(vhds.baothanhhoa.vn) - Tên tập thơ “Đò ngang ngược sóng” (Lê Đáng, NXB Hội Nhà văn) mới nghe đã gợi về một cảnh đời, thân phận người con gái bước sang nhà chồng có gì ngang trái, chịu đựng, buồn thương. Cuộc đời của người chị có ám vào đời em không mà buồn thế:
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhu7V9w6rDol3hu6DigJw14bqt4oCd4bugZuG7qDjhu6AkxJHhuq8k4bugJFvhurNd4buUL1tR4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7qSbFqCXhu57hu5ZELjfhu6Bk4bu44bqp4bugZFvhurPhu6DigJzhu59h4bugN33FqDd94bugN33DquG6pSThu6BjOTd94oCd4bug4buSw70u4bug4bufxq83fcOV4bug4bu1SOG7m+G7oOG7qeG6r13hu6Dhu7Vb4buo4bugZuG7rjfhu5jhu6A24bq1XeG7oDd9Wybhu6Aq4bus4bugfeG6pV3hu6BmKOG7oDbhuq9k4bugJOG7sDdb4bugKsOiXcOV4bugZFvhu7I34bug4bqpW+G7uDfhu6A3fcOqw6Jd4bugJDg34bugfcavXeG7oD3DquG6tSThu6Bjxag3feG7oDdb4buo4bugJFvEgzd94bugJDnhu6B9IOG7oDd9xag3feG7oGRixq9dw5Xhu6AkWzDEkeG7oCrhu4c3fcOV4bugPcSRxIM34bugZFvDquG6szd9w5Thu6Dhu53EkeG6ryThu6Aqw6Jd4bugJOG6u8Wo4bugN33DqsOiXeG7oCRbMOG7oCQ54bugxq824bugZuG7qDjhu6Aqw6Jd4bugJjbhu6A0W+G6ozd94bugNuG7qOG7oD3EkcSDN+G7oGRbIeG7jOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bueROG7geG7oCrhuq/hu6AkWzDhu6A9w6rhurUk4bugY8WoN33hu6A3fcWoN33hu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7oTbhu6BmKOG7oGbhurVk4bugNuG7sDdb4bugZGLhu643feG7oGbhu6g3feG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWKsavaeG7oGPhuqM3feG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bu1Vjd94bugN1vhu6pk4bugJFtZN33hu6Aq4bq74bugKiY24bugWzg3feG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buz4bqvN33hu6Bow6rFqOG7oDcixJHhu6AkWyw34bugNWXFqOG7oCphN33hu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG6qVvhu7Rk4bug4bqpW+G6s8OUw5TDlOG7nsOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5884bugYsSDXeG7oDRbXeG7oCrhu6zhu6AqXeG7oOG6q8SRxajhu6Al4buqXeG7oDRbw6Lhu6BkWyDhu6Aq4bus4bugNsSR4bqvN+G7oDZXN8OV4bugJFsx4bugJGE34bugPV0hZOG7oOKAnGbDoTd94bugZijhu6A9Ljfhu6Dhu7Rpw5Xhu6A3fUA34bugN33hurPhu6AqYeG7oCRbXSjEkeKAncOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu7V9w6rDol3hu6Bkxajhu6AkOeG7oGRbPOG7oH1d4bu0xJHhu6A2IDdb4bugZuG7qDjhu6Akxq8k4bugN1vhu7I34bugZuG7uGThu6AlXT434bugZGJh4bugY+G7sjfhu6A0W+G7tMSR4buO4bugJMavJOG7oOG6q8SRxag34bugJFvhur8k4bugY8WoN33hu6BkYsOhN33DleG7oDdb4buFN33hu6Aq4buqXeG7oH1dxajhu6A9KOG7oGRbIcOV4bugN33DqsOiXeG7oGRiXeG7oGRb4bq/JMOV4bugNDvhu6A9IDdb4bugJeG7sjfhu47hu6B9XeG7tMSR4bugZuG7qDjhu6BkYsSRaSk34bugNDzDleG7oGRdITd94bugW8avZMOV4bugZF0hN33hu6Aq4buoN8OUw5TDlOG7oOG7tVvDqjd94bugZFvhu7hk4bugNFs54bugfV3hu7TEkeG7oGbhu6g44bugZFvhurPDlOG7oEYg4bugZFvhurPhu6AkWyI3W+G7oDXhu6jhu6Bk4buyNuG7oGRi4buqN33hu6BbxIM34bugJMOjZOG7oCThurvFqOG7oCTGr+G7oDdb4buyN8OU4bugeVvhuqM3feG7oH1d4bu0xJHhu6A2IDdbw5Xhu6DDvS7hu6Dhu5/Grzd94bugNuG6r2Thu6A14bu2N+G7oOKAnGbhurVd4bugPV08N+KAneG7oD3huq8k4bugNeG6r+G7oDRb4bqjN33hu6A24bqvZOG7oCRbZWThu6Am4bugJcOo4buM4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bigJzhu63DlMOUw5Thu6A44buq4bqp4bugN1sw4bqp4bugZF02w5TDlMOU4bugJMavXeG7oD3hu4XFqMOUw5TDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bujYTd94bugW+G6o13hu6Bb4bqxXeG7oGThu4fFqOG7oCXhu7hp4bugZFsgw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lsOUw5TDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bu1Vjd94bugJjbhu6A9Ljfhu6A3fcOqw6Jd4bugZGI4N33hu6BkYjs44buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu6k4xajhu6Bmw6rDojfhu6A3W+G7qOG7oD3hurc3feG7oDd9xq9k4bugW8Oq4bqzN33hu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7o8OpN33hu6AlVzd94bugNsavxJHhu6BbxIM3feG7oDd9Wyw34bugNcOjXeG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWRFsg4bugZFvhuqNd4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu51bxJE3feG7oCRbMeG7oCo44buqN+G7oCrDqsOiN33igJ3DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bub4buoXeG7oGRb4bqz4bugNDzhu6BkXSHhuqnhu4zhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luKAnOG7tcWoaeG7oDXhu6pd4bugfVjhuqnhu6A3fcOqw6Jdw5TDlMOU4bugJMavXeG7oD3hu4XFqMOUw5TDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bupw6Bd4bugYlc3feG7jOG7oC3hu6Dhu6E24bugNeG7tGnhu6DFqDdb4bugNFvhuqM3fcOS4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5/Gr+G6qeG7oGJXN33hu4zhu6At4bug4buz4buBN33hu6DFqDdb4bugZiM34bugNFvDoCbhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkYo4bugJjbhu6AkYTfhu6A34bu0xJHhu6Ak4bqzNuG7oCRbxIM3fcOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu6E24bugKl3hu6B9XTnhu6Akxahp4bugZFvDoyThu6A3fcOq4bqlJOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bud4buw4bugJFtdKMSR4bugKuG6seG7oD05N33hu6Bm4buoOOG7oMWoN1vhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG6qFvDo+G7oFvhu6xp4bug4bqjNuG7oDd9w6rDol3hu6A3fVsm4bug4bqpW8Oj4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5/DqsOiN33hu6BmKOG7oGjFqOG7oDVWNuG7oDRbZSThu6DhuqvEkcWoN1vigJ3DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4buSRuG6tV3hu6A9XTw34buY4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu7Phuq9k4bugN+G6t13hu6BbOOG7qF3hu6Bmw6E3feG7oGbhu4HFqOG7oDd9Wzo34bugN33hu6g44bugZuG7gcWo4bugZFvDquG6szd94bugJOG7sDbhu4zhu6DigJzhu53hu7Dhu6AkW10oxJHhu6Aq4bqx4bugPTk3feG7oGbhu6g44bugxag3W+KAncOV4bugJOG7ssSR4bugZFvhurPhu6BkW+G7uGThu6Bk4buoXeG7oFs4xajDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWRuG7qDjhu6A24bqvZOG7oDd94buoaeG7oDfhu6g44bugKjnhu6A14buqXeG7oGRb4bu4ZOG7oGRb4buo4bugNzld4bugNcOiXeG7oOKAnCY24bugN+G6peG7oMWoN1vhu6A24bqvZOG7oCTGr13hu6B94bu4ZOG7oCrhu7bEkeKAncOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bigJxr4bqp4bugNlhk4bugZuG7qDjhu6A3feG7hyThu6DFqDdb4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bDvVY3feG7oGRiw6E34bugPeG7sDfhu6B9XcWoOOG7oFvDquG6pzd94bugZGLGr13hu6BkXTbhu6A1Ljdb4bugNTjFqDd94bugZGIuN+G7oD1dPDfDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bupOOG7qDd94bugW+G6ozfhu6A3fcOhZOG7oDUwNuG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWRuG7qDd94bugNsOqw6Jd4bugZMWoN+G7oCRb4buwaeG7oGRiODd94bugN1vFqMSR4oCdw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7kuG7oTbhu6A34bql4bugxag3W+G7oDbhuq9k4bugJMavXeG7oH3hu7hk4bugKuG7tsSR4buY4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu6kgN1vhu6A3W8Oq4bugJDnhu6A24bqvZOG7oCTEkeG6ryThu6BkIDdb4bugZOG7geG7oD1dPDfDleG7oOG6p+G7oD1dPDfhu6A0W1Yk4bugNFs44buwXeG7oGRiODd94bugKsOiXcOV4bugw70u4bug4bufxq83feG7oDRb4bqjN33hu6BkWzzhu6B9XeG7tMSR4bugNiA3W8OV4bugNFvhuqM3feG7oDfhuq3hu6B9XeG7tMSR4bugN33DqsOiXcOU4bugRFvhurPhu6A14buo4bugZuG7uGnDleG7oGRb4bqz4bugZCA3W+G7oDXhu6jhu6Bm4bu4acOV4bugZCA3W+G7oGkuxJHhu6A14buo4bugZuG7uGnDleG7oCQ54bugfV3hu7TEkeG7oCThur03feG7oDRb4bqjN33hu6Aqw6rhuqUkw5Thu6DGsF3Dozd94bugN1vDquG7oGRixJFpKTfhu6BkIDdb4bugJOG6u8Wo4bugJFvhu6g3feG7oGRixahd4bugKsavN1vhu6Akxq/hu6A3fVvDqDjhu6Dhu51b4buD4bug4bufxIM3feG7oEThu4Phu6Bm4buo4bugN+G7qDd94bugRF0uN+G7oOG7o8SRN33hu6BkVjbhu6BkYi434bugPeG7rF3hu6Akxq9k4bugWzjFqDd94bugY+G6s+G7oDd94buoaeG7oGjDqsWo4buM4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bigJxGw6ld4bugZFvhu7I34bugZuG7qDjhu6Akxq9k4bugZMOq4bqnN33hu6BpLjfhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lsawxq844bugJjbhu6A24bq1XeG7oCXhuq9d4bugKuG7rOG7oDd9xJFpLjfhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7llsgN1vhu6Bb4buoXeKAncOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5JEW+G6s+G7oERiw6rhurM3feG7oOG7tcWoNuG7oOG7qcOq4bqzN33hu5jhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7nVs44bugNy434bugJcOp4bugZOG7h+G7oGjDqjd94bugNeG7qOG7oMWoN1vDleG7oCY2w5Xhu6Bk4bqjXcOV4bugZMWow5XDlMOUw5Thu6BkWyDhu6Bk4buHxJHhu6AkW8SRN33hu6BmIzfhu6A14buo4bugZCA3W+G7oCThu7A2w5Xhu6Bk4buyNuG7oGRi4buqN33hu6AkW+G6u+G7oMOt4bugJOG6u8Wo4bugZMavJOG7oH1d4buww5Thu6Dhu5/hu7Jp4bugNeG7qOG7oGRbxq9d4bugKuG6r+G7oOG6q8SR4buw4bug4bqrxJFpIWTDleG7oGThu4fhu6BkXTfhu4zhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luKAnOG7oTbhu6Aq4bus4bugY8OjN33hu6AkxJHhuq8k4bugKsOiXeG7oGM5N33hu6A9POG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWxrBbKDdb4bugZFvGryThu6AkxJHhuq8k4bugN33DqsOiXeG7oCRbLjdb4bugNuG7tGnhu6Ak4bq9N33hu6Ak4buyN+KAncOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu6nFqGnhu4zhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luKAnOG7tX3DqsOiXeG7oDbFqDd94bugZCA3W+G7oCThu7A24bugYsWo4bugJFtdxajhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkTFqOG7oCRbOOG7oDd9w6rDol3hu6Bk4bu0ZMOV4bugZMWo4bugZijhu6Bkxahp4bugNFvhuqM3feKAncOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5Lhu51bXcWo4buY4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZDOTd94bugPV08N+G7oCThur/hu6DEgzfhu6Dhu6g44bugN+G6ozfhu6A3OTd9w5Xhu6BkIDdb4bugaS7EkeG7oCThur/hu6BkWyDhu6BkW+G7tjbhu6A2xq8kW+G7oD3hu7A44bugN+G7heG7oGMy4bug4bqzXeG7oFvhu6xp4bugfV3hu4Xhu6A14bu0aeG7oDbhu7A3W+G7oCrhu7Rk4bug4bu0aeG7oCRbOOG7oGRb4bqz4buQ4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5vhu6hd4bugZFvhurPhu6DigJxqN1vigJ3hu6B9XcOjN33hu6A3W8Oq4bugNuG6r2Thu6A3feG6o13hu6A3W+G7qOG7oDbhuqfhu6Ak4buDxajDleG7oGRbVuG6qeG7oDUuN+G7oDd9w6E34bugKsOoN+G7oGkuN+G7oGQyN1vhu4zhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luKAnOG7oyPEkeG7oDd9w6rDol3hu6Aqw6Jd4bugZiM34bugKjg3feG7oCohNuG7oGRbXSlk4bugW+G6szfhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lmo3W+G7oH1bP+G7oGbFqF3hu6A0LuG7oGRi4buuNuG7oDd94buoN+G7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWJFvhurfhu6A1KSRb4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5suN+G7oMWoN1vhu6B9Wyg3W+G7oGRbxq8k4bugWznFqOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWKuG7tGThu6A9Vzd94oCdw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7nTnhu6Aqw6rhuqUk4bugN33DqsOiXeG7oOKAnCRb4bqn4bugJFsmw5TDlMOU4bugNC7hu6BkYuG7rjbhu6A3feG7qDfhu6AkW+G6t+G7oDUpJFvigJ3hu6BkYjg3feG7oCrDol3DleG7oMO9LuG7oOG7n8avN33hu6Al4buoN1vhu6AkWzjhu6A2IDdb4bugNuG6r2Thu6BkWyHhu6B9XeG6tV3hu6BiXS43feG7oC3hu6BkW13hu6Akxajhu6At4bugZFsh4bugfV3hurVd4bugZOG7h+G7oCU44bugZuG7qOG7oGPGrzd94bugZOG7qjjDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4oCc4bufYeG7oDd9xag3feG7oDd9w6rhuqUk4bugYzk3feKAneG7oCQ54bugN1tdKMSR4bugJOG7ssSR4bugZFvhurPhu6A94bu0ZOG7oGRb4bu2N+G7oGbDquG6pWThu6A9xahp4bugNS434bugZOG7geG7oOKAnOG7myE34bug4bqrxJEu4oCd4buM4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bigJzhu5/hu7LEkeG7oCrhu7Jp4bugZlk3feG7oGRdITd94bugW2Hhu6BjODd94buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu53hu7bEkeG7oOG6qVvFqDjhu6DigJwkw6rhurVd4oCd4bugJOG7sOG7oCph4bugY+G6ozd94buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZkW8SR4bqn4bugN+G7qDjigJ3DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4budWzHhu6AkOeG7oDbhuq9k4bugZOG7geG7oOKAnCTDquG6tV3igJ3hu6A24buo4bugNeG7qDbhu6Bjw6M3feG7oCXhu7hp4bugJOG7sOG7oDbhuq9k4bugZFvDol3DleG7oDXhu6g24bugNuG6tV3hu6AkWzjhu6Ak4buyxJHhu6BkW+G6s+G7oDXhurkk4bugPcavZOG7oOG6q8SRJjfhu6BkW8SR4bqvJMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bDveG7ql3hu6AkOeG7oCThu7LEkeG7oGbhurlk4bugPcWoaeG7oGLFqOG7oGThu4Hhu6DigJw0W2Uk4bugYsSR4oCd4bugJOG6u8Wo4bugNjrhu4zhu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luKAnOG7n+G6o13hu6A24bqjXeG7oCQ4N+G7oCRbZTbhu6AkWyI24bugJMOqw6Jd4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu7Phu6jhu6Aqxag34bugJOG6r2Thu6Ak4buw4bugKuG7tGThu6BkYsOiXeG7oGbhu6g44bugZMWo4oCdw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkThu4Hhu6Ak4bq54bugZFs84bugKiE34bugNFvGr13hu6DhuqvEkcavZOG7oGRi4buBxJHhu6Bkw6rhuqU3fcOV4bugJOG7ssSR4bugZFvhurPhu6BkW+G7uGThu6Aqxajhu6A3fVsyxajDlOG7oMO94buqXeG7oCQ54bugJOG7ssSR4bugZuG6uWThu6A9xahp4bugYsWo4bugZOG7geG7oDbhuq9k4bugNeG7tjfhu6DigJwkW+G7qjbigJ3hu6Bm4buoOOG7oOG6qVvDo+G7jOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4oCc4bqoW8Oj4bugKsWoN33hu6BkW+G6vyThu6A94bq3N33hu6A24bqz4bugNuG7qDd94bugw5TDlMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bGsF054bugNFvEkeG6ozfhu6BixINd4bugw5TDlMOU4bugPeG6tzd94bugNcWoN33hu6BkW8WoN33hu6A0W+G6ozd94bugN1vhu6jigJ3DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWxrBdOeG7oD0w4bugNFvEkeG6ozfhu6BkYjg3feG7oCTGryThu6A3feG6oeG7oOG6qVvDo8OV4bugfV054bugWznFqOG7oGLFqOG7oDd9w6rDol3hu6A1xag3feG7oGRbxag3feG7oDRb4bqjN33hu6A3W+G7qMOV4bugfV054bugNeG7qDbhu6BkW13hu6BjMsOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5054bug4bqrxJHFqDfhu6A3XSk24bugJFs44bugYlc3feG7jOG7oOG7n13hu6Bm4buoOOG7oGRb4bqz4bugNeG7qOG7oCpd4bugZuG7qDjhu6AkxJHhuq8k4bugJFvhurNdw5Xhu6Bbw6Hhu6Al4bu0N+G7oGRb4buyN+G7oGThu7g34bugJMOpN33DlOG7oOG7qSA3W+G7oDdbw6rhu6DDvS7hu6Dhu5/Grzd94bugJOG6vTd94bugZFvEkeG6ryThu6DigJw1OOG7qF3hu6A3fVsp4bugYzLigJ3hu6A34buoacOU4bug4budWzDhu6AkOeG7oCThu7LEkeG7oGRb4bqz4buM4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bigJzhu7V94bqt4bugNeG7qOG7oCRbMeG7oDbhuq9k4bugJMSR4bqvJOG7oCRb4bqzXeG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWal3hu6A3fcOi4bugKiE34bugZOG7uDfhu6AkxJHDo13hu6BkYsOiXeG7oGYjN+G7oGRbJjjigJ3DlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4budWzDhu6A3W8Oq4bug4oCc4bu1Vjd94bugJcOpN33hu6AlVzd94bugNsSR4bqjN+G7oDXDo10v4bug4bufJjbhu6Bm4buoOOG7oGLhu7Bd4bugJMavZOG7oGI4N33hu6AkW+G6s13igJ3DlOG7oELEg13hu6AqXeG7oGQgNuG7oGRiODd94bugNuG6s8OV4bugZGI4N33hu6Dhu7A44bugZMOq4bqnN33hu6DigJw94bqz4bugZuG6s8OV4bugZFvhu7A3feG7oGRbw6Nkw5TDlMOU4oCd4buM4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bigJzhu5/DqsOiN33hu6Bow6rFqOG7oD3hu7Rk4bugJFvhuqVk4bugZFsuNuG7oCXhu6hd4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZEXeG7oH3huqM34bugNFs5JMOUw5TDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWQuG6uTd94bugKuG7tmnhu6Bbxahd4bugNcOjXeG7oGYo4oCdw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7tVvhu6jhu6BkW+G6s+G7oOG7qWnhu6DDveG7quG6qeG7oEldxag3N11j4bugQl1kYzhj4bugNzld4buM4bug4oCc4bu1fcOqw6Jd4bugZMWo4bugJOG7tjfhu6BkW+G6s+G7oCTFqOG7oOG6p+G7oCRb4bq34bugNznhu6A34buyN33hu6Ak4bu04bqp4bugKsOiXeG7oGPDozd94bugJOG6u8Wo4bugJDg34bugN33DqsOiXeG7oDUuN+G7oDbhuq9k4bugZOG7tjbhu6A24bq/JOG7oCTFqDjhu6BkW8Oq4bqlN33hu6Bb4bqzN8OV4bugKjrhuqnhu6Bb4bqzN8OV4bugZOG7h+G7oCU44bugW+G6szfDleG7oCThu7Rk4bugNiA3W+G7oDRbw6Bd4bug4oCcN1vhu4U3feG7oGPhu4fhu6Aqw6Jd4oCd4bugNcSR4bqjN+G7oCrhuq8k4bugxq8kw5Xhu6A0Pzjhu6AkODfhu6A3fcOqw6Jd4bugaMSRw6M3feG7oGPGr2Thu6Aq4bu0ZOKAncOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5/DoSThu6DigJzhu59h4bugN33FqDd94bugN33DquG6pSThu6BjOTd94oCdw5Xhu6Bkxajhu6A3W+G7uDfhu6Bixajhu6DDvS7hu6Dhu5/Grzd94bugPV0hZOG7oDfEkeG6o13hu6BkW+G6s+G7oCRbOOG7oCTEkeG6ryThu6Aqw6Jd4bugNiA3W8OU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu6BjZGk1Jkzhu55kJmhkLcWoNV19N+G7jOG7oGJdfVtk4buO4bue4buW4buUY2RiODd94buWRuG7rjfhu6Dhu59WJOG7lC9jZGI4N33hu5bhu5Qv4bqp4buW


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]