(vhds.baothanhhoa.vn) - Lại Thế Khanh người làng Quang Lãng, huyện Tống Sơn, nay là làng Đông Thôn, xã Hà Dương, huyện Hà Trung. Họ Lại ở đây đã nhiều đời làm quan phò tá nhà Lê. Vốn dòng dõi công hầu khanh tướng, vừa là bậc tôi trung, Lại Thế Khanh có tâm nguyện phò Lê, diệt Mạc. Tôi luyện qua thử thách, ông và các bậc hào kiệt họ Lại được nhà Lê tin dùng. Với tư chất thông minh, trí dũng danh tướng họ Lại đã lập nhiều chiến công lừng lẫy, được vua Lê ân sủng. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/4buT4bqxdeG7ky1b4buHZWThu4VZOuG6v+G7meG7keG7k2Vjw7rDnT894buExJE44buFOnPDoeG7kzrhu4fhurvDo8SROuG7kXE64buGIGU64buSxJHhuqc64buAxJFb4buFxJE64buSw7Rl4bqt4buZOuG7huG6pTrhu5LDtOG7meG7hWQ6xJHhu6Phu4VkIy/EkSw9I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPxJDhurFbxIM/PeG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSROuG7hWThu6NvZTrhu4ci4buFZDrDleG7mVvhu4VkOuG7hjHhu4Vk4buyOsSR4buZw7rhuqnhu4U64buS4buJ4buFZDrhu5Bt4buF4buyOuG7hVvDujrhu4ciOuG7hyLhu4VkOuG6ruG7i+G7hWQ64buSxJHhu4vhu4Xhu7I6dTE6xJAiOsSC4bujbeG7hWThu7I6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrEkCI64buSw7Thu5nhu4Vk4bu0OsSQaTrhu4YgZTrDsjrhuq84w7o64bqvMTrhu4XEkWXhuq3hu5k64bqvb2U64buHIuG7gzrDteG7mVvhu4U64buPxJFoOuG7k1064buFxJEiOuG7huG6peG7tDpT4buJ4buFOsSDaOG7hWQ6xIPDrGU6w6Phu4vhu4VkOsSRYeG7mTrhu4HEkVvhu4XEkTrhu5Phu6Nu4buFZOG7sjpz4buhWzrhu4ciOuG6o8Ohw6M64buT4buLZTrhu5PDtOG7meG7hWThu7I64buGIGU64buSxJHhuqc64buAxJFb4buFxJE6w6NnOuG7kzjhu4M64buFZOG7mcO64bqp4buFOuG7j8SRaDrhu4bhuqXhu7I6xINl4bqp4buTOuG7giDDo+G7tDrhu5Lhu4tlOuG7h+G7mcO64bqp4buFOsO14buZWzrhu5PEkXE64buTxJFdw6PEkeG7sjrhu4vhu4VkOnMiOsOjXcOjOuG6o8Ohw6M6xJEiZjrhu4Fl4bqp4buTOsSRaTrhu4YgZTrhuq/hu6PDs8OjOuG7hcSRIjrhu4bhuqU64buTZeG7hTrEg+G7l+G7hWThu7Q6U25lOuG7k+G7ozrDo8SROeG7kzrhu5PEkeG7i+G7hWQ64buDZeG7hcSR4buyOuG7k8O0w6k6xIPhu53hu4VkOsSDW+G7hcSROuG7k+G7o27hu4VkOsSRaTrhu4YgZTrhuq8xOuG7h8Oh4buPOuG7hcSRZeG6reG7mTrDo8SRZeG6p+G7hTrDo+G7i+G7hWQ64buH4buh4buFZDrhu4fhuqHDuuG7sjrhuq/hu6PDs8OjOnPhu5lbOuG7huG6pTo44buFOuG7keG7m+G7hWThu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD9lw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtD864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTo8KTvhu491w506xJHhurFlZMSR4buTWTp9fT7hu491w50/OuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do8SD4buF4bu04bqjW2bhu5PEkVvhu4XEkcSRZlvhu7Rz4buFL8SD4bqx4buR4buB4buTZuG7jy/hu4XhurF04buRLy4uOyEvLH0+xIMuOz4pKTt94buTPC4uIX3hu4c74bu04bq/4buPZFjDtOG7sDw8Oz86W+G7h+G7k+G7sD/hu4TEkTjhu4U6c8Oh4buTOuG7h+G6u8OjxJE64buRcTrhu4YgZTrhu5LEkeG6pzrhu4DEkVvhu4XEkTrhu5LDtGXhuq3hu5k64buG4bqlOuG7ksO04buZ4buFZDrEkeG7o+G7hWQ/OnRlxIPhu5PEkeG7sD88KTs/OsSR4bqxZWTEkeG7k+G7sD99fT4/Oi89Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/OuG7keG7k8O64buH4bqx4buwP+G7k+G6sXXhu5MtW+G7h2Vk4buFWTrhur/hu5nhu5Hhu5NlY8O6w50/PSPhu5Hhu5PDtGbhu4VkPcODZzrhu4Nq4buTOsSDaOG7hWQ6xJFpOuG7hcSR4bujOuG7k8SR4bqn4oCmIy/hu5Hhu5PDtGbhu4VkPSMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD/hu5PhurF14buTLVvhu4dlZOG7hVk64bq/4buZ4buR4buTZWPDusOdPz3hu4bhurvDo8SROuG7kXE6w6Ndw6M64buTw7Rl4bqt4buZOuG6ryBlOuG7j8SRZuG7hWQ64buBZeG6p+G7hTpTZeG6qeG7kzrhu4Rb4buDOnMiOuG7k8SRb2U64bqvIGU64buFZCLDujrhu4Vbw7rhu7I6w6Ndw6M64buRcTpkZVs64bqvMTrDo2c6w6Phu4vhu4VkOsO0OeG7kzrhu4du4buFOuG7k8O0ZuG7hWQ6c2XhuqnDozrhu4VkxJFl4bql4buFOsOj4buf4buZ4buyOmTEkWU6w6PEkeG6t+G7j+G7sjrhuqNl4bql4buFOuG7kWYg4buF4buyOnXhu5k54buTOuG6ozDhu4Xhu7I64buPxJFd4buTOsSRIuG7hcSR4buyOuG7k8O04buZw7rhuq3hu4U64bqjXeG7sjrhu4fhu6Phu5k64buTw7Ry4bu04bu04bu0OuG6r+G6qzrhu4cgZTrDo8SRZjrDteG7mV064buBxJHhu5/hu7I6xJFl4bqp4buFOuG7kyBlOnMiOuG7k+G7o23hu4VkOuG7h1tlOuG7hcSRcuG7hWQ64bqjajrDteG7meG7icOjOuG7kXHhu7I6w6PEkcOp4buFxJE64buRcTrhuq/EqTrhu5Fq4buyOnPhu4s6ZGVd4bu0OuG7kuG7o23hu4VkOuG7k3A64buFxJHhu6M64buTxJHhuqfhu7I64buDbGU64buDauG7kzrEg2jhu4VkOsSRaTrDsjrhu4NpZTrhu4Nl4bqt4buFOuG6rznhu5M64buF4bujbsOjOsOj4bud4buFZDrhu5PDtOG7mcO64bqt4buFOuG6r2U64buTxJHhu4vhu4VkOuG6r2Xhuqnhu486xJHhu6Nu4buFZDrDo2bhu4U64buFZOG7o29lOnPhuq06c25lOuG7hWThu5nEqeG7hTrDo2pl4buyOuG7k2s64buT4buL4buFZOG7tOG7tOG7tDrDo+G7neG7hWQ6xIMiw7o6w6Phu4vhu4VkOuG7hWTEkWXhuqXhu4U6w6Phu5/hu5k64bqjZeG6peG7hTrDo8SR4bq34buPOuG7heG6peG7hTrhu4XEkXLhu4VkOsOj4buZ4buJ4buFOuG7kV3Do8SR4buyOuG6ozDhu4U6ZGVbOuG7j8SRMDrEg2jhu4VkOsSRaTrhuq/huqs64buHIGU6w6PEkWY64buD4buZ4buL4buFOuG6r29lOuG7kVvhu5nhu7I6xIPhu5c64bqvZTrhuq844buZ4buyOuG7hyLhu4M6ZOG6uTrDo+G7neG7hWQ64bqv4bqt4buZOsSR4bujbuG7hWQ6c+G6rTrhu4Vk4buZxKnhu4U6w6NqZeG7sjrEg2jhu4VkOsSRaeG7sjrhu4VtZTrigJzDo8SR4buL4buFOsO0W+G7meG7sjrDozPhu5M6w7Thu4nhu4XigJ3hu7I6w6NnOuG7k2s64buTZeG6peG7heG7sjrhu4vhu4VkOuG6oyI6w6PEkVs64buD4bqzOuG7k8O04buZw7rhuq3hu4U64bqvb2U6ZDPhu4U64bqjZ+G7sjrhu4Phu6Phu5k64buRZeG7hcSR4bu04bu04bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PcOD4buZ4buJ4buFOkRlWzrhu4/EkTA6deG7o1s64buFxJE54buTOsOj4bubWzrEkWk64buGIGU64bu44bqjNOG7hWQ6w6PEkXI6xJBd4buFQDrhu5PEkW9lOnPhu5lbOuG7huG6pTrDgzDhu4XEkTrEkeG7o+G7hWQ64buFMuG7gzrhu5PEkeG7nzrhu4XEkTnhu5M64bu4LD4oO0A6w7I64buHIuG7hWQ6w5Xhu5lb4buFZDrhu4Yx4buFZOG7sjrEkeG7mcO64bqp4buFOuG7kuG7ieG7hWQ64buQbeG7hTrDo2jhu4U64buH4buj4buZOmRlcjrhuq/huqfhu4U64buFZCLDujrhu4Vbw7o64bqvMTpkxJFlOsOjxJHhurfhu4864buT4buhOuG6r29lOuG6r+G7n8OjOuG7k8O0ZeG6qeG7mTrhu5NrOuG7hyI6w7Xhu5lb4buFOsSR4buZw7rhuqnhu4U64buTxJHhu6FbOuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7kuG7o23hu4VkOuG7hyI6xJHDoeG7mTrEg+G7meG6qTrDo+G7m1s6c2Vi4buFOuG7k2s64buGIGU64buSZeG6peG7hTrhuq/huqfhu4U6c+G7l+G7hWQ64bqvOeG7kzrDleG7mVvhu4VkOuG7hjHhu4VkOuG7kWXhu4XEkTrDo2064buHw6Hhu4864buFZMSRZeG6qeG7jzrhu5Phu6E64buTxJHhuqc64buBxak6VVM64bu44buTxJFvZTrhu5LEkeG7mcOh4buFOuG7ksSRZeG6peG7hTotOuG7huG6pTrhu4bDs2VAOsO0xKllOuG7kWXhu4XEkTrDtFs6w6Ndw6M6w6PEkWU64buPxJFdZTrDsjrhuq84w7rhu7Q6VeG7mTnhu5M64buPxJFd4buTOuG7k+G7oTrDuTrhu4VkxJHDqls64bqvZ+G7sjrDo8SRZTrEkWk64buGIGU6w7I64buHIuG7hWQ64bqu4buL4buFZDrhu5LEkeG7i+G7heG7sjp1MTrEkCI6xILhu6Nt4buFZOG7sjrEkeG7mcO64bqp4buFOsSQIjrhu5LDtOG7meG7hWThu7I64buT4bq94buFxJE64buSxJFb4buFxJE6xJBnWzrhuq8xOuG7h8Oh4buPOuKAnOG7kuG7oTrhuq/hu6Nv4buFZDrEkWk64buGIGXigJ064bu4ZOG7icOjQDotOuG6oiLhu4U64buTxJFvOuG7k8SRZeG6peG7hWQ6w6Phu5tbOsSDaOG7hWQ6xJFpOuG6r+G6qzrhu5Phu4vhu4U64buTxJFvOuG7ksSR4bubw7o64buTazrhu4YgZTrhu5Jl4bql4buFOsOj4buX4buFZDpzbmU6w6Ndw6M64bqvb2U6xJFpOuG7hiBlOuG7k8O0ZuG7hWQ6w6MwOuG7heG7o27Do+G7tDrEkCLhu4VkOuG7hTLhu4Phu7I6xJHDoeG7mTrEg+G7meG6qTrDo13DozrDo8SRZTrEkWk64buGIGU64buTw7Rm4buFZDrhu4Xhu6Nuw6M6xJEi4buFxJE6xJHhu6Nt4buFZDrhu5Phurnhu4M6c+G6rTrhu4Vk4buZxKnhu4U6w6NqZTrEgzjhu4VkOuG6r2HDujrDozDhu4M6deG7lcOjOuG7hW1lOuKAnMOjw6xlOuG7k8SRZeG6peG7hWTigJ064buTw7Rm4buFZDrhu4diOmRlbDrhu5NrOuG7k+G7o8Oy4buFZDrhu4XEkW7hu7I6c2Xhu4XEkTrEg1vhu4XEkTpkZV064buTw7Thurs6w6Phu5tbOsOjXcOjOuG6o8Ohw6M6w6Phu4vhu4VkOuG7k8SRYeG7hTpzbmU64buFxJFy4buFZDrhuq9n4buFZDpkZ+G7jzrDtDnhu5M6w7Xhu5lb4buFOuG7k8O0aeG7hWQ64buTw7Rm4buFZDrhu5FwOuG7hWTEkWXhuqnhu4864buTw7Thu5nhu4VkOsSR4buj4buFZDrhu4XEkSI6xJHDoeG7mTrhu4bhuqXhu7I64buG4bqlOi064buEZOG7mcO6YuG7hTpzIjpz4bqtOuG7kVvhu5k64buFIsO64bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PSPhu5Hhu5PDtGbhu4VkPeG7hMSROOG7hTpzw6Hhu5M64buH4bq7w6PEkTrhu5FxOuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSROuG7k8O0ZeG6reG7mTrhu4bhuqU64buSw7Thu5nhu4VkOsSR4buj4buFZCMv4buR4buTw7Rm4buFZD0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buGIGU64buSxJHhuqc64buAxJFb4buFxJE64buFZOG7o29lOuG7hyLhu4VkOsOV4buZW+G7hWQ64buGMeG7hWThu7I6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhu5Lhu4nhu4VkOuG7kG3hu4Xhu7I64buFW8O6OuG7hyI64buHIuG7hWQ64bqu4buL4buFZDrhu5LEkeG7i+G7heG7sjp1MTrEkCI6xILhu6Nt4buFZOG7sjrEkeG7mcO64bqp4buFOsSQIjrhu5LDtOG7meG7hWThu7I64buT4bq94buFxJE64buSxJFb4buFxJE6xJBnW+G7tDrEkGk64buGIGU6w7I64bqvOMO6OuG6rzE64buFxJFl4bqt4buZOuG6r29lOuG7hyLhu4M6w7Xhu5lb4buFOuG7j8SRaDrhu5NdOuG7hcSRIjrhu4bhuqXhu7Q6U+G7ieG7hTrEg2jhu4VkOsSDw6xlOsOj4buL4buFZDrEkWHhu5k64buBxJFb4buFxJE64buT4bujbuG7hWThu7I6c+G7oVs64buHIjrhuqPDocOjOuG7k+G7i2U64buTw7Thu5nhu4Vk4buyOuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSROsOjZzrhu5M44buDOuG7hWThu5nDuuG6qeG7hTrhu4/EkWg64buG4bql4buyOsSDZeG6qeG7kzrhu4Igw6Phu7Q64buS4buLZTrhu4fhu5nDuuG6qeG7hTrDteG7mVs64buTxJFxOuG7k8SRXcOjxJHhu7I64buL4buFZDpzIjrDo13DozrhuqPDocOjOsSRImY64buBZeG6qeG7kzrEkWk64buGIGU64bqv4bujw7PDozrhu4XEkSI64buG4bqlOuG7k2Xhu4U6xIPhu5fhu4Vk4bu0OlNuZTrhu5Phu6M6w6PEkTnhu5M64buTxJHhu4vhu4VkOuG7g2Xhu4XEkeG7sjrhu5PDtMOpOsSD4bud4buFZDrEg1vhu4XEkTrhu5Phu6Nu4buFZDrEkWk64buGIGU64bqvMTrhu4fDoeG7jzrhu4XEkWXhuq3hu5k6w6PEkWXhuqfhu4U6w6Phu4vhu4VkOuG7h+G7oeG7hWQ64buH4bqhw7rhu7I64bqv4bujw7PDozpz4buZWzrhu4bhuqU6OOG7hTrhu5Hhu5vhu4Vk4bu0OuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSROuG6r+G7o8Ozw6M64buPxJFm4buFZDrhu5Phu6Nuw6M6xJFh4buZ4buyOuG7qeG7hTrDteG7mcOh4buFOsOj4buL4buFZOG7sjrDtMSpZTrhu5LEkWXhuqfhu5k64buPxJFnOnMiOuG7ksSRXWU64buPxJFn4buyOuG7gcSRZTrhu4M54buTOuG6r+G7o8Ozw6M64buPxJFm4buFZDrhu5Phu6Nuw6M64buSxJFdZTrhu5Phuqs64buBxJFl4bql4buDOsO14buZ4buJw6M6w6Phu4vhu4Vk4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7hMSRcuG7hWQ64buD4buJw6M64buRcDrhu4Fl4bqp4buFOuG7h+G6u8OjxJE64buRcTrhu5Nl4bql4buZOuG6o2Xhuqvhu5k64bqvXeG7hWQ6ZMSRZTrhu4XEkW46c+G6rTrhu4vhu4VkWTrhu4Uy4buDOiwpLj7hu7I64buBxJFlOuG7giDDozrhuq4y4buFZDrEguG7meG7hWQ64bqj4bufw6M6c+G7mVs64buG4bqlOuG6r+G6qzpkZSLhu4XEkTrhu4Vk4buLZTrhuqNd4buZ4buyOuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSROuG7k8SR4bqxZjrDo8SRWzrhu4ciOuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG6riDhu5M6cyI64bqjXcOjOsO04buZauG7kzrhu4YgZTrhu5LEkeG6pzpTZeG7hcSROuG7k+G7oTrhu5LEkTLhu4VkOuG7hmbhu4VkOnPhuq064buSxJFb4buFxJE6xJBnWzrDtMSpZTrhu5Fb4buFZDrhu5Bh4buDOuG7hOG7o1s64bu44buF4bujbsOjOuG7hiJmQDpzbmU64buD4buj4buZOuG6r8SpOsOjxJHhu5nhu4VkOuG7keG7n8OjOuG7gcSR4buLZTrhu4/Ekcahw6M6w6NtOuG7hWTEkWXhuqnhu4864buFxJEiOuG7huG6peG7tDrEguG7o25lOsO14buZw7rhuq3hu4U6w6Phu5tbOuG7kmXhuqfhu5M6w6PEkeG6pzrhu5LEkV1lOuG7keG7ozrEkOG7o+G7hWQ6w7Xhu5nhu4nDozrDo+G7i+G7hWQ64buEZOG7mcO6YuG7hTrhu4Bl4buD4buyOuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSROuG6r+G6seG7gzrDteG7mTjhu4U6w6PEkWXhu4XEkTrhu4/EkSDhu5M6w6Ndw6M64buFbWXhu7I6w7Thu6Nuw6M6c+G7mVs64buG4bqlOuG7ksO0W+G7hWQ64buS4buL4buFZDrhu5Phu6E64buQYeG7gzrDg8SROOG7mTpz4bqtOuG7ksSRW+G7hcSROsSQZ1vhu7I64buL4buFZDrhuq/hu6PDs8OjOuG7j8SRZuG7hWQ64buT4bujbsOjOsSRYeG7meG7tDrhu4Qy4buDOuG7ueG7kzrhu5Lhu6c64bu4LCkoIUDhu7Q64buSw7Thurvhu4XEkTrhu4Bl4bqr4buDOuG6r+G7o8Ozw6M64buPxJFm4buFZDrhu4ci4buDOuG7kmXhuqfhu5M6w6PEkeG6pzrhu5PEkV1lOuG7keG7ozrhu4Yg4buFZDrDleG7meG7icOjOsOj4buL4buFZOG7sjrhu4Uz4buDOmRlcjrhu4NpZTpzZeG6qcOjOsO14buZOOG7heG7tDrhu4YgZTrhu5LEkeG6pzrhu4DEkVvhu4XEkTrhu4ciOuG7k8SR4buZasOjOuG7k+G7o27hu4VkOuG7j8SR4bubOuG7k2Xhuqfhu5M6w6PEkeG6p+G7tDrhu4rhu4VkOuG6rzE64bqjWzrhu4dh4buFOuG7k2Xhuqfhu4U6w7Xhu5k44buFOsO0Wzrhu5PDtDnhu4U64buQbeG7hTrhu4Rb4buDOuG7uOG7j8SRw6lbOuG7hVvhu4M64buBZeG7hcSROuG7k8SRIuG7hcSROuG7ksSRMuG7hWQ64buGZuG7hWThu7I64bqvb2U64buG4bqlQDrhu5PEkeG6sWY64buSxJFdZTrhu5Hhu6M64buSw7Thurvhu4XEkTrhu4Bl4bqr4buDOuG6r13hu4XEkTpkZTXDozrhuq/huq3hu5k64buHw6Hhu4864bqv4bujw7PDozrDo+G7i+G7hWQ64buHbuG7hTpzIjrhuq/hu6PDs8OjOuG7j8SRZuG7hWQ64buT4bujbsOjOuG7qeG7hTrDleG7mcOh4buFOsOj4buL4buFZCPhu5k94bu0OiMv4buZPSMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu4Bl4buFxJE64bqv4buLOlMg4buFOuG7hiBlOi06w5rhuqXhu4U64buSw7Thu6Nv4buFZDotOsSRIuG7hcSROsSDZeG7hcSROuG7gcSRXeG7hWQ6w6PEkWXhuqfhu4U6w6Phu5tbOnPhu5lbOuG7huG6pTrhu5LDtOG7meG7hWQ6xJHhu6Phu4VkOuG7uOG7k8SR4buZasOjOsSR4buZw7rhuqnhu4U64buSxJFpOlXhu5k44buFQDrhu4ciOuG7g8ahw6M64buTZeG6peG7mTrhuq9d4buFxJE64buPxJFdOsOj4bubWzrDteG7mTjhu4U64buCIMOj4bu0OuG6osOyZTrhu5PEkeG6p+G7sjrhu4YgZTrhu5LEkeG6pzrhu4DEkVvhu4XEkTpzIjrhu5LDtCJmOsOV4buZw6Hhu4U6w6Phu4vhu4VkOlPhu5064buQ4bujOuG7ksSR4bujbsOjOuG6r+G7o8Ozw6M6c+G7mVs64buG4bqlOmRlW2Y64buFxJFl4bqp4buDOnPGoTrhuq/hurHhu4M6w7Xhu5k44buFOuG7k8SR4bubw7o64bqjajrhu5Nl4buFxJE64buFxJHhu5nhuqk64bqvZTrhu5PDtDnhu4U6ZGVyOnPhu5fhu4VkOsOjcVs64bqjZeG6q+G7hTrhu5LEkWHhu4U64buOxJHhu5fhu7I64buGZeG7hcSROuG7ksO04bujb+G7hWThu7I6xJBqZTrhu5LDtGXhuq3hu5nhu7I64buGIMOjxJE6RMSR4bq34buPOuG7uOG7k8SR4buZasOjOsSRW2U64buT4bq94buFxJE64buEZeG7hcSROuG6ouG6ueG7hcSR4buyOuG7ksSRW+G7hcSROsSQZ1tA4bu0OuG7hDLhu4M6w4Nb4buFxJE64buEZGk64bu4LCk+O0Dhu7I64buCIMOjOuG7gMOp4buFxJE64bquZeG6q+G7hTrhu5PEkeG7ieG7hWQ64buHw6rhu4XEkTrEkW3hu4U6LDs6cyDhu4U6w7Xhu5k44buF4buyOj47OzrDo8SRZeG6p+G7hTrhu5PEkeG7mcO64bqt4buFOuG7k2Xhuqfhu4U64bqvXeG7hcSROuG7ksSRW+G7hcSROsSQZ1vhu7Q64buSw7Thurvhu4XEkTrDg+G7iWU64buRW2U6w6Ndw6M64buT4bujbuG7hWQ6w6PEkWVbOsO14buZOOG7hTpkZXI6w6Ndw6M64buFbWU6deG7meG7hWQ6w7rhuqfhu5k64bqv4bqrOsOjxJHhu4nhu4VkOmRlNcOj4bu0OuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSROmRlcjrDo13DozrDo3FbOsODxJFlOuG7hmbhu4Vk4buyOuG7ksSRYeG7hTrhu47EkeG7l8OdOlPhu5064buQ4bujOuG7ksSR4bujbsOjOmRlcjrDo13DozrDo+G7m1s64buGZeG7hcSROuG7ksO04bujb+G7hWThu7I6xJBqZTrhu5LDtGXhuq3hu5nDnTrhu4Rk4buZw7pi4buFOuG7kOG7ozrEgmYx4buFOmRlcjrDo13DozrDo3FbOsSC4buZOlXhu5nDuuG6peG7heG7sjrhu4RkacOjOkRlXeG7j+G7tDrDg13Dozrhu5Phu6Nu4buFZDrDo+G7m1s6c+G7mVs64buG4bqlOsOjxJHhu6NbOuG7geG6u+G7jzrhuq/huqfhu4U64buFxJFy4buFZDrhu4VtZTo5w7o64bqv4bqrOuG7k8O0OeG7hTpkZXI64buTxJHhurk6w7Xhu5k44buFOuG7giDDozrhuq8xOuG7k2Xhuqfhu4U6cyJmOuG7hWplOuG6r+G6u1s6cyI6xJFqZTrDteG7mTjhu4U6w7I64bqi4buV4buTOsOD4bujbeG7hWQ64bu4xJHhu5nDuuG6qeG7hTrEkGY04buFZDrEkGdbOuG6ozjDujpkZW9A4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PcOSOsOjcVs64bqjZeG6q+G7hTrDg8SRZTrhu4Zm4buFZOG7sjrhu5LEkWHhu4U64buOxJHhu5c6xINmOsO14buZOOG7hTrhu4Igw6M6xIMiw7o64bqvNcOjOuG7heG6peG7hTrDteG7mTjhu4U64buTWzrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buTZeG6p+G7hTrhu4VrZeG7tDrhu4YgZTrhu5LEkeG6pzrhu4DEkVvhu4XEkTrhuq8i4buFxJE6w6PEkWY6w7Xhu5k44buFOuG7kcOqOuG7h+G7mWU6c+G6rTrhu5Hhu4vhu4VkOuG7kuG7ieG7hWQ6RGVb4buFZDrhu7jEkeG7mcO64bqp4buFOsSQIjrhu5LDtOG7meG7hWQ64bqjOMO6OmRlb0A64bqvZ+G7hWQ6ZGVy4buyOuG7kVvhu5k6w7Thu5Xhu5M6c+G6rTrDmuG6peG7hTrhu5LDtOG7o2/hu4Vk4bu0OuG7ksO04bq74buFxJE64buS4buX4buFZDrhuq/hu6PDs8OjOnPhu5lbOuG7huG6pTrhu4/EkWbhu4VkOuG7ksO04bujw7Lhu4VkOsOV4buZw6Hhu4U6w6Phu4vhu4VkOuG7kmXhuqfhu5M6w6PEkeG6pzrhu5PEkeG7m8O6OuG6o2rhu7I64buTxJE44buFOsOjxJFl4buFxJE6w6Nh4buDOsO14buZOOG7hTrhuq9d4buFxJE6ZGU1w6Phu7Q6U+G7mVs64buG4bqlOsSRaeG7jzrDo13Dozrhu5Phu6Nu4buFZDrhuqMi4buFOuG7geG6pzrhuq9d4buFxJE64bqv4buZa2U6w7Xhu5k44buFOuG7giDDo+G7sjrhu4YgZTrhu5LEkeG6pzrhu4DEkVvhu4XEkTrDo+G7l+G7hWQ6w6Ndw6M64buT4bujbuG7hWQ64buG4bqlOsODw6Hhu4864bqu4bqpOuG7uOG6rmZb4buFOnPhu506xJFh4buZQOG7sjrhu5LDtOG6u+G7hcSROlPDquG7hcSROuG7ksSRZeG6qeG7mTrhu7hTMuG7hTrhu4/EkWbhu4VkOsSRYeG7mUDhu7I64buSw7Thurvhu4XEkTrhu4Lhu4s64bu44buSOeG7hTrDleG7mcOh4buFOsOj4buL4buFZEA64bqv4bqx4buDOsO14buZOOG7hTrhu5PEkeG6sWY64bqv4bujb+G7hWQ6w5rhuqXhu4U64bqu4bq74buFxJHhu7I6w7Xhu5lbOlPDquG7hcSROuG7jsSR4buVw6M64bqvXeG7hcSROuG7hznDujrEkeG7mcO64bqp4buFOuG7kuG7ieG7hWQ64buQbeG7hcOdOsSQZiLhu4VkOuG6ruG6ueG7hcSROuG7q2U64bu4U2Xhu4XEkTrDleG7mcOh4buFOsOj4buL4buFZEA6w6Phu5fhu4VkOsOjXcOjOuG7k+G7o27hu4VkOuG7k8SR4bqxZjrhuq/hu6Nv4buFZDrhu4bhu4tlOsSC4bujbeG7hWThu7I64buE4buL4buFZDrDg+G7ieG7hWQ64bqvXeG7hcSROuG7hznDujrhu4Nl4bqt4buFOsOV4buZMOG7hWQ6VeG7o23hu4Vk4bu0OuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSROuG6r13hu4XEkTrhu4c5w7o6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhu5Lhu4nhu4VkOuG7kG3hu4Xhu7I64buTxJHhu6FbOuG7k8SRM+G7hWQ64bqvXeG7hcSROuG7hGRbOuG7kG3hu4U64buTxJHhu5k6xJHEqWU64bqvOeG7kzrDo+G7ncOdOsO14buZOOG7hTrDo+G7m1s64buGIGU64buSxJHhuqc64buAxJFb4buFxJE64buTZeG6p+G7hTrhuq/huqfhu4U64bqvOOG7meG7sjrDteG7mTjhu4U64buCIMOjOsOjxJEgw7o64buTW+G7hTrhu5Ndw6M64bqv4bqn4buFOuG6r2fhu7Q6VeG6t+G7kzrDo+G7i+G7hWQ64bqvXeG7hcSROmRlNcOj4buyOnPhu5lbOuG7huG6pTrhu4/EkWbhu4VkOsOjxJFmOuG7qeG7hTrDleG7mcOh4buFOsOj4buL4buFZDrhu4YgZTrhu5LEkeG6pzrhu4DEkVvhu4XEkTrhu5Phu6Nuw6M64buSxJFl4bqn4buZOuG7j8SRZ+G7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu4Qy4buDOuG7hMSROOG7gzrhu5LEkTjhu4U64bu4LCk+LkDhu7I64buRW+G7mTrhu5PEkTnhu5M64bqjIGU6w7I64buSxJFb4buFxJE6xJBnW+G7sjrhu4Igw6M64buAw6nhu4XEkTrhuq5l4bqr4buFOsOjxJHhu5nDuuG6q+G7hTrDteG7mTjhu4U64bqvXeG7hcSROsOjxJFl4bqn4buDOuG7hGTEkeG6qTrhu6nhu4Xhu7Q6U+G7mVs64buG4bqlOuG7hyBlOuG7kVtlOsOV4buZw6Hhu4U6w6Phu4vhu4VkOuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSROuG6r+G7n+G7hWQ64bqvYeG7mTrhu4Nq4buTOuG7keG7iTrhu5Phu6Nu4buFZDrhuq/hurHhu4M6w7Xhu5k44buFOuG6r2U6w6Phu5/hu5k64buEZMSR4bqpOuG7qeG7heG7tDrhu5Lhu6Nu4buFZDrhu5HDqjpz4buhWzrhuq/huqfhu4U64buFbWXhu7I6w7Xhu5k44buFOuG7giDDozrhu5HDszrEkTFlOsOjxJEgw7o6c2plOuG7gcSRw61lOuG6rznhu5M64buEZMSR4bqpOuG7qeG7heG7tDrhu4Qy4buDOsOV4buZw7k6xILDoeG7mTrhu7gsKT4hQOG7sjrhu4RkxJHhurs6xJFmIuG7hWQ64bqv4bqnOuG7heG7iWU64buFZOG7i2U64bup4buFxJE64buS4buL4buFZOG7sjrDo13Dozrhu5Phu6Nu4buFZDrhu4fDoeG7jzrhu4XEkWXhuq3hu5k6w6Phu4vhu4VkOuG6r+G6reG7mTrhuq/hu6PDs8OjOuG7k8SRMuG7hWQ64buTxJHhu6PDsuG7hWThu7Q64buGIGU64buSxJHhuqc64buAxJFb4buFxJE64bqv4bujw7PDozrhu5PEkTLhu4VkOuG7k+G7o27Dozrhu5Phu6E64buSxJFl4bqn4buZOuG7j8SRZzrhu4fhuqXhu4U64buSxJFdZTrhu4/EkWfhu7I64buFZFvhu4VkOsSRIuG7hWQ6c25lOlNl4buFxJE6w5Xhu5nDoeG7hTrDo+G7i+G7hWQ6xJBmIuG7hWQ64bqu4bq54buFxJE64burZeG7sjrhu5LDtCJmOsOV4buZw6Hhu4U6w6Phu4vhu4VkOlPhu5064buQ4bujOuG7ksSR4bujbsOj4buyOsSC4bujbeG7hWQ6w5Xhu5nDoeG7hTrDo+G7i+G7hWQ64buEZOG7mcO6YuG7hTrEkHLhu5k64buGZeG6peG7meG7tDrhu4Qy4buDOuG7ueG7kzrEkMOzZTrhu7gsKT4pQOG7sjrDteG7mTjhu4U64buCIMOjOsOj4buX4buFZDrhu4fhu5XDozrhu5Nl4bqn4buFOuG6r13hu4XEkTrhu5LEkVvhu4XEkTrEkGdb4buyOuG7hGTEkeG6qTrhu6nhu4Xhu7Q6U+G7mVs64buG4bqlOuG7kVtlOuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSR4buyOuG7ksO04bq74buFxJE64buC4buL4buyOuG7jsSRIOG7gzrDg+G7i+G7hWQ64buSw6nhu4XEkTrhuq/hurHhu4M6w7Xhu5k44buFOuG6r2U6w6Phu5/hu5k64buEZMSR4bqpOuG7qeG7heG7sjrDo+G7l+G7hWQ6c25lOuG7hGThu5nDumLhu4U6w5Xhu5nDuuG6qeG7hTrhuq9d4buFxJE64buFxJFb4buZOnMiZTrhu5PEkV3hu4VkOuG7gcSR4buL4buFZDrhu4/EkTjhu4U64buTxJEz4buFZDrhu5PEkeG7mVvhu7I64buOxJEg4buDOsOD4buL4buFZDrhu5LDqeG7hcSROuG6o+G6uzpkZTXDozrhuqMz4buTw5064buGIGU64buSxJHhuqc64buAxJFb4buFxJHhu7I64buSw7Thurvhu4XEkTrhu4Lhu4s64bqvXeG7hcSROuG7k2Xhuqfhu4864bqv4bqrOsOj4buf4buZOsOD4buL4buFZDrhu5LDqeG7hcSR4bu0OuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSR4buyOuG7ksO04bq74buFxJE64buC4buLOuG6r+G7o8Ozw6M64buH4bqp4buFxJE64bqvZ+G7hWQ6w7Xhu5k44buFOuG7kyBlOuG7hGTEkeG6qTrhu6nhu4U64bqv4bqrOuG7j8SRaOG7hWQ6w7Xhu5k44buFOuG7giDDo+G7tDrhu4Qy4buDOiwpPjzhu7I64buCIMOjOuG7gMOp4buFxJE64bquZeG6q+G7hTrhu4cgZTrhu5Nl4bqn4buFOuG6r13hu4XEkTrhu5LEkVvhu4XEkTrEkGdb4buyOsOj4buX4buFZDrhu4fhu5XDozrhu4Rk4buZw7pi4buFOsOV4buZw7rhuqnhu4U64buTZeG6p+G7hTrhuq9d4buFxJE64buEZMSR4bqpOuG7qeG7heG7tDrhu4YgZTrhu5LEkeG6pzrhu4DEkVvhu4XEkTrDo8SR4buJ4buFZDpkZXI64buDZeG6reG7hTrhu5Hhu4vhu4VkOsODMOG7sjrhu5LDtOG6u+G7hcSROuG7guG7izrDo8SR4buJ4buFZDpkZXI64buDZeG6reG7hTrhu5Hhu4vhu4VkOuG7hlvhu4Phu7Q64buEMuG7gzrhuq5l4buFxJE64buQceG7mTrhu7gsKT4+QOG7sjpz4buZWzrhu4bhuqU64buH4bqp4buFxJE6w6PEkWY64buGIGU64buSxJHhuqc64buAxJFb4buFxJE64buPxJEwZTrhuq/hu4vhu4U64bqv4buJw6M6w6Ndw6M64bqv4bq7Wzrhu4/EkeG7o23hu4VkOsOjxJEy4buDOuG7h2Y6w6Miw7o6w6M5w7rhu7I6ZGU1w6M64bqv4bqn4buFOuG7k8SR4bq5OuG7k8OtWzrhuq9l4buyOmRlNcOjOuG7h+G7mWU64buTxJHhurk64buTw7TDsjpz4bqt4buyOuG7gcSR4buL4buFZDrhuq/hu6PDs8OjOuG6o8OtOsSRZlvhu4VkOuG6r8Sp4buFZDrDtOG7mWrhu4Vk4bu0OuG7ksSRXeG7hWQ6fTrhu4Uy4buDOuG7gsOh4buZOsSCYeG7hTrhu7gsKT57QOG7sjrhu5LEkV1lOuG7j8SRZzrhu6nhu4U6w5Xhu5nDoeG7hTrDo+G7i+G7hWQ64buGIGU64buSxJHhuqc64buAxJFb4buFxJE64buDOeG7k+G7sjrhuq/hu6PDs8OjOnPhu5lbOuG7huG6pTrhu5PDtOG7mcO6OuG7kzXhu4VkOuG7k+G7o27Dozrhu4DEkWXhuqXhu4M6w5Xhu5nhu4nDozrDo+G7i+G7hWThu7Q64bqub2U64buRW+G7mTrhu5PDtOG7mcO6OuG7j8SRZuG7hWQ64buL4buFZDrhu4ciOuG7ksSRXWU64buT4bqrOsODw6Dhu4U6w5Xhu5nhu4nDozrDo+G7i+G7hWThu7Thu7Thu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894bquZzrhu4ciOuG7hcSRcuG7hWQ6w6My4buFOsOj4bufOuG7h+G6u8OjxJE64buRcTpzIjrhu4HEkWZbOsSRacOjOnVdw6M64bqvXeG7hWThu7Q64bqiMOG7hTpkZVs64buPxJEwOsSRaTrhu4YgZTpzZeG6p+G7kzrhuqM04buFZDrDo8SRcjrEkV3hu4U64buHw6Hhu486cyJmOuG6r29lOnPhu5lbOuG7huG6pTrDgzDhu4XEkTrEkOG7o+G7hWQ64buFMuG7gzrhu5PEkeG7nzrhu4XEkTnhu5M64bu4LD4oO0A6cyI6w6Phu5nhu4nhu4U64buPxJEwOuG7gcO5OsSRaTrhu4YgZTrEg2Y64buGIGU64buSxJHhuqc64buGOOG7hTrhuqNl4bql4buFOuG7kWYg4buFOnMiZjrhu5PDtGXhuq3hu5k64buEZOG7mcO6YuG7heG7sjrhu4Uy4buDOuG7gMSRMGU64bqu4bq74buFxJE64buTxJHhu586PDrhu7gsfSEsQDrhuq8xOuG6r13hu4XEkTpkZV06w6NbZjpz4bqtOuG7i+G7hWRZOuKAnOG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSROuG7hyI64buDauG7kzpz4bq7OuG7k+G7o27hu4VkOmRlw61l4oCdOuG7uOG7jsSRW+G7hTrEkOG7mcO6OsODxJHhu5U6c2Xhuqfhu5NAOnMiOnPhu5lbOkRlWzrhu4Zm4buFZDrhu4Uy4buDOuG7k8SR4bufOi464bu4LHs7LkA64buHZeG6qeG7kzrhu4vhu4VkOnMiZjrEkSLhu4VkOuKAnMOj4buL4buFZDrhu5PEkWHhu4U64buTw7Thu5nhu4VkOsSR4buj4buFZDrhu4XEkSI64buG4bqlOuG6o8Ohw6M64buTxJHhu5864buFxJHhurnigJ3hu7Q6w5TDrDrDtCLhu4Vk4buyOuG7i+G7hWQ64buHIjrhu4Nq4buTOsSDW+G7hcSROuG7k+G7o27hu4VkOuG7kyJlOmRlw61l4buyOsOjZzrhu4XEkWXhuq3hu5k6w6Phu4vhu4VkOuG7h1tmOuG7k2Y64buHbuG7hTrhuq8xOuG6r+G7o8Ozw6M6w6Ndw6M64buRcTrhu5PEkWHhu4U6w6Phu5tbOuG7k8O0ZeG6reG7mTrhu4bhuqU6cyI64buTw7Rl4bqt4buZOuG7hGThu5nDumLhu4U6ZMSRZTrDo8SR4bq34buPOnMiZjrDleG7meG7icOjOuG7kXHhu7Q6w4Ndw6M64buTxJHhuqc6xJHhuqk64buB4bqnOuG7k2Xhuqfhu4864buL4buFZDrhu4Xhu4llOuG6r29lOuG7k2Xhuqfhu4864buTxqHDozrhu5PEkVvhu4M6ZGVbOnMiZjrhu5FwOuG7hWTEkWXhuqnhu4864buSw7Thu5nhu4VkOsSR4buj4buFZDrhu4XEkSI64buG4bql4buyOmRlcjrDo13DozrDo8SR4bufw6M6c8ahOsO14buZW+G7hTrhu5PDtGnhu4VkOuG7k8O0ZuG7hWQ64bqjajrhu4Ndw7o64buFxJEiOuG7heG7o27Dozrhu4/EkWbhu4VkOuG7gWXhuqfhu4U64bqv4bujbeG7hWQ64buTxJFvZeG7tDpTIuG7sjrhu5M54buDOuG6o2VbOuG6r1064bqv4bqtOsOjxJFyOuKAnOG7hiBlOuG7k2rDozrhu5Phu4vhu4U6c2Xhu4XEkeKAnTrDo+G7l+G7hWQ6c25lOsSDW+G7hcSROuG7kV3Do8SROsOjXcOjOnPhurs6w7Xhu5nDoeG7hTrDo+G7i+G7hWThu7I6w7Xhu5lb4buFOuG7k+G7o27Do+G7sjrDo3E64buFxJE44buF4bu04bu04bu0xJFpOuG7hiBlOuG6r+G7o8Ozw6M64buH4buj4buZOsSDW+G7hcSROuG7kyBlOuKAnOG7kuG7oTrhuq/hu6Nv4buFZDrEkWk64buGIGXigJ3hu7I6w7I64buHIuG7hWQ64bqu4buL4buFZDrhu5LEkeG7i+G7heG7sjp1MTrEkCI6xILhu6Nt4buFZOG7sjrEkeG7mcO64bqp4buFOsSQIjrhu5LDtOG7meG7hWThu7I64buT4bq94buFxJE64buSxJFb4buFxJE6xJBnWzrhuq8xOuG7g2Xhu4XEkTrDo8SR4buf4buFZDrhuq9l4bqt4buZOuG6r2fhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I+G7keG7k8O0ZuG7hWQ94bqu4bqt4buFOuG7k8SRb+G7sjrhu4cy4buFZDrhu4NqOuG7ksSRXWU64buT4bqrOuG7gMSRZeG6peG7gzrDleG7meG7icOjOsOj4buL4buFZDrDsjp1MTrEkCI6RGVb4buFZCMv4buR4buTw7Rm4buFZD0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89UyJmOuG7hTLhu4M64bqvYeG7mTrDleG7mVvhu4VkOsSQ4buj4buFZDrhu7gsKT57QOG7sjrhu4YgZTrhu5LEkeG6pzrhu4DEkVvhu4XEkTrDteG7mVs64bqvb2Xhu7I64bqv4bujw7PDozpz4buZWzrhu5PDtOG7mcO6OuG7kzXhu4VkOuG7ksSRXWU64buT4bqrOuG7gMSRZeG6peG7gzrDleG7meG7icOjOsOj4buL4buFZOG7sjrhu5PhuqXhu4U64buTxJHGocO6OuG7hyI6w4Phu4vhu4VkOuG7ksSR4buZw6Hhu4U6cyI64buFZCLDujouPjrhu5PEkV3hu4VkOn06OOG7gzrhu4fhurvDo8SROuG7hyI64buFZCLDujpkZWw64buL4buFZOG7tDrhu5LDtGbhu4VkOuG7hWQiw7o6ZGVsOuG7i+G7hWThu7I64buTw7Rl4bqt4buZOuG6r+G6ueG7hcSROmRxZTrhu4diOmTEqeG7gzrhu4Nq4buTOsOjZuG7hTrhuqNo4buyOuG7g2rhu5M6c2g6w7Thu6PDs+G7meG7sjrhu4Nq4buTOuG7kznhu4M6XWY64buCZeG7hcSROsO64bu0OuG7hGRmImU6w7Rb4buyOuG7i+G7hWQ6w6No4buFOuG6r+G7o8Ozw6M6xJHhu6PDsuG7hWQ64bqvOeG7kzrhu4dqw6M64bqvZeG6reG7hTpz4buZWzrhuqNb4buFOsOyOnUxOsOV4buZW+G7hTrDg8SRZeG6peG7g+G7sjrhu5Nr4buFZDrhu5LEkeG7o8Oz4buFZDrhuqIg4buF4buyOuG7j8SR4bubOsSQIjrhu5LDtOG7meG7hWQ64bu44buFW8O6OuG7hyI64buHIuG7hWQ6w5Xhu5lb4buFOsODxJFl4bql4buD4buyOnUxOsSQIjpEZVvhu4Vk4buyOsSR4buZw7rhuqnhu4U6xJAiOuG7ksO04buZ4buFZEDhu7Q6w4Phu53hu4VkOsOjxJHDqeG7hcSROnPhurk6c8Ohw7rhu7I64buTIGU6c+G7l+G7hWQ64bqvOeG7kzpz4buZWzrhuqNb4buFOuG7hSLDujrhu4MiOuG6r+G6reG7hTrhu5PEkW864buL4buFZDrhuq/hu6PDs8OjOnU4w7o6xINw4buFZDrhu4XhuqXhu4Xhu7Q6U25lOnPhurs64buTw7TDqTrDuTrhu4VkxJHDqls6cyI6ZGVdOuG7k8O04bq7OuG7h+G6u8OjxJE64buRcTrDo+G7m1s64buFZ+G7sjrhuq7huq3hu4U64buTxJFvOuG7ksSRXWU64buT4bqrOuG7gMSRZeG6peG7gzrDleG7meG7icOjOsOj4buL4buFZDrhu4YgZTrhu5LEkeG6pzrhu4DEkVvhu4XEkTrhuq8xOuG6r+G7o8Ozw6M64buT4bq94buFxJE64buSxJFb4buFxJE6xJBnWzp14bqn4buPOsSRIOG7hWQ64buHIjrigJzEgmU64buTw6nDo8SROuG7h+G6u8OjxJE64buRcTpzMuG7hTrEkWdb4oCdOuG7uMOV4bquOuG7keG7iTooOz4h4buyOuG7hWQiw7o6O30vLC4vLjssLEDhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89w4Phu53hu4VkOuG7k8SR4bqxZjrDo13DozrDo8ahOsOjW2Y64buT4buZa2U6xJFpOuG7hiBlOnMiOuG7hcSROOG7hTrEgzjhu4U64buHIuG7hWQ6w5Xhu5lb4buFOsODxJFl4bql4buDOuG7geG6qzrhu4cgZTrhu5PEkeG6sWY64buBw7k64bufw6NZOsO14buZYeG7hTrhu5PEkeG6qzrhu4HEkeG7mTpzcMOjOuG6r+G6reG7hTpkxKnhu4M6w6NnOuG7kzPDozrhu4Phu4vhu4U64bu44bqj4bq54buFxJE64buPxJFm4buFZEA6cyI64buFZOG7i2U64buFxJEiOuG7k8SRbzopOmRlW+G7hTrhu4Fl4bqn4buFOuG7k8O04buVw6M6xJHhurnhu4XEkTrDo8SRcjrhuq5l4buFxJE64bu44bq+QOG7sjrEgyJlOiwpezrhu5PEkeG7o27Dozrhu7jhu5Phu6Nt4buFZDrhuq/hu6Nt4buFZDo84buyIS7hu4NA4buyOnU4w7o64bqjNOG7hWQ6ZCDDo8SR4buyOuG7j8SRYeG7hTrhu4NdZTrhuqM04buFZDpkbOG7sjrhu4fDs+G7jzrhu4VkZ2U6w6Nr4bu0OsODa+G7hWQ64bqv4bqt4buFOnU4w7o6xINw4buFZDrhuq9t4buFOmRlMOG7hTpkxKnhu4M6Ljrhu5PDtMahOmQgw6PEkTpz4buZ4buL4buFZDpzM+G7heG7sjrDo8SRZeG6reG7mTrDtGrhu4VkOi7hu7Ip4buD4buyOsOjW2Y6LuG7sj7hu4Phu7Q64buQOOG7hTrhuq/huq3hu4U6xIMiZTop4buD4buyOsO0auG7hWQ6POG7g+G7sjrhu4M14buTOuG7kTjhu4U64buHXeG7hWQ6dWU64buDMuG7hWThu7I64buPxJHDqVs64buTw7Thu6Nuw6M6dTjDujrhu5Phu6Nv4buFZDrhuqNbZjrDteG7mVvhu4XEkTrhuqM04buFZDpkIMOjxJHhu7I64bqvXeG7tOG7tOG7tFPDoeG7kzrhuq9rZTrhu5FbZjrEg29l4buyOuG7hWThu4tlOuG6r+G6reG7hTrhuqPhurs64buTxJFl4bql4buFOuG7hcSRZeG6peG7hTrhuqMiZjrhu4No4buFOnXhu5nhu4nhu4VkOsOjOeG7j+G7tDrhuq7hu6PDs8OjOsOjOeG7jzrhu5vDuuG7sjrDo8SRw6nhu4XEkTrDteG7mcO64bqt4buFOnUx4buyOsSR4buZw7rhuqnhu4U6w7Xhu5lb4buFOuG7kzjhu4M64buTIGY64buTxJHhu5nDoeG7hTrhu4fDs2Xhu7I6w6Nm4buFOsOjxJFd4buZOsOjxJFlOsSRaTrhu4YgZTrDsjrhuq/hurtbOuG7j8SR4bujbeG7hWQ64buTw6Hhu4864buTw7Thu5nhu4VkOuG7k8O0w6k64buHcMOjOuG7k+G7mTrhuqNrOuG7k+G7i+G7hTrhu5MgZuG7sjrhu4Vk4buLZTrhuq/huq3hu4U64buT4buZw7o6w6No4buFOuG7gcSRZeG6peG7gzrhu5Phu4nhu4U64buFxJHhu6Phu4VkOuG6o+G6reG7hTpzcuG7hWQ64buBxJFb4buFZDrhu5PDtFvhu4Vk4buyOuG7k8O0MDrhu4cgZTrhu4HEkeG7i+G7hWQ6ZGVb4buFOsOjMOG7hcSROsO14buZW+G7heG7sjrhu4Fl4bqn4buFOuG7k8O04buVw6M64buFZOG7mcO64bql4buFOmThu4nDozrhu4VkIsO6OnXhu6Nb4buyOmRl4buV4buPOsOjxJFmOsSRw6Hhu5k6xIPhu5nhuqk6xJHhu6Nt4buFZDrhu4HEkWdlOuG7j8SRxqHhu4VkOuG7k8SRbzrhu5PDtGU6OOG7hTrhu4Vk4bujb2U6W+G7hcSROsSR4buX4buFZDrEkSJmOuG7gWXhuqnhu5M6VeG7nzrhu5LEkVvhu4XEkTrhu5PEkeG7mcOyOuG7hSJm4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7kuG7oTp14bujWzrhuq/huqfhu4U64buFW8O64buyOnPhu5fhu4VkOuG6rznhu5M64buTxJFl4bql4buFZDrDsjp1MTrEkCI6RGVb4buFZDotOuG7hW1lOsOjZzrhuq7huq3hu4U64buTxJFv4buyOuG7hjLhu4VkOuG7g2o64buSxJFdZTrhu5Phuqs64buAxJFl4bql4buDOsOV4buZ4buJw6M6w6Phu4vhu4VkOuG7hiBlOuG7ksSR4bqnOuG7gMSRW+G7hcSROnMiOnPDszrhu4vhu4VkOuG7hyI64bqjIjrEkGYi4buFZDrhu5LEkeG6uzrhu5Lhu6E64buEZMSRZeG6peG7gzrDuuG6peG7hTrhu4VkxJHhur06c8Oq4buFxJE6xJE04buFZDrhu5PDtOG6peG7hTrhu4HEkeG7mTrhuq/EqWU6w5Thu5U6w4PEkcOoOuG7uOG6r+G7o2/hu4VkOuG7ksSRW+G7hcSROsOV4buZW+G7hTp14bujW0A64buPxJHDqVs64bqjM8OjOuG7hyLhu4VkOsOV4buZW+G7hTrDg8SRZeG6peG7g+G7tDrhu5LDtOG7o27Dozrhuq84w7o64buDajp1OMO6OuG6ozThu4VkOmQgw6PEkeG7sjrDo2c64buT4bujb+G7hWQ6w7QiZjrhuqNbZjrDteG7mVvhu4XEkcOdOsSRZeG6qeG7hTrhu5MgZTrDo2bhu4U6w6PEkV3hu5k64buT4buL4buFOuG7kyBmOuG7hTjhu4VkOsOjOeG7jzrhu4cy4buFZDrhu4NqOsSR4bq54buFxJE64buTw7TGoTrhuqNd4buTOmRlXcOjOnNuZTopOuG7k2Hhu4VkOuG7k8SRXeG7jzrDo8SRZ+G7kzpzZ+G7k+G7tOG7tOG7tDrhu4TEkWXhuq3hu5k64buFMuG7gzpkYeG7hTrhuq84w7o6cyI6xJEi4buFZDrhu4Uy4buD4buyOuG7k8O0ZuG7hWQ64buFZCLDujpkZWw64buL4buFZDrhu7guPi99Ojjhu4M64buH4bq7w6PEkUA6w6Nm4buFOsOjxJFd4buZOsSRw6Hhu5k6xIPhu5nhuqk6xINo4buFZDrEkWk64buGIGU6w7I6dTE6xJAiOkRlW+G7hWQ6cyI64buFxJE44buFOsSDOOG7hTrhuq/hurtbOuG7j8SR4bujbeG7hWQ64bqvMTrhu5NrOsOjxJHhu5/Dozrhu4diOmRlbDrhu5PDtGU6OOG7hTrhu5Nl4bql4buFOuG7k2vhu7I64buT4bujw7Lhu4VkOuG7hcSRbjpz4bqtOuG7g2rhu5M64bqjw6HDozrDo+G7i+G7hWQ64buTxJFh4buFOi064buDauG7kzrEg1vhu4XEkTrhu5Phu6Nu4buFZDrhu5MiZTpkZcOtZTrDo2c64buFxJFy4buFZDrhuq9n4buFZDpkZ+G7jzrDteG7mVvhu4U64buTw7Rp4buFZDrhu5PDtGbhu4VkOuG7kXA64buFZMSRZeG6qeG7jzrhu5PDtOG7meG7hWQ6xJHhu6Phu4VkOuG7hcSRIjrEkcOh4buZOuG7huG6pTrDo13Do8SROuG6rzjDujpkYeG7hTopOuG7k8SR4bqnOuG7gcWp4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7gMSR4bq34buPOuG7hyBlOuG6oyJlOnNl4bqn4buTOnPhuq064buFxJE44buFOnPDoeG7kzrhu4fhurvDo8SROuG7kXE6xJFpOuG7hiBlOuG7k8SR4buZw7I6OcO64buyOuG7h2XhuqXhu4U64buT4bujw7Lhu4VkOuG7k25lOuG7g2rhu5M64buTw7Rl4bqn4buTOuG7h8O5OsSDOOG7hTpkZVvhu4VZOuKAnOG6ruG6reG7hTpt4buFOuG6r13hu4864buFZMSRw6pb4oCd4buyOuKAnOG7mOG7ieG7hWQ64buF4bujbsOjOuG7hcSRbjrhu4Vk4buZxKnhu4XigJ3hu7I64oCcd+G7hTrDteG7mTA64buFxJFuOuG7hWThu6NvZTrhu5PDtMSp4buFZDrDozjDuuKAneG7tOG7tOG7tDpz4buhWzrhu4ciOuG7heG6t+G7kzpzMuG7hTrEkWdbOuG7j8SRZuG7hWQ64buTxqHDo+G7sjrhuq/DoeG7gzrhu5PDqeG7hcSROuG7hcSROOG7hTpzMuG7hTrhu5E44buZOuG7kTPDo+G7sjpz4buhWzrhu4ciOuG6ryBmOuG7h8O5OuG7k8O04buZw7rhuq3hu4U64buTxJHhu4nhu4VkOuG7k+G7ieG7kzrhuq/hurPhu4864buT4buhOuG7hWQi4buFOuG6r29lOuG7hVvDujrDo+G7m1s6xIM44buFOuG7k2rDozrhu5Nb4buyOuG7h+G7meG7i+G7hTrhu4fhu5nhu4vhu4U64bqv4bujw7PDozrhu5PDtDjhu4U64buTw7Rp4buFZOG7sjrhuq/huq06w6NbZjpzIjrhu4XEkTjhu4U64buH4bql4buFOmQ54buPOuG6o2plOsOyOuG7g2llOuG7k8SRb2U64bqvIGXhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/hu6nhu5nhu5PEkWbDtD89I+G7keG7k8O0ZuG7hWQ94buG4bqlOuG7hMSR4bujOsOD4bujbeG7hWQjL+G7keG7k8O0ZuG7hWQ9Iy/hu489

Lê Như Cương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]