(vhds.baothanhhoa.vn) - Cối xay lúa công cụ thiết yếu của nông dân, dù hình ảnh ông phó cối đã lùi vào quá khứ, nhưng vẫn để lại một ký ức đẹp. Tìm hiểu về nghề đóng cối xay để hiểu ông cha ta đã đi qua thời gian khó như thế nào, từ đó thêm trân trọng một nghề đã giúp ích rất nhiều cho đời sống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSghcHHhu6Fsa+G7gyhL4buF4buVW2vhu4Phu4Xhur1bYm1r4buDW+G6qeG7j2Zb4buvN3ZbxKlzN1vhu6/hu6U3IS9wceG7oWxr4buDKCEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7hGM34bqrfSghY2oo4bqo4buPZlvhu683dlvEqXM3W+G6qeG7jWvhu4Nb4bqpdVtx4buFZuG6u3FbduG6u3Jb4bqpw7o3W2vhu41r4buDW+G6q+G6t2s/W+G6q3Rb4buFaGvhu4Vbw6Fr4buFW+G7jWvhu4Nb4buj4buFbVvhuqnhu49mW2LDoFvEqXRmW+G7sTlsW+G7n3I4W+G7ieG7heG7pz9ba+G7heG7pWvhu4Nb4bux4bqna1ti4bq/W8SpYWZbasO0cVvhu4l3W+G7p+G6qVtixJHhu6M6IS9jaighY2ooW1Foalvhu4Vm4bq/clvhu7Hhur1ba+G7g+G7heG6vVtibWvhu4Nb4bqp4buPZlvhu683dlti4bq/W+G7hWbhur9yW+G7jWvhu4Nb4bqp4buFN1txN1tiw6BbYmZb4bufcjdbceG7heG7l2Zb4buDZjdrW+G7ieG7hW1ba+G7heG7pVtx4buF4bq7W2s5bD9bccWpW2JtW3Hhu4XhurlqW3Hhu6HhurdrW3Hhu6Fva+G7g1tqw7RxW2vhu4Phu4Xhur1bYsOgW+G7g2Zz4bujW2fhuqnhu4Vb4buh4bqzcVtr4buFZuG6vXJb4bqp4buFbFti4buXZltw4buPa+G7gzohL2NqKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFjaighZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbNV1d4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzE2MOG7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly9m4buxOuG6rTdsceG7hTdr4buF4buFbDc64buxay9rY+G7rXAvICAiMS8iNjThuqsxIl1dMCIxcTMgXTIixKldOuG7i+G7o+G7gyXhu6Hhu7g2MiB9WzfEqXHhu7h9S+G7heG7lVtr4buD4buF4bq9W2Jta+G7g1vhuqnhu49mW+G7rzd2W8Spczdb4buv4bulN31b4butZuG6q3Hhu4Xhu7h9NV1dfVvhu4VjZuG7g+G7hXHhu7h9MTYwfVsvKCEvY2ooIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oUTjhuqlb4buDZsOhWyw4bFtx4buh4bqja+G7gy5b4bqt4bq5a1vhuqnhu4Vm4bq74bqpW+G6qeG7j2Zb4buvN3ZbxKlzN1vhu6/hu6U3Olssw4Fr4buFW+G6q2xbcTjhuqlb4buDZsOhW+G6qXJr4buDW+G6qeG6s+G7oy4hL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShC4bq/W2Jta+G7g1ti4bulxqHhuqlb4bqp4buFZuG6u+G6qVvhuqnhu49mW+G7rzd2W+G7o+G7hcOhZlvhu59yN1vhu6HhurNxW2vhu4Vm4bq9clvhuqnhu41r4buDW2JsYWs/W3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW2rhurNxW3HFqVswW2LhurtrWzJba+G7gzl2Olvhuqjhu41r4buDW2JsYWtbYuG6tXJbcWbhurlrW8SpOVvEqcawN1vhuqnhu4Vva1tr4buDcnbhurlrW+G7scOicVvEqWbDqnI6W1Hhu4XGoVtibWvhu4Nb4bqp4buPZlvhu6Phu4XDoWZb4bqp4buFb2tbYuG7pcah4bqpW+G6qeG6t3ZbceG7oWNb4buh4bqja1vhu6HDs2Y/W+G6rThr4buFW3FlP1vhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6rWlb4bqpdXFba+G7g29rOlvhuqjhu4XEg3FbceG7oWNbceG7hTlr4buFW3HFqWvhu4Nb4buJ4buFc+G6qVtx4buFY2xb4buJ4buFcuG7jWtbYjdrW+G7sTlbcWbhurtrW+G7hTlr4buFW+G6qeG7hWVbazdrOlvhu6Lhu4XDoWZbxKnGsDdb4bqp4buFbFti4bulxqHhuqlbMVtibGFrW3Hhu6FjW+G7g+G7j+G6qVtiw6Bba+G7g+G6t2pb4buJ4buzW2Lhur9bxKk5alvhuqnhu4XhurdrW2Lhurtb4bqp4buPZlvhu683djpbQm1r4buDW+G6qeG7heG6t2tbYuG6u1vhu7Hhu6tr4buDW+G6qeG7hcOgZltx4buFY2xb4buFaGvhu4Vb4bqp4buF4burW3Hhu4XDouG7ozpb4buaW+G7g2bhu6s3W8SpOVtx4buF4bq3a1vhu4Phu5Nb4bqp4buna+G7g1ti4bq/W8SpOWpba+G7g8Oya+G7g1vhuqnhu49mWyxx4buhdeG6qVvhu683di4/W3A3cltibVtiN2tbceG7hTlr4buFW+G7hWhr4buFW3Hhu6Fua1vhu59y4bq3dlvEqWFmOltCbGFrW+G7g2bhu6s3W+G6qcO6N1tx4buF4buVcVvhuqvhu6Xhu5VmW+G7o+G7hcOhZlvhu4nhu4VkbFvEqWRsW2Lhur9bazdrW+G6qeG7heG7l1vEqTlqW+G7sTlr4buFW+G7rzd2Wyzhuq3hurVyW+G7rzd2Ljpb4buwOWvhu4Vb4buvN3ZbYjdrW+G7r3Jr4buDW+G7n3I3a+G7hVvhu7Fua+G7g1tx4buhbmtb4buNalvEqeG6s3ZbceG7heG7lXFb4bqr4bul4buVZlvhu7E5W+G6qW1bYsO0W+G6qTdsW+G7seG7pcahcVvhu59yN1tqxINxW+G7rzd2W3Hhu4Xhu5VxW+G6q+G7peG7lWZbYsO1a+G7g1tx4buF4buXZlvhu6Phu4XDoWZb4bqpbVtqZsOqa+G7g1ti4bq/W+G7heG7p2vhu4NbxKnhurN2W+G7g2FsW+G7ieG7hWZb4buvN3Y6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG7heG7lXFbceG7oeG6uWtb4bqpw7lr4buDW2I3a1tx4buFOWvhu4Vb4buFaGvhu4VbceG7oW5rW3Hhu6Xhu5lr4buDW+G7r+G7p2vhu4Nb4bux4buVZltx4buF4buVcVvhuqvhu6Xhu5VmOlvhu5pb4buDZuG7qzdbceG7heG7lXFbceG7oeG6uWtb4bqpbVvhuqnhurVyW+G7rzd2W2Lhur9bceG7oTdb4bqpOWvhu4NbauG7k2Zb4buJ4buFZlvhu683djpbUeG7oWxr4buDW+G7hTdmW+G7sW5r4buDW3Hhu6Fua1tr4buFw7VmW+G6qeG7hcSDcVti4bqzcVtwZHE6W0LhurNxW3BkcVvhu5tb4buj4buF4bq1a1tx4buF4bq3a1tx4buh4bq5a1tr4buFw7VmW3Hhu4VjbFvhu4Voa+G7hVvhu6Phu4Xhu4FyP1vhu4Nm4burN1vhuqltW8Sp4buTW+G7heG7kWvhu4Nb4buFaGvhu4Vb4buxcuG7jWvhu4NbYuG6v1vEqTlqW2Lhu6Xhu5dr4buDW+G6q+G6p2tbxKlzN1vhu69y4buPa+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShC4bqzcVtwZHFbYuG6v1vEqTlqW+G6qeG7j2ZbxKk5W8SpbGFmW2LhurNxW2LEg+G6qVvhuq1mw6pxP1tx4buF4bul4buXa+G7g1vEqTlbYuG6s3FbcGRxW+G7r+G7j+G7o1vhuqtsW2rhu49mW2J0a1vEqeG6uWs/W8Sp4bqzdltiY2pb4bux4bq9W2LDouG7o1vhuqnhu4VsW+G7iXhbceG7mWZbamlrW3A3cltibVtiY2pbxKlydsOqa1vhu7Hhu5VmW3Hhu6FsP1tqw6JxW2pnN1vhu7E5W2py4buPZjpbS+G7g+G7peG7l2ZbceG7hcahW+G6qeG7j2ZbambDqmvhu4Nba+G7g8Oialtr4bul4buV4bqpW2py4buPZlvhu6Phu4Vya1vhuqtha+G7g1tw4bul4buZa+G7g1tqdFti4bq9cj9b4buxxak3W+G7o+G7hcOhZlvhu7E5bFti4bqzcVvhu7E5W8SpcnbDqmtbYuG6u2tb4buJ4buFZltrOWxbYuG6s3Fba+G6o2pbxKlhZltx4buFOWvhu4Vb4bqpdeG6qVvhu7E5W2Jjaltiw6Lhu6Nb4buvcuG7j2vhu4NbYuG6s3Fb4bqp4buna+G7g1vhu7Hhu51b4buhN1txxrBba+G7hWbhurlrW3HFqWvhu4Nb4buj4buF4bq1a1tr4buFw7NbxKk5W2Lhu6XGoeG6qTpb4buI4buF4buNW+G7n3I4W+G7sTlb4bul4buVcVvhu59yOFti4bq9clvhu4nhu4Xhu41r4buDW2Lhu6XGoeG6qTpbUDdyW2JtW+G6qeG7hWxb4buxOWxb4bqtdWvhu4Nb4bqp4buPZltxxalr4buDW2dxW2rDtHFbceG7hWNsW3HFqWvhu4NbxKnhu5Xhu6Nb4bqp4buFbFti4bq7a1ti4bq3cltx4buFaFvhuqt0a+G7g1vhu7HDtVtrZGtb4bqp4buFxINxW2LhurtrW2JtOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7guG7k1vEqTlqW+G6q+G6oWpb4buvN3ZbYuG7pcah4bqpW+G6qeG7pTdb4bqpbVtiw7Rb4bqrOWZb4bqp4buFxalr4buDWzRbYuG6u2tbIl1b4buj4buF4bq3az9b4bqp4buFZVvhu6E3W3Hhu4U5a+G7hVtxxalr4buDW2pm4bq7a+G7g1vhu4Phu5NbasOza+G7g1vhuqtv4bqpW3Hhu4Xhu5Vb4bqrOXZb4bqp4buFxalr4buDWzJbYuG6u2tbNFtqaj9b4buhw7VmW2JjaltibWvhu4NbceG7hWNsW+G7hTlr4buDW8Sp4buPZlvhu7E5bFvhu4nhu4Xhu49mW2LhurNxW3BkcVvhuqnhu4VsW3Hhu4XDonFb4bqp4buFxINxP1vhu4NvZlvEqTlba+G6uWpb4buvN3Y/W2Lhur9b4bqp4buFbFvhuqvhuqFqW+G7rzd2W3Hhu4XDonFb4bux4bura+G7gz9b4buJ4buF4buNa+G7g1vhuq1pW8SpbeG6qVvEqeG6uWtb4buJ4buFZlvhu683djohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buhbGvhu4NbYuG7l2ZbcOG7j2vhu4Nba+G7g+G7peG7l2ZbcTdb4buFN3Zb4bqrdGvhu4NbceG7hTlr4buFW2vhu4Phu6tb4oCca+G6uWpba+G7heG7pVtr4bq5alvhuqnhu49m4oCdW2Lhur9b4bqp4buFw61bcMawW+G6qeG7hcSDcVvhuqnhu4XDtGY/W+G6qeG7hWNrW+G6qeG7hXPhuqk/Wzjhu6Nba+G7hTdyW3HGsDdba+G7heG7pVvhu7Fmw6rhuqlba+G6uWpb4buh4bqha+G7g1vhuqnDujdb4bqp4buPZlvhu683djpb4bqoOOG6qVtqZuG6u2vhu4Nb4buD4buTW2rDs2vhu4NbYuG7pcah4bqpW2Jta+G7g1vhu4nhu4VkbFvEqWRsW3Hhu4VjbFtx4buhw6JxW3HGsFtr4buF4bqzcVtiaWvhu4VbcWFsW3Hhu4U5a+G7hVvhuq3hur1basSDcVvhuqnDujdbccWpa+G7g1tx4buF4buVcVvhu683djpb4buwZ1tr4buF4bulW+G7hTdmW+G7hTlqW+G7oeG6oWvhu4Nb4buj4buFw6FmW+G6qeG7hWxb4buJ4buF4buV4bujW2vhu4U3cjpb4buI4buFZlvhu683dlvhuqnDoVvhu4U3Zltx4buF4buVcVvhu6HhuqFr4buDW+G7o+G7hcOhZltqbmtbYuG6vXI6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buI4buFZlvhu6/hu6U3W+G6qTjhuqlb4bqpdVvhu4U3dlvhu7HDomtb4bqp4bq3cltx4buFOWvhu4Vba+G7g+G7qypb4oCcUeG7heG7lXFbceG7oeG6uWtbam5rW3Hhu4Xhu5VxW+G6q+G7peG7lWZb4bqpw7lr4buDW2pua+KAnVti4bq/W2ttZlvhu7Hhur1bcMawW+G6qeG7hWlyW2LGsGvhu4M/W2Lhur1yW3Hhu4Vmw6pxW3Hhu4VuZlvhu4U3bFtx4buRa1tr4buF4bulW2vhu4U3cj9ba+G7gzdr4buDW2vhu4U3cj9b4buxw6JrW2vhu4Phu4XDrDdb4buhN1txxalb4bqp4buPZlvhu683djohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu7Bmw6rhuqlbYm1r4buDW+G6q+G6oWpb4buvN3Zb4bqp4buFZ2vhu4VbxKk5W+G6rWdb4bufcnbhurtxW+G7sTlb4buJZmvhu4Vba+G7g+G7hWbDqmpb4bqpw7o3W2vhu4Phu6Xhu5dmW3Hhu4XGoVtibWvhu4Nb4bqp4buPZlvhu683djpb4bqq4bqhalvhu683dlss4buh4bqha+G7g1vhu683di5bceG7heG7peG7l2vhu4NbYuG7pcah4bqpW8SpOWpb4bqtw6Nr4buDW+G7g+G7k1vhu69sN2tbam/huqlb4buDZjk/W+G7g+G7k1tr4buFw6BrW+G7hWzEg+G6qVvhuq3Do2vhu4Nb4buD4buP4bqpW3Hhu6FjW+G7g2Y5WyxqZuG6vWtbSzdqW+G6q3Rr4buDW+G7g+G7k1ti4bul4buV4bqpLjpb4buI4buFZltibWvhu4Nb4bqr4bqhalvhu683dltr4buD4bul4buXZltx4buFxqFbYm1r4buDW3Hhu4VjbFvhuqnhu4Vm4bq9cltx4buF4bqva+G7g1ti4buna+G7g1ss4buJZuG6v3JbceG7ocO1a+G7g1vhu6HhuqFr4buDLlvhuqt0a+G7g1tqw7RxW+G6q3Vr4buDW+G6qXVbxKk5W2rDtHFbYmxha1vhu4Phu5NbceG7hcOicVvhuqnhu4XhuqPhuqlbYuG6v1trZGtb4buj4buF4bq1a1vhu6HDoGvhu4VbYuG6s3Fb4buDZuG7qzdb4buFN2Zb4bqr4bqhalvhu683djpb4bqo4buNa+G7g1vhu7Fmw6rhuqlbazl2W+G7oeG6s3Fb4buJ4buFbVtr4buFb+G6qTpbSsO0cVtxN3Zb4buj4buFw6FmW+G7g2bhu6tb4buj4buF4bq1a1vhu4Phu5Nba+G6uWo/W3E3dlvhu4lmN1vhu7Fya+G7g1vhu7HDtVtiw6Lhu6NbamFr4buFW8SpZuG6uWtbcXXhuqlbceG7hWNsW3DGsFvhuqtp4bqp4buFW+G6qeG7hXJ24bq/a1vhuqnDujdbcTd2W+G6qeG6tWpba+G6uWo6W1FsOWtb4bqtw7Rb4buxw7Nba+G7g2w5ZlvhuqnDujdb4bqp4buPZlvhu683dlti4bulxqHhuqlbceG7oWRxW2LhurNxW3Hhu4VpcVtx4buhw7RrW+G7seG7lWZb4buj4buF4bq3a1vhuq1uW+G7ieG7heG7jVvhu7E5W8SpOFvhuq3hu5dmW8Sp4buXZlti4bq/W3FhbFtwxrBb4buD4bqja1vhu4nhurtxW+G7sTlb4buJ4buF4buNa+G7g1vhuq1pW2rhu49mW2pvcVtx4bqza1vhuqnhu41r4buDOlvhu4jhu4VmW2LEg3Fb4buFN2ZbceG7heG7lXFb4buxOWxba+G7hTdyW+G7r2w3dlvhu59yN2vhu4VbasO0cVvhuqk4Zltr4buDw7Jr4buDW+G7rzd2P1vEqXM3W+G6qeG7hcOhdlvhu69y4buPa+G7g1vhuq1pW+G7hTdmW3Hhu4Xhu5VxW+G6qeG7hTlb4buvOHFb4bqp4buFbFvhu4l4W+G6rXJr4buDW+G7scOzW3Hhu6HhurNyW3Hhu6Hhu5tbceG7hTlr4buFW+G7hWFxW+G7g2FsW3Hhu4Xhu406W1Hhu6E5a+G7g1vhu683dlvhuqltW+G7hTdmW2LhurVyW2rDtHFbYuG6tXJbYuG6v1tx4buhN1vhu7E5bFvEqeG7k1tx4buhbmtba+G7mWZb4bqp4bq1clvhu683dj9basO0cVti4bq1clvEqTlbcTd2W3Hhu6E5a+G7g1vhu683dlvhuqnhu4Xhu5NbYuG6v1tr4buD4bul4buXZlvhu683dltr4bqjalvhu7E5bFtibVtqOVvhu683djpbUeG7oTlr4buDW+G7rzd2W2Lhu6XGoeG6qVtx4buhY2xbxKnhurlrW+G7rzlba+G7hTlb4bqtw6Nr4buDW2rDtHFbcMahZltx4buFxalr4buDW2Lhur9b4buDZuG7q1tx4buF4bqha+G7g1vhuq3Do2vhu4M6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqqdWvhu4Nb4bqpdVvhuqnDujdba+G7g+G7peG7l2ZbYm1r4buDW+G6qeG7j2ZbLOG7o+G7hW1b4bqp4buPZi5b4buh4bqzcVti4buZa1vhu4Nmw6FrW+G6qeG7hcOtW8SpOVtqw7RxW+G6qThmW+G6qeG7pTc/W2rDtHFb4bqpbGtb4bqrN2w/W+G7hTdmW+G6qThmW+G7scO1P1vhuqk4ZltxbD9b4bqpOGZba+G7hcOzOlvhu4jhu4VmW+G7r+G7pTdb4bux4buVZlvhuqnhu41r4buDW+G6qXVbazl2W2vhu4Phu6Xhu5dmW3Hhu4XGoVvhuqnhu49mW2JmW+G7ieG7heG6o+G7o1vEqTlr4buDW3Hhu6HhurlrW+G7r21qW+G6q+G7peG7lWZbYuG6v1tibWvhu4Nb4bqp4buPZlvhu683dj9ba+G7g+G7heG6vVtrOXZbceG7heG7peG7l2vhu4NbxKk5W2vhu4Phu4Xhur1b4buDZjdbceG7oXJ24bq9az9b4bqp4buFN1tx4buhcnbhur1rW+G6qWxrW2vhu49mW+G7sTlb4buh4bqzcVvhuqltW+G7g2Y4OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KEJta+G7g1vhuqnhu4VsW2Lhu6XGoeG6qVtqw7RxW+G6qThmW+G6qeG7j2Zb4buvN3Zb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu6Phu4XDoWZb4bqr4buBP1tx4buFxqFb4buxdWvhu4NbYm1r4buDW+G6qeG7j2Zb4buvN3ZbceG7heG7peG7l2vhu4Nb4bqtaVtw4buPa+G7g1vhu7FoW3Hhu4XhurtbcMOpW+G7ieG7heG7jWvhu4NbYuG7pcah4bqpWzdmW3Hhu4Vy4bq5OltR4buFxqFb4buDZsOzZltx4buFaFvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G7heG6u3Fb4buxZsOq4bqpOlvhu4jhu4VmW+G7r+G7pTdb4bqtN1vhuq3hu49rW+G7r8OgW2rhu5VmW+G6qW1basO0cVvhu41r4buDW+G7o+G7hW1b4bqp4buPZjpbUeG7hcahW2Jta+G7g1vhuqnhu49mW3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW2Lhu6XGoeG6qVvhu4NmN1vhuqnhu4XDultxZuG6u+G7o1tiw6BmW+G7hcOiclvhu4XDrGvhu4VbceG7oWxr4buDW3By4buPcVvhuqnDoVsyW2vhu4M5dj9bceG7hWNsW8Spw6pb4bqpw7lr4buDW+G6qW1b4buFN2Zb4bqt4burN1tx4buFaWvhu4VbcGxha1tibWtb4buxOVti4bulN1tx4buFxqE6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buaW2vhu41r4buDW3Hhu4Xhu41rW+G7sGbDqnFbSzdqW+G7g+G6tWtba+G7heG7pVtr4buFOVtrOWxbxKk5altr4buD4buF4bq9W2vhu41r4buDW+G6qcO5a+G7g1vhu6Phu4XDoWZb4bqpbVvhuqnhu49mW+G7rzd2W+G7g2FsOltRZuG6u2vhu4Nb4bqp4buPZlvhu683dlvhu4NhbFt0W3RbYsOgW3Hhu6Hhu5tbceG7hTlr4buFW+G6t2pbceG7hTdr4buFW+G7n3Jja1tx4buFcsO04bqpW+G7m1tr4buNa+G7g1tx4buF4buNaz9bajlb4buDZuG7l1ti4bq3dlvhu4nhu4Xhu41r4buDW2dxW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6qW5rW2vhu4Xhu5VbcWbhurvhuqlb4buJ4buF4buNa1vhu4nhu4Vy4bq3dj9ba+G7heG6s3FbxKk5W+G7ieG7hWZbajh2W+G7rzd2W+G7rzhxW+G7oTdbYuG7l2Y/W+G6qeG7hWbhurvhuqlb4bqp4buPZlvhu683dlvhuql0a+G7g1vhu41r4buDW+G7o+G7hW1b4bqp4buPZltiw6BbxKk5W+G6q8OsW+G7scOga+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7tXJx4buFbOG7oX0oS+G7g3J24buBa1vhu4Thu6tyW0vhu4Phu41rIS/hu6Mo

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]