(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong không gian sống của mình, tôi như đang thấy những đứa trẻ lớn nhanh thực sự, nó lớn trước cái tuổi khai sinh. Nó lớn trước hình thể của chính nó. Nó lớn trước những điều bấy lâu nay tôi thường nghĩ - nhưng đi ngược lại với những gì tôi mong ước.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MTDhur0x4buQanh0bDfDtXPhu5E34buBbDfhu6luw7TigKY3xrDhu7M34buRamTDgDfhu6lrcjAv4bq9MTAvazkxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulS+G7h+G6seG6vzYx4buoxanhu5Phu5FqN+G7j2vhu53hu5FqN2ps4bqx4buRN8aw4buj4buRajfDqnbhurE3w7Ru4buRa3034bup4budbDfhu5FreDfhu4HhurHhu5FqN+G7qWvEkcOAN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7gXnhurE34bupxalmN8O1c+G7kTfhu5Fr4bqx4buRazfhu6lr4buzw6o3xrDhu7N9N+G7keG7mTfDtXPhu5E34bupxal4c8OqN8Oq4bq3bDfhu6nhu6twbDfhu49r4bqxbDfGsGzhu5FrWzfhu5Dhu5k3w7Vz4buRN+G7qcWpeHPDqjdrbuG7kWs34bupa+G7izfDqnbhurE3w6prbeG7kWs34buR4buZWzfhu5Dhu5k3w7Vz4buRN+G7qcWpeHPDqjfhu5Fr4bu34buRajfhu4Fsw63hu6s34bq9xJHDgDfDtWThu6s34buR4bqxw4A34bup4budbDfhu6lreHThu5FqN+G7kWprw7I3LTfhu5FreOG7kWo34buBbDfhu5FqeHXDqjfDteG6tWw34bu5c2w34buRa+G7t+G7kWo3am434bup4budbDfDtOG7k+G7kWo3eHPDqlswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz434bqh4bqvw6Dhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT43w6Bh4bqh4bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vbOG7uVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G7keG7h0HGsC9hw6E5YS9hOOG6oeG6vzk5OMOh4bqhOMSD4bup4bqh4bqvw6Nhw7XDoC1sw7ThurFq4buHODg5W+G7jeG7pWo2N+G6scO14bupLDbhu5BqeHRsN8O1c+G7kTfhu4FsN+G7qW7DtOKApjfGsOG7szfhu5FqZMOAN+G7qWtyNjdBbOG6v+G7qWssNuG6oeG6r8OgNjdr4buHbGpr4bupLDbDoGHhuqE2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulTOG7keG7qeG7h8Wp4buobOG7qcO14buHNjHhu6jFqWY34buB4bqx4buRajfDtXPhu5E34buRa+G6seG7kWs34oCc4buRa3TigJ03amzhurfhu5M34bq/4buvw6owL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buQauG6scOAN+G7j2tsN+G6veG6s+G7kzfhu6lr4bqxbDfhu4F4dcOqN2tu4buRazfhu6lr4bqz4buRa3034buRa2zDreG7qzfhur3hurM3w7Thu4U34bq9w7PDtDfGsOG7t+G6sTfhu6l4cuG7kWo3w7XhurFsN+G7geG6pTfDquG7ozdq4bqt4buRajfDtWjhu5E34bupa+G7s8OqN+G7gXLhu5E3w7XhurPDtDfGsOG6seG7kzfDqmvhu5M3w6rhu5Phu5E3w7Ru4buRazfhu4F4dcOqN+G7qWvhu53hu5FqN8O0bOG7kWtbN+G7jmtsN8OqxJHhu6k34bupbGnhu5FqN+G7j2vhu5nDqjfDqmvhurPhu5M34buBdGx9N+G7p+G7q+G6seG7kTfhu4Fs4buLw7Q34oCc4bq/4bq1w4A3w6rhu5Phu5E34bupw7034bupa+G7q8O6N8Oq4buV4buRN+G7qWty4oCdN8O14bq1bDfDquG7mTfigJzhu4HEkeG7qTfhur/hu63hu5Fq4oCdWzfhu5Br4bu34buRajfhu4F54bqxN+G6veG7gzfhur3huq3hu6k34buBZeG7qzfhu4F4dcOqN8O1aOG7kTfDqmt4cuG7kWo34bupxalu4buRazdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/Dqjfhu7lzbDfhu4F2N+G7pWt4cuG7kWo34bula+G6t+G7pTfDqmvhu6vhurnhu5E34bup4bqxfTfDqmvhu6vhurnhu5E34buoZMOAfTfDtGzhu4nhu5E3xrDhurHhu5M34buB4buLN+G7gXh1w6o3w7ThurHhu6s34buPa+G7neG7kX03w6pr4buZ4buRajfDtXPhu5FbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qGvEkcOAN8OqZeG7kTfGsOG7szfhu6l4cuG7kWo34bupxal1fTfhu49r4bud4buRajdt4bupN8Oq4bq3w6o34bud4buRajfhur3hu6N9N+G6veG6szfDtOG7hTfhu6Vrw6JsN8Oqw6nDgDfhu5FrdDfhu6lrZcOAN8Oq4budN+G7kWThu5FqN+G7kWzhu6s34bupw703w7Thurvhu6s3amzhurfhu5M3w6pr4buTN+G7gWnhu5E34bupbOG7i+G7qzdr4buXw6pbN+G7uOG6szfhu6nDvTfhu4Fkw4A34bq/ZeG7kTfhu4Fv4buRazdrbuG7kWs3w7Vo4buRN+G7qWxo4burN8Oqa+G7q+G6ueG7kTfigJzDquG7k+G7kTfhu6Vrw6JsN+G7kWt4N+G7qWtpN+G7keG6s8OA4oCdWzfhu6jFqeG7k+G7kWo34bun4bur4bq3N+G7qcWpbuG7kWs34bupa+G7s8OqN+G7qWtsN+G7qWxo4burN8Oqa+G7q+G6ueG7kX03w6rhu5k34buRa+G7t+G7kWo34bq94buDN+KAnOG7kWrhu5PhurHhu5E34buRauG7k+G6peG7keKAnTfhu7lk4buRajfDtXRsN8Oqa+G6sTfDtOG7hX034bupa2XDgDfDquG7nXs3w6rhu5k34buRa+G7t+G7kWo34bq94buDN+G7pWvDouG7kTfDgeG6tTfhur3huqnhu5FqN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7qWxp4buRajfhu49r4buZw6o3xanEkeG7qTfhu6lrcjfhu5FqZMOAWzfhu5BreOG7kWo3w6rhu5k34buRa+G7t+G7kWo34bq94buDN8Oqa2Lhu5FqN8aw4buzN+G7pWvDouG7kTfhu49r4bq34buRajfhu5HhurPhu5M3w6rDon034bq9w7psN8Oq4bqlbDfDteG6tWw3w7XhurM34oCca3Hhu5E3w7Xhurfhu5PigJ034bu5c2w34buRanh0bDfDtXPhu5FbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDbhur/hu6lr4burw7Thur03bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfhuqNh4bqj4bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N8Oh4bqhw6Hhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly9s4bu5W+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4buR4buHQcawL2HDoTlhL2E44bqh4bq/OTk4w6HhuqE5w6Phu6nhuqHDoOG6oWHDteG6oS1sw7ThurFq4buHODhhW+G7jeG7pWo2N+G6scO14bupLDbhu5BqeHRsN8O1c+G7kTfhu4FsN+G7qW7DtOKApjfGsOG7szfhu5FqZMOAN+G7qWtyNjdBbOG6v+G7qWssNuG6o2HhuqM2N2vhu4dsamvhu6ksNsOh4bqhw6E2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHhu6jFqWY34bula8OibDfhu5Fqa8OyN+G7kWtsw63hu6s34buB4buLN+G7gXh1w6o34oCcw7Vz4buRN+G7kWvhurHhu5Fr4oCdWzciw4Lhu5FrN8O0bOG7kWs3a+G7l+G6sVs34buQauG7q+G7n+G7kT43TOG7keG7qeG7h8Wp4buR4buH4bupIFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw5Thu6Hhu6k3w6rhu6vhu6HDqjfDqmvhurXDgDfhu4Hhu6vhurE34buB4bqlN+G6veG6reG7qTfhu4Fl4burN+G7qcO9N+G7j2tsN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7gXnhurE34bupxalmN+G6vWxp4bupN+G7keG7mWxbN+G7gGzDreG7qzfhu4F4cuG7kWo34buRa2xo4buRN8awZzfDteG6szfhu6nFqXjDuuG7kWo34bupa+G6s+G7kWs3w6p24bqxN+G7qcWpZls34bu44bqzN+G7qcO9N+G7geG7mTfDqnfhu5FqN2tu4buRazfhu6lr4bqz4buRazfDqmThu6s34buR4buZbDfDquG7teG6sTfDtGzDrOG7kWo3w6p24bqxN8OB4bqlN2vhu6FsN+KAnOG7qMWpZjfDquG7k+G7kTfhur1kw4A3amx0N+G7j2vhu53hu5E3w7Xhuq3DtOKAnVs3w5Thu6Hhu6k3w6rhu6vhu6HDqjfigJzhu4HhurVsN+G7kWvDosOAN+G7ueG7l+G7qeKAnTfhu4HhuqU3w4Hhu6vEkeG7qTdrbMOs4buRWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu4B0bDfhu5FqeHRsN8Oq4buZN8Oq4bq3bDdr4bq14buRN2vhu7fhu6t9N+G7qcWpeMO64buRajfhu6lr4bqz4buRazfhu5Fr4bqx4buRazfDqmvhu5nhu5FqNy03w6p34buRajfhu4Hhu5/hu5FqN+G7kWprw7LhurE34bu5c2w3w6rhurdsN+G7qeG7q3BsN2vhu5/hu5E34buRa2xo4buRN+G7kWrhurPDgDfDquG6s+G7kWo3a+G7heG7pTfhur9l4buRWzfDimtt4buRazfDqmvhu7Hhu5FqN+G7qeG6sTfhu6lr4budbH034buB4bqx4buRajfhu4F4dcOqN8aw4buj4buRajdr4bqxw4A3LTfhu6Vrw6JsNy03xrDhu6Phu5FqNy034bu5c2w34buRa+G7t+G7kWo34bun4bur4bqx4buRN+G7gWzhu4vDtDfDqnbhurE3w4HhuqU3a+G7oWw34buRauG6scOAN+G7qcO9N8O14buxw6o34buRa8ahWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pUzhu5Hhu6nhu4fFqeG7qGzhu6nDteG7hzYxxq/hu7M34buRamTDgDfhu6lrcjfhu4HhurHhu5FqN+G6vW834oCcw6rhu503w7XDqeG7peKAnTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6jhu51sN8O14bqzN+G7kWp4dGw34bupa23Dqms3w7V3N+G7qcWpZls34buoxanhu5Phu5FqN8O14buxw6o34buR4buZbDfDqmvhu6vDgMOs4buRN+G7uXNsN8O04buh4bupN8O1c+G7pTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu49r4bujbDfhuqN9N8Oq4buZN8Oqw6nhu6s3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3amxyN+G7qeG6scOAN8O1aOG7kTdrxqFsN+G7qeG7nWw+Nzbhu6hrZcOAN3JsfTfDqmvhu5M34buHw7Q3a8ahbDd9N+G7uW43xrDhurHhu5M3w7XhurVsN8OBw6LDgDfFqeG6sTdrbMOs4buRN+G7qXh14buRajfDqmvhurfDgDfhu49rbGnhu5E3w6rhurfDqjfDqmvhu7E3w6p54burN2vhu6E3w7Xhu6vhu53hu5E34bula8OibDfDteG6s8O0N+G7uWzDrMOqN+G7ucSR4bupN+G7ucOiPOKAnTfhu7nhurM34oCc4bu4bjfGsOG6seG7kzfhu5Hhu4PDtDfhu4Hhurc3w4Hhu6vhu6Phu5FqN+G7kXhzw6o34buR4buZN8Oqa27DtDfDtOG6szfhu5Hhu4PDtDfDtGxp4buRajfDgeG7o+G7pTfhu5Hhu5k3w7XhurVsN+G7kXBsN+G6tTzigJ1bMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qOG7nWw3w6preOG6sTfhu49v4bulN+G7gW7hu5FrN2tu4buRazfDqmThu6s34bupxanDojfDtXRsN+G7qWtuN8Oqw6I3w7Vz4bulN8OqeHRsN+G7nzfDtWjhu5FbN+G7qOG7nWw3w6rhu5k3a8ahbDfhu6nhurVsN8aw4bqx4buTN8Oq4bq3w6o34buHw7Q3w7XhurVsN8OqeHRsN+G6veG6teG7kVs3w4rhu5k34bq94bq14buRN+G7geG6tWw34bq/bMOs4buRN8O1c+G7pTfhu4F54buRajfDtWjhu5E34buR4buZbD434oCc4bq84bq14buRN8SRw4A3IuG6oDfDqmvDszfhur3hurXhu5E34bu5w73hurE34buB4bqr4bupN8OqZOG7qzdrxqFsIDfDqnk3a+G6scOAN2vGoWw34buRauG7qzfhu5Fqcjfhu6nFqeG7k+G7kWo3amx0N2vhu5fDqjfhu6lr4budbDfhu6lrZcOAN+G6tV3igJ1bMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2Mcav4bqx4burN+G6veG7q3BsN2vhu53DtDfhu4Hhu5l9N+G7qeG7nWw34bupa+G7s8OqN8aw4buzN+G7pWvDomw34buRamtsw63hu5E34buRauG6u8O0Wzfhu6hr4bqz4buRazfFqeG6sTfDqsOiN8O1c+G7pTfhuqM3w6prw7M3w6rhu5k3w7Thu6Hhu6k3w6rDqeG7qzfhur3hu4M34oCc4buRauG7o+KAnTfhu6lr4budbDfGsOG6seG7k1s3S+G6scOAN+G7gWTDgDfDteG6szfDtOG7oeG7qTfigJzDquG6t2w34bupa3h04buRajfDqnbhurE3w7Thu6Hhu6k34buBeeG6sTfhu6nFqWY34bq9bzfDquG7nTfDtcOp4bulN2ps4bu34bqxN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7gXnhurE34bupxalmN+G7qcWpeMO64buRajfhu6lr4bqz4buRazfhu6nFqXhzw6o34buR4buZ4oCdPFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buQa3jhu5FqN+G6v+G7rTfhu5Fq4bq7w7Q34buRamvDsjfDujfhu49rbeG6sTfDquG6teG7kWs34buR4bqz4buTN+G7gWw3w6pr4bqn4buRajfhu5Hhu7fhurE34bupa243w6p34buRajfhu6Vrw6JsN+G7keG7mWw34buBaeG7kTfhu7lsw6zDqjfhu4Hhu6E3a+G7n+G7kTfhu5FrbGjhu5E3w6p24bqxN8O04buh4bupN8Oq4buT4buRN+G7kWp4dGw3a+G6scOAN+G7qWvDqcO0N8Oqa203w6rDojfDtOG7oeG7qTfhu6lraTdrw6w34buB4bqx4buRajfhur1vN8Wp4bux4bupN+G7kWrhuq3hu5E3w7XhurVsN+G7geG6t+G7kWo34buP4buLWzfhurzEkeG7qTfhu4/huqI34buBeeG6sTfhu6nFqWY34buR4bqz4buTN+G7j2vhu53hu5FqN+G6veG6reG7qTfhu49v4bulN8awZzfhur1vN8Oqa2g3w7XhurM34oCc4bun4buraDfDtOG7reG6seKAnX034oCcw6prw6nDtDfDtXPhu5HigJ19N+KAnOG7kWpkw4A34buRauG7neKAnVs3w4rhurdsN8Oqa2g34buR4bqzw4A34buBaeG7kTfhu6nDvTfhu5Fr4bu34buRajfhu5FqeHRsN8O1c+G7kX034bupa8Opw7Q3w6prbTfDqsOiN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7qWtlw4A3w6rhu51bN+G7kGt44buRajfhu4Hhurfhu5FqN8awdTfhu5FrxJHhu6l9N+G7keG7mTfhu4Fp4buRN+G7kWrhurHDgDfhu6nDvTfhu4HhurfDtDfhur3hurXhu5E34bq9w6g3w6rhu63hu5FqN+G7qcWp4bqx4buRajfDtXnhurFbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulTOG7keG7qeG7h8Wp4buobOG7qcO14buHNjHhu4BsN+G7qW7DtDfGsOG7szfhu5FqZMOAN+G7qWty4oCmN+G7geG7izdr4buXw6owL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buo4budbDfhu4HhurHhu5FqN8O6N8Oq4bq3bDfhu6nhu6twbDfhu6ltw6prN8O1d8OAN+G7qWvhu7PDqjfGsOG7szfhu4Hhu4s3w6rhu5k34bula+G6t+G7qTfhu6nFqWzhu4vhu5E34bu54bqzN+G7gW/hu5FrN+G7uW834buBeHXDqjfhur3DouG7kTfhu6lrZOG7kVs34bu44bqzN+G7gXhy4buRajfhu5FrbGjhu5E34buBbMOt4burN+G7keG6s8OAN+G7pWvDomw3a+G7l8OqN+G7qcOp4bulN+G7qcO9N+G7kWvhu7fhu5FqN+G7kWp4dGw34buBbDfhu6nFqXhzw6o3w7Ru4buRa1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxS+G7l8OqN+G7qcO9N+G7kWvhu7fhu5FqN+G7kWp4dGw34bupa+G6s+G7kWs34buB4bq14bupfTdr4buXN8Oqa+G7kzfhu6nhu51sN+G7qXg34bq/4burw4A3w7Xhu5NqbMOqfTdq4buZw6o34buRa27hu5E34buB4bqxN8Oqa2zDreG7qzfhu7nDrTfDquG7q+G7ocOqN8aw4buj4buRajfDquG7reG7kWo34buPbGnhu5E34bupa3nDqjfDqmvhu6vDgGjhu5E34buRauG6s+G7kWs34bq/4bufbDfhur/hurPhu5NbN8Wo4bufbDfhu6lsaeG7pTfhu4Fp4buRfTfhu6nhu51sN2vhu5fDqjfhu5Fr4bu34buRajfhu5FqeHRsN+G7geG6pTfDquG7mTfhu6lrZMO0N+G7kWxo4buRfTdr4buXN8Oqa+G7kzfhu6nhu51sN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7j2zhu5FrN+G7kWprbMOsw7Q34bu54bqzN+G7qWzhu5FrN2vhu5PhurE34buB4bqlN+G6v+G6s8OAN8Oq4bud4buRajfhu6ltw6prN8O14bur4bquWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6jhu51sN8O04bur4buj4buRN2vhu5fDqjfhu7nhurM34bup4budbDfhu4HhuqU3w7ThuqvDqjfhu4Fv4buRazfhu4F4dcOqN+G7geG7o2w34bupeHXhu5FqN+G7geG7izdr4buXw6o34buRa3jhu5FqN+G7j2tsN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7ucO5N+G7kWtnN+G7gXRsN+G7qWt4dOG7kWo3w6nhu6U34buBaeG7kX03xrDhu5NsN8Wp4buXbDfhu7nhurPhu5M34bup4budbDfDtOG7oeG7qTfDquG7k+G7kTfhu4F4dOG7kWo3w7RzbDfhu7nDrTfGsOG7szdr4buXw6pbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qOG7nWw3w7XhurM34buRanh0bDfhu7nhu6Phu5E3w6rhu5k34buRa+G7t+G7kWo3xrDDujfhu6lrbcOqazfhu4Hhu63hurE34bu54burbDfhu7lzbDfhu5Fr4bu34buRajfhu6nFqWY3w7o34bupa+G7neG7kTfhu6fhu6toWzfhu4Dhu7Hhu5FqN8O14bqzN+KAnOG7qcWpZjfhu5Fr4bqzN+G7p+G7q2jigJ034buPa2w3w6pr4bux4buRajfhu6Vr4bq34bupN8Wp4bqxN+G7kWvhu7fhu5FqN+KAnOG7qW3hu5E3a2zDrOG7q+KAnTfhu6lrw6nhu6k34buRamTDgDfhu6lrcls3w4rhu5k34buRa+G7t+G7kWo3w7Vl4buRN8Oqa+G7seG7kWo3a8ahbDfhu6nhu51sPjfigJzDimvhu7E3cmx9N+G7qeG6tWw3xrDhurHhu5M3a+G7k+G6sTdr4buf4buRajfDteG6tWw3w6rhu5k3auG6sWw34bq1POKAnX034oCcw4pr4buxN3JsN8aw4bqx4buTN8Oq4but4buRajfDteG6szdr4buT4bqxN+G7kWt44buRajfDtOG6s+G7qzfGsOG6rcOqN8OqduG6sTfhu5Hhu5k3w7XhurVsN+G7j2vhurfDqjfhu5Fr4bqx4burN+G6tTzigJ194oCmN+G7kGvhu7fhu5FqN8OqZOG7qzdrxqFsN+G7gXh1w6o34buB4bqr4bupN8Wp4bqxN+G7uXNsN+G7qWXhu5E3xrDhu6vEkeG7qTfhur/hurPDgDfhu4HhuqvDqls34bu44bqzN+G7qeG7nWw34bupa8SRw4A3xrDhu7M3a+G7l8OqN8OqduG6sTfDtG7hu5FrN+G7gXh1w6o3w7TDujfDtOG6seG7kWpbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qOG7nWw3a+G7l8OqN+G7gXh1w6o3w7o3w7V3N+G7qcWpZjfDquG6t8Oqazfhu4Hhuqvhu6k3xanhurE34buRa+G7t+G7kWo3w6pk4burN2vGoWw34buPa2w3w6preOG6sTfhur1vN+G7j27DtDfhu4/hu4Xhu6U34bq9w7psN8Oq4bq3w6o34bun4bur4bqx4buRN+G7gWzhu4vDtDfDgeG6pTdr4buhbFs3S+G7l8OqN+G7gXh1w6o3w7o3w6pr4bux4buRajfhu5Fq4bur4buf4buRN+G7keG6p+G7kWo3w7V4deG7kWo34bupbcOqazfDquG7s8OqWzdL4buXw6o34buBeHXDqjfDujfDqmvhu7Hhu5FqN8aw4buzN+G7qeG7lTfDtOG7lTfhu6lr4buxN+G7uW834buB4buLN8O0w7o3xanhurE34buPa+G7neG7kWo3amzhurHhu5E34bupeMO64buRajfhu6l4deG7kWo3w6pr4buTN8Oqa23hu5FrN8O0buG7kWtbN0vhu5fDqjfhu4F4dcOqN8O6N8Oqa+G7seG7kWo3xrDDujfhu6lrbcOqazfhu6nhu7M34bupbsO0N2ts4buL4burN+G7geG7izfFqeG7n2w34oCcamzhu4fhu5M3w6rEkcOA4oCdN+G7j2xp4buRN+G7qWt5w6o34bupxalo4buRN8O04buh4bupN8O0w6Lhu5FrN+G7gcSR4bupN8Oqa3jhurE3w6rhu5k34bq9xJHhu6k3w6p5N+G7qWt5N2puWzdL4buXw6o34buBeHXDqjfDujfDqmvhu7Hhu5FqN+G7kWvhu7fhu5FqN8Oq4bq3bDfDqmti4buRajfhurFsN+G7kWprw7I34bu54bqzN8Oqa2Lhu5FqN+G6sWw3a+G7l8OqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6hsaeG7pTfDgeG7scOqN+G7uXNsN8O1dzfhu6nFqWY34bup4budbDfhu5FreDfhu4F4dcOqN8O6N+G7qcWp4buT4buRajfhu6lkw7Q34bupa2k34oCc4bup4buzN+G7qWzhu5E34bupbGnhu6U34buRa8Op4buR4oCdN+G7j2xp4buRN+G7qWt5w6pbN+G7qOG7nWw34bu54burbDfhu4Hhu63hurE34bu5c2w3w6pr4bux4buRajfhu6nFqeG7k+G7kWo34bupZMO0N+G7qcWp4bq14buRajfGsMOi4buRajfhu49r4buT4bq3bDfhu5FrxJHhu6k34buRa3jhu5FqN8Oqd+G7kWo34buPa+G7neG7kWo34bun4buraOG7kTfDquG7k2w3w6pr4bux4buRajfDteG6szfhu5Fr4bu34buRajfigJzhu5FqeHRsN+G7qWtlw4DigJ034bq/4bq74buRN+G7gXh04buRajfDqmvhu5M3w7Ru4buRa1s34bu4ZOG7kWp9N8O04buh4bupN+G7kWp4dGw34buB4bqlN+G7kWrhu5nhu6k34buRamvhu4Phu6k3w6E4N+G7qeG7q3BsN+G7gWw3auG7l2w34buRa+G7t+G7kWo34buBeeG6sTfhu5Fr4buZw6o34buRamTDgDfhu6lrcjfDteG6szfhu6lrZcOAWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu7jhurM34buPa2w34buB4bqlN+KAnOG7qWXDtDfGsHg3a+G7l8OqN+G7geG6teG7k+KAnVs34buo4budbDfhur1kw4A3amx0N+G7pWvDomw3w6rhu6M34buBbDfhu6luw7Q34bu54bqzN+G7qW7DtDfhu6lrw6nhu6k34buRa+G6seG7kWs34bud4buRajfhu6lrZcOAWzfhurzDumw34bq9bGnhu6k34buBZOG7q303w7Thu6Hhu6k34bupeHLhu5FqN8O14bqxbDfhu49r4bud4buRajfDgeG6sTfhu5Hhu7fhurF9N+G7j2tsN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7gXnhurE34bupxalmN+G6vWxp4bupN+G7keG7mWw3w6p34buRajfDteG6szfDteG7scOqN8Oqa+G7seG7kWo3w6p34buRajfhu4HhuqU34buB4bq34buRazfDtMSR4bupN+G7gWw3xrDhu7M34buRamTDgDfhu6lrcjfDqnbhurE3w6prbeG7kWs3w7Ru4buRa1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XhurDhu6vhu6lr4buTxak2MTDhur0x4buQauG7q8OA4buJ4buRN+G7qGvhuq3hu5FqMC/hur0xMC/hu6Ux

Nguyễn Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]