(vhds.baothanhhoa.vn) - Về bản Suối Tút, xã Quang Chiểu (Mường Lát), ấn tượng đầu tiên là cảnh sắc thiên nhiên thanh bình. Xen giữa màu xanh của núi đồi, rừng cây là những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Dao.
xanDjXh2xJBOw4BVVeG7o+G7r1LDrMOMw5pO4bq44buvxrDhuq3hurrDmnbDieG6vFJ2w5rhu6x2w5PDjVfDk0l2w5NJ4buSw4x2w5PDjeG6onZV4bqiw5N2xJDGr8OAdsOTSeG7quG7nsOMdiDDgMOSdlB2RMSCw5N2w63DmeG7mMOMdsOs4bukw5rFqS/DjXjGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUuG6o+G6uMOAReG7r8aw4buP4buCdkTEgsOTdsOtw5nhu5jDjHbDrOG7pMOadXbDneG6rnZow5nDgMOTSXYiw43DjEbDmXbhu6Xhuqfhu6rhu57Dk0l24bql4bqgw5rhu6d1duG6rMOTdsOa4buq4bugw5NJdsOJ4bqow5l2w5rDjOG7gMOTdk7huqJ2xJDEgsOTw412VeG6tsSQdsOaw43DjOG7gMOTdsOTw43DjOG7gMOTdsOaw43DgMOTw412ROG7iMOTw43DunbDtOG6uMOTdknDjFfDgHZP4bqiw5l2w53DgMOTw412xJDGr8OAdsOT4bukw4x2w4nhu5TDjHV2VOG7rMOTSXbEkOG6puG7snZO4bqidsOTw41Xw5NJdsOT4buGUnbDk8ON4bqidlXhuqLDk3bDmlTDmeG7suG7gsOTdsOaw43hu5jDk0l2xJDGr8OAdsOJ4buUw5NJdkThuqLDknZF4bqmw5N2w5rhu5bEkHYgw4DDksO6xakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8awxanDjE9JdsSQTsOAVVXhu6Phu6/DjCLhurjDk8Oa4bq4VOG7r3ZVw5rhu7JO4bq44buj4buvWcOMRcOaw41zdkF3d1LDnXR2w43hurjDjEnDjcOac3bhu7XDvcO9UsOddOG7r3ZVVMSQ4buj4buvLy/EkEXDk8O6RMOAw5LDmsONw4DDk8ONw43DksOAw7pYw5MvReG6uFVNw5rDklIvw5PhurhZVS95eXhBL3jhu7V3RcO9eXh3eHfhu7fDmkHhu7fhu7d5w71Od8O6TFJJclThu6PDgXjhu7fhu692w4BOw5rhu6Phu6/huq3hurrDmnbDieG6vFJ2w5rhu6x2w5PDjVfDk0l2w5NJ4buSw4x2w5PDjeG6onZV4bqiw5N2xJDGr8OAdsOTSeG7quG7nsOMdiDDgMOSdlB2RMSCw5N2w63DmeG7mMOMdsOs4bukw5rhu692WcOMRcOaw43hu6Phu69Bd3fhu692w43hurjDjEnDjcOa4buj4buv4bu1w73DveG7r3YvxrDFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Iiw4BSw5rDjMOSw5Phu6/GsCLhuqDEkMONdsOaVMOZw5NJdsOa4bqmT3bDjcOZ4buy4buEw5N24bqn4buq4buew5NJduG6peG6oMOadnnhu7V2TU91dsOtw5nhu5jDjHbDrOG7pMOadk7huqJ2RMSCw5N2w5NJ4buq4buew4x2IMOAw5J2ROG7iMOTw4124buy4buAw5N2WOG6onbDncOMw5PDjXbDieG6vFLDunbhuq1J4buq4buew4x2ReG6psOTdlB2w4nhuqbhu7J2WEPDk3ZFw5nhu7J2w5pU4buIdsOaw43hu4zDjHZTw5nhurjDk3ZV4buYw5NJdsOaVOG7gMOTdsOTw43huqJ2VeG6osOTw7rFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Jdw5JF4buy4buvxrDFqcOMT0l2xJBOw4BVVeG7o+G7r8OMIuG6uMOTw5rhurhU4buvdlXDmuG7sk7hurjhu6Phu69Zw4xFw5rDjXN2QXd3UsOddHbDjeG6uMOMScONw5pzduG7tcO9w71Sw5104buvdlVUxJDhu6Phu68vL8SQRcOTw7pEw4DDksOaw43DgMOTw43DjcOSw4DDuljDky9F4bq4VU3DmsOSUi/Dk+G6uFlVL3l5eEEveOG7tXdFw715eHd4ecO9w5p5w4Hhu7fhu7nhu7NOd8O6TFJJclThu6PDgXd54buvdsOATsOa4buj4buv4bqt4bq6w5p2w4nhurxSdsOa4busdsOTw41Xw5NJdsOTSeG7ksOMdsOTw43huqJ2VeG6osOTdsSQxq/DgHbDk0nhu6rhu57DjHYgw4DDknZQdkTEgsOTdsOtw5nhu5jDjHbDrOG7pMOa4buvdlnDjEXDmsON4buj4buvQXd34buvdsON4bq4w4xJw43DmuG7o+G7r+G7tcO9w73hu692L8awxakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SIsOAUsOaw4zDksOT4buvxrDDrMON4buew4x2w53DgHbDneG7qsOAdsOJ4buUw5NJdkThuqLDknZF4bqmw5N2w5rhu5bEkHYgw4DDknZExILDk3bDrcOZ4buYw4x2w6zhu6TDmnbDmsON4buq4buew5NJdsSQ4buqdsOaVOG7pHbDmlTDksOTSXZU4busw5NJdXbDieG7mMOMdk/hurTDmnZY4buiw4x2w5PDjcOM4buCw5l2T+G7mMOMdsOTScOZ4buydsONw4xGT3ZU4buIw5PDjXZU4bqqUnV2RFDDjHZY4bqq4buydkThuqJ2xJDDksOTdsOJ4bqudsSQw43DlcOTdsSQ4bqgxJDDjXZF4buuw5NJdsOTw43huqJ2VeG6osOTdsOJRnbDmlThuqDDk8ONdk/hu5jDjHbDk0nDmeG7snbDjcOMRk/DusWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsMWpw4xPSXbEkE7DgFVV4buj4buvw4wi4bq4w5PDmuG6uFThu692VcOa4buyTuG6uOG7o+G7r1nDjEXDmsONc3ZBd3dSw510dsON4bq4w4xJw43DmnN24buzw4HDgVLDnXThu692VVTEkOG7o+G7ry8vxJBFw5PDukTDgMOSw5rDjcOAw5PDjcONw5LDgMO6WMOTL0XhurhVTcOaw5JSL8OT4bq4WVUveXl4QS944bu1d0XDvXl4d3jDveG7ucOa4bu54buzeUF3TnfDukxSSXJU4buj4bu3eOG7r3bDgE7DmuG7o+G7r+G6reG6usOadsOJ4bq8UnbDmuG7rHbDk8ONV8OTSXbDk0nhu5LDjHbDk8ON4bqidlXhuqLDk3bEkMavw4B2w5NJ4buq4buew4x2IMOAw5J2UHZExILDk3bDrcOZ4buYw4x2w6zhu6TDmuG7r3ZZw4xFw5rDjeG7o+G7r0F3d+G7r3bDjeG6uMOMScONw5rhu6Phu6/hu7PDgcOB4buvdi/GsMWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUiLDgFLDmsOMw5LDk+G7r8aw4bqtw43huqJ2VeG6osOTdsOaVMOZ4buy4buCw5N2w5rDjeG7mMOTSXbDmsON4buq4buew5NJdsOJ4buq4bugxJB2ReG7rsOTSXZE4buAw5N2VeG7quG7nsOTdsOJ4buUw4x1dkXhu6rhu6LDjHbEkMON4bqmw5N2w5Phu6TDjHV2w5pU4buAw5N2ROG6rsOMdsOJ4bqsw5p2WOG6uMOTdlXDmeG7mMOMdsONw5LhurTEkHbDmuG7rsOAdk7hu6rDk0l2WOG6osOSdsOT4bukw4x1dsON4buq4buiw5NJdlTDgHbEkOG6oMOTw412w4nhu5TDk0nDusWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsMWpw4xPSXbEkE7DgFVV4buj4buvw4wi4bq4w5PDmuG6uFThu692VcOa4buyTuG6uOG7o+G7r1nDjEXDmsONc3ZBd3dSw510dsON4bq4w4xJw43DmnN24bu1w73DvVLDnXThu692VVTEkOG7o+G7ry8vxJBFw5PDukTDgMOSw5rDjcOAw5PDjcONw5LDgMO6WMOTL0XhurhVTcOaw5JSL8OT4bq4WVUveXl4QS944bu1d0XDvXl4d3nhu7N5w5pB4bu14bu14bu34bu5TnfDukxSSXJU4bujeHnhu692w4BOw5rhu6Phu6/huq3hurrDmnbDieG6vFJ2w5rhu6x2w5PDjVfDk0l2w5NJ4buSw4x2w5PDjeG6onZV4bqiw5N2xJDGr8OAdsOTSeG7quG7nsOMdiDDgMOSdlB2RMSCw5N2w63DmeG7mMOMdsOs4bukw5rhu692WcOMRcOaw43hu6Phu69Bd3fhu692w43hurjDjEnDjcOa4buj4buv4bu1w73DveG7r3YvxrDFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Iiw4BSw5rDjMOSw5Phu6/GsOG6rcONV8OTSXbDk+G7hlJ2w5PDjeG6onZV4bqiw5N2T+G7lsSQdk/Dg8SQdsON4buOw4B2T+G7iMOTw412xJDhu6bDk0l2xJDEgsOTw412VeG6tsSQdsOaw43DjOG7gMOTdsOTw43DjOG7gMOTdXZJw4xXw4B2TcON4buSw5NJdknDjMOAw5N2w5Phu6TDjHZU4busw5NJdkTDg8OadsOTSeG6osOTdk/huqLDmXbDncOAw5PDjXbEkOG6puG7snZO4bqgw7rFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Jdw5JF4buy4buvxrDFqcOMT0l2xJBOw4BVVeG7o+G7r8OMIuG6uMOTw5rhurhU4buvdlXDmuG7sk7hurjhu6Phu69Zw4xFw5rDjXN2QXd3UsOddHbDjeG6uMOMScONw5pzduG7tcO9w71Sw5104buvdlVUxJDhu6Phu68vL8SQRcOTw7pEw4DDksOaw43DgMOTw43DjcOSw4DDuljDky9F4bq4VU3DmsOSUi/Dk+G6uFlVL3l5eEEveOG7tXdFw715eHfDvXjDvcOaw4Hhu7Phu7fDvcO9TnfDukxSSXJU4bujeeG7s3nhu692w4BOw5rhu6Phu6/huq3hurrDmnbDieG6vFJ2w5rhu6x2w5PDjVfDk0l2w5NJ4buSw4x2w5PDjeG6onZV4bqiw5N2xJDGr8OAdsOTSeG7quG7nsOMdiDDgMOSdlB2RMSCw5N2w63DmeG7mMOMdsOs4bukw5rhu692WcOMRcOaw43hu6Phu69Bd3fhu692w43hurjDjEnDjcOa4buj4buv4bu1w73DveG7r3YvxrDFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Iiw4BSw5rDjMOSw5Phu6/GsF3huqJ2xJDDksOTdsOJ4bqudkTDjOG7hsOadk7huqJPdsOJ4bq8UnbEkMONw5J2w5NJ4buSw4x2w5PDjeG6onbEkMavw4B2T+G7iMOTw412ROG6ssOTSXbEkOG6oMSQw412RcOVw5N2ReG6vFJ1dsSQw43hurBPdlXhu4zEkHbEkMSCw5PDjXZTw5nDgMOTdk/hu5LDjHbDmlThu6rhu57Dk0l2VeG7mMOTSXZVw4PEkMONdlXhur51dsOaVOG7lMOTSXbDjcOSw4B2ROG7gMOTdsONw4zhu4DDk3V2w5pU4buq4buixJB2xJDGoMOTSXbDk8ON4bqiw7rDusO6xakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8awxanDjE9JdsSQTsOAVVXhu6Phu6/DjCLhurjDk8Oa4bq4VOG7r3ZVw5rhu7JO4bq44buj4buvWcOMRcOaw41zdkF3d1LDnXR2w43hurjDjEnDjcOac3bhu7XDvcO9UsOddOG7r3ZVVMSQ4buj4buvLy/EkEXDk8O6RMOAw5LDmsONw4DDk8ONw43DksOAw7pYw5MvReG6uFVNw5rDklIvw5PhurhZVS95eXhBL3jhu7V3RcO9eXh3w73hu7NBw5p5eeG7t+G7uXlOd8O6TFJJclThu6Phu7fDgXnhu692w4BOw5rhu6Phu6/huq3hurrDmnbDieG6vFJ2w5rhu6x2w5PDjVfDk0l2w5NJ4buSw4x2w5PDjeG6onZV4bqiw5N2xJDGr8OAdsOTSeG7quG7nsOMdiDDgMOSdlB2RMSCw5N2w63DmeG7mMOMdsOs4bukw5rhu692WcOMRcOaw43hu6Phu69Bd3fhu692w43hurjDjEnDjcOa4buj4buv4bu1w73DveG7r3YvxrDFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Iiw4BSw5rDjMOSw5Phu6/GsOG6rUnhu5LDjHbDk8ON4bqidlXhuqLDk3bDieG7quG7oMSQdkXhu67Dk0l2TuG7gMOTdk3DjeG7ksOTSXbEkMONSnbEkOG7jHbhu7R2w5NJw41Lw4B2TuG6onbDk+G7nMOMdlB1dsOT4bucw4x2VcOMw5PDjXbDjcOSw4PDmnbEkMavw4B2ScOMw4B2w4nhu4jDk8ONdXZP4bqidsOT4buMdsSQ4buOw5N2TuG6onZEw4xGw5l2w5rhu6rhu6DDk0l2xJDGr8OAdlXhu652w4nDkuG6osOTdk3hu4bDmnV2w4nhu6ZPdkTDlcSQdknDjOG7pFJ2w4lRdk5Dw5N2w5PDjcOAw5nDusWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsMWpw4xPSXbEkE7DgFVV4buj4buvw4wi4bq4w5PDmuG6uFThu692VcOa4buyTuG6uOG7o+G7r1nDjEXDmsONc3ZBd3dSw510dsON4bq4w4xJw43DmnN24buzQUFSw5104buvdlVUxJDhu6Phu68vL8SQRcOTw7pEw4DDksOaw43DgMOTw43DjcOSw4DDuljDky9F4bq4VU3DmsOSUi/Dk+G6uFlVL3l5eEEveOG7tXdFw715eHfhu7N3d8OaeXnhu7d4d053w7pMUklyVOG7o+G7ucO94buvdsOATsOa4buj4buv4bqt4bq6w5p2w4nhurxSdsOa4busdsOTw41Xw5NJdsOTSeG7ksOMdsOTw43huqJ2VeG6osOTdsSQxq/DgHbDk0nhu6rhu57DjHYgw4DDknZQdkTEgsOTdsOtw5nhu5jDjHbDrOG7pMOa4buvdlnDjEXDmsON4buj4buvQXd34buvdsON4bq4w4xJw43DmuG7o+G7r+G7s0FB4buvdi/GsMWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUiLDgFLDmsOMw5LDk+G7r8aw4bqtSeG6ouG7snbDk8OA4buydXbEkOG7psOTSXZY4buiw4x2VeG7rnZSw43huqDDmnbDmlTDjEbDk3bEkMavw4B2w4nhu57DjHZV4buYw5NJdk3DjMOTw412w5rhu4Z2LXbDneG6rnbDjeG7lsOMdXbDk+G7hlJ2VcOMw5PDjXbDjcOSw4PDmnZE4buAw5N2w5pUw5LDk0l2w5NJ4buSw4x2w5PDjeG6onZV4bqiw5N2w5pUw5nhu7Lhu4LDk3bDmsON4buYw5NJdsOTSeG7quG7nsOMdiDDgMOSdsSQ4buow5NJdsOJw4DDk0l2xJDhu4x2VeG7rnbDmsONw4Dhu7J2w4nGoMOMdsOa4buKxJDDjXbEkOG7rsSQw7rFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1I9w5nDmsONw5JU4buvxrBow5nhu5jEkHbhuqPhu6rhu5zDk0nFqS9SxrA=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]