(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày qua trên địa bàn Thanh Hóa số ca F0 tăng cao. Một trong những phương pháp hỗ trợ phòng và điều trị COVID-19 được nhiều người dân lựa chọn là xông lá, tinh dầu…
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhuq5L4bqww6zGoCVbw5XDmuG6plThu5zhu5Il4bqm4oCcfeG7qsOaxqDigJ3huqYk4buCw5rGoOG6psag4buc4bq84bquL0vhurDhuq4v4bua4bqo4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jDqk/hurpN4bqk4bqww6zhu5o8w5rGoOG6psOaxqDDilvhuqZAJeG6uuG6piQjw5XDmuG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmuG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6ThurrhuqY94buw4bqmTOG6uuG6puG6u+G6rOG6piThu4LDmsag4bqmTOG6usOZ4bqg4bqmw63hu64k4bqmJCPDmcOaxqDhuqbDmuG7mjzDmsag4bqm4bu44buaLFjDmsag4bqm4bu44bua4bq84bu44bqm4buaV+G6piQj4buy4bqm4bu44bua4bumw5rGoOG6pj7DiuG6pk7hu5zhu5Al4bqmJCPhu6DhuqbhurXhu4vhu6fhur/Doi3huqjhurjhuqZOLOG7skzhuqbDmuG7muG7nOG7kCXhuqbDmsagLMOd4buc4bqmTcONw5rhuqZUKOG6uuG6pkzhu5rFqMOa4bqmVMOK4bqmfeG7qsOaxqDhuqZU4bq8w4DhuqYk4bucw5rhu5rhuqZN4buKJeKApuG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq5L4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkRCQuG7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6quG6quG6rMOJL+G6qOG6uEVNQuG6qERDw4nhuqxDJERC4bqsw4nEkFThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjecSQQkLhuqThuqbhurpUJHnhuqTDrMagJVvDlcOa4bqmVOG7nOG7kiXhuqbigJx94buqw5rGoOKAneG6piThu4LDmsag4bqmxqDhu5zhurzhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkw4nhuqzhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pERCQuG6pOG6pi/hurDhuq4vS+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4bq14bua4bug4bqmw6zGoCVb4buUw5rhuqbhu53hu5rhu6DhuqZpXcOA4bqmJOG7nOG7mCXhuqYk4buaLFjDmsag4bqm4bu04bqmTOG7muG7suG6puG6peG7iiXhuqZV4buw4buc4bqmI+G6uiXhuqZAJeG7gOG6psOD4bud4buV4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6usSC4bqmTOG7msOZ4bqmS+G7nMOUJEHhuqbDosOZ4bqmw5rhu5ol4bqmTOG7iiXhuqYk4buCw5rGoOG6plXhur7DmuG7msOA4bqmVCzhu7LDmsag4bqmJOG7nMOVJeG6piThu5o/4bqmVFnDmsOA4bqmJCMsWUzhuqZOw41b4bqmw5rGoMOKW+G6pkzhurrDmeG6pk7hu5zhu5hV4bqmw5rhu5rDjCThuqZ9JcOMJOG6pkvhurzDmuG6plPhu5rDmeG7gMOaxqDhuqbDieG6rOG6plvDlMOaL8OaxqDDilvDgOG6piThu5rhu57huqbDmuG6ulvhuqZUw5XDmuG6pk7DlMOa4bqm4bqow4DhuqrhuqYkw4zDmi/Dmsagw4pb4bqg4bqm4bq94buc4bq84bqmS+G6vMOa4bqmPVDhuqZMO8OaxqDhuqYk4buCw5rGoOG6piQh4bqmReG6rC3DieG6rOG6psOaxqDhu5rhu57Dmi9bw5TDmuG6plTDlcOa4bqm4bqo4bqo4bqsLeG6puG6qOG6quG6rOG6psOaxqDhu5rhu57Dmi9bw5TDmuG6oOG6puG6pcOUw5rhuqbDmuG6ulvDgOG6psOa4buaJeG6pkzhu4ol4bqmPkrDmuG6psOaxqDDilvhuqZMw4rDmsag4bqmJOG7gsOaxqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkRC4bqq4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqq4bqsw4kv4bqo4bq4RU1C4bqoRENFQ0Ik4bqo4bqqw4lDRFThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeUVDw4nhuqThuqbhurpUJHnhuqTDrMagJVvDlcOa4bqmVOG7nOG7kiXhuqbigJx94buqw5rGoOKAneG6piThu4LDmsag4bqmxqDhu5zhurzhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkw4nhuqzhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pERC4bqq4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4bq9IcOaxqDhuqZUw4rhuqbDmsagJVvDlcOa4bqmVOG7nOG7kiXhuqZAJeG6usOa4bqmJCPFqMOaxqDhuqZO4buY4bqmfeG7qsOaxqDhuqY+4bue4bqmPuG7iFvhuqZVRyThuqbhu5rDisOaxqDhuqbDmsOKW+G6pkw7w5rGoOG6pk7hurrDmsag4bqmTizhu7JM4bqmJOG7nMOVJeG6piThu5o/4bqmPlnhu5zhuqY94buw4bqmVCzhu7LDmsag4bqmVFnDmuG6oOG6puG7neG7mk/DmeG6pkzhu5rhu5zhurrhuqY94buM4bqmTDrhurrhuqZM4bua4bug4bqmacOV4bqm4bud4bua4bug4bqmaSxYw5rGoMOA4bqmJOG7nOG7mCXhuqYk4buaLFjDmsag4bqm4bu04bqmTOG7muG7suG6puG6peG7iiXhuqZV4buw4buc4bqmI+G6uiXhuqZAJeG7gOG6piQjLFlM4bqmTOG6usOZ4bqmTuG7nOG7mFXhuqZ9JcOMJOG6pkvhurzDmuG6plPhu5rDmeG7gMOaxqDhuqZE4bqmJMOMw5ovw5rGoMOKW+G6piThu5rhu57huqbDmuG6ulvhuqZO4bq+4buc4bqmVF3huqYk4buaLMOdw5rGoOG6pn0lW8OVw5rhuqZ9JcOMJOG6pkvhurzDmuG6piQh4bqm4bqoRC3huqrhuqzhuqYkw4zDmi/Dmsagw4pbw4DhuqbGoOG7nOG6vOG6pkw7w5rGoOG6piThu4LDmsag4bqmPcOZ4bqmPlnhu5zhuqYkIyxZTOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq5L4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkRC4bqq4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqq4bqsw4kv4bqo4bq4RU1C4bqoREPhurjhuqrhuqgkQ+G6qsOJQ8SQVOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN54bqq4bqqQuG6pOG6puG6ulQkeeG6pMOsxqAlW8OVw5rhuqZU4buc4buSJeG6puKAnH3hu6rDmsag4oCd4bqmJOG7gsOaxqDhuqbGoOG7nOG6vOG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkRELhuqrhuqThuqYv4bqw4bquL0vhurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sMOiw5nhuqbDmuG7miXhuqZM4buKJeG6pkzhurrDmcOA4bqmVCzhu7LDmsag4bqmw5rGoCzDneG7nOG6pk5W4bqmPuG7kOG6pkzhu5rhu7LhuqZM4bua4buy4bqm4bql4buKJeG6plXhu7Dhu5zhuqYj4bq6JeG6pkAl4buA4bqmVMOMW+G6pkzhurxM4bqmVUck4bqm4buaw4rDmsag4bqm4buaLFjDmsag4bqmVOG7nOG7kiXhuqbDmuG7mizhuqbGoCHDmsagw4DhuqY94buAw4DhuqZM4bua4bq6w5rhu5rhuqDhuqDhuqDhuqbDmsagw4pb4bqmTMOKw5rGoOG6psOa4bua4buc4buQJeG6oOG6puG7nSVb4bqmxqDhu5zhurzhuqZM4buk4bqmJOG7gsOaxqDhuqZUw5XDmuG6puG6qi1C4bqmVOG7isOa4bqmPcOZ4bqmPlnhu5zhuqZL4buew5rhu5rhuqYk4buaLMOdw5rGoOG6psOa4buaLMOaxqDhuqZM4bq8TOG6psag4buc4bq64bqmTuG7nsOa4bua4bqmPkrDmuG6pk0lW+G6piQj4bue4bqmPuG7nOG7kkzhuqY9KeG6pk0/w5rGoOG6pkzhurxM4bqm4buaLFjDmsag4bqmVOG7nOG7kiXhuqbDmsOKW+G6piQjw5nDmsag4bqmfeG7qsOaxqDDgOG6piThu4RV4bqm4buaw4rDmsag4bqmw5rGoMOKW+G6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq5L4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkRC4bqq4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqq4bqsw4kv4bqo4bq4RU1C4bqoREThuqzhuqzhurgkROG6rEVF4bqqVOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN54bqqw4nhuqzhuqThuqbhurpUJHnhuqTDrMagJVvDlcOa4bqmVOG7nOG7kiXhuqbigJx94buqw5rGoOKAneG6piThu4LDmsag4bqmxqDhu5zhurzhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkw4nhuqzhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pERC4bqq4bqk4bqmL+G6sOG6ri9L4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurDDrMagw5nDiuG7nOG6pn3hu6rDmsag4bqmTOG6vEzhuqZUw5nhur7hu5zhuqbhu5osWMOaxqDhuqZU4buc4buSJeG6psOa4buaLOG6pj3hu4DDgOG6psagIcOaxqDDgOG6psOa4bua4buc4buQJeG6psOaxqAsw53hu5zhuqZMw5nDmuG6plUl4bq64bqmVOG6vOG6pn3hu6rDmsag4bqmJFbDmsag4bqm4bua4buy4bu44bqmxqDhu6xV4bqmVOG6vOG6pkss4bu04bucw4Dhuqbhu5osWMOaxqDhuqbDmuG7miXDgOG6piThu6LhurrhuqYk4buq4bqg4bqg4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6rkvhurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmRELhuqrhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqrhuqzDiS/huqjhurhFTULhuqhEROG6rOG6qkQkReG6rEJD4bq4VOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN5w4lF4bqq4bqk4bqm4bq6VCR54bqkw6zGoCVbw5XDmuG6plThu5zhu5Il4bqm4oCcfeG7qsOaxqDigJ3huqYk4buCw5rGoOG6psag4buc4bq84bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMOJ4bqs4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqREQuG6quG6pOG6pi/hurDhuq4vS+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4bql4bq84bu44bqmLsOaxqDhuqbDmuG7miXhuqZM4buKJeG6psOa4bua4buc4buQJeG6puG7msOKw5rGoOG6pk7hu4bhuqZV4bu04bqmI+G6uuG6pkzhu5olW8OVw5rhuqZL4bq8w5rhuqZM4bq8TOG6psOaxqAlW8OVw5rhuqZU4buc4buSJeG6pn3hu6rDmsag4bqg4bquS+G6sOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqk4buc4bq1T8OaJE8j4bqk4bqmPSRbVE954bqke+G7nE0k4buaQeG6psOJ4bqs4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZEQuG6quG7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6quG6quG6rMOJL+G6qOG6uEVNQuG6qERE4bqo4bqq4bqoJMSQ4bqqxJBE4bq4VOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN5w4nEkOG6qOG6pOG6puG6ulQkeeG6pMOsxqAlW8OVw5rhuqZU4buc4buSJeG6puKAnH3hu6rDmsag4oCd4bqmJOG7gsOaxqDhuqbGoOG7nOG6vOG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkRELhuqrhuqThuqYv4bqw4bquL0vhurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sMOs4bua4buc4buQJeG6pkwp4bq64bqm4buaw4rDmsag4bqmTuG7huG6piThu5rDlVXhuqbGoCHDmsagw4DhuqY94buAw4DhuqZM4bua4bq6w5rhu5rhuqDhuqDhuqDhuqY+w4rDmeG6pj3hu7Dhuqbhu5rDisOaxqDhuqZL4bq8w5rhuqbhu5rDisOaxqDhuqbDmsagw4pb4bqmw5rhu5pGVeG6puG7uOG7mj9M4bqmPj/huqbDmuG7miXhuqZM4buKJeG6plPhu5rhurxM4bua4bqm4buaw4rDmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6rkvhurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbEkOG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqm4bq4RMOJ4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqq4bqsw4kv4bqq4bqo4bqsTULhuqzDieG6qOG6uOG6qEIkw4nhurjEkOG6uFThuqotekLhuqrhuqxD4bqo4bqoRENC4bqsROG6quG6qi1F4bq4TOG7lkPhuqBS4bu4xqDhuqThuqbhurpUJHnhuqTDrMagJVvDlcOa4bqmVOG7nOG7kiXhuqbigJx94buqw5rGoOKAneG6piThu4LDmsag4bqmxqDhu5zhurzhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkxJDhuqzhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pOG6uETDieG6pOG6pi/hurDhuq4vS+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4budI8OVw5rhuqZM4bq8TOG6piTDiuG7nOG6plPhu5rDmeG7gMOa4bqm4bq74bq6TE9Lw5nDmVPDgOG6plrhurpUw5nDgOG6pkzhurxM4bqm4bua4buu4buc4bqmw5rhu5rhu6RVw4Dhuqbhu5rhu67hu5zhuqZT4bucw5rhu5rhuqZNw5nhurrDmuG7muG6psOZw5pU4bucw5pPw4DhuqZM4bq8TOG6plVHJOG6puG7msOKw5rGoOG6plThurzhuqZ94buqw5rGoMOA4bqm4buaLFjDmsag4bqmVOG7nOG7kiXhuqZ94buqw5rGoMOA4bqmJOG7nMOa4bua4bqmTeG7iiXigKbhuqZMO8OaxqDhuqYjw4wk4bqmPeG7quG7nOG6pk7hu67Dmsag4bqmPlnhu5zhuqbDmuG7muG7nOG7kCXhuqZVLkzhuqbGoOG7nOG6vOG6plPhu5rhurxM4bqmw5rhu5rhurol4bqg4bqmw6rhu5zhu5LDmsOA4bqmxqDhu5zhurzhuqZM4bq8TOG6plVHJOG6puG7msOKw5rGoOG6psOaw4pb4bqmTuG7huG6piThu4LDmsag4bqmJCHhuqZE4bqg4bqs4bqs4bqs4bqmTuG7rMOaxqDhuqZOw5TDmuG6pj7DiuG7nOG6pkzhu5o/TOG6psOaxqDhu5rhu57DmuG6pk7hu6zDmsagLz3hu4DDmuG6puG7uOG7msSoVeG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uDIlJOG7msOZI+G6pOG6sOG7p8ONw5rhuqYyw5rhu5rhuq4v4bu44bqw

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]