(vhds.baothanhhoa.vn) - Để phát huy lợi thế của diện tích rừng trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, những năm gần đây nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình nuôi ong dưới tán rừng.
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63hu69UVcOdTcOJ4bud4butVcOJWVUtw4FNw41IT3Lhu69Lw5pUVcONR8Odc+G7rcWp4bunVFVTw5NPSMWp4bqnSeG6pE/hu69T4buUT0jhu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvT8Oa4buQw43hu6/Dk09I4buvxJDhu6jhu5zDjeG7r1XDgE/hu69T4buwT0jhu6cvVFVTw5NPSMWp4bunL0l3xanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUeG6ocOJw4HEkOG7rcWpIOG7hOG7r1FJw4BV4buvScOaw53hu69N4buew43hu69VSeG7gOG7r0TFqMOB4buvxJDDjeG7gk/hu69Vw4xESeG7r1Phu7BPSOG7r1VTw5NPSOG7r1FJw4BV4buvVVPDjeG7hE/hu69Mw41PSeG7r1Xhu4Dhu69N4bqkTuG7r09IScON4buCUXThu69PSVZPSOG7r0/huq5O4buvSOG6rE/hu69F4bqkw53hu69PScON4buGw5rhu69F4buIw4Hhu69RSeG7qOG7mk9I4buvVVPhur5P4buvReG7iMOB4buvQ+G6oE/hu69VxKhPSeG7r0XEguG7r1VTw43hu4RP4buvTEnDgcON4buvVUnhu6xE4buvScON4buCT+G7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69Pw5rhu5DDjeG7r8OTT0jhu6/EkOG7qOG7nMON4buvVcOAT+G7r1Phu7BPSHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buvw73hu7lBUVlz4but4buvVFNE4bud4butLy9ExJBPdUPDgcOTVUnDgU9JScOTw4F1V08vxJDDiVRMVcOTUS9Pw4lYVC94d3h5L3fhu7Phu7nEkHd34buzeHd34bu1VeG7tcO9dnl5TXZ1S1FIcVPhu515d3nhu63hu6/DgU1V4bud4but4bqnSeG6pE/hu69T4buUT0jhu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvT8Oa4buQw43hu6/Dk09I4buvxJDhu6jhu5zDjeG7r1XDgE/hu69T4buwT0jhu63hu69Yw43EkFVJ4bud4but4bu5dnbhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7rcO94bu5QeG7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqeG6rU9I4buvReG7qOG7nkThu69PSOG7qOG7osON4buvxJDhuqRP4buvT8Oa4buQw43hu6/EkOG7qOG7nMON4buvVcOAT+G7r1Phu7BPSOG7r0zDicOTdOG7r0jDjcOZUeG7r09Jw43hu4bDmuG7r0nhu5Thu6/EkOG6pE/hu69VU+G7mE9I4buvU+G7sE9I4buvT+G6pE9I4buvRMOBw5Phu69VScOa4buvT0nhuqhRdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dnZRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/hu7N5eVFZc+G7reG7r1RTROG7neG7rS8vRMSQT3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL8SQw4lUTFXDk1EvT8OJWFQveHd4eS934buz4bu5xJB3d+G7s3h5eXhV4bu34bu5d3bDvU12dUtRSHFT4bud4bu1d3nhu63hu6/DgU1V4bud4but4bqnSeG6pE/hu69T4buUT0jhu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvT8Oa4buQw43hu6/Dk09I4buvxJDhu6jhu5zDjeG7r1XDgE/hu69T4buwT0jhu63hu69Yw43EkFVJ4bud4but4bu5dnbhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7reG7s3l54but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RXcOBUVXDjcOTT+G7rcWp4bql4buQ4buvSeG7ik9J4buvT8Oa4buQw43hu6/Dk09I4buvxJDhu6jhu5zDjeG7r1XDgE/hu69T4buwT0jhu69Ew5Lhu69Sw5rDneG7r07hu5Dhu69Fw4Hhu6/EkOG6ok9IdeG7r13DkuG7r0nhu5Thu69EScSo4buvT8Oa4buQw43hu69X4bqgw43hu69ESeG7pkThu69F4bqgT3Thu69Uw5NPSOG7r0TGr09I4buvRMOS4buvSeG7lOG7r0/DmuG7kMON4buvTeG6oE7hu69V4bucw43hu69J4bqgT0jhu69PSEnhu4pP4buvReG6oE914bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bunw41OSOG7r0RNw4FUVOG7neG7rcONXcOJT1XDiVPhu63hu69UVcOdTcOJ4bud4butWMONxJBVSXLhu6/hu7l2dlFZc+G7r0nDicONSElVcuG7r+G7s3l5UVlz4but4buvVFNE4bud4butLy9ExJBPdUPDgcOTVUnDgU9JScOTw4F1V08vxJDDiVRMVcOTUS9Pw4lYVC94d3h5L3fhu7Phu7nEkHd34buzeMO94buz4bu5VeG7uXnhu7PDvXZNdnVLUUhxU+G7nXnhu7nDveG7reG7r8OBTVXhu53hu63huqdJ4bqkT+G7r1Phu5RPSOG7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69Pw5rhu5DDjeG7r8OTT0jhu6/EkOG7qOG7nMON4buvVcOAT+G7r1Phu7BPSOG7reG7r1jDjcSQVUnhu53hu63hu7l2duG7reG7r0nDicONSElV4bud4but4buzeXnhu63hu68vxanhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxanDreG6osON4buvWcSC4buvIOG7iE9J4buv4bqhw4PDjXThu69VSeG7iOG7r1nEguG7r+G6p0hJw43hu69p4buaT3Thu6/Dk09I4buvROG7jE/hu69F4buo4bueROG7r0TDgEThu69J4buU4buvxJDhuqRP4buvReG7qMOB4buvTeG6vk/hu69MScOa4buvV+G7rEThu69Pw5nDjeG7ryNO4buvXcOARHThu69P4buaw43hu69Ew5Lhu69MSeG7kE9I4buvTEnDjOG7r1VTw5NPSOG7r03huqBPSXThu69Ow4BV4buvTuG6vOG7r0Xhu4Thu69Pw5rhu5DDjXThu69PSeG6tk7hu69V4bquT0jhu69P4bquT0jhu69Uw5rhuqZV4buvV+G6oOG7r0RJ4bqmVeG7r03hu6jhu55PSOG7r07huqhVdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dnZRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/DveG7t0FRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL0TEkE91Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3h3eHkvd+G7s+G7ucSQd3fhu7N5eHlBVeG7teG7t3nhu7Phu7dNdnVLUUhxU+G7neG7t+G7t3nhu63hu6/DgU1V4bud4but4bqnSeG6pE/hu69T4buUT0jhu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvT8Oa4buQw43hu6/Dk09I4buvxJDhu6jhu5zDjeG7r1XDgE/hu69T4buwT0jhu63hu69Yw43EkFVJ4bud4but4bu5dnbhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7rcO94bu3QeG7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqeG6p0nDjeG7hsOa4buvSeG7lOG7r8SQ4bqkT+G7r0Thu4xP4buvVeG6qE/hu6/EkOG7pk9I4buvV+G7qOG7ok/hu69E4bqkw53hu6/huq5P4buvUsOaw4Phu69F4buE4buvT0nhuqRP4buvU+G7lE9I4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0/DmuG7kMON4buvw5NPSHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buv4buzduG7t1FZc+G7reG7r1RTROG7neG7rS8vRMSQT3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL8SQw4lUTFXDk1EvT8OJWFQveHd4eS934buz4bu5xJB3d+G7s3nDvXl3VeG7s+G7teG7t+G7t03hu7UtWcOaLeG7tXZ1S1FI4but4buvw4FNVeG7neG7reG6p0nhuqRP4buvU+G7lE9I4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0/DmuG7kMON4buvw5NPSOG7r8SQ4buo4bucw43hu69Vw4BP4buvU+G7sE9I4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7uXZ24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63hu7N24bu34but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RXcOBUVXDjcOTT+G7rcWp4bql4bqoVeG7r8OTT0jhu69Pw5rhu5DDjeG7r8SQ4buo4bucw43hu69Vw4BP4buvU+G7sE9I4buvSeG6rMOa4buvSeG7gFXhu69F4buo4bueROG7r0/DmuG7kMON4buvVUnDicOT4buvSeG7ik9J4buvVUnhu6pE4buvVeG7rOG7r09Jw43hur5PdOG7r0xJ4buQT0jhu69D4buW4buvVMOaT0jhu69VSeG6vk7hu69D4bqmVeG7r0zhu7Thu69F4buY4buv4bquT+G7r0/huqDDk3Thu69P4bq+T+G7r0RJ4bqmVeG7r03hu6jhu55PSOG7r07huqhV4buvReG7qOG7nkThu69Fw4BPSeG7r0jDjcOA4buvSeG7mk/hu69J4bq0T+G7r1TDk+G7r1fhu5zDjeG7r09JVk9I4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0/DmuG7kMON4buvw5NPSOG7r1VJ4buQT0jhu69VSeG7qOG7ok9IdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dnZRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/hu7N5eVFZc+G7reG7r1RTROG7neG7rS8vRMSQT3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL8SQw4lUTFXDk1EvT8OJWFQveHd4eS934buz4bu5xJB3d+G7s3nhu7d44bu3VeG7uUHhu7Phu7fDvU12dUtRSHFT4budd3d44but4buvw4FNVeG7neG7reG6p0nhuqRP4buvU+G7lE9I4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0/DmuG7kMON4buvw5NPSOG7r8SQ4buo4bucw43hu69Vw4BP4buvU+G7sE9I4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7uXZ24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63hu7N5eeG7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqeG6peG7pMOB4buvTuG6qFXhu69D4bqwVeG7r0XhuqzDmuG7r1Xhu7Dhu69VScOAT0jhu6944buvReG7gE/hu69VScOAT0jhu6/hu7d04buvVUnhu6LDjeG7r0XDjeG7hE7hu69T4buU4buvTuG6qFXhu69PSeG6plXhu69N4bqg4buvVUnDgE9I4buvw73hu69X4bqg4buvVUnDgE9I4buv4buzdOG7r09I4buo4buiw43hu69Pw5rhu5DDjeG7r0TDkuG7r1VJ4buE4buvUsOaw4HDneG7r07huqhV4buvVeG7sOG7r3jhu69F4buAT+G7r3nhu69N4bqsT+G7r1VTw5NPSOG7r1VJw4BPSHXhu69dSeG6plXhu69N4buo4bueT0jhu69O4bqoVeG7r1VJ4buiw43hu69Fw43hu4RO4buvT+G6oMOd4buvRMavT0jhu69F4buo4bueROG7r0XDgE9J4buvSMONw4Dhu69N4bqg4buvVeG7klXhu69X4bqg4buvTuG6oMOa4buvVOG6sEThu69F4bq6UeG7r09J4bqmVeG7r1VTw5NPSOG7r0/huq5OdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dnZRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/hu7N5eVFZc+G7reG7r1RTROG7neG7rS8vRMSQT3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL8SQw4lUTFXDk1EvT8OJWFQveHd4eS934buz4bu5xJB3d+G7s3nhu7l5QVXhu7l34buz4bu5QU12dUtRSHFT4budeeG7s0Hhu63hu6/DgU1V4bud4but4bqnSeG6pE/hu69T4buUT0jhu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvT8Oa4buQw43hu6/Dk09I4buvxJDhu6jhu5zDjeG7r1XDgE/hu69T4buwT0jhu63hu69Yw43EkFVJ4bud4but4bu5dnbhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7reG7s3l54but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RXcOBUVXDjcOTT+G7rcWpw61Tw5pPSOG7r0Phu4pPSeG7r07GoMON4buvT+G6rk7hu6934buvReG6oE/hu6/Dk09I4buvREnDk+G7r1VJw5rhu69V4buw4buvd3bhu69F4buAT+G7r3d44buvTcOMVeG7r07huqhVdOG7r09Iw5PhuqDDjeG7r1PDgeG7r0nhu5Thu6/EkOG6pE/hu69E4buMT+G7r0TDkuG7r1VJw5rhu69PSeG6qFHhu69V4buw4buvRMOAROG7r03Dk+G6osON4buvVMODT+G7r1FJ4bqqTuG7r09J4buocuG7r2nDgFHhu6/Dk09IdOG7r1RWw4Hhu6/Dk09I4buvREnDmcOBdeG7r1vhu4pPSeG7r1LDmuG6pE/hu6934buvReG6oE/hu6/Dk09I4buvVUnDmuG7r03EgsON4buvVeG7sOG7r3d04buz4buvReG7gE/hu693dOG7t+G7r1VTw43hu4LDmuG7r0Xhu5hPSC9P4bquTnXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVEjw5pVScOTU+G7rcWp4bqh4buo4buaT0jhu6/DrUnhu5pO4bunL1HFqQ==

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]