkw6zhurHhu7Xhu7fhuqRucOG6seG7tcO94bu34bqkw7NwNuG6sXjhu5FzcMO04bqxcMO0xIJjNuG6scOsw6lw4buR4bqxw61kceG6sXDDtOG7t+G6pOG6scOs4bur4bqxw4LDqeG6pOG6scO9Y+G6scOs4buRZOG6pDbhurFwxrDhurHhu7Vl4buT4bqx4buhxanhu7XhurHhu7Phu6XhurHhu4nhu5dj4bqxw63EkXDhurHhurJpcOG6scOsc3DhurHhu5Hhu5Vw4buR4bqx4bu14buRw4PDrDbhurHDrOG7keG6omPhurHhu4nhu5PhurHhurLEkXHhurHDrOG7keG7k8Oz4bu34bqx4buz4buD4bu3NeG6sXDhurtww7ThurHhu5/huq7DrDbhurHhu5Hhu5PDsuG7t+G6sXnhu7fDqeG6seG7kXFl4bu14bqx4buJxalww7ThurHDrMOAY+G6scOsZMOs4bqx4buf4bquw6zhurHhu5/huqLhu69ww7ThurFYw4zDjMOM4bqxw6zhu6vhurHhu7N24bqxw6xzcOG6seG7teG7keG7hXg3NzfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4buI4buN4bqxw6zhu5HDgOG6seG7icWpcMO04bqxeOG7kXNww7ThurFww7TEgmM24bqxcMO04bq7cOG6scOs4buR4bq/cOG6seG7teG7lXDhu5HhurHhu7XDvWVww7ThurHDrOG7kWThuqThurHhurLEkeG6scO04buTw6nhu6HhurHhu7Xhu5Hhu5Phu43hu7fhurHhu7Xhu5Hhu5PDsuG7teG6seG7kWXhu5PhurHhu4tx4bqxw6zhu5Fk4bqk4bqxw7Thu4PhuqThurHDvWM24bqxw5Thu5Nk4buh4bqx4buJ4bulw6zhurHDjMO5cMO04bqxY3DhurHhu7XGoXDhu5HhurHhu7Thu5FjcOG7keG6seG7kHFk4bqx4buJ4bq54bqxw6xy4bqx4buib+G6seG7kXFlw6zhu5HhurHDrOG7kcah4bqx4buJZXHhurHhu5/huq7DrOG6seG7n+G6ouG7r3DDtOG6scOMw6lw4buR4bqx4buzZOG7teG6sVjDjMOMw4zhurHhurLEkeG6scOMw7lww7ThurFjcOG6scOsZMOs4bqx4buR4bu34bqkw7JwNuG6seG7teG7keG7l+G6scOC4bq5NuG6seG7teG7kcSRcOG7keG6sXjhu5Hhu6XhurHhu7Xhurtww7ThurHDrOG6ouG7rXDDtOG6seG7o+G7k+G7jeG7oeG6seG7tcO9YzbhurHhu4nDuXDhurHhu4nhu6XDrDbhurFw4buR4bq9w6zhurFw4buRduG6scOsZMOs4bqxw6zhu6vhurHhu7N24bqx4bu1w710cMO04bqx4buJ4buT4buN4buh4bqxw6xy4bqxcMO04bu34bqk4bqxw6zhu6vhurHDrOG7kWThuqQ24bqxcMaw4bqxw6xjcTXhurFw4buR4buF4bu14bqx4bufxJHhurHDrGTDrOG6scOs4buR4buvNuG6seG7s+G7k27hu7fhurHhu7Xhu5Hhu5c24bqx4bu1w73hu7dww7ThurHhu7Xhu4Phu6HhurHhu7Xhu5HhuqLhu6tww7ThurHhu6Fl4buTNuG6scOsZMOs4bqxw6zhurBj4bqx4buRxJFww7ThurHhu6Phu5Nw4buR4bqx4buLcWNw4buR4bqxw4Lhurtww7ThurHhu4tm4bu3NuG6seG7o+G7keG7meG6seG7kXJj4bqx4bufdXDDtDbhurHDrGTDrOG6seG7o+G7kXHhurHDreG6ueG7k+G6seG7tcO9w7lww7ThurHDtOG7k+G6tuG6scOCxKnhurHDueG6seG7tcO5NuG6scOCxKnhurHhu6Fk4bqkNuG6scOsZMOs4bqxw6zhu6vhurHhu7N24bqx4buzw6lw4bqxw4Lhu7fhu4Xhu7U24bqxw63hu7fDuXDhurHDrWRw4bqxw6xkw6zhurHhu6Hhur/hu7XhurHhu5HEkXDDtOG6seG7i+G7j+G6scOs4buRZOG6pOG6sXDhu5HhuqLhurHhurLDqeG7kzbhurF54bu3ZnDhurFkcTbhurHDtOG7k8SR4bqk4bqx4buLang3Nzc24bqxcOG7kcSR4bqxduG6seG7o2/hu7XhurHhu5Hhu6944bqx4buzw6lw4bqxw4Lhu7fhu4Xhu7U24bqx4buj4buTcOG7keG6seG7i3FjcOG7keG6seG6ssSR4bqxw6xkw6zhurHhu4nhu5dj4bqxw63EkXDhurHDrHLhurHDvcSCcMO04bqxw6xy4bqxcMO04bu34bqk4bqxw6zhu6vhurHDrOG7kWThuqThurHDrGNxN+G6sVnhu7dj4bqx4buJcjbhurFw4buRw6rhu6HhurHhu4lkcOG7keG6scO04buTZOG6seG7ieG7uXDDtOG6seG7teG7lXDhu5HhurHhu5Hhu5Vw4buR4bqx4bu14buR4bquw6zhurHhu7Vv4bqxw6zDuXDDtOG6seG7tWTDrOG6scOs4buRxqHhurHhu4llcTbhurHhu7XDveG7k+G7jXDhurHhu6Phu5Fj4buT4bqxw6xkw6zhurHDreG7k8OycOG6sXjhu5FkeOG6sXjhu5FzcMO04bqxcMO0xIJjNuG6sXjhu5Fk4bu14bqx4buR4buTw7Jw4bqx4bqyxJHhurFww7Thurtw4bqxw6zhu5Hhur9w4bqxw6xkw6zhurHhurLDgeG6scOs4buRZOG6pOG6scOCw6nhuqThurHDvWM3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoMOh4buT4buhw7ThurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqv4buTw4zEqXDhu7XEqcO94bqv4bqx4buz4bu14bqk4bufxKki4bqv4bq04buT4buL4bu14buRNOG6seG6q+G6t+G6t3jDgjXhurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1NOG6seG6p8Oiw6J4w4I14bqv4bqx4buzw73DrCLhuq8vL+G7k+G6sjfDrWNx4bu14buRY3Dhu5Hhu5FxYzfhurJwL3DEqeG6tOG7sy/hurXhurXDouG6tS/hurPhuqfhurfhu4vhurPhurdi4bq34bqt4bq3w6Lhu7Xhuq3huqfDomLhuq3hu5/hurc34budeMO0M8O9IuG6reG6q+G6t+G6r+G6sWPhu5/hu7Ui4bqvUOG7g3DDtOG6scOsY3HhurHhu5Hhu5PDsuG7t+G6sXnhu7fDqeG6scOsw7lww7ThurHhu7Vkw6zhurF44buRc3DDtOG6scOs4buRZOG6pDbhurHDrOG7keG6tmPhurHDrOG7kWThuqThurHhu7XDvW5w4bqx4buJ4buXY+G6scOtxJFw4bqx4bu1xqFw4buR4bqv4bqx4bq04buT4buL4bu14buRIuG6r+G6q+G6t+G6t+G6r+G6seG7kcSp4buTw7Thu5Hhu7Ui4bqv4bqnw6LDouG6r+G6sS/DoMOhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w4xjeOG7teG7k3Fw4bqvw6Dhu5Dhu5PDsnDhurHhu7XDveG6ouG7rXDDtOG6seG7ocWp4bu14bqx4bqyw4HhurHDrOG7kWThuqThurHDgsOp4bqk4bqxw71j4bqx4bu1w71ucOG6seG7ieG7l2PhurHDrcSRcOG6seG7tFjhurHhu7Thu5FjcOG7keG6seG7kHFkN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu6Dhur/hu7XhurHhu6Phu5Fkw6w24bqxw4zDuXDDtOG6sWNw4bqx4bu1xqFw4buR4bqx4buJ4bq54bqxw6zhu5HDgOG6seG7icWpcMO04bqx4bu14buRY+G7oeG6seG7oeG6ouG7t+G6scOs4buRceG6scOs4buFeOG6scOA4bqkNuG6scOs4buR4buZcOG7keG6sXnhu7fhuqTDs3DhurHhu7XEguG6seG7tcahcOG7keG6seG7iW9w4bqxw6zhu6vhurHhu7N24bqxw6zhu5HGoeG6seG7iWVx4bqxw6xkw6zhurHDrOG7hXg24bqxw6xkw6zhurFww7TEkXDhu5HhurHhurLEkeG6seG7tXHEkXDhurHhu4vhu4Nw4bqx4bu14buZw6zhu5HhurHDrOG6rsOs4bqx4bu14bq7cMO04bqxw6zhuqLhu61ww7ThurHDrGTDrOG6scOt4buTw7Jw4bqxeOG7kWR44bqxw63DqXHhurHhu4nDqeG7oeG6sWNw4bqx4bu1ccSRcOG6sXjhu5FzcMO04bqxw6zhu5Hhu6Vww7ThurHDrOG7kWThuqThurFwxrA34bqx4bu0Z3jhurHhu7XDveG7t3DDtOG6scOsw4Bww7ThurHDrOG7pTbhurHhu6Phu5PDsnDhurHhu7VxxJFw4bqx4bqyxJHhurFw4buDcMO04bqxw6xjceG6scOs4buR4buF4bu14bqx4buf4bqi4buvcMO0NuG6seG7keG7k8Oy4bu34bqxeeG7t8Op4bqx4buRcWXhu7XhurHhu4nFqXDDtDbhurHhu6Phu5HDqeG6sXDhurtww7ThurHhu7Phu4dw4bqx4buzxJFww7ThurHDg3DDtOG6sXjhu5Fy4bqx4bqy4bux4buT4bqxw6xkw6zhurHhu7Xhu5Vw4buR4bqx4buR4bu34bulcMO04bqxw6zhu5Fk4bqkNuG6sXDGsOG6scOCw6nhuqThurHDvWPhurHDrMOAY+G6seG7n+G6rsOs4bqx4buf4bqi4buvcMO04bqxWMOMw4zDjOG6scOs4bur4bqx4buzduG6seG7teG7kcSpceG6sXjhu5HhuqLhu6tww7ThurHDrOG7keG7g+G7oeG6seKAnOG6peG6seG7tWXhu5PhurHDrOG7keG7qeKAnTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4buI4buncMO04bqx4bu14buR4but4buTNuG6seG7iWjhuqThurHhu6FlcOG7keG6scOsw7lww7ThurHhu7Vkw6zhurHhu7Xhu7fhuqRucOG6seG7tcO94bu34bqkw7NwNuG6scO04buTZHHhurHhu4vDgcOs4bqxcOG7g3DDtOG6scOsY3HhurFw4buRZ3DhurHhu7Xhu5HDg8OsNuG6seG7tcO9ZMOs4buR4bqxcOG7keG7k8Oy4buh4bqx4bqyxJHhurHhuqbhurHhu7Xhu5HDg8Os4bqx4bu14bqu4bqxw7Thu5Nkw6zhurHDrMOAY+G6scOsZMOs4bqx4bu1ZnDDtOG6seG7n+G7sXjhurFQ4buR4buDcOG6seG7i+G7g3DhurHhu7XDvXFww7ThurHDrMO5cMO04bqx4bu1ZMOs4bqxWMOMw4zDjDXhurHhu6Phu5NvcOG6seG7teG7kcODw6w24bqx4bujQuG6sXDhurtww7ThurF44buRc3DDtOG6sXDDtMSCYzbhurHhu6Phu5HDuXDDtOG6seG7ieG7jeG6scOCw6nhuqThurHDvWPhurHDrOG7kWThuqQ24bqxcMawNuG6seG7tWPhu5PhurFwZXA24bqx4buz4bqu4bqxw6zhu6U14bqx4bujQuG6sXDhurtww7ThurHDrOG7keG6tmPhurHDrOG7kWThuqQ24bqx4bu14buRcWThu7XhurFwZXDhurHhu6Phu5Hhu5PhurHDrHLhurHhu7Phuq7hurHDrOG7peG6scOs4buRZOG6pDbhurFwxrDhurHDgsOp4bqk4bqxw71jNzc3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7tOG7t+G6pG5w4bqx4bu1w73hu7fhuqTDs3A24bqxw6zDqXDhu5HhurHDrWRx4bqxcMO04bu34bqk4bqxw6zhu6vhurHDgsOp4bqk4bqxw71j4bqxw6zhu5Fk4bqkNuG6sXDGsDXhurHhurJncOG6seG7icWpcMO04bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4buL4buDcOG6seG7s+G6sOG6seG7i8OBcMO04bqx4bqvQ3h44bqxw61kceG6scOs4buRZOG6pOG6seG6s+G6s+G6peKAnTfhurHhu6Lhu5Phu43hu6HhurHhu7XDvWPhurHhurLhu5PDssOs4bqxeeG7t8OpcOG6seG7n+G6pjbhurHhu7PhurDhurHhu4vDgXDDtOG6scOsZMOs4bqxcMO04bu34buncOG6seG7n+G6sGM24bqxcMO04bu34buncOG6sXDhu5Hhu5PDsuG7tTbhurFww7Thu7fhu6dw4bqxcOG6ouG7scOsNuG6seG7kcOy4bqx4bu14buR4bulcMO04bqx4buJ4bqi4butcMO04bqx4buJ4buTw7JwNuG6scOsZMOs4bqxeOG7keG6ouG7q3DDtOG6seG7teG7k8OycOG6scOs4buR4bq2Y+G6scOs4buRZOG6pOG6seG7tWXhu5PhurHDrOG7keG7qTbhurHhu5/hu6Xhu5PhurHhu7Xhu5FxZOG7teG6sXBlcOG6seG7o+G7keG7k+G6scOscuG6seG7teG7lXDhu5HhurHhu5Hhu7fhu6Vww7ThurHDrOG7kWThuqThurHDgsOp4bqk4bqxw71jNzc3N8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu7TEguG6seG7iXLhurF44buRZOG7teG6seG7keG7k8OycOG6scOsZMOs4bqx4buz4bur4bqx4buRdjbhurHhu7Xhu5Hhu5Nv4bu34bqx4buzcuG7teG6scOscuG6sXDDtOG7t+G6pOG6scOs4bur4bqx4buLaXDhurHhu4lvcOG6scOs4buRZOG6pDbhurFwxrDhurHhurLEkeG6seG7keG6ouG7sXDDtOG6seG7i2lw4bqxw6zhu6vhurHhu7N24bqx4buj4buXeOG6seG7teG7keG7reG7k+G6scOscuG6scOt4buTw7Jw4bqxeOG7kWR44bqx4buj4buR4bq9w6zhurF44buRw4HDrDXhurHhu4nhu6dww7ThurHhu7Xhu5Hhu63hu5M24bqx4buj4buTbnDhurF54bu34bqkb+G7teG6scOC4bqw4bqx4buf4bqm4bqxcMO04buR4buTbuG7oeG6sXDhu5HhurZww7ThurHhu7XDveG6ouG7rXDDtOG6seG7keG7r3jhurHDrOG7peG6seG7teG7lXDhu5HhurHhurLhu5PhurF44buRZeG7oTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveEPhu7fhu7Xhu5Fxw73huq/DoFnhu7fhu6XDrOG6seG7kOG6ouG7q3DDtC3hurHDjOG7tCzDoS94w6A=

Quốc Hương- CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]