(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm chăm lo cho đời sống, động viên tinh thần đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát đoàn viên, NLĐ thuộc các trường hợp là F0 phải cách ly y tế (không vi phạm các quy định về phòng, chống dịch) trong năm 2022.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXdtxq/hurbhu5jhu7fFqOG7sOG6tOG7t0xS4bu34buqxq/DmuG7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t0BNSeG7kuG7qeG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu5JMxJDhu5Lhu6nhu7fDlOG6tuG7mOG7t+G7hlDhu5JL4bu34buGTcOM4buw4bu34buqxq/Dk+G7t8OVTOG7mk3hu7fDiuG7iuG7kkzhu7c1w6nhu5fDojYtQeG6sHYvTEF3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7puG6teG7guG6tuG7gOG7tXdlTOG6quG7kOG7t+G6vkzhuqzhu5Dhu7fDlOG7mOG7t+G6vkzhu5jhu7fhu4ZVTeG7t+G7qOG7nuG7kkvhu6nhu7fhu4ZQ4buSS+G7t0BNSeG7kuG7t+G7qk3hu5JM4bu34buqTMOJ4buS4bu34buG4buY4bq04buS4bu3QE1J4buS4bup4bu34buSS1lVTeG7t8OU4bq24buY4bu34buGUOG7kkvhu7fhu61lZDfhu6/hu7fhur7hu5Thu7dM4buY4bq04buS4bu34bq+4bqk4buSTOG7t8OVTOG7lOG7t8OVTOG6rOG7kuG7t8OKw5Phu7fhuqThu5JM4bu3TFnDmeG7kkvhu7fDisOZTeG7t+G7gMOT4bq+TOG7tzXDqeG7l8OiNi1B4bqw4bup4bu3NeG7ouG7kkvhu7fhu4bhu5jhurThu5Lhu7djTOG7sOG7t8OVTeG7kkzhu7fhu6rDjeG7t2VLTE3hu7dsU+G7kuG7t0DhurThu7fhur7hurLhur7hu7djTOG7sOG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhu6rDkuG7kkzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu4bhuqbhu7fhur5Mw5Lhu7fhu4bDguG7mOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu4bhu5jhurThu5Lhu7fhur5T4bu34buow5nhu7fGr+G6tOG7t+G7qOG7mOG6suG7quG7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t0BNSeG7kuG7qeG7t2VkN+G7t+G7qkzhu7BQ4bq+4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7dMw5rhu6bhu7fDlOG6tOG7t+G6t+G7ueG7t+G7pkzhuqRN4bu34bq+4bqy4bq+TOG7t8OUJOG7tyThu7fhu6rDjeG7t+G7rcOVTOG7ouG7kkvhu7dATeG7t+G7pkzDguG7kOG7t+G6vuG6suG6vuG7t8Wo4buwJOG7t+G7hsOT4buSTOG7t0DDjOG7t+G7pkzhu5bhu5JL4bup4bu34bq+TOG7nuG7kkvhu7fhu4DDk+G6vkzhu6/hu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fDgeG7ucOBw4Hhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu1TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t+G6ruG7ueG7ueG7pj3GsOG7t0zhu4JNS0zhu6rFqeG7t+G6osOAw4Dhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL01A4burw4rhurbhu5jhu6pM4bq24buSTEzhu5jhurbhu6tA4buSL+G7kuG7giPhu6gvw4HDgUHhuq4vQeG6sMSC4buA4bqg4bu54bqwQcODQcOB4buqw4DDg8OD4bqgQcOU4bu54bur4buO4bumS+G7p8avdMOB4bu5w4Hhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7Vtxq/hurbhu5jhu7fFqOG7sOG6tOG7t0xS4bu34buqxq/DmuG7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t0BNSeG7kuG7qeG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu5JMxJDhu5Lhu6nhu7fDlOG6tuG7mOG7t+G7hlDhu5JL4bu34buGTcOM4buw4bu34buqxq/Dk+G7t8OVTOG7mk3hu7fDiuG7iuG7kkzhu7c1w6nhu5fDojYtQeG6sOG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6osOAw4Dhu7Xhu7cvd3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXc34bug4buSS+G7t+G6vkxO4bu3ZUvhu6Lhu7dtTMON4bu3O+G7kkzhu6nhu7c1TFfhu7fhu6rDk+G6vkzhu7c14bui4buSS+G7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t2NM4buw4bu3w5VN4buSTOG7t+G7qsON4bu3ZUtMTeG7t2xT4buS4bu3QOG6tOG7t+G6vuG6suG6vuG7t2NM4buw4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7kktMTeG7iuG7puG7t+G7qsOS4buSTOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t+G7qsav4bq24buY4bu3xajhu7DhurThu7dMUuG7t+G7qsavw5rhu7fhu4bhu5jhurThu5Lhu7dATUnhu5Lhu6nhu7dlZDfhu7fDlOG6tOG7t+G6t+G7ueG7t+G6vkzhu5jhu7fhu4bDgk3hu7fhu4BN4buK4buS4bu3NeG7ouG7kkvhu7fhu4bhu5jhurThu5Lhu7c14bui4buSS+G7t+G7qiThu7c1xKnhu7dtTFlT4buSS+G7t+G7kMOCTeG7qeG7t0Dhurjhu5Lhu7fhu6rhuqRN4bu3QOG6tOG7t+G6vkzDjeG7t8OKTcON4buS4bu3TOG6pE3hu7fhu6jhuqThu5Lhu7dk4buY4buSS+G7t+G6teG6pE3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bUzhu4Lhu5jhu7fhu4bhu5Thu6nhu7c14bui4buSS+G7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t2NM4buw4bu3w5VN4buSTOG7t+G7qsON4bu3ZUtMTeG7t2xT4buS4bu3QOG6tOG7t+G6vuG6suG6vuG7t2NM4buw4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7kktMTeG7iuG7puG7t+G7huG6puG7t+G7qsav4bq24buY4bu3TFLhu7fhu6rGr8Oa4bu3w4Hhu6vhurDDgcOB4bu34buo4buwReG7quG7t8Wo4buw4bq04bu34bq+TOG7mOG7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t0BNSeG7kuG7qeG7t2VkN+G7t8OU4bq04bu34bq34bu54bup4bu34buqUeG7kkvhu7dLTeG6suG7t+G7qsavw5Phu7dMUuG7t+G7qsavw5rhu7fDlOG6tOG7t8OB4bur4bqww4HDgeG7t+G7qsavTeG7iuG7sOG7t+G7huG7oOG7kkvhu6vhu7dt4buY4bq04buS4bu3w4pQ4bu34bumTMOJ4buS4bu3xajhu7DhurThu7dMUuG7t+G7qsavw5rhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu6rGr07hur5M4bu34buq4buy4bu34buSS+G7sOG7oOG7kuG7t+G7quG6tE3hu7fhur5MTuG7kkzhu7fhur5X4bq24bu3ZDdkN+G7t+G7qsOS4buSTOG7t+G7huG7iOG7t+G6vkzhuqzhu5Dhu7fDlOG7mOG7t+G6vkzhu5jhu7fhu4bhu5jhurThu5Lhu7dATUnhu5Lhu6nhu7dlZDfhu7fDisOT4bu34bqk4buSTOG7t0xZw5nhu5JL4bu3w4rDmU3hu7fhu4DDk+G6vkzhu7fDiuG7iuG7kkzhu7c1w6nhu5fDojYtQeG6sOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc3xJAk4bu3w5ThurThu7dATeG7iuG6vuG7t8OU4bq04buQ4bu34bq+4buU4bu3JeG7t+G7kktM4buM4bq24bu34buqTE3DjeG7quG7t+G7qkzhu7Thur7hu7fhur5X4bq24bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G6vkXhu6bhu7fhu5JM4bqq4buQ4bu34bq+TOG6rOG7kOG7t8OU4buY4bu34buGw43hu5Lhu7fhu4bhu5jhurThu5Lhu7dATUnhu5Lhu6nhu7dlZDfhu7fDisOT4bu34buSTE3EqOG7kOG7tzXDqeG7l8OiNi1B4bqw4bup4bu34bq+TE3hurbhu7fhu6hH4bu34buQUOG7quG7t+G7pkzDieG7kuG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu3w5VM4buU4bu3w5VM4bqs4buS4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+4buwUOG6vuG7t+G7qOG7nuG7kkvhu7fhu4bhu4jhu7dMxqDhu7dR4buS4bu34buGw5Phu5JM4bu34buow53hur7hu7fDlUzhu5rhu4Lhu6nhu7ckSeG7kuG7t+G7qsSQ4buQ4bu3w5Thurbhu5jhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G7qOG6pOG7kuG7tz3hu7BF4buq4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjvhu7Dhu6pM4buYxq/hu7V3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buwSXYv4bumdw==

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]