(vhds.baothanhhoa.vn) - Dự án nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm tre luồng, tại Cụm Công nghiệp Bãi Bùi thị trấn Lang Chánh, do Công ty CP Bamboo King Vina đầu tư xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng trên diện tích 15 ha, được khởi công xây dựng vào quý III-2021, đến nay đã xây lắp được hơn 60% so với thiết kế. Một số hạng mục đã đi vào hoạt động, bước đầu cho thấy hiệu quả và sự khác biệt. Khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động 100% công suất sẽ giải quyết việc làm cho 1.500 lao động và hàng nghìn lao động gián tiếp tại huyện Lang Chánh và các huyên lân cận.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4bui4bqrYmczJUrhu5xiJWZiLeG7pDN9PjXDk+G7ojFj4bqrYn08Z8OS4buc4buYw717xajhu6I04bumZ+G7oiN7LOG7okB9LDXhu6Ji4bqpJeG7jOG7ojNj4bqjNT7hu6Lhur01PuG7oj1lNT7hu6Ijw6A1PuG7ojU+eyHhu6Ij4bukNuG7oiThu7Jj4buiYn07NeG7osOi4buieOG7pDU+4buixqF74bumNXvhu5Ive+G7oOG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8WpJeG7pD3hu5zhu5jhu5vhur/hu6Lhu6Y14buiNXvFqOG7ojThu6Zn4bui4bq9NT7hu6I9ZTU+4buiI8OgNT7hu6I1Pnsh4buiI+G7pDbhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu6Lhuqvhu6g14bui4bqne+G7tjThu6Ji4bqpJeG7ojNj4bqjNT7hu4zhu6Jixq994buixqFlNOG7osahw6A1PuG7ojU+e30h4bqn4bui4buX4buqfeG7ouG7l8SRfeG7omJ7IuG7omLhuqnDnTXhu6J44bukNT7hu6LGoXvhu6Y1e+G7jOG7oj024buixqHDoDU+4buiYmfhu6LGoeG6puG7ouG7l+G7pDRANjbhu6J3fTU+4bui4buCfTXhu6Thu6Ik4buyY+G7omLhurvhu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu47hu6Lhu5vhur/hu6Lhu6Y14buiIzfhu6JixIM1PuG7ojThur0j4buiJOG7smPhu6Ji4bq74buiMns24buoNT7hu6JU4bue4bue4buiYsOs4buiJOG6ozU+4buiYuG6qTs14buiPX0hNeG7omJbI3vhu6Lhu6BT4buie+G7pOG7jOG7oiThurvhurUj4buiMnvDon3hu6Ijw6A1PuG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7ouG7g8WoNuG7ouG6rWNo4buixrDGsMawLVDhu55Q4bug4buM4buiJCw14buiNeG7pGfhu6Ik4buq4buiZlln4buiM+G7rOG6p+G7oiThurvhurUj4buie+G6sTXhu6JU4bueTOG7ouG6qzbhu6Lhu4Phurd94buiYnt9LGLhu6IyLOG7juG7onnDo2Lhu6LhuqvhuqHhu6J7xq81PuG7ojRlI+G7oiThu6rhu6IkfeG7ouG7g8WoNuG7ons2xq9i4buiJMOjNT7hu4zhu6JA4bq74bq3I+G7oiThu7Jj4buiI3s24buiYnvDnWfhu6J7fSFj4bui4bqtY+G7qOG7ouG7g8Wo4bui4bqr4bq/4buiMnvhu6Yj4buiQH0hYuG7juG7ond7feG7oj3hur/hu6Lhu6Y14buiezbFqDXhu6Jie8WoNXvhu6Lhu4PFqOG7oiR94bui4buDxag24buiezbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7ouG7oOG7nuG7nkzhu6Ijw6A1PuG7ouG6q2PDnWLhu6Lhuqs64buiPn3hu6h94bui4bqtY2csYuG7ouG7g30hI+G7ojPFqDThu6Ijezbhu6Lhu6Dhu45T4bue4bue4buiM+G7pDbhu6Ikw6M1PuG7ouG7g8Wo4buie8WoNT7hu6I1PntdNeG7ojPhu6Q24buiJMOjNT7hu6I+feG7pjXhu6JifSzhuqfhu6Jixq994buie2NnITXhu6J44bukNT7hu6LGoXvhu6Y1e+G7ouG7g8Wo4buiI+G7piPhu6J7Y2c7NeG7ojNZNeG7oiPhu7Q14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JTUVHhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BR4bug4bugL+G7oFNVPVHhu57DmeG7oOG7nlBUYlLDmlVRUjPhu57hu44x4bqnPk/huqlK4bugVVXhu5zhu6Lhu6QzYkrhu5zDvXvFqOG7ojThu6Zn4buiI3ss4buiQH0sNeG7omLhuqkl4buM4buiM2PhuqM1PuG7ouG6vTU+4buiPWU1PuG7oiPDoDU+4buiNT57IeG7oiPhu6Q24buiJOG7smPhu6JifTs14buiw6Lhu6J44bukNT7hu6LGoXvhu6Y1e+G7nOG7ouG7hX09YntK4bucw5rhu57hu57hu5zhu6J7JX0+e2JK4bucU1FR4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5jFqX0hNeG7ojV7xajhu6I04bumZ+G7oiThu6rhu6J7NsWoNeG7omJ7fSE14bui4bqne1k14buiZuG6u8OiNT7hu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu6Lhu4PFqOG7okDhu6xi4buiJOG7smPhu6Jie2Phu6I0Y+G7pOG7ojU+Y2c7NeG7ojN9IWPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olNRUeG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8jPTXhu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUFHhu6Dhu6Av4bugU1U9UeG7nsOZ4bug4bueUlRi4bugUlXDmVEz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSlNTUOG7nOG7ouG7pDNiSuG7nMO9e8Wo4buiNOG7pmfhu6Ijeyzhu6JAfSw14buiYuG6qSXhu4zhu6IzY+G6ozU+4bui4bq9NT7hu6I9ZTU+4buiI8OgNT7hu6I1Pnsh4buiI+G7pDbhu6Ik4buyY+G7omJ9OzXhu6LDouG7onjhu6Q1PuG7osahe+G7pjV74buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTUVHhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mMahw6A1PuG7ojV7WTXhu6I1e8Wo4buiNOG7pmfhu6LhuqvhurHhu6Ijeyzhu6IzY+G6ozU+4buiNT5jZzs14buiM30hY+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU1FR4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUeG7oOG7oC/hu6BTVT1R4buew5nhu6Dhu6Dhu6BVYlRSUsOZVTPhu57hu44x4bqnPk/huqlKU1Thu5zhu6Lhu6QzYkrhu5zDvXvFqOG7ojThu6Zn4buiI3ss4buiQH0sNeG7omLhuqkl4buM4buiM2PhuqM1PuG7ouG6vTU+4buiPWU1PuG7oiPDoDU+4buiNT57IeG7oiPhu6Q24buiJOG7smPhu6JifTs14buiw6Lhu6J44bukNT7hu6LGoXvhu6Y1e+G7nOG7ouG7hX09YntK4bucw5rhu57hu57hu5zhu6J7JX0+e2JK4bucU1FR4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5h54bumZ+G7oiN7P+G7ojU+Y2c7NeG7ojN9IWPhu6I14bukNeG7omJ74bukNXvhu6Ji4bq/4buiJMOjNT7hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucPWJ7YzRA4buifcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olNRUeG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8jPTXhu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUFHhu6Dhu6Av4bugU1U9UeG7nsOZ4bug4bugUVBiVMOaUcOZUzPhu57hu44x4bqnPk/huqlKUsOZU+G7nOG7ouG7pDNiSuG7nMO9e8Wo4buiNOG7pmfhu6Ijeyzhu6JAfSw14buiYuG6qSXhu4zhu6IzY+G6ozU+4bui4bq9NT7hu6I9ZTU+4buiI8OgNT7hu6I1Pnsh4buiI+G7pDbhu6Ik4buyY+G7omJ9OzXhu6LDouG7onjhu6Q1PuG7osahe+G7pjV74buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTUVHhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mOG7guG6t33hu6J7IeG7omJ74bqhNT7hu6I04bumZ+G7ojQ5I+G7ont9ITXhu6Ikxq994buiI3s24buiI8OgNT7hu6Lhuqtjw51i4buiUOG7juG7nuG7nuG7njThu5Lhuqtj4bqn4buYUeG7ki/huqtj4bqn4buY4buiYuG6qSXhu6Iq4bqn4buiYnvhu6Q1ey9ie+G7pjU+4buiJCjhu6Izxag04buiNT5jZzs14buiM30hY+G7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7oiPhu6Yj4buiJOG6o+G7oj3EkTU+4buiNcOjfeG7omJ7w51i4buM4bui4bqtY+G7smfhu6IyIeG7jOG7omLDqeG7okAs4bqn4buO4buO4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JTUVHhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BR4bug4bugL+G7oFNVPVHhu57DmeG7oFHhu55TYlDDmcOaVMOZM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUpVVeG7nOG7ouG7pDNiSuG7nMO9e8Wo4buiNOG7pmfhu6Ijeyzhu6JAfSw14buiYuG6qSXhu4zhu6IzY+G6ozU+4bui4bq9NT7hu6I9ZTU+4buiI8OgNT7hu6I1Pnsh4buiI+G7pDbhu6Ik4buyY+G7omJ9OzXhu6LDouG7onjhu6Q1PuG7osahe+G7pjV74buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTUVHhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mMO9e8Wo4buiNOG7pmfhu6Ik4buq4buiM+G7rOG6p+G7omY2NT7hu6J7IeG7omJ74bqhNT7hu6Jm4buB4buiM2jhu6JAfSw14buiYls1e+G7ouG7g+G7tGLhu6IzfSFj4bui4buDxajhu6Ik4bukNT7hu6Iz4bus4bqn4buiJFZi4buieyHhu6Jie+G6oTU+4buiNOG7pmfhu6I0NyPhu6I9WWfhu6Ije2NnLjXhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu6Iye+G7piPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olNQU+G6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8jPTXhu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUFHhu6Dhu6Av4bugU1U9UeG7nsOZUFVQVWLDmVVV4bugVTPhu57hu44x4bqnPk/huqlKVVNT4buc4bui4bukM2JK4bucw717xajhu6I04bumZ+G7oiN7LOG7okB9LDXhu6Ji4bqpJeG7jOG7ojNj4bqjNT7hu6Lhur01PuG7oj1lNT7hu6Ijw6A1PuG7ojU+eyHhu6Ij4bukNuG7oiThu7Jj4buiYn07NeG7osOi4buieOG7pDU+4buixqF74bumNXvhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFNQU+G7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYQuG6qSXhu6IzY+G6ozU+4bui4bqr4bukY+G7ombhu4Hhu6IzaOG7omLGr33hu6I1e8Wo4buiNOG7pmfhu6Lhu5fhu6Q0QDY24buid301PuG7ouG7gn014buk4buiQOG7rjU+4buiI8OgNT7hu6I1Pnsh4buiQH0sNeG7omJbNXvhu6J7fSE14buiJMavfeG7jOG7oj59ZOG6p+G7ouG6q+G7qDXhu6Lhuqd74bu2NOG7oiN74bqhNT7hu6I04bqhfeG7ojQ5YuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU1Dhu6Dhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BR4bug4bugL+G7oFNVPVHhu57DmeG7oFDhu55TYlFRU+G7oMOZM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUpSUuG7nuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nMO9e8Wo4buiNOG7pmfhu6Ijeyzhu6JAfSw14buiYuG6qSXhu4zhu6IzY+G6ozU+4bui4bq9NT7hu6I9ZTU+4buiI8OgNT7hu6I1Pnsh4buiI+G7pDbhu6Ik4buyY+G7omJ9OzXhu6LDouG7onjhu6Q1PuG7osahe+G7pjV74buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTUOG7oOG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYxqHDoDU+4buiNXtZNeG7ojV7xajhu6I04bumZ+G7ouG7gyHhu6Lhuqt9NXvhu6I1PmNnOzXhu6IzfSFj4buiYuG6qSXhu6IzY+G6ozU+4buiYuG6qeG6u+G6tyPhu6Iye33hu6Ik4bq74buk4bui4buDxag24buiI3ss4buiQH0sNeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU1TDmeG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8jPTXhu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUFHhu6Dhu6Av4bugU1U9UeG7nsOZUFXhu6Dhu6BiU1PDmlVVM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUrhu6Dhu6DDmeG7nOG7ouG7pDNiSuG7nMO9e8Wo4buiNOG7pmfhu6Ijeyzhu6JAfSw14buiYuG6qSXhu4zhu6IzY+G6ozU+4bui4bq9NT7hu6I9ZTU+4buiI8OgNT7hu6I1Pnsh4buiI+G7pDbhu6Ik4buyY+G7omJ9OzXhu6LDouG7onjhu6Q1PuG7osahe+G7pjV74buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xTVMOZ4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5jhu502xag14buiI3tjZzs14buiPn3hu6Thu6Jie+G7pDThu6I94bq/4buixanDo33hu6Jie+G7qDbhu6JC4bqpJeG7okJ7LOG7oj594bq3feG7ojPhu7I14buiYnvhur3hu6LGsOG7guG7omJ74bukNOG7ouG6rWPhu6Q14buiNXvFqOG7ojThu6Zn4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JSw5rhu57huqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BR4bug4bugL+G7oFNVPVHhu57DmeG7oFFQ4bueYuG7oFXhu6Dhu55VM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUpVVMOa4buc4bui4bukM2JK4bucw717xajhu6I04bumZ+G7oiN7LOG7okB9LDXhu6Ji4bqpJeG7jOG7ojNj4bqjNT7hu6Lhur01PuG7oj1lNT7hu6Ijw6A1PuG7ojU+eyHhu6Ij4bukNuG7oiThu7Jj4buiYn07NeG7osOi4buieOG7pDU+4buixqF74bumNXvhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFLDmuG7nuG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buY4bqme+G6oX3hu6Ij4buoNXvhu6JixIM1PuG7omJ7KOG7ojV7xajhu6I04bumZ+G7ojJ7feG7ons2xag14buiYnvFqDV74buiJH3hu6Lhu4PFqDbhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiYuG6qTY1PuG7omJ74bqzfeG7oj594bukNeG7omLhurd94buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7iWNiezbhuqnhu5zhu5jFqeG7qH3hu6Lhu53hu7A1PuG7ki/huqfhu5g=

Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]