(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngư lưới cụ là vật dụng không thể thiếu trong khai thác hải sản của ngư dân. Do đó, trước những chuyến đi biển, vật dụng này luôn được ngư dân chú trọng chuẩn bị đầy đủ và bảo đảm về chất lượng.
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG6qOG7m+G7guG6qC3DrHbhu6fDuXjhuqXDquG7reG6quG6rOG6qOG7p8O64buE4bqn4bq9xJFk4bqs4bqo4bqmeXjDucSRWMO5w4nDquG7l+G7jXjDquG7leG7peG6quG7kXjDquG7meG7qcOqeMO5w4nDqnbDieG6ruG7p8Oq4buVRMOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XDquG7r+G7peG7p8Oq4buAw4nEgnjDquG7r+G7pcSC4bunZC/huqzhuqjhuqZ5eMO5xJFkL+G7peG7gcSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7pOG7m8Os4buX4bq9xJFYw7nDicOqdsOJ4bqu4bunw6rhu5VEw6p24buJw6rhu4DDtOG6qMOq4buXRHjDucOq4buv4bulQXjDucOq4bqo4buldMOq4bqo4bul4bunceG6qsOq4bqo4bqmeXjDucOq4buv4bulw6zhu6fDquG6qOG7peG7i+G7lcOq4bulauG7p8Oq4bqsanjDquG7lcSQw6zDqnjDucOJw6rhu5fhu4144bqpw6rhu5Z5w6rGocO94bqtw6rhuqjhuqbDieG6ruG7lcOqeOG7peG6vnjDucOq4buV4bul4bqq4buEcXjDqsah4bunw6rhu5nhu6d0eOG6rcOq4buAw7ThuqjDquG7l0R4w7nDqnjhu4nhu4TDqnbhuqpBeMOqxqHDieG6tuG7lcOqeMO5w4nDquG7l+G7jXjDquG7leG7pULDquG6qOG6puG7tXjDucOq4buV4bul4bqq4buReMOq4buZ4bupw6rGocO14buEw6rGocSQw6rhu4Dhu4nDquG7mWp5w6rGoWp3w6rhu4Byw6rhu5Xhu6Xhu4/huqjDqnbDieG6tnjDueG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFk4bund8O5w6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3hu6fhu5Thu5t44bqo4bub4bqm4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94buG4bun4buX4bqo4bul4bqlw6pp4bq/4bq/w4Lhu4LhuqfDquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqlw6pn4bq/4bq/w4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buB4buF4buDL+G7gWZp4buX4buD4buB4bq/4buD4buH4buF4buB4bqo4buDw61oZ2h24bq/4bqp4butw4LDucOi4bqm4bqvaeG6v2nhur3DqsOsduG6qOG6r+G6vVjDucOJw6rhu5fhu414w6rhu5Xhu6Xhuqrhu5F4w6rhu5nhu6nDqnjDucOJw6p2w4nhuq7hu6fDquG7lUTDquG6qOG6psOJ4bqu4buVw6rhu6/hu6Xhu6fDquG7gMOJxIJ4w6rhu6/hu6XEguG7p+G6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur1n4bq/4bq/4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJE+Q+G7hMOq4buA4buJecOq4bqo4bq6eMO5w6rGocOB4bunw6rhuqjDieG6tnjDucOqxqHhu4t44bulw6rhu5lt4bqow6p34buJw6p4w7nDicOq4buX4buNeMOq4bqs4buhw6rhu5Xhu6Xhuqrhu5F4w6rhu5nhu6nDqnjhu6Xhur54w7nDquG7l8SpeMO5w6p2w4nhuq7hu6fDquG7lUTDquG7r+G7peG7i+G7lcOqeOG7pcOs4bqq4bqtw6rDguG7pUPDquG7peG6tsOCw6rhu4Dhuq7hu6fDqsahb+G7lcOq4bqoxal44bulw6rhu5XEkMOsw6rhuqjhurp4w7nDqsO54bunw4F4w7nDqnZ54buJ4bun4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmfhur/hur/DguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4Hhu4Xhu4Mv4buBZmnhu5fhu4Phu4Hhur/hu4Phu4Phu4Hhur/huqjhu4PDreG7geG7g2l24bq/4bqp4butw4LDucOi4bqm4bqvaeG7gWbhur3DqsOsduG6qOG6r+G6vVjDucOJw6rhu5fhu414w6rhu5Xhu6Xhuqrhu5F4w6rhu5nhu6nDqnjDucOJw6p2w4nhuq7hu6fDquG7lUTDquG6qOG6psOJ4bqu4buVw6rhu6/hu6Xhu6fDquG7gMOJxIJ4w6rhu6/hu6XEguG7p+G6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur1n4bq/4bq/4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJHGoMOB4bunw6rhu4Dhuq7hu6fDquG7leG6qsOs4bqtw6rDueG7peG7o+G6rcOqdsOJ4bqu4bunw6rGocOJ4bq24buVw6rhuqzDisOq4buXRHjDucOqduG7icOq4buXxKl4w7nDqnbDieG6ruG7p8OqdsOAeMO5w6rhu5XDvcOqeOG7peG7p3LhuqrDquG7lcOKw6zDquG7peG6ssOqeMO5eeG7ieG7p+G6rcOq4buvxal4w6rhuqjhuqZ5eMO54bqtw6rGoXTDqsO54bul4bujw6rhu5XDvcOqxqHDieG6sHjDucOq4buZ4buzw6rhu4Dhu4l5w6p44bulw4l4w7nDquG7r+G7pUF4w7nDquG7lcO9w6rGocOJ4bqweMO5w6rhu5nhu7PDquG6psOs4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmfhur/hur/DguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4Hhu4Xhu4Mv4buBZmnhu5fhu4Phu4Hhur/hu4Phu4Phu4Xhur/huqjhu4dmZ2fhur924bq/4bqp4butw4LDucOi4bqm4bqv4buBaOG7g+G6vcOqw6x24bqo4bqv4bq9WMO5w4nDquG7l+G7jXjDquG7leG7peG6quG7kXjDquG7meG7qcOqeMO5w4nDqnbDieG6ruG7p8Oq4buVRMOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XDquG7r+G7peG7p8Oq4buAw4nEgnjDquG7r+G7pcSC4bun4bq9w6rhu4bhu6fhu5fhuqjhu6Xhuq/hur1p4bq/4bq/4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6vWfhur/hur/hur3Dqi/EkWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3Ekcagw4Hhu6fDquG7gOG6ruG7p8OqdsOJ4bqu4bunw6rGoeG7i3jhu6XDquG7leG7i8Oq4bqo4bulxrDDqsahw4nhurbhu5XDquG6qOG7peG7p3HhuqjDquG7r3HDqsahxIJ4w6rDueG7p2p4w6rhu6XEgnjhuq3Dqsahw6zDqsOC4bulw7V4w6p24buJw6p2w4nhuq7hu6fDqndqeMO54bqtw6p34buncXjDucOq4buX4buJ4bun4bqtw6rhuqbhuqB4w7nhuq3DquG7l+G7p3N4w6rhuqjFqeG7leG7pcOq4buZw6x5w6rDguG7pcSQw6p24bqueOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFk4bund8O5w6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3hu6fhu5Thu5t44bqo4bub4bqm4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94buG4bun4buX4bqo4bul4bqlw6pp4bq/4bq/w4Lhu4LhuqfDquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqlw6pm4buD4buDw4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buB4buF4buDL+G7gWZp4buX4buD4buB4bq/4buDw61mZ+G6qOG7hcOtaeG7h2d24bq/4bqp4butw4LDucOi4bqm4bqv4buF4buBaeG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq9WMO5w4nDquG7l+G7jXjDquG7leG7peG6quG7kXjDquG7meG7qcOqeMO5w4nDqnbDieG6ruG7p8Oq4buVRMOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XDquG7r+G7peG7p8Oq4buAw4nEgnjDquG7r+G7pcSC4bun4bq9w6rhu4bhu6fhu5fhuqjhu6Xhuq/hur1p4bq/4bq/4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6vWbhu4Phu4Phur3Dqi/EkWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkTzDrOG6qsOqd8OD4bunw6p2w7V4w6rGoeG7p8Oq4buZ4bundHjDquG7leG7i+G7lcOqdnnEqeG7p8OqdsOJ4bqu4bunw6rhu5XDvcOq4bqo4buldMOq4bulw4nDquG7pcSp4bunw6rFqeG6qMOqeOG7peG7p3Lhuqrhuq3DqnhweMOq4bqs4buhw6rGocOJ4bq24buVw6p4w7nDicOq4buX4buNeMOq4buAw7R4w6rhu5Xhu6Xhuqrhu4R0eMOqdnB4w6rhu5nhurDDqsahdMOq4buv4bundHfDquG6qOG6psOs4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmfhur/hur/DguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4Hhu4Xhu4Mv4buBZmnhu5fhu4Phu4Hhur/hu4Phu4Xhu4fhu4fhuqhp4buBaOG7gcOtduG6v+G6qeG7rcOCw7nDouG6puG6r2ZnaOG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq9WMO5w4nDquG7l+G7jXjDquG7leG7peG6quG7kXjDquG7meG7qcOqeMO5w4nDqnbDieG6ruG7p8Oq4buVRMOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XDquG7r+G7peG7p8Oq4buAw4nEgnjDquG7r+G7pcSC4bun4bq9w6rhu4bhu6fhu5fhuqjhu6Xhuq/hur1p4bq/4bq/4bq9w6rhu6Xhu5vhu6fDueG7peG6qOG6r+G6vWfhur/hur/hur3Dqi/EkWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5TDrMOC4bqo4buneXjhur3EkVbDieG6ruG7p8Oq4bulw4nDquG7pcSp4bunw6rhuqzhu6HDqsahw4nhurbhu5XDqnjhu6XDicOq4buX4buNeMOq4buvceG6qMOq4buA4buLw6p2xKnhu6fDquG7leG7kXjDquG6qOG7pcO0eMOqxqF0w6rhu5Xhu6V5w6rhu5Xhu6Xhuqrhu4R0eMOqxqHhu6fDquG7meG7p3R4w6p2w7V4w6rhuqzDrOG6quG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFk4bund8O5w6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3hu6fhu5Thu5t44bqo4bub4bqm4bq9w6rhuqzhuqjhu4R24bub4bqv4bq94buG4bun4buX4bqo4bul4bqlw6pp4bq/4bq/w4Lhu4LhuqfDquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqlw6pm4buD4buFw4Lhu4Lhuqfhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buB4buF4buDL+G7gWZp4buX4buD4buB4bq/4buF4bq/4buFZuG6qOG7heG7geG7hWjhur924bq/4bqp4butw4LDucOi4bqm4bqv4buBaWbhur3DqsOsduG6qOG6r+G6vVjDucOJw6rhu5fhu414w6rhu5Xhu6Xhuqrhu5F4w6rhu5nhu6nDqnjDucOJw6p2w4nhuq7hu6fDquG7lUTDquG6qOG6psOJ4bqu4buVw6rhu6/hu6Xhu6fDquG7gMOJxIJ4w6rhu6/hu6XEguG7p+G6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur1m4buD4buF4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJE+4bqmw4nhuq7hu5XDquG7r+G7peG7p8Oq4bqmw6zDquG7r+G7pcSC4bunw6rhu5Xhu4vhu5XDqsOC4bulw4nEgnjDucOq4bqo4bunc3jDqsah4buLeOG7pcOq4buZbeG6qMOqduG6qkF4w6rGocO14buEw6ptw4LDquG7leG7i+G7lcOqdnnEqeG7p8OqdsOJ4bqu4bun4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7p+G7lOG7m3jhuqjhu5vhuqbhur3DquG6rOG6qOG7hHbhu5vhuq/hur3hu4bhu6fhu5fhuqjhu6XhuqXDqmnhur/hur/DguG7guG6p8Oq4bul4bub4bunw7nhu6XhuqjhuqXDqmfhur/hur/DguG7guG6p+G6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhu4Hhu4Xhu4Mv4buBZmnhu5fhu4Phu4Hhur/hu4Xhu4fhu4Phu4PhuqjDreG7gWdmZ3bhur/huqnhu63DgsO5w6Lhuqbhuq9o4bq/w63hur3DqsOsduG6qOG6r+G6vVjDucOJw6rhu5fhu414w6rhu5Xhu6Xhuqrhu5F4w6rhu5nhu6nDqnjDucOJw6p2w4nhuq7hu6fDquG7lUTDquG6qOG6psOJ4bqu4buVw6rhu6/hu6Xhu6fDquG7gMOJxIJ4w6rhu6/hu6XEguG7p+G6vcOq4buG4bun4buX4bqo4bul4bqv4bq9aeG6v+G6v+G6vcOq4bul4bub4bunw7nhu6Xhuqjhuq/hur1n4bq/4bq/4bq9w6ovxJFkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buUw6zDguG6qOG7p3l44bq9xJE24bunc+G7lcOq4buV4bul4bqq4buReMOq4buZ4bupw6rGocO14buEw6rGocSQw6p4w7nDicOqdsOJ4bqu4bunw6rhu5VEw6rDucO9w4LDqsOC4bulw7V4w6rDueG7p0LDgsOqeMO5w4nDquG7l+G7jXjDquG7lcO9w6p44bul4bq+eMO5w6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RxeMOq4buZ4bundHjDquG7meG6oOG7p8Oq4bqo4bul4bqq4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DgsOM4bqq4bqo4buleeG6puG6vcSR4bukw4nEgnjDucOqPuG7pcSCd2Qvw4LEkQ==

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]