(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặt trời dần khuất vào phía núi xa, hoàng hôn thật lộng lẫy trên cánh đồng vàng ruộm một màu ấm no tỏa lan từ những ruộng lúa vừa chín đến. Đâu đó những đụn khói biếc mơ được lũ trẻ trâu đốt để nướng cá và hò hét, chạy nhảy xung quanh. Những chú sẻ đồng ríu ran bay lượn thành cặp, nhiều khi thành đàn, sà sát xuống những thân ruộng, rồi biến mất trong biển lúa...
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/hu7Ek4bqt4bqjVjDhurnhuq3huqFW4bqnxKk9VsOM4bqj4buLxagv4bqjWMavxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhuqIxPSDhu67Gr+G6pi7DrFbDrGnhu4fDo1YgPuG6rVbDouG6o+G7izzDrFbhu48l4bqpVmfhuqPEgz1W4bqt4buJw6NWw7Q9VVbhuqPhuqkl4bqt4bqhVuG6o2Xhuq1Ww6zhuqN7w6xW4bql4bq74bqt4bqhVuG6pVvhu5FWw6xpNuG6rVYiJOG6reG6o1Yw4bq54bqt4bqhVuG7jyXhuq3huqFWaeG7i+G6u+G6p1bhuqfhurvDrFbhuqcl4buLVjzhuqdW4bqt4bqpVsOsZD1W4bqlPeG6rVbDrG9W4bqt4bqj4buN4bqt4bqhVmnhu4vhurvhuq3huqFW4bql4buJPVbhu49vPVYi4bqjxIPhuq1WMDfhuq3Dmlbhu68p4buLVjDhuqtW4bqt4bqj4buN4bqt4bqhVjBq4bqtVsOi4bqj4bqrw6NWXcOjNyJW4bqn4bq/VjBt4buDIlbhuqVsVsOsaTRWw6xpKeG7i1Yww6nDrFYwYVbhuq1t4buB4bqt4bqhViIkVuG7jyVW4bqjYlbhuqMyw6xVViLhuqMq4buRVuG6reG6oybhu5FWw7Thu4vhuq3huqFWaOG7iz3huq3huqPDmlbhuqzhuqPhu43huq3huqFWIuG6o+G7iVbDrTRWMOG6ueG6reG6oVZpxIPhu4tWaT3huq1WXT3hu5FW4bqlbeG7g+G6rVbDrOG6oyXhuq3huqNWIi5nVVbhuq3huqPDozjhu4tWw6LhuqPDo1bDrOG6oyXhuq3huqNWMCXhuq1VVsOtJVbDrSTDrFbDtOG7i8Op4bqt4bqhVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbDrOG6oynhuq1WaeG7i+G6u+G6reG6oVVWaeG6ucOjVl3Dozfhuq1W4bqnPMOsVsOsaeG6qeG6reG6oVZdw6Nh4bqtVuG6peG7iT3DmsOaw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu64gw6zhuqPhu4vhuqddVsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1bhu7hXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7tFfhu7Jnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVnDneG7uC9Y4bu44bu4IOG7sllXWeG7tsOdV8OsI0Dhu7Thu7bhuqXDnS1YWcOa4bq1Z+G6oeG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu7Ek4bqt4bqjVjDhurnhuq3huqFW4bqnxKk9VsOM4bqj4buL4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu67hu7hXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7tFfhu7Lhu65WL8av4bqmw6Phuq3huqNW4bqjYz1TVuG6oiVW4bqiw6M34buLxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu7FuVsOs4bqjN1VWw6xlw6NWw6zhu5lWw6w94buRVsOsaTbhuq1W4buPZVbhuqU64bqt4bqhVsO0MVVW4buPbz1W4bqlJMOjVuG7j289VsOtw6nhuq3huqFWw6xp4bqp4bqt4bqhVsOi4bqjZeG6reG6oVbhuqHDoz3huq1WIms9VuG6reG6o+G7jeG6reG6oVYiPVbDrG9WPOG6p1YkZ1NW4oCc4bqk4buJPVbhuqEuw6xWaeG6ucOjViJi4bqtVjBhVuG6pSrDo1Zp4bq/4bqnVsOs4bqj4bq/4bqn4oCdVsOsaeG6qeG6reG6oVYiPVbDouG6o+G7iSJW4oCcw4LhuqPhu4kiVuG6oyTDrFbDrWXhuq3huqFWaOG7izbigJ1WIms9VuG6rOG6oeG7i+G7kcOh4bqtVsOMaWPhuq3huqFWw4wq4bqpw5pW4bqs4bqj4buN4bqt4bqhViI9VsOsb1YwMeG6p1YwN+G6rVbhuqfhurvDrFbDrcOzVuG6pcOjNuG6rVbhuqM5VsOs4bqje8OsVjAuIlZdw6M5w6xW4buPOFYw4buHw6NW4bql4buJPVVWMOG7h8OjVuG6reG6oW3hu4fDo1bDrGnhurnhuq3huqFW4bql4buJPcOaVsONPeG7i1bDouG6o8OjVuG6o+G6qSXhuq1Ww6zhuqMl4bqt4bqjVsOtblbhuqc54bqt4bqjViJrPVbhuqfhuq/huq3huqNVViIp4buRVuG6peG7iT1W4bqlKsOjVsOsaeG7hVbDrOG6oyXhuq3huqNWw6xp4bqpVl1qw6NWMGFWXeG6ucOjVuG6pTvhuq3huqFVVsOsKuG6qVYw4bq7VuG6pyXhu4tW4bqnZlbhuqfhu4HDo1Yi4bqj4bqpViIk4bqt4bqjVjDhurnhuq3huqFW4bqlJeG6reG6ocOaVuG7sSnhu5FW4bql4buJPVbDouG6o2Xhuq3huqFW4bqnPMOsVjDDo1VW4bqt4bqjbVYw4buHw6NWaTzDrFbhuq3huqPDozjhu4tW4bqt4bqhbeG7h8OjVsOsaeG6ueG6reG6oVbhuqXhu4k9VVYiblZo4buLPeG6reG6o1Zo4buLfeG6rVbDrGk24bqtViIk4bqt4bqjVjDhurnhuq3huqFW4bqlJeG6reG6oVYi4bqjO8OsVuG6reG6oy7DrFbhuq3huqFjw6xW4bqt4bqhJeG6qVbhuqUl4bqnVuG6rTbhuq1W4bqjN8OsVuG7j2pWIuG6o8OjNuG6p1bDrT3huq3huqFW4buPalbhuqfEqT1VVuG6rTrhuqdW4bqtY1bhuq3DqcOjVuG6rTrhuqdWw6LDoz1W4buP4buBw6NW4bqt4bqj4buN4bqt4bqhVuG6oyrDrFbhuqXhu4k9ViLhuqPEg+G6rVbhu48l4bqt4bqhVVYiw6nhuqdW4bqn4bq/VuG7jyVWaeG6v+G6p1bDrOG6o+G6v+G6p1bhuqfEqT1W4bqhLsOsw5rDmsOaVuG6rOG6o+G7jeG6reG6oVbhuqMqw6xWIuG6v+G6p1bhuqfhu4HDo1bDrGk74bqt4bqhVuG6reG6oT7huq1WIuG6q1Ywa1YiJlZdP+G6qVbDrOG6oyThuq3huqFWXSbhu5FVVuG6p209VsOs4bqjJOG6reG6oVZdPVbDrGnhuqnhuq3huqFWMOG6q1bhuq3hu4tlw6NW4bql4buB4bqtVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVYwbj1Ww6xpNFbhu4VW4bqlJeG6reG6ocOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjGXDo1bDrcOj4bqt4bqjVmk9VsOsb1bhuqUl4bqt4bqhVVbhuqXhu4Hhuq1W4bqlNuG6rVYixKnhuq3huqFW4bqt4bqj4bqxZ1bDrOG6o+G7hVYiaz1WIiThuq3huqNWMOG6ueG6reG6oVbhuqXhu4k9ViLhuqPEg+G6rVbDrG9W4bqjKlbDrT3huq3huqFWw6zhuqPhu4tVVsOsb1bhu49qVuG6rTrhuqdWaOG7iz1W4buPalbhuqdt4buHw6PDmlbhuqzhuqPhu43huq3huqFW4bqt4bqhJeG7kVbDrOG7i+G6vcOjVsOs4bqj4bq/ViJrPVbDrGXDo1bhu48lVuG6pWxWw6xpNFbDrGnhuqnhuq3huqFW4bqlJeG6reG6oVbhuqUlVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbDouG7l1bhuq3DoznhuqdW4buPbz1WIOG7jVYg4bq7w6NW4buPbz1WNuG6p1YwOOG6p1bDrGk24bqtViIk4bqt4bqjVjDhurnhuq3huqFVVl07w6xWMD7hu4tWw6zhuqMx4bqpVuG6pzNWw6xvVsOi4bqjw6NW4bqnKlbhuqHDozHhuqlWw7Thu4vDqeG6reG6oVZp4buL4bq74bqt4bqhVjA34bqtVuG6peG7iSJWw6zhuqPhuqsiVjBt4buDIlYi4bqjPVbhuqEk4bqt4bqjVuG7jzhWw60p4bqtVuG6reG6oyXDmlbhu7HhuqtWXcOjN8OsVl094bqpVjDDozjhu4tWfeG6rVYi4bqjbj1Ww6xp4bqp4bqt4bqhViIkw6NW4buPYuG6reG6oVbDrCTDo1bDrcOj4bqt4bqjViJrPVYiKeG7kVbhuqXhu4k9VVYiaz1WMOG7h8OjVuG6reG6oW3hu4fDo1bhuq1l4bqt4bqhViAp4bqtVjzhu5HDmlbhuqzhuqPhu43huq3huqFWIinhu5FW4bql4buJPVYi4bqrVsOs4bqjYVbhuqUlVuG6p8SpPVbhu48l4bqt4bqhVVYibOG6reG6oVYi4bqrVsOs4bqjYVbDrGk74bqt4bqhVl064bqt4bqhVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuq1t4buBIlbhuqVsVsOs4bqjJOG6reG6oVbDrCThuqdVVsOs4bqjJOG6reG6oVYi4bqjxIPhuq3DmlbhuqzhuqFt4buHw6NW4bqtZeG6reG6oVYgKeG6rVYi4bqrVsOs4bqjYVYibeG7h8OjVuG7j+G7i8OjVsOsaeG6qeG6reG6oVZd4buNPVYi4bq/4bqnVuG6p2/huq3huqFW4bqhKuG6qVbhuqfhu4HDo1bigJzhu6s94bqpVuG6ocOj4buHViLhuqPhuqlWMDfhuq1Ww6zhuqMk4bqt4bqhVuG6p23hu4fDoy9W4burJMOsViLhur/huqdWIuG7h8OjViLhu4fDoy9W4bux4bqp4bqtViIkVuG6p8Opw6NW4bqtLOG6p1bhuq3huqE94bqt4bqh4oCdVVbhuq3huqNt4bqt4bqhViJs4bqt4bqhViLhuqtWw6zhuqNhVmfhuqMmw6NWMGRW4bqj4bqpMVYi4bqp4bqtVuG6pzvDrFYwbuG6reG6oVbhuqHDo+G7jT1WIiThuq3huqNWMOG6ueG6reG6oVbDrGk74bqt4bqhVl064bqt4bqhVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuqfEqT1W4bqlasOsVsOi4bqjw6NW4bqnJVZl4bqt4bqhVsOsaeG7h8OjViJt4buBZ1Yww6NWw6w8w6xWIiZWImXhuq3huqFWw61uIlYiaz1W4bqjY1bDrT3hu4tWXT3huqlW4bqt4bqhJeG7kVbhu488w6xW4buPJsOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjGXDo1bhuqc94buRVuG6pzvhuq1W4bqj4bq/4bqtVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVYwbj1Ww6xpNFbhu4VW4bqlJeG6reG6oVVWMG3hu4MiVjDDo1bhuqNjIlbhuqU24bqtViI94bqpVuG7jyVWMMOjVuG6pSXhuqdWw7Q9VuG6reG6oyXDmlbhu4RWZ+G6o8OpVVbhuq3huqNt4bqt4bqhViIk4bqt4bqjVjDhurnhuq3huqFW4bqlJeG6reG6oVbhuqXhu4kiVuG6rSXhuqlWImzhuq3huqFW4buPe+G7kVVW4buPW+G6rVbhuqUlVmfhuqM+4bqtVsOi4bqjZeG6reG6oVbDrOG6o2FWw6zhuqPDozfhu4tWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbhuqHDoynhu5FWZ+G6o+G7icOsVuG6reG6o+G7gVbhuq3huqPhu4vhuq3huqFVVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuq3huqPhu43huq3huqFW4bqtw6rDo1Zd4buL4bq54bqtVuG7j2VWIuG7gVbhu48lViImVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbhuq3huqEl4buRVuG6reG6oeG6o+G6t1Yi4bqjKuG7kVbDtDFW4bqlPeG6reG6oVbDrOG6oz3huq3huqFWw6xpNuG6rVbDouG6oztnVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVYi4bqp4bqtVjBt4buH4bqt4bqhVsOs4bqjJeG6reG6o1Zn4bqjw6nDmlbhu7Hhu4vhursiVsOtw6nhuq3huqFWw6zhuqPhurFWw6zhuqMl4bqt4bqjViLhuqtW4bqt4bqjw6M44buLVsOs4bqj4buJVuG7j+G7i8OjVVYibOG6reG6oVYgw6FWICXhuq3huqFWIuG7i8Op4bqtVuG6reG6oW3hu4fDo1bDrD1W4buPJeG6qVbhuq3huqPhu43huq3huqFWw6LhuqMk4bqnVmfhuqMkVVbhu48lViJl4bqt4bqhVuG7j8OjOSJW4bqlJVbhuq3huqPhu43huq3huqFWIuG6o+G7i+G7kTfhuq1WMMOjVsO0PVbhuqEuZ1bhuqFmVuG6reG6o8OjOOG7i1bhuq3huqFt4buHw6NVVuG6reG6o23huq3huqFW4bqj4bq/4bqtVsOsPMOsViImVVZpPMOsVsOi4bqj4bqrVjBhVuG6pSXhuqdWZ+G6oz3Do1bhuqfhu4dWw6Lhu5NWbiJWaOG7izZW4bqjbeG6v+G6reG6ocOaVsOMZcOjVjA/VsOs4bqjw7JW4bqjZMOjVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVYwbj1WXSrhuq1W4bqn4bq7w6xWw6zhuqPhu4fDo1bhu4VW4bqlJeG6reG6oVbhuqHDo+G7h1YixKnhuq3huqFW4bqle2dW4bqt4bqh4bqjw6M5Z1bhu4VWw7Q9VVYww6M44buLVuG6reG6o+G7gVbhuq3huqM8w6xW4bqlJVbhuqHhuq9VViLhuqPhu4nhuq3huqFWMDjhu4tWw6xpJlbhuqXhu4fDo1Yw4bqrViLhuqPEg+G6reG6o1bhuqUlViIk4bqt4bqjVjDhurnhuq3huqFW4bqlJeG6reG6ocOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu7Fs4bqt4bqhViDDoVbhuqPDo2Hhu4tWw6zhuqNlw6NVVl3hu4XDo1YiJOG6reG6o1Yw4bq54bqt4bqhVuG6pSVW4bqn4bq7w6xWw6LhuqNl4bqt4bqhVuG6ocOjPeG6rVZdPMOsVsOse+G6rVbhu4/hu4HDo1bhuq3huqPhu43huq3huqFWMG49VsOsaTRW4bqn4buBw6NW4bql4buB4bqtw5pW4buv4bqrVuG6pSVW4bqt4bq/w6NWIuG6o27huq3huqFWw6LDozfhuq1WaTzDrFbhuq3huqPDozjhu4tW4buPw6M5IlbhuqUl4bqnVVbDrG9WIinhu4tWIiRVVl07w6xWIuG7iz1WaeG6ucOjVuG7j289VuG6rW3hu4Hhuq3huqFW4buPbz1WIuG6oz3huq3huqNW4bqt4bqjPeG7i1Y64bqtVVbhuq3huqPhu43huq3huqFW4bql4buJIlYw4buL4bq9w6NWw6xpKeG7i1VWw6zhuq/huqdW4bqlbFbhu4/hurHDrFbhuqUqIlYwJeG6rcOaw5rDmlbhuqzhuqMlVsOsZcOjVsOi4bqjZeG6reG6oVYi4bqrVsOsaSnhu4tW4bqtNuG6rVZn4bqjJsOjVuG6reG6r1bhuq3DqOG6qVbhu4/hu4HDo1bhuq3huqPhu43huq3huqFWMG49VsOsaTRWw6xp4bqp4bqt4bqhVsO04bqr4bqnViLhuqPhuqlWw6zhuqMx4bqpViLEqeG6reG6ocOaVsOMZcOjVsOs4bqv4bqt4bqjVuG6reG6oeG7i+G7kTnhuq1WMMOjVjDhu4vhur3Do1bDrGkp4buLVjBhViLhuqPhu4nhuq3huqFWMG3hu4MiVsOs4bqj4bqpJsOjVuG6pyTDo1YwJFZd4bqr4bqt4bqhVl1t4buFw6NVViLhuqPhur/Do1Zn4bqjJOG6qVYwOOG6rVbhu48lVuG6reG6o8OjOOG7i1bDrGliVsOi4bqjJCJWw6xpNuG6rVbhuq3huqPhu43huq3huqFW4bqhYlYw4bq54bqt4bqhViI94bqpw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7r8OjViLhuqM64bqtVsOsaSnhu4tW4buP4buBw6NW4bqlbFbDrGk0ViLEqeG6reG6oVbDtOG6q+G6p1bhuqUlVjBt4buDIlbDrOG6oz3huqdW4bqhw6M9VuG7jyXhuqlW4bqn4bq7w6xWw6LhuqNl4bqt4bqhVuG6ocOjPeG6rVbhuqHDoyXhu4tWw6zEg+G6reG6o1Yi4bq74bqt4bqhVjDhurnhuq3huqFWw6zhuqPhur9W4bqt4bqhKeG7kVVWImzhuq3huqFWMG3hu4MiVsOs4bqjbeG7heG6reG6oVbDrOG6o24iVuG6reG6o8OjOOG7i1bhuqfhuqvhuq1WOuG6rVbDrOG6o+G7iVbhu4/hurFW4bqnJVYi4bqj4buJ4bqt4bqhVsOsZcOjVuG6p+G6u8OsVsOs4bqj4buHw6NWw7Qx4bqnVuG6pSVWw60m4bqtVuG7j3vDrFbDrG9WIiThuq3huqNWMOG6ueG6reG6oVbhuqUl4bqt4bqhw5pWw4zhu4vhur3Do1bDrOG6o+G6v1Yi4bqj4buJ4bqt4bqhVsOsZcOjViJuVsOs4bqjN1bhuqXhu4Hhuq1W4bqlNuG6rVZdNuG6rVbhuq3huqM94buLVVYwYVZp4bq5w6NWw6zDs1bhuq3huqPDozbhuq1W4bqhOuG6p1bhu48l4bqpVsOi4buTVm4iViJrPVbhuq3huqPhu43huq3huqFW4bqt4bqhbeG7h8OjVjDDo1bDtD1WXcOjN8OsVl094bqpVsOi4buXVuG6rcOjOeG6p8OaVuG7seG6q1bhuqU+4bqtVsOsZcOjVmfhuqMmw6NWw6xpw6nhuq1W4buPJeG6qVbhuqHhuqsiVmfhuqNi4bqt4bqhVjBhVsOi4bqv4bqnVuG6rTLhuq1WIibhuqdWw7Thu4kiViJrPVbhuqfhuq/huq3huqNVVuG6rW3hu4EiVuG6pzvDrFbhuqU64bqtViAlw6NWw6xpNuG6rVbhuqckw5pWw4xlw6NW4bqt4bqj4buBVuG7jzhW4bqn4bq7w6xWw6zhuqPhu4fDo1bDrOG7i+G6vcOjVsOs4bqj4bq/VuG6o+G6ueG6rVbhuq3huqPDozbhuq1VVsOsaeG6qeG6reG6oVbDrGk04bqpVVbDrWXDo1Yw4bq74bqt4bqhVVbhuq3huqNt4bqt4bqhVuG7j2VWw6xtw5pWw4xlw6NWMD9WbeG7gSJW4bqn4bqv4bqt4bqjVjBt4buDIlbhuqfhurvDrFbhuqU+4bqtVsOsaeG7hVbhu484VuG7j+G7gcOjVsOs4buL4bq9w6NWw6zhuqPhur9WMOG7ieG6reG6oVbhuq3huqHhuqPhurM9VsOsaTbhuq1WIiThuq3huqNWMOG6ueG6reG6oVbhuqUl4bqt4bqhVjBhViLhuqMq4buRVuG6reG6oybhu5FVVuG6o2JW4bqjMsOsVVYwYVYwbeG7gyJWw63DqeG6reG6oVYw4buJ4bqt4bqhVVbDrcOp4bqt4bqhVsOs4bqje8OsVuG7j+G7gcOjVl0m4bqtVuG6reG6oT/DmsOaw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G6rOG6o23huq3huqFWImXhuq3huqFW4buPw6M5IlZde+G6rVZp4bq74bqtVuG7jyVWJGdW4bqlw7MiVuG6p23hu4tWw63Do+G6reG6o1YiblbDrOG6ozdWIuG7i8Op4bqtVjDDo1bDrDzDrFYiJlbhuq3huqPhu43huq3huqFW4buTVuG6reG6oeG6o+G6s8OaVkfhuqMmw6NW4bqlKeG7i1bhuqU74bqnVmnhurnDo1bDrGXDo1bhuqfhu4HDo1bhuqUqw6NWMG3hu4MiVuG6reG6oTvhuqdW4bqt4bqj4bqv4bqtViIk4bqt4bqjVjDhurnhuq3huqFW4bqlJeG6reG6oVYw4buJ4bqt4bqhVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuqfEqT1Ww6zhuqPhu4tWLVbhuqfEqT1W4bqhLsOsVsOs4bqjJOG6reG6oVYi4bqjxIPhuq1W4bqn4bq7w6xWIiQi4bqjVsOs4bqjZD1Ww6zhuqPhu4s2VjA34bqtVsOs4bqjN8OaVuG7sSbhuqdWw7Thu4kiViJs4bqt4bqhVsSpPVbhu484VjA+4buRVsO04buJIlYw4bq74bqt4bqhVsOs4bqjMeG6qVbhuq3huqPhu43huq3huqFWIj1Ww6xvViJrPVbigJzDguG6o+G7iSJW4bqjJMOsVsOtZeG6reG6oVZo4buLNuKAnVbhuqclVuG6reG6oyoiVsOt4bqzVuG6rOG6oeG7i+G7kcOh4bqtVsOMaWPhuq3huqFWw4wq4bqpVjA/ViLhuqM7w6xW4bqhPeG6rVZp4buL4bq7w6xWIms9VuG6p+G6u8OsVuG6reG6oW3hu4fDo1Zo4buLJFY94bqnVsOsbeG7h+G6reG6oVbhu484VuG6rWXhuq3huqFW4bqt4bqh4bqjw6M5Z1VW4bqtZeG6reG6oVYgKeG6rVVW4bqtZeG6reG6oVbDrOG6o2Xhuq1WMGFW4bqjw6M34bqtViAp4bqt4bqhVuG7jyXhuqlW4bqt4bqj4buN4bqt4bqhViI9VsOsb8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjGXDo1bDrOG6ozzhu5FWXcOjN8OsVuG6v+G6rVYiJOG6reG6o1Yw4bq54bqt4bqhVuG6pSXhuq3huqHDmlbhu7Ek4bqt4bqjVjDhurnhuq3huqFWMD9W4bqhw6Phu4lnVsOsxIMi4bqjVuG6pWzhu5FW4buPw6nhuq1Ww63DqeG6reG6oVZn4bqjaiJW4buPalYi4bqj4bqpViJl4bqt4bqhVuG7j8OjOSJWIms9VsOsZcOjVuG7jyVWImzhuq3huqFWMDHhuqdWMDfhuq1W4bql4buJPVVWw6LhuqPhuqk9w6NW4bqt4buLZcOjVuG6peG7geG6rVZdw6M3w6xWXT3huqlWw6zhuqM3VuG6ozlW4bqt4bqhbeG7h8Ojw5pW4butxKlWIuG6q1bDrcOzVuG6o8OjOeG6rVYgw6M54bqtViJrPVbDosahVsOs4bqj4buLe8OsVsOsw6M24bqtVsOsw6M34bqtVVbDrOG6o+G6r1YiJOG6reG6o1Yw4bq54bqt4bqhVuG7j1vhuq1WIuG6o+G6qVbDrOG6ozzhu5FW4bqn4bq7w6xWw63Ds1bDrOG6o+G7iz7huq1WZ+G6oyQiVVbhuqXhu4tl4bqtVjAx4bqnVjA34bqtVuG6p+G6u8OsVsOtbiJW4bqj4buJw6xWIuG6o+G6qVbhuq3huqPhu43huq3huqFW4bqt4bqhbeG7h8OjVsO0PVZo4buLNsOaVsOMaeG6qeG6reG6oVbDouG6o2Xhuq3huqFW4bqhw6M94bqtVl08w6xWw6x74bqtViJrPVbhuqfEqT1Ww6zhuqPhu4tVViIk4bqt4bqjVjDhurnhuq3huqFWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG6pzvDrFbDrGXDo1YwbeG7gyJWw6xpJsOjVmk9Vl0s4bqt4bqhVsOtw7NW4bql4bq74bqt4bqhVuG6pVvhu5FWMDfhuq1W4buPZVYixKnhuq3huqHDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsOsMcO0w6wtPeG6pcOj4bqh4bqtU1Zpw6PhuqHhuqPDrFThu67Gr8Wow63DrGnhuqnhuq3huqHGr+G6pD3huqdW4buObMWoL8Otw6xp4bqp4bqt4bqhxq/FqC9nxq8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]