(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng ở huyện Nông Cống ngày càng phát triển rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, và nâng cao sức khỏe, tinh thần cho người dân.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgz4buY4buf4buZbDnhu4Dhu6Hhu5lsfTnhu4LDveG6sznFqW3hu5Xhu5lsOeG7seG7qcOi4buVOeG7sW3EqTnhu4d34buBOeG7sW3EqTnhu7Ft4bqz4buVOeG7g245w4HDouG7lTnhu4FtbuG7i+G7rTnhu6tl4butMi9tw6EzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xalN4buF4bqz4buHODPhu5htQeG7mWw54buZ4bqp4buTOcaw4but4bqzXTnFqW3hu5Xhu5lsOeG7seG7qcOi4buVOeG7sW3EqTnhu4d34buBOeG7sW3EqTnhu7Ft4bqz4buVOTDhu7Dhu4bhu7Dhu7AxOcaw4but4bq54buZOeG7gW3hu6/hu5lsOeG7pTlt4but4bqi4buJ4buZOeG7mOG7n+G7mWw54buA4buh4buZbDnhu5lsw6LhuqI54buBw6Lhu5lsOcWpbeG6teG7sTnhu7Hhu6luxKnhu5k54bupceG7mWw5w7Rt4bqrxak5w4HDojnhu5PhurPhu5lsOeG7keG6pW45bW7hu4nhu605xrDhu63huqc54buxbW7DrOG7sTnhu7Ft4bu34buBIjnGr+G7reG6sznhu4Phu5ddOWzhu5fFqTnFqW3hurnhu5k54buxbeG7r+G7gTnhu4Phur3huqI5xalt4buV4buZbDnhu7Hhu6nDouG7lTnigJzhu7Dhu5XDouG7mTnhu4dl4buZOeG7qcOo4buZOeG7keG7reG6ouG7ieG7mTnhu7FtZeG7mTnhu7FtxKk54buxbeG7heG7lTlsw7104buZbDnhur7hurXhu4E5TXA5w4Hhu4854buD4bqlbuKAnV05w4HDojnhu5ll4buZbDnhu4HhurPhu5U54bur4buz4buBOcO0beG7neG7hV054buxbuG7mW054buxbeG6ueG7mTnhu4Ft4buVOeG7mWzDvcO6bjnhu4dl4buZIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05xINhYcWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL27DgSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoMOg4bqxL8OgYeG6r+G7h8Ojw6BhYcOh4bqjw6Hhu7HDoOG6ocSD4bq34bq34buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bqx4bqv4bq3ODnhurPhu5Hhu7EhOOG7mOG7n+G7mWw54buA4buh4buZbH054buCw73hurM5xalt4buV4buZbDnhu7Hhu6nDouG7lTnhu7FtxKk54buHd+G7gTnhu7FtxKk54buxbeG6s+G7lTnhu4NuOcOBw6Lhu5U54buBbW7hu4vhu6054burZeG7rTg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxYWE4OW3hu4VubG3hu7EhOMSDYWE4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgzxaht4buV4buZbDnhu7Hhu6nDouG7lTnhu7FtxKk54buHd+G7gTnhu7FtxKk54buxbeG6s+G7lTnhu6U54buY4buf4buZbDnhu4Dhu6Hhu5lsOeG7mWzDouG6ojnhu4HDouG7mWw5xalt4bq14buxOeG7seG7qW7EqeG7mTnhu5PhuqXhu5ltIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7mG1B4buZbDnhu5nhuqnhu5M5xrDhu63hurNdOW3hu63huqLhu4nhu5k54buY4buf4buZbDnhu4Dhu6Hhu5lsOeG7g+G6rTnGsOG7reG6s+G7mTnhu7Fl4buTOeG7g+G6ueG7rTnhu7HDvV054buZZeG7mWw54buBw6nFqTnhu4F0OeG7q+G7pTlt4bqlOeG7seG6ueG7mWxdOW3hu4k54buxbeG7oeG7mWw54buxbW7DrOG7sTnhu4Ftw6w5w4Hhuqnhu5k5beG7leG6tV054burZeG7mTnhu4FtdG454bq/4bqtbjnhu7HhurvFqTnFqW134buBOcOBdznhu5lt4butOeG7geG6ueG7rTnhu7HhurvFqTnhu5Hhu63huqLhu4nhu5k54buw4buG4buw4buwOeG7gXjhurM54buYbWXhu5k54buHZeG7mSI54buCw6zhu5k54buZ4bqz4bqiXTnDoOG6ty/DoOG6tznhuqDhuq1dOeG7sW3Dsjnhu7Hhu6nDqeG7mTnhu4Phuq05beG7lcOi4buZOeG7sW3DouG7mW05xrDhu63huqI5beG7leG6peG7gW05beG7iTnhu7Ft4buh4buZbDnhu7FtbsOs4buxOeG7gW3DrDnDgeG6qeG7mTlt4buX4bqzXTnhu7FtxKk54buxbeG6s+G7lTnhu4F0OeG7q+G7pTls4bqr4buZOcOBdW45xrDhu63huqI5beG7leG6peG7gW054bqgZeG6ojnhu4fhu7fhu5lsOeG7meG7n+G7mWw54buxbeG7n+G7mTnhu5N1bjnDgcOiOeG7meG7n+G7mWw54buxbeG7n+G7mTnhu5N1bjnhu5ll4buZbDnhu4HhurPhu5VdOeG7meG7n+G7mWw54buxbeG7n+G7mTnhu5N1bjnDtG7EqeG7rTnhu5PDquG7rSI54buw4buVw6Lhu5k5beG7reG6ouG7ieG7mTnhu4Hhu5c5w6Bhw6Evw6Bhw6E54buZbcOiOcOB4bqp4buZOW3hu5fhurM5w4HDojnDtG3hu6054buxbcSpOeG7sW3hurPhu5U54buRw6Lhu5lsXTnhu7Ft4buf4buZXTnhu7FuxKnhu605w7Rt4butOeG7g+G6tcWpOeG7s+G7mWw54bux4buh4buxOeG7mW3hu6054buB4bq54butOcOB4butbjnhu4FtdG5dOeG7keG7reG6ouG7ieG7mTnhu7HhurvFqTnhu7Dhu4bhu7Dhu7A54buBeOG6sznhu5lsw73Dum454buHZeG7mSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu5hs4buVw6JuOeG7qeG6s1054buB4bq14buBOW3hu5XhuqXhu7E54buDceG7mWw5bG7hurPhu5U54buRw73hu6054buxbcSpOeG7sW3hurPhu5VdOWxu4bqnbjnhu7Ftbjnhu4PDqeG7rTnhu7Dhu4bhu7Dhu7A54bux4bu1OW3hu63huqLhu4nhu5k54buDw6zhu5k54buBdDnhu6vhu6U54buDw73DueG7gTnGsOG7reG6s+G7mTnhu7Fl4buTOeG7sXI54buBbeG7s+G7gTnhu7Hhu6Hhu7E54buB4bqnOcOB4buLOcaw4but4bqiOeG7k+G7nznDgcOiOeG7gW3DqeG7sTnhu5HDvcO54buZbDnhu5ltw719OW3hu5XhuqXhu7E54buDceG7mWw54buxbcSpOeG7sW3hurPhu5U54buT4bu14buZbDnhu4Lhuqfhu5lsXTnhu5Phu7Xhu5lsOSThu61l4buZOW3DouG7mWw54buZ4bqp4buTOeG7h25q4buZOeG7qeG6sznhu7HhuqVuOeG7geG6teG7gTnhuqDhuq1dOeG7sW3Dsjnhu7Hhu6nDqeG7mVs5xalt4bq14buxOeG7g3Hhu5lsOeG7mWzDouG6ojnhu4Ft4bql4bqiOeG7lOG7keG6ouG7k8WpbuG7gTnDgcOzOeG7q+G7s+G7gTnDtG3hu53hu4U54bux4buVw6Lhu5k54buHZeG7meKApjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX054bqh4bqx4bqxxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8vbsOBIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOgw6DhurEvw6Bh4bqv4buHw6PDoGFhw6DDo8Oj4buxxIPDocOj4bqx4bqj4buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bqx4bq3ODnhurPhu5Hhu7EhOOG7mOG7n+G7mWw54buA4buh4buZbH054buCw73hurM5xalt4buV4buZbDnhu7Hhu6nDouG7lTnhu7FtxKk54buHd+G7gTnhu7FtxKk54buxbeG6s+G7lTnhu4NuOcOBw6Lhu5U54buBbW7hu4vhu6054burZeG7rTg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxYWE4OW3hu4VubG3hu7EhOOG6oeG6seG6sTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu5Lhu5/hu5k54bq/dG454buRcW454buxbeG7rTlt4buv4buxOeG7g+G7n+G7mWw5beG7m+G7gTnDgW7DreG7mTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7h8Oyxak5bcOoIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7sG3hu4Xhu5U54buxbeG7oeG7mWw5w7TDrV05bW7hu4nhu5k54buZ4bqz4bqiOeG7q+G7oTnhu5lsw73Dum454bux4bq7xak54buR4but4bqi4buJ4buZOeG7sOG7huG7sOG7sDnhu7Ftw73DuuG7mWw54bqg4but4bqiw63hu5k54bulOW3hu63huqLhu4nhu5k54buD4bql4buxOcOjYSldOeG7sW3DouG7mW054buR4bq7xak54buDw73DueG7gTnDocOhw6M54buBZeG7rTnhu5HhuqXhu4E54bq/cV054buBbXg54bqiw6zhu6054buRw6I54buB4bq14buBOeG7gWXhu6054buR4bql4buBOeG6v3E54bq/4buX4buZbDnhu4PhurVdOeG6v+G7l+G7mWw54bq/w6Lhu5ldOeG7geG6ueG7rTnhu5Hhu5/hu5ls4oCmOeG7quG7oTnhu7Hhu6nDvcO64buZbDlt4bub4buBOeG7sW3hu7fhu4E5bW7hu4nhu5k5bG7hurXhu5U54buHd+G7gTnhu7FtxKk54buBbcOp4buxOeG7mXFuOcO0beG7l+G6sznhu5nhu4vhu5k54buZw6zFqTnhu4PhuqXhu7E5w6FhYSldOeG7q+G7oTnhu7Hhu6nDvcO64buZbDlt4bub4buBOeG7sW3hu7fhu4E5bW7hu4nhu5k54buxbcSpOeG7gW3DqeG7sTnhu5ls4buV4bqlbjnDtG3hu5fhurM54buxbcO9w7rhu5lsOeG6oOG7reG6osOt4buZOeG7g+G6peG7sTnhurHDoylbOeG7keG7t+G7gTnhu5HDvcO54buZbDnDgXk54bux4bup4bqz4buZbDnhu4Phu5fhu5lsOeG7seG7qcOt4buZOeG7g8Oy4bqzOeG6v8Oi4buZOeG7g+G6peG7sTnhu4FtbsOs4buZOeG7q+G7jznDtG3hu53hu4U54buRw6I5w6FhYSkiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buCxKk54buZZeG7mWw54buB4bqz4buVOeG7gW3DqeG7sTnhu5HDvcO54buZbDnFqW3hu5Xhu5lsOeG7seG7qcOi4buVOeG7sOG7huG7sOG7sF054bux4bup4buV4buZbDnEgznhu7Ft4bq14buZbDnhu4Phurnhu6054buZ4bqp4buTOcOgYcOgw6BdOW3hu63huqLhu4nhu5k54buD4bqtOeG7seG7reG6osSp4buZOeG7gW3hu5vhu5k54buB4bq14buBOcOB4bq74buZOeG7g3Hhu5lsOcOBbsOt4buZOeG7sW3hurPhu5M5bG7hurM54buR4but4bqi4buJ4buZOeG7seG6u8WpXTnhu7Ftbjnhu4PDqeG7rTnhu4HhurXhu4E5bG7huqduOeG7seG7qeG7leG7mWw54buBbcO9dOG7mWw54bux4bupw7Phu5ltOeG7guG6pW45bXFuOeG7sOG7huG7sOG7sDnhu7Hhu43hu5ltOeG7sG3hurPhu5ltOU3hu5XhurU54buR4bq54buZOeG7sW3hu7M5TiQ54buZ4bqp4buTOcOgYcOgw6AiOcOUw6zhu7E5xrDhu63huqc54buxbeG6s+G7kzlsbuG6sznhu4PhuqXhu7E54bqjOW3hu63huqI54buBbcO9dOG7mWw5w4HDouG7mWxdOcSDOW3hu63huqI54buBbcO9dOG7mWw54bq/4bql4buBXTnDoDlt4but4bqiOeG7gW3DvXThu5lsOeG7g3Dhu5lsOcOBw6I54bqgw6zFqTnhu7Ft4buzOcOh4bqvOeG7seG7lcOi4buZOeG7seG7jeG7mW0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buA4buXOeG7sW3EqTnDtG1k4buZbDnhu4PDsuG7mW1dOcWpbeG7leG7mWw54bux4bupw6Lhu5U54bux4bq7xak54buR4but4bqi4buJ4buZOeG7sOG7huG7sOG7sDnhu6U5beG7reG6ouG7ieG7mTnhu5jhu5/hu5lsOeG7gOG7oeG7mWw54buD4bqtOeG7seG6peG7lTnDtG3hu5/hu5lsOcO0bW854buxbW454buD4but4bqzOeG7q+G7n2454buZcm5dOWzhu5fFqTnFqW3hurnhu5k54buZZeG7mWw54buB4bqz4buVOeG7gW3DqeG7sTnhu5HDvcO54buZbDnhu4Hhu61x4buBOeG7q+G7oeG7mWw54buBeOG6sznhu5htZeG7mTnhu4dl4buZIjnhu7Btw7puOWxu4bqz4buZOeG7sXVuXTnhu4PEqTnFqW3hu5Xhu5lsOeG7seG7qcOi4buVOeG7g245w4HDouG7lTnhu4FtbuG7i+G7rTnhu6tl4butXTlt4but4bqi4buJ4buZOeG7sW7DrMWpOeG7sXfhu4E54buD4bq94bqiOeG7k+G6peG7mW054buB4buf4buZbDnhu7HhurXhu4E54bux4but4bqiw63hu5k54bux4bup4but4bqi4buL4buZOeG7mW1i4buTOeG7mWXhu5lsOeG7geG6s+G7lTnhu5lt4bq74buZOeG7sW3hu7Phu4E54buBbeG7lTnhu4HhurXhu4E54buBdDnGsOG7reG6s+G7mV054bq/4bqz4buZXTnhu5lsw6Lhu5ltXTnhu4Phu5XDouG7mTnhu7FtxKldOeG7g3Thu5k5w4HDsjnDgcOiOcaw4but4bq54buZOeG7gW3hu6/hu5lsOeG7mG1l4buZOeG7h2Xhu5k5w4Hhu4s5w4M54buZbG3hu4/hurM54buBeOG6sznDgW7hu4nhu4E54bux4bq7xak54buR4but4bqi4buJ4buZOeG7sOG7huG7sOG7sDnhu7Ftw73DuuG7mWw54bqg4but4bqiw63hu5lbOeG7g3Dhu5lsOeG7sW3Dum5dOeG7seG6qeG7mWw54buBw73DuuG7mWw54buBdDnhu6vhu6U5w4Hhurvhu7E54buBbcOp4buxOeG7gW3hu5U54buB4bq14buBOcWpbcah4buZbDnhu7HhurvFqTnhu7FtxKk54buxbeG6s+G7lV054buB4bq14buBOeG7gWXhu6054buR4bql4buBOeG6v3E5w4HDojnhu5Phu6U54buB4bq14buBOeG7kXXFqTnhu5nhuqnhu5lsOcO0bW7DrOG7rTltw6g5w4Hhu4s54buxbcSpOeG7sW3hurPhu5U54buZbWLhu5M54buxbeG7rTlt4buv4buxOeG7g+G7n+G7mWw54buD4bqn4buVOeG7geG6teG7gTnhu5Hhu7PhurM54bux4butcm454buxbeG6s+G7kzlsbuG6sznDgcOi4buVOeG7geG6teG7gTnhu4Fl4butOeG7keG6peG7gTnhur9xXTnhu4HhurXhu4E54bq/cTnhu5Phu5/hu5k54buw4buG4buw4buw4oCmMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6suG7reG7sW3hu5Xhu6k4M+G7mGzhu63huqJq4buZOeG7guG6peG7sTIvxakz

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]