(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sự nhộn nhịp của chợ quê ngày tết đã phản ánh không khí chuẩn bị vui xuân, đón tết của người dân nông thôn ở khắp các làng quê. Ai cũng muốn mua sắm, chuẩn bị cho gia đình mình một cái tết tươm tất nhất.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5w4buS4bqwVeG7ki3hu6nhu4ZFROG7hMO1ceG6vuG7mOG7kOG7kkVDw5rDtHDhu5s54bq24buScVN34buEccSQR+G7qXHDg8SQw5Nxw5Xhu5jhuqRx4buExJBS4buERHHhu4RE4buxw5pxREXhu6vhu45x4buS4bqm4buSxqEvxJBz4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiLhurDhu6nEgnDhu5s5xJBS4buERHHhu4RE4buxw5pxREXhu6vhu45xZeG6puG7knE5ROG7mMOa4bqk4buEceG6ruG7q+G7hHE5xJDhu7fhu4JxJkHhu4RxdHJ0dHHhu5BQceG7hMSQSuG7hHHhu4TEkOG6uuG7jnHDg+G7muG7qXHDg8SQw5Nxw5Xhu5jhuqRx4buEROG7scOaceG7kuG6puG7knHhuq52ceG7jsSQ4buv4buEceG7q+G7hMSQceG7gMSQ4buK4buERHHhu4DEkMOJccODxJDhu5jDgOG7hHHhuqLhurpxU+G7mEVxVeG7mOG7t+G7hOG7kXHhuq5H4buEceG7kuG6puG7knHDg+G7muG7qXHhu4RE4buiT0VxxILhu7fhu4Rx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHDknHhu4DEkHjhu45xw4Phu6vDg3Hhu4bhu7Hhu4REccOV4buY4bqk4buTceG7qEVxw4Phu5zhu4REceG7guG7mOG7iOG7hHHhu4Lhu5jhu6lx4buQeOG7guG7kXHDg8SQ4buYw4Dhu4Rx4bqi4bq6ccODxJBGcURF4bupceG6ruG6uOG7hMSQceG7guG6uOG7hMSQceG7gkrhu5Jxw4Phu6tFceG7kuG6puG7knHhu5Lhu6JN4buCceG7kuG7ueG7knHhu4TEkOG7ueG7kuG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7l1deG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0csO6L3RydcSCdHLhu6dzdMO6w7nhu5Lhu6XDucO5c3Xhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbnThu6XDunBx4bup4buG4buSbnA54bq24buScVN34buEccSQR+G7qXHDg8SQw5Nxw5Xhu5jhuqRx4buExJBS4buERHHhu4RE4buxw5pxREXhu6vhu45x4buS4bqm4buScHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7l1dXBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubKuG7seG7hERxREHhu4Rx4buS4bqm4buS4buRceG7hEThu6JPRXHEguG7t+G7hHHhuq5FccODxJDDk3HDg+G7seG7hERx4bqu4buK4buEROG7k3Flw5ThuqThu4Rx4buAxJB44buOccOD4burw4Nx4buE4bq0RnHhuq7hu6JP4buERHHhuq5FccODxJDDk3Hhu5Lhuqbhu5Jx4bqudnHhu5LEkOG7ucOaceG7kHjDg3FV4buY4bu34buEceG6ruG7qeG7hERxU+G6rOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7l1deG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0csO6L3RydcSCdHLhu6dz4bulcsaw4buS4bunw7nhu6Vzc+G7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5Ruc+G7p+G7p3Bx4bup4buG4buSbnA54bq24buScVN34buEccSQR+G7qXHDg8SQw5Nxw5Xhu5jhuqRx4buExJBS4buERHHhu4RE4buxw5pxREXhu6vhu45x4buS4bqm4buScHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7l1dXBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubZcOUQeG7mHHDg+G7qeG7mHHhu4bhu7Fx4buSxJDhu55x4buGQnFTw4Hhu5Jxw5Xhu5jhu6nhu4Rx4buSw5RJ4buERHHhu4DEkOG7iuG7hERx4buSxJDhuqpx4buSxJBF4bqm4buYceG7ksOU4bqk4buEceG6ouG7seG7hHHhu5LEkE9xw4Phu5Thu4REcURF4bupceG7kkXhuqThu4Rxw4Phu5rhu6lx4buCTEVxREXhu6lx4bqu4bq44buExJDhu5FxU+G6uHFTw4HDmnHhuq7hu6LDk8ODccOD4burw4Nx4bqi4bux4buRccOD4burw4Nx4buC4bqyccODxJDhu5Rxw5lx4buQeOG7gnHhu5BR4bupceG7ksOU4buiTsODceG7kkXhuqThu4Thu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dXXhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dHLDui90cnXEgnRy4bunc+G7pcO6dOG7kuG7peG7p3J1w7nhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbuG7p3JycHHhu6nhu4bhu5JucDnhurbhu5JxU3fhu4RxxJBH4bupccODxJDDk3HDleG7mOG6pHHhu4TEkFLhu4REceG7hEThu7HDmnFEReG7q+G7jnHhu5Lhuqbhu5JwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDuXV1cHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5s5ROG7scOaceG7kuG6puG7knHhu4TEkOG7sXHhu4Thu7FGccOD4buc4buERHHhu4Lhu5jhu6lxw4PEkOG7mOG7iEVx4bqi4buxw5px4buEROG7nHHDleG7mOG7r3Hhu4ThuqThu4Rx4buS4bugceG7hERG4buxRXHDg0vhu4REceG6ruG6puG7hHHhu5LDlEbhu4REccODxJDDk3Hhuq7huqzhu5hx4bqu4buiw5PDg3Hhu4RE4buiT0VxxILhu7fhu4Rx4bqi4buxw5px4bqi4bur4buEccODxJDhu5jhu4hF4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuXV14buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHRyw7ovdHJ1xIJ0cuG7p3PFqXV04buSxanhu6fDucWp4bun4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7FqcWpdHBx4bup4buG4buSbnA54bq24buScVN34buEccSQR+G7qXHDg8SQw5Nxw5Xhu5jhuqRx4buExJBS4buERHHhu4RE4buxw5pxREXhu6vhu45x4buS4bqm4buScHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7l1dXBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubOcSQReG6rOG7mHHhu4LDveG7knHEkOG7seG7hERx4buS4bugceG6ouG7seG7hHHhu5Lhu6nDmnHDg+G7muG7qXHhu4RE4buiT0Vx4buE4buK4buERHHEguG7t+G7hHHhu4bhu7Hhu4Jxw5Thu6lx4bqu4buiw5PDg3Hhu4Lhu6nhu4REccOU4bupccODxJDDk3HhuqLhu6vhu4Thu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dXXhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dHLDui90cnXEgnRy4bunc8awdXXhu5LDunPhu6fGsMWp4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7hu6fDuXRwceG7qeG7huG7km5wOeG6tuG7knFTd+G7hHHEkEfhu6lxw4PEkMOTccOV4buY4bqkceG7hMSQUuG7hERx4buEROG7scOacURF4bur4buOceG7kuG6puG7knBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5dXVwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7mzlE4buxw5px4buS4bqm4buSceG7hMSQReG6rOG7mHFEReG7qXHhuq7hurjhu4TEkHHhu5LEkOG7ok/hu4REccSC4buW4buERHHDg+G7t8OaceG7gsOJ4bupceG6ruG6qnHhu5LEkE9xU05FceG7hETGoHHDmXHhu4TEkOG7onFEw4HDmnHDg+G7muG7qXHhu4rhu4REcVPhu69FceG7hOG6pOG7hHHhuq5FccODxJDDk3Hhu5Lhuqbhu5Jx4buExJBF4bqs4buYceG7hEThu6JPRXHhu4Lhu5jhu6lx4bqieeG7hERx4bqu4buiw5PDg3HDg8O94buOceG7gsOJ4bupccOD4bu3w5px4buSRuG7kXHhu4RESeG7hHHhu4bhu6txVeG7qeG7hMSQceG7kuG7ok1FcVNORXHhu4JG4buERHHhu6JOw4Nx4buEd+G7gnHhu4JORXHhu5LEkOG7mMOB4buEceG6ouG7mMSo4buCcVXhu5jhu4pFcURFR+G7kXHhu4Lhu6nDmnHhu4J44buE4buRceG7hERJ4buSceG7hEThu7FG4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuXV14buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHRyw7ovdHJ1xIJ0cuG7p3RycnPhu5Lhu6fDucO5xal04buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7DunRycHHhu6nhu4bhu5JucDnhurbhu5JxU3fhu4RxxJBH4bupccODxJDDk3HDleG7mOG6pHHhu4TEkFLhu4REceG7hEThu7HDmnFEReG7q+G7jnHhu5Lhuqbhu5JwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDuXV1cHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5s4w73hu5JxxJDhu7Hhu4REceG7huG7q3HEgkbhu4REceG7hMSQUuG7hERx4buEROG7scOaceG7hOG7scOaceG6onjhu5Jx4bquQeG7mHHhuq7hu6LDk8ODceG6ouG7scOaceG6ouG7q+G7hHHhu5Lhu61FccODxJDDk+G7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7l1deG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0csO6L3RydcSCdHLhu6d0csO6xrDhu5JzdOG7p8O5xanhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbsO5c3JwceG7qeG7huG7km5wOeG6tuG7knFTd+G7hHHEkEfhu6lxw4PEkMOTccOV4buY4bqkceG7hMSQUuG7hERx4buEROG7scOacURF4bur4buOceG7kuG6puG7knBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5dXVwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7mznhurDhu4Jxw4PEkOG7mOG7qeG7kXFERUjhu5Fxw4PEkOG7r3HDg+G7nOG7hERx4buG4buxceG7hMSQUuG7hERx4buCw73hu5JxxJDhu7Hhu4REceG6ruG7osOTw4Nx4buExJBF4bqs4buYceG7hEThu6JPRXHEguG7t+G7hHHhu4Lhu5jhu6lx4buQeOG7gnHhu5LDlEbhu4REceG7hMSQUuG7hERx4buEROG7scOaceG7kuG6puG7kuG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vxw7l1deG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0csO6L3RydcSCdHLhu6d0c3PDuuG7knPDuXLFqcWp4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG5zdMO5cHHhu6nhu4bhu5JucDnhurbhu5JxU3fhu4RxxJBH4bupccODxJDDk3HDleG7mOG6pHHhu4TEkFLhu4REceG7hEThu7HDmnFEReG7q+G7jnHhu5Lhuqbhu5JwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDuXV1cHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5si4bux4buERHHDleG7mEHhu4Rx4burRnHhuq7hu6LDk8ODceG6ouG7q+G7hHHhu5Lhu61FccODxJDDk3HDleG7mOG6pHHhu4Lhu6nhu4REceG7hOG6tuG7knHhuq7hurLhu45x4bqi4bq44buExJBxxILhurpx4bqu4buiw5PDg3Hhu4TEkEXhuqzhu5hx4buEROG7ok9FccSC4bu34buEceG6ruG6puG7hHHhu4Lhu5jhu6lxxJDhu7Hhu4RE4buRccODxJBJ4buEccODxJBGceG7hMSQUuG7hERx4buEROG7ok9FceG7ksSQ4bu34buEceG7hMSQUuG7hERx4bqiSnHDleG7mEHhu4Rx4burRnHhuq7hurLhu45x4buExJDhu7nhu5Lhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dXXhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dHLDui90cnXEgnRy4bundHPDunPhu5LDucWpxanDusO64buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7DuXXGsHBx4bup4buG4buSbnA54bq24buScVN34buEccSQR+G7qXHDg8SQw5Nxw5Xhu5jhuqRx4buExJBS4buERHHhu4RE4buxw5pxREXhu6vhu45x4buS4bqm4buScHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7l1dXBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubOUXhuqzhu4JxU+G7mEVxw4Phu5rhu6lx4buExJBS4buERHHhurDhu4Jx4buExJDDjXHhu4DEkEVx4bqu4buiw5PDg3Hhu4LhurJxxILhuqDhu4Rx4bquRXHDg8SQw5Nx4buC4buY4bupceG7hMSQUuG7hERx4bqiSnHhu6tGccSC4buxRXHhuq7hurLhu47hu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dXXhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dHLDui90cnXEgnRy4bundMO5cuG7p+G7ksO6deG7p3Nz4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7FqcO5xalwceG7qeG7huG7km5wOeG6tuG7knFTd+G7hHHEkEfhu6lxw4PEkMOTccOV4buY4bqkceG7hMSQUuG7hERx4buEROG7scOacURF4bur4buOceG7kuG6puG7knBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5dXVwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7myrhu5bhu4REcVNORXFTReG6qMODceG6ruG6qnHhuqLhu4hx4buC4bqyceG7hlDhu6lxw4PEkEnhu4Rx4buC4buY4bupceG6rsSo4buRceG7hMSQReG6rOG7mHHhurDhu4Jx4buSUHHDg8SQSeG7hHHDg8SQRnHhu4Lhurjhu4TEkHHhu4TEkFLhu4REceG7gkfhu4Rx4bquxKhx4bui4buERHHDmXHhu4TEkOG7ueG7knHhuq7huqpx4bquRXHDg8SQTUVx4buSw5RG4buERHHhu4TEkFLhu4REceG7hEThu7HDmnHhu5Lhuqbhu5Lhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ceG7pXJy4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHRyw7ovdHJ1xIJ0cuG7p3R0dXThu5JzxanFqXPDueG7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5Ru4bulc3JwceG7qeG7huG7km5wOeG6tuG7knFTd+G7hHHEkEfhu6lxw4PEkMOTccOV4buY4bqkceG7hMSQUuG7hERx4buEROG7scOacURF4bur4buOceG7kuG6puG7knBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucOG7pXJycHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5s5ROG7ok9FccSC4bu34buEccODxJBJ4buEccOV4buY4bu54buSceG6ruG6qnHhu5LDlOG7ouG7hERx4bqi4buxw5px4buSw5RG4buERHHhu4RE4buxw5px4buS4bqm4buS4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDuXV14buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHRyw7ovdHJ1xIJ0cuG7p3R0w7nGsOG7ksawdMaw4bun4bun4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG5zc3NwceG7qeG7huG7km5wOeG6tuG7knFTd+G7hHHEkEfhu6lxw4PEkMOTccOV4buY4bqkceG7hMSQUuG7hERx4buEROG7scOacURF4bur4buOceG7kuG6puG7knBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucMO5dXVwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7mzhJRXHhu4RE4buiT0Vx4bquRXHDg8SQw5Nxw4Phu5zhu4REceG7hMSQ4buiceG7hEThu6JPRXHhuqLhu6vhu4RxxJDhu7Hhu4REceG6ruG6rOG7mHHDg0dxw5lx4buSxJDhu57Dg3Hhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4Rx4buERMSQReG6pOG7gnHDg+G7q8ODceG6okXhuqjhu4Rx4buOxJDhu6vhu45x4buOxJBI4buEROG7kXHDg8SQ4buI4buERHHEguG6usODxJBx4bqieeG7hERxw4Phu6vDg8SQceG6ruG6sEZx4buAxJDDgOG7mHHhu5LDlOG7qeG7hEThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dXXhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dHLDui90cnXEgnRy4bundOG7pXXDuuG7ksO5xrDDunPFqeG7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5Ru4bunc3Bx4bup4buG4buSbnA54bq24buScVN34buEccSQR+G7qXHDg8SQw5Nxw5Xhu5jhuqRx4buExJBS4buERHHhu4RE4buxw5pxREXhu6vhu45x4buS4bqm4buScHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7l1dXBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubKsSQw5Nxw5Xhu5jhuqRx4buAxJDhu4rhu4REccODxJDhurxx4bquTeG7hHHhu5LEkOG7mEHhu4Rx4buG4buxceG7hE1FceG6ouG7mOG7iuG7hHHhuqLhu6vhu4Rx4buC4buxccODSOG7hHHhu4bhu7Fx4buETUVx4buSw5Thu6lGceG7hETEkMOK4bup4buRceG7ksOU4bupRnHhu5Lhurjhu4TEkOG7k3Fo4bqsccOV4buY4bqkceG6rkVxw4PEkMOTceG7kuG6puG7knHhuq7huqpx4buC4buY4bup4buRceG6ruG6qnHhuqLhu6vhu4RxU+G7sXHEkEjhu6lx4buC4bq44buExJBx4buSw5RG4buERHHhu4Thurbhu5Jx4bqu4bqy4buOcVN34buEccSQR+G7qXHhu5LDlOG7mMOa4bqs4buEceG7ksSQ4buI4buERHHhu5Lhu4jhu5Jx4bqu4bqy4buOceG7kuG7oHHhuqLhu6lGceG6rk9FceG7hOG7qcOaccOSceG7hMSQUuG7hERx4buG4bux4buERHHDleG7mOG6pOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu47hu6jhu5jhu5LEkEbDlHDhu5tlxJDhu5hxZcSQ4buaw5rGoS/hu47hu5s=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]