(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một cuộc “cách mạng” mang tính tổng hợp, toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của Nhân dân các dân tộc trong huyện, Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM của huyện Bá Thước đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên các phương diện, trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, với nhiều cách làm sáng tạo.
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7U54bqo4buM4bqgw5Lhu6BG4bqg4buU4buM4buaw5LhuqDhu5rDk8OS4buMTMag4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqg4busWOG6rOG6oFfhu67DleG7msOS4bqg4buzL1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu7NWV+G7ruG7nOG7msOT4bu1P+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqg4buaUuG7msOT4bqgV8OSUuG7muG6oMag4bum4buM4bqg4buo4bqgw5JYOkzhu5rhuqDhu7MvVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7U54bqs4bqg4buNw5Lhu7jhu6ZG4buzL1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu7Mvw5LDg+G7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4bqpSeG6pkfDgOG7tcOqw5Lhu4Dhu5rhuqBXw5JARuG6oFbhurxY4bqgVsSQRuG6oCpL4bqgO+G6oOG7msOTw5Lhu5LhuqZ24bqgV+G6vsag4bqg4busWOG6puG7muG6oFfhu67hu6Dhu5rDk+G6oEbhu7ThuqbhuqBhw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfhu67DleG7msOS4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqg4buaUuG7msOT4bqgV8OSUuG7muG6oMag4bum4buM4bqgeXDDocOq4buN4bq9w73huqDhu5bhuqjhuqDGoFVX4bqgRlhVRuG6oOKAnEbhuqxGw5LhuqDGoOG6quG7msOT4oCd4bqgxqDhuqbhu5rDk+G6oFfhu47hu5rDkuG6oFfDmuG7msOT4bqgw5LGr+G7sHbhuqBX4buc4bqo4bua4bqgR+G7jEzhu5rhuqBGQuG6oCpL4bqgRsOS4buO4buaw5LhuqBX4buuw5R24bqg4buU4buM4buaw5LhuqBXSnbhuqAqROG7muG6oMOS4bui4bqmduG6oD9D4bqgw5JV4buMduG6oOG7rFhTRuG6oOG7sMOS4bue4buaw5PhuqAt4bqg4bqm4bua4bqg4bua4buM4buaw5J24bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgw5JM4bqgV8OSU+G7msOT4bqgRsOS4buO4buaw5LhuqBX4buuw5R34bqgw4PhuqLhuqDhu5pExqDhuqDhu6xY4bqmduG6oEfhu7jhu6bhu4zhuqBWPeG6oOG7lkPhu5rDkuG6oEjhuqrhu5x24bqgRsOS4buQ4bqgSOG6quG7nOG6oEbhu7ThuqbhuqBGw4rhu7DhuqDhu7Q6duG6oEbDkuG7juG7msOS4bqg4busWDpL4bua4bqgSMOU4bqm4bqg4buww5Lhu7jhu6Thu5rDk3bhuqBIw4lG4bqg4buE4buMTFfhuqDhu5bhuqjhuqBWPeG6oEhU4buaw5PhuqBXw5JY4buA4buaduG6oFfDkuG6psag4bqgw5Phu4zhuqbhuqDhu5rDkuG7jExX4bqgV8OV4buaw5J24bqgV+G7ruG6rEbDkuG6oOG7msOS4buMTMag4bqgRuG7tOG6puG6oMOqw5Lhurzhu5rhuqBH4bq84bua4bqgRuG6rEbhuqBH4bq84bua4bqgV1VG4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgw5JYOkzhu5p24bqgYcOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oMag4buyRuG6oFfhu4zEqFjhuqDhu6xYU0bhuqDDk+G7jOG6puG6oHDDocOq4buN4bq94bqgRuG7tOG6puG6oMOSWDpM4bua4bqgOeG6rOG6oOG7jcOS4bu44bumRuG6oEhD4bqgSOG6qlfhuqBI4bu4xq9G4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5RKV+G6oOG7rFhC4bqg4buuw4pX4bqg4busWOG6puG7muG6oFfhu67hu6Dhu5rDk+G6oFfhu67EqOG7muG6oEbhuqxG4bqg4buww5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oEfhu4xM4buaduG6oFfhu67hu6jhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oOG7sMOS4buc4buaw5PhuqBX4buu4bqo4buc4bqgVuG6vFjhuqDhu65V4buaw5N24bqgRuG7ouG6oFZARuG6oOG7luG6puG7muG6oFdQ4bqm4bqgxqDhuqrhu5rDkuG6oMag4buIduG6oCrhu6bhu4zhuqDhu5rDkuG7jEtY4bqgRuG6rEbDkuG6oOG7luG6qMag4bqgVuG6rOG7msOT4bqgV+G6quG7nHfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgRuG7luG6plZW4bunw4BHV8OSWMag4buE4bqg4buMYUnhu5pXSeG7rsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAJuG7jEdXw5Lhu63huqDhurTDguG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oOG6tsSC4bqy4buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SCxILDg8OCL8OD4bqi4bq2R+G6sOG6ouG6pMODw4LhurbhurZXw4PhurLhurLhuqLhu5bhuq4tw4PhurTDgkfEguG6ouG6tOG6sOG6pMOD4bqiV8OD4bqw4bqixILhurLhu5bhuqJ34buY4buww5PDgOG6oOG6puG7llfhu6fDgDnhuqjhu4zhuqDDkuG7oEbhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oOG7msOTw5Lhu4xMxqDhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDhu6xY4bqs4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqA/4bq8OuG6oEc94buaw5PhuqDhu5pS4buaw5PhuqBXw5JS4bua4bqgxqDhu6bhu4zhuqDhu6jhuqDDklg6TOG7muG6oDnhuqzhuqDhu43DkuG7uOG7pkbDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DhurTDguG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6tsSC4bqyw4DhuqAv4bu14buzL1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bu14buz4buM4bqg4buMR+G7p8OA4buMxqDDk0bhuqbhu7BX4buM4buc4bua4bqiw4DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7jGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7Xhur1VV+G6oMOT4buiRuG6oFfDklLhu5rhuqDDoOG7jEvhu5rhuqDhurs7duG6oD9D4bqgw6Dhu4xL4bua4bqg4bq74bu44bqgeTnhuqzhuqDhu43DkuG7uOG7pkbDveG7sy/hu4zhu7Xhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7s0nGoOG7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu43DkuG6qOG7msOS4bqg4buW4buA4buw4bqgOeG6puG7muG6oEbDkuG7kOG6oEjhuqrhu5zhuqBww6HDquG7jeG6veG6oFcj4bqgRsOK4buw4bqgw5JYOkzhu5rhuqBISuG7muG6oD9DduG6oFfDklLhu5p24bqg4buEQuG7muG7sy9WV+G7ruG7nOG7msOT4bu14buzL0nGoOG7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6rDk+G6pjrhuqBW4bqmWOG6oOG7lMOS4buM4bqgRuG7ouG6oG9YOkpX4bqgSMOU4buaw5LhuqBWU+G6oMODw4PhuqQvb8OgLeG7jznDqsOh4bqg4buaw5Phuqg64bqgw4PEgi/Dgy/EguG6osOD4bqy4bqgRuG7tOG6puG6oOG7jznDqsOh4bqgV+G7kOG7msOS4bqg4buNw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG6qeG7ouG6puG6oCpL4bqgKuG7jExG4bqg4buww5LEqOG6oEdYOkxX4bqg4buww5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oOG6rOG7muG6oOG7lOG7jEzhu5rhuqBX4buc4bqo4bua4bqg4buEVeG6oMag4bqsOuG6oMOT4buMWeG7sOG6oCrhu4xMRuG6oOG7hOG6puG7muG6oEbDkuG7kOG6oEjhuqrhu5zhuqBG4bqsRuG6oEbDiuG7sOG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgYcOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oHDDocOq4buN4bq94bqgV+G7rsSo4bua4bqgSMOU4bqm4bqg4buE4bqo4bua4bqgV+G7kOG7msOS4bqg4buNw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG6qeG7ouG6pnbhuqDDklg6TOG7muG6oDnhuqzhuqDhu43DkuG7uOG7pkbhuqBIQ+G6oFfDkuG6qOG7msOS4bqg4buW4buA4buw4bqg4buE4bqm4bua4bqgRsOS4buQ4bqgSOG6quG7nOG6oFcj4bqgRsOK4buw4bqgw5JYOkzhu5rhuqBISuG7muG6oEbDiuG7sOG6oD9DduG6oFfDklLhu5p24bqgRuG7ouG6oFY94bqg4buww5Lhurzhu5rhuqBGUuG7msOTduG6oOG7sMOS4bq84bua4bqgRsOK4buw4bqgRuG7suG6oFfDkk124bqg4buuUeG6oOG7ruG6qOG7msOTd+G6oMOgU+G7jOG6oCrhu6bhu4zhuqBGw4rhu7DhuqDDklg6TOG7mnbhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oOG7luG7gOG7sOG6oDnhuqbhu5rhuqBGw5Lhu5DhuqBI4bqq4buc4bqgR+G7nOG6oEhU4buaw5PhuqBGw5Lhu47huqA54buO4bqgV8OS4bu44bqg4bqpWDpM4bua4bqg4bu0OuG6oOG7luG6qMag4bqg4buN4buu4bu44buo4buaw5PhuqDhu4Thuqbhu5rhu6/huqBuw5Lhu6LhuqDhu43hu67hu7jhu6jhu5rDk+G6oDnhuqbhu5rhuqBGw5Lhu5DhuqBI4bqq4buc4bqg4buW4bqo4bqgSFThu5rDk+G6oEbDkuG7juG6oGHDkuG7tOG6oFfDlEbDkuG6oOG7jznDqsOh4bqgw5JYOkzhu5p24bqgbsOS4bui4bqgYcOS4bu04bqgV8OURsOS4bqg4buPOcOqw6HhuqDDklg6TOG7muG6oOG7sMOS4buy4bqgV+G7ruG6rEbDkuG6oMOqUuG7msOT4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7Dhu6/huqBG4bqsRuG6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgKuG7jMSo4bua4bqgRuG7tOG6puG6oDnhuqbhu5rhuqBGw5Lhu5DhuqBI4bqq4buc4bqg4buW4bqo4bqgV+G7ruG7uOG7qOG7msOT4bqgRuG6rEbhuqDhu7DDkuG7nuG7msOTduG6oOG7hOG6puG7mnbhuqDhu5rDk+G6qOG7msOSduG6oEjhu5zhuqjhu5rhuqBXw5JN4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgw5JYOkzhu5rhu6/huqDhu43DkuG7uMWo4buaw5PhuqBX4buuPUbhuqA54bqm4bua4bqgRsOS4buQ4bqgSOG6quG7nOG6oCrhuqjhuqDhu4RV4bqg4buww5Lhu4Dhu5rhuqDDk+G7jFnhu7DhuqAq4buMTEbhuqBGw5Lhu5zhuqA54bqm4bua4bqgRsOS4buQ4bqgSOG6quG7nOG6oMOSWDpM4bua4bqgSMOJV+G6oFfhuqrhu4zhuqBuw5Lhu57hu5rDk+G6oMOqUuG7msOT4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqAq4bqo4bqgbsOS4bqsV+G6oFfhu67hu4xN4bua4bqg4buaUuG7msOT4bqgV8OSUuG7mnfhuqBhw4rhu7DhuqA/Q+G6oFfDkuG6qOG7msOS4bqg4buW4buA4buw4bqgOeG6puG7muG6oEbDkuG7kOG6oEjhuqrhu5zhuqBH4buc4bqgSFThu5rDk+G6oEbDkuG7juG6oDnhu47huqBXw5Lhu7jhuqDDoELhu5rDk+G6oOG7tDrhuqA/Q+G6oOG7luG6qMag4bqg4buN4buu4bu44buo4buaw5PhuqDhu4Thuqbhu5p24bqgP0PhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oOG7luG7gOG7sOG6oDnhuqbhu5rhuqDhu6xYQuG7muG6oOG7ljvhuqBww6HDquG7jeG6veG6oEfhu5zhuqBIVOG7msOT4bqgRsOS4buO4bqgYcOS4bu04bqgV8OURsOS4bqg4buPOcOqw6HhuqA/Q+G6oOG7luG6qMag4bqg4buN4buu4bu44buo4buaw5PhuqDhu4Thuqbhu5p34bqgYcOK4buw4bqgV8OSUuG7mnbhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oOG7luG7gOG7sOG6oDnhuqbhu5rhuqDhu7DDkuG6rFfhuqBX4buu4buMTeG7muG6oFfDklLhu5rhuqBH4buc4bqgSFThu5rDk+G6oEbDkuG7juG6oDnhu47huqBXw5Lhu7jhuqBGw5Lhu4zhuqDhu4RV4bqgV8OSUuG7muG6oOG7luG6qMag4bqg4buN4buu4bu44buo4buaw5PhuqDhu4Thuqbhu5p24bqg4buN4buu4bu44buo4buaw5PhuqBXw5JS4bua4bqg4buW4bqoxqDhuqBuw5Lhu6LhuqDhu4Thuqbhu5p24bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqAq4buMxKjhu5rhuqDhu5bhuqjhuqBI4bqq4buM4bqgR+G7jEzhu5rhuqBG4bqsRuG6oEjhu5zhuqjhu5rhuqBXw5JNduG6oEbDkuG7jOG6oMOSVeG7jOG6oFfDklLhu5rhuqAq4bqo4bqgxqBVV+G6oFZT4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oEfhurzhu5rhuqBG4bui4bqgWDrhuqBX4buO4bua4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgV8OSUuG7mnfhuqDhu43Dkknhu5zhuqBI4buiduG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oFfDksWo4buM4bqgw5Phu4zhuqbhu5rhuqDhu6xY4bqmduG6oDnhuqbhu5rhuqBGw5Lhu5DhuqBI4bqq4buc4bqgcMOhw6rhu43hur3huqDDklg6TOG7muG6oDnhuqzhuqDhu43DkuG7uOG7pkbhuqBIQ+G6oOG7sMOS4bqsV+G6oMOSWDrhuqDDkuG7jExY4bqg4busWELhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDhu5ZD4buaw5LhuqBGw5Lhu5DhuqBI4bqq4bucduG6oOG7sMOS4bq84bua4bqgRlLhu5rDk+G6oOG7msOS4buMTMag4bqgKuG7suG6oEbhu7LhuqBXw5JN4bqgRsOS4buc4bqgVyPhu5rDk+G6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgKuG7jMSo4buad+G6oMOgw4lG4bqg4buE4buMTFd24bqgOeG6puG7muG6oEbDkuG7kOG6oEjhuqrhu5zhuqBGw4rhu7DhuqA/Q+G6oEhD4bqgRsOS4bu04bqgSFXhu5rDk+G6oD/hurw64bqgRz3hu5rDk+G6oOG7lErhuqDDkuG7nOG6qkbDknbhuqDhu7DDkuG6rFfhuqBIVeG7msOT4bqg4buww5Lhu5zhu5rDk+G6oFfhu67huqjhu5zhuqBXw5Lhu4zhuqBIWOG6puG6oHDDocOq4buN4bq94bqgw5Phu4wl4bqm4bqgRuG6rEbhuqBXw5JS4buaduG6oOG7hELhu5rhu6/huqBXw5Lhu7jFqOG7msOT4bqgP1g6xKjhu5rhuqDhu5Thu4xNxqDhuqBX4buu4bqmduG6oEhS4bua4bqgSFNG4bqgV+G7jErhu5rhuqBIVeG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgRuG6rEbhuqBX4buMxKhY4bqgRsOS4buO4bqgKuG6qOG6oFfDkuG6rOG7nOG6oMOT4buq4bqg4buUw5Thu7DhuqBXw5LFqOG7jOG6oOG7msOSJeG7msOT4bqg4buUw5Lhu6LhuqDhu5TDkkThu5p24bqgKuG7uOG7puG7msOT4bqgxqDEkEbhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDhu6xY4bqs4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqBXw5rhuqBGw5JARnbhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7mnfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tTnEqOG7muG6oEbhuqrhu5rDkuG6oEjhu6J24bqgSE3huqBI4buGOuG6oOG7msOS4bqm4buaw5LhuqBX4buMSuG7muG6oEhV4bqgcMOhw6rhu43hur124bqg4buaw5Phuqg64bqg4bqi4bq0L8ODw4MvxILhuqLDg+G6suG6oOG7jznDqsOh4bqgw5JYOkzhu5rhuqA54bqs4bqg4buNw5Lhu7jhu6ZG4bqg4buE4bqm4bua4bqgw5Lhuqjhu5rDkuG6oG9YOkpX4bqgSMOU4buaw5LhuqBWU+G6oMSC4bqk4bqy4bq0L2/DoC3hu485w6rDoeG6oFfDkuG6qOG7msOS4bqg4buW4buA4buw4bqg4bufROG7muG6oOG7sMOS4bue4buaw5PhuqDDoOG7jEtY4bqg4buww5JT4buM4bqgw6rhu43hur3huqBGw4rhu7DhuqDDklg6TOG7mnfhuqDhu43DmuG7msOT4bqgVlPhuqDDk1TGoOG6oOG6osOC4bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqAq4buMxKjhu5p24bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgSOG7ouG6oEbhu6LhuqDhuqLDg+G6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgKuG7jMSo4bua4bqgRsOSWDrEqOG7muG6oFfhu67huqxGw5LhuqAq4bqo4bqg4bqi4bq04bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqAq4buMxKjhu5rhuqDhu5Thu4zEqMag4bqg4buaw5Lhu4xMxqB34bqgw6BT4buM4bqgKuG7puG7jOG6oEbDiuG7sOG6oD9D4bqgRuG7ouG6oOG6suG6oD9D4bqgSEPhuqDhu4RT4bqgV+G7ruG7juG6oEjhu7jGr0bhuqBG4bqs4bua4bqg4buEVeG6oEbDklg6xKjhu5rhuqBX4buu4bqsRsOS4bqg4buww5Lhu7LhuqBX4buu4bqsRsOS4bqg4buW4buS4buaw5LhuqAqPUbhuqDhu5pS4buaw5PhuqBXw5JS4bua4bqgxqDhu6bhu4x24bqgw4PhurLhuqA/Q+G6oEbhu57hu5rhuqDhu5bhuqrhu4zhuqBH4buc4bqgRuG6rOG7muG6oOG7hFXhuqDhu5pS4buaw5PhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sOG6oOG7lOG7jMSoxqDhuqDhu5rDkuG7jEzGoHfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tcOgTeG6oFbhu6bGoOG6oMOS4buMTOG7muG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu6LhuqbhuqBhw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfhu67DleG7msOS4bqgcMOhw6rhu43hur124bqg4buW4bqoxqDhuqDGoFLhuqDDksOV4buaw5LhuqBITeG6oOG7msOS4bq84bua4bqg4buu4bqm4bqgR+G7jEzhu5rhuqDhu65V4buaw5N24bqgSOG7uMavRuG6oFY94bqgw5LDmeG6oFfhu67Gr+G6oEbhu7ThuqbhuqDhu59E4bua4bqg4buww5Lhu57hu5rDk+G6oMOg4buMS1jhuqDhu7DDklPhu4zhuqBhw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfhu67DleG7msOS4bqgcMOhw6rhu43hur3huqBX4buQ4buaw5LhuqDhu43DkuG6puG7msOS4bqg4bqp4bui4bqmduG6oMOSWDpM4bua4bqgOeG6rOG6oOG7jcOS4bu44bumRuG6oOG7lj3huqbhuqBGw5Lhu6Dhu5rhuqBXw5JS4bua4bqg4buNUsag4bqgP0PhuqA54bqm4bua4bqgYVLhu5rDk+G6oEhN4bqgRsOS4buQ4bqgSOG6quG7nOG6oEjhu4xNxqDhuqBww6HDquG7jeG6vXfhuqDDsuG6pljhuqBXw5LFqOG7jOG6oMOT4buM4bqm4bua4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBISuG7muG6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqiw4Phuq7huqBXw5JS4bua4bqg4buNUsag4bqgP0PhuqA54bqm4bua4bqgYVLhu5rDk+G6oEhD4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqBGUuG7msOT4bqgV8OSUuG7muG6oMOq4buN4bq9duG6oEjhurw64bqgRuG7tuG7msOT4bqg4buW4bqo4bqgV8OSUuG7muG6oEjhur5Y4bqgV+G7jMSo4bua4bqgRuG7tOG6puG6oFfhu5Dhu5rDkuG6oOG7jcOS4bqm4buaw5LhuqDhuqnhu6LhuqbhuqBI4bqqV+G6oEbDkljhu4bhu5rhuqBXw5JS4bua4bqgw6rhu43hur134buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu7NJxqDhu7Xhu7NWV+G7ruG7nOG7msOT4bu1OeG6puG7muG6oMOS4bqo4buaw5LhuqBG4bqsRuG6oCpE4bua4bqg4buEQuG7muG6oMOS4bu44bum4buaw5PhuqBH4buC4buaduG6oEbhu6ThuqBGw5JKduG6oEbDkuG7juG7msOS4bqgVuG6rEbDkuG6oMOSw5nhuqBX4buuxq/huqBITeG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4buzL1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu7MvScag4bu14buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu43hu67hu5zhu5rDk+G6oMOT4buM4bqm4buM4bqgSOG7nOG6quG7muG6oMSC4bqiw4PhuqItxILhuqLEguG6onbhuqDhuqlYOkzhu5rhuqBYIeG6oDnhuqzhuqDhu43DkuG7uOG7pkbhuqBIQ+G6oOG7hOG6puG7muG6oMOS4bqo4buaw5LhuqBG4bqsRuG6oOG7msOTw5LDlOG6oOG7rFg6SlfhuqBGw5JYOsSo4bua4bqgSEt24bqgRuG6rEbhuqDhu5RK4bqgw5Lhu5zhuqpGw5LhuqDDkuG6qOG7msOS4bqgSFXhu5rDk+G6oEbDkuG7kOG6oEjhuqrhu5zhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oHDDocOq4buN4bq9duG6oEbhu7LhuqBXw5JN4bqg4buaw5Lhu7jhu63huqBhw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfhu67DleG7msOS4bqgw5Lhuqjhu5rDkuG6oEhV4buaw5PhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oG7DkuG6rFfhuqBX4buu4buMTeG7muG6oOG7mlLhu5rDk+G6oOG7msOTw5Lhu4xM4buw4bqgKuG6qOG6oHDDocOq4buN4bq94bqgw5Phu4zhuqbhu4zhuqBI4buc4bqq4bua4bqgxILhuqLDg+G6si3EguG6osSCw4PhuqAq4bqo4bqgRuG6rEbhuqDhu5pExqDhuqBX4buMSuG7sOG6oFfDkknhu5x24bqg4buaVeG7jOG6oEdY4buaw5PhuqBGw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfhu67DleG7msOS4bqgw5Lhuqjhu5rDkuG6oEhV4buaw5PhuqDhu5rEqFjhuqDhu65R4but4bqgw6Dhu4Y64bqgxqDhuqrhu5rDkuG6oEbDklg6TeG7muG6oEfDlEbDkuG6oEbhu6ThuqBGw4pY4bqgRuG6vDrhuqBX4buuVOG7msOTduG6oCrhu4BX4bqg4buaWFLhu4zhu6/huqDhu6xYOuG6oMOS4buc4bqqRsOS4bqgKuG6qOG6oFfDmuG6oEbDkkBG4bqg4buW4bqq4buM4bqgVkLhu5rhuqA/WMOKV+G6oOG7mlLhu5rDk+G6oOG7msOTw5Lhu4xM4buw4bqgV8OSSeG7nOG6oEhL4bqg4bqs4bua4bqgRuG7pOG6oEbDiljhuqDhu5rDk+G6qOG7msOS4bqg4buaUuG7msOT4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqBG4bu04bqm4bqgV+G7kOG7msOS4bqgSE3huqBHVOG7muG6oEjhu4xL4buaduG6oEjDmuG7jOG6oFfDkiThuqbhuqBXw5JJ4buc4bqgw5Lhu7jhu6bhu5rDk+G6oMOSw5Xhu5rDkuG6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgRuG6rEbhuqAqw53hu5rDk+G6oFZC4bua4bqgP1jDilfhuqBX4buA4buw4bqgV+G7rljhu5rDk3bhuqBXw5LhurzGoOG6oEbhuqbhu5rDknbhuqBGUuG7msOT4bqg4buaw5PDkkzhuqBG4bqm4bucduG6oFZC4bua4bqgP1jDilfhuqDDkuG6qOG7msOT4bqgw5Lhu6LhuqbhuqDDk8SQ4bua4bqgKuG7puG7jOG6oEbDkkrhuqDhu4Thu4xK4bua4bqgKuG6qOG6oFfhu4zEqFjhuqBXw5Lhu7LhuqBWQuG7muG6oOG7sMOS4buGxqB34bqgw6rDk8OSw5ThuqDhu6xYOkpX4bqg4bqi4bqyLcOqby/huqnhu4/huqAqS+G6oG7DkuG6rFfhuqBX4buu4buMTeG7muG6oCrDneG7msOT4bqg4buaw5NYOsSo4bua4bqg4buW4buMTFjhuqDGoOG7juG6pnbhuqBWxJDhu5rhuqDDk+G7jOG6puG7jOG6oEjhu5zhuqrhu5rhuqDEguG6osODw4MtxILhuqLDg+G6tuG7r+G6oMOqw5PDksOU4bqg4busWDpKV+G6oOG6ouG6sC3Dqm8vOWHhuqnhuqAqS+G6oOKAnG7DkuG6rFfhuqBX4buu4buMTeG7muG6oEbDkkThu5rhuqDhu5pYUuG7jOG6oCrhu4BX4bqg4buaWFLhu4zhuqBG4bui4bqg4buWxq/hu4zhuqBXw5JK4bqgw5Phu4zhuqbhu4zhuqBI4buc4bqq4bua4bqgxILhuqLDg+G6ti3EguG6osSC4bqi4bqg4buaxKhY4bqg4buuUeG7reG6oMOgSuG7muG6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqixILhuqJ24bqgSOG7uOG6puG6oFch4bqgV+G7ruG7oOG7msOT4bqgRsOSROG7muG6oOG7mlhS4buM4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgRuG7pOG6oEbDiljhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oFdK4bqg4buaUuG7msOT4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqBI4bqqV+G6oOG6tuG6osaw4buv4bqgbsOS4bqsV+G6oFfhu67hu4xN4bua4bqg4bqy4bqg4buW4buc4bqq4buM4bqgKuG7gFfhuqDhu5pYUuG7jOG6oEbhu6LhuqDhu5bGr+G7jOG6oFfDkkrhuqBX4buuxKjhu5rhuqBIw5ThuqbhuqDhu4Thuqjhu5rhuqDDk1TGoOG7reG6oOG7jeG7ruG6vFjhuqDEgsSCd+G6tuG6ouG6ouG6oEbhu5zhu5p24bqgOeG7nuG6oMOD4bq0d8OD4bqi4bqi4bqgRuG7nOG7mnbhuqDhurvGr+G7muG6oEZQ4bqgw4PDg3fDguG6ouG6ouG6oEbhu5zhu5p24bqg4bqt4bqo4bqg4buu4buM4bqg4bq2xILhurJ34bqi4bqi4bqi4bqgRuG7nOG7mnbhuqDhu5/DlFfhuqBhw5rhuqDhurvhu7bhu5rDk+G6oOG6tsSCd+G6ouG6ouG6ouG6oEbhu5zhu5p24bqgw6HEqOG6oMOD4bqid+G6tuG6ouG6ouG6oEbhu5zhu5p24bqgw7JC4bua4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oFfDksOUV+G6oMOS4buk4buM4bqgKuG7gFfhuqDhu5pYUuG7jOG6oEbhu6LhuqDhu5bGr+G7jOG6oFfDkkrhuqBI4bqqV+G6oMOD4bqid+G6ouG6ouG6ouG6oOG7mi/hu5pExqB34bqgcOG6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgKuG6qOG6oEhE4buaw5PhuqDhu5Q74bqgV8OS4bu44buk4buaw5PhuqDDkuG7jExY4bqgRsOS4buc4bqgVkLhu5rhuqDhu7DDkuG7hsag4bqgSMOJRuG6oFZC4bua4bqgRuG7tOG6puG6oMOSWDpM4bua4bqgOeG6rOG6oOG7jcOS4bu44bumRuG6oOG7luG6qOG7reG6oOG7n8OUV+G6oGHDmuG6oOG6u+G7tuG7msOTd+G6oOG6qVXhu4zhuqBIVOG7msOT4bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqBH4bq84bua4bqgw5JYOkzhu5rhuqDhu4Thuqbhu5rhuqDDkuG6qOG7msOS4bqgw6rDk8OSw5ThuqDhu6xYOkpX4bqgVlPhuqDhuqLhurAvxILhuqLDg+G6sC/Dqm8t4bqpw6DDqsOh4bqg4buaw5Phuqg64bqgw4PhurIv4bq0L8SC4bqiw4PhurDhuqBG4bu04bqm4bqg4bqpw6DDqsOh4bqgw5JYOkzhu5rhuqAqS+G6oCrhu4xMRuG6oOG7lMOSWDpK4bua4bqg4buUw5Lhu45Gw5J24bqgw5LDmeG6oFfhu67Gr+G6oFfDklLhu5rhuqBI4bqqV+G6oEbDkljhu4bhu5rhuqDDquG7jeG6veG6oFfhu67EqOG7muG6oEjDlOG6puG6oOG7hOG6qOG7muG6oMOSWDpM4bua4bqgOeG6rOG6oOG7jcOS4bu44bumRnbhuqDDk+G7jOG6puG7jOG6oEjhu5zhuqrhu5rhuqDEguG6osOD4bqwLcSC4bqiw4PhurLhuqAq4bqo4bqgSOG7uMavRuG6oFfDkuG6pjrhuqBXw5JK4bqg4buEReG7msOT4bqgw6rDk8OSw5ThuqDhu6xYOkpX4bqgVlPhuqDEguG6ti/Dqm8t4bqpw6DDqsOh4bqg4buaw5Phuqg64bqgxILhuqQvw4PEgi/EguG6osOD4bqy4bqgKkvhuqAq4buMTEbhuqDDksOZ4bqgV+G7rsav4bqgP0N24bqgV8OSUuG7muG6oMOS4buc4bqo4bua4bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqBww6HDquG7jeG6veG6oFfhu67EqOG7muG6oEjDlOG6puG6oOG7hOG6qOG7muG6oMOSWDpM4bua4bqgOeG6rOG6oOG7jcOS4bu44bumRuG6oCrhu6bhu4zhuqDGoEBG4bqgw5LDmeG6oFfhu67Gr+G6oFfDklLhu5p24bqg4buEQuG7muG6oMOq4buN4bq94bqg4buW4bqo4bqg4bqu4bqi4bqgV+G7ruG7jExY4bqgSFThu5rDk3fhuqDhu485w6rDoeG6oMOSWDpM4bua4bqgOeG6puG7muG6oMOS4bqo4buaw5LhuqBhw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfhu67DleG7msOS4bqgw5Lhuqjhu5rDkuG6oEhV4buaw5PhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oMOqw5PDksOU4bqg4busWDpKV+G6oMOD4bqy4bqgRuG7tOG6puG6oDlh4bqp4bqgw6BC4buaw5PhuqDhu4RV4bqgV+G7kOG7msOS4bqg4buNw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG6qeG7ouG6puG6oCpL4bqgV+G6rOG7jOG6oEbhu6ThuqBGw4pY4bqg4buaw5Phuqjhu5rDkuG6oOG7mlLhu5rDk+G6oOG7msOTw5Lhu4xM4buw4bqgV8OSSeG7nOG6oMOS4bu44bum4buaw5PhuqDhu5rhurzhu5rDk+G6oEbhuqbhu5zhuqDhu5pE4buaw5PhuqBWWMOKV3bhuqBGw5LDilfhuqDhu5bhu7jGr+G7msOTduG6oOG7hEvhu5rhuqAqJeG7msOT4buv4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqg4buww5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oOG6rOG7muG6oEbDklg6TeG7muG6oEjDmuG7jOG6oEjDilfhuqBX4buuVOG7msOT4bqg4buWWeG6puG6oOG7mkThu5rDk+G6oFZYw4pXduG6oMOS4buMTFjhuqDhu6xYQuG6oFfDksOK4buw4bqgVuG6puG7msOT4bqgRuG6rEbhuqBG4bq8OuG6oFfhu65U4buaw5PhuqDhu5TDkuG6rEbhuqAq4bqo4bqg4buUSlfhuqDDksav4buw4bqg4buaWFLhu4zhuqBX4buuVOG7msOT4bqgV8OS4bu0OuG6oFZC4bua4bqgSE3huqBG4bui4bqgw5Lhu4xMWOG6oOG7rFhC4bqg4buU4buM4buaw5LhuqBXSuG6oEbhuqbhu5zhuqDDkuG7pOG7muG6oFfhu67EqOG7muG6oEjDlOG6puG6oOG7hOG6qOG7muG6oMOSWDpM4bua4bqgOeG6rOG6oOG7jcOS4bu44bumRuG6oMOT4buM4bqm4buM4bqgSOG7nOG6quG7muG6oMSC4bqiw4PhurQtxILhuqLEguG6onfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu7NJxqDhu7Vhw5JZ4bqgV+G7ruG7oOG7msOT4bqgKuG6qOG6oEjhuqbhuqBH4bqq4buaw5PhuqDDkuG7ouG6puG6oEbhuqxG4bqgw5LDleG7msOS4bqgV8OSQEbhuqBXWDrEqOG7muG6oFfhu65YOkvhu5p24bqgKuG7gOG7muG6oEhV4buaw5PhuqDDk+G7ouG7sOG6oOG7sMOS4bq+4bua4bqg4bua4bq84buaw5PhuqBG4bqm4buc4bqgO+G6oFfDkkBGduG6oFfhu67huqxGw5LhuqDhu5rDkuG7jEzGoOG6oEbhu7ThuqbhuqBG4bqs4bua4bqg4buEVXbhuqBIQuG7msOT4bqgKuG7jMSo4bua4bqgKuG6qOG6oOG7rFjhur7hu5rhuqBGw5JZ4buaw5PhuqDhu5rDkuG6vOG7muG6oEfhurzhu5rhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqBww6HDquG7jeG6veG7sy9JxqDhu7Xhu7MvVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buN4buu4buc4buaw5PhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oOG7mkTGoOG6oOG7rFjhuqbhuqBGUuG7msOT4bqgV+G6rEbhuqBXWDrEqOG7muG6oFfhu65YOkvhu5p24bqgKuG7gOG7muG6oEhV4buaw5PhuqBww6HDquG7jeG6veG6oFfhu67EqOG7muG6oEjDlOG6puG6oOG7hOG6qOG7muG6oMOSWDpM4bua4bqgSOG7uMavRuG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgV8OS4bu4xajhu5rDk+G6oD9YOsSo4bua4bqgSOG6puG6oEfhuqrhu5rDk+G6oCpL4bqgw5LDleG7msOS4bqgV8OSQEZ24bqg4buww5Lhu5zhu5rDk+G6oOG7sMOSWeG6oCpL4bqg4buaVeG7jOG6oEdY4buaw5N24bqgSEPhuqBX4bqq4buc4bqgSOG7uMavRuG6oEbDklg6TeG7muG6oOG7hOG7jErhu5rhuqAqS+G6oMagw4lX4bqg4buaw5Lhu4Dhu5rhuqBXw5JARuG6oEbhu7ThuqbhuqBG4bqs4bua4bqg4buEVeG6oCrhuqjhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqgR+G6vOG7muG7r+G6oOG7muG6vOG7msOT4bqgRuG6puG7nOG6oFfhu67huqxGw5LhuqDhu5rDkuG7jEzGoOG6oEbDiuG7sOG6oOG7tDp24bqgRsOS4buO4buaw5LhuqDhu6xYOkvhu5rhuqAq4bqo4bqgV8OSWOG6oMOSWVfhuqBI4bu4xq9G4bqgVj3huqDhu6xY4bqm4bua4bqgV+G6vMag4bqgSFThu5rDk+G6oFfDleG7msOS4bqgw5Lhu7jhu6jhu5rDk+G6oEDhu5rDk+G6oFc94bqgw5Phu4zhuqxG4bqgV8OS4bqmxqDhuqDDk+G7jOG6puG6oEbhu7ThuqbhuqBG4bqsRuG6oFfhur7hu5rDk+G6oOG7luG7puG7sOG6oOG7msOS4bq84bua4bqgR+G6vOG7mnfhuqA5xKjhu5rhuqBG4bqq4buaw5LhuqBI4buiduG6oOG6qVg6TOG7muG6oOG7tDp24bqg4buPOcOqw6F24bqg4bq9w4lX4bqgV+G7ruG7gOG7muG6oOG7jcOa4bqg4busWFNG4bqgw5JYOkzhu5rhuqBIQ+G6oMOSWDrhuqBIVeG7msOT4bqgV+G7nOG6qOG7muG6oOG7hFXhuqDDkkzhuqBXw5JT4buaw5PhuqBGw5Lhu47hu5rDkuG6oFfhu67DlHbhuqBG4bqsRuG6oFfhur7hu5rDk+G6oOG7luG7puG7sOG6oOG7msOS4bq84bua4bqgR+G6vOG7muG6oFfDkuG6psag4bqgw5Phu4zhuqbhuqBG4bqsRuG6oOG7mlXhu4zhuqBHWOG7msOT4bqg4buww5LhuqxX4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqDhu5pS4buaw5PhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sOG6oHDDocOq4buN4bq94bqgV+G7rsSo4bua4bqgSMOU4bqm4bqg4buE4bqo4bua4bqgw5JYOkzhu5p34bqg4bqpVeG7jOG6oOG7sMOS4buy4bqg4buaJeG6oOG7sMOS4bqsV+G6oEhV4buaw5PhuqDhu7DDkuG7nOG7msOT4bqgV+G7ruG6qOG7nOG6oFfDkuG7jOG6oEhY4bqm4bqg4oCcbsOS4buy4bqg4buaJeG6oEbDkljhu5rDk+G6oFfhuqY64bqgcMOhw6rhu43hur3igJ134bqgw6Dhu5zhuqjhu5rhuqBXw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG7muG7jMSo4bua4bqg4buww5LhuqxX4bqgSFXhu5rDk+G6oOG7sMOS4buc4buaw5PhuqBX4buu4bqo4buc4bqg4oCc4buNWMOa4buM4bqgV+G7ruG7iuG6oDnhuqzhuqDhu43DkuG7uOG7pkbhuqBGw5JY4buaw5PhuqBX4bqmOuG6oHDDocOq4buN4bq94oCdduG6oOG6vcOJV+G6oFfhu67hu4Dhu5rhuqBXw5rhuqDhu6xYU0bhuqAq4bum4buM4bqg4buww5Lhu5zhu5rDk+G6oFfhu67huqjhu5zhuqDigJzhu43hu5zhuqjhu5rhuqBH4bq84bua4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgSMWo4buM4bqgVlPhu5rDk+G6oCpE4bua4bqgw5Lhu6LhuqbhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDDk+G7jOG6puG7jOG6oEjhu5zhuqrhu5rhuqDGoOG7puG7jOG6oMOTxJDhu5rhuqAq4bum4buM4bqgcMOhw6rhu43hur3igJ134bqg4bqpVeG7jOG6oOG7mlLhu5rDk+G6oEfhurzhu5rhuqDDklg6TOG7muG7r+G6oOG6qVXhu4zhuqBhPVjhuqBGw5Lhu4xK4bua4bqg4buE4buM4buaw5LhuqDDklg6TOG7muG6oOG7lDvhuqAqROG7muG6oOG7hELhu5rhuqDhu7DDklPhu4zhuqDDksav4buw4bqgKuG7puG7jOG6oOG7msOT4bqo4buaw5LhuqDhu5pS4buaw5PhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sOG6oCpL4bqgcMOhw6rhu43hur3huqDhu5Y94bqm4bqgRsOS4bug4bua4bqgRuG6rEbhuqBX4buMxKhY4bqgRsOS4buO4bqgRsOS4buQ4bqgSOG6quG7nOG6oMOSVeG7jOG6oEbhu6ThuqBW4buoduG6oMOSVeG7jOG6oCrhu4zEqOG7muG6oOG7sMOSU+G7jOG6oMOSxq/hu7DhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7mnfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7n+G7puG7jOG6oEbhuqxGw5LhuqDhu5bhuqjGoOG6oEjhu6J24bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgw4PhuqLhuqDhu5pExqDhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oEbDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqDGoOG7skbhuqBX4buMxKhY4bqg4busWFNG4bqgw5Phu4zhuqbhuqAqS+G6oHDDocOq4buN4bq94bqgecSC4bqiw4PhuqItxILhuqLDg+G6pMO9duG6oMOSWDpM4bua4bqgOeG6rOG6oOG7jcOS4bu44bumRuG6oEhD4bqgSOG6qlfhuqBI4bu4xq9G4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5RKV+G6oOG7rFhC4bqgSOG6rOG7msOT4bqgw5PDkuG7jOG6oOG7msOS4buA4buaduG6oEbhu7LhuqBXw5JN4but4buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu7Phu4Thu7Xhuqnhu7Mv4buE4bu1WDrhuqBIVeG7msOT4bqgKlPhu5rhuqDhu7DDkuG7skbhuqAq4buy4bqgRsOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oHDDocOq4buN4bq9d+G6oOG6reG7jOG6puG7jOG6oEjhu5zhuqrhu5rhuqDEguG6osOD4bqkLcSC4bqixILhuqLhuqDhu5rDk1hU4bua4bqg4buWPUbhuqDDklg64bqgSFXhu5rDk+G6oCpT4bua4bqgSE3huqBww6HDquG7jeG6veG6oEbhu7ThuqbhuqDDklg6TOG7muG6oEbDkuG7tOG6oDpKWOG6oFcj4bqgKlPhu5rhuqDhu5ZU4buaw5PhuqDDk8OSw43hu7DhuqBG4bu04bqm4bqgRuG6rEbhuqBHPeG6oOG6rOG7muG6oFfDklhVRuG6oEbhuqxG4bqgRsOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oOG6veG7jW/huq3huqDhu5bhuqjhuqDhuqThuqLhuqR24bq04bqy4bqgVyHhuqBIVOG7msOT4bqgeUbDkuG7jErGoOG6oMSCw4N24bqk4bqyxrDDveG6oCrhuqjhuqDhu5rDk1hU4bua4bqgKlPhu5rhuqBX4buO4bua4bqgR+G7suG7msOT4bqgSOG6vljhuqBX4bu44bqgRsOS4buc4bqg4buww5LhuqxX4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqBWQuG7muG6oD9Yw4pXduG6oOG7muG6vOG7msOT4bqgRuG6puG7nOG6oFfDkljhuqDhu5rDkuG7gOG7sOG6oOG7luG6qOG6oMSCd+G6tuG6tOG6tnbEgsSC4bqgVyHhuqBIVOG7msOT4bqgeUbDkuG7jErGoOG6oOG6ssSCdsOD4bq2xrDDveG7r+G6oCpT4bua4bqgw5JYOuG6oEhV4buaw5PhuqBXI+G6oEfhu5zhuqbhu5rDkuG6oOG7msOTw5Lhu4xM4buw4bqg4buW4bqo4bqg4bqk4bqiduG6sOG6ruG6oFfhu67hu4xMWOG6oEhU4buaw5PhuqB5RsOS4buMSsag4bqgxIJ2w4PhuqTGsMO94buv4bqgKlPhu5rhuqBH4bq84bua4bqgSOG7ouG7msOT4bqgw5Phu6Lhu7DhuqDhu5bhuqjhuqDEgsOCxIJ2w4LDg+G6oFch4bqgSFThu5rDk3bhuqB5RsOS4buMSsag4bqg4bqydsOCw4PGsMO9d+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buz4buE4bu14bqp4buzL+G7hOG7tUzhuqBXw5JT4buaw5PhuqDDk+G7jOG6puG7nOG6oFfDklLhu5rhuqDhu5pS4buaw5PhuqBXw5JS4bua4bqgV+G7rsSo4bua4bqgSMOU4bqm4bqg4buE4bqo4bua4bqgSOG7uMavRuG6oEjhur5Y4bqgV+G7uOG6oD/hurw64bqgxqDhu6bhu4x24bqg4bua4bq84buaw5PhuqBGw4rhu7B24bqgRkLhu4zhuqBX4bqq4buc4bqgSOG6rOG7sOG6oEDhu5rDk+G6oOG7msOSWOG6oEbhur5Y4bqgSOG7jOG6oOG7luG6quG7jOG6oEbhu7ThuqbhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqgR+G6vOG7mnfhuqDDsuG7nOG6oCrhu6bhu4zhuqDhu5pExqDhuqDEguG6osOD4bqiduG6oEhD4bqgRuG7ouG6oMOD4bqw4bqyduG6tuG7lMag4bqgSOG7uMWo4buaw5PhuqDDklg6TOG7muG7r+G6oMODw4PEguG7lMag4bqgSOG7uMWo4buaw5PhuqA/Q+G7r+G6oMSC4bqy4bqiduG6sOG6pOG7lMag4bqgSOG7uMWo4buaw5PhuqBXw5JS4buaduG6oOG7msOTUeG6oD/hu6LGoOG6oCrhuqjhuqDEguG6rnbhurTDg+G7lMag4bqgSOG7uMWo4buaw5PhuqDhu5pV4buM4bqgSFThu5rDk+G6oEjhu7jGr0bhuqDhu5rhurzhu5rDk+G6oEbDiuG7sHbhuqBGQuG7jOG6oFfhuqrhu5x24bqgP+G6vDrhuqDGoOG7puG7jHfhuqDhu43DmuG7msOT4bqgVlPhuqAqU+G7muG6oEjhur5Y4bqgV+G7uOG6oEbDkuG7nOG6oOG7luG7kuG7msOS4bqgKj1G4bqgw5Phu4zhuqbhu5zhuqBXw5JS4buaw5PhuqDhu5bhuqjhuqDhurThurLhurZ24bqk4bqgVyHhuqBIVOG7msOTd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14bqpTOG6oFfDklPhu5rDk+G6oFfDklgh4bqg4buWxq/hu4zhuqBX4buuxKjhu5rhuqBIw5ThuqbhuqDhu4Thuqjhu5rhuqDDklg6TOG7muG6oEbhu6ThuqDhu4RC4bua4bqgSOG6rOG7sOG6oEDhu5rDk+G6oDrEqFjhuqBG4bq+WOG6oFZC4bua4bqgP1jDilfhuqAq4bqo4bqgR+G6vOG7muG6oFbhu4zhu5rDknfhuqDhu40j4bqg4buaRMag4bqgxILhuqLDg+G6ouG6oEhK4bua4bqg4bua4bqmOnbhuqDDklg6TOG7muG6oEhD4bqg4buW4bqoxqDhuqDGoOG7puG7jHbhuqBGQuG7jOG6oFfhuqrhu5x24bqg4bua4bq84buaw5PhuqBGw4rhu7DhuqBI4bu4xq9G4bqg4bq24bqiduG6suG6tuG7lMag4bqg4buUxKjhu5rDkuG6oMag4bu44buk4buaw5Phu6/huqA/4bq8OuG6oMag4bum4buMduG6oFYk4bqm4bqgRsOSJeG6pnbhuqDhu5rhurzhu5rDk+G6oEbDiuG7sOG6oEjhu7jGr0bhuqDhurDhuqLhuqBGUuG7msOT4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqBXw5JYIeG6oOG7lsav4buMd3fhuqDDoErhu5rhuqDhu5rhuqY64bqgV+G7nOG6qOG7muG6oMOSWDpM4bua4bqgRuG7ouG6oMOD4bq2L8SCxILhuqA/Q+G6oEjhuqpX4bqgV+G7jMSoWOG6oEbDkuG7juG6oFfDklgh4bqg4buWxq/hu4x34bqg4buNw5rhu5rDk+G6oOG7lOG7jOG7msOS4bqg4buww5Lhu47huqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oFfhu4zEqFjhuqBGw5Lhu47hu63huqDhurbhurZ24bqy4bqk4bqgVyHhuqBIVOG7msOTd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14bqpTOG6oFfDklPhu5rDk+G6oEjhu4xM4bua4bqg4buWWFLhu5rhuqBI4bu4xq9G4bqg4busWOG6puG7muG6oFfhurzGoOG6oEjhur5Y4bqgV+G7uHbhuqBISuG7muG6oOG7muG6pjrhuqBG4bui4bqgw4PhurQvxILEguG6oD9D4buv4bqgw4PhuqTDgy/EguG6ouG6ouG6oFfDklLhu5rhuqBI4bqqV+G6oFfhu4zEqFjhuqBGw5Lhu47huqBI4buMTOG7mnfhuqDhuqlM4bqgV8OSU+G7msOT4bqgSOG7jEzhu5rhuqBG4buk4bqg4buEQuG7muG6oEhCxqDhuqDhu4RC4buc4bqgOsSoWOG6oEbhur5Y4bqg4buUKOG6oFfDkljhu4BX4bqgRuG7tOG6puG6oOG7msOT4bqo4buaw5LhuqBI4buMTOG7mnfhuqDhu40h4bqg4buWTOG6oMOSVeG6oFYk4bqgR+G7suG7msOT4bqgSOG7jEzhu5rhuqBXw5Lhu7jFqOG7msOT4bqgP1g6xKjhu5p24bqg4bqm4bua4bqgV+G7nOG6qOG7muG6oFcj4bqgRuG6rEbhuqDhu5rDk1hU4bua4bqg4buW4bqo4bqg4bqk4bq0duG6tMawd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1cOG6vDrhuqBHPeG7msOTduG6oOG7muG6vOG7msOT4bqgRsOK4buw4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDDkuG7oEbhuqBG4bqsRuG6oEbDiuG7sOG6oEhCxqDhuqDhu4RC4buc4bqgKkvhuqBG4buk4bqgVuG7qOG6oCrhu4BX4bqgRsOSw4pX4bqgKuG6qOG6oFfhu67huqbhu5rDk+G6oFfDkuG7jEpX4bqg4buEw5ThuqBH4bqqOuG6oMOS4bugRnbhuqDDk+G7ouG7sOG6oOG7sMOS4bq+4bua4bqg4bua4bq84buaw5PhuqBG4bqm4buc4bqgRsOSw4pX4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oMOT4buM4bqs4buc4bqgR+G7skbhuqBX4buc4bqo4bua4bqgR+G7jEzhu5p34bqg4buN4buu4buc4buaw5PhuqDDg+G6ouG6oOG7mkTGoOG6oEhD4bqgRkLhu4zhuqBX4bqq4bucduG6oOG7muG6vOG7msOT4bqgRsOK4buwduG6oD/hurw64bqgxqDhu6bhu4zhuqBI4bu4xq9G4bqg4bqwxILhuqBGUuG7msOT4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqBXw5JYVUbhuqDhu5rDk+G6qOG7msOS4bqgw5Phu4zhuqzhu5zhuqBH4buyRuG6oOG7rFhC4bua4bqg4buWO3fhuqDhu43hu67hu4xN4bua4bqg4buUw5Lhuqbhu4zhuqDhu5rDkuG7jEtY4bqgRsOS4buO4buaw5LhuqBW4bqsRsOS4bqgw5LDmeG6oFfhu67Gr+G6oCpL4bqgw5Phu4zhuqzhu5zhuqBH4buyRuG6oEjhuqjhu5zhuqBX4bqq4bucd+G6oOG7jcOa4buaw5PhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oOG7sMOS4buO4but4bqg4bq24bqwduG6tMOC4bqgVyHhuqBIVOG7msOTd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w7JC4bua4bqgP1jDilfhuqDhu5pS4buaw5N24bqg4buW4bq8xqB24bqgV8OS4bu0OuG6oFZC4bua4bqg4buaw5Phuqg64bqgRuG6qOG7msOT4bqg4buww5LhuqxX4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqDDk+G7ouG7sOG6oOG7sMOS4bq+4bua4bqg4bua4bq84buaw5PhuqBG4bqm4buc4bqgSMWo4buM4bqgVlPhu5rDk+G6oCrhu4BX4bqgRsOSw4pXduG6oFfhu4zhu5rDkuG6oFfDkuG6vuG7muG6oEbDkuG7nOG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBH4bq84buad+G6oMOyQuG7muG6oD9Yw4pX4bqg4buaUuG7msOTduG6oOG7luG6vMagduG6oFfDklgh4bqgVkLhu5rhuqDhu7DDkuG6rFfhuqBX4buu4buMTeG7muG6oFfDkknhu5zhuqDDkuG7uOG7puG7msOT4bqgVkLhu5rhuqA/WMOKV+G6oMOS4bqo4buaw5PhuqDDkuG7nOG6rOG6oMOTxJDhu5rhuqAq4bum4buM4bqg4buUw5Lhuqbhu4zhuqBXw5LhuqxG4bqgV+G7jEvGoOG6oOG7mkThu5rDk+G6oEbhu7ThuqbhuqBXI+G7msOT4bqgKsOd4buaw5N34bqg4bqt4buM4bqs4bqgV+G7rsOU4bqgVkLhu5rhuqA/WMOKV+G6oOG7msOT4bqo4buaw5LhuqDhu5pS4buaw5PhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sOG6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqixILhuqLhuqDhu7jhu6ZG4bqgSOG6qlfhuqDDg3fDgsOD4bqidsOC4bqy4bqgVyHhuqBIVOG7msOT4bqgeVfDkknhu5zhuqDDk+G7jOG6rOG6oFbhu5zhuqBW4bqs4buaw5LhuqDhu5pExqDhuqDEguG6osOD4bqiw7134bqg4buNU0bhuqBIVeG6oFdE4buaw5PhuqDDk+G7jOG6rOG6oFfhu67DlOG6oFZC4bua4bqgP1jDilfhuqDhu5rDk+G6qOG7msOS4bqg4buaUuG7msOT4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqDhu4TDleG7msOS4bqg4busWOG6vOG7muG6oMOT4buM4bqm4buM4bqgSOG7nOG6quG7muG6oMSC4bqiw4PhuqLhuqDigJPhuqDEguG6osSC4bqi4bqgSOG6qlfhuqDDg8ODduG6ouG6tsaw4buv4bqgVyHhuqBX4buu4bug4buaw5PhuqDhu5rDk+G6qOG7msOS4bqg4buaUuG7msOTduG6oOG7luG6vMagduG6oFfDklgh4bqgVkLhu5rhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqBG4buk4bqgRsOKWOG6oOG7lOG7jOG7msOS4bqgV0rhuqBG4bu04bqm4bqgw5JYOkzhu5rhuqBGw5JYOk3hu5rhuqBHw5RGw5LhuqBXw5JJ4buc4bqgw5Lhu7jhu6bhu5rDk+G6oFfhu45Gw5LhuqBGPUbhuqDDk+G7jELGoOG6oFcj4bqg4bq24bquduG6sMaw4bqg4buaRMag4bqgxILhuqLDg+G6ouG6oD9YU+G7msOT4bqgRuG7nuG7muG6oOG6ruG6pHbEgsaw4bqg4buaRMag4bqgxILhuqLEguG6onfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7jeG7ruG7nOG7msOT4bqgRsOSROG7muG6oOG7mlhS4buMduG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgV+G6rOG7jOG6oEbhu6ThuqBGw4pY4bqg4buaw5Phuqjhu5rDkuG6oOG7mlLhu5rDk+G6oOG7msOTw5Lhu4xM4buwduG6oFfhu4Dhu5rhuqBH4buy4buaw5PhuqDhu5bGr+G7jOG6oFfDkkrhuqBG4bu04bqm4bqgSMOU4bqm4bqg4buww5Lhu7jhu6Thu5rDk3bhuqDDklg6TOG7muG6oDnhuqzhuqDhu43DkuG7uOG7pkbhuqA/4bq8OuG6oEc94buaw5PhuqBX4buu4buMTeG7muG6oOG7lMOS4bqm4buM4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqDDqsOTw5LDlOG6oOG7rFg6SlfhuqDhuqLhurAtw6pvLzlh4bqp4bqgKkvhuqDigJzhuqBuw5LhuqxX4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqBGw5JE4bua4bqg4buaWFLhu4zhuqAq4buAV+G6oOG7mlhS4buM4bqgRuG7ouG6oOG7lsav4buM4bqgV8OSSuG6oMOT4buM4bqm4buM4bqgSOG7nOG6quG7muG6oMSC4bqiw4PhurbhuqDigJPhuqDEguG6osSC4bqi4oCd4bqg4buWPeG6puG6oEbDkuG7oOG7muG6oOG6suG6oOG7luG7nOG6quG7jOG6oCrhu4BX4bqg4buaWFLhu4zhuqDhu5bhuqjhuqBX4buu4bq8WHbhuqDhu4Thu5524bqgR8SoduG6oOG7lsav4bua4bqgRlB24bqgw5PhuqjhuqBIVOG7jHbhuqAqw5RX4bqgYcOa4bqg4bq74bu24buaw5PhuqBGw5Lhu5DhuqBI4bqq4buc4bqgRuG6rEbhuqA/Q+G6oEZE4bua4bqgRkDhuqBI4buMS1jhuqDhu5Thu4xM4bua4bqgRuG7suG6oFfDkk3huqBG4bu04bqm4bqgSMOU4bqm4bqg4buww5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oEhN4bqg4buWPeG6puG6oEbDkuG7oOG7muG6oFfhu67hu4xN4bua4bqg4buUw5Lhuqbhu4zhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7mnfhuqDhu43DmuG7msOT4bqgSOG6qOG7muG6oFfhu67hurxY4bqgRuG7ouG6oMSC4bqid8SC4bq2w4LhuqBG4buc4bua4buv4bqgSOG6qOG7muG6oOG7hOG7nuG6oMOD4bq2d8OC4bqk4bqw4bqgRuG7nOG7mnbhuqBI4bqo4bua4bqg4buWxq/hu5rhuqDDg+G6pHfhuqThuqLhuqLhuqBG4buc4bua4buv4bqg4bqt4buM4bqm4bqgRuG6vsag4bqg4bqyxILhuqLhuqDhu5rDk8OSw5Xhu5rhuqBG4buc4buad+G6oOG7jcOa4buaw5PhuqBWQuG7muG6oOG7luG7uMav4buaw5PhuqBXw5LDlFfhuqDDkuG7pOG7jOG6oD9Yw4pX4bqgRsOSWFThu5rDk+G6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqixILhuqLhuqDhu7jhu6ZG4bqgSOG6qlfhuqDDg+G6tnbDgsOD4bqg4buaw5PDksOV4bua4bqgV8OK4bua4bqgV0Thu5rDk+G6oMOTw4rhu7DhuqBIUuG7jOG6oFbhu5zhuqAq4bum4buM4bqg4buaRMag4bqgxILhuqLDg+G6ouG6oHnhu5pExqDhuqDEguG6osOD4bqi4bqgSOG6qlfhuqDhurJ2w4LDg+G6pOG6oOG7msOTw5LDleG7muG6oFfDiuG7msO94buv4bqgRsOSROG7muG6oOG7mlhS4buM4bqgRsOS4buMSsag4bqgRsOS4buMSsag4bqg4bq24bqixrDhuqBG4buk4bqgRsOKWOG6oMOT4buM4bqs4bqgV+G7rsOU4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqg4buaUuG7msOT4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7B34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu43hu67hu5zhu5rDk+G6oOG7luG7kuG7msOS4bqgKj1G4bqg4buW4bq8xqDhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sHbhuqBXw5rhu5rDk+G6oEfhu4xM4bua4bqgV+G7jkbDkuG6oOG7riPhu5rDk+G6oFfhu5zhuqjhu5rhuqDDklg6TOG7muG6oFfDkknhu5zhuqDhu6xYOkpX4bqgSMOU4buaw5LhuqDhu7DDksSo4bqgR1g6TFfhuqBG4bu04bqm4bqg4buPOcOqw6HhuqBX4buQ4buaw5LhuqDhu43DkuG6puG7msOS4bqg4bqp4buc4bqs4bqgecSC4bqiw4PhurItxILhuqLEguG6tsO94bqg4bq24bqwd+G6sOG6ruG6pHbDg8OCw5LhuqZ24bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgSOG7ouG6oOG7riPhu5rDk+G6oFZC4bua4bqgP1jDilfhuqDhuq7EgnfEguG6tMOC4bqidsOCw4PDkuG6pnbhuqDhu64j4buaw5PhuqBIw4lG4bqgR+G7suG7msOT4bqgw4PEgnfhuqLhurbhurR24bq0w4LDkuG6pnbhuqDhu64j4buaw5PhuqDhu7DDkuG7nuG7msOT4bqgw5JVw4PhuqJ3w4PDg+G6onbhurbhuqTDkuG6pnfhuqDDoEPhuqBX4buu4buMTeG7muG6oOG7lMOS4bqm4buM4bqg4buu4bqo4bqgVuG7nOG6rFfhuqBI4buMS1jhuqBGw5Lhu5Dhu5rDkuG6oOG7rFg64bqgw5Lhu5zhuqpGw5LhuqDhuq7huqDhu5bhu5zhuqrhu4zhuqDhu64j4buaw5N24bqgw5Phu4zhuqbhu5zhuqBIw4pXduG6oMOT4buM4bqm4buc4bqg4buuI+G7msOT4bqgSErhu5rhuqBGw5Lhu7ThuqDDklV24bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqDhu5TDkuG6puG7jOG6oCrhuqjhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oEbDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqBX4buuVOG7msOT4bqg4buuI+G7msOT4bqgw5PDmeG6oOG7luG7puG7mnfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7jeG7ruG7nOG7msOT4bqg4buW4buS4buaw5LhuqAqPUbhuqBXw5Lhu7Q64bqgVkLhu5rhuqDhu7DDkuG6rFfhuqBX4buu4buMTeG7muG6oEZC4bqgKkvhuqDhu5TDkuG6puG7jOG6oFfDkuG6rEbhuqBI4bqs4buaw5LhuqDhu4TEkFfhuqAq4bqo4bqg4buaWFLhu4zhuqBX4buuVOG7msOT4buv4bqg4buaRMag4bqgxILhuqLEguG6onbhuqBH4buMTOG7muG6oFfhu45Gw5LhuqDhu5pYUuG7jOG6oFfhu65U4buaw5PhuqBXw5Lhu7Q64bqgVkLhu5rhuqBI4bqqV+G6oMSC4bq04bqiduG6suG6oMOS4bqm4bqgV0Thu5rDk+G6oOG6pOG6ouG6oMOS4bqm4bqgVuG7nOG6oCrhu6bhu4zhuqDhu5pExqDhuqDEguG6osOD4bqi4buv4bqgVkLhu5rhuqDhu5bhu7jGr+G7msOT4bqg4buaWFLhu4zhuqBX4buuVOG7msOTduG6oOG7lMOS4bqm4buM4bqgV8OS4bqsRuG6oFfDkuG7tDrhuqBWQuG7muG6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqixILhuqLhuqDhu7jhu6ZG4bqgSOG6qlfhuqDhu5bhuqjhuqDDg3fhuq7huqLhuqLhuqBXw4rhu5rhuqDhu4RF4buaw5PhuqDDg+G6tOG6pMaw4bqgVuG7nOG6oCrhu6bhu4zhuqDhu5pExqDhuqDEguG6osOD4bqi4bqgecSC4bqiw4PhuqLhuqDhu5bhuqjhuqDhurTEguG6sOG6oFfDiuG7msO9d+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w7JC4bua4bqgP1jDilfhuqDhu7DDkuG6rFfhuqBX4buu4buMTeG7muG6oOG7luG6qMag4bqgRsOS4buc4bqgSMWo4buM4bqgVlPhu5rDk+G6oCrhu4BX4bqgRsOSw4pX4bqgV+G7jOG7msOS4bqgV8OS4bq+4bua4bqgRuG7tOG6puG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBH4bq84bua4bqgSOG7uMavRuG6oOG7muG6vOG7msOT4bqg4buWxKjhu5rhuqDhu65R4bqg4buuTFd24bqgV8OSWOG6oOG7msOS4buA4buw4bqg4buEw5Xhu5rDkuG6oOG7rFjhurzhu5rhuqBI4bq+WOG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBXI+G6oOG6pOG6oFfhu67hu4xMWOG6oEhU4buaw5PhuqDhu5pExqDhuqDEguG6osOD4bqi4bqgSErhu5rhuqDhu5pExqDhuqDEguG6osSC4bqi4bqg4bu44bumRuG6oEjhuqpX4bqg4bqu4bqi4bqgV+G7ruG7jExY4bqgSFThu5rDky/hu5rDk+G7uMWo4buML+G7mkTGoOG6oFdE4buaw5PhuqDDk8OK4buw4bqg4bquduG6ruG6oOG7luG6vuG7mnfhuqDhu40h4bqg4buWTOG6oMOSVeG6oOG7msOTw5LDqOG7nOG6oMOT4buMQsag4bqg4buaw5Lhuqbhu5rDkuG6oFcj4bqg4bqw4bqyxrDhuqDhu5pExqDhuqDEguG6osOD4bqi4bqgP1hT4buaw5PhuqBG4bue4bua4bqgw4LGsOG6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqixILhuqJ34bqgw6BK4bua4bqg4bua4bqmOnbhuqBG4bui4bqg4bqwL8SCxILhuqA/Q+G6oEjhuqpX4bqgV+G7jMSoWOG6oEbDkuG7juG6oFfDkljhuqDhu5rDkuG7gOG7sHbhuqDhurIvxILEguG6oD9D4bqgSOG6qlfhuqBX4buMxKhY4bqgRsOS4buO4bqgw5JV4bqg4buaw5PDksOo4bucduG6oMSCxIIvxILEguG6oD9D4bqgSOG6qlfhuqBX4buMxKhY4bqgRsOS4buO4bqg4buW4bqm4buc4bqgSFXhu5rDk+G6oEbhu6LhuqAq4buMTEbhuqDhu5bhuqjGoOG6oOG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7U5U+G7muG6oOG7luG6qHbhu7MvVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG6oEZS4buaw5PhuqBX4bqsRuG6oCpM4bqgVuG7jOG7msOS4bqgxqBS4buM4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu5pS4buaw5PhuqBXw5JS4bua4but4bqg4buNw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oGHDkuG7kOG6oFfDksOU4bqgVlPhuqDEguG6pC1h4buNL+G6qeG7j+G6oEbhu7ThuqbhuqA54bqm4bua4bqg4buNw5Lhu7jFqOG7msOT4bqgKuG7suG6oOG6qVg6TOG7muG6oOG7tDrhuqAqS+G6oFdE4buaw5PhuqBG4bu4xajhu5rDk+G6oFY94bqg4buWQ+G7msOS4bqgSOG6quG7nOG6oEbhu7ThuqbhuqBG4bqsRuG6oEbDiuG7sOG6oOG7tDrhuqDDoELhu5rDk+G6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqg4buww5Lhu5zhu5rDk+G6oFfhu67huqjhu5zhuqDDgOG7n0zhuqBW4buM4buaw5LhuqDGoFLhu4zhuqBX4buu4bu4xajhu5rDk8OA4bqgKuG6qOG6oMOARkLhu4zhuqBX4bqq4buc4bqgKuG7uMWo4bua4bqgV+G6quG7sMOAd+G6oMOg4buGOuG6oMag4bqq4buaw5LhuqBGUuG7msOT4bqgV+G6rEbhuqA/4bq8OuG6oEc94buaw5PhuqBGQuG7msOS4bqg4busWOG6puG7muG6oMagUuG7jOG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgP+G6puG7msOS4bqg4oCT4bqgVuG6qkbDkuG6oOKAk+G6oEjDjOG7sOG6oOG6puG7muG6oFfhu5zhuqjhu5rhu6/huqBG4bqsRuG6oFfDklLhu5rhuqDhu4RC4bua4bqgSEPhuqA/4bq8OuG6oEc94buaw5PhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqg4bu44bumRuG6oCpL4bqgw5Phu4wl4bqgw5PDleG7muG6oCpM4bqgVuG7jOG7msOS4bqgRsOSWOG7msOTduG6oOG7rFg64bqgSMOU4buaw5LhuqDhu5bDlEbDkuG6oFfDmuG7msOT4bqgKkzhuqBW4buM4buaw5LhuqBI4bu4xajhu5rDk+G6oOG7luG6qOG7msOTduG6oOG7msOTUeG6oD/hu6LGoOG6oOG7jlfhuqDhu5rDksOKV+G6oOG6osOD4bqgV1jhur7hu5rhuqDGoFVX4bqg4buW4bq+4buad+G6oOG7jeG7nOG6qOG7muG6oMOSWDpM4bua4bqgRuG7ouG6oOG6ouG6tuG6oOG7hEPhu4zhuqDhu67huqxG4bqgV+G7gOG7sOG6oFfhu65Y4buaw5PhuqBX4bqq4buM4bqg4bqi4bq24bqgP0Phu63huqA54bqm4bua4bqgYVLhu5rDk3bhuqDDoOG7jEvhu5rhuqDhu43hu65Y4buaw5N24bqgw6Dhu4xL4bua4bqg4bq74bu4duG6oOG6u+G7uOG7pOG7msOT4bqg4buN4buuWOG7msOT4bqgKuG6qOG6oOG6u+G7tuG7msOT4bqgw6rhu4zEqMagd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14bufROG7muG6oMOS4bui4bqm4bqg4oCT4bqgP0PhuqDDklXhu4x24bqg4busWFNG4bqg4buww5Lhu57hu5rDk+G6oOKAk+G6oOG6puG7muG6oOG7muG7jOG7msOS4bqgSOG7uMavRuG6oEhCxqDhuqDhu4RC4bucd+G6oOG6qVg6TOG7muG6oEhD4bqgV+G7gOG7sOG6oFfhu65Y4buaw5PhuqBI4buGOuG6oMag4bqq4buaw5LhuqAq4bqo4bqg4bua4bq84buaw5PhuqBG4bqm4buc4bqgRsOSw4pX4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oOG7sMOS4buc4buaw5PhuqBX4buu4bqo4buc4bqg4oCc4buN4buc4bqo4bua4bqgR+G6vOG7muG6oEjhu5zhuqjhu5rhuqDhu5RKV+G6oD/hurw64bqgRz3hu5rDk+G6oEjFqOG7jOG6oFZT4buaw5PhuqAqROG7muG6oMOS4buc4bqs4bqgw5PEkOG7muG6oCrhu6bhu4zhuqBww6HDquG7jeG6veKAneG6oOG7msOSRcag4bqg4bua4bq84buaw5PhuqBG4bqm4buc4bqg4buaw5Lhu4Dhu5rhuqBXw5JARnbhuqA74bqgV8OSQEbhuqBGw5LDiuG7sOG6oMOS4bqo4buaw5LhuqDhu7DDkuG6rOG7sOG6oOG7lljhu4BX4bqgKuG6qOG6oEbhuqxG4bqg4busWDrhuqBIw5Thu5rDkuG6oCpL4bqgKkThu5rhuqDDkuG7nOG6rOG6oEbhu7ThuqbhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqgR+G6vOG7mnfhuqBw4bq8OuG6oEc94buaw5N24bqgRuG7tOG7msOT4bqgRlPhuqAq4bqo4bqg4buww5LhuqxX4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqDDkkzhuqBXw5JT4buaw5PhuqBG4bqsRuG6oFfDkuG7jEpX4bqgRsOSSuG6oCpE4bua4bqgw5Lhu5zhuqx24bqgV8OSTeG6oFfDkuG6puG7nOG6oOG7qOG6oEbhu6ThuqBW4buo4bqgV+G6quG7nOG6oEjhu4xLWOG6oOG7lOG7jEzhu5rhuqBGw5Lhu5zhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqgR+G6vOG7muG6oOG7muG6vOG7msOT4bqgRuG6puG7nOG6oMagQEbhuqDDkuG7uOG7qOG7msOT4bqgV8OS4buyduG6oFfDkuG6psag4bqgw5Phu4zhuqbhuqBG4bqsRuG6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqAqROG7muG6oMOS4buc4bqsduG6oCpE4bua4bqg4buaw5PDkkzhuqBXw5JN4bqgR+G7skbhuqBXw5JN4bqgV8OS4bqm4bucd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1YcOd4buaw5PhuqAq4bum4buM4bqgSOG7onbhuqDhu7DDkuG6rFfhuqBX4buu4buMTeG7muG6oOG7lOG7jOG7msOS4bqgV0p24bqgKkThu5rhuqDDkuG7ouG6pnbhuqA/Q+G6oMOSVeG7jOG6oMOSTOG6oFfDklPhu5rDk+G6oEbDkuG7juG7msOS4bqgV+G7rsOU4bqgRuG7tOG6puG6oMOSWDpM4bua4bqgSELGoOG6oOG7hELhu5zhuqAqJeG7msOT4bqgxqDhuqrhu5rDknbhuqDDkuG7nOG6qlfhuqBIVeG7msOT4bqgw5Lhu4xMWOG6oOG7lj1GduG6oMOS4buMTFjhuqDhu6xYQnbhuqDhu6xYU0bhuqDhu7DDkuG7nuG7msOT4bqg4oCT4bqg4bqm4bua4bqg4bua4buM4buaw5LhuqBI4bu4xq9G4bqgw5Phu4wl4bqgKiXhu5rDk3fhuqDDoErhu5rhuqDhu5rhuqY64bqgV+G7nOG6qOG7muG6oMOSWDpM4bua4bqgRuG7ouG6oMSCxIIvxILEguG6oD9D4bqgSOG6qlfhuqBX4buMxKhY4bqgRsOS4buO4bqgVlPhuqDDg+G6pOG6oCpL4bqg4busWFNG4bqg4buww5Lhu57hu5rDk+G6oCrhuqjhuqDhuqbhu5rhuqDhu5rhu4zhu5rDknfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tWHhu6LhuqBXw5JN4bqg4buUw5Lhurjhu5rDk+G6oEjDlOG7msOS4bqg4buuReG7msOTduG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oMOD4bqi4bqg4buaRMag4bqg4busWOG6puG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgRsOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oHDDocOq4buN4bq94bqgSEPhuqDhu5bhuqjGoOG6oEbDkuG7nOG6oOG7hFXhuqDGoMOJV+G6oOG7mlLhu5rDk+G6oFfDklLhu5rhuqA54bqs4bqg4buNw5Lhu7jhu6ZG4bqgRuG7ouG6oOG7msOS4buMS1jhuqBXw5LhuqY64bqgSMOa4buMduG6oEjFqOG7jOG6oFZT4buaw5PhuqAq4buAV+G6oEbDksOKV3bhuqBX4buM4buaw5LhuqBXw5Lhur7hu5rhuqBG4bu04bqm4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oEfhurzhu5rhuqDhu5rDk+G6qDrhuqBG4bqo4buaw5PhuqDhu5rhurzhu5rDk+G6oEbhuqbhu5x34bqg4buNWDrhuqDhu5rDkuG7jMSo4buaduG6oOG7msOSw5Xhu5rhuqDGoFVX4bqgRuG6rEbDkuG6oOG7lMOS4bqsRsOS4bqg4busWOG6puG7muG6oFfDksOV4bqg4busWOG6rOG6oFfhu67DleG7msOS4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBGw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfhu67DleG7msOS4bqgxqDhu7JG4bqgV+G7jMSoWOG6oOG7rFhTRuG6oMOT4buM4bqm4bqgKkvhuqBww6HDquG7jeG6veG6oOG7qOG6oMOSWDpM4bua4bqgOeG6rOG6oOG7jcOS4bu44bumRuG6oCrhu4Lhu5rhuqBG4bue4bua4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDDkuG6quG7muG6oEbDkkrhuqDhu5rDkuG7uOG6oFbhuqZY4but4buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDskLhu5rhuqA/WMOKV+G6oOG7mlLhu5rDk+G6oOG7msOTw5Lhu4xM4buw4bqgRuG7nuG7muG6oMag4bqm4buaw5LhuqDGoFnhu5p24bqg4buww5Lhurzhu5rhuqBX4bqs4buaduG6oEbDkuG7uOG6puG6oOG7hEvhu5rhuqAqJeG7msOTd+G6oGHDkuG7uOG6puG6oMOTxJDhu5rhuqDhu5RKV+G6oMOT4buMJeG6puG6oFZC4bua4bqgP1jDilfhuqAq4bum4buM4bqgV+G7jMSoWOG6oFfDkuG7suG6oEbDkkrhuqDhu4Thu4xK4buaduG6oEbDkuG7uOG6puG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oFfDkuG6qOG7msOS4bqgSOG7uMavRuG6oEbhuqxG4bqgKsOd4buaw5PhuqBWQuG7muG6oD9Yw4pX4bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oMOS4bui4bqm4bqgV+G7gOG7sOG6oFfhu65Y4buaw5N34bqg4bq5SlfhuqBGw4pY4bqgw5LhuqrhuqBX4bq+4buaw5PhuqDDk+G7jOG6puG7nOG6oFfDklLhu5rDk3bhuqBXw5Lhu7Q64bqg4buWxq/hu4x24bqg4buaw5LhuqjhuqAqROG7muG6oMOS4bui4bqm4bqgV8OSUuG7muG6oD9D4bqgRuG7nuG7muG6oFfDksOK4buwduG6oEbDkuG7uOG6puG6oEjhuqzhu7DhuqBA4buaw5PhuqBXU1fhuqDhu5rDkljhuqBG4bq+WOG6oFZC4bua4bqgP1jDilfhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqBIxajhu4zhuqBWU+G7msOTd+G6oMOqw5NYVOG7muG6oOG7lj1G4bqgKlPhu5rhuqDDklg64bqgSFXhu5rDk+G6oEbDkuG7nOG6oEjhur5Y4bqgV+G7uOG6oOG7sMOS4bqsV+G6oFfhu67hu4xN4buaduG6oD/hurw64bqgRz3hu5rDk+G6oMOq4buN4bq94bqgRsOS4bu44bqm4bqg4buaw5Lhu4xLWHbhuqAqU+G7muG6oEjhur5Y4bqgV+G7uOG6oFcj4bqgR+G7nOG6puG7msOS4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqBG4bue4bua4bqg4buOV3bhuqBGw5Lhu7jhuqbhuqDhu7DDkuG6rFfhuqDDklg64bqgSOG7uMavRuG6oMOSSlfhuqAq4bqm4buM4bqgV+G7ruG7nuG6oEbhu7ThuqbhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqgR+G6vOG7muG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oHDDocOq4buN4bq9d+G6oMOgVeG7jOG6oOG7msOT4bu24bqgRlLhu5rDk+G6oEbDkkBG4bqgV8OS4bqmxqDhuqDGoOG7uFjhuqBGw5Lhu5zhuqDhu4Thuqbhu5rhuqBGw5Lhu5DhuqBI4bqq4buc4bqgRuG6rEbhuqBGw4rhu7DhuqBG4bue4bua4bqgV8OS4buMSljhuqAq4bqo4bqgOkpY4bqgSMOJRuG6oOG7hOG7jExX4bqg4buW4bqo4bqg4buo4bqgRsOK4buw4bqgP0N24bqgRsOK4buw4bqgV8OSUuG7mnfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7jSPhuqBG4bqsRsOS4bqg4buW4bqoxqDhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDDg+G6ouG6oOG7mkTGoOG6oOG7rFjhuqZ24bqgRuG7ouG6oFfDkk3huqDhu65ZV+G6oOG7ruG6puG6oMagVVfhuqBWU+G6oOG7lOG7jOG7msOS4bqg4buaw5PDkuG7jEzGoOG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oHDDocOq4buN4bq94bqgV+G7rsSo4bua4bqgSMOU4bqm4bqg4buE4bqo4bua4bqgw5JYOkzhu5rhuqA54bqs4bqg4buNw5Lhu7jhu6ZG4bqg4buaw5Lhu7jhuqBW4bqmWOG7reG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buzVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG7s0nGoOG7teG6vVVX4bqg4buW4bqoduG7sy9JxqDhu7Xhu7MvVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG6oOG7luG6qMag4bqgV1NX4bqgRlLhu5rDk+G6oFfhuqxG4bqgV1g6xKjhu5rhuqBX4buuWDpL4buaduG6oEjhuqbhuqBH4bqq4buaw5PhuqAqS+G6oMOSw5Xhu5rDkuG6oFfDkkBGduG6oOG7sMOS4buc4buaw5PhuqDhu7DDkll24bqgRuG7suG6oFfDkk3huqAqS+G6oOG7mlXhu4zhuqBHWOG7msOT4bqgSE3huqDhu5bhuqjGoOG6oEbDklg6TeG7muG6oOG7hOG7jErhu5rhuqBGROG7muG6oOG7hELhu5rhuqDhu5rDkuG7gOG7muG6oFfDkkBG4bqgRuG7tOG6puG6oMag4bug4buM4bqgV+G6vuG7msOT4bqg4buW4bum4buw4bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqBH4bq84bua4bqgKkvhuqBww6HDquG7jeG6vXbhuqBX4bqq4buc4bqg4buu4bqm4bqgVj3huqBIVOG7msOT4bqgV8OSWOG7gOG7muG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oEhC4buaw5N24bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqBH4bq84buaduG6oOG7sMOS4bqsV+G6oMOSWDrhuqBXU+G7jOG6oEjhuqbhuqDGoOG7oOG7jOG6oOG7msOTWFThu5rhuqDhu5Y9RnbhuqBGw5JY4buaw5PhuqBWQEbhuqBww6HDquG7jeG6vXfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7s0nGoOG7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhuqnhuqbhu4zhuqDhu5bhuqh24buzL1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu7MvScag4bu1V+G7jErhu7DhuqBG4buA4bua4bqgYcOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oHDDocOq4buN4bq94bqg4buww5JC4buM4bqg4buUSlfhuqDDksav4buw4bqgcMOhw6rhu43hur3huqBGQuG6oOG7rFg64bqgxqBS4bqgP0PhuqAq4bqo4bqgV8OSUuG7mnnhu4RC4buaw73hu6/huqDhu7DDkuG6rFfhuqDDklg64bqgKuG6puG7jOG6oFfhu67hu57huqBG4bu04bqm4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oEhA4buaw5PhuqBI4bq+WOG6oFcj4bqgV8OSUuG7mnbhuqDhu4RC4bua4bqgP0PhuqBISuG7muG6oMOSWDpM4buad+G6oG7DkuG6vOG7muG6oEZS4buaw5PhuqDDk+G7jOG6puG7nOG6oOG7msOS4buMTMag4bqgKuG7suG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgRsOS4buc4bqgRuG6rEbhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oCrhu4zEqOG7muG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oDnhuqbhu5rhuqBGw5Lhu5DhuqBI4bqq4buc4bqgRuG6rEbhuqBGw4rhu7DhuqDhu65R4bqg4buu4bqo4buaw5PhuqBG4buy4bqgV8OSTXbhuqDDk8SQ4bua4bqgV+G7ruG6rEbDkuG6oOG7msOS4buMTMag4bqgRuG7tOG6puG6oOG7msOT4bqo4buaw5LhuqAq4bum4buM4bqgSMOU4bqm4bqg4buE4bqo4bua4bqg4buww5Lhurzhu5rhuqBGUuG7msOT4bqgV+G6quG7jOG6oEbhu6ThuqBW4buod+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buzVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG7s0nGoOG7tTnhuqbhuqDhu5bhuqh24buzL0nGoOG7teG7sy9WV+G7ruG7nOG7msOT4bu14bqgw5JYOuG6oEhV4buaw5PhuqBWPeG6oFfDkuG6psag4bqgw5Phu4zhuqZ24bqgKuG6qOG7nOG6oEZYVUbhuqBIVOG7msOT4bqg4buEVeG6oEbhu7ThuqbhuqBGQuG6oMOSTOG6oFfDklPhu5rDk+G6oEbDkuG7juG7msOS4bqgV+G7rsOUduG6oEjDiUbhuqDhu4Thu4xMV+G6oOG7luG6qOG6oEbhuqxG4bqgSOG7nOG6qOG7muG6oFfDkk124bqgRuG6rEbhuqBXw5rhuqBGw5JARuG6oEbDkuG7juG7msOS4bqgV+G7rsOUduG6oD9D4bqgw5JV4buMd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buzVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG7s0nGoOG7tTlT4bua4bqg4buW4bqoduG7sy9JxqDhu7Xhu7MvVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG6oOG7llThu5rDk+G6oMOTw5LDjeG7sHbhuqBWJOG6oEfhu7Lhu5rDk+G6oMOS4buMTFjhuqDhu6xYQuG6oEbhuqxG4bqg4buaw5NYVOG7muG6oCpT4bua4bqgRuG7tOG6puG6oEbhuqxG4bqgRsOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oOG6veG7jW/huq3huqDhu5TDkuG6rEZ24bqg4buaw5Lhu7jhuqDhu5rDk1hU4bua4bqgKlPhu5rhuqDDklg64bqgSFXhu5rDk+G6oFcj4bqgRuG6rEbhuqBH4buc4bqm4buaw5LhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sHbhuqAqU+G7muG6oFfhu47hu5rhuqBH4buy4buaw5N24bqgKlPhu5rhuqDhu5ZU4buaw5PhuqDDk8OSw43hu7DhuqBXI+G6oEbhuqxG4bqgRz3huqDhuqzhu5rhuqBITeG6oOG7sMOS4buyRuG6oCrhu7LhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oEbhuqxG4bqgYcOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oHDDocOq4buN4bq9d+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buzVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG7s0nGoOG7tcOqRMag4bqg4buW4bqoduG7sy9JxqDhu7Xhu7MvVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG6oFdE4buaw5PhuqBG4bu4xajhu5rDk+G6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqDhu5Thu4xNxqDhuqBX4buu4bqmduG6oMOT4buM4bqs4buc4bqgVuG6rFfhuqBG4bu04bqm4bqg4buE4bqm4bua4bqgRsOS4buQ4bqgSOG6quG7nHbhuqBIw5Thu5rDkuG6oOG7lCzhuqBW4buk4bqg4buUSld24bqgV8Oa4buaw5PhuqDhu5RKV+G6oEjhuqzhu5rDkuG6oMOT4buM4bqs4bqg4buuWVfhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oOG7msOTw5Lhu4xMxqDhuqAq4bqo4bqg4buE4buMTVjhuqBH4bu44buk4buaw5PhuqDhu5TDkknhu5rhuqBXw5Lhu7jhu6jhu5rDk+G6oOG7lMOU4buw4bqgV8OSxajhu4zhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oFfhu4Dhu7DhuqBXw5JNduG6oEbhuqzhuqDhu5rDkuG6vOG7muG6oEbhu6LhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oFfhu45Gw5LhuqA/WMOKV+G6oFbEkEbhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oEbDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgV+G7rsOV4buaw5J34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu40j4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu4Thuqjhu4zhuqDDkuG7oEbhuqAq4bqo4bqg4buU4buM4buaw5LhuqDhu5rDk8OS4buMTMag4bqgV8OSPUbhuqBX4buMTuG7mnbhuqDDoELhu5rDk+G6oOG7hFXhuqAq4bqo4bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqBH4bq84bua4bqgRuG6rEbhuqBH4bq84bua4bqgV1VG4bqgw5JYOkzhu5rhuqA54bqs4bqg4buNw5Lhu7jhu6ZG4bqgKiXhu5rDk+G6oFfhu4zhu5rhuqBX4buMSuG7sOG6oFfhu7JG4bqg4buww5LhuqxX4bqgw5JYOuG6oFZARuG6oMag4bqq4buaw5J24bqg4buUw5Lhu6Thu4zhuqBH4buAOuG6oOG7msOTWFThu5rhuqDhu5Y9RuG6oFfhu5zhuqDhu5bhu6bhu5rhuqBG4bu04bqm4bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqBH4bq84bua4bqgV+G7gOG7sOG6oFfhu65Y4buaw5PhuqDhu7DDkuG6rFfhuqBX4buu4buMTeG7muG6oOG7lOG7jOG7msOS4bqgV0rhuqAt4bqgP0PhuqDDklXhu4x24bqg4buEQuG7nOG6oEhCxqDhuqDhu6xYU0bhuqDhu7DDkuG7nuG7msOT4bqg4oCT4bqg4bqm4bua4bqg4bua4buM4buaw5J24bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgw5JM4bqgV8OSU+G7msOT4bqgRsOS4buO4buaw5LhuqBX4buuw5ThuqBX4buu4buc4buaw5PhuqBW4bqqRsOSduG6oCol4buaw5PhuqDGoOG6quG7msOSduG6oEjhuqzhu7DhuqBA4buaw5PhuqA6xKhY4bqgRuG6vlh24bqg4buaw5Lhu4xMxqDhuqAq4buy4buv4bqgV+G6quG7nOG6oEhV4buaw5PhuqDhu5Y9RuG6oOG7rFjhuqbhu5rhuqBX4buu4bug4buaw5PhuqBXw5JZRuG6oEjhu4Y64bqgV+G7jErhu5rhuqBIVeG6oHDDocOq4buN4bq94bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgV8OSxajhu4zhuqDDk+G7jOG6puG7muG6oFfhu6bhu4x24bqg4buww5LDiuG7muG6oEjDiljhuqBISuG7muG6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqi4bqu4bqiduG6oMOSWDpM4bua4bqgOeG6rOG6oOG7jcOS4bu44bumRuG6oOG7luG6qOG6oMOSWDpM4bua4bqgSOG6qlfhuqBGw5JY4buG4bua4bqgw6rhu43hur134buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwKVhXw5Lhu5zhu67DgOG7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu43DksOyd+G6oMOh4bu44buk4buaw5PhuqA54bqs4bqg4buN4buMSuG7muG7sy9WV+G7ruG7nOG7msOT4bu14buzL+G7sOG7tQ==

ThS. Dương Bá Tiến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]