(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến làng Nhỏi, xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc) hỏi thăm cơ sở sản xuất thêu dệt hàng thổ cẩm dân tộc Mường Bảo Hằng, người dân ở đây ai cũng vui vẻ chỉ đường. Chủ cơ sở là bà Phạm Thị Bảo, người phụ nữ đã có nhiều năm tâm huyết với công việc bảo tồn nghề dệt thổ cẩm Mường và có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường.
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCw7NUXSrDmuG6uDtVe+G6uOG7rjLhurjDlOG7ilbhurgo4bu44buu4bq44buuVFXhu6Dhurjhu5JQKOG6uChVI+G6uOG7kOG7juG7rOG6uG9dKuG7rlThuqovVeG6vELhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7w63hu5RI4buSw4lCw6nhu57hu67hurjhu7DDjeG7rlThurjDs1XDncOaw4Lhurg14buI4bq4xJFIVuG6uMOzVFnhu5DhurjhuqzDs1RZ4buQ4bq4bkzhu5DhuqjhurhVw53DmuG6uChVxKjhu6zhurjhu5Ak4bq4IT/hurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjhurgoVeG7oinhurjhu5JQKOG6uFXDjeG7rlThurgoVSPhurjhu5Dhu47hu6zhurjhu5JP4buu4bq4KEDhu5DhurhvXSrhu65U4bq4ZOG7ilbhurjDrUvhu65Uw4Lhurjhu65UXSrDmuG6uOG7kk/hu67hurg/4bq44buYTzbhurhIw5rhurjhu5Bb4buuVOG6uDMpw5rhurgz4bua4bq44buQVcWo4bq44buYXSrhu65U4bqk4bq4xJFVfeG6uOG7kCThurghP+G6uOG7sMON4bq4w5TDjeG6uHJVw4zhu6zhurjDulXhu6bhurhk4buKVsOC4bq44buuVF0qw5rhurg7VXvhurjhu64y4bq44buY4buI4bq44buQV+G6uOG7rlXDmuG7oCnhurjhu67EqOG7rOG6uChP4bus4bq4VSk24bueKOG6uDMlw5rhurjhu5Dhu7Thu65U4bq4M8OaUOG7kOG6uMOU4buKVuG6uCjhu7jhu67hurjhu65UVeG7oOG6uOG7klAo4bq4KFUj4bq44buQ4buO4bus4bq4b10q4buuVOG6uDPDjeG6uOG7kFfhurjhu65Vw5rhu6Ap4bq44buYV+G7rlThurhUVzvhurgoLlbhu65U4bq4M8OaUOG7kOG6uFThu6Thu67hurhUw5oy4bq4w5Thu4rhu67hurghSuG7kOG6uDPEqOG7ruG6uFVXSOG6uOG7kk/hu67hurgoQOG7kOG6uG9dKuG7rlThuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqw5rhu6xU4bq44buQ4buwSCEh4bqiw4nhu5IoVSnhu6zDlOG6uMOaxJHhu5Thu64o4buULsOJ4bq4IS7hu5DhuqLDiS8v4buQ4buS4buu4bqkw5RIVihVSOG7rlVVVkjhuqQz4buuL+G7kuG7lCHhu6ooVjsv4buu4buUNCEvw4rhurzhurzDii/hurxH4buE4buSw4rhurpH4bq+RsOK4buGKOG7hsOKRuG7guG7sOG7gOG6pOG7qDtUw4nhurhI4buwKOG6osOJw7NUXSrDmuG6uDtVe+G6uOG7rjLhurjDlOG7ilbhurgo4bu44buu4bq44buuVFXhu6Dhurjhu5JQKOG6uChVI+G6uOG7kOG7juG7rOG6uG9dKuG7rlTDieG6uC9C4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8SRSDsow5pW4buuw4lCZMON4bq4clXDjOG7rOG6uMO6VeG7puG6uGThu4pW4bq44buwKeG7tOG7ruG6uCjhu4zhu67hurgo4buk4buuVeG6uFTDmjw74bq44buYOuG6uOG7kFXhu6bhurjhu5Thu6zhurgoVeG7oinhurjhu5JQKOG6uChVw43hu65V4bq4KFXDjFbhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCw7ouVuG7rlThurhUw5pI4buu4bq44buuVcON4bq44buQVeG7jCjhurhVxqA74bq44buuVV3hu65U4bq44buYXSbhu5DhurjDlOG7tuG6uCguw5nhurguw5Mo4bq44buqVVZI4bq4VVnhu5DDguG6uOG7kCThurghP+G6uCHhu4rhu67hurg1KcOTKOG6uChV4buiKeG6uOG7klAo4bq4KFUj4bq44buQ4buO4bus4bq44buST+G7ruG6uChA4buQ4bq4b10q4buuVOG6uOG7kH1I4bq4w5TDjeG6uGThu4pW4bq4VcOSKeG6uOG7rlVd4bq44buwPOG7kOG6uOG7rsONVuG6uOG7kFvhu65U4bq44buY4bu04buuVOG6uOG7qsOZ4buu4bq44buQSeG7kOG6uMOUw43DguG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5BV4bum4bq44buU4bus4bq44buY4bue4buu4bq44buww43hu6zhurgzw5pQ4buQ4bqk4bq4bjzhu5DhurgoVeG7pOG6uMOUw43hurhVXSXhu65U4bq44buSw5Xhu67hurjhu5BVVuG6uOG7rlRdKsOa4bq44buuw402w4Lhurjhu7A84buQ4bq44buww4zDmuG6uOG7kFXFqOG6uMOU4buKVuG6uOG7kFVW4bq44buuVF0qw5rhurjhu6rDmkjDguG6uOG7rMOaUuG7ruG6uCFIVuG6uEjDmuG6uOG7kFvhu65U4bq4w5TDmuG7nijhurjhu5JQKMOC4bq4SMOa4bq44buQW+G7rlThurjDlMOa4bueKOG6uChV4buiKeG6uOG7kFVW4bq44buYxqA74bqk4bq4ZMON4bq4ZOG7ilbhurgoT+G7rOG6uCEw4bqy4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuKAnMO6IOG6uOG7qlXDmuG6uOG7kFjhu67hurguw5Mo4bq44buuVcOdw4Lhurgo4bu0w5rhurjhu5jhu4jhurjhu7Ap4bu04buu4bq44buuVeG7pOG7ruG6uOG7rlRK4bus4bq44busxqDhurgo4bu0w5rhurjhu65U4bu4w5rhurjDlOG7ouG7ruG6uOG7qlUp4buuVOG6uOG7kDHDmuG6uOG7klAo4bqk4bq4w7PEqOG7rOG6uOG7sOG7ouG7ruG6uOG6vOG6uuG6uCgpI8Oaw4Lhurjhu6zGoOG6uOG7mOG7iOG6uOG7ksOMNuG6uOG7kFVW4bq4KOG7tMOa4bq44buuVTLhu65U4bq44buYXSrhu65U4bq44buQVcWo4bq44buYw5Ip4bq4KMOa4bui4buu4bqk4bq4w7PEqOG7rOG6uOG6vOG7guG6uCgpI8Oa4bq4KOG7tMOa4bq44buY4buI4bq44buQV+G6uChVUeG6uOG7rlThu7jDmuG6uDPDjVbhurjhu6pVKeG7rlThurjhu5Axw5rhurjhu5JQKOG6pOG6uG484buQ4bq4w5M24bq4KOG7tMOa4bq44buwKeG7tOG7ruG6uChP4bus4bq44buuw5pQ4bus4bq44buY4buI4bq44buww43hurjhu5BW4buu4bq4VEnDmuG6uG9dKuG7rlThurg7VeG7isOa4bq4w5TDmuG7nijhurjhu5JQKOG6uChVI+G6uOG7kOG7juG7rOG6uOG7mMagO+G6uDPDjeG6uOG7rEg24bq44buuVTLhu65U4bq4w5RA4bq4M0k24bq4SVbhurjhu5BVVuG6uOG7kFXhu7jhu65U4bq44buQVuG7rsOC4bq4M8ON4bq4O1Xhu4rDmuG6uOG7kFfhurjhu5B9SOG6uFXhu7jDmuG6uOG7rOG7tOG7ruG6uCguXSXhu5Dhurjhu7A84buQ4bq4M+G7oOG6uOG7rlXDjeG6uOG7kFXhu7jhu65U4bqk4bq4w7NUVcav4bq4KFXhu57DguG6uCjhu7TDmuG6uOG7kCLhurjhu6zhu4rDmuG6uOG7rMOa4bueKOG6uCgu4bui4buu4bq44buqVSnhu65U4bq44buQMcOa4bq4M8ON4bq4KOG7pOG7rOG6uChYw5rhurjhu65VMuG7rlThurjhu67hu5Yo4bq4VVZI4bq4M8So4buu4bq44busJcOaw4Lhurjhu5hdKuG7rlThurjhu67hu5Yo4bq4KMOa4buuVeG6uDXhu4pW4bq44buYUeG6uChVUeG6uFXDmlDhu67hurjhu5hdJuG7kOG6uCEw4bq44buSKTbhu6Lhu67hurjhu5JJ4buuVMOC4bq44buqVeG7llbhurjhu7Dhu5ZW4bq44buQfUjhurjhu65UXSrDmuG6uOG7kFbhu67hurhUScOa4bq4b10q4buuVOG6pOG6uMSRw43hu65U4bq44buYSOG7rOG6uOG7rOG7ouG6uDMlw5rhurjhu65UVeG7oOG6uOG7klAo4bq4w5RIVuG6uOG7rlXDmuG7oinDguG6uCjhu7TDmuG6uOG7sMOMw5rhurjhu5DDjeG7rlThurjhu7BW4bq44buwSuG7rlThurjhu6xAKOG6uOG7rlTDjTbhurjhu67DjVbhurjhu5hX4bq44buqVeG7tOG7rlThurg1SOG6uOG7rlRV4bug4bq44buSUCjhurgoVSPhurjhu5Dhu47hu6zhurjhu5B9SOG6uOG7kk/hu67hurgoQOG7kOG6uOG7rOG7pOG7rlXhurgh4buc4bq4w5Thu6bhurjhu6xIw5rhurjhu6xAKOG6pOG6uGQ/w5rhurgz4buMNsOC4bq44buwPOG7kOG6uOG7rsONVuG6uCjhu7TDmuG6uOG7kFvhu65U4bq4KC7EqOG7ruG6uCguP+G6uCEpNuG6uOG7rlRVxq/hurgo4buk4bus4bq44buQSeG7kFXhurjhu5hR4bq4w5Thu4pW4bq4KOG7uOG7ruG6uDPDjeG6uDtVSSjhurgoLsOaUeG7ruG6uOG7rlRV4bug4bq44buSUCjhurgoVSPhurjhu5Dhu47hu6zhurgoLik24bug4buu4bq4KFXhu7bhu65U4bq4KC7hu6Lhu67hurjhu5jDkyjhurhvXSrhu65U4oCd4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQm9W4buuVOG6uOG7rCnhu7bhu67hurjhu5B9SOG6uMOUw43hurjhu7DDjeG6uChVVkko4bq44buqVcOdw5rhurjhu5hXw5rhurjhu65UVcOoVsOC4bq44buwSOG7rOG6uOG7sFvhurgsKUjhu65V4bq44buuxKjhu6zDguG6uOG7kD7hu65U4bq4MyXDmuG6uDPDmlDhu5Dhurjhu6pV4bu04buuVOG6uOG7rCnhu7bhu67hurjhu65UVeG7oOG6uCguKTbhu6Dhu67hurgoVeG7tuG7rlThurgoVeG7oinhurjhu5JQKOG6uChVI+G6uOG7kOG7juG7rOG6uOG7kH1I4bq44buST+G7ruG6uChA4buQ4bq44bus4buk4buuVeG6uMOU4bum4bq44busSMOa4bq44busQCjhuqThurjEkT7hu65U4bq44buwPOG7kOG6uOG7mFfDguG6uMOp4buK4buuVMOC4bq4w7NVw43hurjhu65dJeG7kOG6uOG7kFfhurjhu5BVfeG6uCguXSThu65U4bq4VOG7pOG7ruG6uFTDmjLhurgzw43hurg7VUko4bq4VSk24bq4w5Thu4rhu67hurghSuG7kOG6uDPEqOG7ruG6uFVXSOG6uOG7kEnhu5Dhurjhu5JP4buu4bq4KEDhu5DDguG6uCguVuG7rlThurjhu5hX4bq44buQV+G6uOG7kk/hu67hurgoQOG7kOG6uG9dKuG7rlThurThurjhu5jhu7jhu65U4bq4KFUqw5rhurjhu5Bb4buuVOG6uOG7sMON4bq44buwPOG7kOG6uOG7rlUp4bq44buQw5Ip4bq4xKjhu67hurjhu6xM4buQ4bq44buYxqA74bq4KFXhu5RW4bq44buqw5pRKeG6uCguKTbhu6Dhu67hurgoVeG7tuG7rlThurgoLlbhu65U4bq44buuVTLhu65U4bq44buuVMONNuG6uCjhu54ow4Lhurjhu65Uw4024bq44buwUsOC4bq44buYSeG7rOG6uDMpw5rDguG6uOG7mEnhu6zhurjDlCnhu7jhu67huqThuqThuqTDguG6uOG7rlTDjTbhurjhu5DDjeG7rlThurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67DguG6uOG7rlRdKsOa4bq44buSPuG7rlThurhVw43hu65U4bq4KFUj4bq44buQ4buO4bus4bq44buuVMONNuG6uOG7kMON4buuVOG6uOG7rlXDmuG7oCnhuqThurjDs1Xhu6Thu67hurgoVcOTNuG6uOG7rlXDmuG7oCnhurjhu5BV4bum4bq44buU4bus4bq44buQV+G6uChINuG6uOG7rlRV4bug4bq44buY4buI4bq44buYXSbhu5DhurhVWeG7kOG6uCgg4bq44buQVUjhurjhu6zGoMOC4bq44buuVV3hu65U4bq44buqVeG7tOG7rlThurjhu5BX4bq44buYw5rhu6Ap4bq44buqw5pQ4buu4bq44buYUeG6uDtVSSjhurgoLsOaUeG7ruG6uOG7rlRV4bug4bq44buSVuG6uOG7qsOa4buuVeG6uCjhu57hurjhu6pVV+G6uOG7qlXEqOG7rsOC4bq4MyBI4bq4w5TDneG6uDtVw5nhurgoSDbhurjhu65UVeG7oOG6uDMgSOG6uOG7sOG7iOG7rlThurg7VcOZ4bq4KFUqw5rhurhUw5pI4buu4bq44buuVcON4buu4bq4Lj3DmuG6pOG6uMO6IOG6uChVMOG7kOG6uCjhu57hurgoLuG7ouG7rsOC4bq4w5TDjeG6uOG7mOG7iOG6uOG7ruG7ijbhurguSOG6uDfhurgoXT/hu65U4bq4IeG7nOG6uOG7mMOSKeG6uChd4bq44buuVCk24bui4buuw4Lhurgz4buMKOG6uOG7sMOaUCnhurjhu5hR4bq44buqVeG7tMOa4bq4O1V74buQ4bq44buuVFXhu6Dhurjhu5JQKOG6uChVI+G6uOG7kOG7juG7rOG6pOG6uGTDjeG6uMOUw43hu67hurgzJcOa4bq4VMOaSOG6uOG7mOG7pOG7rlXDguG6uOG7mF0m4buQ4bq44buQVeG7uOG7rlThurjhu5BW4buu4bq4feG7rlThurhVQMOC4bq4MyXDmuG6uCHhu7bhurgz4bu24buu4bq4w5RI4buu4bq44buYw5Ip4bq4w5ko4bq4w53DmuG6uOG7kFXFqOG6uOG7kFfhurjhurzhu4bhurgoLsOaUCnhurjhu5jhu7jhu65Uw4Lhurjhu5BVxajhurjhu5h94bq44buYw5Ip4bq4KF3hurjhu5BVVuG6uOG7huG6uOG7qlUp4buuVOG6uOG7klAo4bqk4bq4ZMON4bq4M+G7jOG7ruG6uOG7mEDhu65U4bq4KFXhu6Lhu6zhurjhu4Dhurjhu5BV4bum4bq44buU4bus4bq44buQV+G6uChINuG6uOG7rlRV4bug4bq44buuMkjhurgoLlbhu65U4bq44buww43hu65U4bq44buQPuG7rlThurgzJcOa4bq44bus4buk4buuVeG6uChVSOG7rOG6uFTDmkjhurgzw41W4bq44buQJOG6uCE/4bq4IeG7iuG7ruG6uDUpw5Mo4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOzVTLhu65U4bq44buuVMONNuG6uOG7mMOSKeG6uChVw43hu65V4bq44buw4buMO8OC4bq44buQJOG6uCE/4bq44buqVVfhurjhu6pVxKjhu67hurgoLsSo4bus4bq4w5Thu6DDguG6uOG7klbhurgoVcOa4bueKeG6uDPhu7bhu67DguG6uChVw5rhu54p4bq44buuVCk24bui4buu4bq44buww5pQKeG6uCHhu4rhu67hurg1KcOTKMOC4bq44buqVSnhu65U4bq44buQMcOa4bq44buQVV1I4bq44buQV8OC4bq44buuVV3hu65U4bq4M+G7pOG6uOG7sFjhu65U4bq44buYSOG7rOG6uOG7rOG7osOC4bq4w5TDjeG6uDPDleG7ruG6uOG7qsOa4bui4buu4bq4KC7hu6ThurgoVeG7lFbhurjhu5gpI8Oa4bq4XSXhu5Dhurjhu6wk4bq44buQfUjhurjhu6zhu6Thu65V4bqk4bq4bynhu7bhu67hurgoVVZJKOG6uOG7qlXDncOa4bq44buYV8Oa4bq44buuVFXDqFbhurjhu5BVVuG6uOG7rOG7pOG7rlXhurgzw43hurjDlMON4bq44buQVuG7ruG6uOG7kk/hu67hurjDlOG7iuG7ruG6uChV4buk4bq44buQw43hu65U4bq4O1Xhu4rDmuG6uCwpNuG7nijhurgoT+G7rOG6uOG7mCLhu65U4bq4MzLhu65U4bq44buYUeG6uOG7sMON4bus4bqk4bq4xJFX4bq44buG4bq44buuVF0qw5rhurjhu7DDjeG6uOG7kFfhurjhurzhurrhurjDlMON4buu4bq4KEg24bq44buQw5Lhu67hurjhu6zDleG7rsOC4bq44buqVeG7llbhurjhu7Dhu5ZWw4Lhurjhu7DDjeG7rOG6uC5I4bq44buQSeG7kOG6uCHhu4rhu67hurg7VeG7juG7rOG6uDMlw5rhurjhu5hdKuG7rlThurjhu6rDmuG7rMOC4bq44busW8Oa4bq44buQVcWo4bq4KMOa4buuVeG6uDXhu4pWw4Lhurjhu6pV4buWVuG6uOG7sOG7llbhurgzw43hurjhu5IpNuG7ouG7ruG6uOG7kknhu65U4bqk4bq4deG7iuG7ruG6uDtV4buO4bus4bq44buww43hu6zhurguSOG6uOG7rlTDjTbhurjhu5DDjeG7rlThurjhu5jhu7Thu65U4bq44buqVUnhu5BV4bq44buY4bue4buu4bq44busKUjhuqThurhk4buK4buu4bq4KFVP4buu4bq4w5TDjeG6uDMgSOG6uOG7rEg2w4LhurgzIEjhurjhu5JQKOG6uC5I4bq44buQSeG7kOG6uChVw43hu65V4bq4O1Xhu47hu6zhurgzw43hurjhu5jhu5Thu6zhurjhu5jDmuG6uCjDmuG7oinhurgoVXvhurg/4bq44buQSeG7kOG6uOG7kFUm4bq4Mz7hu65U4bq4LCnhu6LhurgoLlbhu65U4bq4VSk2UOG7ruG6pOG6uGRJ4buu4bq44buYXSbhu5Dhurjhu5BJw5rhurjhu6pVxKjhu67hurgoVeG7pOG6uOG7qlVJ4buQVeG6uOG7sMOMw5rhurhVw53DmuG6uOG7rClI4bq4KFXhu6Lhu6zhurjhu5BJw5rhurhJVsOC4bq4M+G7jDbhurjhu7DDjeG6uMOUw43hurjhu7DDjMOa4bq44buww43hu6zhurjDlCPhurghKeG7rlThurgoVeG7ouG7rOG6uOG7mFHhurjDlEnhu67huqThurhzKUjhurjhu65VMuG7rlThurjhu7DDkuG7ruG6uOG7mOG7lOG7rOG6uC5I4bq44buQVSbhurjDlEnhu67DguG6uMOUw43hurjhu7DDjMOa4bq4KMOa4bueO+G6uDU84buQ4bq4MyXDmuG6uOG7rlXDmuG7oCnhurjhu6pVSeG7kFXhurhVw43hu65U4bq4VSThu67DguG6uOG7rkrhu6zhurjDlEoo4bq44buuVSnhurjhu5DDkinDguG6uChV4bum4bq4VcOa4bueKeG6uOG7kH1I4bq4VVnhurjhu5hR4bq4w5Qj4bq4ISnhu65U4bq4M8ONVuG6uOG7kEnhu5Dhurjhu6xMKOG6uFXDjeG7rlThurjhu5BY4buu4bq4KFXDmuG7ninhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCZVbhurjhu6rDmuG7ouG7ruG6uCgu4buk4bq4KFXhu5RW4bq44buYKSPDmuG6uOG7rHvhu5Dhurgow5rhu6Ipw4LhurghSCnhurjhur7hurjhu67EqOG7rOG6uOG6rMOK4bq64bq64buELcOK4bq64bq84bq64bqow4LhurjDlMON4bq44buY4buI4bq4KMOZ4buQVeG6uFRXO+G6uOG7mF0m4buQ4bq4KFXhu6Lhu6zhurjhu4bhurrhurgoLsOaUCnhurjhu5jhu7jhu65Uw4Lhurjhu5BX4bq44buYw5rhu6Ap4bq44buqw5pQ4buu4bq44buYw5Ip4bq4KF3hurgoVeG7ouG7rOG6uOG7kEnhu5Dhurjhu6pVKeG7rlThurjhu5Axw5rhurjhu5JQKOG6uDPDjeG6uOG7rlQpNuG7ouG7ruG6uOG7sMOaUCnhuqThurhkw43hurgow5rhu5474bq4KHvhu5Dhurg7VeG7tsOa4bq4VSY74bq4MyXDmuG6uOG7kFXhu6bhurjhu5Thu6zhurg7VXvhurjhu64y4bq4KC5W4buuVOG6uOG7sMON4buuVOG6uDPDjeG6uDPhu4zhu67hurjhu5hA4buuVOG6uChV4bui4bus4bq44busQCjhurgh4bu24bq44buQVeG7puG6uOG7lOG7rOG6uOG7kFVdSOG6uOG7kFfhurgoSDbhurjhu65UVeG7oMOC4bq4MyBI4bq44buSw4w24bq44buwN+G6uChVKTbhu54o4bq4MyBI4bq44buSw4w24bq4KFUw4buQ4bq4VcON4buuVeG6uOG7kFVW4bq4VVnhurjhu6zDjeG6uOG7qlXhu7Thu65U4bq4KFUp4bq4VVnhu5Dhurg7VcOZ4bqk4bq4eCBI4bq44buSw4w2w4LhurgzIEjhurhVWeG7kMOC4bq4MyBI4bq44buww43hu6zDguG6uCHhu4rhu67hurg7VeG7juG7rOG6uDtVVuG7rlThurg7VTzhurhVJOG7rsOC4bq4IeG7tuG6uOG7sF0m4buuVOG6uOG7rlXDmuG7oCnhurhVJOG7rsOC4bq44buuVV3hu65U4bq44buqVVfhurjhu6pVxKjhu67hurjhu65Vw5Mo4bq44buQfUjhurjDlMON4bq44buwPOG7kOG6uOG7rsONNuG6uOG7sMON4bq4KC7hu4rhurjhu5Dhu7Thu65U4bq44buQVVbhurjhu7BIVuG6uOG7mEDhu65U4bqk4bq4w7pINuG6uOG7rlRV4bug4bq44buqVeG7tOG7rlThurjhu5jhu7jhu65U4bq44buY4bugKcOC4bq4IeG7iuG7ruG6uDUpw5Mo4bq4KFV94bq44buQ4bu04buuVOG6uOG7ruG7ouG7ruG6uCjDmuG7nuG7ruG6uOG7mEDhurjhu5BV4buM4bus4bqk4bq4w7NVXeG7rlThurgu4bu4w5rhurjigJzhu5BJw5rhurjhu6pVV+G6uOG7sFfhurjhu5BJw5rhurjhu6pV4bu04buu4oCdw4LhurjDlMON4bq4w5TDjeG7ruG6uDMlw5rhurjhu5BV4bum4bq44buU4bus4bq4M+G7pOG6uOG7sDfhurjhu5JW4bq4KFUw4buQ4bq4KOG7nuG6uOG7ruG7ouG7ruG6uOG7kFXFqOG6uCgu4buK4bq44buQ4bu04buuVOG6uOG7kFVW4bq44buQVeG7puG6uOG7lOG7rOG6uMOUS+G7rlThurgh4buK4buu4bq4O1Xhu47hu6zhurjhu7DDjeG7rOG6uC5I4bq4M8ON4bq44buQxKjhu67hurjhu5Ai4bq4KC7hu6Lhu67hurjhu5BVw5Mo4bq44buwXSbhu65Uw4Lhurgh4bu24bq44buwXSbhu65U4bq44buQfUjhurgh4buK4buu4bq4O1Xhu47hu6zhuqThurh14buK4buu4bq4O1Xhu47hu6zhurjhu7DDjeG7rOG6uC5I4bq44buYXSbhu5Dhurg7VU/hu67hurjhu5Dhu7Thu65U4bq4KFXhu5RW4bq4KEg24bq44buuVFXhu6DDguG6uEjDmuG6uOG7qlXhu5ZW4bq44buQ4bu04buuVOG6uOG7mFbDjOG7ruG6uOG7rsONVuG6uChV4buk4bq44buww43hu6zhurjhu5Dhu7Thu65U4bq44buYVsOM4buu4bq4w5M24bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsSRVeG7puG6uHJVw4zhu6zhurjDulXhu6bhurjDulXDjeG7rlXDguG6uChVw43hu65V4bq4M8Oa4bui4buu4bq4KFVI4bus4bq4VMOaSOG6uCHhu4rhu67hurg1KcOTKOG6uDMpw5rhurgz4bua4bq44buQVVbhurjDlMOa4bueKOG6suG6uOKAnMO64bu0w5rhurjhu5jhu4jhurhUSuG7ruG6uMOUV+G6uDMlw5rhurjhu5Ak4bq4IT/hurjhu5hdJuG7kOG6uOG7huG6uOG7rsSo4bus4bq4LuG7uMOa4bqk4bq4xJFV4bum4bq4ZOG7ilbhurjhu5LDjDbhurgo4bu0w5rhurgoIOG7rlThurjDlF0l4buQw4Lhurjhu6xK4buQ4bq4KCDhu65U4bq44buQScOa4bq44buqVSnhu65U4bq44buQMcOaw4Lhurgu4bu4w5rhurgz4buM4buu4bq44buYQOG7rlThurjhu5BV4bum4bq44buU4bus4bq44buqVUnhu5DhurgoVUjhu6zhurhUw5pI4bqk4bq4w7og4bq44buuVMONNuG6uChVSOG7rOG6uFTDmkjhurgzw41W4bq44buQ4bu04buuVOG6uDPDmlDhu5Dhurjhu67DjTbDguG6uFTDmkjhurjhu5jhu6Thu65V4bq4KOG7tMOa4bq44buQV+G6uChV4bui4bus4bq4KFUp4bq44buuVeG7jDvhurjhu5hR4bq44buQVcSo4bus4bq44buwVuG6uOG7kFVW4bq44buQVuG7ruG6uOG7kEnDmuG6uMSo4buu4bq4VVnhu5Dhurjhu5jDkjbhurjhu5h94bqk4bq4dVbhu65Uw4LhurjDlOG7iuG7ruG6uChVT+G7ruG6uCjhu7TDmuG6uOG7kFvhu65U4bq44busVuG7rlThurjhu6wp4bu24buu4bq44buQV+G6uChV4bui4bus4bq4M+G7tuG7ruG6uOG7mFHhurjhu6w/4bq4LkDhu65U4bq44buSw5pQ4buu4bq4KMOZ4buQVeG6uOG7kCThurghP8OC4bq44buQV+G6uOG7kFU94bq44buww43hu6zhurguQOG7rlThurgu4buIw5rhurgzw43hurjhu5jDkinhurgoXeG6uChV4bui4bus4bq44buQSeG7kOG6uOG7qlUp4buuVOG6uOG7klAo4bq44buQVVbhurjhu5BV4bum4bq44buU4bus4bq44buQV+G6uDPDmlDhu5Dhurjhu7DDjeG7rOKAneG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULigJzDuuG7tMOa4bq44buww43hu6zhurjhu5Dhu7Thu65U4bq44buYVsOM4buu4bq4LClINuG6uCgk4bq4M8ON4bq44busSDbhurjhu5BJ4buQ4bq4M8Od4bq44buYUOG7rOG6uOG7rlThu7jDmuG6uCjDjMOa4bq44buQJOG6uCE/4bqk4bq4w7rhu7TDmuG6uOG7rFbhu65U4bq44busKeG7tuG7ruG6uFVZ4buQ4bq44buYXSbhu5Dhurjhu6rDoeG6uChVKeG7jCjhurgoVcON4buuVeG6uChVw4xW4bq44buYUeG6uOG7mMOMKOG6uOG7mF0m4buQ4bq44busVuG7rlThurhdJeG7kOG6uOG7kH1I4bq44busxqDDguG6uOG7kFvhu65U4bq44buuVV3hurhU4buk4buu4bq4VMOaMuG6uDPDjeG6uOG7quG7nuG6uChVIEjhurjhu5hdJuG7kOG6uOG7rlRV4bug4bq4KC4pNuG7oOG7ruG6uChV4bu24buuVOG6uOG7kH1I4bq44buST+G7ruG6uChA4buQ4bq44bus4buk4buuVeG6pOG6uMOp4bu44buuVOG6uChVKsOa4bq44busVuG7rlThurjhu6wp4bu24buu4bq4SMOa4bq44buQW+G7rlThurjhu5BX4bq4KFVR4bq4VVnhu5Dhurgzw43hurjhu7DDjeG7rOG6uOG7mF0m4buQ4bq44buYUeG6uOG7rlRV4bug4bq44buSUCjhurjhu6pV4bu04buuVOG6uMOU4bum4bq4KFXDkyjhurgoLik24bug4buu4oCdw4Lhurjhu5BV4bum4bq4clXDjOG7rOG6uMO6VeG7puG6uMOt4buKw5rhurgt4bq44buQVuG7ruG6uFRJw5rhurjhu5B9SOG6uMOUw43hurhk4buKVuG6uOG7kFXDmkjhurgh4bua4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6w5rhu57hu65U4bq44buww43hu65V4bq44buY4bu44buu4bq4NUjDguG6uOG7qlVJ4buQVeG6uFXDjeG7rlThurgow5rhu6Ip4bq44buSPuG7rlThurhVw43hu65U4bq4KFUj4bq44buQ4buO4bus4bq44buuVMONNuG6uOG7kMON4buuVOG6uOG7mOG7tOG7rlThurjhu7Dhu6Lhu67DguG6uOG7kFfhurjhu6pVSeG7kFXhurjhu6wpSOG6uDPhu6Dhurjhu5I+4buuVMOC4bq44buQV+G6uOG7qlVJ4buQVeG6uOG7rClI4bq4IcWo4bq44buYUeG6uDPhu6DhurjDlEnhu67hurjhu7DDjMOa4bqk4bq4w7pV4bue4bq44buww43hurhVw43hu65U4bq4Lkjhurgt4bq4KMOa4bug4buu4bq4M8ONVsOC4bq44buQV+G6uOG7sCbDmuG6uOG7rlUp4buM4buu4bq44buYUeG6uCgu4buK4bq44buQ4bu04buuVOG6uOG7kFVW4bq44buQVeG7puG6uOG7lOG7rOG6uFUmO+G6uOG7sDfDguG6uCjDmuG7oOG7ruG6uOG7kOG7tOG7rlThurgoKTbhurjhu6pV4bu04buuVOG6uOG7rlXDmuG7oCnhurjhu65VXeG7rlThurjhu5Bb4buuVOG6uFRXO+G6uDtVw5Lhu67hurjhu5Dhu4rDmuG6uChVw5pQ4buu4bq44buQKUDhu5Dhurgh4bu24buuVMOC4bq4VMOaSOG6uOG7mOG7pOG7rlXhurgzw43hurhUw5o8O+G6uMOZ4buQVeG6uOG7kFVW4bq4NeG7iOG6uFVAw5rhuqThurh44buk4bq4M+G7jDbDguG6uCgg4bq44buuxKjhu6zhurjDiuG6uuG6vOG6uuG6uOG7mOG7nuG7ruG6uOG7rkg2w4Lhurgh4bu24bq44buQVeG7puG6uOG7lOG7rOG6uChVSOG7rOG6uFTDmkjhurjhu5Ak4bq4IT/hurjhu5B9SOG6uMOUw43hurjhu5jhu4jhurjhu7Dhu6Lhu67hurgoJcOa4bq44bq+4buC4bq44buuVF0qw5rDguG6uDMlw5rhurjhu6wi4buQ4bq4KFUp4bq44buuVeG7jDvhurjhur7DguG7huG6uC3hurjhu4DhurgoLsOaUCnhurjhu5jhu7jhu65UL+G7rlRdKsOaLyhVSeG7rlThuqThurhvQCjhurjhu67EqOG7rOG6uMOU4buk4buuVeG6uCwpT+G7ruG6uOG7sMON4bus4bq4Lkjhurjhu4Thurrhurrhurgt4bq4RuG6uuG6uuG6uCHhu4rhu67hurg7VeG7juG7rMOC4bq44buQV+G6uChVKsOa4bq44buYw5pR4bus4bq44buQSFbhurjhu65Vw5Mo4bq44buw4bui4buu4bq4KCXDmuG6uOG6vOG6pOG6uuG6uuG6uuG6uCHhu4rhu67hurg7VeG7juG7rOG6pOG6uG9AKOG6uCHhu7bhurgh4buK4buu4bq4O1Xhu47hu6zhurjhu65VXeG6suG6uDNJNuG6uElWw4Lhurjhu5BVxKjhu67DguG6uFThu7bDmsOC4bq44buYUOG7rMOC4bq4KDzDmsOC4bq44buqVcSo4buu4bqk4bqk4bqk4bq4w5RJ4buu4bq44buqVUnhurjigJzhu5BVw4w24oCd4bqk4bq4w6lM4buQ4bq4w5TDmlAow4Lhurjhu5BJ4buQ4bq4IeG7iuG7ruG6uDtV4buO4bus4bq44buww43hu6zhurguSOG6uOG7mOG7oCnhurjhu5JW4bq4w5TDjeG6uCgw4bq4KEg24bq4KFXDmuG7nijhurjhu6rhu57hurgzJcOa4bq44buuVcOa4bugKeG6uOG7rMOVKeG6uOG7rOG7iOG6uOG7mEjhurjhu5LDjOG7rlTDguG6uMOUSijhurjhu6xKKOG6pOG6uHglw5rhurjhu65VMuG7rlThurjhu5hX4buuVOG6uFRXO+G6uOG7qlXhu7Thu65U4bq44buuVcOd4bq4KC5W4buuVOG6uDPDmlDhu5DhurjDlOG7ilbhurgo4bu44buu4bq44buuVFXhu6Dhurjhu5JQKOG6uChVI+G6uOG7kOG7juG7rOG6uOG7kH1I4bq44buY4bumSOG6uDtVXSThu65Uw4Lhurjhu67EqOG7rOG6uMOK4bq64bq84buA4bq4w5TDjeG6uOG7mOG7iOG6uOG7mF0m4buQ4bq4w5Thu6Thu65V4bq44buQVVnhu67hurjhu7DDjeG6uFVA4bq4VMOaSOG6uOG7mOG7pOG7rlXhurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjDguG6uOG7qsOa4buuVeG6uOG7klZI4buuVeG6uFTDmsOdw5rhurjhu5DDkzvhurg14buIw4LhurhVKTZQ4buu4bq4M8ON4bq44buQw5M74bq4KMWo4buuVcOC4bq44buYXSbhu5DhurjEkVV94bq4KOG7puG7kFXhurjDuWTDs2Xhurgoxajhu65V4bq4KEzhu65U4bq4ZEvhu65U4bq44buqVeG7lOG7ruG6uOG7ruG7tOG7rlThurjhu5JP4buu4bq4IeG7iuG7ruG6uDUpw5Mow4Lhurjhu6rDmuG7rlXhurjhu5JWSOG7rlXhurhUw5rDncOaw4Lhurjhu5jhu4jhurjhu5BX4bq4KFXDjeG7rlXhurgow5nhu5BV4bq4NSnDkyjhurghSuG7kOG6uCguVuG7rlThurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67hurjhu6rDmuG7rlXhurgo4bue4bq4LeG6uDXhu4jhurhVQMOaw4LhurgsKeG7tuG7kOG6uDtVWOG7rlThurgt4bq4SOG7ruG6uOG7rsOa4buuVeG6uDPDjeG6uDVPNuG6uOG7kjDhu65U4bq44buqVeG7tsOa4bq44buYw4zDmuG6uOG7mFbDjeG7ruG6uOG7quG7nijhurjhu5BJ4buQ4bq44buST+G7ruG6uChA4buQ4bq4VMOaSMOa4bq44buYVsOM4buu4bq4w4rhurrhurpHLcOK4bq64bq84buA4bqk4bq4w7PEqOG7rOG6uMOK4bq64bq84buGw4LhurjDlMON4bq44buYXSbhu5DhurjDrUDDmuG6uG7DmuG7ouG7ruG6uFXDmlA74bq4clV74bq44buuMuG6uCjFqOG7rlXhurgoTOG7rlThurhkS+G7rlThurjhu6pV4buU4buu4bq4M+G7pOG6uOG7kFfhurgh4buK4buu4bq4O1Xhu47hu6zhurg1KcOTKOG6uCFK4buQ4bq4KFVI4bus4bq4VMOaSOG6uMOzVMONNuG6uHJVe+G6uOG7rjLhurghSeG7rlThurgow4xW4bqk4bqk4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQuG7k+G7rlThurhyVcOM4bus4bq4eMSo4buu4bq4bl0pw4LhurhyVVfhurjEkVV94bq4KOG7puG7kFXhurjDuWTDs2Xhurg14buI4bq4xJFIVuG6uMOzVFnhu5DDguG6uOG7kFVW4bq4w5TDmuG7nijhurLhurjEkVXDmeG7rlXhurgsKTbhu6Dhu67hurjhu5jhu6ZI4bq4O1VdJOG7rlThurguw5Mo4bq4LClI4buu4bq4KE/hu6zhurjhu5jhu57hu67hurgzw5pQ4buQ4bq4w5Thu4pW4bq4KOG7uOG7ruG6uDPEqOG7ruG6uFVXSOG6uCguKTbhu6Dhu67hurgoVeG7tuG7rlThurjhu5B9SOG6uOG7kk/hu67hurgoQOG7kOG6uDPDjeG6uOG7mF1I4bq44buuQMOa4bq44buSKeG7rlThurjhu67DjTbhurgzw41W4bq44buY4bum4buuVeG6uFVdJeG7rlThurg7VUko4bq4KC7DmlHhu67hurjhu6rDmuG7rlXhurgo4bue4bq4LeG6uDXhu4jhurhVQMOa4bq4KC5W4buuVOG6uOG7rlXDmlDhu6zhurjhu6o44bq44buuw4024bqk4bq4w7olw5rhurjhu5hPNsOC4bq4KC5W4buuVOG6uOG7kFVdJOG7rlThurgoLuG7pOG7rlXhurjigJxvPcOa4bq4NeG7iOG6uOG7rEAo4bq4IeG7iuG7ruG6uDtV4buO4bus4oCdw4Lhurg14buI4bq4IeG7nOG6uOG7kFVZ4buu4bq4IeG7iuG7ruG6uDtV4buO4bus4bq4KFXhu6Ip4bq44buSUCjhurgoVSPhurjhu5Dhu47hu6zhurjhu5hR4bq4NU824bq44buSMOG7rlThurgoVcON4buuVeG6uCHhu4rhu67hurg7VeG7juG7rOG6uMOyxJHDsnLhurjhu5B9SOG6uOG7mOG7pkjhurg7VV0k4buuVOG6pOG6uG1Vw5rhurjhu5hXw4Lhurjhu5BVSuG7kOG6uOG7kFVK4buu4bq4IeG7nOG6uDtV4buKw5rhurjhu65VKuG6uOG7mOG7nuG7ruG6uCEw4bq44buYV+G7rlThurhUVzvhurjhu5B9SOG6uMOUw43hurhyVcOM4bus4bq4w7pV4bum4bq4ZOG7ilbhurgt4bq44buQVX3hurjhu5Ak4bq4IT/hurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjhurgoVeG7oinhurjhu5JQKOG6uFXDjeG7rlThurgoVSPhurjhu5Dhu47hu6zhurjhu5JP4buu4bq4KEDhu5DhurhvXSrhu65U4bq4ZOG7ilbhurjDrUvhu65U4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8OgKShVVi7DiULDs1RZ4buQ4bq4w6Dhu65V4bqqLztC

Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]