(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ tờ Nếp sống quê hương, Văn hóa - Thông tin, Báo Văn hóa và Đời sống đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng vươn lên, ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, khẳng định được vị thế, uy tín và thương hiệu của mình để đồng hành cùng báo chí cách mạng và báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, góp phần xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Báo Văn hóa và Đời sống - 31 năm một chặng đường vinh quang

Từ tờ Nếp sống quê hương, Văn hóa - Thông tin, Báo Văn hóa và Đời sống đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng vươn lên, ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, khẳng định được vị thế, uy tín và thương hiệu của mình để đồng hành cùng báo chí cách mạng và báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, góp phần xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Báo Văn hóa và Đời sống - 31 năm một chặng đường vinh quang

TS. Hoàng Minh Tường - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, của Bộ và Sở chủ quản, được các cấp, các ngành và bạn đọc đồng tình ủng hộ, mặc dù đội ngũ những người làm báo còn mỏng, cơ sở vật chất thiếu, địa bàn hoạt động rộng, song với bản lĩnh chính trị vững vàng, thấm nhuần định hướng, tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng và vượt lên trên mọi khó khăn, 31 năm qua, những người làm Báo Văn hóa và Đời sống đã có những cố gắng nỗ lực, bám sát và phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị trọng đại, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước, của địa phương, hoàn thành tốtnhiệm vụ được giao, cung cấp những thông tin thiết thực, bổ ích đối với cán bộ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Với ý thức và trách nhiệm cao của người làm báo, trong quá trình hoạt động, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Văn hóa và Đời sống đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nêu gương nhân rộng những tập thể điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phê phán thói hư, tật xấu, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Văn hóa và Đời sống đã được Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đánh giá cao, góp phần tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; giới thiệu và quảng bá những giá trị của di sản văn hóa tỉnh Thanh đặc sắc và phong phú tới bạn đọc trong tỉnh và cả nước. Ghi nhận thành tích của cán bộ, phóng viên và nhân viên, Báo Văn hóa và Đời sống đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng xứng đáng khác. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo đã không ngừng lớn mạnh, nhiều người hiện đảm đương các vị trí quan trọng trong lĩnh vực quản lý báo chí và có tay nghề cao trong hoạt động báo chí ở Trung ương và ở tỉnh.

Hơn 30 năm qua, Báo Văn hóa và Đời sống luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác được giao, tuyên truyền sâu rộng và động viên cán bộ, nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, trong đó đã tập trung và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị sắc thái văn hóa xứ Thanh đến với đông đảo bạn đọc, công chúng.

Nhiều năm qua, cán bộ và phóng viên, biên tập viên báo đã tập trung tuyên truyền và phổ biến sâu rộng Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết 33 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Với những tin bài có lượng thông tin cao, sâu sắc, tờ báo đã bám sát và đưa nghị quyết của Đảng đến với công chúng,“làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”.

Từ thực tiễn đời sống văn hóa cơ sở gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng công dân kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị, xã phường kiểu mẫu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Biên tập báo, phóng viên và đội ngũ cộng tác viên của báo đã đi sâu, đi sát cơ sở, phát hiện và tập trung phản ánh, nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, những mô hình, điển hình của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhân ra diện rộng toàn tỉnh, làm tốt công tác xây dựng làng văn hoá, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh trên địa bàn tỉnh; động viên, khuyến khích cán bộ và quần chúng nhân dân hăng hái xây dựng làng, bản, cơ quan, đơn vị, xã, phường văn hoá để trở thành đơn vị đạt chuẩn về văn hoá và văn hóa kiểu mẫu, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao. Tạo ra được bước chuyển về nâng cao nhận thức cho đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc xây dựng dựng đời sống văn hoá lành mạnh và phong phú, trở thành động lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy quyền dân chủ của nhân dân, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp, hiện đại hoá.

Với số lượng phát hành lớn và rộng khắp, nội dung phản ánh sâu sắc, thông tin kịp thời phục vụ các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ văn hóa, thông tin cơ sở và phát tới tận các làng, bản, xã, phường, trong đó Báo tập trung đề cập toàn diện về lĩnh vực thông tin văn hoá, truyền thống lịch sở và cách mạng, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, khai thác và phát triển du lịch và công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, với những nội dung sâu sát và phù hợp với đời sống của đồng bào, Báo Văn hóa và Đời sống định hướng, tiếp nhận và hướng dẫn nghiệp vụ về văn hóa đối với những người hoạt động văn hóa, thông tin cơ sở. Báo Văn hóa và Đời sống đã góp phần thiết thực tuyên truyền, động viên các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, làng bản xã, phường kiểu mẫu.

Thông qua những tin bài, chuyên trang, chuyên mục, Báo Văn hóa và Đời sống đã góp phần khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của mỗi làng bản, của mỗi người dân, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, bảo lưu và phát huy được những giá trị văn hoá truyền thống của mỗi làng quê, xây dựng được những giá trị văn hoá mới tốt đẹp, thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy lùi nghèo nàn và lạc hậu, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi, tình tương thân tương ái của mỗi người và của cộng đồng được củng cố thắt chặt, pháp luật và nghĩa vụ công dân được nhân dân tự giác thực hiện, quy chế dân chủ được tôn trọng và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần ở mỗi gia đình, làng bản, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, xã phường trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện theo hướng lành mạnh, tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hoá của quần chúng nhân dân.

Xứ Thanh là miền đất “địa linh nhân kiệt” với 1.535 di tích đã được xếp hạng, kiểm kê, trong đó nhiều di tích đặc biệt và 1 di sản văn hóa thế giới; nhiều di sản văn hoá phi vật thể như: dân ca, dân vũ, trò chơi, trò diễn, truyền thuyết, lễ hội, phong tục tập quán... đặc sắc, tiêu biểu của cácthời đại đã được phản ánh, giới thiệu, nâng cao nhận thức cho mọi người hiểu biết giá trị của di sản văn hóa xứ Thanh, nhân lên niềm tự hào, trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và không ngừng phát huy giá trị trong cuộc sống đã được bạn đọc không chỉ trong tỉnh mà cả nước và độc giả nước ngoài đánh giá cao, trân trọng và yêu thích, thông qua đó giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp về miền đất và con người tỉnh Thanh gắn với phát triển du lịch.

Không chỉ phản ánh những giá trị đặc sắc về di sản văn hoá, Báo Văn hóa và Đời sống còn thông tin và giới thiệu với bạn đọc nhiều bài viết, bài nghiên cứu của các chuyên gia đầu ngành về lịch sử, văn hoá, nghệ thuật..., tích cực đăng tải, tuyên truyền phổ biến tới quần chúng nhân dân về Luật Di sản văn hoá, nghị định của Chính phủ, quyết định của các bộ, ngành trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa, về việc trùng tu, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

31 năm qua, Báo Văn hóa và Đời sống luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, tuyên truyền kịp thời về công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác văn hóa, thông tin và đời sống, góp phần quan trọng xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đất nước, quê hương trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Suốt chặng đường qua, Báo Văn hóa và Đời sống đã góp phần trong việc định hướng dư luận xã hội, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên quê hương Thanh Hóa.

Thực hiện Đề án quy hoạch và phát triển báo chí trong thời kỳ mới, Báo Văn hóa và Đời sống sáp nhập vào Báo Thanh Hóa. Đây là cơ hội mới để những người làm Báo Văn hóa và Đời sống hòa nhập, gắn bó đồng hành với đội ngũ những người làm báo Thanh Hóa, phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, kiểu mẫu.

Hoàng Minh Tường


Hoàng Minh Tường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]