(vhds.baothanhhoa.vn) - 40 năm gắn bó với ngôi trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhạc sĩ Đoàn Dũng không chỉ là một thầy giáo, anh còn là nghệ sĩ ghi ta, một người sáng tác âm nhạc.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXdlTMOC4bq+4bu34buo4buM4bu3N+G7mOG6tOG7kuG7tzZY4buSS8Wp4bu3NeG7luG7kuG7t+G7kFDhu6rhu7fhur5MQuG7kkvhu7fhu4ZZVeG7kkvhu7fDmeG7t+G7pkxO4bq24bu34buqxq9ZVOG6vnYvTEF3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7puG6teG7guG6tuG7gOG7tXfhuqDhu7nhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7dL4bqo4buS4bu3w4rhu5Thu7dAVE3hu7fhu5JL4buiTeG7t+G7qsavWVXhu5JL4bu3N8OCTeG7t0zGoOG6vuG7t+G7l+G6rOG7kuG7t0zhu5Thurbhu6nhu7dtTOG7iOG7t+G7qkzhurbhu5jhu7dA4bq04bu3NuG7sOG7t8OUw5Phur5M4bup4bu34buSTMOC4bq+4bu34buo4buM4bu3N+G7mOG6tOG7kuG7tzZY4buSS+G7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhur5Mw5Lhu7fDlOG6tOG7t+G7kFDhu6rhu7fhu6pMw4kk4bu3S03hurLhu5jhu6nhu7fhurbhu5JM4bu34bq+4buW4buS4bu3w5ThurThu7fhu5JLTOG7iuG7t+G7qOG7jOG7t0tMTeG7t+G7quG6tuG7qeG7t+G7kFDhu6rhu7fhu5JLWVVN4bu34buo4bqy4buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7t8SQ4buQ4bu34buSTMOC4bq+4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjXhurbhu6bhu6pN4buY4buS4bu1d3ZN4buQS+G7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7gOG7qkzhu7Dhu5DDiuG7t0014buC4buS4buq4buCxq/hu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu1I03hu4Dhu6pMxanhu7fhuq7hu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7fhuqDEguG6oOG7pj3GsOG7teG7t+G7qMav4bq+dOG7tS8v4bq+4buA4buS4burw4rhurbhu5jhu6pM4bq24buSTEzhu5jhurbhu6tA4buSL+G7gOG7guG7qMOV4buq4buY4bumL+G7kuG7giPhu6gvw4HhuqBBw4MvQcSCxILhu4DhuqBB4bqg4bqi4bqgw4HhurDhu6rhuqLDg+G6oEHDlMOALcOB4bu54bur4buO4bumS+G7teG7t+G6tsOU4buqdOG7tWVMw4Lhur7hu7fhu6jhu4zhu7c34buY4bq04buS4bu3Nljhu5JLxanhu7c14buW4buS4bu34buQUOG7quG7t+G6vkxC4buSS+G7t+G7hllV4buSS+G7t8OZ4bu34bumTE7hurbhu7fhu6rGr1lU4bq+4bu14bu3I03hu4Dhu6pMdOG7teG6ruG7ueG7ueG7teG7t0zhu4JNS0zhu6p04bu14bqgxILhuqDhu7Xhu7cvdzdJ4buQ4bu34buSTMOC4bq+4bu3N+G7mOG6tOG7kuG7tzZY4buSS+G7ty3hu7fhuqDhu7nhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fhur5MQuG7kkvhu7fhu4ZZVeG7kkvhu7fEkOG7kOG7t+G7kkzDguG6vuG7t+G6vuG7lOG7t+G7qOG7tOG7t+G7qkzhurbhu5Dhu7dLTeG6tuG7t+G6vlfhurbhu7fhur7hurbhu7fhu6jhu4zhu7c74buSTOG7t21MU+G7qeG7t0zGoOG6vuG7t+G7qsav4buW4bu34bq+WOG7t+G6vlfhurbhu7fhu6pMw4kk4bu3S03hurLhu5jhu7c34buY4bq04buS4bu3Nljhu5JL4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d2zhurbhu7Dhu7fDlUxN4bu34buq4bue4buq4bu34buSS0xN4buK4bum4bu3TOG7iuG7t+G7qsav4buw4buSS+G7t+G6vkXhu6bhu6nhu7fhu6pM4bqy4buSS+G7t+G6sC9B4bqw4bqu4bqg4bup4bu34bq24buSTOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t0tN4bu44bu3w5TDgk3hu7fhu6rGr1lV4buSS+G7t8OU4bq04buQ4bu3S03huqThu5JL4bu3QE1J4buS4bur4bu3N+G7iOG7t+G7ksSQ4buSS+G7t+G6vuG6tuG7mOG7t+G7qsavT+G7kkzhu7fhu4ZQ4bup4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3w4Dhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7dB4bqw4bquxIItQeG6sOG6sOG7ueG7qeG7t+G6tuG7kkzhu7fhu6pNw43hu6bhu7fhu6pW4bq+4bu3TMag4bq+4bu3S0xN4bu34buq4bq24bu3w5nhu7dlTMOC4bq+4bu3QE3hu4rhu5Lhu7fhurXhurThu7dlUE3hu7fhu63hu5LhurYk4bu3w5ThurThu7fhurXGoOG6vuG7t0BN4buK4buS4bu3IuG7kOG7t+G7kkzDguG6vuG7t8Wo4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7r+G7q+G7t+G7l+G6tOG7t+G7hsON4buS4bu34buS4bqs4buQ4bu3QeG6sOG6sMOALUHhurDhurDhuq7hu6nhu7fhurbhu5JM4bu3TMag4bq+4bu3Y0zhu5jhurbhu7dkJeG7t8OU4buw4bq44buS4bu3LeG7t2zhurLhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu3LeG7tzVMw5Lhu7dM4buwJOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc74buSTOG7t+G7kkxU4bu3w5TDgk3hu7fDiuG6tE3hu7dM4bqy4buq4bu34buGw4nhu7Dhu7fhu6pNSeG7kuG7t+G7huG7guG7kOG7t8OUw4JN4bu34bq+4bqk4buQ4bu3PeG7rOG6vuG7t0DhurThu7fhu4ZQ4buSS+G7t8OU4bu04bq+4bu34buG4buI4bu34bq24buSTOG7t+G7quG7tOG7t+G7qk3hu5Lhu7dMU+G7kuG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7kktMw4zhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu6vhu7c34buU4bu3w5ThurThu7fhur7hurbhu7fDlUzhu6zhur7hu7figJzEkeG7ruG6tuG7tz3hu7DEkOG7kuG7t+G7qk/hu5JM4bu3JEnhu7DigJ3hu7fhu6jhurbhu7Dhu7fDlUxN4bu34bq24buSTOG7t8OK4bqy4buY4bu34bq+4bqy4buY4bu34buq4bue4buq4bu34buSS0xN4buK4bum4bu34buS4bqs4buQ4bu3QeG6sOG6sOG6ruG7qeG7t+G7hsON4buS4bu34buS4bqs4buQ4bu3QeG6sOG6sOG6sOG7qeG7t+G6vuG6tuG7t8OVTOG7rOG6vuG7t+G7kuG6tCThu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu6pM4bq24buQ4bu3S03hurbhu7fhurVQTeG7t+G7gE3EqOG7kuG7tzXhurbhu7fhu5Dhu6zhurbhu7fhu5JMw4Lhur7hu7fhur5M4buwJEnhu5Lhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhu6rhu5jhurThu5Lhu7fFqOG7sOG7nuG6vuG7t0HhurDhurDhurDhu7dA4bq04bu34buG4bqm4bu34buGw4Lhu6rhu7fhurXhu7Ak4bu34bq+TFlT4buSS+G7tzTDguG6vuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc14buwUOG6vuG7t+G7hlVN4bu34bq24buSTOG7t8OU4bq04bu34bqg4bu54bu34buS4bqs4buQ4bu34buqxq/GoOG7kuG7t0BG4buS4bu3QFRN4bu34buSS0zDjOG7t0tN4bqy4buY4bu3QE1J4buS4bur4bu3ZUxZ4buSS+G7qeG7t+G6tuG7kkzhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34bq+TMOS4bu34bq+TMag4buS4bu3QE3hu4rhur7hu7fhu4ZX4bu34buSS+G6tCThu7fhu4ZX4bu3S01V4bu3w5RJ4buS4bu3w5RU4bum4bup4bu34buqxq/hu7Akw4zhu5Lhu7fhu6pMVuG7t8OVTcON4buS4bu34buqTMOd4bq+4bu34bq+TOG7mOG7t+G7qE3hu5JM4bu3QE1J4buS4bup4bu34bq24buSTOG7t+G6vuG7luG7kuG7t+G7kOG7sOG7nuG7kuG7t+G7kE/hu5JM4bu34bumTOG6pE3hu7fDlOG6tOG7t+G7kktM4buK4bu34buo4buM4bu34buo4bqy4buSS+G7t+G7qsOC4buY4bup4bu34buqxq/huqzhu5Lhu7fhu6rGr8OZ4bu3w4rhuqzhu5Lhu7fDlUzhu5jhuqzhu5Lhu7fhu4bhu4jhu7fhur7hu5Thu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7dLTE3hu7fhu4BF4buw4bu3ReG7kuG7t+G7qknhu5Lhu7fhu5BP4buSTOG7q+G7t+G6peG7quG7t+G6tk3hu7dLQuG7puG7t+G7kkzDguG6vuG7t+G7qOG7jOG7tzfhu5jhurThu5Lhu7c2WOG7kkvhu7fhur7hu5Thu7fhu6pM4buI4bu34buSS0zhu4zhu7fhurbhu5JM4bu34bq+TOG7sOG6uuG7kuG7t8OKw5Phu7fhu5JM4bq44buS4bu34buqxq/hurLhu6bhu7figJzhu5JLTMOS4bu3TFnhu7DigJ3hu6nhu7fDisOZTeG7t8OU4bus4bq+4bu34buS4bq04buY4bu34bq24buSTOG7t+G6vljhu5JL4bu3QOG7sE3hu7dAR+G7qeG7t+G7kkxN4buK4buq4bu3TOG7sCTDjeG7quG7q+G7tzvhu5JM4bu34buS4buUTcWp4bu34buXVE3hu7fhu6rhu6JN4bu34bq+4buwUOG6vuG7t+G7hlVN4bu3w5Thu6zhur7hu7fhu5LhurThu5jhu7fhur5Y4buSS+G7t8OU4bq04bu34buQ4buu4bq24bu3PeG7sMSQ4buS4bur4bu3NeG7lOG7t8OUSOG7t0BP4bu34buqTMON4bu34buQ4bq04bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+4bqy4bq+4bu3w4rhurRN4bu3QE3DjeG7quG7t0DDjOG7t8Wo4buwSeG7t0xZU+G7kkvhu6nhu7fhu4ZF4buq4bu34buSWVThur7hu6nhu7dM4bq2JOG7t0BNw43hu6rhu7dAw4zhu7fhu6pP4buSTOG7tyRJ4buw4bur4bur4bur4bu3w5VMTeG7t+G7kuG6tOG7mOG7tzfhu5jhurThu5Lhu7c2WOG7kkvhu7fhur5Y4buSS+G7t0vhuqjhu5Lhu7dAVE3hu7fhu5BQ4buq4bu34buQ4buu4bq24bu3PeG7sMSQ4buS4bu34buqWVNN4bu34buqxq9H4bu3QOG6tOG7t+G7pkxTTeG7t+G7pkxUTeG7q+G7t2VL4buw4bug4buS4bu34bq+4bqk4buQ4bu3TMOd4buSS+G7t0Uk4bu3w5VMTcON4buS4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhur7hurbhu7fDlUzhu6zhur7hu7fhu5Dhu67hurbhu7c94buwxJDhu5Lhu7fhur5X4bq24bu34bq24buSTOG7t+G7gMSo4bu34buGTeG7t0DhurThu5jhu7fDlOG7luG7kkvhu7fhu5JLWVVN4bu3QOG6tOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhu4bhurLhu5JM4bu3S03hurLhu7fhur7hurbhu5jhu6vhu7c34buU4bu3w5ThurThu7fhur7hurLhur7hu7fhur7hurbhu7fDlUzhu6zhur7FqeG7t+G7m+G7sMSQ4buS4bu3TMOC4buSTOG7t+G7pkzhu6zhur7hu6nhu7dsw53hur7hu7c94buwxJDhu5Lhu6nhu7c3RuG7puG7t+G7kkxZ4bu34buQ4buu4bq24bu3PeG7sMSQ4buS4bup4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buqTOG6tOG7kkzhu7fhu6ZM4bue4bu34buQ4buu4bq24bu3PeG7sMSQ4buS4bur4bur4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d2VM4bqo4bq+4bu34buGw43hu5Lhu7c34buY4bq04buS4bu3Nljhu5JL4bu3w5ThurThu7fhu6ZM4bqkTeG7t+G7kkzhuqjhur7hu7fhu4bDjeG7kuG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu3w4rhurRN4bu3TOG6suG7quG7t0vhuqjhu5Lhu7fDlE3DjOG7kuG7t0BUTeG7tz3DneG7t21M4bq24buSTOG7t+G7klNN4bu34bq24buSTOG7t+G7qE3hu5JM4bu3xq/hurbhu6nhu7fhu6rGr1nDmeG7kkvhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t0DhurThu7fhu6rDguG7mOG7t+G7kknhu5Lhu7fhu6pJ4buS4bu34buq4buwUU3hu6vhu7dt4buy4bu34buSS+G7sOG7oOG7kuG7t+G6vuG6pOG7kOG7t0zDneG7kkvhu7dFJOG7t+G7kOG6tOG7t2zDieG7kOG7t2xT4buS4bu3w4pN4buI4buS4bu3xajhu7BJ4bu3bUzhurbhu5JM4bup4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34buSTFThu7fDlFVN4bu3NOG6suG6vuG7t+G7gMOCJOG7qeG7t+G7l+G7ruG7kkvhu7fDik3hu4jhu5Lhu7fhu6rhu6JN4bu3JEnhu7Dhu6vhu6vhu6vhu7fGr+G6tuG7t+G7hlVN4bur4bu3NeG7lOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buGTcOM4buw4bu34buqWcOZ4buSS+G7t8OVTOG7lOG7t+G7hlnhurbhu7dA4bq04buY4bu3xJDhu5Dhu7fhu5JMw4Lhur7hu7fhu6pMT+G7t0BUTeG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G6vuG6tuG7t8OVTOG7rOG6vuG7t+G7gOG7mOG7tzfhu5jhurThu5Lhu7c2WOG7kkvhu7fhu6jhurLhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu34bq+w53hu7dM4bug4buS4bu3TOG6uOG7sOG7t+G7kOG6tOG7t+G7qsav4bq24buY4bu3S+G7tk3hu7fhu6pM4bui4buSS+G7t+G7hk3hu4rhu6bhu7fhu6pUTeG7t+G7kMagTeG7t+G7kktZVU3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3N+G7mOG6tOG7kuG7tzZY4buSS+G7t8avReG7quG7t07hu6rhu7fDlUxN4bu34buQ4bq24buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7fhur5X4bq24bu34buQT+G7kkzhu7fhu4ZN4bu34buqTE3hu6nhu7fDisOZTeG7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buGTeG7iOG7kOG7t+G6vlfhurbhu7fhurbhu5JM4bu3w5ThurTFqeG7t2ThurThu5Dhu7fhu5JLTMOM4bu34bq+4buU4bu34buSTE3DjOG7sOG7t+G6vuG6suG6vkzhu6nhu7fhu4ZZw5rhur7hu7dLTE3hu7fhu5JM4bq44buS4bu3QOG6tOG7t+G7qsav4bq24buY4bu34bumTMOJ4buS4bu34buqTFnDmeG7kkvhu7fhurZN4bu34bq+WOG7kkvhu7dA4buwTeG7qeG7t+G7kkxZ4buSS+G7t0zhurThu5JM4bu34buqxq9P4buSTOG7t+G6vlfhurbhu7fhurbhu5JM4bu34bq+4buW4buS4bu34buA4bq0TeG7q+G7q+G7q+G7tzXhu5Thu7fDlEjhu7dAT+G7t+G7qkzDjeG7t+G7kOG6tOG7t+G7kuG6rOG7kOG7t8OB4bu5QcOB4bu34bq24buSTOG7t+G7kFRN4bu3S+G7tk3hu7fhur7hurbhu7fDlUzhu6zhur7hu7figJxsw4nhu5Dhu7dsU+G7kuG7t8OKTeG7iOG7kuG7t8Wo4buwSeG7t21M4bq24buSTOKAneG7t+G7qkzhurbhu5Dhu7fhu4Dhu7Thu7dA4bq04bu34buG4bqm4bu3S03hurThu5JM4bu34bqzTeG6pE3hu7fhu6pMWcOZ4buSS+G7tyLhu5Dhu7fhu5JMw4Lhur7hu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7q+G7t2zhurbhu7Dhu7dB4bu54bu34buS4bqs4buQ4bup4bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nDgcOB4bup4bu3w5TDieG7kuG7t+G7qkzDneG7t8OB4bu34oCc4buGTeG7t+G7qkxN4oCd4bu3xajhu7Dhurbhu7fDiuG6tE3hu7dM4bqy4buq4bu34buqTE3DjeG7sOG7t+G7kkxN4bu34oCcNUzhurThu5jhu7fhu5JL4bq0JOG7t+G7kFRN4oCd4bu3QOG6tOG7t8avReG7quG7t0BN4buSTOG7t+G7gOG7tOG7t+G6vuG6tuG7t8OVTOG7rOG6vuG7t+G7huG6puG7t+G7hsOC4buq4bu3S03huqRN4bu3NeG7t+G6s03huqRN4bu34buqTFnDmeG7kkvhu7fEkOG7kOG7t+G7kkzDguG6vuG7t+G7kuG6rOG7kOG7t8OB4bu5w4HDgeG7t+G6vlfhurbhu7fhurVQTeG7t2VMw4Lhur7hu7fhu6jhu4zhu7fhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7q+G7tzfDjeG7kuG7t+G7kuG6rOG7kOG7t8OB4bu5w4HDgOG7qeG7t+G7kkzEkOG7kuG7t+G6vkzhu7Akw43hu5Lhu7fhu4ZN4bu34buAw4Ik4bu3w5nhu7fEkVDhur7hu7c1TMSQ4buw4bup4bu3QE/hu7fhu6ZM4bqkTeG7t8av4bq24bu34buGw4zhu7fhur5M4buY4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buoTeG7kkzhu7dATUnhu5Lhu7dATcON4buq4bu3w4rhurRN4bu3TOG6suG7quG7t+G7kOG6tOG7t+G6tuG7kkzhu7fDlOG6tOG7kOG7t+G7kOG6vOG7sOG7t+G6vuG6tuG7t8OVTOG7rOG6vuG7t+G7l8OM4bu3xJFQ4bq+4bu3NUzEkOG7sOG7q+G7tzdZ4bq24bu34bq+4bq24bu3w5VM4bus4bq+4bu3w5RJ4buS4bu3JOG7mOG7sOG7quG7sMOK4buC4bup4bu34bq+TMOS4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3w4Hhu7fhu6pM4bqy4buSS+G7t+G7huG6puG7t+G6vuG7lOG7t+G6sOG7ueG7t+G7kktMT+G7kuG7t8OUWcOa4buq4bu34buSS0zhu4Lhu6vhu7dt4buy4bu3TE3hu4rhu7Dhu7fDneG7kkvhu7dFJOG7qeG7t+G6tuG7kkzhu7fhu4ZZ4bq24bu34buXw4zhu7fEkVDhur7hu7c1TMSQ4buw4bu34buGTeG7t+G7gOG7tOG7t2RNSeG7kuG7t0zhu5jhurbhu5Lhu7fEkOG7kOG7t+G7kkzDguG6vuG7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t8Wo4buw4bue4bq+4bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nDgcOA4bur4bu3a0Xhu6rhu7fDikXhu6rhu7fhu5JLVeG7t8OK4bq0TeG7t0zhurLhu6rhu7fhu4bhuqbhu7fhu4bDguG7quG7t0tN4bqkTeG7tzvhu7dA4bq04bu3w5ThurThu7dB4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3w4Phu7fDiuG6tE3hu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhur5MxqDhu5Lhu7fDik3hu4jhu7Dhu7fhu4BNxKjhu5Lhu7fDiuG6suG7mOG7t+G6vuG6suG7mOG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t8OUxKjhu7fhu6pR4buSS+G7t8OVw43hu6rhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bcav4buY4buSS+G7t+G7qOG7sOG7nuG7quG7t8OK4buwUU3hu7fhu5Lhu5RN4bu34bq+TOG7sCThu4rhu5Lhu7dAw4zhu7dM4bq04buSTOG7t+G7qsavT+G7kkzhu7fDlOG6tOG7kOG7t+G7kktMw4zhu7dA4bq04bu3S03hu7jhu7fDlOG7tuG6tuG7t+G7kktMw4zhu6nhu7fhu5JMw4Lhur7hu7fhu6jhu4zhu7c34buY4bq04buS4bu3Nljhu5JL4bu34buSTOG6qOG6vuG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu4bDjeG7kuG7t0DDmuG7t0DhurThu7dM4bq2TeG7t+G7kktZVU3hu7fhur7hu5jhu5Lhu7fhu6rGr+G6tk3hu6vhu7c34buU4bu34bq+WOG7kkvhu7fDlOG6tOG7t8OUJeG7t+G7gOG7mOG7t+G7kOG6tOG7t+G6tuG7kkzhu7fhu6pR4bu34bq+TMOd4bq+4bu34buGSeG7kOG7t+G7kkzDguG6vsWp4bu3ZUzDguG6vuG7t+G7qOG7jOG7tzfhu5jhurThu5Lhu7c2WOG7kkvhu7ct4bu34bqg4bu54bu34buS4bqs4buQ4bu34bq+TELhu5JL4bu34buGWVXhu5JL4bu3xJDhu5Dhu7fhu5JMw4Lhur7hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3N+G7iOG7t+G7kuG7lE3hu7dAw4zhu7fhu6pMVU3hu7fhu4ZN4buI4buQ4bu34bqg4bu54bu34buS4bqs4buQ4bup4bu34buSTMOC4bq+4bu34buo4buM4bu3N+G7mOG6tOG7kuG7tzZY4buSS+G7t+G6vkxN4bq24bu34buoR8Wp4bu3ZeG6rOG7kOG7t+G7kuG6tiThu6nhu7fhu6rGr+G7luG7kuG7t+G6oOG7ueG7t+G7kuG6rOG7kOG7t+G7quG7ok3hu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu3QOG6tOG7t+G6vkzDkuG7t+G6vuG7luG7kuG7t07hu6rhu7fhu6pM4bqy4buSS+G7t+G7kuG7uOG6tuG7t8OU4bq04bu34buqVE3hu7fhu6pMVU3hu7fhu4ZN4buI4buQ4bu34buq4buiTeG7t+G7kktMw5Lhu7fDiuG6pOG7mOG7t0xN4buI4buQ4bu3PeG6puG7t0xQTeG7q+G7t+G6s+G6qOG7kuG7t8OK4buU4bu34buQUOG7quG7t+G6vkxC4buSS+G7t+G7hllV4buSS+G7t+G7gOG6tE3hu7fhu6rhu7Lhu7fDlUxN4bu3bcavWVXhu5JL4bu3N8OCTeG7t0zGoOG6vuG7t+G7l+G6rOG7kuG7t0zhu5Thurbhu6nhu7dtTOG7iOG7t+G7qkzhurbhu5jhu7dA4bq04bu3NuG7sOG7t8OUw5Phur5M4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu34bq+4buW4buS4bu3w5nhu7dM4buK4bu34buqxq/hu7Dhu5JL4bu34bq+ReG7puG7qeG7t8av4bugTeG7t+G6vuG6tuG7mOG7t+G7hkPhu5JL4bu3QOG6tOG7t+G7hsON4buS4bu34buS4bq2JOG7t8OU4bq04bu34buGw4JN4bu3TMag4bq+4bup4bu34buq4buiTeG7t+G6vuG7lOG7t8OKTcON4buq4bu3w4rhurbhu5jhu7fhu5JMTUnhu7Dhu7fDlT/hu7fhu5JN4buK4buQ4bu3QOG6tOG7t+G7gEXhu7Dhu7dF4buS4bu3QFRN4bu34buSTOG6tOG7t+G7qsavWVXhu5JL4bur4bu3N+G6puG7t+G6vuG7lOG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu5JLWVVN4bu34buGUOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7fhu6rhu6JN4bu3w5ThurThu5Dhu7fhu4ZJ4buQ4bu34buSTMOC4bq+4bu34buq4buy4bu34bq+4bqy4bq+TOG7t+G7hsSQJOG7t+G6vuG6pOG7t+G6vkxW4bq+4bu34buS4bqs4buQ4bup4bu34buSTFnhu5JL4bu34buqTFVN4bu34buGTeG7iOG7kOG7t+G7huG7lOG7t+G7quG7ok3hu7fhu5JLTOG7jOG7t+G6vkxZ4bq24bu34bq+4buU4bu34buSTE3DjOG7sOG7t+G7gEXhu7Dhu7dF4buS4bu34buG4buI4bu3w5ThurThu5Dhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3auG7sOG6tuG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buG4buU4buSS+G7t0vhu5Thu6bhu7fhur5X4bq24bu34bq24buSTOG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7qOG7tOG7t+G7kktMTeG7iuG7puG7t0tN4bqy4buY4bu34buAVuG6vuG7qeG7t+G6tuG7kkzhu7fhu4bhuqbhu7fhuqDhu7fDlMOJ4buS4bu34buGw4Lhu6rhu7c1TE3DjeG7kuG7t+G7qOG7jOG7t+G7qkxN4bu34buG4buw4bq24bu34bq+ReG7puG7t+G7qsOS4buSTOG7qeG7tzThuqrhu5JL4bu3w5VM4buC4buS4bu34bq+V+G6tuG7t21MV+G7t+G7qllU4buSS+G7tzVMTuG7kkzhu7fhu6ZMV+G7qeG7t+G6teG7sMSQ4buS4bu34bq+TFlT4buSS+G7t2Thurbhu5jhu7fhu4ZQ4buSS8aw4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3TOG7mMOC4buq4bu34buGUOG7kkvhu7fhu5JLTOG7iuG7t+G7qkzhu7Dhurjhu6rhu7fhurbhu5JM4bu34bq+WOG7kkvhu7fhu4bhuqbhu7fhu4bDguG7quG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7dLTeG6pE3hu7fhu6pMWcOZ4buSS+G7qeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7huG7lOG7t+G6vuG7lOG7t0tN4bqkTeG7tzvhu7dkTUnhu5Lhu7dM4buY4bq24buS4bu3xJDhu5Dhu7fhu5JMw4Lhur7hu7fhu6rhu5jhurThu5Lhu7fFqOG7sOG7nuG6vuG7q+G7q+G7q+G7t23hu6JN4bu34buSS0zhu4zhu7fhu4ZNw4zhu7Dhu7fhu4bhu5Thu7dM4buY4bq04buS4bu34buq4buY4bq04buS4bu3PcOd4buSS+G7t+G7huG6suG7kkvhu7fhu4bhu4jhu7fhurbhu5JM4bu34oCcw5VM4buY4buC4oCd4bu3QFRN4bu3w4rDguG7kuG7t8OKw6jhu7fhu4bhu6Dhu5JL4bu34buSS0xN4buK4bum4bup4bu34buSTFnhu5JL4bu3TFPhu5Lhu7dMw43hu6rhu7fhu5JMWeG7t+G6vuG6suG6vkzhu7fhurbhu5JM4bu34buS4buUTeG7t8OU4bq04bu34oCc4buG4buI4bu34bq+4buY4buS4bu34bq+4bqyTeG7t0DhurThu7fDlFThu6bhu7fhu6pMw43hu7dM4buK4bu3w5XDjeG7t+G6vuG6uOG7kuG7t+G7qkxFJOG7t8OZ4bu34buQT+G7kkzhu7fhu5BQ4buq4bu3JeG7t+G6vkxO4bup4bu34buo4bu04bu34buG4bq24buQ4bu34buQSeG7t0DhurThu7fhur7hu57hu5JL4bu3TE3DjeG7kuKAneG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7VNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu3xILhu7nhu7nhu6Y9xrDhu7dM4buCTUtM4buqxanhu7dB4bu54bu5w4Dhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OB4bqgQcODL0HEgsSC4buA4bqgQeG6oOG6ouG6oOG6osOD4buqxILhurDDgcODw5ThuqItQeG6sOG7q+G7juG7pkvhu7Xhu7fhurbDlOG7qnThu7VlTMOC4bq+4bu34buo4buM4bu3N+G7mOG6tOG7kuG7tzZY4buSS8Wp4bu3NeG7luG7kuG7t+G7kFDhu6rhu7fhur5MQuG7kkvhu7fhu4ZZVeG7kkvhu7fDmeG7t+G7pkxO4bq24bu34buqxq9ZVOG6vuG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7XEguG7ueG7ueG7teG7t0zhu4JNS0zhu6p04bu1QeG7ueG7ucOA4bu14bu3L3dlTMOC4bq+4bu34buo4buM4bu3N+G7mOG6tOG7kuG7tzZY4buSS+G7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdtTOG7tOG6vuG7t+G7qsON4bup4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G7pkzhuqRN4bu34bq+w53hu7fhur7huqThu7fhu4ZVTeG7t8OU4bq04buQ4bu34buSTMOC4bq+4bu34buo4buM4bu3w5ThurThu7fhur7hu5Thu7fhu6pM4buI4bu34buqUeG7t+G6vkzDneG6vuG7t+G6vkzhu5jhu7fGr01J4buSS+G7t+G7kE/hu5JM4bu34buQUOG7quG7t+G7hknhu5Dhu7fhu5JMw4Lhur7hu7fhu4Dhu67hu7dMxqDhu7fhur7hu5Thu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu3w5Thu7Thur7hu6nhu7fhur7hu5Thu7fDlUzhuqThu7fhu5Lhuqzhu5JLxrDhu7fDlMOCTeG7t+G6vuG7lOG7t+G7kktZVU3hu7fhu5JMTcOM4buw4bu3w5TDieG7kuG7t+G7qlHhu7fhur5Mw53hur7hu7fhu4ZJ4buQ4bu34buSTMOC4bq+4bu34buSTFnhu5JL4bu3TuG7quG7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buqxJDhu5Dhu7fhu6pUTeG7t+G6vkxF4buq4bu3w5RZw5rhu5JL4bur4bu3NeG7sFDhur7hu7fhu4ZVTeG7t+G7qOG6suG7kkvhu7fhu6rhurLhur7hu7fhur5X4bq24bu3N+G7mOG6tOG7kuG7tzZY4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t+G7qlRN4bu3S8OJ4buS4bu3w4Dhu7nhu7nhu7fhu6rhurLhur7hu7fhu6ZM4bq64buQ4bu3w4rhurbhu5jhu7dL4bug4buQ4bu34bq+4bqk4bu3w5VMTuG7t+G7kkzDguG6vuG7t0DhurThu7fhur7hurbhu7fDlUzhu6zhur7hu7dA4bq04bu34buG4buI4bu34bq+TMag4buS4bu3QeG6ouG7t+G7quG6suG6vuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7fhu6rEkOG7kOG7t0zhu7Akw43hu6rhu6nhu7dL4buUTeG7t0tM4buE4buQ4bu3w5TDgk3hu7fhur7huqThu7fhu5BQ4buq4bu3TOG6tOG7kkzhu7fhu6rGr0/hu5JM4bu3w5ThurThu5Dhu7fhu5JLTMOM4bu34buG4buI4bu34buqxq9P4buSTOG7t+G7gE3EqOG7kuG7t+G7qsav4buY4buSS+G7tzdJ4buQ4bu34buSTMOC4bq+4bu3N+G7mOG6tOG7kuG7tzZY4buSS+G7t+G7gE3EqOG7kuG7t8av4bq24bu34buq4bueTeG7t+G7kkvhurQk4bu3QcODL+G6oOG7t8OU4bq04bu3w5VM4bui4buSS+G7t0zDjOG7t+G7gMSo4bur4bu34oCcbeG7ok3hu7fhu5Dhu7Dhu57hu5Lhu7dL4bu2TeG7t+G7qsav4bq24buY4bu34buqVE3hu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhu6rGr0fhu7fDmeG7t+G7qsavWVXhu5JL4bu3xq/huqrhu5JL4bu34buSS0zhu4rhu7fhu6pM4buw4bq44buq4bu34bq+w4nhu5Lhu7fhu6jhu7Thu7fhur5M4bqo4buq4bu34bq+TE3hu7Dhu7fDlTrhu7fDlFnhu6Thu5JL4bup4bu34bq+w4nhu5Lhu7fhu6jhu7Thu7fhu4bhurbhu5Dhu7fhu5BJ4bu3w5RU4buS4bur4bu3ZcON4buw4bu34bq+TMOS4bu34buAw4Ik4bu34buq4bueTeG7t+G7kkvhurQk4bu34buGw4kk4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7qkxP4bu34buSTcOM4buQ4bu34buG4bq24buQ4bu34buQSeG7t+G7qEjhu7fhu4DDieG7kuG7t+G7gMOJ4buS4bu3S03huqThu5Dhu6nhu7fhu6pM4bq2JOG7t0DhurThu5jhu7fhu4bhu5Thu7fhur5Y4buSS+G7t8OK4bua4bu3w5Thu6Thu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G7pkzhu6zhu6rhu7dLTcSQJOG7t+G7qkzhuqzhu5JL4bu3TOG7mOG6tuKAneG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc34buY4bq04buS4bu3Nljhu5JL4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu4bhurbhu5JL4bu3w5ThurThu7dLTeG6pOG7kkvhu7dATUnhu5Lhu7djTOG7mOG6tuG7tyLhu5Dhu7fhu5JMw4Lhur7hu6nhu7dtxq9Zw5nhu5JL4bu3xKlM4buW4buSS+G7t0zhurThu5JM4bu34bq+TE7hu5JM4bu34oCT4bu34buqUeG7kkvhu7dMw5rhu6bhu7dtxq9ZVeG7kkvhu7c3w4JN4bu3TMag4bq+4bu34buX4bqs4buS4bu3TOG7lOG6tuG7qeG7t21M4buI4bu34buqTOG6tuG7mOG7t0DhurThu7c24buw4bu3w5TDk+G6vkzhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu6vhu7c74buSTOG7t+G7huG7oOG7kkvhu7fhu6pMVU3hu7fhur5Y4buSS+G7t8OU4bq04bu3NUxN4bu3TFBN4bu34buqxq9Zw5nhu5JL4bu3NUxN4bu3TFBN4bu3ZUzDguG6vuG7t+G7qOG7jOG7t+G7l03hu4rhu6rhu7dl4bq24buQ4bu34buqw4JN4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bup4bu3xKlM4buU4bu34buqxq9Zw5nhu5JL4bu3NOG6tuG7kuG7tyLhu5Dhu7fhu5JMw4Lhur7hu7fhurVQTeG7t+G7l+G6rOG7kuG7t0zGoOG6vuG7t+G7kktM4buK4bu34buqTOG7sOG6uOG7quG7t+G7qsOS4buSTOG7q+G7t+G7m+G7guG7kOG7tz3hu5jhu5JL4bu34buGSeG7kOG7t+G7kkzDguG6vuG7qeG7t+G7quG7ok3hu7fhur7hu5Thu7dM4buaTcWp4bu3O+G7kkzhu7fhu4bhuqbhu7fhu5Dhuqbhu5Lhu7fhu5JL4buwJOG7iuG7kuG7t+G6vkxZ4bq24bun4bu3xJFQ4buq4bu34buGSeG7kOG7t+G7kkzDguG6vuG7t+G6vuG7lOG7t+G7qOG7tOG7t+G7qkzhurbhu5Dhu7dLTeG6tuG7t+G6vlfhurbhu7fDgeG7t+G6vuG6uOG7sOG7t+G6vuG7mOG7kuG7t+G7qsav4bq2TeG7qeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7huG7lOG7t+G6vuG7lOG7t8SpTeG6tuG7kk3hu6jhu6rhu7c34buY4bq04buS4bu3ZEnhu7fEqUzhurbhu5Lhu7c74buSTOG7qeG7t0xN4buK4buS4bu3w5ThurThu7fhurNN4bqk4buSS+G7t0BNSeG7kuG7t8SpTeG6tuG7kuG7mOG7t23Gr1lV4buSS+G7tzfDgk3hu7dMxqDhur7hu7dsWeG7t+G7pkzDguG7kOG7t2VLTOG7iuG7t+G7qkzhu7Dhurjhu6rhu7dtxq/hu7Dhu5JL4bu3WVPhu5JL4bur4bu3ZUvhu5jhurRN4bu3xq/hurbhu7fhur7hu5bhu5Lhu7fhur7hu5Thu7fhur7huqThu7fhu5JM4bu44buSS+G7t0zGoOG6vuG7t+G7qsav4buW4bu34bq+WOG7t0DhurThu7dMxqDhur7hu7fhu6rGr+G7luG7t0xN4buK4buS4bu34buS4bq2JOG7t+G7qsavT+G7kkzhu7fhu4BNxKjhu5Lhu7fhu5JMTcOM4buw4bu34bq+4bq24bu3w5VM4bus4bq+4bur4bu3O+G7kkzhu7fhur5Mw5Lhu7fhur5ZVU3hu6nhu7fhu5Lhu5RNxanhu7fEqUxO4bq24bu34buqxq9ZVOG6vuG7t+G6vuG7luG7kuG7t+G7gOG6tE3hu6nhu7fhu6rhu6JN4bu34bq+TFnhurbhu7fhu6pM4buI4bu34buQ4bqm4buS4bu34buSS+G7sCThu4rhu5Lhu6vhu7c14buW4buS4bu34buSTE3DjOG7sOG7t+G7hk3DjOG7sOG7t+G7quG7ok3hu7dA4bq84buS4bu34bumTOG6pE3hu7fhu6pNw43hu6bhu7fhu6pW4bq+4bu34bumTEXhu5Lhu7fhu4ZF4buw4bur4bu3NMOC4buS4bu34buG4buy4buSS+G7t+G7kktM4buM4bu34bq+4buU4bu34buq4buwUU3hu7fGr+G7oE3hu7fhu6ZMReG7kuG7t+G7hkXhu7Dhu7fDlOG6tOG7kOG7t0tP4bur4bu3a01J4buSS+G7t8OU4bq04buQ4bu34buSS0zhu4rhu7fhu6pM4buw4bq44buq4bup4bu34bq+4buU4bu34bumTEXhu5Lhu7fhu4ZF4buw4bu34buQVE3hu7fhu6rDguG7mOG7t+G7kknhu5Lhu7fhu5JS4bu3w5Thu7Thur7hu6nhu7fhu4bhu4jhu7fhu6rhu7Lhu7fhu4bhu5Thu7fhu5Dhurbhu5JL4bu3w5TDgk3hu7dMT+G7kkzhu7fhuqThu5JM4bu34buq4bue4buq4bu34buGRuG7puG7t+G6vkzhu5jhu7fhur7hu5jhu5Lhu7fhur7hurJN4bu34buq4buiTeG7t0DhurThu7fhu4bhu6Dhu5JL4bu34buSS0xN4buK4bum4bu34buSTE/hu5Lhu7dA4bq04buY4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1dzdJ4buQ4bu34buSTMOC4bq+4bu3N+G7mOG6tOG7kuG7tzZY4buSS8Wp4bu34bqg4bu54bu34buS4bqs4buQ4bu34bq+TELhu5JL4bu34buGWVXhu5JL4bu3xJDhu5Dhu7fhu5JMw4Lhur7hu7fhu4BNxKjhu5Lhu7fGr+G6tuG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t8OVTOG7mOG6pOG7kkvhu7fhurDhu7nhu7fhu6ZM4bus4buq4bup4bu34buSTFnhu5JL4bu34bq24buSTOG7t+G7huG6puG7t0zhu7Ak4bu34buGUOG7kkvhu7fhu6pUTeG7t0HhuqLhu7nhu7fhu5JLWVVN4bu34buqTOG6tuG7kOG7t0tN4bq24bur4bu3Y0zhu6Lhu5JL4bu34buSTE3DjOG7sOG7t+G7kktZVU3hu7fDik3DjeG7quG7t8av4bqq4buSS+G7qeG7t+G7huG7iOG7t+G6vuG7lOG7t+G7kFDhu6rhu7fDiuG6tE3hu7dM4bqy4buq4bu34buqxq9P4buSTOG7t+G7gE3EqOG7kuG7t+G7qsavWVThur7hu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34bq+TOG7rOG7kkvhu7fhu6pMT+G7t+G7kkvhu5jhurRN4bu34buo4bqy4buSS+G7t+G7quG6suG6vuG7t+G6vuG6tuG7t8OVTOG7rOG6vuG7qeG7t+G6vuG7luG7kuG7t8OU4bq04bu3TOG7luG6tuG7t8SQ4buQ4bu34bumTOG7nk3hu7fDlUxO4bup4bu34bq+TMag4buS4bu34bq+4bq24bu34buo4buM4bu3TOG6suG7quG7qeG7t+G7qk/hu5Dhu7fhu6ZM4buW4buSS+G7t+G7qkzhu7Dhu6nhu7fDlOG6tOG7kOG7t8OK4bq24buS4bu34buSTMOC4bq+4bup4bu34buq4bq44bum4bu34buqxq9J4buS4bu34buoxJDhu5Lhu7fDlUxF4buw4bur4bur4bur4bu3Y0zhurLhu5Lhu7dLTeG6pOG7t+G7qkxZw5nhu5JL4bu34buqTMOd4bq+4bu34bq+4bq24bu3w5VM4bus4bq+4bu34buq4buy4bu3w4Dhu6nhuqLhu7fhu6ZM4bus4buq4bu34buGw43hu5Lhu7fhuqLhu7fhu6ZM4bus4buq4bu34buSTFnhu5JL4bu34buqReG7quG7t+G6vuG6pOG7t+G6vuG6suG6vuG7t8OKUOG7t+G7pkzhurjhu5Lhu7fhu6pMT+G7t+G7pkzhuqRN4bu3w5Thu7Ak4buK4buS4bu34buq4bq44bum4bu3xq9F4buq4bu34buSTE3DjOG7sOG7t+G7qkxVTeG7t0tN4bq24buS4bur4bur4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+G6oOG7ueG7t+G7kuG6rOG7kOG7t8OU4bq04bu3w5VM4buE4bum4bu3w5TDgk3hu7fhu5BQ4buq4bu34bq+TELhu5JL4bu34buGWVXhu5JL4bu3QE1J4buS4bu34bq+TMOd4bq+4bu3ZUzhurThu7fhu5JZVOG6vuG7qeG7t+G6vuG7luG7kuG7t+G6vkxC4buSS+G7t+G7hllV4buSS+G7t+G7hlVN4bu34buqTcON4bum4bu34buqTOG7guG7mOG7t0BUTeG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buqTOG6rOG7kkvhu7dM4buY4bq24bu34bq+TOG6qOG6vuG7t+G6vkzhuqjhu5Lhu7fhu6hI4bu34buG4buC4buQ4bu3w5TDgk3hu7fhur5M4buY4bu34buSTMOC4bq+4bu34buo4buM4bu3N+G7mOG6tOG7kuG7tzZY4buSS+G7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu6rhu7Thu7fhu4Dhu5jhu6nhu7fhu6rhu7Thu7fhu6rDgk3hu7fhu4bhu4jhu7fhur7hurLhur7hu7fhur7hurbhu7fDlUzhu6zhur7hu7fhur5X4bq24bu34bq24buSTOG7t+G7qkxJ4buQ4bu34buqTOG6rOG7kkvhu7dM4buY4bq24bup4bu34buqTEnhu5Dhu7fDiuG6tiThu7fDilHhu5JL4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7teG7quG7gj3hu6ot4bq2w5RNS+G7ksWp4bu3xq9NS0zhu6rGsOG7tXd24buo4buqxq/hu5jhu5JLdzThurRN4bu3QOG6tOG7t+G6pOG7kkzFqeG7t2PDosOjbuG7t+G6tW7hu53Do2V2L+G7qOG7qsav4buY4buSS3d2L+G7pnc=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]