(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2009, thực hiện chính sách di dân nhằm xây dựng hai dự án Lọc hóa dầu và Nhiệt điện thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), toàn bộ người dân xã Hải Yến đã phải rời quê hương đến sinh sống tại khu tái định cư xã Hải Yến tại phường Nguyên Bình.
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WeKAnE7hu5M3QG7hu4XhurnDokDDqcOs4bqn4oCdQMSpQMSR4bqlw7NAbyHhuqdAOeG6q+G6ueG6pUA34buRQOG7oz5A4bqkPOG6p0Dhu57Do+G6uUBvKeG6p0Br4bql4buR4buL4bq5w6JA4bq4w6LDs+G7n8Oj4bq5QOG7s+G6qeG6ueG6pVgv4bqlPVlYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G6pGEuOOG7uFnhurh7w6lAJCMjLOG7sEBv4bql4buVN0DhuqXhuqfhurHhurlAN+G6peG6reG6ueG6pUBuITfhuqVAOOG6p0A4MOG6uUDhurnhuqVbw6lA4bujMOG7n0A44buV4bq5w6JA4bqlLuG6p0A44buVQCHhurlAReG6vzdA4bql4bq9LkA4MsOzQOG7myhA4bq44bql4bqn4bqxb0A54bqn4bqx4bq5QG/huqXDs2c3QMSQ4bqlw7NAxJDhuqfhurnhuqVAb8SDQOG6uMOi4bql4bqnQE7DreG6ueG7sEDhuqXDs+G7n+G6seG6uUBPY+G6ueG6pUDDguG6py5AVuG6uS7hu59AZShAb+G6peG6q0Dhu6M+QOG6uMOi4bql4bqnQE7DreG6uVfhu7BAb+G6uyjhurlANmdA4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqdAODDhurlA4bujPkDhuqQ84bqnQOG7nsSD4bq5QDk+QGvhuqU84bqnQG3hu4vhuqdAbMOzw6NA4bql4buRw63hurnDokA5xIPhurlAbuG6p+G6ueG6pUBu4buF4bq5w6JAbynhuqdAxJHhuqXDs0BvIeG6p0A54bqr4bq54bqlQDfhu5FA4bujPkDhuqQ84bqnQOG7nsSD4bq5QG8p4bqnQGvhuqXhu5Hhu4vhurnDokDhurjDosOz4bufw6PhurlA4buz4bqp4bq54bql4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bu1Lmtv4bqn4bq74bq54bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7g4b+G6pcOzw6k2QOG6p+G7tWHhurlvYW3hu7hAbm/hu59lYcOa4bu44bud4bqnOG/huqXhu6hAOiMja+G7o+G7qkDhuqVh4bqnw6LhuqVv4buoQCUjO2vhu6Phu6rhu7hAbm03w5rhu7gvLzc44bq54busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkvOGFuxJFv4bq7ay/hurlh4budbi8kJCo/Lz06OjgmIywlPSU6byo7OiolZSPhu6xka8Oixq9tw5osOj/hu7hALmVvw5rhu7jigJxO4buTN0Bu4buF4bq5w6JAw6nDrOG6p+KAnUDEqUDEkeG6pcOzQG8h4bqnQDnhuqvhurnhuqVAN+G7kUDhu6M+QOG6pDzhuqdA4buew6PhurlAbynhuqdAa+G6peG7keG7i+G6ucOiQOG6uMOiw7Phu5/Do+G6uUDhu7PhuqnhurnhuqXhu7hA4bud4bqnOG/huqXDmuG7uDojI+G7uEDhuqVh4bqnw6LhuqVvw5rhu7glIzvhu7hAL1nEkOG6pcOzQG8h4bqnQDnhuqvhurnhuqVAN+G7kUDhu6M+QOG6pDzhuqdA4buexIPhurlAxKlAa+G6peG7keG7i+G6ucOiQOG6uMOiw7Phu5/Do+G6uUDhu7PhuqnhurnhuqXhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7s2bhuqdA4bqlZuG6p0DhurnhuqXDrEBlKeG6p0BlMuG6uUA5MsOzQMOpw6zhuqdAOV1vQDfhuqUw4bq5QDnEg+G6uUDhurnDreG6p0DEqUDDqcOs4bqn4buwQC7hurnhuqVARcOjQHXhurnhuqVA4bqkZuG6ucOi4buwQG9t4buRxKnhurnDokBv4bql4buD4bq5QE9tw7PhurnDokDhu57Eg+G6ueG7sEDEkeG6peG7g+G6ucOiQMSR4bql4buB4bqnQOG7o8OyN0A5Z+G6ucOi4buoQMSQ4bql4bqnQMOpw6zhuqdAN+G6pcOz4buf4bq34bq5QDnEg+G6uUA5MOG7n+G7sEDhurnDouG7keG7i+G6p0A4MOG6uUDDqcOs4bqnQDfhuqViQDnhu5Hhu4k3QDcxa0A5MW9AxKnhu7BAw6lnb0Bu4buFQOG6rW9A4bujMOG7n0A44buV4bq5w6JAOeG7keG7iTdA4bq54bqlKOG7sEA3w6rhurlAZSnhuqdAa+G6pTzhuqdAOOG7leG6ucOiQG8pw6lAZeG6r8OzQDnhurdAxKnhu7BAOeG6p+G6seG6uUDEkeG6peG7g+G6ucOiQDfhur3hu7BA4bq54buRw6w3QDfDtOG6ucOiQMSR4bql4buD4bq5w6Lhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WXThurnhuqVA4bqkZuG6ucOiQDfhuqXhurtANuG6p8SDb+G7sEBv4bql4buD4bq5QE9tw7PhurnDokDhu57Eg+G6uUA34bq9QCQqP0DhuqVnLzomJUDEkeG6pTTDs+G7sEA5MOG7n0BlKEDDqWdvQG9t4bq74bq5w6JA4bq54bqlxqHhurnDokBv4bql4buD4bq5QDfDtS5A4bujPkDhuqQ84bqnQOG7nsSD4bq5QDfhur1Aw6ldb0DEqUDEkeG6pcOzQG8h4bqnQDnhuqvhurnhuqVAN+G7kUA5MsOzQG/huqfDo+G6ueG7sEBuLsOzQOG6ueG6pcah4bq5w6JAxJHhuqXhur1AxJHhuqV74bq5QDYu4bq5QDkyw7Phu7BAOeG7keG7iTdAbuG7lUBsw7Mu4bq5QG8ww6lAN8O1LkA3ITdANzFr4buwQDchN0DhurnDoijhurnhuqVAb23hurvhurnDokDhu5vhuqfhurE3QDkyw7NAb+G7kUDhuqUpQG8y4bq5w6JAN8OtQG7EqeG7sEA5xIPhurlA4bq5LuG7n0DEkeG6pcOzQDkxb0DhuqXhursu4bq5w6JA4bubw7Phu7BAOeG7keG7i+G6ucOiQG4hQGUy4bufQGVn4bqnQG9t4buRw6w3QDnhur1AOT5AN+G6vUDhurnhuqXGoeG6ucOiQOG6ucOi4buD4bqnQOG6ueG6pShANy7hurtAbzLhurnDouG7sEDEkeG6pcOzQOG7m+G7lTdANsOz4buD4bq5QDYh4bq54buwQMOi4bqnPOG6p0BvbeG6rUBuMsOpQMOzMW/hu7BAbzFrQOG6uTNrQOG6ucOi4buR4buL4bqnQGzDsy5AZSnhuqfhu7BA4bql4bqxQG/huqXhu4XhurnDokA54bqn4bqx4bq54buwQDnhu5Hhu4vhurnDouG7sEBvbeG7keG7i+G6ucOiQG9tKcOpQOG7ozDhu59AOOG7leG6ucOiQMSR4bqlLuG6ucOiQG9tLuG6ucOi4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFl04bq54bqlQE9tMuG6uUDhu5p74bq5QE9t4bqn4bqxw7Phu7BAb+G6peG7g+G6uUDhurguw6lA4buexIPhurlAN+G6peG6u0A24bqnxINv4buwQMOi4bqnLkA54bqp4bq54bqlQDfhuqXDs+G7n+G6t+G6uUA5xIPhurlAxJHhuqXDs0BvIeG6p0A54bqr4bq54bqlQDfhu5FA4bubKOG6u0DDouG6py7huqdAOeG6uynhurlAJEA3w7UuQOG7t+G7lUAh4bq5QEXhur83QOG6peG6vS5AODLDs0Dhurl7w6lAJCM9KuG7sEBlw7I3QDnhur1A4bq5w63huqdAOTDhu59Aw6Lhuqcu4bq7QG/huqXhu4PhurnDouG7sEDhurnhuqUoQDfhu5cuQDk+QDnhu5Hhu4k3QOG7ozDhu59AOOG7leG6ucOiQMSR4bqlLuG6ucOiQG9tLuG6ucOi4buwQDfDs2c3QG7hu4XhurnDokDhurnDouG7keG7i+G6p0A4MOG6uUA3w61ANjzhurlAaOG6uUA54bqr4bq54bql4buwQOG6pcOqLkDhurnhuqUza0Dhu5so4bq7QMOp4buD4bqnQG9t4buR4buL4bq5w6JAbuG7heG6ucOiQMOpw6zhuqfhu7BAN+G7jeG6ucOiQOG6ueG6pS7Ds0A2fW9Aby7hu59A4bujMOG7n0A44buV4bq5w6Lhu7BAa+G6pSFvQG9t4bqn4bq34bq5QMSR4bqn4bq54bqlQG/Eg+G7rEDhu7fhurtAxJHhuqXhu4PhurnDokA34bq9QDkxb0BuPOG6uUDhu6PDszFv4buwQG4uw7NAxJHhuqXhuqdA4bujMOG7n0A44buV4bq5w6JA4bq54bqlKOG7sEDDouG6py5AOeG6qeG6ueG6pUDDqcSpQMOpZ29AN+G7ly5A4bqlKOG6ucOiQG7hu5cuQOG7o2FAw6kh4buf4buwQOG7o2FAOSlrQOG6ueG6peG7gUA54bq3QDfhur1Ab+G6pcOjw6lAb+G6pcOzQOG6ueG6pTNr4buwQOG6ucOz4buD4bqnQDfhurvhurlAe+G6uUDhuqXhur834busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bu1Lmtv4bqn4bq74bq54bu4WVjhuqfDqcOiQDdlLm5uw5rhu7jhuqfhu7Vh4bq5b2Ft4bu4QG5v4bufZWHDmuG7uOG7neG6pzhv4bql4buoQDojI2vhu6Phu6pA4bqlYeG6p8Oi4bqlb+G7qEAqPyZr4buj4buq4bu4QG5tN8Oa4bu4Ly83OOG6ueG7rDYu4bq7b+G6pS7hurnhuqXhuqXhursu4bus4bub4bq5LzhhbsSRb+G6u2sv4bq5YeG7nW4vJCQqPy89Ojo4JiMsJT0mO286IywqPWUj4busZGvDosavbcOaOyU/4bu4QC5lb8Oa4bu44oCcTuG7kzdAbuG7heG6ucOiQMOpw6zhuqfigJ1AxKlAxJHhuqXDs0BvIeG6p0A54bqr4bq54bqlQDfhu5FA4bujPkDhuqQ84bqnQOG7nsOj4bq5QG8p4bqnQGvhuqXhu5Hhu4vhurnDokDhurjDosOz4bufw6PhurlA4buz4bqp4bq54bql4bu4QOG7neG6pzhv4bqlw5rhu7g6IyPhu7hA4bqlYeG6p8Oi4bqlb8Oa4bu4Kj8m4bu4QC9Z4bu14bql4buJQC7hurlAb+G6uyjhurlA4bub4bqxQG7huqfhurnhuqVAb+G6peG7lTdAa+G6pTTDqUBvbeG6u+G6ucOiQMSR4bqlw7NAbyHhuqdAOeG6q+G6ueG6pUA34buRQOG7oz5A4bqkPOG6p0Dhu57Eg+G6ueG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZT+G7mUA2akDhurnDomrhu7BAZeG6u0BlfeG6ucOiQMSR4bql4bqnQMOpw6zhuqdAN+G6pcOz4buf4bq34bq5QDnEg+G6uUA5MOG7n+G7sEBtMW9A4bq54bqlLuG6ueG6pUA34bql4bq94bq5w6Lhu7BAw6LhuqcuQDnhuqnhurnhuqVALuG6ueG6pUBPbTLhurlA4buae+G6uUDhu7fDtOG6ucOi4buwQG/huqXhu4PhurlAT23Ds+G6ucOiQOG6pDPDs0A3w7ThurnDokA5PkBsw7Nh4bq5QOG7m8Os4bqnQDfDs2c3QG7hu4XhurnDokDDqcOs4bqn4busQOG7ueG7heG6p0Dhu5vDrOG6p0Au4bq54bqlQOG7t8O04bq5w6Lhu7BAOeG6p+G6r8OzQOG7m8Oz4bqnQMOp4buZ4bq5w6JA4bqlw63hurlA4bq5xqEuQGUoQMSR4bqlw7NAbyHhuqdAOeG6q+G6ueG6pUA34buRQOG6uVvDqUDDojLhurlATMOz4buFN0BlZ0A9dOG7sEBuIW9Ab23Ds+G6ucOiQG8ww6lAb+G6peG6q0Dhu6M+4buwQDnhuqfhuq/Ds0DEkeG6p+G6seG6uUBu4bqn4bq54bqlQOG6peG6uylvQG/huqXDszPhurlAb+G6p+G6seG6uUDhuqXDreG6uUDhurnhuqXhuqfhuq/Ds+G7sEBvbeG6oUBhw6lAOeG7keG7iTdAOeG6p0DhuqXhur83QMOiMuG6uUDhuqXDreG6ueG7rOG7rOG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4buiPkDhuqQ84bqnQOG7nsSD4bq5QOG6peG6p+G6seG6uUA34bq9QD9Ab+G6peG7g+G6ueG7sEDhu5vDrOG6p0A94busOyQ7QOG6pWcvJuG7rCQlO0DEkeG6pTTDs+G7sEBt4bqnw6PhurnDokBv4bql4buD4bq5QOG7s303QOG7nsSD4bq5QOG6ucOi4buR4buL4bqnQDgw4bq5QOG7mzXhurlAxKlAZSnhuqdAN+G6pWlAN8O0QG7huqfhurnhuqVAbuG7heG6ucOi4buwQDfDquG6uUBlKeG6p0AmQG/huqXhu4PhurlAOT5AN+G6pcOz4buf4bq34bq5QOG6pcSDb0Blw6PhurlAxJHhuqXDs0BvIeG6p0A54bqr4bq54bqlQDfhu5Hhu6xAT23hurvhurnDokDhurnhuqXGoeG6ucOiQOG6uXvDqUBsw7Mu4buwQDjhurtAb+G7hTdAOWdAa+G6pSFvQG9t4bqn4bq34bq5QMSR4bqn4bq54bqlQG/Eg0AtQOG7oz5A4bqlZ+G6p0DEqUBv4bql4bqrQOG7oz5A4bq4w6LhuqXhuqdATsOt4bq54buwQOG6ucOi4buR4buL4bqnQDgw4bq5QDfhur1Ab+G6pcOjw6lAN8OtQOG6pWfhuqdAb+G6qcOpQMSR4bqnxIPDqUDhu5vhuqfhurE3QGUow6nhu7BAb3vhurnDokBv4bqlw7NA4bq54bqlM2vhu7BAaOG6uUA54bqr4bq54bqlQDfDs2c3QG7hu4XhurnDouG7rEDhu7nhu4XhuqdA4bubw6zhuqdA4bq54bql4bq9w6lAZS7hurtAOWfhurnDokBvbeG6u+G6ucOiQDlnQG/Ds2jhuqdAN+G6pcO1QOG7n8SDw7NAZSjDqUDhu5vhuqfhurE3QG8p4bqnQDchN0DhurnhuqUoQMOpIeG7n+G7sEDhu6Phuq1A4bq5w6LhuqXhuqfhurFr4buwQDc84bq5w6JA4bq54buRw6w3QG4ww7NAb23hurvhurnDokBv4bql4bqrQOG7oz7hu7BA4bq54bql4bqn4bqvw7NA4bqlZ0DDouG6py5AOeG6qeG6ueG6pUDEkeG6p+G6ueG6pUA44bq7LuG6ueG6peG7sEA2w7Phu4PhurlANiHhurnhu6xAw4lnb0Bu4buFQOG6pWdAw6nhu5Hhu4nhurlAOTFvQG484bq5QOG7o8OzMW9AN8O1LkBr4bql4buR4buL4bq5w6JA4bq4w6LDs+G7n8Oj4bq5QOG7s+G6qeG6ueG6pUA54bq3QDfhuqV74bq5QOG6ucOz4buD4bqn4buwQG9tZuG6ucOiQG9t4bq/b+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBub+G7n2Vhw5rhu7jhu53huqc4b+G6peG7qEA6IyNr4buj4buqQOG6pWHhuqfDouG6pW/hu6hAJiMsa+G7o+G7quG7uEBubTfDmuG7uC8vNzjhurnhu6w2LuG6u2/huqUu4bq54bql4bql4bq7LuG7rOG7m+G6uS84YW7EkW/hurtrL+G6uWHhu51uLyQkKj8vPTo6OCYjLCUkPTpvPz0mOixlI+G7rGRrw6LGr23DmiUqJuG7uEAuZW/DmuG7uOKAnE7hu5M3QG7hu4XhurnDokDDqcOs4bqn4oCdQMSpQMSR4bqlw7NAbyHhuqdAOeG6q+G6ueG6pUA34buRQOG7oz5A4bqkPOG6p0Dhu57Do+G6uUBvKeG6p0Br4bql4buR4buL4bq5w6JA4bq4w6LDs+G7n8Oj4bq5QOG7s+G6qeG6ueG6peG7uEDhu53huqc4b+G6pcOa4bu4OiMj4bu4QOG6pWHhuqfDouG6pW/DmuG7uCYjLOG7uEAvWeG6uMOi4buR4buL4bqnQDgw4bq5QMSR4bqlw7NAbyHhuqdAOeG6q+G6ueG6pUA34buRQG8z4bq5QDjhu4/hurnDokA44bqn4bqx4bq5QG/huq034bqlQDkxb0BvbeG6u+G6ucOiQMSR4bqlw7Phu4PhurlA4bub4bqnw6PhurlAOeG6t0A34bqle+G6uUDhurnDs+G7g+G6p+G7sEA3POG6p0Bv4bql4bqn4bqx4bq5QDfDs2c3QG7hu4XhurnDouG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZxJDhuqXhu4PhurnDokDDouG6pzHDs0Dhurlo4bqnQOG6ueG6p+G6r8OpQOG7m8Oz4bqn4buwQOG7g+G6ucOiQE9tMuG6uUDhu5p74bq5QOG6pOG7jeG6ucOi4buwQOG7teG6pcO1QG/huqs34bqlQMOT4buz4bq44bu3QOG7oz5A4bqkPOG6p0Dhu57Eg+G6uUA2ZzdANik34bql4buwQDnhu5Hhu4k3QG7hu5VAbMOzLuG6uUBvMMOpQDfDtS5A4bq44bqlKEDhurnhu5HDrDdANyE3QGVj4bq54bqlQOG7m+G7lTdA4bube+G6uUDhuqXhur0u4buwQOG7n0BvxIPhu7BAw6Lhuqch4bq7QDjhu4834buwQMSR4bqn4bq54bqlQG/Eg0DEqUDEkeG6pcOzQG8h4bqnQDnhuqvhurnhuqVAN+G7kUDhu6M+QOG6pDzhuqdA4buexIPhurlAbynhuqdAa+G6peG7keG7i+G6ucOiQOG6uMOiw7Phu5/Do+G6uUDhu7PhuqnhurnhuqVAOT5AxJHhuqXhu4PhurnDokDhurnDouG7meG6ucOiQMSR4bqlxKnhuqdAbn034busQE/huqXDs0DhurnhuqUza0BvbcOz4bq5w6JANuG6qeG6ueG6pUDEqUDDqeG7kzdAb+G7mUAq4busIyMj4busIyMjQDlm4bq5w6JAOcSD4bq5QD0j4busIyMj4busIyMjQDlm4bq5w6Iv4bq5w6Lhu5Hhu4vhuqcvb+G6pSHhurnDouG7sEDDouG6pzzhuqdAbMOz4bufxINvQOG7m+G6p+G6sTdAZSjDqUA34bql4bq7QOG6pcOt4bq5QD3hu6wlIyNAZS7hurtAOWfhurnDouG7sEBvckBl4bqxQOG6pWdA4bq5w6LhuqXDqOG6u0DDouG6pzzDqUA5IeG6ucOiQMSR4bq34busQMOJZ29AbuG7hUBv4bqxQOG6uSnhurlA4bujPkDhuqVn4bqnQFZvbWfDqUA3fWvhu7BA4bq5w6LhuqXhuqfhurHhurlA4bqlw7JvV0Dhurku4bufQDk+QMOi4bqnPMOpQOG6ueG6peG6p+G6r8Oz4bus4bus4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uEBub+G7n2Vhw5rhu7hvYeG7o28tLmXhuqfDouG6ueG7qEBt4bqnw6LhuqVv4buq4bu4WVhub23hurvhurnDolnhu7Mo4bqnQOG7myhAPOG6ueG6peG7qEBPbcOz4bq5w6JARcOjWC9ub23hurvhurnDollYL2tZ


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]