(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày qua trên địa bàn Thanh Hóa số ca F0 tăng cao. Một trong những phương pháp hỗ trợ phòng và điều trị COVID-19 được nhiều người dân lựa chọn là xông lá, tinh dầu…
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgMOBw43DgOG7hcOU4bu2KE5Q4bqw4bue4buSw5Lhu7bhurDigJwhw5lQw5TigJ3hurDhu7ThurpQw5ThurDDlOG7kkTDgS/DjcOAw4Ev4buQ4bqyw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YxJHEqEPhu4rhuq7DgOG7heG7kDtQw5ThurBQw5TEkCjhurBZ4bu2Q+G6sOG7tMOdTlDhurDhu4jhu5ZD4bqww43EkFDhurDhu5Phu5BDUOG7kOG6sMSRUkPhurDhu7Lhu6ThurDDjEPhurBj4bq24bqw4bu04bq6UMOU4bqww4xDUeG7teG6sOG7g8Wo4bu04bqw4bu0w51RUMOU4bqwUOG7kDtQw5ThurBY4buQJeG7qlDDlOG6sFjhu5BEWOG6sOG7kOG7qOG6sOG7tMOd4buu4bqwWOG7kFNQw5ThurAsxJDhurDhu4jhu5LDk+G7tuG6sOG7tMOd4buW4bqww6Nmc2XEgy3hurJC4bqw4buIJeG7rsOM4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7iuG7glDhurDhu54/Q+G6sMOM4buQVFDhurDhu57EkOG6sCHDmVDDlOG6sOG7nkThu7PhurDhu7Thu5JQ4buQ4bqw4buKRuG7tuKApsOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4HDjcOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqq4bq24bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqmw4LDglghw73huq7hurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7ilDhu7XDjUNR4bu04buQQ1Dhu5Dhu5BRQ+G7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurThurbhuqov4bqyQuG6qOG7isOC4bqy4bqm4bqk4bqq4bq24bqk4bu04bqmw4Lhurbhuqrhuqzhu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7HhuqzDgsOC4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7hcOU4bu2KE5Q4bqw4bue4buSw5Lhu7bhurDigJwhw5lQw5TigJ3hurDhu7ThurpQw5ThurDDlOG7kkThuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqq4bq24bq24bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6psOCw4Lhuq7hurAvw4DDgS/DjcOAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOAw6Phu5Dhu5bhurDhu4XDlOG7tijhu45Q4bqw4buT4buQ4buW4bqw4buHKeG7s+G6sOG7tOG7kuG7jOG7tuG6sOG7tOG7kCXhu6pQw5ThurBW4bqww4zhu5Dhu67hurDhuq9G4bu24bqw4bug4buk4buS4bqww51D4bu24bqwWeG7tsOJ4bqw4bu54buT4buP4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurDEkVJDQeG6sMOM4buQUeG6sMON4buST+G7tHnhurDEg1HhurBQ4buQ4bu24bqww4xG4bu24bqw4bu04bq6UMOU4bqw4bugRVDhu5Dhu7PhurDhu54l4buuUMOU4bqw4bu04buSTuG7tuG6sOG7tOG7kCPhurDhu57hu7BQ4buz4bqw4bu0w50l4buww4zhurDhu4jhu4Io4bqwUMOUxJAo4bqww4xDUeG6sOG7iOG7kuG7jOG7oOG6sFDhu5Dhu4Thu7ThurAh4bu24buE4bu04bqww41EUOG6sOG7ouG7kFHDiVDDlOG6sOG6quG6tuG6sChPUC9Qw5TEkCjhu7PhurDhu7Thu5Dhu5ThurBQQyjhurDhu55OUOG6sOG7iE9Q4bqw4bqy4buz4bq04bqw4bu04buEUC9Qw5TEkCjhu7XhurBk4buSROG6sMONRFDhurDhu7LGoOG6sMOMJFDDlOG6sOG7tOG6ulDDlOG6sOG7tCbhurDhuqjhurYt4bqq4bq24bqwUMOU4buQ4buUUC8oT1DhurDhu55OUOG6sOG6suG6suG6ti3hurDhurLhurThurbhurBQw5Thu5Dhu5RQLyhPUOG7teG6sOG6r09Q4bqwUEMo4buz4bqwUOG7kOG7tuG6sMOMRuG7tuG6sCxJUOG6sFDDlMSQKOG6sMOMxJBQw5ThurDhu7ThurpQw5TDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6quG6tuG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6psOC4bq0WCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6tuG6qi/hurJC4bqo4buKw4LhurLhuqbhuqThuqjhuqTDguG7tOG6suG6tOG6quG6pOG6puG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7seG6qOG6pOG6quG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7hu4XDlOG7tihOUOG6sOG7nuG7ksOS4bu24bqw4oCcIcOZUMOU4oCd4bqw4bu04bq6UMOU4bqww5Thu5JE4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6quG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbDguG6tOG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgGQmUMOU4bqw4buexJDhurBQw5Thu7YoTlDhurDhu57hu5LDkuG7tuG6sFnhu7ZDUOG6sOG7tMOdVFDDlOG6sOG7iOG7jOG6sCHDmVDDlOG6sCzhu5ThurAsRyjhurDhu6Dhur7hu7ThurDhu5DEkFDDlOG6sFDEkCjhurDDjCRQw5ThurDhu4hDUMOU4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4bu04buSTuG7tuG6sOG7tOG7kCPhurAs4buw4buS4bqw4buy4buk4bqw4bueJeG7rlDDlOG6sOG7nuG7sFDhu7XhurDhu5Phu5DEqFHhurDDjOG7kOG7kkPhurDhu7JM4bqww4w9Q+G6sMOM4buQ4buW4bqw4buHTuG6sOG7k+G7kOG7luG6sOG7hyXhu6pQw5Thu7PhurDhu7Thu5Lhu4zhu7bhurDhu7Thu5Al4buqUMOU4bqwVuG6sMOM4buQ4buu4bqw4bqvRuG7tuG6sOG7oOG7pOG7kuG6sMOdQ+G7tuG6sFnhu7bDieG6sOG7tMOdJeG7sMOM4bqww4xDUeG6sOG7iOG7kuG7jOG7oOG6sCHhu7bhu4Thu7ThurDDjURQ4bqw4bui4buQUcOJUMOU4bqw4bqm4bqw4bu04buEUC9Qw5TEkCjhurDhu7Thu5Dhu5ThurBQQyjhurDhu4hF4buS4bqw4bueKeG6sOG7tOG7kCXhu6xQw5ThurAh4bu2KE5Q4bqwIeG7tuG7hOG7tOG6sMONRFDhurDhu7Qm4bqw4bqy4bqmLeG6tOG6tuG6sOG7tOG7hFAvUMOUxJAo4buz4bqww5Thu5JE4bqww4wkUMOU4bqw4bu04bq6UMOU4bqw4buyUeG6sCzhu7Dhu5LhurDhu7TDnSXhu7DDjOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4HDjcOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqq4bq24bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqmw4LhurRYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bq24bqqL+G6skLhuqjhu4rDguG6suG6puG6pELhurThurLhu7ThuqThurThuqrhuqThuqzhu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7HhurThurTDguG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7hu4XDlOG7tihOUOG6sOG7nuG7ksOS4bu24bqw4oCcIcOZUMOU4oCd4bqw4bu04bq6UMOU4bqww5Thu5JE4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6quG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbDguG6tOG6ruG6sC/DgMOBL8ONw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4DEg1HhurBQ4buQ4bu24bqww4xG4bu24bqww4xDUeG7s+G6sOG7niXhu65Qw5ThurBQw5Ql4bus4buS4bqw4buIxq/hurAsw5PhurDDjOG7kOG7ruG6sMOM4buQ4buu4bqw4bqvRuG7tuG6sOG7oOG7pOG7kuG6sMOdQ+G7tuG6sFnhu7bDieG6sOG7nuG7hCjhurDDjETDjOG6sOG7oOG6vuG7tOG6sOG7kMSQUMOU4bqw4buQJeG7qlDDlOG6sOG7nuG7ksOS4bu24bqwUOG7kCXhurDDlCZQw5Thu7PhurDhu7LDieG7s+G6sMOM4buQQ1Dhu5Dhu7Xhu7Xhu7XhurBQw5TEkCjhurDDjMSQUMOU4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bu14bqw4buT4bu2KOG6sMOU4buSROG6sMOMUuG6sOG7tOG6ulDDlOG6sOG7nk5Q4bqw4bq0LcOC4bqw4bueRlDhurDhu7JR4bqwLOG7sOG7kuG6sMON4buUUOG7kOG6sOG7tOG7kCXhu6xQw5ThurBQ4buQJVDDlOG6sMOMRMOM4bqww5Thu5JD4bqw4buI4buUUOG7kOG6sCxJUOG6sOG7iuG7tijhurDhu7TDneG7lOG6sCzhu5LDksOM4bqw4buyOuG6sOG7iiNQw5ThurDDjETDjOG6sOG7kCXhu6pQw5ThurDhu57hu5LDkuG7tuG6sFDEkCjhurDhu7TDnVFQw5ThurAhw5lQw5Thu7PhurDhu7Thurzhu6DhurDhu5DEkFDDlOG6sFDDlMSQKOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4HDjcOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7ksOjxKhQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqq4bq24bq2WCHDveG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7R54bqw4bqmw4LhurRYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bq24bqqL+G6skLhuqjhu4rDguG6suG6puG6puG6tuG6tkLhu7ThuqbhurbhuqjhuqjhurThu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7HhurThuqrhurbhuq7hurBD4bue4bu04bux4bqu4buFw5Thu7YoTlDhurDhu57hu5LDkuG7tuG6sOKAnCHDmVDDlOKAneG6sOG7tOG6ulDDlOG6sMOU4buSROG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqmw4LhurThuq7hurAvw4DDgS/DjcOAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOA4buFw5RRxJDhu5LhurAhw5lQw5ThurDDjETDjOG6sOG7nlFF4buS4bqw4buQJeG7qlDDlOG6sOG7nuG7ksOS4bu24bqwUOG7kCXhurDhu7LDieG7s+G6sMOUJlDDlOG7s+G6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDDjFFQ4bqw4bug4bu2Q+G6sOG7nkThurAhw5lQw5ThurDhu7TGr1DDlOG6sOG7kOG7rljhurDDlOG7puG7oOG6sOG7nkThurDDjSVW4buS4buz4bqw4buQJeG7qlDDlOG6sFDhu5Dhu7bhu7PhurDhu7Thu5hD4bqw4bu0w5nhu7Xhu7Xhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOBw43DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6quG6tuG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sOG6psOC4bq0WCHDveG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4buKUOG7tcONQ1Hhu7Thu5BDUOG7kOG7kFFD4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6tOG6tOG6tuG6qi/hurJC4bqo4buKw4LhurLhuqbhuqbhurbhurThuqbhu7ThuqjhurbDguG6pELhu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7HhuqrhuqjhurThuq7hurBD4bue4bu04bux4bqu4buFw5Thu7YoTlDhurDhu57hu5LDkuG7tuG6sOKAnCHDmVDDlOKAneG6sOG7tOG6ulDDlOG6sMOU4buSROG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqmw4LhurThuq7hurAvw4DDgS/DjcOAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOA4bqvRFjhurAqUMOU4bqwUOG7kOG7tuG6sMOMRuG7tuG6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sOG7kMSQUMOU4bqw4buI4bq44bqw4bugVuG6sMOdQ+G6sMOM4buQ4bu2KE5Q4bqww41EUOG6sMOMRMOM4bqwUMOU4bu2KE5Q4bqw4bue4buSw5Lhu7bhurAhw5lQw5Thu7XDgcONw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbDguG6tFghw73huq7hurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7ilDhu7XDjUNR4bu04buQQ1Dhu5Dhu5BRQ+G7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurThurbhuqov4bqyQuG6qOG7isOC4bqy4bqm4bqm4bqy4bq04bqy4bu04bqs4bq04bqs4bqmQuG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7seG6quG6rOG6suG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq7hu4XDlOG7tihOUOG6sOG7nuG7ksOS4bu24bqw4oCcIcOZUMOU4oCd4bqw4bu04bq6UMOU4bqww5Thu5JE4bqu4bqwLuG7kuG7iuG7tOG7kOG7seG6ruG6quG6tuG6tuG6ruG6sOG7kMSo4buSw5Thu5Dhu7Thu7Hhuq7huqbDguG6tOG6ruG6sC/DgMOBL8ONw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4Dhu4Xhu5Dhu5LDk+G7tuG6sMOMOkPhurDhu5DEkFDDlOG6sOG7iOG6uOG6sOG7tOG7kE7hu6DhurDDlCZQw5Thu7PhurDhu7LDieG7s+G6sMOM4buQQ1Dhu5Dhu7Xhu7Xhu7XhurAsxJBR4bqw4buy4buk4bqw4buQxJBQw5ThurDDjURQ4bqw4buQxJBQw5ThurBQw5TEkCjhurBQ4buQw4rhu6DhurBY4buQI8OM4bqwLCPhurBQ4buQ4bu24bqww4xG4bu24bqw4bui4buQRMOM4buQ4bqw4buQxJBQw5Thu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOBw43DgMOB4buS4bugw5ThurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7hu5LDo8SoUOG7tMSow53huq7hurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq4u4buS4buK4bu04buQeeG6sOG6rOG6tuG6tlghw73hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu0eeG6sELhuqbhuqpYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bq24bqqL+G6tOG6suG6tuG7isOC4bq24bqq4bqyQuG6ssOC4bu04bqqQuG6rELhu57hurQtesOC4bq04bq24bqk4bqy4bqy4bqm4bqkw4LhurbhuqbhurThurQt4bqoQsOMw5XhuqThu7Xhu5xYw5Thuq7hurBD4bue4bu04bux4bqu4buFw5Thu7YoTlDhurDhu57hu5LDkuG7tuG6sOKAnCHDmVDDlOKAneG6sOG7tOG6ulDDlOG6sMOU4buSROG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqzhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bquQuG6puG6quG6ruG6sC/DgMOBL8ONw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Yw6NDWOG7tOG7klFQ4bquw4Dhu5PDnU5Q4bqww4xEw4zhurDhu7TEkOG7kuG6sOG7ouG7kFHDiVDhurBjQ8OMxKjDjVFR4bui4buz4bqwWkPhu55R4buz4bqww4xEw4zhurDhu5DFqOG7kuG6sFDhu5BS4bug4buz4bqw4buQxajhu5LhurDhu6Lhu5JQ4buQ4bqw4buKUUNQ4buQ4bqwUVDhu57hu5JQxKjhu7PhurDDjETDjOG6sOG7oOG6vuG7tOG6sOG7kMSQUMOU4bqw4bueROG6sCHDmVDDlOG7s+G6sOG7kCXhu6pQw5ThurDhu57hu5LDkuG7tuG6sCHDmVDDlOG7s+G6sOG7tOG7klDhu5DhurDhu4pG4bu24oCm4bqww4wkUMOU4bqww53hu4Thu7ThurDhu7LDmeG7kuG6sOG7iMWoUMOU4bqwLOG7sOG7kuG6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sOG7oCrDjOG6sMOU4buSROG6sOG7ouG7kETDjOG6sFDhu5BD4bu24bu14bqwxJHhu5LDklDhu7PhurDDlOG7kkThurDDjETDjOG6sOG7oOG6vuG7tOG6sOG7kMSQUMOU4bqwUMSQKOG6sOG7iOG6uOG6sOG7tOG6ulDDlOG6sOG7tCbhurDhuqbhu7XhurbhurbhurbhurDhu4jhu6ZQw5ThurDhu4hPUOG6sCzEkOG7kuG6sMOM4buQI8OM4bqwUMOU4buQ4buUUOG6sOG7iOG7plDDlC/hu7LDiVDhurBY4buQSOG7oMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rlhb4bu24bu04buQUcOd4bquw4Bz4buCUOG6sFtQ4buQw4EvWMOA

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]