(vhds.baothanhhoa.vn) - Thôn Bình Sơn, xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy) có 94 hộ với trên 466 nhân khẩu, đều là đồng bào dân tộc Dao. Những năm qua, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên của người dân, đời sống đồng bào nơi đây đã có nhiều đổi thay rõ rệt.
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7lG7hu43GsGHhu7Fw4buVbWHhu5nDum9h4buHeeG6tWHhu5Vt4buzw7lvYeG7guG6teG7l2Hhu6dh4buAw7Lhu5VuYeG7sHXhu5UzL27DoDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsE5m4bq14buDOTThu6xu4buh4buVYeG7gMOy4buVbmHhu7B14buVImHhuqLhuqlh4buGw6rhu5lh4buAw7Lhu5VuYTHhu4bDquG7mWHhu6xuecODMmHhu4fGoWHhurPDo2FucmHDgMO6b2Hhu63hu6vDrOG7lWHDo+G6r+G6r2Hhu5Vuw6nhu5Vh4buRbsOq4buvImHhu4Xhu4nhu69h4buT4bqlYeG7hXHhu5VtYeG7geG6peG7l2Hhu4PDqeG7lWHhu61y4buHYeG7guG6teG7lyBh4buUbsOB4buVbWHhu5Xhuqvhu5lh4bup4buv4bq1ImHhu5Vuw7lh4bux4bu5YeG7qeG7r+G6teG7lWHhu63DqeG7mSJhbnRh4but4bur4bulYeG7h3nhurVh4buE4bqt4buVbWHDgOG6pWHhu5Ru4bqlYeG7leG7s8O64buHImHhu4d34buVbWHDgMO6b2Hhu61v4buVbmHhu61u4bq74buVYeG7heG7l+G6peG7lWHhu5Hhu4vhu60iYeG7lXRh4buT4bu54buHYcOA4buz4bul4butYeG7kW7GoWHDgOG7s3Xhu5Vh4buTw6zhu5Vh4buHeeG6tWHhu5Vt4buzw7lvYeG7g8Op4buVImHhu4XDuW9h4buxcOG7lW1h4buFceG7lW1h4buB4bql4buXYeG7lXVvYeG7hcOpw4Nh4buF4bqpYeG7h8ahYeG7lW5v4buJ4buvYeG7hXNvYeG7rW7hurXDg2Hhu6vhu59h4burxKnhu60gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7huG6tcaw4butb+G7l+G7lTk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg54buD4butbuG7r+G7meG7gWFv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6t8Ohw6HGsOG6ol1hbmZvbW7hu61bYcOjw6PDo8aw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqhw6DDo+G6sS/DoOG6seG6seG7g8SDw6HhurfDo+G6scOg4bqx4butw6DhuqPhurHDo8Oj4buTw6Egw7TGsG194burKMOj4bqj4bqjOWHhurXhu5Phu60oOeG7lG7hu43GsGHhu7Fw4buVbWHhu5nDum9h4buHeeG6tWHhu5Vt4buzw7lvYeG7guG6teG7l2Hhu6dh4buAw7Lhu5VuYeG7sHXhu5U5YeG6oG/hu4Phu61uKDnhurfDocOhOWFuZm9tbuG7rSg5w6PDo8OjOWEvNOG7hOG7s8O54buVbWFtb+G6teG7l2Hhu61u4buh4buVbWHhu4d54bq1YeG7rW7hu6Hhu5Vh4buAw7Lhu5VuYeG7sHXhu5Vh4buF4buz4bul4buHYeG7heG6u+G7r2Hhu63hu7Nh4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtYeG7kW/DrOG7lWHhu4dwIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M+G7seG7reG7q+G7l+G7lW004bus4bu3YeG7lW7DgeG7lW1h4buFc29h4butbuG6tcODYcOA4buJYeG7hcO5b2Hhu7Fw4buVbSAgIDMv4bux4but4bur4buX4buVbTQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMavbuG6rW9hbnXhu5Vh4buZ4buzw7lvYeG7leG6q+G7mWHhu63hu6FvYeG7mcO6b2Hhu4fGoWHhu4Phu43GsGHhu6nhu6/hurXDg2Hhu63hu6vhu6dh4buT4bqnb2Hhu4DDsuG7lW5h4buwdeG7lSBh4buS4bq74buVYeG7leG6pcODYcOA4buJImHhu5nhuq3hu5VuYeG7heG6ueG7rWHhu4du4buXYeG7reG7oW9h4buH4bqt4buZYW1vw6Lhu4dh4buZw7pvYeG7k+G6pyJhw4Dhu69vYeG7reG7s3VvIGHhu5Ruw4Hhu5VtYeG7h+G7l+G7lWHhu4Xhu7PDueG7lW1h4buVYuG7lW1h4buBeG8iYeG7meG7s+G6tWHhu5PhurvDgyJh4buV4bq1w4Nh4buF4buz4bul4buHYeG7rW7hurXDg2Hhu61u4buLYeG7gWPhu5VtYeG7h+G7l+G7lWHhu4Xhu7PDueG7lW1h4buBw6xh4but4buh4buVbWHhu4Fj4buVbWHGsG7EkeG7lW0iYeG7q3Lhu5VtYeG7q+G6qW8gYeG7lG7huqVhw4Dhuqvhu5Vhbsah4bq1YeG7rW7hu6Hhu5Vh4buF4buz4bul4buHYeG7lG7huqVh4buV4buzw7rhu4dhbnRh4but4bur4bulYeG6osOpw4Nh4buD4bu54buVbWHhu5Fu4bq14buVbWHhu63hu6vhurXhu5VtImHhu5XhurXDg2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7g8Op4buVYeG7k+G6p29hbm/hu4vhu5Vh4buF4bq54butImFtxqHGsGHhu4fhu6Hhu5VtImFtxqHGsGHhu4d54bq1ImHhu5nhu6dh4burcuG7lW1h4buRbuG7r+G7oeG7lWHDgG/DrOG7lSJh4buT4bql4buZYeG7lXVvYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Hhu4fDouG7h2Fu4buX4bqn4butYeG7hXLhu5VtYeG7h3Lhu5VtYeG7hXHhu5VtIGHGr27hurnhu5Vh4buRbuG7p29h4but4bur4buzw7rhu4dh4bux4bu5YeG7hXNvYeG7rW7hurXDg2Hhu4d54bq1YeG7qeG7r8OsYW7hu7N14buVbSJh4buh4buVbWHhu6zhu6tvxKnhu69hPeG6q+G7lWHhu7Bv4buVbiJh4buAw7Nh4butbuG7s2Hhu4Zub2Hhu4FyYeG7rW7hu6Hhu5Vh4buAw7Lhu5VuYeG7sHXhu5UiYeG7h27hu5dh4buBb+G7i+G7rVth4oCc4buU4bqr4buZYcOg4bqz4bqxw6AiYeG7lW3hu7PDuW9h4buC4bq14buXYeG7h2524buVbWHhu63hu6FvYeG7reG7t2HhuqLhuqlh4buGw6rhu5lh4buGbsOp4buvYcOA4buJYeG7gMOy4buVbmHhu7B14buVYeG7heG7jeG7lW5h4buH4buzIGHhu4Lhu5dh4but4burw7Lhu5VuYeG7hXJh4buDw6nhu5Vh4but4burw7Nh4butbuG6ucawYeG7lcOs4buVYeG7geG6pWHhu4fhu5fhu5Vh4buHbuG7j2Hhu63hu6tx4buVbWHhu5Vt4buhImHhu63hu6tx4buVbWHhu7Fi4buVYcOA4bqlYeG7kW7hurVvYeG7rW7DouG7h2Hhu4fDouG7h2Hhu7Hhuq3hu5Vhw4Dhur3hu61h4but4bu3YeG7q+G7t+G7lW1h4buFamHhu7Fw4buVbWHhu6nhu6/hurVh4buVbeG6pcODIGE9w7Jhw4Dhur3DgyJh4buVbW7DqOG7l2Hhu4XGoW8iYeG7rXbhu5VtYeG7rW5v4buL4buvYeG7h+G7tWHhu4Vm4buXYeG7gcOi4buZYeG7lW3hu7PDuW9h4buDw6nhu5Vh4but4bur4buX4buVbWHhu61u4buh4buVIGHhu5Ruw4Hhu5VtYeG7leG6q+G7mWFt4bq74buVYeG7hcOpw4MiYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu7Hhu7lh4bup4buv4bq14buVYeG7rcOp4buZYeG7h3nhurVh4buE4bqt4buVbSJh4buUbuG6pWHhu5Xhu7PDuuG7hyJh4buFZOG7h2Hhu4FvxKnhu61h4buT4bqlYeG7h27Ds+G7lW5h4bup4buvw4Phu4nhu5Vh4buF4buN4bq1YcawbuG7s3Xhu5VtYeG7rcOz4buHbmHhu4fhu7nhu4dh4but4buvw4PDrOG7lWHhu63hu6vhu6/Dg+G7ieG7lWHDgOG6veG7lWHhu4Vy4buVbWHhu4HhuqVh4buH4buX4buVYeG7reG7q3Hhu5VtYeG7q+G7t+G7lW0iYeG7h27huqvhu5Vh4buV4buv4buhb2Hhu63hu6vDqeG7ryJh4buB4bubImHhu5Phu6Xhu5UiYW3huqVh4butbmbhu5dhbuG7s8O64buVbWFu4bql4buVbWFuxqHhurUiYeG7hcO5b2Hhu7Fw4buVbWHhu5Ruw6nhu5Vh4buDw6nhu5Vh4buF4bqpYeG7hXNvYeG7rW7hurXDg2Hhu5Vu4bq14buVbmHhu4duxqHhu5VtIGHhu6zhu7dh4buV4buv4buhb2Hhu5Phu6Xhu5UiYW3huqVh4butbmbhu5dhbsOy4buVbmHhu61u4bu14buHYeG7reG7q+G7r8OD4buJ4buVYeG7rW5w4buVbSJh4buV4bq1w4Nh4buB4bqlYeG7h+G7l+G7lWHhu4Xhuqlh4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtYeG7h27hu69x4buVbWHhu63hu6vhuqdvYeG7kW/DrOG7lWHhu4dwImHhu4Xhurvhu69h4but4buzYeG7rW7hu7Xhu4dh4bqr4buVYeG7h27huqvhu5Vh4buV4buv4buhb2HDgOG6pWHhu5Xhu6/hu6FvYcOAw7pvYeG7sXBh4buT4buz4bul4buVbWHhu5PDuuG7leKAnSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7hOG7i+G7lWHhu5XhurXDgyJh4buVbm/hu4nhu69hbnJh4buDw6nhu5Vh4bunYeG7gMOy4buVbmHhu7B14buVYeG7heG6qWHDgOG7s3Xhu5Vh4buTw6zhu5Vh4buT4bql4buZYW1v4bql4buvYeG7h27Ds+G7lW5h4buFw6Lhu5VtYeG7lW3hurXDg2Hhu63hu6vDrOG7lWHhu5nhuq3hu5VuYeG7heG6ueG7rWHhu4d54bq1YeG7qeG7r8OsYW7hu7N14buVbSBh4busb8Os4buvYeG7gW9q4buvYeG7lW7hu7NhbW/hurVh4buFw7Lhu5VuYeG6teG7lW5h4bus4burb8Sp4buvYeG7kG/hu5lh4buwdeG7lSJh4buVbsO5YeG7reG7q3Hhu5VtYeG7q+G7t+G7lW1hw4DhuqVh4buHbuG6q+G7lWHhu5Xhu6/hu6FvYeG7rW55w4Nh4bux4bqt4buVYeG7heG6qWHhu4fGoWHhu61u4buvYeG7lW7hur3GsGHhuqHDocOhYeG7reG7q2/EqeG7r2Hhu4Vx4buVbS/hu5Xhuqvhu5kgYeG6tOG7lW5h4buwdeG7lWHhu4du4buXYeG7gW/hu4vhu61bYeKAnOG7rOG7q+G7s8O64buHYeG7hcOpw4NhbW/hurVh4buFw7Lhu5VuYeG7reG7oW9h4buHw73hu5VtYeG7q3VvYcOA4bql4buXYW7hu5fhuqXhu5Vh4buH4bqt4buVbmHhu5FuxqFh4buRbuG6q+G7lWHhu4Phu5dh4bup4buv4bq14buVbmHhu5Xhuqvhu5lh4buHbuG7j2Hhu63hu6tx4buVbWHhu7Fi4buVImHhu63hu6tx4buVbWHhu5Vt4buhImFub8Sp4buvYeG7qeG7r+G6rWHhu5Fv4buVbmHhu63hu4th4butbuG6ucawIGHhu4Thu7Phu6Xhu4dh4bux4bu5YW7hu7PDuuG7lW1h4buD4bq/4buVYeG7h3nhurVh4buHw6Lhu5Vh4buBcmHhuqLhuqkiYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu63hu6FvYeG7heG6qWHhu4du4buvw4Nq4buVYeG7seG6teG7lW1h4but4burceG7lW1h4buHw6nDg2Hhu5Fm4buXImHhu5Hhu4vhu61hbuG7pcawYeG7h27huqvhu5Vh4buV4buv4buhbyJh4buB4buzw7rhu4dh4buF4bq74buvYeG7meG6teG7lW1h4buT4bqnb2Fub8Sp4buvYeG7qeG7r+G6rWHhu5Fv4buVbmHhu63hu4th4buH4bq14buX4oCdIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buw4bq14buvYcOjw6Fh4buV4bqr4buZYW7DsuG7lW5h4butbuG6peG7lW5hw4DhuqVhxrBuw6Lhu61h4but4burb2rhu5UiYeG7reG7t2HDoOG6r2FucmHhu4HhurXhu5Vh4buF4bq74buvImHhu5XhurXDg2Hhu4DDsuG7lW5h4buwdeG7lWHhu4Xhuqlh4buHxqFh4bqzw6NhbnIiYcOj4bqv4bqvYeG7lW7DqeG7lWHhu5Fuw6rhu68gYeG7sOG7uWHhu61u4bq1w4Nh4buFc29h4butbmphbm/EqeG7lWHhu5Fu4buh4buVbWHhu4du4buPYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buFw7lvYeG7sXDhu5VtYeG7kW/hu5VuYeG7reG7i2Hhu5nhuqVh4but4bur4buX4buVbWHhu4fhuq1h4buVbuG6veG7lWHhu61u4bu14buHImHhu63hu7Nh4buD4buvw4MgYeG7rOG7t2Hhu4du4buPYeG7gW/hu4vhu61h4buFcOG7rWHhu5Xhu7N14buVbWHhu63hu6tx4buVbWHhu5Vt4buhImHhu63hu6tx4buVbWHhu7Fi4buVImHhu63hu7lh4buH4buv4buVbSJh4but4bu5YeG7h+G6ucawImHhu5XhurXDg2Hhu4HhuqVh4buH4buX4buVYeG7heG6qWHhu4Fv4buL4butYeG7reG7q3Hhu5VtYeG7q+G7t+G7lW0iYeG7heG6u+G7r2Hhu63hu7Nh4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtYeG7reG7q+G6teG7lW1h4but4bur4bqnb2Hhu4du4bqr4buVYeG7leG7r+G7oW8iYeG7geG7r+G7oeG7lWHhu4HDouG7lWHhu63huqfGsGFuxqHhurUiYeG7g+G7jeG7h25hw4B4YeG7mcOiw4Nh4bqi4bq1w4Nh4bqiw6Lhu60iYeG7hW9h4buT4bql4buZYcOAb8Sp4buHYeG7reG6p29h4buHw6Lhu4dh4buVbuG6pWHhu5nDosODImHhuqLDs2Hhu5Vtbm/EqcawImHhuqLhu6/hurnhu61h4buRbsOq4buvYeG7k+G6teG7l2Hhu4Vy4buVbSAgIGFOb8Sp4buVYeG7leG6tcODImHhu63hurZh4buTxKlhbnJh4buVbW7DqOG7l2Hhu4d54bq1YeG7gMOy4buVbmHhu7B14buVYeG7h27hu49h4buH4bub4buVYeG6oSLDoOG6oTwiYeG7rW7hu69h4buVbuG6vcawYeG7gcOy4buVbmHhu6nhu6/DqeG7lWHhu4Xhurvhu69h4buVbeG7s8O5b2Hhu4Xhuqfhu61hw6PEg2Hhu63hu6tvxKnhu69h4buFceG7lW0v4buVbeG7s8O5by/hu5Xhuqvhu5kgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQz4bux4but4bur4buX4buVbTQgICBh4buF4buL4buVYeG7seG7uWFu4bud4buHYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4du4bqr4buZYeG7k+G7lzMv4bux4but4bur4buX4buVbTQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5ND3Dum9h4buVbeG7s8O5b2Hhu4PDqeG7lWHhu61u4buh4buVYeG7gMOy4buVbmHhu7B14buVImFu4bud4buHYW7huqXhu5VuYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7h27hu49h4buT4bql4buZYeG7h27hu5dh4buH4buX4buVYeG7lW3hu7PDuW9h4but4bq1YeG7gW/hu4vhu61h4buVxqFvYeG7k8O5b2Fu4bq1w4MiYeG7k+G6peG7mWHDgG/EqeG7h2Hhu61w4butYeG7meG6pWHhu4fhu5vhu5Vh4buBb+G7i+G7rWHhu63Ds+G7lW5h4but4buXw6Lhu5Vh4buT4bql4buZYeG6q+G7lWHhu4VqYeG7rW7hu5fDouG7rWHhu5VtbsOo4buXIGFO4budYeG7heG6qWHhu4Xhurvhu69h4but4buzYeG7rW7DuW9hbW/hurXhu5UiYeG7rW/hu4nhu5Vh4buB4bqn4buHYeG7hWph4buHbuG7l2Hhu4fhu5fhu5VhZuG7mWHhu5nDsuG7lW5h4buFb2Fu4bud4buHYeKAnOG7h8Oib2Hhu4duw4HigJ0gYeG7rG/DrOG7r2Hhu4FvauG7r2Hhu5Vu4buzYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhurXhu5VuYcavbnfhu5VtYT3huqvhu5Vh4busb+G7i+G7lSBh4buEamHhu4fGoWHhu61v4buJ4buVYeG7leG7r+G7oW9h4buHw6Lhu4dh4buH4buX4buVYeG6q+G7lWFu4bud4buHImHDgOG7pWHhu4duceG7lW1h4bq14buVbmHhu5Fu4buh4buVbWHhu5Xhu4lhbuG6pWHhu4Hhurnhu61h4buH4bu1YcOAb8Sp4buHYW3DsiJh4but4bu3YeG7h+G6pcODYeG7geG7t+G6tSJh4but4burceG7lW1h4buVbeG7oSJh4buRbuG7l+G6tW8iYeG7k3bhurVh4buHbuG7l2Hhu4Xhu4vhu5Vh4buHbuG6q+G7lWHhu5Xhu6/hu6FvIGFO4bq1b2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7h+G7l+G7lWHhu4d54bq1YeG6teG7lW5h4buHbuG7jWHhu4Xhuqlh4buFdGHDgOG6peG7l2Hhu4fDouG7h2Hhu63hu6vhu7PDueG7lW1hTuG7neG7h2HDgG/EqeG7lWHhurThu5Vh4buVb+G7lW5h4buUbsOp4buVYeG7g8Op4buVYcOA4bqlYU7hu53hu4dhw4BvxKnhu5Vh4buQ4bqyYeG7rW7hu6/hur3hu61h4buo4buvw6nhu5Vh4bux4bu5IGFOb8Sp4buVYeG7lW3hu7PDuW9h4buH4buX4buVYeG7reG7q+G6tW9h4buF4bq74buvYeG7heG6qWHhu6vhurVh4but4bur4buzw7nhu5VtImHDgOG7iWHhu4fhu6Hhu5VtYeG7rcOi4buHYeG7reG6p29h4buG4buh4buVbWHhurXhu5VhbuG7r8ODxKnhu5Vh4buAw6Jh4busbuG7s8O64buHIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0Tm/EqeG7lWHhu5XhurXDgyJhw6DDocOhPGHhu63hu6tpYWbhu5lh4bunYeG7k+G7teG6tWHhu63hu69zb2Hhu5Vu4bqlYeG7reG7q2kiYeG7meG6v+G7r2Ftb8Oi4buXYeG7p2Hhu4DDsuG7lW5h4buwdeG7lWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buF4buL4buVYeG7reG7q+G7s8O54buVbWFu4bud4buHYeG7reG6vcawYcOA4bqlYeG7p2Hhu5PhuqdvYeG7gcOi4buVYeG7reG7q3YgYeG7pmHhu4fDouG7h2Hhu4Hhur3hu4dhbuG7neG7h2Hhu5Fuw6Lhu4ciYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7h+G7m+G7lWHhu63DsuG7lW5h4but4bur4bqn4buVbWFu4bud4buHYeG7sW/hu5VuYeG7lW1u4buPYW7hu53hu4dhbW/DgeG6tWHhu4du4bu34buVbSBh4busbmbhu5dh4butbnDhu5VtYeG7kcOsYeG7h3nhurVh4butbuG7oeG7lWHhu4DDsuG7lW5h4buwdeG7lSJhbm/EqeG7lWHhu4fGoWHhuqPDoWHhu5Vt4buzw7lvYeG7heG6qWHhu61w4butYeG7lW1ub8SpxrBh4buF4bqnb2Fu4bud4buHIGHhu6zhu6vhu5fhu5VtYeG7hcahImHhu4fGoWHDoOG6oWHhu5Vt4buzw7lvYeG7rXDhu61h4buVbW5vxKnGsGFO4bud4buHYcOAb8Sp4buVYeG6tOG7lWHhu5Vv4buVbmHhu5Ruw6nhu5Vh4buDw6nhu5UiYU7hu53hu4dhw4BvxKnhu5Vh4buG4bqt4buVbmHhu7HDouG7rWHhu5Ruw6nhu5Vh4buDw6nhu5UiYeG7h8Oi4buHYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu61u4buvcuG7h2Hhu4ByYeG7qOG7r3Dhu4dhxrBu4bub4buVbSBh4buUbeG7l+G6pW9h4bur4bq1ImHhu4fhu5vhu5Vh4buVbm/hu4nhu69h4buVbeG7s8O5b2Hhu61w4butYeG7lW1ub8SpxrBh4but4bur4buv4buVbWHhu4fhurnGsCJh4buH4bq14buXYeG7hcSR4buVbSJh4bur4bq1YeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu5PhuqXhu5lhw4BvxKnhu4dh4bunYeG7reG7q+G7l+G7lW1hw4DhuqVh4buVbeG7l+G6pW9h4but4buP4buVbiAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7oOG7lW1h4bus4burb8Sp4buvYT3huqvhu5Vh4buUbeG7r8ODw6zhu5UiYeG7lW3hu7PDuW9h4buHxqFh4buvw4Nh4butw7Phu5Vh4butbuG7oeG7lWHhu4DDsuG7lW5h4buwdeG7lSJh4buHbuG7l2Hhu4Fv4buL4butW2HigJzhu6zhu6vDouG7h25h4buVbm/EqeG7mWHhu4d54bq1YeG7lW3hu7PDuW9h4buH4bq14buXYeG7reG7r3NvYeG7h2524buVbWHhu63hu6FvYeG7k+G6pWHhu5PhuqXhu5lh4butbuG7i2Hhu5XhuqXhu5dh4buFamHhu63hurnhu61h4buH4bqtYeG7h+G7l+G7lWFm4buZYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4butbuG7oeG7lWHhu4Xhu4nhu69h4buFb2Fu4bud4buHYcOA4bqlYW7hu53hu4dh4butbuG6veG7rWFtb+G7o28gYeG7rG7hu6Hhu5VtYeG7qeG7r+G6tWHDgG/EqeG7h2HGsG5wb2Fu4bulxrBhw4DDum9h4buHw6Lhu4dh4buF4buX4bql4buVYeG7rW5qImHhu4Phu5vhu5VtYW7hu50iYW5yYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmFub+G7i+G7r2Fu4bud4buHYeG7rW/DrOG7r2Hhu4FvauG7ryJh4buHbnbhu5VtYeG7reG7oW9h4buVxqFvYcOA4buJYeG7k+G7pW9hw7Phu4duYeG7h3nhurVhw4BvxKnhu4dhbuG7neG7h2Hhu4VqYcOA4bq94buVYeG7hXLhu5VtYeG7h8Oi4buHYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7rW7hu6Hhu5UiYeG7reG6p+G7l2Hhu4Vv4buJ4buvYeG7kW/EqeG7lWHhu4du4buXYeG7h+G7l+G7lWFm4buZYeG7heG7i+G7lWHhu63hu6vhu7PDueG7lW0gYeG7gMOs4buVYeG7h+G6p+G7lW5h4buHw6Lhu4dhbuG7l+G6p+G7rWHhu4Vy4buVbWHhu5Fu4buvw4Phu4vhu5VhbuG7neG7hyJh4butbuG7oeG7lSJh4bqi4bqpYcOA4bqlYW7hu6/Dg8Sp4buVYeG7heG6qWHhu63huqfhu5dh4buFb+G7ieG7r2Hhu5FvxKnhu5VhbW92xrBh4buFxalh4buVbsOB4buVbWFtb+G6tWHhu4XDsuG7lW5h4buRbsahYeG7kW7huqvhu5Vh4buHxqFh4buH4buX4buVYeG7hW9hbuG7neG7h2Hhu4Fj4buVbWHhu5Vub+G7ieG7r2Fuw7Lhu5VuYeG7rW7hu7Xhu4dh4buVbuG7s2Hhu7Phu69h4butb8Os4buVYcOA4bq1w4Nhw4Bw4buVYeG7seG6reG7lWHhuqLhu6/hurnhu60iYW50YeG7reG7q+G7pWHhu7Fv4buVbmHDgG/DrOG7lWHDgOG6tcODYcOAcOG7lSAgIGHhu4TDqcODYeG7k+G6pWHhu4Vy4buVbWHhu5Phu7nhu4dh4buFamHhu4fDouG7h2Ftb+G6tWHhu4XDsuG7lW5h4buHxqFh4butbsOs4buZYeG7hW/hu4nhu69h4buRb8Sp4buVYeG7hWph4buF4bq74buvYeG7reG7s2Hhu4du4buXYeG7h+G7l+G7lWFm4buZYeG6q+G7lWFu4bud4buHIGHhu6zhu6tvYeG7rW7hu7Xhu4dh4buT4bqlYeG7h+G7l+G7lWHhu4Xhu7PDueG7lW1h4buD4buvw4Nh4buVbuG6ueG7rWHhu4VqYeG7rW7hu5fDouG7rWHhu5VtbsOo4buX4oCdIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04oCc4bus4bur4buX4buVbWHhu61uw7lvYW1v4bq14buVYeG7rcO6byJh4buH4bq5xrBhecODImHhu4duw7Phu5VuYeG7qeG7r8OD4buJ4buVYeG6ouG6qWHhu4bDquG7mWHhu4DDsuG7lW5h4butb+G7i8awYeG7rXjhu4dh4bup4buv4bq14buVYeG7rcOp4buZYeG7k+G6qeG7lW5h4buF4bqn4buXImHhu4du4buPYeG7heG6p+G7l2Hhu61u4buh4buVYeG7gMOy4buVbmHhu7B14buVYeG7hcOqw4Nh4buZ4bqn4buVbmHhu4du4buvw4Nq4buVYeG7g+G7jeG7h25h4buHdWHhu4fhurnhu69h4buHw6nDg2Hhu63hu6tx4buVbSJhw4Dhur3hu61h4buV4buv4buhb11h4but4bqn4buXYeG7meG7nW9h4buFb+G7ieG7r2Hhu5FvxKnhu5Vh4buHbuG7l2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7g8Op4buVYeG7rW/hu4vGsGHhu6144buHYeG7rW/hu4vGsGHhu4fhur3hu5Vhw4DDum9h4buVbeG7r3Hhu5Vhw4Bw4buVYeG7rcOz4buVYeG7g3jhu5VtYeG7s+G7r2Hhu4XhuqlvYeG7hWphxrBuw6Lhu61h4but4burb2rhu5Vh4buRb+G7lW5h4but4buLXWHhu6nhu6/hurXhu5Vh4butw6nhu5lh4butw7pvYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dh4buRbuG7r8OD4buL4buVYW7hu53hu4dh4buHeeG6tWHhu61u4buh4buVImHhu5HDrOG7r2Ft4budbyJhw4Dhur3hu5Vh4buFcuG7lW1h4buZ4bqn4buVbmHhu61u4buzw7nhu5VtYeG7qeG7r8Op4buVYW1vdsawYeG7hcWpYeG7h8Oi4buHYWbhu5lhbuG7neG7h2Hhu7Fv4buVbmHhu4fGoWFu4buX4bql4buVYeG7h+G6reG7lW5h4buRbsahYeG7kW7huqvhu5UgYeG7qOG7r+G6tWHhu4XGoSJhbcahxrBhxrBu4bq74buVYeG7lcOp4buVbWHhu4fhurXhu5dh4buFw7lvYeG7sXDhu5VtYcOA4bq94butYeG7h27hurnhu60iYeG7rW/hu5VuYeG7rW7hurvhu5Vh4buHeeG6tWHhu5Vt4buzw7lvYeG7g8Op4buV4oCdImHhu6Hhu5VtYeG7hHRhPW/hu4vhu61h4buSb8Os4buVImHhu4ZueWHhu63hu43hu4duYeG7ruG7gOG7lOG7gmHhuqLhuqlh4buGw6rhu5lh4buAw7Lhu5VuYeG7h25v4bq1YeG7sWkgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG6tOG7r+G7rW7hu5fhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54butZuG6ouG7rS3hurXhu5NvbeG7lVth4burb21u4butXTk0M+G7seG7reG7q+G7l+G7lW00YSXhu6/DqeG7lWHhu4bhu7PDueG7lW0zL+G7seG7reG7q+G7l+G7lW00My/GsDQ=

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]