(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 5, nắng vàng rực rỡ xiên qua kẽ lá, ve râm ran gọi hè. Trong giấc ban trưa vội vàng, ta mơ màng thấy mình trở về những ngày hè của… “thời xa vắng”.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7kmx0OOG7q2x5c+G7k2s44buTbOG7ueG7k2s44burxrB54bq3OGzDqOKApjEvbGEyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunTOG7g+G6t+G7gTcy4buqbOG6s+G7k2s44bqjWzjhu5Phuqnhu5NrOEHhurXhu5NrOMaw4bu14bq/OMaw4bulOMOAbWnhu5M4xanhu7Hhurc4w7VoOMO04bqzWzhB4buDOMawxJHhu5E4xrDhurfhu5M4a8ahbThsw6hdOOG7qsaw4buZ4buTazhrbWXhur84w6rhurfhu5M44burxrB54bq3OEFwbThB4bq14buTa1s44bur4bq3OOG7kXM44buR4bq14buTazjhu6tsZeG6oDjhu5Fv4buTbDjhu6vGsMO5OEHDrDjhu5Ns4bu54buTazjhu5Nr4bq14bqgOGzDqDjhur934bq34oCmOOKAnOG7q2x1bTjDgOG6tzhB4bqp4buTa+KAnV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq85OeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjDozk54bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOhYeG6sS/DoWHDoOG7gTlh4bqjw6DhuqE5OeG7q2Fhw6Nhw7TDoy1t4buRay3DoTnDoWE54bqjw6HhuqEtOeG6seG6oWHDoTld4buP4bunazc44bq3w7Thu6suN+G7kmx0OOG7q2x5c+G7k2s44buTbOG7ueG7k2s44burxrB54bq3OGzDqOKApjc4w4Ft4buB4burbC434bqvOTk3OGzhu4Nta2zhu6suN8OjOTk3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcy4buqxrDhu5nhu5NrOOG6v+G6s2044buT4bqp4buTazjhu4fDqeG7sThsw6JbOOG7q+G6tzhs4buZ4bq34buTazhs4buZ4bqlbTjhu5NsdDjhu6tseXPhu5NrOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7q8aweeG6tzhsw6g44burbOG7scO5OGXhu7E44burbHM4IOG6pOG7k2x7OMOVbOG6s+G7k2w4w5Rw4bq/MDEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhur544buTazhB4bq14buZOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7k2vhurXhuqA4bMOoOOG7k+G6qeG7k2s44bq/bOG6s+G6oF044buSa+G6teG6oDhl4bqgWzjDuTjFqeG7sWk44bq/4buX4buTOOG7k2xtw6zhu7E44bq34buZXTjhu5Jp4buTOOG7h8Oz4bq3OOG7h23hu4nhu5E4w7Vs4buj4buTazhsZuG7kzjhu5HhurU4a2Lhu6c44bq/d+G6tzjDqsah4buTOOG7q8awZzjhu6vGsOG7meG7k2s4w4Dhu5Xhu5E4QeG6veG7kzjhu6tseXXhu5NrOMO04bq1OOG6t+G7mTjDtOG6teG7k2tdOOG7qOG6t+G7sTjDquG7ueG6tzjhur9z4buROOG7q8aweeG6t1s44buHw7ptOMOq4bufOOG7kWY44bq/bMO64bunOOG7keG6qeG7qzjhu5NrbMOyOOG7k2tzbTjhu6vGsHl04bq/OGttdTjGsOG6tzjhu4fhu6Hhu5NrOMOq4buxcW044bq/bG3DrOG7sVs44bur4bq3OMaw4buV4buTOMaw4buF4buTOOG7k2zhu5Xhu5M44bq/bMSR4buTOMO1bOG7heG7pzhsdTjhur/hurPhu5NsOOG6v3Hhu5NrOOG7q8aw4buDOMaw4bq3OMOqdTjhurfhu5k44buTbOG6tTjDquG6tTg94bux4bqgw63hu5NdOOG7knNtOGXhuqBbOOG6v+G7lTjhur/EkeG6oDjhu6nhu7Hhu5NrOGtt4bq1OOKAnOG7k2vhuqXigJ044buRb+G7k2w44burxrBp4buTOOG7kWLhu6s44bq34buZXTjDisah4buTOOG7q8awZzhB4bq94buTOOG7q2x5deG7k2s44buR4buD4buTOOG7q2zhu4Phu5k44burbMSR4buTOOG6v8SR4bqgWzjGsOG6tzjhu4fDreG7kzhrbeG7ueG6tzjhurfhu5k44bq/bMOyOOG7h+G7iTjhu5Nr4buhbTjhu6ts4bqlOOG6v2zEkeG7kzjhu6vGsGnhu5M44buRYuG7qzjhu5N5dOG6vzjhu6vGsOG7meG7k2s4w4Dhurfhu5NsWzjhur9sc2044burxrDhu5c44buH4bqzOOG7k3l04bq/XTjhur7hu5U44buHw73hurc44buR4bqlbThB4buxbTjDtWzhu6Phu5NrOOG7h+G7iTjhuqJbOMOqcuG7k2s44oCc4buv4buR4oCdOC04xrBzbTjhu6vhu53hu5E4w4Dhu7Hhu5/hu5NrOOG6t+G7mVs44buTa3l1bTh5dOG7qzjhu5NsZuG7p104QHBtOOG6v2zDouG6oDhBw6w44buTbOG6tTjhu6ts4bq34bqgOMWp4buxw6nhu5M44bqz4buZWzjhu5PDreG7sTjhu4fhu4k44buTa3l1bTjDtHThu5M44oCcw6rhuqnhu6s4a2Lhu6figJ04w7Vt4buJ4buxOGtvOOG6v3jhu5NrOOG6reG7kzjhu6tsaeG7kThB4bq1bTjGsOG7mW044buRxJHhuqA4QW844burcG04w7Vs4buj4buTazjhu5NrbOG7gzjDtHVtXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhur5sc2044buH4bqzOOG7k3l04bq/OOG6v2zhurPhu5M44bq/bGk44burbG84QWLhu6s44bup4bux4buTazjhur9sZeG7kTjhu5Hhu7Hhu59tXTjhu6pseXXhu5NrOOG6v2zDsjjhur/hu5U44buR4bux4bufbTjhu6vGsOG6qeG7k2s44burbGnhu5E4xanhu7HhuqU4dOG7qzjhu6vGsHDhu5M44buHw6zhu7E4w6rhu5s4QeG6teG7mTjDtOG6szjhur9s4bux4bufbVs44burbGnhu5E4QeG6tW044oCc4buB4bqzbeKAnTjhu5Fu4burOMaw4bq3OOG7keG7sXDhu5NbOMaw4buhbTjhu5Fl4bqgOMWp4bux4bqlOMO1bMOtOOG6v2zhu7Hhurc44bq/4buX4buTOOG7k+G7meG7k1044buSw63hu7E4bOG7o+G7kTjhu5PhurXhu5k44bq/4buVOOG7q2xp4buROGvhu5VtOMOqcOG7qzjhur/hurfhu5NsOOG7kW844bur4buj4buROOG7h+G7iTjhur9sZeG7kVs44bq/w704a8ahbTjDtOG6tTjDgOG7seG6ouG7qzjDgOG7meG6t1s44buTa+G7meG7kzjhu6tsw6044buTbMOyXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLGr+G7oW044burbG844buHbTjDquG6qeG7qzjhur9s4bux4buh4buTOOG6v2zhu7Hhu6Hhu5NdOOG7qsaweeG6tzhsw6hbOOG6v2zhu7Hhu6Hhu5M44bq/bOG7seG7oeG7kzjhur944buTazjhu6vGsOG7rTjhu5Phuqnhu5NrOMO5OMawYuG7k2s44burxrDhu4M44buHw6nhu7E4w7ThurXhu5NrWzjhu5Np4buTOOG7q2/hu5E4w6rhuqnhu6s4w7Vs4buj4buTazjDtWzhu5VdOOG6vuG7lTjhu5NsbcOs4buxOMO04buZw6JtOOG6v2zhu7Hhu6Hhu5M44bq/bOG7seG7oeG7kzjDtOG6qeG7kVs44buT4bq14buZOOKAnOG6v2zhu7Hhu6Hhu5M44bq/bOG7seG7oeG7kzjDtW3hu5FbOOG6v2zhu7Hhu6Hhu5M44bq/bOG7seG7oeG7kzjhu5Nr4bujWzjhur9s4bux4buh4buTOOG6v2zhu7Hhu6Hhu5M44buH4bqzWzjhur9s4bux4buh4buTOOG6v2zhu7Hhu6Hhu5M44buj4buTazhB4buZbeKApuKAnV04w5Vs4buj4buTazjhurdtOOG6v2zDsjjhu4HDouG6oFs44buTbHnhu5NrOMOqxqHhu5M44burxrBnOOG7k2x5OOG7q+G6tzjhu4fDrOG7sTjhu6vhu7U44buTbG1p4buTOMOqbcOt4burOOG7q2nhu5M4bMOt4burOOG7q2zhuqXhuqA44bq/4bqz4bq/OMO04buZw6JtOOG6v2zhu7Hhu6Hhu5M44bq/bOG7seG7oeG7k104QOG6tTjhu6vhurdbOEHhu6M44burxJHhu5E44bq/bHnhurc44buRcOG7qzjDtMOp4buTOOG7q+G7tThs4bubbVs4w7ThurU44bq3bTjhu4fhuqc44buHYuG7qzjhu6tp4buTOOG6v2zhu5k44bq/bOG7seG7oeG7kzjhur9s4bux4buh4buTIjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5Jr4buZ4bq1bTjhu5Fl4bqgOMO04buZw6JtOOG6v2zhu7Hhu6Hhu5M44bq/bOG7seG7oeG7kzjDquG6t+G6oDjhu6tsZeG7pzhB4bq1OOG6v2zhurnhu5E44bq/bMOi4bunWzjhu5PDreG7sTjhu5Hhu7Hhu5/hu5M4w6rhuqnhu6s44buHecO64bq/OOG7kWXhuqA44bq/4buZ4buTOOG6v2zhu7Hhu6Hhu5M44bq/bOG7sXDhu5M44bur4buZOMOq4bu1Wzjhu5HhurXhu7E44bup4bqp4bq/OOG7h2bhu6c44buTbHk44bq/bOG7seG7oeG7kzjhur9s4bux4buh4buTOOKAnOG7o+G7k2s4QeG7mW3igJ044burbG844bq/eOG7k2s44bunbOG6pW044bq/4buVOOG7h+G7oTjhu5NrbMOsOEHhurU4w7XhurA44buT4bqt4buTa1044buS4buVbThB4bq54bqgOOG6v2zhu5k44bup4bq34buTa1s44bq/bMO9OOG7q2zhu7Xhur84xrDhurdbOOG6v2zDsjjhur/DqeG7kzjhur9sbcOt4bq/OMWp4bux4buDOOKAnMOAeXPhu5NrOOG7geG7s+G6t+KAnTjhu4Fu4buTbDjigJzhu5Ns4bu14bq34oCdOMO04bq1OOG7h3c44buHbTjDquG6qeG7qzjhur9s4bux4buh4buTOOG6v2zhu7Hhu6Hhu5NdOOG6vuG7l+G7kzjhu5Ns4bu14bq3OOG7gW7hu5NsOMO0ZeG6oDjDuTjhu4fEkeG7sT444bq+bMOyOOG6v8Op4buTOMaww6Lhur9sOOG7kXDhu6s44buHeXXhu5NrOOG7k2zhu5s44burxrBp4buTOOG7q2zEkeG7kzjhur/EkeG6oDjhu6nhu7Hhu5NrWzjhur/EkeG6oDjhu5Fu4burOOG6v2zhu5k44buTbOG7teG6tzjhu6vGsOG6qeG7k2s44oCcw73hurfigJ04xrDhurdbOMO0ZeG6oDjDtOG6szhsw73hu5NrOOG7k2zhu7XhurdbOOG7h+G7iTjhu5Fw4burOMO04bqz4burOOG7gXl0bTjhu6vGsHVtOOG7k+G6qeG7k2tbOOG7q+G7tTjDtWzhuqnhur84w7Xhu4Phu5k44buBbuG7k2xbOOG7h3c44bq/bOG7mTjhur/huqU4w6rGoeG7kzjhu4Hhu6/hu5NrXTjhu6rhurc44bq/w704QeG7ozjhu6t5OOG7k2x5OEHhurnhuqBbOOG7kWLhur84w7Xhu4s44buTbOG7ueG7k2s4QcOt4burOOG7qWbhu5k44burxrBp4buTOOG7q2zEkeG7kzjhur/EkeG6oDjhu5FybTjhu5Nr4bq14bqgOOG7q2xp4buROOG6v2zhuqvhu5NrOOG6v2zDs+G7q1044bq+xJHhuqA44buH4bq34buxOMO1bG044bq/bOG6peG6oDjhu5Ns4bu14bq3Wzjhu5NseeG7k2s44bq/4buVOMO0aDjhur/EkeG6oDjhur9sY+G7k2s44burxrDhurPhur9sOMOqxqHhu5M44burxrBnOOG7k2vEkeG6oDjhu4HDom044bq/bOG7reG7k2s44bur4bq3OOG7k2vhurXhuqA4ZeG6oOKApjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5Js4bu54buTazjhu6vGsHnhurc4bMOoOOG7k+G7leG7k2s44buT4bu14bq/Wzjhur/huqXhu5E4a23hurPhur844burxrDhu5/hu5M44buRZjjhu4dtOOG6v8SR4buxOOG6v+G6szjhur/hu6/hu5NrOOG7h+G6s+G7kTjDqsOi4buTOOG7q8aw4buZ4buTazjDgOG7leG7kTjhur944buTazjhu6ts4bq54burOOG7q2zhu604QcOzXThLxqFtOMO04bq1OOG7h2044bq/xJHhu7FbOOG7k2x54buTazjhu4dz4buTOGtt4bql4buTOMO04bqp4buRXTjhur5sbcOt4bq/OOG6v8Op4buTOOG6v8SR4buxOMOq4bqr4buTazjhu5Nr4buV4buTOOG7q+G6t+G6oDjhu4d5w7rhur844bq/bGLhu6s44bur4buzOOG7kXDhu6s44buTbOG6s+G7k2w44bq/d+G6tzjhur/EkeG6oDjhu6vGsOG7gzhrbeG6tVs44buB4buv4buTazjhu4Hhurfhu5k44buH4bqz4buTbDjhu6nDouG6v2w44bupaF044buQ4buhbTjhur/EkeG7sTjhur944buTazjhu4dz4buTOGtt4bql4buTOEHhu6M44bq/4buv4buTa1044bq+bMOyOOG6v8Op4buTOMO04bq54burOEHhurVtOOG7p2xtw63hu5M44buH4bqzOOG6u+G7kTjhu6vGsOG7meG7k2s4QXl14buTWzjhu6ts4bq3OGzhu6E4w6rhuqnhu6s44oCc4burxrDhu6/hu5PigJ04w7ThurXhu5E44buR4buhbTjhur9s4buZOOG6v+G6s1044buSbHnhu5NrOOG7h+G7lTjDtOG6tThBdG044buRZeG6oDjDtOG7mcOibTjhur/hurM44oCc4buH4buX4buTazjhu4fhu5nhu5NrWzjDtG3hurc44burbG3hurdbOGzhurfhuqA4xrDhu6M4w6p5w7lt4oCdWzjhur9sw7044bq/4bqzOOG7q+G7mThsc+G7kzjhu6tsbzjDtMOibTjhu6ds4bqlbTjhu6vGsHDhu5M44bq/4bqz4buROGvDouG7mThBdG044bq/bOG7reG7qzjhu5FnOOG6v2zhu5k44buBZ+G7mV044buS4buVbTjhur9s4bux4buTa1s44buR4buhbTjhu5PhurXhu5k44burbG844bq/4bqzOOG7h2XhuqBdOOG7kmx54buTazjhu6ts4butOOG7q2zhu7Xhur9bOOG6v+G6peG7kThrbeG6s+G6vzhB4buz4bq3OOG7q2zhuqU44buR4buhbTjhur/EkeG7sTjDgOG7seG7n+G7k2s44buRYuG7qzjhu5N5dOG6v1s4w6rGoeG7kzjhur/hurM4bOG6t+G7kTjhuq3hu5M4w7Thurfhu5k4QeG6teG7mTjhu6vGsOG6t+G7k2w44buR4buhbTjDtWxtw63hu5M44bq/w6nhu5M4xrDhu7Hhu5NrOMaw4bux4buTa1s44buB4buvOGtt4bq54burOMO0aeG7kzjhur9sw7I4w7ThurU44bq/bOG7rTjhur/hurM4w7Rt4bq3OOG7q2xt4bq3OMOq4buFOOG7q2444burZuG7mTjhur944buTazjDtWxtw63hu5M44bur4bq3OOG7q2xu4bq/bDjhu6ts4butOEHhu6M44bq/4buv4buTa10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buSbHnhu5NrOOG7q8aweeG6tzhsw6g44bur4buxcW044burbHM4w7Vs4buj4buTazjhur9sw7I44bq/4buVOOG7h2044bq/bHNtXTjhu6rhurc44buH4bqnOMOqbcOt4burOMaw4bq3OOG7h+G7oeG7k2s44bunbHY4w6rhu5844buH4bq74bqgOMOA4buDOOG7q2zhu6E4w7Thu63hurc44buTYuG7k2s44buHw6nhuqA4QcOsOOG7k2zhurVdOMav4buhbTjhu6tsbzjhu6dsc204xrBz4buROOG7q8awaeG7kzjhur/hu5nhu5M44buHeXXhu5NrOMO04bq14buTazhrbeG7reG7pzjhu5FmXTjhur7hu6Phu5NrOEFt4buL4bq/OOG7p2xzbTjGsHPhu5E44bq/eOG7k2s44buTbMah4bq/OOG7k2zhuqvhu5M4w7Thuqnhu5FdOOG7pmzhuqVtOOG7q8aw4bq34buTbDjhu6tsdzjDtWxtOOG7q8awdW044bq/4buX4buTOOG7k+G6qeG7k2tbOOG7q2x5deG7k2s4w4Dhu7HhuqBp4buTOOKAnGvhuqXhuqDigJ044burbG844buRdG044buR4buZ4buTazjDtWzhu6NdOEti4bunOGzhu6Phu5E44buT4bq14buZOOG6v3Phu5M44buReeG6tzhrbeG7o+G7k2s44buTa+G6teG6oDhsw6g44buHw63hu5M4w6pl4burOOG6v2zDuuG7q1s4eXThu6s4xrBz4buRWzh5dOG7qzjDtOG7reG6t+KApjjDquG7seG7oeG7kzjhu4fDreG7kzjhu5Phur3hu7E4xrDhu7Fw4burXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDlMOibTjhu5Phu5VtOOG7h8Ot4buTOEFt4buL4bq/OOG7p2xzbTjDtOG7reG6t1s44bq/4buVOOG7kXDhu6s4w7Xhuq444buTbeG7i+G7kTjhu5HhurU44bur4bq3OOG7keG6p204w7Vs4buj4buTazjFqeG7sWnhu5NdOMOUw6nhu5M4ZeG6oFs4w6rhu5844buRZjjGsOG6tzjhu4fhu6Hhu5NrOGti4burOOG7k+G7n+G7qzjhu6nhurXhu5k4xrDhu7Fw4buTazjhur/hu5fhu5M44buBw7lbOMOgOOG6v2zDszjhu4Phu5E4w7k44buTbOG6tTjhu4d5w7rhur84a23hurfhu5k44buTbG3hu4vhu5E4QXY44bunbHNtOMO04but4bq3XTjhu6rGsHVtOOG7h+G6t+G7k2s44buT4bqp4buTazjhur9s4bq34buTazjhur9s4bq34buTazjDqnLhu5NrOOG7h8SR4buxOOG6v3Phu5M4a23hu6Phu5NrOMO14buF4buZOOG7h8Ot4buTWzjhu5F0bTjhur9sw7I4w4Dhu63hur844buHecO64bq/OOG7geG6reG7kTjhu5F34buTazjDtOG7reG6tzjDtGnhu5M4bMOoOOG7q2xvOOG7kXnhurc44buTbHk44burxrDhu63hu6s44buTeXThur/igKY44buSbOG7ueG7k2s44buHw73hurc44burxrBnOMOqZeG7qzjDtOG7teG6vzjhu5Nsb+G7kzjhur/huqU44bupxJHhu5M4w7Thu63hurc4eXThu6s4bMOt4burXTjhur7hu5fhu5M44bq/bHnhurc4bMOt4burOOG7qeG7ueG7k2s44bupdVs44buHw73hurc44buD4buROOG7reG7qzjDuTjhu6vGsGnhu5M4bMOoOMO04bq3OMO0aeG7k3s44oCc4bq+bMOzOHNtWzjhu5F54bq3OOG7q8aw4bujbTjhur/huqU4w7Thu63hurc4xrDhurc4QXl14buTOGzDreG7qzjGsOG7oW3igJ1dOMOVbOG7o+G7k2s44bq/4buX4buTOOG6v+G6s+G6v2w44buT4bq14buZOMO1bOG6s+G6v1s44bur4bq3OOG7h+G6teG7k2w44bunbOG6pW04w7Rl4bqgOOG7k+G6qeG7kTjGsHPhu5E44bq/4buxcOG7kzjhur9sYuG7q1s44oCc4buT4but4bur4oCdOMO0cjjhu5N5dOG6vzjhur9s4bql4bqgOOG7q+G7szjhu6nEkeG7kzjDgOG7seG7n+G7k2s4QXl14buT4oCmMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qmxl4buROOG7q2zhu5nhurPhu6s44burbHVtOGtt4bq34buTWzjhu5Ns4bu54buTazjDteG6rjjhu5Nt4buL4buROOG7k2vhurXhuqA44burbHM4w7Thu69tOOG7gcOp4buTOEHhurXhu5k4xanhu7HhurM4w7Vsw71dOOG7quG6tzjDtWzhu6Phu5NrOMOqbcOt4burOOG6v8SR4bqgOOG7qeG7seG7k2s4a23hurU44buTa+G6teG6oDhl4bqgOOG7h+G6pzjDqsOzOOG6v2xi4burOMOq4bubOOG7q+G7szjDquG6t+G7mThrbXVbOOG6t+G7mTjDtOG6teG7k2s44bq/eOG7k2s44buBw6nhu5M4w6ptw63hu6s44buRZeG7q3044burxrBp4buTOOG6v+G7meG7kzjhu4d5deG7k2s4w7ThurXhu5NrOGttdTjhu4fEkeG6oDjhur944buTazjhur9sY+G7k2s44bq/4buX4buTOOG6t2044bunbHNtOMawc+G7kVs4xrDDojjhu5Phu7nhurddOOG7qsawZzjhur/hu5nhu5M44burxrDhu5nhu5NrOMO04bq14buTazjhu5Nr4bq14bqgOOG7k+G6t+G6oDjhur944buTazjDtWzhu6Phu5NrOOG6v+G7l+G7kzjDqm3DreG7qzjhu4fDreG7kzjhu5Fl4bqgOOG7q8aw4buXOOG6v2xzbTjhu6vGsGc44burbHM44bq/4buZ4buTOOG6v3fhurc4w6rhu5844buRZjjhur9s4but4buTa104xq/hu6FtOOG7q2xvWzjDtHg44bq/bOG7seG7oeG7kzjhur9s4bux4buh4buTOOG6v3jhu5NrOMO1bOG7o+G7k2s4w6ptw63hu6s44buH4bqnOMawdzjhu5Ns4bq34buxOOG7h2044burxrDhu5/hu5M4w7k44buHxJHhu7E44buT4bu54bq34oCmMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7gHl14buTazjhu5NseVs44bq/bMOyOOG6v+G7l+G7kzjhu5Phuqnhu5Nr4oCmOMO5OMO0w6JtXTjhu5Lhuqnhu5NrOOG6v2zhu5VtOOG6v2zhurfhu5NrWzjhu5Phuqnhu5NrOMOq4bub4buTazjGsOG6s+G7q1s44buT4bqp4buTazjhu4fDreG7kzjhu5HDveG6vzjDtWxtw63hu5M44buTbOG7ueG7k2s44buTa+G6teG6oDhsw6g44buHw63hu5NbOOG7k2t5dW044bur4bq3OOG6v2zDsjjhu5Hhu7Hhu5/hu5PigKY44burxrDhu5/hu5M44buT4bqp4buTa104QOG6tTjhu6vhurc44bq/eOG7k2s4QeG6ueG6oF044buqxrDhu5nhu5NrOOG6v+G6s2044buT4bqp4buTazjhu4fDqeG7sThsw6I44buR4buL4burOOG7k2zhu5nhurVtWzjhu6vhurc4bOG7meG6t+G7k2s4bOG7meG6pW044buTbHQ4QcOsOOG7k2zhu7nhu5NrOOG7k2vhurXhuqA4bMOoOMOAeeG6tzjhur944oCmMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq24bux4burbOG7mcawNzLDlWzhurPhu5NsOMOUcOG6vzEv4bunMg==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]