Những buổi chiều lang thang nơi thành phố thiếu thốn không gian, nơi những đám mây tắc nghẹn vì khói bụi, còi xe; nơi từng mảng hoàng hôn loang lổ, lòng tôi lại rưng rưng về từng mảng nhớ thênh thang của buổi chiều miên man bình yên nơi đồng bãi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXdlTOG7uOG7kkvhu7fDiuG7sFFN4bu34bq+TE3DjOG7sOG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t8OVJeG7t8Od4bq+di9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1d2VM4bu44buSS+G7t8OK4buwUU3hu7fhur5MTcOM4buw4bu3w5Thurbhu5JL4bu34buqTOG6tuG7kkvhu7fhu5JTTeG7t+G7qkzhurThu5JM4bu34bumTOG7nuG7t+G7qkxNw43hu7Dhu7fhu6pM4bue4buS4bu3w5VM4bui4buSS+G7t0tN4bq24buS4bup4bu34buSU03hu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7huG6suG7kOG7t+G7kMSQJOG7t+G7quG6qOG6vuG7t+G7kktMRuG7kuG7t0BP4bu3w5VM4buUTeG7t8OKVk3hu6nhu7fhur7hu5ZN4bu3PeG7gsaw4bu34buSU03hu7fhu6rhu7Lhu5JL4bu34buQ4bqk4buSS+G7t0zhu5jhurThu5JL4bu3TOG7ouG7kuG7t8OU4buY4bq24buSS+G7t8OUUeG7qeG7t8OU4buW4buSS+G7t+G7quG7ok3hu7fDlMOCTeG7t8avWeG7kkvhu7fGr1nhu5JL4bu3QMOM4bu34buq4buy4buSS+G7t+G7kOG6pOG7kkvhu7fhu5JMVOG7t+G7qkxJ4buSTOG7t+G7qkzhurbhu5JL4bu34bq+V+G6tuG7t8OK4buwUU3hu7fhur5MTcOM4buw4bu34buQTUnhu5Lhu7fhu5Dhurbhu5Lhu7fDik/hu5JM4bu3JEnhu5Lhu7fhu5JTTeG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fDiuG6pk3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3ZUzhu7jhu5JL4bu34buQ4bqk4buSTOG7t+G6vkxNw4zhu7Dhu7fhu6rGr+G7rOG7t+G7kktW4bu34buQw4zhu5Dhu7fhu5DDgk3hu7fhu5JTTeG7t+G6vuG7mOG7kuG7t+G7kuG6qOG7kkvhu7fhu4DDieG7kuG7t8OK4buw4bui4buSS+G7t+G6vuG7sOG7nk3hu7fhu5JL4bq0JOG7q+G7tzfhu4jhu7fhu4ZR4bu3QOG6tOG7mOG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7dLTeG6tuG7kuG7t+G6vkzhu6zhu6rhu7dMWeG7t+G6pOG7mOG7t0zhu7AkxKjhu5Lhu7dM4buYQuG6vuG7qeG7t+G7quG7suG7kkvhu7fhu5Lhu4Thu6rhu7dASOG7t+G7qsavSeG7kuG7t+G6vuG6tuG7mOG7t+G7kELhur7hu7fhu5JMTUnhu5Lhu7fGr+G6pE3hu7c94buw4bue4buSS+G7t8OKw4nhu7Dhu7fhu6rGr1VN4bur4bu3ZUvhu7Dhu4rhur5M4bu34buSS+G7mMOC4bq+4bu34buS4buE4buq4bu3w4rhu6zhu6rhu7fhu6ZM4bq24bu34buQ4bq04buw4bu3xq9Q4buS4bu3xq/huqbhu6nhu7fDlOG6pOG7t8OUWVThu6rhu7fGr+G6suG7kkvhu7fhu4bhu5rhu6nhu7fGr+G6suG7kkvhu7dA4bq04buSS+G7q+G7tzdF4buq4bu34buqxq9VTeG7t8OVTOG7mOG6suG6vuG7t8OUSeG7kuG7t+G7kE/hu5JM4bu34bq+TE3DjeG6vuG7t+G6suG7mOG7t8OVKuG7t+G6pOG7mOG7qeG7t+G7qkzhu7Dhu7dM4bus4buq4bu34buG4buI4bu34bqy4buSTOG7t+G7kOG6qOG7quG7t8OUWOG7t+G7qsavR+G7t+G6vkxD4buSS+G7t+G7qkzhu4jhu7fhu5LhurThu5jhu7fDiuG7sOG7ouG7kkvhu7fGr1VN4bur4bu3NuG7ruG7t+G6vuG7lOG7t+G7huG6tuG7kkvhu7fhu5DhuqRN4bu34buQSeG7t+G6vkxTTeG7t+G7qsav4bq44buS4bu3S03huqThu6nhu7fhu4Dhu67hu7fhur7hu5Thu7fhu4bhurbhu5JL4bu34buo4bq2JOG7t+G7qFnhurbhu7fhu6rGr0nhu7Dhu7fhu4bhu67hurbhu7fhu5JM4bq24buw4bu3TOG6tiThu7fhu4bhurbhu5JL4bu3w5Thu67hurbhu7fhu4bhurThu5Lhu7fhu6rGr8SQ4buw4bu34bq+TOG7sOG6uuG7kuG7t8OKw5Phu7fhu6rGr8OZ4bu3QMOM4bu34buSTOG6tOG7qeG7t+G7kkzhurbhu5JM4bu34bq+TOG7lOG7kkvhu7fhur5M4bus4buSS+G7t+G7hsOM4buw4bu34buSS+G7suG7kkvhu7fDlMOCTeG7t+G7kkvhurrhu5Lhu7fhu5JLU+G7t+G7kkvhuqjhu5Dhu7fhu5JMT+G7kuG7t+G7kEnhu7fhu6jhurYk4bu34buQ4bq04buS4bu34bqk4buY4bu34buqTOG7sOG6uOG7quG7t8OKTcON4buS4bu34buGUU3hu7fhu6jhuqjhur7hu7fhu5DhurThu7Dhu7fDlSrhu7fhu4BN4buK4buw4bu34buQ4bq24buSS+G7t+G7qknhu5Lhu7dM4buY4bq04buSS+G7t0zhu6Lhu5Lhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bUxZVeG7kkvhu7fDlUxN4bu34bq+TMOC4buQ4bu3QOG6tOG7mOG7t+G7kFDhu6rhu7fDlUzhu5jhuqThu5JM4bu3w5VM4bqo4bq+4bu34buq4bq24bu3w5TDgk3hu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu5JM4bqo4bq+4bu34buSTFThu7dAw4zhu7fhu5BQ4buq4bu3w5U/4bu34buSTeG7iuG7kOG7t0nhu5Dhu7fhu4bDjOG7kOG7qeG7t0DDjOG7t+G7kFDhu6rhu7dMT+G7kkzhu7fDiuG7lOG7kkvhu7fhu5LhurThu5jhu7fhu4bhu5Thu6vhu7dlTOG7uOG7kkvhu7fDiuG7sFFN4bu3TOG7mOG6tOG7kkvhu7dM4bui4buS4bu34buqxq9J4buS4bu34bq+TOG7sCTDjeG7kuG7tz3hu4Lhu7fhu5DhurIk4bu34bumTE1J4buw4bu34buA4buw4bu34buSS+G6tuG7kkvhu7fFqOG7sOG6tuG7t0Dhu67hu5JL4bu34buGReG7quG7t+G7kFRN4bup4bu34buSU03hu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7ksON4bum4bu34buSTOG6tOG7t+G7qOG6tOG7kuG7t8OK4buE4bu34buSTOG7muG7t+G7kuG7hOG7puG7t+G7kE/hu5JM4bur4bu3ZVNN4bu3w5VM4buUTeG7t8OU4bq24buQ4bu34bq+TE3DjOG7sOG7t+G7kkzDqOG7t+G7kkxG4bu3xajhu7Ak4buK4buS4bu34buGWeG6tuG7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7kuG7lOG6vuG7t+G7kkzhurThu6vhu7dlU03hu7fhu5Dhu65N4bu34bq+U+G7kOG7t+G7kFRN4bu34buA4bq4JOG7t8OU4bq24buS4bur4bu3ZVNN4bu34buo4bqo4bq+4bu3PeG6tuG7kkzhu7fhur5X4bq24bu34bq+4bua4bu34bq+xJAk4bup4bu34buS4busTeG7t8av4buy4buSS+G7t8OK4bq24buY4bu34buqxq/hu67hu5Dhu7fDlEnhu5Lhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu3S03hurbhu5Lhu6vhu7dlU03hu7fDlFjhu7fhu5JM4bua4bu34buq4bus4buQ4bu34buqVuG7kOG7t+G6vkxTTeG7t0tW4bup4bu34bq+TFNN4bu34bui4bur4bu3beG6tuG7t+G7qkxFJOG7t+G7kE/hu5JM4bu3TOG7luG6tuG7t0DhurThu5jhu7fhur7huqThu5Dhu7dLTeG6suG6vuG7t0nhu5Dhu7fhuqThu7fhu6rhu7Ak4buK4buq4bu3QFVN4bu3RSThu6vhu7dlTFnhu5JL4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3w5Thu5bhu5JL4bu3QOG6vOG7kuG7t8OVTEjhu7fhu5JM4buUTeG7t8OUSeG7kuG7t+G7kk3DjOG7kOG7t+G7qkxR4buS4bu34buqTMOd4bq+4bu3QMOM4bu34buSS8ag4buS4bu3w5VM4buUTeG7t8OU4bq24buQ4bu34bq+TE3DjOG7sOG7qeG7t0Dhu5bhu5JL4bu3w5VM4buUTeG7t+G7qsav4bqo4buSS+G7tyRJ4buS4bu34bqk4bu34buqxq9J4buS4bu34buSw43hu6bhu7fhu5JM4bq04bu34bq+V+G6tuG7t+G7kEbhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3NOG7sFFN4bu34bq+TE3DjOG7sOG7t0Dhurzhu5Lhu7fDlOG7sOG7ouG7kuG7t8OU4bq04bu3w5VM4buY4bqk4buSTOG7t8OVTOG6qOG6vuG7t+G6vkzDguG7kOG7t0DhurThu5jhu7fhu5BNw4zhu5Lhu7fDlSXhu7fDneG6vuG7t+G6vlfhurbhu7fhu5BSTeG7t+G7kktZVU3hu6vhu7dk4bq04bu34buqTFVN4bu3w5VM4bqo4bq+4bu34bq+4bqy4buSTOG7t+G6vkxN4buQ4bu3TOG7nk3hu7dM4bqk4bu34buqT+G7kOG7t0DDjOG7t+G7qlHhu6vhu7dk4bq04bu34buqTFVN4bu3w5VM4bqo4bq+4bu3w4rDjeG7puG7t8OU4bu24bq24bu34buGWcOa4bq+4bu34buSTOG7guG7kuG7t+G7kkzhu5Thu5Dhu6nhu7fhu5Dhu65N4bu34bq+U+G7kOG7t+G7qkxT4buQ4bup4bu34buqTMOd4bq+4bu34bqs4buS4bu34buq4bua4bq24bu3w5Thurbhu5Lhu6vhu7dk4bq04bu34buqTFVN4bu3w5VM4bqo4bq+4bu3w4rGoOG7kuG7t+G7qsavR+G7t+G6vuG7lOG7t8av4buY4buSS+G7t+G6vkxTTeG7t+G7hsSQ4buw4bu34buG4buU4bu34bq+WOG7kkvhu7fDik3DjeG7quG7t+G7qk/hu5Dhu7dAw4zhu7fhu5JM4bq04bur4bu3ZOG6tOG7t+G7qkxVTeG7t8OVTOG6qOG6vuG7t+G7kFJN4bu34buSS1lVTeG7t+G6vuG6pOG7kOG7t+G7qkxFJOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t0vDieG7kuG7t0tYTeG7qeG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7qsavw5nhu7dAw4zhu7dF4buQ4bu3SeG7kOG7t8OKSeG7kuG7t+G7kkzhurbhu7Dhu6vhu7c24buu4bu34buG4buiTeG7t+G6vkzEkOG7kuG7t+G7huG6puG7t+G7hk3hu7fFqOG7sOG6tuG7t8OKTcON4buq4bu3w4rhurbhu5jhu7dA4buu4buSS+G7t+G7kE3DjOG7kuG7qeG7t+G7gOG7ruG7t+G7kk3DjOG7kOG7t0Dhu7BN4bu3xq9Q4buS4bu3xq/hurThu5JL4bu3w5VM4bqo4bum4bu34bq+TOG7nuG7kuG7t+G7qkxP4bu34bq+TE3DjOG7sOG7t0Dhurzhu5Lhu7fDlUzhu4Lhu7fDlUxI4bu34buSTOG7lOG7kOG7t8OUSeG7kuG7t+G7kkvGoOG7kuG7t8OU4bu24bq24bu34bq+V+G6tuG7t+G7kOG7mOG7kkvhu7dZVOG6vuG7t+G7qOG7sOG7kOG7t0DDiSThu6nhu7dAw4zhu7fhu6pR4bu3ReG7kOG7t+G7qkzEkOG7kuG7t+G7qkxZU+G7kkvhu7fhur7hu5Thu7fDlUzhu7Dhu6Lhu5Lhu7fhu5BC4buq4bu34buQRuG7t+G6vkzhurbhu7fhu4bhurbhu5JL4bu34bq+TFXhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3Y+G7iOG7t+G7quG7suG7t+G7kkvhurQk4bu3w5TDguG6vuG7t+G6vkzEkOG7kuG7t+G7klNN4bu34buqTMOT4bu34buqTOG6tOG7kkzhu6nhu7fDisOC4buS4bu34buG4bqm4bu3QOG7ouG7t+G7qk/hu5JM4bu34buqxq/hu6JN4bu3PeG7sOG7ok3hu7fhu6pM4buC4buY4bu34buA4buW4buSS+G7t+G7kllU4bq+4bup4bu34bq+4buw4bue4buS4bu3PeG6tuG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu3TOG7mOG6tOG7kkvhu7dM4bui4buS4bu3SeG7kOG7t+G6pOG7q+G7tzVMw5Lhu7fhur7hu5bhu5Lhu7fDlMOCTeG7t+G7klJN4bu34bq+TFDhu5Lhu7fGr1Dhu5Lhu7fhu6pMw6jhu5Dhu7fhu6pM4buw4bug4buSS+G7t+G6vuG6pOG7kOG7t0tN4bqy4bq+4bu3w4pP4buSTOG7tyRJ4buS4bu34buG4bqm4bu3w4rhurbhu5jhu7fDlMSQ4buw4bu34bq+TFnhurbhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhur5Mw4Lhu5Dhu7fhu6rhurYk4bu3QOG6tOG7mOG7q+G7tzTDguG7kuG7t0DhurYk4bu34buQWcOa4buS4bu34bq+TOG6qOG7puG7t0DhurLhu7fDiuG7lOG7kkvhu7dMT+G7kkzhu7fFqOG7sEnhu7fDiuG6quG7kkvhu7fhu4Dhuqzhu5Dhu7fDiuG6tuG7t0xP4buSTOG7t+G6pOG7kkzhu7dAVuG7kuG7t+G7kkzhu5rhu7dMTcON4buQ4bu3TOG7mE3hu7fhu5JTTeG7t+G7pkzhu57hu7c94bqy4bur4bu3NuG6rOG7kOG7t+G6vuG6suG7kkzhu7fhu4BNw4zhu7Dhu7fhu4ZN4bu3w5TDguG6vuG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G6vuG7ouG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhu6pMTcON4buw4bu3w5VM4buY4bqk4buSS+G7t8OVTOG7ouG7kkvhu7dLTeG6tuG7kuG7t8OU4bug4buSS+G7t8OUUOG7kkvhu6nhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G6vlPhu5Lhu7dLTeG7lOG7t+G7kFPhu5Lhu7fhu5Dhurbhu5Lhu7fhu6rhu7Lhu7fhu4Dhu5bhu5JL4bu34buo4bui4buSS+G7q+G7tzTGoOG7kuG7t+G7qsavR+G7t+G7klNN4bu34buS4bq0JOG7t0xU4buS4bu3TMOZ4bu34bq+TMOCJOG7t+G7qkzhu4Lhu5jhu7fhu5BFJOG7t+G6vuG7mOG7kuG7t+G7gE3DjOG7sOG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t8OVTOG7mOG6pOG7kkvhu7fhu5JM4bua4bu34buQ4buY4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t+G7qkzhu4jhu7fhu5Lhu4Lhu5jhu7fhur5M4bus4buq4bu34buq4buwUU3hu7fhu6pMU+G7t+G7kkxZ4bu3w4rhu57hu7fhu5BG4bu34bq+TOG7rOG7kkvhu7fhu4bhuqbhu7fhu6rhu7Lhu5JL4bu34buQ4bq2JOG7t+G7kOG6qOG7kuG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7hk3hu7fFqOG7sOG6tuG7t+G7klNN4bu34buG4bug4buSS+G7qeG7t+G7klNN4bu34buS4busTeG7q+G7t+G6teG6tiThu7fDlUxN4bu3w4rDguG7kuG7t+G7gOG7suG7kkvhu7fhur5MxJDhu5Lhu7fDiknhu5Lhu7fhu5JL4bqm4bu34buqWeG7qeG7t+G7kOG7sOG6tuG7t+G6vuG7mOG7kuG7t0Dhurjhu6rhu7fhu5JM4bua4bu3PcON4bum4bu34buq4buy4bu3w5ThurLhu7fhu4Dhu7Lhurbhu7fhur5M4buY4bu34buGw53hurbhu7fhur5M4bqy4buw4bup4bu3TOG7luG7kkvhu7fhu5JZU+G7kkvhu7fhu5JO4buw4bu3w5Ul4bu3w53hur7hu7fhu6rhu7BRTeG7t+G7qkxT4bu3w5XDjOG7t8OKSeG7kuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdl4bqs4buQ4bu34buqTOG6suG7kkvhu7fhu4bhuqbhu7fhu4ZN4bu3xq9F4buq4bu3PeG6tuG7t8OV4buE4buY4bu34buqTOG7guG7mOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34bq+TE3DjOG7sOG7t8OKT+G7kkzhu7fhu4DDk+G7t0nhu5Dhu7fhu4bDjOG7kOG7q+G7t21Nw43hu5JL4bu34bq+TMOo4buY4bu3w5VM4buw4bq24bu34buQ4bqyTeG7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7qOG7ouG7kkvhu6nhu7dLTcag4buSS+G7t0zhu5bhu7dAxqDhu5JL4bu3QOG6tuG7kkvhu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhu6jhu5Thu5JL4bu34buSWVThur7hu6nhu7fDiuG7lOG7kkvhu7fhur7hu6Lhu7dL4bqyTeG7t+G7hlnhurbhu7fhu4bhu5bhu7fhu6rhu5Thur7hu7fhu4DhurRN4bu34buqTFlU4buq4bu34buqTOG6tuG7q+G7tzbhurLhu5JL4bu3S8OJJOG7t+G6vlfhurbhu7fhu5BG4bu3w5RNSeG7sOG7tz1NSeG7sOG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G6vkxNw4zhu7Dhu7dM4buY4bq04buSS+G7t0zhu6Lhu5Lhu7fhu6jhurbhu7Dhu7fDiuG7sFFN4bu34bq+TMOa4bur4bu3N8Od4bq24bu34buqxq9H4bu34buS4bqs4buQ4bu34buS4bq04buY4bu3w5Thu5jhu5Lhu7fhu6rhu5jhu5Lhu7fhu5JTTeG7t+G7qsavTcOM4buS4bu34buGSeG7t+G7kkvhu5Thu5JL4bu34buQRuG7q+G7t2Ml4bu3w53hur7hu7dA4bq84buS4bu34buqTOG6pOG7kkvhu7dM4buYQuG6vuG7t+G7qsavw5nhu7dAw4zhu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G7huG6uCThu7dLTeG7uOG6tuG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34bq+TE3DjOG7sOG7t8OUw4Lhur7hu7dLTeG7uOG6tuG7t+G7kOG7sOG7ouG7kuG7t+G7kktZVU3hu7fDlUbhu6rhu7c94buC4bup4bu3w5VM4buUTeG7t8OKVk3hu7fhu6ZM4bue4bu34buqTMOTxrDhu7fDlUxN4bu3w5Thu5bhu5JL4bu3w4rDguG7kuG7t8avWeG7kkvhu7fGr8Od4bq+4bu34buSTFThu7fhu6pNw43hur7hu7fDlT/hu7fhu5JN4buK4buQ4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d23hu7Lhu5JL4bu3w4rhu7BRTeG7t+G6vkxNw4zhu7Dhu7ckSeG7kuG7t+G6pOG7t0Dhurzhu5Lhu7fhu5JMRuG7t+G7qsav4buiTeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7kE3DjOG7kuG7t+G7qkxZU+G7kkvhu6nhu7fhu4DhurThu5JM4bu34buqQuG7kkvhu7fDisOC4buS4bu34buQUOG7quG7t+G7klNN4bu34bq+TOG7nuG7kuG7t0tM4buE4bu3QMOM4bu34buSS1NN4bu34buSS0zDkuG7t+G6tuG7kuG7t8OU4bq04buSTOG7t8OVTE3hu7fhu5Dhu4rhu6rhu7fhu5Dhu5pN4bup4bur4bur4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7teG7quG7gj3hu6ot4bq2w5RNS+G7ksWp4bu3xq9NS0zhu6rGsOG7tXd24buo4buqxq/hu5jhu5JLd+G6teG7sOG7iuG7t+G6tVlT4buSS3Yv4buo4buqxq/hu5jhu5JLd3Yv4bumdw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]