(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Nhà máy tinh bột sắn Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) đã mạnh dạn đầu tư, hợp tác cùng người dân tại các vùng nguyên liệu, đưa diện tích, năng suất, sản lượng sắn nguyên liệu được thu mua tăng lên từng vụ. Vì vậy, hoạt động của nhà máy được duy trì liên tục và ổn định.
xanDjXh2xJBOw4BVVeG7o+G7r1LDrMOMw5pO4bq44buvxrDhuq3DjeG6onZP4bqg4buydsOaw4zDk8ONdkThu5bDmnZV4bq2w5N2Z8ON4bukxJB2w6zDjcSow5PDjXbDieG7lMOTSXbDjeG6osOTw412WOG7osOMdsOTSeG7quG7nsOMdkXhuqbDk3ZY4bumw5NJdsOTScOZ4buy4buAw5N2TsOM4buEw5nFqS/DjXjGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUuG6o+G6uMOAReG7r8aw4bqtw41Xw5NJdsOT4bqwT3ZTw5nDgHV24bqtw43huqJ2T+G6oOG7snbDmsOMw5PDjXZE4buWw5p2VeG6tsOTdmfDjeG7pMSQdsOsw43EqMOTw4124bul4bqtScOVxJB24bql4bq0xJDhu6d2w4nhuq52T8ODw5PDjXZFw4PDk3bDieG6qMOZdsOa4buqdXbDjeG7oFJ2w5rhuqDEkHbEkOG7psOTSXbDk0nhu6rhu57DjHZF4bqmw5N2w5rDg8OMdsSQ4bqgxJB2WOG7psOTSXbDk0nDmeG7suG7gMOTdk7DjOG7hMOZdXbDieG7qsOAdkXDjOG7hMOTdsOa4buKxJDDjXV2w5PhurDDk0l2VcOZ4bqsw5p1dlXEgsOTdk7hu6rhu6DDk0l2VeG6tsOTdsOTScOZ4buy4buAw5N2TsOM4buEw5l2w4nhu6rhu6DEkHbDmsONw5l2T8OZw4B2w5rhurDDk0l2TuG7gMOTdsOa4busw5NJdljFqMO6duG7j+G7iHZY4bqq4buydXbDjcOSw4PDmnbDieG7lsOTSXbEkMavw4B2w5PDjeG6onZP4bqg4buydsOJ4buq4bugxJB2RcOZ4buydsOaVOG7iHZOw4zhu4DDk3bDmsWoxJB2WOG6onbGoMOTdsOJxKjDk8ONw7rFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Iiw4BSw5rDjMOSw5Phu6/GsMWpw4xPSXbEkE7DgFVV4buj4buvRcOaw43DmU9EdsOMIuG6uMOTw5rhurhU4buvdlXDmuG7sk7hurjhu6Phu69Zw4xFw5rDjXN24bu5d3dSw510dsON4bq4w4xJw43DmnN24buzw4Hhu7dSw5104buvdlVUxJDhu6Phu68vL8SQRcOTw7pEw4DDksOaw43DgMOTw43DjcOSw4DDuljDky9F4bq4VU3DmsOSUi/Dk+G6uFlVL3nDvXh5L3jhu7nhu7lF4bu3eOG7s3l3eHnDmsOB4bu5eXjhu7dOd8O6TFJJclThu6Phu7fhu7Xhu7Phu692w4BOw5rhu6Phu6/huq3DjeG6onZP4bqg4buydsOaw4zDk8ONdkThu5bDmnZV4bq2w5N2Z8ON4bukxJB2w6zDjcSow5PDjXbDieG7lMOTSXbDjeG6osOTw412WOG7osOMdsOTSeG7quG7nsOMdkXhuqbDk3ZY4bumw5NJdsOTScOZ4buy4buAw5N2TsOM4buEw5nhu692WcOMRcOaw43hu6Phu6/hu7l3d+G7r3bDjeG6uMOMScONw5rhu6Phu6/hu7PDgeG7t+G7r3YvxrBd4buWdsOaVOG7qlDDk0l24bqt4buSw5NJdsOTScONw4zhu4RSdiLDmXZdw4B24buRRcOA4bq4TnbhurXhurhV4bukVXZn4bq6VOG6uHp2XVTDjMOaw5J2w5rDjeG6sE92WOG7psOTSXZV4bq2w5N2w5NJw5nhu7Lhu4DDk3ZOw4zhu4TDmXbEkMavw4B24bqtw43huqJ2T+G6oOG7snbEkMON4buGdkTDjOG7hsOTdsOaw4zDk8ONdkThu5bDmnZV4bq2w5N2Z8ON4bukxJB2w6zDjcSow5PDjcO6xakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8awZcOTSXbhuq1Jw43DjOG7gE924bqnw4zDk8ONdsOsw4zhu4bDk3V2IsONxq92w5rEqMSQw4124bqjMGjDrHYi4buSw5NJdsOa4buydiJndsOtxILDk3bDncOZ4bqsw5p2xJDDjeG7hnZEw4zhu4bDk3bDk+G7ksOTSXZO4bqmT3ZVxILDk3ZY4bqidljhuqrDmnbDmuG7qnbDk+G7ksOTSXbDk0nDjcOM4buEUnZnw43hu6TEkHbDrMONxKjDk8ONdXbEkMONw5J2RMOM4buGw5pzduG6rcOM4buAw5N2WMWodlXhurbDk3Z5d3l5LXl3ecO9dXZY4bumw5NJdsOTScOZ4buy4buAw5N2TsOM4buEw5l2VeG6tsOTdsSQxq/DgHbDk8ON4bqidk/huqDhu7J2xJDhu4x24bu3w7p3d3d2w43DgHbDmuG6qlJ2w5pUw5nDk0l2UHbEkOG6oMSQdsONw5nhu7Lhu4TDk3bDrMONw5V2w7TDmeG6psOTdXbDrMON4buq4buew5NJdsO0w5nhuqbDk3V24bqtScOVxJB24bql4bq0xJB1dsOsVMOM4buEw5l2w63hu5zDk3V2IkJPdsOsw43Gr+G7snZY4bqidk/hu5bDmnZV4buYdsONw5nhu7Lhu4TDk3ZO4bqmw5N2xJDhuqrDk8O6djBGdsOJ4buUw5NJdsON4bqiw5PDjXZY4buiw4x2w5NJ4buq4buew4x2ReG6psOTdXbDk8ON4bqidk/huqDhu7J2w4nhuq52w4nhuqjDmXbDmuG7qnbhu7DDk0l2w5pU4buq4buixJB2xJDhu5LDk0l2TuG6ok92w4nhuqzDmnV2WOG6qsOadsOa4buqdXZSw43huqbDk3ZE4buMw5N1dsSQ4buSw5NJdsSQw43hurBPdlXhu4zEkHV2xJDDjcOZ4buyRsOTdknDjMOAw5J2w5rDjOG7hsOTdkThu5Z2TcONw5LDgHbDjcOVxJB2LXZNI3bDmsONw5nhuqrDmnbDmlThu5TDk0l2WOG6onbEkMON4bqwT3ZE4buMw5N2VeG6tsOTdsSQw43DknbDk0nhu6rhu57DjHZF4bqmw5PDunbhuqPhu6rhu6LDk0l2RUPDk3V2WOG6qsOTdsOJ4buWw5NJdXbDmsOZ4buy4buAw5N2w5pUw5nhu7Lhu4LDk3bDk0nhu6rhu57DjHZF4bqmw5N2TuG7rsOAdsSQw43DlcOTdsSQ4bqgxJB2ScOM4buYw5NJdlXhurbDk3ZVw4PEkMONdkXhuqjDk3bDmsONw4Dhu7J2w5rDjeG7hnbEkOG6oMSQdk7DksODw4x2ScOM4buYw5NJdsOJ4bqudkTEqHbDk8ONw4xHT3ZE4buEw5PDjXV2w4nhu5TDk0l2w5rDjeG7nsOMdXZSw43hu5jDjHbDjeG7oFJ2WOG7osOMdsSQ4bucdlPDmcOAw5N2xJDDjcOZ4buy4buAw5N2T+G7ksOTdsSQw43DmeG7skbDk3ZJw4zDgMOSdk3DjcOSw4B2w43DlcSQdi12TSN2w5rDjcOZ4bqqw5p2xJDDjcOSdsOT4buSw5NJdkXhuqbDk3V2w43hu6rhu6LDk0l2RUPDk3bEkOG6oMSQdkTDjOG7hMOTdlLDjeG6oFJ2UsON4buOw5NJdXbDmlThu6x2ROG7hMOTw412TcONxIJPdk7huqB2VeG6tsOTw7p2IuG7psOTSXZY4buiw4x2w4nhu4x1dsOTw43huqJ2T+G6oOG7snZN4bu0dsON4bugUnbDieG7lMOTSXZEw4DDknbDmsOM4buAw5l2VeG6tsOTdsOa4buq4bucw4x2w5rDjeG6uMOSdsON4buq4buiw5NJdsOJw4zhu4LDmXbEkMONSsOTw412ScOM4bqgdsOaw43EqHbDmlThu6rhu57Dk0l1dsON4bqiw4x2w43hu47DgHZJw4xXw4B2TuG7oMOMduG7isSQw412w5NJ4buq4buew4x2ReG6psOTdljhuqJ2RcOSw4DDk8ONdsOTScONw4zhu4RSw7p24bqjw4zhu4TDk3bDk8OA4buydXZV4bq2w5N2w5NJw5nhu7Lhu4DDk3ZOw4zhu4TDmXbDieG7quG7oMSQdsOaw43DmXZPw5nDgHbDmsODw4x2w5PDjeG6onZP4bqg4buydljhu6LDjHZJw4zhuqB2RcOAw5J2w4nhu5bDk0l2w5rhu6x2eMO6w4F3d3bDieG7hsOTdnnDuuG7t3d3dsOJ4buUw5NJL01JdlXhurbDk3bEkMavdsOa4buq4bucw4x2WOG6onbEkMOAT3ZN4buGw5p2TcON4buSw5NJdsOJRnZV4bq2w5N2w5rhu5TDk3bDmlThu4DDk3bDieG7lMOTSXZUw5nhu5bDk0l2RUPDk3bDieG7hsOTdlXDmeG7snZJw4zEgk92xJDDjeG6rMOadk7hu6rhu6DDk0l2w5rDjMOTw412ROG7lsOaw7p2w6Lhu4bDmnbDmsON4bukxJB2w5PDjOG7gMOTdljFqHZV4bq2w5N2eXd5eS15d3nDvXV24bqtw43huqJ2T+G6oOG7snbDmsOMw5PDjXZE4buWw5p2VeG6tsOTdmfDjeG7pMSQdsOsw43EqMOTw412w4nhuq52w5rDjcOZdk/DmcOAdnh5d8O6d3d3dsOa4bqsw5N2VeG6tsOTdsSQxq91dsSQw43hu4Z2RMOM4buGw5N2w4nhu6rhu6DEkHbDvXfDund3d3bDmuG6rMOTdsOaw4zDk8ONdkThu5bDmnZV4bq2w5N2w53DmeG6rMOadk3DjULDmXV2WOG7osOMdknDjOG6oHbDmlTEqHbDmuG7quG7nMOTSXbDieG7quG7nMOTSXbDicODw5p2eHl2w5pUw4zhu4TDmXbhu4vDrSDDusWpL1LGsMWpUnbEkE7DgFVV4buj4buvUl3DkkXhu7Lhu6/GsDBGdsOa4buYw4x24buqw5l2w43hu4zDgHZVxILDk3bDncOZ4bqsw5p1dsOaw4zhu4bDmnZNw4zhu4RPdsSQw43DjHZSw43hu4p1dsOT4bqmw5NJdsSQw4DDknbEkMON4bqsw5p2TuG7quG7oMOTSXZVxILDk3ZSw41CT3V2w43Dg8OTdsSQw43hu4Z2w5rhu5jDjHbDicOAdsSQw43huqzDmnbDmsONxILDjHZJ4bqm4buyduG7knbDk8ONw4xHT3ZP4buSw4x2w5pU4buq4buew5NJdXbDk8ON4bqidk/huqDhu7J2w4nhuq52w4nhuqjDmXbDmuG7qnZO4bq2UnbDieG6tMOadkXhuqbhu7J2xJDDjcOZ4buy4buCw5N2xJDhu5LDk0l2w5NJw43hu4R2VcSCw5N2w53DmeG6rMOadsONw4zhu4TDk3bDicODw4x2xJDGr8OAdsOsw43FqOG7snYww4xGw5N1dsSQ4buSw5NJdlXDmeG6rMOadsSQw43hu4Z2RMOM4buGw5N2w5rhu6x2eEF3dsOJ4buGw5N2eXd3dsOa4bqsw5N2VcSCw5N2UsONQk8vw5NJ4bqi4buyw7p2MOG6puG7snZO4bqidkXhuqbhu7J2xJDDjcOZ4buy4buCw5N2VcSCw5N2w53DmeG6rMOadk3DjeG6ulJ2TeG7isOTdXZV4bq2w5N2w5NJw5nhu7Lhu4DDk3ZOw4zhu4TDmXbDmlThu6rhu6LEkHZNw43DjHbEkMON4buGdkTDjOG7hsOTdsOJ4buq4bugxJB2ROG7jMSQdljDlHV2VFbDgHZVw4PEkMONdXZE4bqwT3V2w5NJw43DjOG7gsOTdXbDmuG6oMSQw412RMSCdXbEkMOSdkThu5bDmnV2w5rhuqDEkMONdsOT4buq4buixJB2w5rDjeG6osOTw412w5rDjMOTw412ROG7lsOadsSQ4buMdsOJ4buWdkJPdsOa4busdsO9d+G7oXbDieG7hsOTdsO9eeG7oXZU4buUw4x2w4nhu6rDgHZY4bqiw5J2TuG7jnZV4bqs4buydXbDieG7jMOTSXZJ4buMw4x2VMOAdlXEgsOTdlLDjUJPdsSQw5nhu5jDjHbEkOG7psOTSXbEkMONSnZP4bqsw5p2w5pU4buAw5N2eXd2UsON4bukw5rDunbhuq1Jw5LhuqLDjHZUw4B1dsSQ4buSw5NJdsOa4buydsSQ4buOw5N2w4nhuqjDmXbDmuG7qnZF4bqm4buydsSQw43DmeG7suG7gsOTduG6ulJ2RMSCdlXhurbDk3bDiUZ2xJDDmcOTSXbEkOG6rFJ2w5NJw5nhu7Lhu4DDk3ZOw4zhu4TDmXbEkMONw5J2xJDhuqDEkHbDk8ON4bqidk/huqDhu7J2xJDDjeG7hnZEw4zhu4bDk3bDmsON4buwxJB24bqww5N2ScOMw4B2VeG7pMSQdsOaVMOSw5NJdljhuqJ2w5NJw5LhuqLDjHbDmkrDk8ONw7p2MEZ2ScOMxIJPdsOaw43DjEbDmXbhu5J2w5PDjcOMR092T+G7ksOMdsOaVOG7quG7nsOTSXV2xJDhu5LDk0l2w5rhu7J2w4nhuqjDmXbDmuG7qnbDjeG6osOTSXbEkMONxajEkHbDmkB2w4nhu5TDk0l2w4lGdsOd4bqm4buydkXhu67Dk0l2w43hu4R2w5rDjeG7mMOTSXbDnVZ2TuG7tHbDk+G7quG7osSQdsOaw43EgsOMdlXDjMOTw412w43hu4zDgHZE4bqyw5NJdsSQ4buSw5NJdsOTScON4buEdsSQxq/DgHbhuq3DjeG6qsOadl3EgsOTw7p24bqt4buq4buixJB2VFbDgHbEkMavdlXhurbDk3bDieG7quG7oMSQdsOaw43DmXbDjeG7lMOMdljhuqJ2w4nhu6rhu6DEkHbDnVZ2TuG7tHZO4bqiT3ZNw43hu4p2RMOMw5JJw4BVdsSQw5nDk0l2xJDhuqxSdsSQw43DknbDjeG7hHbDmsON4buYw5NJdlXhuqzhu7J2w5rDjMOTw412ROG7lsOadsSQxq/DgHbEkOG7ksOTSXbDmuG7ssO6xakvUsawxalSdsSQTsOAVVXhu6Phu69SXcOSReG7suG7r8awMEZ2T1B2VOG7lsOTSXZY4bumw5NJdsOTScOZ4buy4buAw5N2TsOM4buEw5l2VeG6tsOTdXbDjcOM4buEw5N2w5PDgOG7snV24bqtw43huqJ2T+G6oOG7snbDmsOMw5PDjXZE4buWw5p2VeG6tsOTdmfDjeG7pMSQdsOsw43EqMOTw412w4nDgMOTSXbDieG6qMOZdsOa4buqdsSQw43DknbDk0nhu6rhu57DjHbDmlThu5TDk0l2VeG6tsOTdlB24bqt4buSw5NJdsOaVOG7quG7nsOTSXbDreG7ksOTSXYpT3ZY4bqiduG6reG7ksOTSXbDmlThu6rhu57Dk0l24bqlw4BPdsOt4bucw5N1dljhu6LDjHZFw4zhu4TDk3bDmuG7isSQw412w5pU4buAw5N2QXd3dsONw4B1dsOT4bqww5NJdlXDmeG6rMOaduG7quG7osSQdsOJw4PDmnZ54bu1dsOJ4buGw5N2w713dsOa4bqsw5Mvw43DgMO6diDhu652TcOM4buGw5N2w5pUw5LDk0l2w5PhurBPdnl3ecO9dXbDk8ON4bqidk/huqDhu7J2VeG6vnbDmsOM4buGw5N2w43huqLDk8ONdk3DjcSCw5J2VeG6oMOadljhuqJ2w4nhuqjDmXbDmuG7qnbEkMONw5J2w5NJ4buq4buew4x2ReG6psOTdljhu6bDk0l2w4nhu5TDk0l2ROG6osOSdkXhuqbDk3bDmuG7lsSQduG6p+G7ksOTSXZQduG6p+G7quG7nsOTSXbhuqXhuqDDmnbDmlThu5TDk0l2VeG6tsOTdsOTScOZ4buy4buAw5N2TsOM4buEw5l2ReG7rnZNw4zhu4bDk3Z4w7p5d3d2w43DgHbEkMSCdsON4bugUnbDieG7lMOTSXbDieG6qMOZdsOa4buqdljhuqJ2RMOAw5J2w5rDjOG7gMOZdlXEgsOTdlLDjUJPw7p2aMOZw4B2w4nhu4x1dsOJxIJPdkTEgsOSdljhu6bDk0l2w5NJw5nhu7Lhu4DDk3ZOw4zhu4TDmXbEkMONw5J2w5PDjeG6onZP4bqg4buydsOT4buMw4x2VMOM4buAw5NJdljhuqJ2VeG7rnZSw43huqDDmnbDmlTDjEbDk3ZE4buCw5N2WFfDk0l2xJDDjcOSdsOTSeG6osOTw412VeG6tsOTdsSQxq/DgHbDmkrDk8ONdsOT4buMw4x2xJDDjcOZw5NJdXZF4bqow5N2w5rDjcOA4buydsOJxqDDjHbDmuG7qnZFw5nhu7J2T8OZw4B2ROG6oMOTdlXDgMOTSXbDmuG7qnZFw5nhu7J2xJDDjcOMw4B2VcOKdljhuqJ2w43hu6rhu6LDk0l2w4nhu4bDk3ZO4bugw4x24buKxJDDjXZJw4xXw4B2RcOSw4DDk8ONdsOTScONw4zhu4RSdljhuqJ2w5NJ4buq4buew4x2ReG6psOTw7rFqS9SxrDFqVJ2xJBOw4BVVeG7o+G7r1Jdw5JF4buy4buvdlXDmuG7sk7hurjhu6Phu6/DmuG6uMOdw5otw4BOw4xJw5NzdlTDjEnDjcOadOG7r8awxalVw5pUw5LDk0nGsF3huqLDjHZY4bqidsSCw5PDjXN2w6LDjeG6tsSQdiLhu5LDk0nFqS9Vw5pUw5LDk0nGsMWpL1LGsA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]