(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 4 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Thanh Hóa đã có 236 sản phẩm được công nhận OCOP ở các mức độ, trong đó Nga Sơn là huyện dẫn đầu. Phóng viên (PV) Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Thịnh Văn Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn để làm rõ hơn những kết quả đạt được.
WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOd4bq64bqlISNPw6zhurvhu6oj4bq6w60jw6nhu5c4I+G7nzHhu6EjOeG7l+G6u+G6pSPhu50pI2zhuqcow7Mjw7Nu4bqt4bqz4bq7I28+4bq7I2zhuqc14bq5I+G6vOG7t+G6vExZL+G6pyTDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhuqbDoSE5QMOdTyHDsiMmI+G6u33hurkjw7Phuqfhu5c4I+G6p+G6reG6t+G6uyM44bqn4buTw6zhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI+KAnOG6uMOt4bqtI+G7n3sj4bq5aMOzI28+4bq7I2zhuqc14bq54oCdI1fhurzhu7fhurxMWOG7rCPDk+G6pyHhurvhuqcj4bqmw6ohI2F7IzjDqiMlKjojbz7hursjbOG6pzXhurkjYeG7k8SpOCM44buF4bq74bqlI+G6u+G6pzThursj4bq84bu34bq8TCNqIzgoOCPhurnhu5k4I2Fo4busI8OzbuG6veG6u+G6pSNhw6oj4bq64bqlISNPw6zhursjw6kpI+G6p8Oy4buh4bq34bq7Izk24bq7I2Ezw7Lhu64jTOG6p8Oq4bq74bqlI+G7neG6rcSD4bq7I1dM4bucWCPhu7Uo4bq9I8OT4bqnIeG6u+G6pyPhuqbDqiEjYXsjOMOqIzjDsmg4I8OzbiHhur0jYWnhuq0j4bud4buL4bqtI+G7heG6u+G6pSPDk+G6p2Lhurvhuqcj4bucfeG6uyPhuqbDsuG7ocSD4bq74busI0zhuqfDqiPhu7fhuqfDtCPDs2I44bqnI8OS4bu14bq64bu5I+G6p8Oy4buh4bq34bq7I+G6uuG6pSEjT8Os4bq7I2HhurMjw6kp4bq5I27hu4Mj4bqnw6zhursj4bq74bqn4bub4bq74bqlI2Xhuq/DsyNtw7I+I2E8w7MjYeG7k8SpOOG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7tyFsw7Phuq3hur3hurtAw51Z4bqt4bq54bqlIzjDqSFvb8OZQDnDs+G6p8Oy4bq5NyPhuq3hu7fDoeG6u8Ozw6FuQCNvw7Phu6HDqcOhw5lA4buj4bqtOcOz4bqn4buqIzs9PWzhu5/hu7Aj4bqnw6Hhuq3huqXhuqfDs+G7qiM/LD1s4buf4buwQCNvbjjDmUAvLzg54bq74buuNyHhur3Ds+G6pyHhurvhuqfhuqfhur0h4buu4bud4bq7LznDoW9lw7Phur1sL+G6u8Oh4bujby8lJSY6LyQ7Ozk/PS4qJiU9w7MuJT89w6kmLSoq4buuxJFs4bqlQCMhw6nDs8OZQOG6uuG6pSEjT8Os4bq74buqI+G6usOtI8Op4buXOCPhu58x4buhIznhu5fhurvhuqUj4budKSNs4bqnKMOzI8OzbuG6reG6s+G6uyNvPuG6uyNs4bqnNeG6uSPhurzhu7fhurxMQCPhu6Phuq05w7PhuqfDmUA7PT1AI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7PDmUA/LD1AIy/DneG7hOG6u+G6pSPDk+G6p2Lhurvhuqcj4bucfeG6uyPhuqbDsuG7ocSD4bq74busI0zhuqfDqiPhu7fhuqfDtCPDs2I44bqnI8OS4bu14bq64bu5I+G6p8Oy4buh4bq34bq7I+G6uuG6pSEjT8Os4bq74buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnDoeG6ucOdTOG7nOG7qiPhurrhuqUhI0/DrOG6uyPDqSkjYcOs4bq7I+G7nWIjOTbhursjYTPDsiPhu53hurEjZeG6r8OzI23Dsj4jw7Phuqfhu5c4I+G6p+G6reG6t+G6uyPhu7fhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcj4bq84bu34bq8TCM4w7QhI8OzY+G6u+G6p+G7riPhu57huq3hursj4buF4bq74bqlIzjhuqfhur0jN+G6reG6r8OzI+G6u+G6p+G7m+G6u+G6pSPhuqXhuq0+4bqtI2zhuqcobCNh4bqzI2Hhuq0jYeG6r+G6uyPDs+G6pynhurvhuqcjOOG7heG6u+G6pSPhursp4buh4buoWS/DoeG6ucOdWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnDoeG6ucOd4buE4bq74bqlI8OT4bqnYuG6u+G6pyPhu5x94bq7I+G6psOy4buhxIPhurvhu6pZL8Oh4bq5w50j4bq64bqlIeG7oSPDs+G7lSPhurvhuqfhu5vhurvhuqUj4bq74bqlKeG7oSNhM8OyI8OzbuG6reG6s+G6uyNl4bqnIeG6reG7rCPhuqfDsuG7oeG6t+G6uyPhurrhuqUhI0/DrOG6uyPhu58oOCNhYuG6u+G6pyNu4buDI8OzM+G6uSNtw7Ih4bq7I8OzbuG7geG6u+G6pSM4w7QhI+G7t+G6p+G7k8Os4bq74bqlI8OzbuG6q+G6u+G6pyPhurzhu7fhurxMI2Fm4bqtI+G7neG7i+G6rSNs4bqnKMOzI8OzbuG6reG6s+G6uyPhurvhu4XhurvhuqUj4bq74bql4bqn4bqt4bq3bOG7rCPhurvhu4XhurvhuqUjOTHhursj4budKSPhurvhu4XhurvhuqUjw7Phuqfhu4Xhurvhu64j4bu54bq9I2HDqiNheyPDszRsI8OzbsOy4bq74bqlI8Ope+G6u+G6pyNhPOG6veG7rCM44bqnYyNhPOG6vSM44bqn4bq9IzgoOCPhu597I24pI2/hur0ow7Phu6wj4bq7W+G6uSM3W8OzIzgoOCNvPuG6uyNs4bqnNeG6uSPDqcSp4bqtI8Oz4bqn4bqv4buwIzjhuqfhu40jw7Nu4buB4bq74bqlI2XhuqfDsuG7oeG6r+G6uyNl4bqn4bqpOOG6pyPhuqbDk+G7nuG7rCPhuqdoI2Xhuq3hurvhuqcjOeG6vSHhurvhuqfhu6wjOeG6vSHhurvhuqcj4bq74bql4bqn4bqt4bq3bCPhu53hu5UhI+G7nSkj4bq74bqn4buHI2Ezw7Ijw7Phu5MjOD7huq0jw7Phuq3huq/hursjbcOy4buhI8OzbuG6q+G6u+G6p+G7rCPhu5nhurvhuqUjOcO14bq74bqlI2Xhuqfhur0hI+G6p+G7gTgjLSM44buF4bq74bqlI+G6u+G6peG6p+G6tyPDs+G6rcSD4bq7I8Oz4bqt4bqv4bq7I+G7nSnhur0jbz7hursj4bufw7Iyw7Mj4bq74bqnXeG6uSPhursx4bq74bqlIzgh4bq9I+G6u33hurvhuqUjb8OyMsOzI+G7nSkjOOG6pzLDsyPDqeG7k8Sp4bq74bqlI28+4bq7I2zhuqc14bq54buuI+G7tcSD4bq7Izg84bq74bqnI2HDqiPDqSkjOOG7heG6u+G6pSPDsyg4I8Ozw7Lhu6HEg+G6uyPDs27DsuG7oeG6seG6u+G7rCNhKeG6vSPDszzhur3hu6wjw7M0bCPhuqfDsjLhurvhu6wj4bqn4buT4buL4bq74bqlIzgoOCNhw6zhursj4budYiNhM8OyI8Oz4buTI2zhuqcow7Mjw7Nu4bqt4bqz4bq7IzgoOCNvPuG6uyNs4bqnNeG6uSPDs+G6p+G6ryPhurk84bq74bqnIzjDtCEjYWIhI2zhuqfhu5PDrOG6u+G6peG7rCPhurvhuqcyw7Mjw6kpI28+4bq7I2zhuqc14bq5Izjhuqfhuq8jN+G6reG6r+G6uyPDs+G7lSPhurvhuqXDsuG7ocSD4bq7I8Op4bqt4bq3w7IjOMOq4bqt4busIzgoOCPhurkiw7Mj4bqnKeG6u+G6pSPDs+G6p8O0Izjhu4XhurvhuqUj4bq5dCPhurvhuqXhuqfhurfhu6wjYWcjw6nhu5PDsiPhurvhuq3hurfhurnhu64j4buc4buL4bqtI+G7neG6reG6tzgjw7Nu4bqt4bqz4bq7I2Xhuqch4bqtI2Fn4bq74bqlIzdoIzgoOCPhuqXhuq0+4bqtI2zhuqcobOG7rCPhurrhuqUhI0/DrOG6uyNheyPDs+G7leG6u+G6pSM34buT4buLOCNl4bqnWzgjbOG6p8O1OCNl4bqnw6ojZeG6p33hurvhu6wjZeG6pyHhuq0jw7PhuqcoOCNh4buTxKk4I8Oz4bqt4bqx4bq5I+G6u33hurvhuqXhu6wjw7Phuqfhuq8j4bq5POG6u+G6pyM4w7QhI+G6ucOt4bqtI2FiISNs4bqn4buTw6zhurvhuqXhu6wjOCg4IzjhuqfDtCPDs+G6p+G6syNvPuG6uyPhu5/DsjLDsyNh4bqzI+G7nzHhu6EjOeG7l+G6u+G6pSPhu50pI2zhuqcow7Mjw7Nu4bqt4bqz4bq7I2Hhu5PEqTgj4bq74bqn4bqt4bqxw7Ijbz7hursjbOG6pzXhurkj4bq84bu34bq8TOG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51B4bqv4bq7I+G6uyHhu6Ej4bq64bqlISNPw6zhursjYXsjOMOqIyU6I28+4bq7I2zhuqc14bq5I+G6vOG7t+G6vEzhu6wjw7Nu4bq94bq74bqlI2HDqiM4w6ojLiNvPuG6uyNs4bqnNeG6uSNhPMOzIyYjbyHhur3hu64jQSI4Izfhuq3hurfDsyM4w6oj4bq74bqn4bub4bq74bqlIzjhuqfDtCPDs+G6p+G6syM4w6ojw7Phu5UjJiNh4bqv4bq7Izojbz7hursjbOG6pzXhurkj4bq84bu34bq8TOG7rCPhurvhuqfhu5Phu6oj4bqmaCNl4bqt4bq74bqnIznhur0h4bq74bqnI+G6uCHhuq0jw5PhuqdiI8OTbiHhurvhuqUjVzojbz7hursjbOG6pzXhurlY4buwI2Eo4bq74bqlIzjhuqfhu40jcCPDqSkjb+G7lyNl4bqvw7Mj4bqnxKlsI+G6peG6reG7myEjYeG7heG6u+G6pSPDs27hu4/hurvhuqUj4bqnPCPDs+G6pz7hur0j4bud4buL4bqtI27hu5PEqcOyI8OzbsOy4buh4bqx4bq7I8Oz4bqnZuG6u+G6pSPhurrhuqUhI0/DrOG6uyPDszzhur0j4bq7xIPhursjbz7hursjbOG6pzXhurkj4oCcTuG7k8Spw7IjYeG7heG6u+G6pSPDs27hu4/hurvhuqUj4bqnPCPDs+G6pz7hur0jQX3hurvhuqUjReG6p+G6vSHigJ0j4budKSNu4buTxKnDsiPDs27DsuG7oeG6seG6uyPDs+G6p2bhurvhuqUj4bq64bqlISNPw6zhursj4bud4buL4bqtI+G6uTTDsyPhur3hurvhuqUj4bq84bu34bq8TCM4w7QhIzgoOCPhuqfDsuG7oeG6t+G6uyPDszzhur0j4bq7xIPhursjbz7hursjbOG6pzXhurkj4oCc4bq4NMOzI+G6veG6u+G6pSNh4buF4bq74bqlI8OzbuG7j+G6u+G6pSPhuqc8I8Oz4bqnPuG6vSNBfeG6u+G6pSNF4bqn4bq9IeKAneG7riPhu7fhu4XhurvhuqUjw7Phu6Ejw5PhurrhuqbhuqYj4bq64bqlMeG6uyNF4bqn4buTw6zhurvhuqUjbOG6pyjDsyPDs27huq3hurPhursjOCg4I28+4bq7I2zhuqc14bq5I8Oz4buVI+G6u+G6pcOy4buhxIPhursjw6nhuq3hurfDsiM4w6rhuq0j4bq74bqn4buTI8Oz4bqnPuG6uSM4w6rhuq0jw7NuPuG6rSNvKeG6u+G7rCM44bqn4bqt4bqvw7IjOeG6t8OzI8OzIeG7oSPDs+G6p8O0Izjhu4XhurvhuqXhu6wjOOG6p+G6reG6r8OyI+G7nyg44bqnI8OzIeG7oSPhurrhuqUx4bq7I0Xhuqfhu5PDrOG6u+G6peG7rCPhuqdobCNh4buX4bq74bqlI2FnI+G6uuG6pTHhursjReG6p+G7k8Os4bq74bql4oCmWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDneG6uuG6pSEjT8Os4bq7Izjhu5HhurvhuqUjw6kpI+G6p8Oy4buh4bq34bq7I8Oz4bqpOOG6pyM44buXOCPDs+G6pyHhurkj4bql4bqtISPhu5/hu404I8Oz4bqt4bqv4bq7I8Oz4bqn4buTw6zhurvhuqUj4bq5POG6reG7rCPhuqXhuq3hu4vhuq0jw7Phuqfhuq3hurfDsiNvPuG6uyNs4bqnNeG6uSNl4bqvw7Mj4bq7ZuG6rSM4KDgjw7Phuqfhu5PDrOG6u+G6pSPhuqfhuq3hurfDsiPDs27hur3hurvhuqUj4budKSPhurvhuqXhur0p4bqtI8OzY+G6u+G6p+G7riNBZ+G6u+G6pSPDs+G6p+G7ieG6rSPDs27Eg+G6uyNhYiEjNynhursj4bqnw7Lhu6HhurfhursjYXsj4bufMeG7oSM54buX4bq74bqlI2Hhu5PEqTgj4bq5aMOzIzjGoSEj4bqnKeG6u+G6pSPhuqXhuq3hu4vhuq0jw7Phuqfhuq3hurfDsuG7rCPDs27hu5PhurvhuqUjNynhu6EjOCg4I28+4bq7I2zhuqc14bq5I+G6vOG7t+G6vEzhu6wjw7Phuqfhu5Phu4nhurvhuqUj4bufw7Lhu6HEg+G6uyPhuqXhuq0o4bq5I28ow7Mj4bud4bqt4bq3OCNvPuG6uyPhu5/DsjLDs+G7rCNtw7I+4bq74bqlIzcoI8Oz4bqtxIPDsiPDs+G6p8O1I28+4bq7I2zhuqc14bq54oCmWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnDoeG6ucOdTOG7nOG7qiNB4buTxKk4Izfhuq3huq/Ds+G7rCPhurrhuqUhI0/DrOG6uyPDqSkj4bqnw7Lhu6Hhurfhursj4budw6HhursjN+G6reG6s+G6uyM4w6oj4bq74bqn4bqt4bqxw7IjYSI4I28+4bq7I23DsnAj4bq74bqn4buT4bq74bqlI29mI8Op4buTxKnhurvhuqUjbz7hursjbOG6pzXhurkj4bq84bu34bq8TCM44bq/4bq7I2Xhuqfhuq3Eg+G6uSPDs2bhurvhu64jw5Phuqfhu4nhuq0j4bql4bqtIeG6uyPDs+G7i+G6reG7rCPhuqfDsuG7oeG6t+G6uyM4w6oj4bq74bqn4bub4bq74bqlI2Fi4bq74bqnI+G6p+G7k+G7i+G6u+G6pSPhuqXhuqsjYeG6syPDszzhur0jw7PhuqfEg+G6uSNv4buZOCPDqSHhursjw7Phu4chIzjDtCEjOOG6p+G7k8Os4bq74bqlI8OzbuG6q+G6u+G6pyPhursp4buh4buoWS/DoeG6ucOdWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnDoeG6ucOd4buE4bq74bqlI8OT4bqnYuG6u+G6pyPhu5x94bq7I+G6psOy4buhxIPhurvhu6pZL8Oh4bq5w50j4bq6feG6uSMlPSUl4busI+G6p8Oy4buh4bq34bq7I+G6uuG6pSEjT8Os4bq7I8Oz4bqt4bqvbCPDs8O1OCNs4bqnKMOzI8OzbuG6reG6s+G6uyM4KDgjbz7hursjbOG6pzXhurkj4bq84bu34bq8TCNqI+G7n3sjOCg4I+G6uuG6pSEj4bugxIPhurvhu6wj4bq64bqlISPDieG6rcSD4bq7I+G7nSkj4bufMeG7oSM54buX4bq74bqlI28+4bq7I2zhuqc14bq5IzXhurkjw7Phuqfhu5c4I2FoOCNhKOG6vSPhurvhuqfhu5Phu6ojYSI4I28+4bq7I8Oz4bqnYsOzIznEg+G7rCPhuqXhu4fhuq0jOCgj4bq74bqn4bq3OOG6p+G7riPhu7fhu4/hurvhuqUj4bud4buL4bqtI2HDqiPDqSkj4bud4bqt4bq3OCM3IeG6uyPhuqcp4bq74bqnIzgoOCM44bqn4bqp4bq74bqnI28oOOG6pyNl4bqpOOG6pyM4M8Oy4busI2XhuqfDoeG6uyPDs+G6p+G7k2rhurvhuqUjOOG6p+G6vSM4KDgjYcOs4bq7I+G7nWIjw7Phuqk44bqnIzjhu5c4I8Oz4bqnIeG6uSPhuqXhuq0hI+G7nzHhu6EjOeG7l+G6u+G6pSPhu50pI2zhuqcow7Mjw7Nu4bqt4bqz4bq7I28+4bq7I2zhuqc14bq5I+G6vOG7t+G6vEzhu67hu67hu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdWcOh4bq5w51M4buc4buqI+G7nuG6reG6uyM4PuG6uSPDrOG6uyPhu4XhurvhuqVWWS/DoeG6ucOdWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUAjb8Oz4buhw6nDocOZQMOzw6Hhu5/Dsy0hw6nhuq3huqXhurvhu6ojbuG6reG6peG6p8Oz4buwQMOdWW/Ds27hur3hurvhuqXDnUHhu5k4I+G7nOG7kSNXw7Phuqfhu5c4I+G6p+G6reG6t+G6u1hZL2/Ds27hur3hurvhuqXDnVkvbMOd


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]