(vhds.baothanhhoa.vn) - Có nghiệp vụ y tế cùng tình thần “còn sức khỏe, còn cống hiến”, dù đã bước sang tuổi 64, nhưng cựu chiến binh Trần Văn Thông đã gác lại việc gia đình, tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu cách ly tập trung của huyện tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/DqkXDicSQw4FB4bux4bq/w6rhu5/hur9A4bux4buG4bqs4buvZ+G7oUbhurhn4buf4buvQeG7rWfDjOG6uEHhu7FnQ+G7rcOBQeG7sWfhu7fDuUFnw4nhurjhu4rhu6VBZ3HGoeG6uGfhu6Hhu63hurBB4buxZ3B44buh4butZ8OqL+G7n+G6v8OqL0XDicSQw4FB4bux4bq/w6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur/hu6DDgGdB4bux4but4buvxalDZ0nDimfhu4pnw4nhu6Vn4buh4bq8QeG7sWfDiXdB4butZ8OJ4butxqFBZ+KAnOG7oeG6oEFnReG7guG7oWfhu7Xhu63Dg3JlZ+G7oeG6oEFn4buh4bqwQeG7sWfhu63hu6/hu6VB4oCdZWdw4bq8Z3Hhu41n4buf4buG4bqm4buhZ0VtQeG7sWfDieG6uOG6tOG7r2fEqeG7i2VnQeG7reG7hkHhu7Fn4buhRuG6uGfhu6Hhu63hu6/hu6VBZ+G7n+G7r0Hhu61nMMSQxqFBZ+G6oeG7j0FnMOG7reG6rkHhu7FnceG7jWfhu7Fu4buhZ+G7t8Oz4buvZ0nhu6/FqeG7oWfhu7Hhu69tZ3F3QeG7rWVnw4l3QeG7rWdB4bux4bq44buKxalBZ8OJ4butbeG7uWfhu7Hhu69tZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4lu4buhZ0Phu63huqBB4buxZWfhu6Hhu63hurBB4buxZ3B44buh4butZ+G7oCPhuqHhu65QLWlsZ8OJw7Phu69n4bu04but4bq4Z+G7oW7hu6Hhu61n4bu34buKZ8OJ4bubQ2fDicSQ4bq4QeG7sWfhu6Hhur5tZ+G7reG6uOG7isWpQWfDicOz4buvZ8OM4buNZ0Dhu7FtZ8SDw7lBZWfhu63hurjhu4rFqUFnQOG7sW1nIOG6pEHDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6pFw4nEkMOBQeG7seG6v8Oq4buf4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZnDDieG7reG6uOG7ueG7n2fhu6/hu6ByQcOJcsSQZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsON4buvcMOJ4butZGdraGhDw4zEkWfhu61y4buv4bux4butw4lkZ8SpaGhDw4zEkWZnRcSQ4buh4bqnZi8v4buhcEHDqeG7n23DgcOJ4butbUHhu63hu63DgW3DqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8OtacOsw6wvw61ow61w4buLacOs4buJa2low4nDrWtsa+G7ieG7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqfhu4nDrMOtZmdt4bu3w4nhuqdmQOG7seG7huG6rOG7r2fhu6FG4bq4Z+G7n+G7r0Hhu61nw4zhurhB4buxZ0Phu63DgUHhu7Fn4bu3w7lBZ8OJ4bq44buK4bulQWdxxqHhurhn4buh4but4bqwQeG7sWdweOG7oeG7rWZnw43hu69ww4nhu63huqdma2hoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdmxKloaGZnL+G6v8OqL+G7n+G6v8OqL0XDicSQw4FB4bux4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/P0Hhu7FnMMSQxqFBZ+G6oeG7j0FnMOG7reG6rkHhu7Fnw4nDs+G7r2fhu7Thu63hurhn4buhbuG7oeG7rWfhu7fhu4pnw4nhu5tDZ8OJxJDhurhB4buxZ8OM4buNZ0Dhu7FtZ8SDw7lBw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzDDs+G7r2fhu7Thu63hurhn4buhbuG7oeG7rWfhu7fhu4pnw4nhu5tDZ8OJxJDhurhB4buxZ+G7reG6uOG7isWpQWdA4buxbWcg4bqkQWfDicOz4buvZ8OM4buNZ0Dhu7FtZ8SDw7lBZWdB4but4buGZ8OJ4but4buG4bqsQeG7sWfhu7fFqWfDieG7hGdq4butZ3Hhu6VBZ2vhu61nRW5B4buxZWfhu6Hhu63hu6/hu6fhurhnw4nhu4RnaeG7i+G7rWdx4bulQWdp4buJ4butZWfhuq5B4buxZzDEkMahQWfhuqHhu49BZzDhu63huq5B4buxZ+G6u8OJ4but4bquQWdpaGVnw4zhu41nQOG7sW1nxIPDuUHhur1n4bu3w7Phu69n4buVQWfhu6HGoUFnceG7r2fDieG7reG7j+G7uWfhu7Xhu61u4bu5ZWdx4bqyQeG7sWdJ4buvw7lBZ+G7n29n4buhw4FBZ0nhu6dnw4nhu61G4buhZ+G7reG7r8WpQWdE4bq44buKZ3F4QeG7rWfDicSQw4FB4buxZ0Phu63huqBB4buxZ+G7oeG7reG6sEHhu7FncHjhu6Hhu63DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4bug4but4buvbWdFdWdJ4bqm4buvZ+G7oeG7reG6ukHhu7Fnw4nhuq7hu69lZ+G6rkHhu7FnMOG7reG6rkHhu7FnQcOA4buvZGfigJzhu6DDgGdB4butSEHhu7Fnw4nEkOG7huG6rEHhu7Fn4but4bqoQ2fDieG7leG7uWfhu7fhu4hn4buK4bul4bq4ZWfhu7fDgWfhu7fDtUHhu7Fnw4nhu61u4buvZ0ThurhuZ+G7t8Oz4buvZ0Phu63DsuG7r2fDicSQbUHhu61nw4nhu63hur5nceG6skHhu7FnSeG7r8O5QWfDieG7r0Hhu61nw4nhu63GoUFn4buh4bq+bWfhu63huqLDqWfhu6Dhuq5B4buxZ0nhu6/FqeG7oWfhu6Hhu4BB4buxZ+G7teG7reG6rkHhu7Fn4buhw4Bn4buxd2fhu7dvZ0nhu5fDiWdJw7JlZ+G7t2/hu7lnSeG7r8Wp4buhZ+G7ocOAZ3bhu6Hhu61n4buh4butw4Fn4bufb2fhu6HDgUFlZ+G7t8Oz4buvZ3HhurpB4buxZ+G7oeG7reG6uOG7isO5QWfhu7nhuq5BZ+G7oeG6vm1n4bu5d0Hhu61lZ8OJ4bqu4buvZ+G7t8Oz4buvZ8OJ4but4buX4buKZ+G7uXdB4butZ+G7teG7rcODcmfEkG3igJ3DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/w6rhu6/hu7nhu7Fn4buh4bu3bUVF4bqnZuG7r+G7oHJBw4lyxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2toaEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRnxKloaEPDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw61pw6zDrC/DrWjDrXDhu4tpw6zhu4lsw63DrMOJ4buJasSpauG7i+G7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqfDrGjDrGZnbeG7t8OJ4bqnZkDhu7Hhu4bhuqzhu69n4buhRuG6uGfhu5/hu69B4butZ8OM4bq4QeG7sWdD4butw4FB4buxZ+G7t8O5QWfDieG6uOG7iuG7pUFnccah4bq4Z+G7oeG7reG6sEHhu7FncHjhu6Hhu61mZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZsSpaGhmZy/hur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4bugbUPDieG7r8OBQWbhur9A4buxw4Fv4buvZ+G7teG7r8aw4bu5Z8OJxJBtZ0Xhu4Lhu6Fn4bu14butw4NyZWfhuq5B4buxZzDhu63huq5B4buxZ+G7oeG6oEFn4buVQWfhu6HGoUFnceG6skHhu7FnSeG7r8O5QWfDieG7r0Hhu61nw4nhu63GoUFn4bufb2fhu6HDgUFnw4nEkMOBQeG7sWfhu7Xhu63hurhn4buhbuG7oeG7rWfhu7fhu4rDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4bu0xrBnw4nhu4RnQeG7sW/hu4pn4bquQeG7sWcw4but4bquQeG7sWdx4buRw4ln4buh4but4buVQWdx4bulQWfhu7Xhu63hurhn4buhbuG7oeG7rWfhu7fhu4plZ+G7oeG7gEHhu7Fn4bu3b2dB4buxxqFBZ+G7l+G7imfDieG7reG6rOG7r2fhu7Hhu69tQWfhuq5B4buxZ+G7oeG7reG7hm1nceG7huG6qOG7oWdJ4bunZ0Hhu61vw6lnMOG6uOG7imdB4but4buvw7lBZ8OJ4butcsOBZ+G6rkHhu7Fn4buh4butw4Fn4buf4buv4bulw4llZ0Xhu69B4butZ+G7rcOBw7PDiWfhu6HhurxB4buxZ+G7oW7hu6Fn4buKZWfhu59u4buhZ0VMZ8OJxJB1ZWfhu6Fu4buhZ+G7t0bhu6Fn4bu34buG4bqoQeG7sWfDicSQw4FB4buxZ+G7teG7reG6uEHhu7Fn4buhbuG7oeG7rWfhu7fhu4pn4bquQeG7sWfEkOG7l8OJZ0nhurjhu69lZ8OJ4but4buX4buKZ+G7uXdB4butZ8OJxJB1Z8SQbcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8w4butcsOBZ+G6rkHhu7Fn4bu4beG7r2fhuqHhu49BZzDDgW9BZWfhu7Thu63hurhB4buxZ8OJxJDhu4bhuqpB4buxZ+G7tOG7reG6uGfhu6Fu4buh4butZ+G7t+G7imfhu6Hhu63DgWfhu5/hu6/hu6XDiWRnUeG6sOG7r2dJ4bqm4buvZ+G7oW5BZ+G7n+G6smdx4buG4bqo4buhZ0VGZ3Hhu6/hu6fhurhnceG6skHhu7Fn4buh4bq+bWfhu6Dhu63hur5nw4l44buh4butZzHhu55AUGfhu63hurjhu4rFqUFnSeG7p2fDieG7rW3hu7ln4bux4buvbWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWfDicOz4buvZ+G7tOG7reG6uGfhu6Fu4buh4butZ+G7t+G7imfDieG7m0Nnw4nEkOG6uEHhu7Fnw4zhu41nQOG7sW1nxIPDuUFlZ8OJ4bq84buKZ0lvw4Fnw4nhu63huqzhu69nceG7r8aw4bu5Z+G7uW9n4buhw4BnReG6sGfhu7fhu4bhuqhB4buxZ+G7oW7hu6Hhu61n4bu34buKZ+G7teG7rW7hu6FnQeG7rW3hurjDqWfhu6zhu6/FqUFnw4nDs+G7r2fhu7Thu63hurhncW1B4buxZ+G7oW7hu6Hhu61n4bu34buKZ+G7oeG7rcOBZ+G7iWhn4buh4bquQeG7sWdw4buVQWVn4buh4but4bq+Z+G7iuG7peG6uGfDieG7hGfhu7nhu6/hu6dBZ0Bt4bu5Z8OJxJDhuqpnSeG7p8Opw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/hu7Thu63hurhB4buxZ8OJxJDhu4bhuqpB4buxZ+G7uG3hu69n4bqh4buPQWcww4FvQWfhu6Hhu63DgWfhu5/hu6/hu6XDiWdJ4buvxanhu6Fn4bu3b+G7uWfhu6Hhur5tZ+G6rkHhu7FnMOG7reG6rkHhu7FnceG7jWfDicOzw4FnxJBtZ0Hhu61IQeG7sWfhu63hu6/FqeG6uGfhu4JB4buxZ8OJduG7oeG7rWfhu6FG4buhZ8OJxJDDgUHhu7Fn4buh4bquQeG7sWfDiW7hu6FnQ+G7reG6oEHhu7Fn4buh4but4bqwQeG7sWdweOG7oeG7rWVnw4nhu61G4buhZ+G7reG7r8WpQWdxw7Lhu7ln4bufw7LDgWfhu6Fu4buh4butZ+G7t+G7isOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfEqWhoQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrWnDrMOsL8OtaMOtcOG7i2nhu4toaMOs4buLw4nEqeG7iWvhu4nhu4vhu7dow6nhu7ND4buxY8SQ4bqnacSp4buLZmdt4bu3w4nhuqdmQOG7seG7huG6rOG7r2fhu6FG4bq4Z+G7n+G7r0Hhu61nw4zhurhB4buxZ0Phu63DgUHhu7Fn4bu3w7lBZ8OJ4bq44buK4bulQWdxxqHhurhn4buh4but4bqwQeG7sWdweOG7oeG7rWZnw43hu69ww4nhu63huqdma2hoZmfhu61y4buv4bux4butw4nhuqdmxKloaGZnL+G6v8OqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6BtQ8OJ4buvw4FBZuG6v+G7tOG7reG6uGfhu6Fu4buh4butZ+G7t+G7imfDieG7m0Nnw4nEkOG6uEHhu7Fn4but4bq44buKxalBZ0Dhu7FtZyDhuqRBZ8OJw7Phu69nw4zhu41nQOG7sW1nxIPDuUHDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vz9B4buxZ+G7rMOBb0Hhu7Fn4bqh4buPQWfhu6zDgW9B4butZWfhu7Dhu69u4bu5Z3HhurDhu6FnMMSQ4bq4QeG7sWfDieG7leG7uWfEg2fDieG7pWfhu63hurjhu4rFqUFnQOG7sW1nIOG6pEFn4buh4butw4Fn4buf4buv4bulw4lkZzDhu61G4buhZ+G7reG7r8WpQWdD4but4buG4bqkQeG7sWfhu6Hhu63hu5Xhu7ln4oCc4buLZ8OJw7Phu69n4buh4butw4LigJ1lZ+G7reG6uOG7isWpQWdA4buxbWcg4bqkQWdx4buNZ8OJ4butRuG7oWfhu63hu6/FqUFnQeG7seG7reG7r8O54bu5Z8OJ4bq64buhZWfhu63hu6/FqeG6uGdE4bq4w7JnSeG7r8Wp4buhZ8OJ4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWfDicSQ4bq44buKZ0nhu6XDiWVn4bux4buvbuG7uWdFbsOJZWfhu6Fu4buh4butZ+G7t+G7imVnw4xzw4lnQeG7seG7reG7r8Wp4bu5ZWfDieG7rXLDgWdwxILhu69nReG7guG7oWfhu7Xhu63Dg3JnceG6sOG7r2dJ4bqm4buvZ+G7oW7hu6FnceG6sOG7r2fDieG7huG6qEHhu7FnceG7r2fDieG7hGdJ4bq8QeG7sWdweOG7oeG7rWdJ4bunZWdx4bqw4buvZ8OJ4buG4bqoQeG7sWdB4bux4bq44buKZ+G7oeG6pGVnceG6sOG7r2fDieG7huG6qEHhu7Fn4buhbuG7oeG7rWfhu7fhu4pnw4nhu5tDZ8OJxJDhurhB4buxZ0nhu6dncXhtZ0Phu63hu4bhuqRB4buxZ0lvZ8OMR2fhu7fhu4hnw4nEkOG7r8Wpw4lnccawZ+G7oW7hu6Fn4bq0Z3B44buh4butZWfhu7Xhu63huq5B4buxZ3HGsGdweOG7oeG7rWfhu7dtQWfEkOG6skHhu7FnxJBtZ+G7oeG6skHhu7FnceG6tkHhu7HDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4bus4buvxalBZ8OJw7Phu69n4but4bq44buKxalBZ0Dhu7FtZyDhuqRBZ3FtQeG7sWfDicSQ4buvxrBBZ+G7teG7rW3hu69namfhu7Xhu63hurhn4buhbuG7oeG7rWfhu7fhu4pnw4nhu5tDZ8OJxJDhurhB4buxw6ln4bqh4buvxanhu6FnccOAQeG7sWfhu7HDgENn4buh4bq+bWdB4butSEHhu7Fn4buhbkFn4buf4bqyZ8OJ4buEQeG7sWfhu63DgcOzw4lnceG6skHhu7Fn4buKZ8OJ4bulZ0nhu6dn4but4buG4bq4Z0Hhu63hu4Zn4bquQeG7sWcwxJDGoUFn4bqh4buPQWcw4but4bquQeG7sWfhurvDicOz4buvZ+G7tOG7reG6uGfhu6Fu4buh4butZ+G7t+G7imfDieG7m0Nnw4nEkOG6uEHhu7Fnw4zhu41nQOG7sW1nxIPDuUHhur3EkWfhuq5B4buxZ+G7uG3hu69n4bqh4buPQWfhu6zhu4bhuqpB4buxZ+G6u8OJw7Phu69n4bu04but4bq4Z+G7oW7hu6Hhu61n4bu34buKZ8OJ4bubQ2fDicSQ4bq4QeG7sWfDjOG7jWdA4buxbWfhu7Dhu69uQ+G6vcSRZ+G6rkHhu7FnMMSQeEHhu61nQOG7seG6ouG7oWdA4buxw4FtQWfhurvhu7Thu63hurhn4buhbuG7oeG7rWfhu7fhu4pnw4nhu5tDZ8OJxJDhurhB4buxZ+G7nm1nUXdB4but4bq9Z3FtQeG7sWfhu7HDgENnQ+G7rcahQWfhu7Hhu6/DsuG7uWfDicOy4buvZ+G7oeG7rcOBZ+G7t0bhu6Fn4bu34buG4bqoQeG7sWfhu4pnw4nhu6Vnw4nhurjhu4rhu6VBZ3HGoeG6uMOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ03hurjDieG7rcOBxJBm4bq/w6pFw4nEkMOBQeG7seG6v8Oq4buf4bq/IOG6pEFnUXdB4butw6ov4buf4bq/w6ovRcOJxJDDgUHhu7Hhur/Dqi9D4bq/

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]