(vhds.baothanhhoa.vn) - Ông Vi Văn Hợi (sinh năm 1946), bản Cha Khót, xã Na Mèo (Quan Sơn) có 33 năm giữ gìn cột mốc biên cương và đồng hành với lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên giới. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn huyện Quan Sơn.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYw70+4bq74bqzfeG7oj594buH4buiPl014buiI8OjYuG7ojThuqEj4buiQH07NeG7oiPhurvhurE1PuG7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mMOANT7hu6Lhu4J94bui4buC4buwNeG7osWp4bq1feG7osOU4bqrfTV74buiNeG7sDThu6Lhu6DDmVJU4buQ4buM4buiQOG7qDXhu6LGoXvhu6Thu6J3ezdi4buM4buiZuG7quG7osO94buk4buiecOoNuG7osOU4bqsY+G7pDXhu6LhuqrhurE14buQ4buiIzfhu6JRUeG7ojXhu7A04buiPn3hu4fhu6I+XTXhu6Ijw6Ni4buiNOG6oSPhu6JAfTs14buiI+G6u+G6sTU+4bui4buDxajhu6Ik4bqjNT7hu6J7xag1e+G7ouG7g+G6t33hu6Iz4bq/I+G7ojPhurvhurU1PuG7okB9OzXhu6Lhuqd7ODU+4buiYmNnOzXhu6Ji4bqpY2cuNeG7jOG7ouG7g+G7tDXhu6Ikw6M1PuG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7omJbI3vhu6Ij4bq/I+G7omJ74bukNOG7oj594buk4buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4buiJOG6u+G6szU+4buiQH07NeG7oj594bq3feG7juG7ouG6rGPhu6Thu6IkN+G7jOG7oj434bqn4bui4bqne+G7sjXhu6I+feG7h+G7ouG7g+G7hzU+4bui4bukNeG7ojV9NXvhu6JAfTs14buiPn3hurd94bui4bqtY+G6oSPhu6I+feG7pOG7omLhuqk7NeG7oiQi4buk4buiQMWoNeG7ontjZyE14bui4bqsY+G7pDXhu6LhuqrhurE14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nD1ie2M0QOG7on3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7olXhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olHDmlLhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BQ4bugUS/hu6BVVT1T4buew5nhu55UUVBi4bugVMOaUOG7njPhu57hu44x4bqnPk/huqlKUlPDmeG7nOG7ouG7pDNiSuG7nMO9PuG6u+G6s33hu6I+feG7h+G7oj5dNeG7oiPDo2Lhu6I04bqhI+G7okB9OzXhu6Ij4bq74bqxNT7hu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nFXhu57hu57hu5zhu6J7JX0+e2JK4bucUcOaUuG7nOG7oi/hu5h5ViPhu6I9xJHhu6JiY8SDfeG7oiPhu6Q24buM4bui4bqr4bq9I+G7omcsY+G7osOgNT7hu6Lhu4J94bui4buC4buwNeG7osWp4bq1feG7jOG7okDhu6g14buixqF74buk4buid3s3YuG7jOG7ombhu6rhu6LDveG7pOG7onnDqDbhu6LDlOG6rGPhu6Q14bui4bqq4bqxNeG7kOG7ouG7g+G7uDXhu6Lhu4PhurvhurVi4bui4bqpw6o1PuG7oiQo4buiYmPhu7I14buiYuG6qeG7pOG7okDhu6g24bui4buDIeG7oiPDo2Lhu6I04bqhI+G7okB9OzXhu6I+feG6t33hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buX4buoNeG7osahe+G7pOG7ond7N2Lhu6IjN+G7oiQi4buk4buiQMWoNeG7ojJ74bum4bui4bqpw6M1PuG7jOG7oj1ZNeG7oiPhurvhu6Jie+G6u+G7pOG7omJ74bq3YuG7jOG7ojJ7w6A1PuG7ouG6rWPhu6g14buiNT7Gr33hu6Iyezfhu6Iye+G7sDXhu4zhu6LDoDU+4bui4buCfeG7ouG7guG7sDXhu6LFqeG6tX3hu6IkLDXhu6Jiw6o1PuG7ojV7xajhu4zhu6IzOzXhu6Ji4bu0NeG7ojXhurF94buiQMWo4buiIzY14bui4bqr4buoNeG7omZjw51i4buiJCjhu6JiY2c7NeG7omLhuqljZy414buiI3s24buieznhu6J7fShj4bui4buDxajhu6I14busNOG7ouG7g+G7hzU+4bui4buDIuG7omLhuqlb4buiI8OjYuG7ojThuqEj4buM4buiPcOdY+G7ont9IWPhu6Jie+G6vyPhu6IkIuG7pOG7oiPDqeG7pOG7oiThurvhurM1PuG7okB9OzXhu6Ji4bqpNjU+4bui4bqne8avNOG7ouG7g33hu6JA4buoNeG7ojRdNXvhu6Ji4bq/4bui4bqtY+G7qDXhu47hu6Lhu53huqM1PuG7omJ74bqzfeG7omJjZzs14buiYuG6qWNnLjXhu4zhu6I+feG7pjbhu6I9ZSPhu6Ijezbhu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6J7fShj4bui4bqpw6Hhu6Ji4bqp4bumI3vhu6I1e30hNOG7ouG7g8Wo4bui4bqtY2cuNeG7ojPhurV94buiI8Op4buk4buiPn3hu6Thu6IkXTV74buM4buiI8OjNT7hu6Ik4bqjNT7hu6I9WTXhu6Ij4bq74buiMnt94buiYnvhu6Q04buiPn3hu6Thu6Lhuq1j4buoNeG7ojNo4buM4buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4buiJOG6u+G6szU+4buiQH07NeG7jOG7oiPDo2Lhu6I04bqhI+G7juG7osO9PjbFqH3hu6Lhuqnhu6Thu4zhu6LDoDU+4buixanhurV94buiIzg14buiNXvhu6wj4buiNXvDouG7okDFqOG7oiM2NeG7oiQu4buiI+G7pDbhu6Ij4buoNXvhu6I+feG7piPhu6Ji4bqp4bq74bq3I+G7olk04buiNOG6u2Phu4zhu6Jie8Op4buiJDbGrzXhu6Ije33hu6Thu6Lhuqk64buiMnvhuqF94buiJMavfeG7oiQ2xag14buiMixi4buiPVk14buiYsOjI+G7jOG7ojPDoH3hu6IyKjbhu4zhu6I9ZeG7oj3huq/hu6Lhu4PFqDbhu6Ij4bumI+G7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu6Lhu4N94bui4bqne8avNOG7ouG6p3vhu6bhuqfhu6IzY+G7tGLDkuG7ouG7g+G6u+G6tWLhu6JAfTs14buiPn3hurd94buiYuG6qeG7pn3hu6Lhuqd7KuG6p+G7juG7juG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDgDU+4buixanhurV94buiQMOjI+G7okDGryN7w5Phu6LigJxC4bqpNjU+4bui4bqrWWPhu6Jie1c04buiMzg1PuG7omLDoH3hu6J7fShj4buiMnt94buiI8OjYuG7ojThuqEj4buiIzg14buiJOG6vTU+4buiZzs14buiYntd4buiQOG7qDXhu6Izxag1PuG7jOG7oj594buk4buiJF01e+G7oiPDqeG7pOG7omLDoH3hu6Ij4bq5NT7hu6I1e+G6u+G7okDhu6Q24buiNXt9O2Phu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu6Iye+G7piPhu6Ik4bukNT7hu6LhuqvhuqE1PuG7osOi4buiJFln4bui4bqrOuG7omc7NeG7osSDNeG7jOG7okBdNXvhu6JnOzXhu47hu6Lhu4Jd4buiYnss4buM4buiNF01e+G7ouG6p3vhu6h94buiI3tjNT7hu6Ji4bukZ+G7oj5dNeG7oj594buH4buM4buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4buiJCjhu6Ijw6Ni4buiNOG6oSPhu6I1xahn4buiNOG7qn3hu6Lhu4Phu4c1PuG7okAuNeG7omJ7JTbhu6Jie+G6s33hu6I+feG7pDXhu47hu6Lhu4J9ISPhu6Jie+G7pDThu6I+feG7pOG7okDhu6g24bui4buDIeG7oiThurvhurM1PuG7okB9OzXhu4zhu6Ijw6Ni4buiNOG6oSPhu6Iye8OgNT7hu6IjeyDhu6Izxajhu6Ji4bqp4bumI3vhu6I1e30hNOG7jOG7ojTFqOG7oiM4NeG7ojPFqOG7ojV9LjThu6Ji4bq/4buie8WoNuG7jOG7onvGrzV74bui4bqne2Qj4buO4bui4buCXeG7ouG7g+G7tGfhu4zhu6I1e30uY+G7ojXhu7A04bui4bqtY+G7pOG7jOG7omLDoH3hu6Jie+G7pDThu6I+feG7pOG7oiPEkTU+4buiI+G7pjXhu6JAw6Phu4zhu6Ije30sNeG7ouG6qzDhu6Lhu53huqM14bui4buXfTs14bui4bqnezg1PuG7oiPhu4Hhu6Thu6Iye+G7tmPhu6Lhuq1j4bqhI+G7omIs4buiw73hu6Thu6J5w6g24buiYmPhu7I14buiYuG6qeG7pOG7oj594buH4buiPl014bui4bukNeG7ojV9NXvhu6JAfTs14buiPn3hurd94bui4bqtY+G6oSPhu6I+feG7pOKAneG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6JV4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JUw5pQ4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUOG7oFEv4bugVVU9U+G7nsOZ4bueVeG7nlFiUuG7nlPDmVUz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSsOZU1Phu5zhu6Lhu6QzYkrhu5zDvT7hurvhurN94buiPn3hu4fhu6I+XTXhu6Ijw6Ni4buiNOG6oSPhu6JAfTs14buiI+G6u+G6sTU+4buc4bui4buFfT1ie0rhu5xV4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFTDmlDhu5zhu6Iv4buYw4A1PuG7osWp4bq1feG7ojJ9KDThu6Ji4bqp4buk4buM4buiI3vhu7A04bui4bqrNyPhu6Ijw6Ni4buiNOG6oSPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYw4A1PuG7onjhu4fhu6Lhu4Lhu7A14buieOG7tOG6p+G7jOG7ouG7l1vhu6Jie+G6u+G7osahe33hu6JAw6Phu4zhu6JC4bqp4bq7w6I1PuG7okDhu6g14buixqF74buk4buid3s3YuG7jOG7oiN7NuG7okB9LGLDk+G7ouKAnOG7m8SR4buiYmPEg33hu6Ik4buq4buiI+G7pDbhu4zhu6Lhuqvhur0j4buiJOG7quG7omcsY+G7jOG7ojV74bq7NT7hu6LDoDU+4bui4buCfeG7ouG7guG7sDXhu6LFqeG6tX3hu6IzY8OgNeG7ojV7fSFi4buie2NnLGLhu6Lhu4Phurd94bui4buDfSEj4buiPn3hu4fhu6I+XTXhu6Ijw6Ni4buiNOG6oSPhu6JAfTs14buiPn3hurd94buO4bui4bubxJHhu6I1PsWoZ+G7ojThurvhu6Thu6J74bukZ+G7ojXhu6w1PuG7jOG7osOgNT7hu6Iye8OgNT7hu6Lhuq1j4buoNeG7ojU+xq994buiMns34buiMnvhu7A14buM4buiJCw14buiNXvhu4c1PuG7ojThuqEj4buiPn3hurd94buiMn0oNOG7omLhuqnhu6Thu6JmJTThu6IjN+G7okAi4buiPSIje+G7oiN7Y2coNeG7onvhu6Rn4buiQCLhu6J74bq74buie2E1PuG7oiQo4buiYnvDoDU+4buiQOG7pjbhu6Lhu4Phurd94buiI+G6seG7ouG6rWPhu6Q14buiI3vhur0j4buiNeG7sDU+4buiMnvhu6wj4bui4bqne2Uj4buM4bui4bqr4buB4buk4buiI3vhu4fhu6Thu47hu6LDvT42xah94bui4bqp4buk4buM4buiw6A1PuG7oiM4NeG7omJbI3vhu6Ij4bq/I+G7oiPEkTU+4bui4buD4bq3feG7okDDo+G7oiTDo33hu6JAfTs14bui4bqnezg1PuG7omJjZzs14buiYuG6qWNnLjXhu4zhu6Lhu4Phu7Q14buiJMOjNT7hu6LDvXtZNeG7oj1ZNeG7omJ74bukNOG7oj594buk4buiYuG6v+G7ouG6rWPhu6g14buiJOG6u+G6szU+4buiQH07NeG7jOG7oiPDo2Lhu6I04bqhI+G7jOG7oj594buH4buiPl014bui4bukNeG7ojV9NXvhu6Ji4bqp4bu0YuG7omLhur/hu6Ijw6nhu6Thu6JA4buoNeG7juG7osO9e+G7hzU+4bui4buDfSEj4buiM8WoNOG7oiPDqeG7pOG7osOgNT7hu6LFqeG6tX3hu6IzY8OgNeG7oiThurvhurUj4buiI8Od4bqn4buiw6ln4buM4buiI3tbNXvhu6Lhuq1jZy414buiPnt94buiNXvhu7Q14bui4buDxajhu6JAfShj4buiPeG6u+G6sTU+w5Lhu6LDvXtZNeG7oj1ZNeG7okDhu6g14buixqF74buk4buid3s3YuG7omLhuqlZNeG7omLhuqk5NT7hu4zhu6JmJTThu6LDoDU+4buiM8Wo4buiNMOjYuG7omLDnTThu6I+4bq74bqxNT7hu6Lhuqvhu6Y1PuG7oiQo4buiNTZ94buiYnslNuG7juG7osO9e30uY+G7ojXhu7A04bui4bqtY+G7pOG7jOG7osOgNT7hu6Ik4bq74bq1I+G7osO9e1k14buiPVk14buiYuG6qTY1PuG7okDhu6g14buiYn014buiYuG6u8OiNT7hu4zhu6IyWzV74buiYuG6qTk1PuG7okDhu7Jj4buiM8Wo4buiNT7hurvhurN94buiIzfhu6JjZ+G7omJbNeKAneG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5fhu6g14buixqF74buk4buid3s3YuG7oiM34buiU1Dhu6J7w6Phu4zhu6JQ4bugUeG7ojV7WTXhu6Iye+G7tmPhu4zhu6Ije8Op4buiZyxj4buiM8Wo4buiJOG6ozU+4buiQMWoNuG7oj1ZNeG7omLDoyPhu6JCe+G7pn3hu47hu6LDvXvhu4c1PuG7ojXhu7A04buiYuG6qeG6u+G6tyPhu4zhu6Ik4bqzfeG7ouG6q+G6oTU+4buiI8Op4buk4buiw717WTXhu6I9WTXhu6I+VuG6p+G7ouG6qcOdYuG7ojV7fS5j4buiMns34buiMnvhu7A14buO4bui4buC4bq3feG7ouG7g+G7pH3hu6Ji4bqpOOG7ojPFqOG7ojU+4bq74bqzfeG7oiM34buiY2fhu6JiWzXhu4zhu6LDoDU+4buixanhurV94buiIzg14buiYlsje+G7oiPhur8j4buiYmNnOzXhu6Ji4bqpY2cuNeG7jOG7ouG7g+G7tDXhu6Ikw6M1PuG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7omJbI3vhu6Ij4bq/I+G7oiN7Y2coNeG7oiTEg33hu6Ij4bqx4buiI8OdY+G7oiNZZ+G7omLhuqnhuqM1PuG7jOG7ouG7g+G7tGLhu6I1Y8OgfcOS4buiI3tjNT7hu6Lhuqvhur0j4buiZlln4buiPeG6vzU+4buiNcOgNT7hu6Jie8OgNeG7ojThurd9w5Lhu6IkNsWoNeG7ojIsYuG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7oiThurN94bui4bqr4bqhNT7hu6Lhu4Phu7A14buiezfhu6Thu6LDouG7ojJ7Y+G7oj1ZNeG7oiPhurvDkuG7omJbI3vhu6Ij4bq/I+G7ons44buk4buiPn3hu6h94buiNXvhu4c1PuG7ojRZY+G7omJ7Y+G7uDXhu4zhu6JAw51i4buiJOG6ozU+4bui4bqne+G7pmLhu6Lhuqt9NXvhu6I+feG7h+G7pOG7oiPhu6Yj4buie8Oj4buiPVk14buiYuG6qTY1PuG7okDhu6g14buO4buixal9ITXhu6LDvXtZNeG7oj1ZNeG7okDhu6g14buixqF74buk4buid3s3YuG7oiThu6rhu6I0xq81e+G7oj3GrzXhu6Ik4bq74buk4buiPn3huqE1PuG7ojNk4buk4buiM+G7pH3hu6I14buwNT7hu6Lhuqtjw51i4buiJCjhu6I+fSU24buiI8OdZ8OS4buiNGPhu6Thu6Lhuqd7WTXhu6JANzXhu6Ije+G7sDThu6Lhuqs3I+G7jOG7ouG6p3tlI+G7omLhuqnhu6Y1PuG7ouG6qcOqNT7hu6IzY+G6ozU+w5Lhu6I1e30uY+G7onvDo+G7oj1ZNeG7oiThu7Jj4buiYuG6u+G7oiN74buwNeG7ojVjw6B94bui4buD4bq3feG7ouG6rWNn4buiNMOg4buiM+G6tzXDkuG7okDFqOG7oiM2NeG7omLhuqk2NT7hu6JA4buoNeG7onvhu7A1PuG7onvhu6Z94buiPjfhuqfhu6Ijw6nhu6Thu4zhu6I+N+G6p+G7ojU+xahn4buiI8OgNT7hu6Iz4bukNuG7oiTDozU+4bui4bqr4buB4buk4buiI3vhu4fhu6Thu6I1e8Wo4bui4buD4buwNeG7ons34buk4buM4buiM8WoNOG7oiThurvhurM1PuG7oj594bukNuG7omJ7w6A1PuG7jOG7ouG7gyHhu6Lhuqt9NXvhu6I0w6B94buiYuG6qeG6u+G6szU+4buM4buiZlln4buiPeG6vzU+4buiQOG7qDXhu6I1PsWoZ+G7oiPFqDU+4buiPn3FqGPhu6IkJuG6p+G7juG7juG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nGIlZmIt4bukM30+NcOT4bui4bqpfT57YsOS4buc4buY4buS4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7l8WofeG7ouG7g8Wo4bui4buoNXvDk+G7okZjWTXhu6LGoeG6u+G6szU+4buSL+G6q2Lhuqk2NT7hu5jhu5Iv4bqn4buY


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]