(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày ấy ở quê tôi, thường chẳng ai phải lo thiếu củi. Củi ngoài vườn, trên rừng, lúc nào cũng sẵn. Lũ trẻ con chúng tôi đi thả trâu bò mỗi chiều về thường cõng theo bó củi trên lưng. Chúng tôi yêu rừng không chỉ bởi những tán xanh. Mà ngay cả cành cây khô rụng xuống cũng giúp ích cho đời. Củi nhóm lên những bữa cơm đạm bạc sớm chiều. Củi sưởi ấm qua những ngày đông giá buốt, thiếu áo, thiếu chăn.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7mznEkE5x4buSxJBPRXHhuqLhuqbhu45xw4Phu5pFxqEvxJBz4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiLhurDhu6nEgnDhu5s5ROG7scOaceG7ucOaccOSccOV4buY4bqkceG7kuG7ikXhu5Fx4buSxJDhu6JP4buERHHDg8SQ4buz4buERHHhu6lFceG7jsSQ4buvRXHhu4ZGceG7ksSQReG6puG7mHHDg+G7mkXhu5NxKuG7mkVx4buEREbhu7FFcVPhu6JP4buE4buRceG7ksOU4bqk4buEccOU4bug4buEROG7kXHhu4bhu5TDg3Hhu4Thu7FGccOD4buc4buERHHhu5Dhu7Xhu4Thu5NxN+G7nHHhu5LDlOG6tHHDg0bhu4Rxw4PEkOG7lOG7hERx4buS4buKRXHhuq5FceG7ksSQ4buvceG7ksOU4bu34buYceG6okhx4buCTEVxw4PEkEXhuqzhu5hxU+G6rHHhu5LEkOG7ok/hu4REccODw4zhu4REceG7ksSQ4bqwRnHhuqJHccOD4buaRXHhu5LDlOG6pOG7hHHhu4bhu6Lhu4RE4buTcSrEkOG7lOG7hERx4buS4buKRXHDmuG6pOG7mHHDlOG7oOG7hERx4buAxJDhu4rhu4REccODxJDhurxx4bqiw5JFceG7hMSQUuG7hERx4buS4bur4buEcVXhu6nhu4TEkOG7k3E44buxceG7hEThu6nDmnHDg+G7r3HDg+G7seG7hMSQccOD4bu3w5px4buAxJDhu4pxw5TGoOG7hERxVeG7mOG7iOG7hERxw4Phu5zhu4REcURF4buU4buOccOJw4PEkHHDg8SQRnHhuq5PReG7k3Eq4buaRXHhu4TEkEfhu4Jx4buG4bqk4buEceG7hMSQUuG7hERx4bqiUuG7qXHDg03hu4Jx4bqu4but4buCceG6ouG7rcODceG7kE7hu4Jxw4PEkEXhuqzhu5jhu5NxKuG7mkVx4buQ4buiw5JFceG7ueG7gnHDleG7mOG7qXHhu4TEkFLhu4REceG7hEThu7HDmnHhuq7hu4rhu4REcURF4burceG6ouG7mOG7iOG7kuG7kXHhu5LEkEXhuqbhu5hx4burRuG7kXHhu5LEkEXhuqbhu5hxw4PEkHfhu4Thu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucMSC4buSxJDhu5jhu4LhuqJxRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ceG7pXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO6c8O54buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHTDusO6L3Phu6fhu6fEgsO5csawcuG7pXJ04buSw7p0csO54buGdC1zdOG7k+G6vuG7jkRwceG7qeG7huG7km5wOcSQTnHhu5LEkE9FceG6ouG6puG7jnHDg+G7mkVwcVRFxILhu5LEkG5w4bulcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7pzw7lwcS/hu5s4ReG7hMSQccSQSeG7qcO1cThF4buExJBxKsSQRcahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZeG7ikVx4oCc4buERMSQReG6qOG7hOKAnXHhu4Lhu5ZFceG7gMSQR0Vx4buExKjhu4REccSQ4buiTeG7hERx4bqi4butw4PEkHHhuq7hu7Hhu4Thu5Fx4buC4buWRXHEgkHhu5hxRExx4buSw5Thu7Hhu4Jx4bu54buCccOU4bup4buEccOD4bur4buExJBx4buC4bucReG7k3E5xJBOceG6ruG6puG7hHHDg+G7mkVx4buG4buxceG7hMSQTnHhuq7huqbhu4Rxw4N34buEceG6ouG6puG7jnHhuqLhu6vhu4Jx4bquQcOaceG6osSoccSQR+G7hERx4bqu4bqw4buEceG7kOG6uOG7k3E5xJBOceG6ruG6puG7hHHhu4TEkFLhu4REceG7hEThu6JPRXHhu4LhurLhu5Fx4buEROG7ok9FceG6ouG7sXHDleG7mOG7qeG7hMSQceG7hHfhu4Jx4buG4buURXHEkOG7lEXhu5Fx4bqi4bq0ccOD4buaRXHhu4bhu6vDg8SQccOD4burw4PEkOG7kXHhu4DEkEdFceG7gnjhu5Jxw4Phu6nDmnFVw6jhu5NxOcSQTnHhu4Lhu5ZFceG7gMSQR0Vx4bqi4bur4buCcVPhu7FGceG7kuG7oOG7hERx4buSxJBOcVPhu69F4buRceG6ouG7q+G7gnHhu5LDlOG6pOG7hHHhu4Lhu6tFceG7kkfDg3HEkEbhu6lxw5Thu7fhu4JxU+G7sXHEguG7qXHhu5LEkOG6uuG7knHhu5Dhu63hu4Jx4bqu4bqw4buEccOD4bua4bupceG7hMSQUuG7hERx4buEROG7ok9FceG6ruG7seG7hHHhuqLhu7Fx4buSQeG7hHHhu5Lhu69G4buTcWXDlEbhu4REceG7gMOZceG7nsODccOD4bua4bupceG7kuG7ikVxw4NI4buEceG7gnZFccSQ4bq44buExJBx4buv4buExJBxw4PEkMOB4buYceG7ksSQ4bup4buEccOD4buaRXHhuqLhu4hx4bquw73hu5JxxILhu6JORXFEQeG7gnFEReG7ok/hu4REceG7hEThu7HDmnHhuq7hu4rhu4REcURF4burceG7ksOURuG7hERxw4N34buEceG7hMSQ4buxceG7gMSQ4buK4buERHHDg1Hhu6nhu5NxJeG7iHHhu4bhu5jhu4rhu4RxU+G7lkVxU+G7sUZx4bquR3FT4buxRXHDg+G7mnHhu5B44buE4buRccOD4buaceG7gMSQRuG7qUVx4buC4buWRXHhu5LEkE3hu4Jx4bu5w5px4bquRXFT4buxRnHDg+G7r3FEReG7ucODceG7gk1x4bqi4bq2ceG6osON4buEROG7k3Fo4bux4buRceG7huG7rUVx4buExJBOceG6ruG6puG7hHHDg+G7t+G7mHHhu5LEkE1xw4Phu5rhu6lx4buExJDhu7Fx4buSxJBNcSV54buERHFoReG6qOG7ksO1ceKAnDhK4buSceG6ouG6puG7jnHhu4ZR4bupccODxJBP4buEcVNP4buEceG7kOG7ok3hu4REceG7kE7hu4IvcThK4buSceG6ouG6puG7jnHhu4ZR4bupceG7ueG7jnFF4buYceG7hMSo4buERHHhuq7hu6LDk+G7guKAneG7k+G7k+G7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxJHhu6nhu5hx4buE4buxw5px4buAxJBFceG6ouG6puG7jnFE4bup4buQ4buRceG6ouG6puG7jnHhuq5F4bqo4buEceG7kkXhuqjhu4RxxILGoOG7hERx4buG4bqk4buEceG7hEThu4pFceG7ksSQ4bq4ceG7hMSQReG6rOG7mHHhu4RNRXHhuq52ceG7gMSQ4buK4buERHHDg0jhu4RxxILhu5bhu4REceG6ruG6puG7hHHDg+G7mkXhu5NxOcSQ4bui4buERHHDleG7mOG6pHHhu5Lhu4pFceG7ksSQ4bq4ceG7gMSQ4burw4Phu5FxREHhu4Rx4buExJDhu6Jx4buCSUVx4buEROG7ok9FceG6ruG6rOG7mHFERVJx4buG4butRXHhuqLhuqbhu45xw4Phu5pFceG7ksOURuG7hERx4buExJDhu7Hhu5NxOOG6snHhu5Lhu4pFceG7kkXhuqbDg3Hhu4TEkFLhu4REccOD4bux4buExJBxw4Phu5pFceG7gMSQ4buKccOUTUVxw5TGoOG7hERx4buSw5RG4buERHFT4buiT+G7hOG7k3E44bqyceG7huG7mOG7iuG7hHHhu4RHRXHhuq7huqpx4buER3Hhu4LGoMODceG6rkVx4buSxJDhurhx4buGduG7hERx4buOxJDDiXHhu4ThuqThu4Rx4buExJDDveG7knFT4buxRnHDg0dx4buG4buUw4Nxw4NB4buEccSC4buW4buERHHhuq7huqbhu4Thu5NxZMSoRXHhu4JMRXHhu4ZB4buEceG7ksSQ4buYccSQRuG7rcODxJBxw5Thu6Dhu4RE4buRceG7hEThu6JPRXHhu5Lhu6lx4bqiw41x4buG4butRXHDg+G7seG7hMSQccOUd+G7guG7kXHhu4RESeG7hHHhu4TEkMON4buRceG7guG6snHDg+G7ueG7knHDg+G7iuG7hERx4bquRXHDlEfDg3Hhu5LEkOG7seG7hMSQceG7kuG7oOG7hERx4bqiR+G7kXHDg+G7ueG7knHhu5LDlEbhu4REceG7gMSQRnHDg+G7mkXhu5NxZcOURuG7hERx4bqi4bqm4buOceG7huG7mOG7iuG7hHHDg0dx4buExJBS4buERHHDg8SQReG6psODceG7hMSoRXHhuq7hurDhu4Rx4buExJDhurThu4Lhu5Fxw4PEkOG7mMOa4bqk4buEccSC4buW4buERHHhu4Thu7nhu5hx4bqi4bqm4buOccOD4buaReG7k3E44bqyceG7hEdFceG7hOG7ueG7mHHDg+G7q0VxROG6uHHhu4TEkOG7qeG7hMSQceG7ksSQ4bq4ceG6ouG6puG7jnFE4bup4buQccODSOG7hHHhu4TEkFLhu4REceG7gkfhu4Rxw4NB4buEceG7gMSQRnHhu4bhu7fhu5hxw4Phu55x4bqieMODceG7huG6pOG7hHHhuqLhuqbhu45xw4Phu5pF4buTcSpHceG7hMSQUuG7hERxREXhu6lFceG6rkbhu63hu4RxREXhu6txROG7qeG7kHHhu5J34buEROG7kXHhu6lFceG7hkZx4buSxJDhurhx4buGRnHDg8SQ4bueceG7hMSQ4buxceG7kOG7teG7hHHDg+G7mkVx4buC4bqyceG6ruG7t+G7mHHDg0dx4buQw5Phu5NxKkdx4buExJBS4buERHHhu4RE4buxw5px4bqu4buK4buERHHhu4bhu63hu4TEkOG7kXHhu5LEkOG7ok3hu4REceG6ruG7seG7hHHhuqJIccOU4bq24buSceG6ouG7mOG7iOG7knHhu4LhurJxw4PEkMag4buCccOD4buaRXHhu5Dhu6LDkkVx4bu54buCccODxJBGccODxJDhu5Thu4REceG7ksOURuG7hERxw4PEkOG7mMSo4buEROG7k3EqR3Hhuq7huqThu4Jx4buSxJDhu57Dg3FEReG7ucODceG7gMSQ4buK4buERHHhu5LEkOG6qnHhu4Thu7FGceG7hEThu5px4buG4butReG7kXHhu4LhurJx4bqi4bq0ccOD4buaRXHhu4TEkEfhu4Jx4buGUeG7qXHhuq7hu5jhu4Rx4buE4buiTsODccSQ4bqm4buSceG7kEXhuqThu5hx4buE4buxw5px4bqu4bqm4buEceG7kEXhuqThu5hx4buAxJDhu6vDg3Hhuq5LceG6rkHDmnHDg+G7q8ODceG7jsSQw4nDg8SQceG7ksOURuG7hERx4buExJDhu7Hhu5NxOcSQT3HDg0dx4bqi4bqm4buOccOD4buaRXHhuqLDgeG7jnHhuqLhu5bhu4REceG7guG7sXHDg3fhu4Rx4buExJDhu7Fx4bu54buCccSQTeG7hOG7kXHDg0tx4buC4bqyccOD4buc4buERHHEguG6uuG7mHHhuq5FceG7gMSQ4buK4buERHHDg0jhu4RxxJBGceG7gMSQ4bup4buEcVPhurhx4buG4but4buExJBx4buEUuG7qeG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZcOURuG7hERxU+G7inHhu5Dhu4hx4buExJBS4buERHHhuqLhu7FFceG6ouG7q0ZxU+G6rHHDg+G7mErDg3Hhu4DEkOG7muG7hERxxJBG4buv4buERHHhu4R34buERHHhu4bhu6LDk+G7hERx4buC4buxceG7kuG7ikVx4buS4bug4buERHHhuq5Jw4Phu5NxKkdx4buCSuG7knHDg+G7t+G7mHHhu4RHRXHhuq52ceG6ruG6qnHhu4bhu61FceG7ueG7hHHhu5Lhu6LDk+G7hERx4buSw5RG4buERHHhu5Lhu4pFw7Vx4oCcOElFceG7ksSQ4bueceG6rnZx4buSw5TDknFT4bqscVNORXHhu4RE4buxw5pxVeG7ouG7qXHhu4DEkEVxw4Phu6vDg3FEReG7qXHhuq7hurjhu4TEkHHhu5DDgnHhu4DEkOG7iuG7hERx4buSxJDhuqpx4buQ4buiw5JFceG7ueG7gnHDg+G7r3HDg3fhu4Rx4buExJDhu7Hhu5NxIklx4buQw4Jx4buOxJDhu69FceG7hETEqEVxw5Xhu5jhu7fDmnHDleG7mEHhu4Rxw5Xhu5jhu6nhu4TEkHHhuq7hu4jhu4REceG7hlHhu6lxU+G7sXHhu4bhu7nDmnHhu4TEkEXhuqjhu5Jx4buS4bugceG6rkfigJ1xLXE5RcODccSR4buE4bqw4buG4buG4buRcURF4bur4buCceG6ruG7iMODceG6rkXhuqzhu5hxxJDhu7Hhu4TEkHHhu5Lhu61FccOD4buK4buERHHhu5LDmnHDg+G7mkVxKuG6sMOU4buS4bupReG7hOG7hsOacWlGRsSCccOD4bua4bupceG7qOG7hMSQ4buRceG7hMSQw4Hhu4Rx4bqu4bq64buExJDhu5NxZMOMccOU4bux4buERHHDg+G7t+G7mHHhu4RHRXHhu4ThuqThu5hx4buG4bqk4buEccSQReG6qOG7hHHhu5LDlOG7reG7hERx4buOxJDhu6vhu5Jx4buSw5RF4bqq4buEceKAnOG7ksSQxqDhu5Jx4buG4buWReKAnXHDg+G7muG7qXHhu5LEkOG6pnFERU5FceG7gMSQRXHhu5LEkEXhuqbhu5hxxJDGoOG7knHhu4R34buERHHhu4bhu6LDk+G7hEThu5NxZeG7ikVx4buExJBOcVPhuqxx4bqi4bqm4buOccOD4buaReG7kXHhu4TEkE5x4bqu4bqm4buEccOD4burRXHhu5LEkE9FceG7guG7sXHhu4RE4buiT0Vx4buS4bupceG7gMSQ4buK4buERHHhuqJF4bqm4buSceG6ruG6puG7hHHhuqLhuqbhu45xROG7qeG7kOG7kXHhuqLhuqbhu45x4bquReG6qOG7hOG7k3Eq4buc4buERHFT4bq4ceG7ksSQ4bqmceG7gMSQ4buK4buERHHDg0Hhu4Rx4buOxJDhu69FceG6osOB4buEceG7kuG7t+G7gnHhuq7huqbhu4Rxw4Phu5hKw4Nxw4Phu5hKw4Nx4buAxJDhu5rhu4REccSQRuG7r+G7hERx4buExJBF4bqk4buEceG7hkXhuqjhu5hx4buSRuG7seG7hHHDg0Hhu5jhu5NxNsSQ4buK4buERHHhu47EkOG7r0Vx4buGRnFT4bqsceG7gkrhu5Jxw4Phu5hKw4NxVeG7mOG7hERx4bquSuG7knHhu4Thu7FGceG6rkdx4buSw5ThuqThu4Rx4buSxJDhuqZxREVORXHhu4bhu7Hhu4Jx4buSeOG7knHhu4ZR4bupceG7hMSQ4buxceG7guG6uOG7hMSQ4buTcWhORXHhu4JK4buSceG7gOG6tHHhu4bhu63Dg3HDleG7mOG7qeG7hHHhu4TEkOG7onHhu5Lhu4pFceG7ksSQ4bq4cVPhuqDhu4Rxw4NHceG7ksSQ4bqqceG7kuG6uOG7gnHDlOG7qXHhu4JK4buSceG7gMSQw4nhu6lxw4Phu63hu4TEkHHhu5LDicODxJBxw4NQw4Nx4buSw5RG4buERHHDg+G7t+G7mHHhu4RHRXHDg+G7muG7qXHhu4RE4buxRXE5RcODccSR4buE4bqw4buG4buG4buTcTnhuqbhu5hx4buQUHHhu47EkOG7q+G7knHhu5LDlEXhuqrhu4Rxw4Phu5rhu6lxVXZxxJBKRXHEkEXhuqjhu4Rx4bqu4butRXHhu4DEkEXhuqbhu4Rxw4NG4buEceG7hEThu6JPRXHhu4RE4buxw5pxw4Phu7Hhu4REcVXhu6lx4buExJDhu6nhu5hx4buSxJDhurhx4bqiReG6puG7knHhuq7hu7fhu5hx4buSw5RG4buERHHhu4bhu5TDg3Hhu4DEkEdx4buAxJB34buEceG7hOG7scOaceG7gklFceG7hEThu6JPRXHhu5DDgnHhu4TEkMOJw4PEkHHhu4bhu61FcURB4buEceG7hMSQ4bup4buYccSQTeG7hOG7kXHhu5BQceG6ruG7luG7gnHhuqJJw4Nxw5Xhu5jhu7fDmnHDleG7mEHhu4Rx4buQw4Jx4buS4butRnHDlOG7qXHEkE1FceG7ueG7gnFT4buxceG7kOG7nsODceG7guG7reG7hMSQceG6ruG6qnFT4buiw5Phu5Jxw5Xhu5jhu6lxw4Phu5hKw4Nx4buAxJDhu5rhu4REccSQRuG7r+G7hERx4buEd+G7hERx4buG4buiw5Phu4REceG7kkbhu7Hhu4Rxw4NB4buY4oCmxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucOG7kuG6sFXhu5It4bup4buGRUThu4TDtXHDlEVExJDhu5LDtHDhu5vGoeG7kOG7ksOURuG7hEThu5to4buccWXEkOG6unEi4buYw5rhuqzhu4RxZcOU4bup4buERMahL+G7kOG7ksOURuG7hEThu5vGoS/hu47hu5s=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]