(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, việc in mã QR chứng nhận tiêm vaccine lên áo phông, ốp điện thoại đã trở thành trào lưu của một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ.
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7suG6vOG6p+G7jXA9OeG7iz3hurszw7I9w7Lhuq1m4bq94bqnPcOy4bqp4bq9PTkpPeG6veG6rTLhur09w6nhuq3huqk94bqp4bq9PeG6u309Tk89OeG6reG7leG6veG6pz3hur3huq014bq9PcOy4bqp4bqv4bq7PeG7oyg5OeG6qeG6vcOgPeG6ueG6r+G6vT0pw6o9beG6rWbhur3huqfhu649Z209w6HhuqnhurPhur09w7Lhuq3Dqj7huqnDnS/huq0l4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bqsw6AoYSPhu7LDkuG6rcSp4bqpPeG6p+G6qSjhur094bqnNOG6vT3DoTJw4buuPeG7o+G6qeG6szk94bqp4bq9PeG6u309Tk89OeG6reG7leG6veG6pz3hur3huq014bq9PcOy4bqp4bqv4bq7PeG7oyg5OeG6qeG6vcOgPeG6ueG6r+G6vT0pw6o9beG6rWbhur3huqfhu649Z209w6HhuqnhurPhur09w7Lhuq3Dqj7huqk9w6F9PcOyb2s9w7Lhuq084bq94bqtPcOybzzDqj3hurnhu5nhu409OeG7kSg94bq7acOyPThpPW3huq014bq9PeG6veG6p+G7mcSp4bqpPWEy4bq94buuPcOhIDk9OOG6qeG6s8OyPeG6uTw94bqn4bqp4buJ4bqpPcOyb8OjVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCPhuqnhu7nDoOG6vcOyw6BvIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G7n+G6qWHDsuG6reG7sD0sJCRt4buh4busPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu7A9LCQkbeG7oeG7rCM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyolPyQvJSQ6YSYlOiYmKjvDsiw6Ojvhurk6LSo/JSYkJCUmJS0lPzo7LCw6OyouVmVt4bqnIz0o4bq5w7Lhu6Qj4bq84bqn4buNcD054buLPeG6uzPDsj3DsuG6rWbhur3huqc9w7Lhuqnhur09OSk94bq94bqtMuG6vT3DqeG6reG6qT3huqnhur094bq7fT1OTz054bqt4buV4bq94bqnPeG6veG6rTXhur09w7Lhuqnhuq/hurs94bujKDk54bqp4bq9w6A94bq54bqv4bq9PSnDqj1t4bqtZuG6veG6p+G7rj1nbT3DoeG6qeG6s+G6vT3DsuG6rcOqPuG6qSM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIywkJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCMsJCQjPS/hu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkuG6rcOgw6o9w7Ji4bq7PeG6reG6qeG6teG7jeG7rj1hYznhuq094bujw7Q94bq9PHA9w6Eo4bq94bqnPeKAnOG6vWs9b2nigJ09w7Jv4bqv4bq9PeG6uz7hur3huqc94buhfT3huq1p4bqpPeG7o+G7ieG6qT3hu6NmPcOzZz3hurnEqeG6qT3hurvEqeG6qT054bqtPMOqVj3DkuG6rcOgw6o9w6Hhur/hu6494bq94bqn4buZxKnhuqk9OeG6vz3hur3huq3hu409OTThu409OeG6vz3DsuG6reG6tT3huqfhu5vhuqk94bqtYuG6veG6rT174bq94bqtPeG6u309Tk89OeG7kSg94bq7YuG6veG6rT054bqtw6o94bq94bqn4buZxKnhuqk9OCnhur09w6HhurU94bqp4bq9PcOyb8ahOT3DsuG6qeG6sW09w7Jv4bqv4bq9PSnDqj1t4bqtZuG6veG6pz3hu6Phu4nhuqk94bqn4bqpKT3DsuG7lz0uJFYkJCQtJTskViQkPcOhaOG6veG6py854bqt4bqp4bqxOeG7rj3DssO1cD3hu6M8w6o9OeG6rTPDsj3hurnhuqnhurPhu409OeG7kSg9KcOqVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOS4buZ4buL4bq94bqnPcOyxqHhu649Z209w6HhuqnhurPhur09w7Lhuq3Dqj7huqk94bqp4bq9PU5PPTnDqmHDoD054buT4bq94bqnPeG6uTw94bq7IMOyPeG6rTzhur3huqc9w6Hhu5lqOT3hu5koPTnhuq3hu41p4bq94bqnVj3Dk3vhur09beG6rTbhurs94bq9PHA9OeG6vz3huqfhuqkpPTnhuq1kPcOy4buXPSokViQkJC0mJFYkJCQ9w6Fo4bq94bqnLznhuq3huqnhurE5PeG7o+G7ieG6qT3hur3huq3huqnhurfhu4094bq7POG7jT3Ds105PcOhKD1hPuG6veG6p1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6Qj4bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LCQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPTo/Jm3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJT8kLyUkOmEmJTomOiU6w7IqPyYl4bq5Oi3hu43hur3DsuG6qcOy4bq5w6BhVmVt4bqnIz0o4bq5w7Lhu6Qj4bq84bqn4buNcD054buLPeG6uzPDsj3DsuG6rWbhur3huqc9w7Lhuqnhur09OSk94bq94bqtMuG6vT3DqeG6reG6qT3huqnhur094bq7fT1OTz054bqt4buV4bq94bqnPeG6veG6rTXhur09w7Lhuqnhuq/hurs94bujKDk54bqp4bq9w6A94bq54bqv4bq9PSnDqj1t4bqtZuG6veG6p+G7rj1nbT3DoeG6qeG6s+G6vT3DsuG6rcOqPuG6qSM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIywkJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCM6PyYjPS/hu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LhurzhuqfDqjzhuqk94buj4bqp4bqzOT3Ds+G7mz1hw7Thur3huqc94bq94bqt4buZPeG6u2nDsj3Dsm88w6o94bq54buZ4buN4buuPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3hur3huqfhu5nEqeG6qT054bqtw6o9byLhur3huqc94buj4bqp4bqzOT3huqnhur094bq7fT1OTz054bqt4buV4bq94bqnPeG6veG6rTXhur09w7Lhuqnhuq/hurs94bujKDk54bqp4bq9w6A94bq54bqv4bq9PSnDqj1t4bqtZuG6veG6p+G7rj1nbT3DoeG6qeG6s+G6vT3DsuG6rcOqPuG6qT3Ds8SDPcOy4bqt4buNNeG6vT3DsuG6qeG6s+G6vT054bqtw6o94buj4bqp4bqzOT3DqeG6qeG6teG6uz3Dsm8oPTnhuq3hu5Xhur3huqc94bq94bqtNeG6vT3DoX09w7Lhuqnhuq/hurs9OeG6reG7keG6veG6p+G7rj3DsuG6qeG6s+G6vT3hurlq4bqpPeG6reG7i+G6vT054bqtw6o94buj4bqp4bqzOT3DoeG6qT3hurk+4bqp4buuPcOy4bqtKOG6uz1hxqE9OSk5PeG6rcOqPsOyPcOhaeG6veG6pz3hur3hu4vhuqk9OWbhur3huqc9OWnhur3huqdWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw5Lhu41wPeG6veG6reG6qeG6r+G6veG7rj3hu6PhuqnhurM5PeG6p+G7m+G6qT3hurt9PU5PPTnhu5EoPTkpPeG6veG6rTLhur09OeG6rcOqPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPcOp4bqtKTk9OeG6vz3hur3huqfhu41wPTnhu4s94bq5POG6uz3hurlpPcOy4bqtZuG6veG6pz3DsuG6qeG6veG7rj04e8OqPeG6uzXDsuG7rj174bq94bqtPeG6reG7mWvhur3huqc9w7Lhu4nhuqk9buG7jXDhurfhur09b+G6qeG6r+G6veG6pz3DsuG7mVY9w5Jv4bqv4bq9PcOy4bqtxqE5PcOy4bqx4buuPeG6u309Tk894bq9PHA9OeG6reG7lSg94bq94bqt4bqp4bq34buNPcOy4bqtZuG6veG6pz3DsuG6qeG6vT05KT3hur3huq0y4bq9PeG6veG6rT5wPTl74bq7PTnhu5EoPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPWHDteG6veG6pz3huqdo4bq7PeG6reG7hz3DsuG6r+G6vT3DoTRwPcOh4buR4buuPeG6veG6pzxwPcOy4bqtKeG6veG6pz3hur1b4bq7PcOz4bqp4bq94bqt4buuPcOzZz3hu7nhu7nhu7lBPVjhu7nhurrhurxBWeG7rj3DoWMoPTnhuq1kPTnhu5k9w7Jv4buP4buuPcOzZz3DoeG6qeG6s+G6vT3DsuG6rcOqPuG6qVZWVj3hu7kpOT3hurt9PU5PPeG6vTxwPeG6ueG7meG7jT3DsuG6rWbhur3huqc9w7Lhuqnhur094bq94bqn4buZxKnhuqk9YcO14bq94bqnPWHhu5nhu4nhuqk9YT7hur3huqc94bujW+G6vT04e+G6vT3DsuG6reG7jTThur09w7Lhu49w4buuPcOp4bqtZuG6veG6pz3DoeG7mWo5PeG6u3094bqt4bq/KFY94bui4buJ4bqpPTnhuq3huqnhurE5PcOh4bqp4bqz4bq9PcOy4bqtw6o+4bqpPcOh4buZajk9OTzhuqk9w6Egw7I94buV4bq94bqnPWHDtOG6veG6pz1u4buN4bqhw7I94bq7fT1OT+G7rj054bqtZD3hurtpw7I9w7Lhuq0ow6o9w7IpOT1u4buN4bqhw7I94bq7fT1OTz3DsuG6rcOjPeG7ucOK4bui4bqoQS0lIT1hw6A5w6phw6A9WOG6p+G6qXvhuqk94bq7fVk9OVvhur09OHvhur094bq5PD3DqcOjPeG7oTPhu409w6F9PTnhur89w7Lhuq3hurU9w7Lhuq3hu409w7Lhuq01bT3DoeG7mWo5PTkpOT3DsuG6rWbhur3huqc9w7Lhuqnhur094bq94bqn4buZxKnhuqk9YcO14bq94bqnPcOy4buXPeG6u309Tk9Ww50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buy4bu34bqv4bq9PTk+4bq94bqtPcOh4bq/4buuPeG7o+G6qeG6szk9OeG6reG6qSg9w7PDoz05ZuG6veG6pz3DqeG6rSjhuqk94bq7fT1OTz054buRKD05KT3hur3huq0y4bq9PeG6ueG6r+G6vT3hurs+4bq94bqnPeG7oX094bqtaeG6qT054buT4bq94bqnPcOy4bqp4bq34bq7PTbhur09bzPDsj3hur3huq3huqnhurfhu4094bq94bqn4buNcD054buLPeG6uWk9w7Lhuq1m4bq94bqnPcOy4bqp4bq9PTkpPeG6veG6rTLhur3hu649YcOiPThjPTkpOT3DoWfhuqk9w7Lhu5lq4bq94bqnPeG7oTPhu4094bq5auG6qT1hw7Thur3huqc9w6HhurU94bq74buNKD04KeG6vT3huq3DqiA5PcOhKeG6veG6rT05XW3hu649w7Phu5s9YcO04bq94bqnPWHhu5094bq54bqp4bqz4buNPcOy4bqtZuG6veG6pz3DsuG6qeG6vT054buRKD05KT3hur3huq0y4bq9PcOh4bq/PTnhuq3Dqj05KTk94bq7w7Q5PcOh4bqrOeG6rT3hu6Ez4buNVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23DuuG7jcOy4bqtw6pvI+G7sk3hu6LDnS9t4buy

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]