(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, các cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống chè lam Phủ Quảng ở thị trấn Vĩnh Lộc (Vĩnh Lộc) lại tất bật, nhộn nhịp sản xuất hàng với số lượng lớn đáp ứng nhu cầu của thị trường nhân dịp tết đến, xuân về.
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7n+G6qeG7q+G7ny00w6zhu4fhur/hu4k9Pmnhu6Hhu6Phu5/hu4fDquG7sSQ8LDvhu6Phu5/hu53EqeG7ieG6vyzhu4jhu4Hhu43hu4k+4buJ4buBZsahPuG6pcO0PuG7o+G7lT7DrDbhu4s+4bql4buBw6g+w4w04buLPsag4buBcz7hu5rhu6E44buJ4bq/PuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7ieG6vzbhu7E+4bql4buhw7Phu4c+4buJYeG7izsv4buj4buf4budxKnhu4nhur8sOy/hu4F9LDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhu4Dhuqk04bqnPCzhu4jhu4HFqeG7ieG6vz7hu4nhur824buxPuG6peG7ocOz4buHPuG7iWHhu4slPuG6pTXhuqU+4bqlw7Q+4buj4buVPuG7ozjhu4k+4bur4buh4bqv4bufPsOiNeG7ieG7gT7DrWLEqT7hu5/hu53hu6Hhu7HDqeG7iT7hu5/hu4HDs+G7ieG6vz7huqXhu4HDqD7DrDThu4s+xqDhu4FzPuG7muG7oTjhu4nhur8+4buVPuG7n+G7gWY+4buf4bud4bqv4buJPsavaOG7ieG7gT7DjOG7jeG6pT4/xq9o4buJ4buBPsOM4buN4bqlOj7DrDfhu4c+4buf4bqv4bufPsOi4bq34bufJT7hu4nhu4Hhu43hu4k+4buJ4buBZsahPuG7ozjhu4k+4bur4buh4bqv4bufPuG7gTbhu4nhur8+xrDhu5Hhu4c+4bujw7M+w6x14buZ4buJ4bq/PsOs4buR4buJPuG6rTXGoT7DuuG7ieG6vz7hu4nhu4Hhu6E+4bql4bqx4buhPuG6pXM0PuG7n+G7gWY+4buf4buddeG7k+G7ieG6vz7hu4nhu4HEg+G7iT7huqdmxqE+4bufZeG7nz7huq1l4buJJT7hu6vhu6HEg+G7iT7GsMOpKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ye3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4gXV3GoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bWyB7L30zMuG6pzB9XSJ9e3vhu599IjNbe8OseyppxqHhur8j4bud4buyIDM8PjTDrOG7n+G7sjzhu4jhu4Hhu43hu4k+4buJ4buBZsahPuG6pcO0PuG7o+G7lT7DrDbhu4s+4bql4buBw6g+w4w04buLPsag4buBcz7hu5rhu6E44buJ4bq/PuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7ieG6vzbhu7E+4bql4buhw7Phu4c+4buJYeG7izw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCBdXTw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4bqkw7Q+4buj4buVPsOiNeG7ieG7gT7DrWLEqT7hur/hu4c0PuG7n+G7neG7oeG7scOp4buJPuG6pHXDtOG7ieG6vz7hu6rhu6HEg+G7iT7huq004buJ4bq/PuG7n+G6r+G7nz7DouG6t+G7nz7DrDbhu4s+4bql4buBw6g+w6w04buLPuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7ieG6vzbhu7E+4bql4buhw7Phu4c+4buJYeG7izsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4vhuqXhuqktxKnDomnhuqnhuqXhu58+4bqn4bq/4buL4bqp4bqn4buHND7GsOG7h+G6p+G6qcSpPuG7i8ahIj7hu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+fXt74bu2JD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589Pl1be8ah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC80xqHGoeG7oy/Eqcah4bqp4buJL+G7i+G6qeG6p+G7hzQv4buf4buB4buh4buLw6IjxqHhu7Lhu4nhuqnhu6nhu6MvW1sgey99MzLhuqcwfV0iW1t74bufIHt7w6xbLeG7h+G7i+G6vy0ge10wKmnGoeG6vzw+4bqnNOG7nzQt4buf4buxxqHhuqnhu7I8xrDhu4fhuqfhuqnEqS/hu4vGoSI8PuG6pzThu580LeG6qeG7ieG6pcSp4bqn4bqp4buyPOG7ncSo4bub4buoxKnhu4vGoeG7iOG7qWnhuqbDrCLhu5vhur9aw63GoeG7nuG7nMSpw6zhu6LDrOG7sOG7sOG6p8ah4buxw4zhu51bxKjhu6nhu4vhur4iWuG7oOG7ouG7iuG7qTTDrOG7geG7i+G7qy804bud4buG4bqm4burW8ag4bq+4buB4bug4buhw43hu4ZJ4bup4buL4buoeSLhu4vDrOG7icOtxKl94burecOtw4rhu4Dhu6Lhu6Lhu4fhu7DDjOG7o+G7gOG7nuG7oDPhu4rhuqfhu7Zbw4LGoeG7sOG7ouG7m+G7gF1pw6Lhuqjhu6jhur7DisahXTDhu6Hhuqjhu6DDjHrhu5sxw4zhu6vDquG7quG6vuG7o+G6vuG7hiLhu4Dhu4kzL+G6pOG7tlvDguG7mn0w4buq4bui4buwMMavw4rDrHvhuqThu6Ix4bue4bufIuG7n8Oi4buoxq/hur/hu7Zd4bqm4bu2XeG6pjw+4bqnNOG7nzQt4buf4buH4bufw6zhuqnhu7I8PD7huqc04bufNC004bud4bq/4buj4buyPDB7PXs9fTAzPX09fT19PX17e+G7tj17PV1bez1dW3s8Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bqsZeG7iT7hu5/hu4Fh4buLPuG6v+G7hzQ+4bqt4buF4buJ4buBPjThu4nhu4E+xq90PuG7iOG6v2zhuqU+4bqkdcO04buJ4bq/PsawNj7huqXhu4FmPsavdD7hu57hu4FmPuG7quG7ocSD4buJJT7DreG7geG7oT7GoeG7gcOzPuG7iOG7gcSD4buJPsOM4buNJT7hu5/hu4FmPuG7n+G7neG6r+G7iT7Gr2jhu4nhu4E+w4zhu43huqUlPuG7geG7oeG7seG6ueG7iT7Gr2jhu4nhu4E+w4zhu43huqU+w6w2PuG7i+G7jeG7nz7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7hu4nhu4HFqeG7ieG6vz7hu4Hhu40+4bq/4buHND7huq3hu4Xhu4nhu4E+4bqlaj7hu5/hu53hu6Hhu7HDqeG7iT7hu5/hu4HDs+G7ieG6vz7DrMSD4buhPuG7iWHhu4s+w6w24buLPsOiNeG7ieG7gT7DrWLEqT7huqXhu4HDqD7DrDThu4slPsOtYsSpPsOsN+G6pT7GoOG7gXM+4bua4buhOOG7ieG6vyo+4buI4buBxanhu4nhur8+4buJ4bq/NuG7sT7hu4k24buxPuG6v+G7hzQ+4bqt4buF4buJ4buBPjThu4nhu4E+4bql4buBZj7hu5/huq/hu58+w6Lhurfhu58+4bql4buB4buh4bqz4buJPsOiZj7huqXhu4HEqT7huqU14bqlPuG6rcO04buJPuG7gTbhu4nhur8+xrA2xKk+4bqnZsahPuG6peG7ocOz4buHPuG7iWHhu4slPsah4buBcuG6pT7GsHI+4buf4buBZj7hu5/hu5114buT4buJ4bq/PuG6p2bGoT7hu59l4bufPuG7iOG6v+G7oeG7scSR4buJPuG6rTXhu4k+4bua4buh4butPuG7ijnEqT5be1tdKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ye3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4gXV3GoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6peG6p+G7iSrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bWyB7L30zMuG6pzB9XSJdWzLhu59dMTEiXcOseyppxqHhur8j4bud4buyMSIiPD40w6zhu5/hu7I84buI4buB4buN4buJPuG7ieG7gWbGoT7huqXDtD7hu6Phu5U+w6w24buLPuG6peG7gcOoPsOMNOG7iz7GoOG7gXM+4bua4buhOOG7ieG6vz7hu4nhu4HFqeG7ieG6vz7hu4nhur824buxPuG6peG7ocOz4buHPuG7iWHhu4s8PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwye3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwgXV08Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LMavNsSpPuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7ieG6vzbhu7E+4bql4buhw7Phu4c+4buJYeG7iyU+4bq/4buHND7huq3hu4Xhu4nhu4E+NOG7ieG7gT7huqR1w7Thu4nhur8+4buf4buB4buhxJE+4buf4buBxJHhu4s+w6w0xKk+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6rTXGoT7DuuG7ieG6vz7hu4nhu4Hhu6E+4bql4bqx4buhPuG6pXM0PuG7n+G7gWY+4buf4buddeG7k+G7ieG6vzsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LMavNsSpPuG6p2bGoT7hur/hu4c1xqE+4bufZeG7nyU+w6Lhu4Xhu4nhu4E+4bub4buhxIPhu4k+4buLw7Xhu4c+4buJ4bq/NuG7sT7hur/hu4c0PuG6reG7heG7ieG7gT404buJ4buBPuG7ozjhu4k+4bur4buh4bqv4bufPls+LT5dPuG7nzc+w61ixKk+w6w34bqlJT7huqXhu4HDqD7DrDThu4s+xrA2PuG7n+G7geG7ocSRPiItID7DrDTEqT7huq3hu43hu4nhur8+xrDhu5Hhu4c+4buLw7rhuqU+w6x1w7Thu4nhur8+ID7hu5/hu53hu4fhurnhu6E+4bqtw7Lhu4nhur8v4buf4buBNeG7ieG6vyo+4bue4bud4buh4buJ4bq/PsOi4buF4buJ4buBPuG7i+G7jeG7nz7hu4lh4buLPuG6pcO0PuG7o+G7lT7hu6M44buJPuG7q+G7oeG6r+G7nz7DojXhu4nhu4E+w61ixKk+4buf4bud4buh4buxw6nhu4k+4buf4buBw7Phu4nhur8+4bqkdcO04buJ4bq/PuG7quG7ocSD4buJPuG6peG7oeG7ieG6vz7huqXhuq/GoT7hu500PuG7n+G7gWY+4buf4buddeG7k+G7ieG6vz7hu4HDtOG7iT59Wz7hu5/huq/hu4k+w61ixKk+w6w34bqlJT7huqXhu4HDqD7DrDThu4slPuG6peG7gcSpPuG7n+G7geG7oT7hu4nhu4HhurfGoT7hu4/hu4k+4bqtZuG7ieG7gSU+4bq/asahPsah4buB4bqx4buJPuG7nzfEqT7GsOG7h+G6ueG6pT7DrDbhu4s+4bql4buBxKk+w6w0xKk+4bqt4buN4buJ4bq/PuG6rWY0Psah4buBdcO04buJ4bq/JT7huq3DsuG7ieG6vz7hu5/hu4Hhu5Phu4c+4bq/4buF4buJPuG6v+G7h8WpPuG7ieG6v+G7gcOpPuG7n+G7neG7oeG7scOp4buJPuG7n+G7gcOz4buJ4bq/PuG6pXM0PuG7m+G7ocSRPuG7gXXDtOG7ieG6vyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqXhuqfhu4kqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW1sgey99MzLhuqcwfV0iIlt94bufMCAwXVvDrHsqacah4bq/I+G7neG7sjAzIjw+NMOs4buf4buyPOG7iOG7geG7jeG7iT7hu4nhu4FmxqE+4bqlw7Q+4buj4buVPsOsNuG7iz7huqXhu4HDqD7DjDThu4s+xqDhu4FzPuG7muG7oTjhu4nhur8+4buJ4buBxanhu4nhur8+4buJ4bq/NuG7sT7huqXhu6HDs+G7hz7hu4lh4buLPD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8Mnt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8IF1dPD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7lD7hu5/hu4FmPuG7n+G7neG6r+G7iT7Gr2jhu4nhu4E+w4zhu43huqUlPuG7ieG7geG7h8Op4buhPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+w6Lhu4dl4bufPuG6rWXhu4k+4bq/4buHND7huq3hu4Xhu4nhu4E+NOG7ieG7gT7hu4jhur9vPsavYeG7iT7DjMSD4buLPj/huqXDtD7hu6Phu5U+4bujOOG7iT7hu6vhu6Hhuq/hu58+w6I14buJ4buBPsOtYsSpPuG6v+G7hzQ+4buf4bud4buh4buxw6nhu4k+w4zEg+G7iz7hu57hu4Hhu6E6JT7DreG7geG7oT7GoeG7gcOzPuG6pDTEqT7hu4rhurfhu58+4bq/w6Hhu4k+w6JqPsaw4buR4buHPuG7ieG6v+G7gcOpPsOsNuG7iz7huqXhu4HDqD7DrDThu4slPsOtYsSpPsOsN+G6pT7DrMSD4buhPuG6reG7k+G7hyo+4buiOOG7iT7GoeG7geG6s+G7iz7huqXhu4HDqD7DrDThu4s+xqDhu4FzPuG7muG7oTjhu4nhur8+4bqlczQ+4bq/4buHND7huq3hu4Xhu4nhu4E+NOG7ieG7gT7DjMSD4buLPuG6rTk+4bqtN+G7nz7hu6M44buJPsah4buB4bqz4buLPsSo4bqkxKjGoD5dPuG7ozTEqT7hu5/DuT7hu4lh4buLPlt7W3sqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJ7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PiBdXcah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tbIHsvfTMy4bqnMH1dIiBbXeG7nyBdMSIxw6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7Iwe3s8PjTDrOG7n+G7sjzhu4jhu4Hhu43hu4k+4buJ4buBZsahPuG6pcO0PuG7o+G7lT7DrDbhu4s+4bql4buBw6g+w4w04buLPsag4buBcz7hu5rhu6E44buJ4bq/PuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7ieG6vzbhu7E+4bql4buhw7Phu4c+4buJYeG7izw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCBdXTw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4bqk4buBw6g+w6w04buLPsawNj7DrWLEqT7DrDfhuqU+xqDhu4FzPuG7muG7oTjhu4nhur8+w6w2PuG7ozjhu4k+xqHhu4HhurPhu4s+4buJ4buP4buHPuG7n+G7h2Xhu4nhur8+4bqlczQ+4bub4buhxJE+4buBdcO04buJ4bq/PsavaOG7ieG7gT7DjOG7jeG6pSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhuqThu4HDqD7DrDThu4s+xqDhu4FzPuG7muG7oTjhu4nhur8+w6w2PuG7i2rhu4k+YeG7iT7huqfEg+G7iT7huqc5JT7hu4nDuuG6pT7hu5/hu4dl4buJ4bq/PuG7n8O5PsOsxIPhu6EqPuG7nsSR4buJPuG6v2zhu4c+4bqlczQ+4buLauG7iT7huqXhu4HDqD7DrDThu4s+4buJ4buP4buHPuG7n+G7h2Xhu4nhur8+4buJNuG7sT7huq114buZ4bqlPsOs4bqv4buxPuG7n+G7geG6qcSpPuG7n8SR4buJPsah4buBcz7hu5rhu6E44buJ4bq/PuG7gGo0Pj/hur9s4buHPuG7n8Oh4bufPsOsNj7GoeG7gXM+4bua4buhOOG7ieG6vzoqPsag4buBcz7hu5rhu6E44buJ4bq/PuG7gGo0PuG6rXXhu5nhuqU+4buf4buBNuG7ieG7gT7DrOG6t8ahPuG7iWHhu4s+4buK4buH4buJ4buBPuG7iuG6ueG7ieG7gT7hu5/hu4HDuj59MD4/fTJdIDoqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4buI4bq/4buh4buxxJHhu4k+w6zhu4fhurnhu6E+w6w24buLPuG6peG7gcOoPsOsNOG7iz7GoOG7gXM+4bua4buhOOG7ieG6vz7DrDY+4bq/N8SpPuG7iWXGoT7huqU14buHPuG7gcSpND7GsDbhu4nhur8lPuG7i+G6t+G7nz7hu4vhu4M0JT7DrDfhuqUlPuG6v8O54buJ4bq/JT7hu4s34bql4buBPuG7ieG7gTTigKY+w4w34bqlPuG6rXXhu5nhuqU+w6zhu6U0PuG6peG7gWzhu4k+w61oPuG6pTbhu4nhur8lPuG7o+G6r+G7sT7DreG7gW8lPuG7nzXhuqXhu4E+xrBtJD7hur/DueG7ieG6vz7hu53hu6c0PuG7ozfhuqXhu4ElPuG7qzThu7E+4buJ4buB4buh4bux4bq94buJKj7hur43xKk+4buJZcahPuG6pTXhu4c+4buBxKk0PsawNuG7ieG6vz7DrDbhu4s+4bujN+G6peG7gSU+4budNOG7ieG6vz7GsDbhu4nhur8+4budw7Lhu4c+4buJ4bq/4buB4buHw6nhu4k+4buf4buBNuG7ieG7gT7DouG7jeG7nyo+4bue4buBw7o+4buL4bq34bufPuG6reG6uz7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz7huqXhu4HDqD7DrDThu4s+xqHhu4E44buHPsOsNj7hu4vhurfhu58+4buL4buDND7DjeG7h+G7iz7hu57Eg+G7iT7huqVzND7hu4Hhu6Hhu7Hhurnhu4k+4bue4buBN+G6peG7gT7hu57hu4E24buJ4buBPi0+4buJw7Thu4c+4bqtdeG7meG6pT7huqXEqeG7hz7DrDY+4bqt4bqv4bufPuG7i+G7gzQ+4bqlczQ+4bufZ+G7ieG7gT7hu57hu4E04buJ4buBPuG7gGo0JT7huqVqPsawZj7hu4nhur9s4bufPuG6reG6t+G7iyU+4bujauG7ieG6vz7hu6M14buJ4buBPuG6reG6oeG6pT7hu5/hu5114buJ4bq/Kj7hu4rhurfhu58+4buL4buDND7huq114buZ4bqlPuG6peG7gcSpPsawNsSpPuG6peG7gTjEqSU+4buf4buBw6Hhu4nhur8+P+G6reG7oeG7iT7huq3hurs+4bqlbz7huq3huqHhuqU6PuG6rWXhu4k+w63hu4Hhu4c+4buJNsSpPuG7o2/hu4c+w614JT7hur/hu4c44buLPsOs4bunND7huq3hurs+4buL4bq34bufPuG7o2/hu4c+w6xh4buJPuG7n2Hhu4kqPuG6rGXhu4k+4bqt4buNPuG6pW8+4buJ4buB4bqv4bufPuG6rWbhu4nhu4ElPuG7n8SpNuG7iT7DouG7jT7DouG7jeG7nz7hur83xKklPuG6vzfEqT7hu5004buJ4bq/JT7DrDfhuqUlPuG6v8O54buJ4bq/PuG6rXXhu5nhuqU+4bqt4buPPuG7ieG7gTThu4nhu4E+xrA2xKk+4bql4buBOMSpPuG7i+G6t+G7nyU+4bub4buh4bqv4buxPuG7ieG7gTThu4nhu4E+xrA2PuG6rcOp4buhPuG7nzThu7EqPuG6rMSD4buxPsOsNj7DonXhu5HhuqU+w6zhu6Hhu7Hhurnhu4k+4bql4buBw6glPuG6rWvhu4c+4buBbeG7hz7hu4nhur914buT4buHPuG7ieG6r+G7oT7GoeG7gTjhu4c+4buf4buB4bq34bufPuG7ieG7gTThu4nhu4E+xrA2PsOt4buB4bqrxKk+w6zhuqvEqSU+4bujNMSpPuG6peG7gcSpPuG7i+G6t+G7nyU+4bq/w7nhu4nhur8+xrA2PuG6vzfEqT7hu4llxqE+4bub4buh4bux4bq54buJPsawNsSpPuG7ieG7gTThu6E+xrDhu5Hhu4c+4bufZz7DrOG6uT7GsMO5ND7GoeG7gTjhu4cqPuG7nuG7nXXhu5HhuqU+4bqtxIPhu7ElPsOt4buB4buHPuG6peG7gcOoPsOsNOG7iz7huq05PuG7ieG6v+G7oeG7jeG7hz7hu5/hu4F14buT4buJ4bq/PuG6rXXhu5nhuqU+4bq/auG7hz7GsDbEqT7DrDU+4bql4buB4buhw7Phu4c+w63hu4FvPuG6peG7gcSpPsawNsSpPuG6peG7geG7oeG7iz7hu4HEqeG6oeG6pT7GsDfhu4c+4bujNuG7ieG7gT7huq3hurs+w6I4xKk+4bub4buhOOG7iSU+4buJNOG7sT7huq114buZ4bqlPuG6rWrhu4nhur8+4bq/auG7hyU+4bqlaj7hu4nhu4E54buJPuG7izXhuqU+4bqtYsahPuG7i8Oh4bufJT7DojjEqT7huq044buLPjThu4k+4bufxKk24buJPsaw4bq5PuG7o+G7h+G7ieG7gT7hu5/hu4Hhu6XhuqU+xqHhu4HhurPhu4sqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJ7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PiIxMsah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bql4bqn4buJKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tbIHsvfTMy4bqnMH1dIH17feG7nyB9Il1dw6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7J9MjM8PjTDrOG7n+G7sjzhu4jhu4Hhu43hu4k+4buJ4buBZsahPuG6pcO0PuG7o+G7lT7DrDbhu4s+4bql4buBw6g+w4w04buLPsag4buBcz7hu5rhu6E44buJ4bq/PuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7ieG6vzbhu7E+4bql4buhw7Phu4c+4buJYeG7izw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPCIxMjw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4bue4buBdeG7leG7ieG6vz7hu5/hu4HDuuG6pT7huqThu4HDqD7DrDThu4s+xqDhu4FzPuG7muG7oTjhu4nhur8+LT7hu4tq4buJPuG7m+G7oTY+4bub4buhxJE+4bqnxIPhu4k+4bqnOT7huqVx4buJ4bq/PuG7iXXhu5HhuqU+4buf4budNj7hu583xKk+4buJxJHhu4k+4buBdcO04buJ4bq/PsawZj7huq3hurfhu4s+4bqtNio7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu57hu53EqeG7ieG6vz7hu5/hu4dl4bufPuG7n+G7neG7k+G7hz7hu6Phuqk+w6w34buJ4buBJT7hu4nEg+G7ieG6vz7huqXhu4Hhuqvhu4k+4buf4budNj7GoeG7gTjhu4nhur8+xqHhu4Hhuq/hu58+w63hu4Fq4buHJT7hu5/hu4F14buV4buJ4bq/PuG7n+G7gcO64bqlPuG7i2rhu4k+4bql4buBw6g+w6w04buLPuG6pTThu7E+4buJw7Lhu4nhur8+xrBmPuG6v8O54buJ4bq/JT7hu5/hu4HDtOG7iz7hu4nhur9s4bufPuG6pXM0PuG7i+G6t+G7nz7hu4vhu4M0JT7hur83xKk+4buJZcahJT7huqU14buHPsawZj7huqXhu4E14bufPuG6pXM0PuG7n+G7nTY+4buBazQ+4bub4buh4bux4bq54buJPsawZj7hu4nhur9s4bufPuG7o8Oh4bqlPuG6pXM0PuG6peG7gcOoPsOsNOG7iz7huqVr4buJPsOsdeG7oT7DrOG7oeG7sWXhu4k+4buLOeG7hz7hu4nDtOG7hz7huq3hurHhu6E+w6x14buX4buHKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LOG7nuG7nTjhu4c+4bub4buhND7hu5/hu4Hhu5Phu4c+4bq/4buHNOG7iT7hu4tq4buJPuG6peG7gcOoPsOsNOG7iz7GoOG7gXM+4bua4buhOOG7ieG6vz7DrOG7oW/hu4k+w6w2PuG7n+G7gcO6PuG7m+G7oTY+4bub4buhxJE+4buLNj7DouG6r+G7nz7huqXDuj404buHPuG6rTk+4buf4buBdeG7leG7ieG6vz7hu5/hu4HDuuG6pT7huq3DqeG7oT7DreG7gW/hu4nhur8+4buf4buB4bq7PuG7iTbEqT7hu5vhu6HEkeG7iSo+4bqm4buhPsOt4buBNeG6peG7gT7huq1l4buJPuG7n+G7gWHhu4s+4bqm4buHPuG7ozjhu4k+xrBh4buJPuG7gWo0PuG7n+G7gWU+4bq/4buH4buR4buHPuG7nuG7gTbhu4nhu4E+4buI4buBNj7hu4DDsj7GsDY+xrBx4buJ4bq/Psah4buBcj7huqXhurfhu4k+4bqtw6nhu6E+4bqlaj7huqXDtD7hu4Hhu43hu4c+4buf4buBdeG7leG7ieG6vz7hu5/hu4HDuuG6pT7huqXhu4HDqD7DrDThu4slPsOtYsSpPsOsN+G6pT7GoOG7gXM+4bua4buhOOG7ieG6vz7GsDY+4buL4buhND7GsMOpPsOsNuG7iz7hu5vhu6E2Kj7GrzbEqT7hu4vDteG7hz7huqdmxqE+4bufZeG7nz7huq1l4buJJT7hu6vhu6HEg+G7iT7GsMOpJT7huqVx4buJ4bq/PuG7n+G7gXXhu5Xhu4nhur8+4buf4buBw7rhuqU+4bql4buBw6g+w6w04buLJT7DrWLEqT7DrDfhuqUlPuG7ocOz4buJ4bq/PuG6peG7geG6q+G7iT7hu5/hu502PuG6r+G7iz7huqXhu4HEqT7hu4nhur824buxPuG7q+G7ocSD4buJPuG7n+G7gcSR4buLPuG6reG6t+G7iz7huq02KjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoXnhu6Hhu5/hu4HEqeG7nTws4bue4buBOMSpPuG7iOG6v+G7oeG7scSR4buJOy/GoSw=

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]