(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo người dân trong thôn kể lại, nghề làm miến dong ở thôn Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện Nông Cống xuất hiện từ năm 1960 do ông Nguyễn Văn Đông khởi xướng. Trải qua nhiều thăng trầm, nghề vẫn gắn với đời sống người dân làng Vạn Thành đến ngày nay.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQw5Thuq3huqnhuqc0Mynhu5B4POG6oTPhu5ozPFvDouG7mjMpPDvhu5ox4bukMuG7mjI+OjMp4buaQDQzKeG7mjHhu6QzKeG7muG7gOG7pjPhu5rhuqg84bukMzzhu5rDlC/huq3huqnhuqc0Mynhu5DDlC884bui4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu6U9w5pAxqDhu5Dhuqg8PTThu5ozKcOp4bqxPuG7mkBXM+G7muG6qeG6pzQzKeG7muG6qTxhM+G7mjAu4buaMeG7pj7Dk+G7mjMpPDvhu5ox4bukMuG7mjI+OjPhu5pANDMp4bua4bqz4bua4bqpPGEz4bua4buA4bumM+G7muG6qDzhu6QzPMOT4bua4buDxq/hu5rhuqg84buoMynhu5p2NDMpw5Phu5o84bqr4buFLDPhu5p4YTMp4bua4buVw6EzKeG7muG7g+G6q1jhuqnhu5o8Piwz4bua4bqp4bq74buaM+G7qDLhu5rhu6JVUuG7nOG7mkA04buaYTMp4buaeCnhuqvhu4UhM+G7muG7gOG7qDPhu5rGoWEzKeG7mjA84bqzPuG7muG7g8Op4bqvMynDkuG7muG6qOG6p8WoPuG7muG6peG6q8Oa4buaMzw+O+G6q+G7muG6qTzhu6gzKeG7muG6qeG6p1kyw5Phu5ozKTw74bua4buB4bu0M+G7minhu6oz4bua4buB4bqvPuG7miPhurE+4bua4bqtw6EzKeG7mjMpw6nhurE+4buaQFcz4buaMeG7pDMp4bua4buA4bumM+G7muG6qDzhu6QzPOG7miM6M+G7mjMp4buk4buF4buaM8Oa4buFw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqA+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlThu5zhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pR4bug4bugw6Lhu4NPxqDhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4bue4buiUFMv4bue4buc4buiQOG7nuG7nFJRUuG7oFHhuqlTUVFU4bucMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4jhu55U4buexqDhu5rDmjHhuqnhu4jGoHg84bqhM+G7mjM8W8Oi4buaMyk8O+G7mjHhu6Qy4buaMj46Mynhu5pANDMp4buaMeG7pDMp4bua4buA4bumM+G7muG6qDzhu6QzPMag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7oOG7oMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5B4KcOp4bqxPuG7mkBXM+G7muG6qTxhM+G7muG7gOG7pjPhu5rhuqg84bukMzzDk+G7muG7g8av4bua4bqoPOG7qDMp4buadjQzKcOT4buaPOG6q+G7hSwz4buaeGEzKeG7muG7lcOhMynhu5rDojzEgz7hu5oyPjoz4buaQDQzKcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu4Dhuq8+4buaPH0zPOG7muG6qTzhurnhu7jhu5rhuq3FqDPhu5rhu4PhuqtY4bqp4bua4bqpPMSR4bua4bu4YTMp4bua4bui4buc4bucSsOT4bua4bu2w5oz4buaI1nhuqvhu5rhu7g8XeG7muG7uDXhu5p74bqp4buaPOG6oeG7muG6qeG6p8OgMynhu5pANDMp4buaMeG7pDLhu5oyPjoz4buaw6I8ZOG7uOG7muG7gWThu5ozPOG6q+G7muG7uFnhuqvhu5rhu7jEkcOa4buaKT7DmuG7miN9MzzDkuG7mng8Pjvhuqvhu5oz4buoMuG7muG6qeG6p+G6s+G7mjHhu6Y+4buaI1fhu4XDk+G7mjM8w50z4bua4bqpPFjhu4Xhu5rhu4Phuqvhu5o8w6nhuq8zKeG7muG7uMSRw5rhu5rhuqk8W+G7muG6qeG6p8Op4bqxMynhu5rhu4U/4bqr4bua4bqpPHvhu7g84buaMzzhur8zKeG7muG6rcWoM+G7msOiPOG7sjLhu5rhuqk8xJHhu5rhu7hhMynhu5ojxagy4bua4bu2xag04buaw5oz4bua4bqpNOG7pDPhu5rhu4Es4bua4bqtPjM84bua4bqpPOG6veG7uOG7msOiPOG7sjLDk+G7mjM8Pjvhuqvhu5o84bqh4buaI8av4buaMuG7pjM84buaQOG7pjPhu5ojWeG6q+G7muG6qcOp4buaMuG6q8Oa4buaMsOZ4buF4buaMjXhu7jhu5o8Piwz4buaI+G7pj7hu5ojw6nDmuG7muG7geG7pDThu5rhuq3FqDPhu5rhu4PhuqtY4bqp4buaw6I8ZOG7uOG7muG7gWThu5ozPOG6q+G7muG7uFnhuqvhu5rhuqk8W+G7muG6qeG6p8Op4bqxMynDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlHhu6Dhu6DDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu6JQUy/hu57hu5zhu6JA4bue4bucUlFUUVThuqnhu6BTVFNVMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4hR4bugUcag4buaw5ox4bqp4buIxqB4POG6oTPhu5ozPFvDouG7mjMpPDvhu5ox4bukMuG7mjI+OjMp4buaQDQzKeG7mjHhu6QzKeG7muG7gOG7pjPhu5rhuqg84bukMzzGoOG7muG7hz5A4bqpPOG7iMagVOG7nOG7nMag4buaPD0+KTzhuqnhu4jGoFHhu6Dhu6DGoOG7mi/hu5DDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buVw5rDouG6qT40M8ag4buQ4buvPFfhuqvhu5ojw5kzPOG7muG7tuG6oeG6qeG7miMu4bua4bqtxagz4bua4buD4bqrWOG6qeG7mjI+OjPhu5pANDMpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7peG7pDMp4buaM+G7qDLDk+G7mjw04bum4bqp4buaI+G6oTMp4bua4bqtxagz4bua4buD4bqrWOG6qeG7mjI+OjPhu5pANDMp4bua4bqz4bua4bqpPGEz4bua4buA4bumM+G7muG6qDzhu6QzPOG7muG6qTzDqeG6sTMp4buaMzzhuqEz4buaMzxbw6Lhu5rhuqnhurvhu5rhuqk8w5kzKeG7muG7ouG7nOG7miM6M+G7muG6qTzDmTMp4buaUOG7mjPhu6gy4bua4bqtw5rhuqvDkuG7mnfhuqHhuqnhu5rhuq3DoeG7mjzhuqHhu5pA4bq94bua4bqp4bqn4bq/4buaI8SR4buaMynhuqvhu4U/M+G7mjE+LOG6q+G7muG6qTx94bua4bqtxagz4bua4buD4bqrWOG6qeG7muG6peG6q8OaMzzhu5oz4buoMuG7muG6qTw9NOG7miPEgzPhu5oj4bus4bqp4buaPOG7pDMp4bua4bu4xJHDmuG7mjA8w5nhu7g8w5Lhu5p4POG6seG7muG6rcWoM+G7msOiPOG7sjLhu5oyPjoz4bua4bqt4bum4bu4PMOT4buaMyk0M+G7mjLhu6Thu5oyPjoz4buaQDQzKeG7mjPEgz7hu5ojV+G7heG7muG7uDw+OjLhu5ojw6nhurfhu7jhu5oxNjMp4bua4bqpPjPhu5rhu7jEkcOa4buaMDzDmeG7uDzhu5o84bukMynDk+G7muG7tuG7pOG7muG7uDQz4buaI8av4bua4bu4NeG7muG6qTzhuqvhu5ozPMOdw6Lhu5owPMOZ4buaPMSDM8OT4buaKTXDouG7msOiPFkz4buaIz0y4buaMeG7pj7hu5rhu7jhuqvhuqHhu7jhu5rhuq3DoTMp4buaWDLhu5ozNMOT4buaMDzDmeG7mik+xajhu5rhu4Hhu6Thu5pAPiwz4buaMuG7pjThu5ozYTMp4bua4bqpPGEz4buaMuG6rz7hu5owPMOaMynhu5rhuqnhuqfDmjMpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqA+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlThu5zhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pR4bug4bugw6Lhu4NPxqDhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4bue4buiUFMv4bue4buc4buiQOG7nuG7nFJRVeG7nlThuqlV4buc4bug4bugUjHhu5zDkiDDoilN4bqn4buI4bugUlLGoOG7msOaMeG6qeG7iMageDzhuqEz4buaMzxbw6Lhu5ozKTw74buaMeG7pDLhu5oyPjozKeG7mkA0Mynhu5ox4bukMynhu5rhu4Dhu6Yz4bua4bqoPOG7pDM8xqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBR4bug4bugxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kOG7rzxX4bqr4buaMTfhu7jhu5rhu7bhuqHhuqnhu5ojLuG7muG6rcWoM+G7muG7g+G6q1jhuqnhu5oyPjoz4buaQDQzKcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5BBMynhu5p4KeG6q+G7hSEz4bua4buA4buoM+G7muG7peG7pDTDk+G7muG6qTxhM+G7muG7gOG7pjPhu5rhuqg84bukMzzDk+G7muG7g8av4bua4bqoPOG7qDMp4buadjQzKcOT4bua4bqo4bqj4bua4bqp4bqnw6nhurMzKeG7muG6qOG6o+G7muG7peG6t8Oi4bua4bqpw5nhu7jhu5oyPjoz4buaQDQzKeG7muG7uDw04bua4bu2PjrhuqlO4bua4bqo4bqnw6nhuq/hu7jhu5ojV+G7heG7mjI+OjPhu5ox4bukMuG7muG6qTzEkeG7muG7uGEzKcOT4bua4bqp4bqnw5kzKeG7muG7tuG7sDMp4bua4bqpw5rhu4XDkuG7muG6rMOa4bqr4buaM+G7pOG7hcOT4buaMzzhurHhu5ojw6nDmuG7mjLDmeG7heG7mjI14bu44bua4buB4bukNOG7mjLhuqHhuqnhu5rhuq3DoeG7mjA8V+G6q+G7muG6rcWoM+G7muG7g+G6q1jhuqnhu5ozPzPhu5rhu7bhu6Thu5rhu7g0M+G7miPhurXhu5rhu4FY4bqp4bua4buBxajhu5o8xIMzw5Lhu5rhuqjhuqvhu4Xhu5ozPD4/M8OT4buaPD4sM+G7muG7uGUzKeG7mjLhuq8+4bua4bu4PF3hu5rhu7g14buaMsOZ4buF4buaMyk8Pjsz4buaMynhuqvhu4U/M+G7mjE+LOG6q+G7muG7geG7pOG7mjLDmeG7heG7miPFqDThu5rhu7bhuqHhuqnhu5ozKVcyw5Phu5oyw5nhu4Xhu5rhu7jhu6rhuqnhu5oyPjozw5Lhu5rhu6U+LDPhu5ozw5rhu4XDk+G7mjLDoz7hu5rhu4Fk4buaKT7DmuG7miN9Mzzhu5rhuqlhPuG7mjHhu6Qy4buaMDw0xagzKeG7mlHhu5zhu5rhuqlYM+G7mjMp4bqr4buFPzPhu5oxPizhuqvDkuG7muG6qDxb4bua4bqp4bqnw6nhurEzKeG7muG6qT4/4bqr4bua4bqpPGThu5rhurPhu5owPOG7qsOi4buaM8SDPsOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pU4buc4bucw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4buaUeG7oOG7oMOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7olBTL+G7nuG7nOG7okDhu57hu5xSUVVQUuG6qeG7nlVTU1Ex4bucw5Igw6IpTeG6p+G7iFVR4bugxqDhu5rDmjHhuqnhu4jGoHg84bqhM+G7mjM8W8Oi4buaMyk8O+G7mjHhu6Qy4buaMj46Mynhu5pANDMp4buaMeG7pDMp4bua4buA4bumM+G7muG6qDzhu6QzPMag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7oOG7oMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5B3Pjoz4bua4bqnw5rhu5owPOG6q2Ez4buaI8Op4bq34bu44buaw6I8xIM+4buaM+G7qjMp4bua4bqp4bqnPzPhu5rhu7jDmeG7uOG7mik+4bukM+G7muG6qeG6pz3DksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4bqk4bqr4buF4bua4bqp4bqnfTM84buaMeG7pDLhu5oyPjoz4buaQDQzKeG7muG6s+G7mjHhu6QzKeG7muG7gOG7pjPhu5rhuqg84bukMzzhu5o8NOG7pDPhu5rhuqk04bukM+G7muG7tuG7sDMp4buaQDQzKeG7muG6pz47Mynhu5ozKeG6q+G7hT8z4bua4bu4PFjhuqnDk+G7mjA8YTMp4buaw6I8w5rhu5rhuqnhuqfhuqEz4bua4bu4w5nhu7jhu5oxNOG7pj7hu5rhu7bhuqHhuqnhu5owPMOZ4bu44bua4buB4buk4buaMDxhMynhu5rhuq3DquG7mkBkMynhu5o8NcOa4bua4bu4PFjhuqnhu5ojLuG7muG6qeG7suG7heG7muG6qeG6p+G7qjMpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMahLuG7muG7uDXhu5rhuq3hurc+4buaMj46M+G7mjMpNDPDk+G7muG6s+G7mjLDoz7hu5rhu7hhMynhu5ojNOG7pjPhu5ozKcOp4bqxPuG7mjHhu6Qy4buaMj46M+G7msOiPMWoPuG7muG7uOG7sjPhu5rhuqk8w50z4bua4buB4buk4bua4bqpXeG7mjJdw5Lhu5p3Pjoz4bua4bqnw5rhu5owPOG6q2Ez4buaI8Op4bq34bu44buaw6I8xIM+4buaM+G7qjMp4bua4bqp4bqnPzPhu5rhu7jDmeG7uOG7mik+4bukM+G7muG6qeG6pz3hu5rhuq3DmjThu5rhu7g8NOG7mjA8YTMp4bua4bu2W+G7mjPhu6ozKeG7muG6peG6q8OZ4buaIy7hu5oyPjoz4buaMDxhMynhu5rhu7Zb4buaKT42M8OT4buaKcav4buFw5Lhu5rhuqzhurc+4buaMj46M+G7mjM8OOG7muG7uDXhu5oy4buk4bqr4bua4bqp4bqnNDMp4buaPMSDPuG7muG7g8OZMsOT4buaMDw+4buaM1jhuqvhu5rhuq3hurc+4buaQCo0w5Phu5oyOzLDk+G7mkDDmj7Dk+G7mjA8YTMp4buaM8OZ4bqpw5Phu5rhu7g14bua4buBW+G7muG6qTzEgzLhu5ozKTQz4bua4bu4xJHDmuG7mkA0Mynhu5rhuqc+OzMpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMahLuG7mjHhu6Qy4bua4bqpPOG7pDM84buaMuG6oeG6qeG7muG6reG6tz7hu5oyPjoz4buaMDxh4buaw6I8xag+4bua4bqp4bqnxag+4bua4bql4bqrw5rhu5rhuqdY4bqp4buaMzw+O+G6q+G7muG7uGEzKeG7miM04bumM8OT4bua4bqp4bq74bua4bqp4bqnw6AzKeG7mkA0Mynhu5rhuqc+OzMp4buaIzoz4bua4bqpPOG6q+G7mjw04bum4bu4POG7muG7uMSRw5Phu5rhu4PDmuG7heG7muG7tuG6oeG6qcOT4buaMTfhu7jhu5rhu7bhuqHhuqnhu5oxNOG7pj7hu5rhu7Y44bua4bqp4bumw6Lhu5rhu7g8WOG6qcOT4bua4bqp4bqnw5kzKeG7muG7tuG6oeG6qeG7muG7uDx7M+G7muG7geG7pOG7muG7uDw04bua4buB4bukNOG7mjA84bqrYTPhu5rhu7jhu6rhuqnhu5rhuqk84bukMzzhu5rhuqnhurszKeG7muG6reG6tz7hu5oy4bqvPuG7mjLDmjMp4buaIz7hu5rDojzEgz7hu5owPGHDkuG7muG6qFjhuqnhu5rhu7jFqOG7mjM84bq/Mynhu5rhu7hhMynhu5rhu4E+LOG7uOG7mjPhu6Thu4Xhu5ojNj7hu5o8OD7hu5rhuq3hur3hu5rhuqld4buaMl3Dk+G7mjA+PzPhu5rhuqnhuqd9w5Phu5owPCQ04buaMSQ04bua4bu4xJHDmuG7miNhPuG7muG7tuG7pDPhu5rhuqnDmuG7heG7mjMpw6nhurE+4buaMeG7pDLhu5ozKTw7w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqA+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlThu5zhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pR4bug4bugw6Lhu4NPxqDhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4bue4buiUFMv4bue4buc4buiQOG7nuG7nFPhu5zhu5xQ4bug4bqp4bueVVBTVTHhu5zDkiDDoilN4bqn4buIU+G7nlTGoOG7msOaMeG6qeG7iMageDzhuqEz4buaMzxbw6Lhu5ozKTw74buaMeG7pDLhu5oyPjozKeG7mkA0Mynhu5ox4bukMynhu5rhu4Dhu6Yz4bua4bqoPOG7pDM8xqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBR4bug4bugxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kOG6qDThu6Qz4bua4buDxq/hu5rhuqg84buoMynhu5p2NDMp4buaPD4sM+G7muG7uDXhu5rhu6Dhu5zhu5o8w5rhu5pANDMp4bua4bqnPjszKcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu5l74bua4bqpPMOp4buaxqHFqDMp4buaxJHhu4Xhu5rhu4PGr+G7muG6qDzhu6gzKeG7mnY0Mynhu5p4KeG6q+G7hSEz4bua4buC4bqrVzPhu5rhu688w5ozPOG7muG7uDw04bua4bu2PjrhuqlO4bua4buCxq/hu5rhu7g14buaMeG7pDMp4buaMyk8O+G7mjI+OjPhu5op4bumNOG7muG6qDzhu6gzKeG7mnY0MynDk+G7miPDqeG6t+G7uOG7muG7uGEzKeG7mjM8w50z4buaMeG7pDMp4buaMyk8O+G7mjPhu6gy4bua4bue4buc4buiUuG7muG7geG7pOG7muG7uDXhu5rhuq3FqDPhu5rDojzhu7Iy4buaeeG7lXnDguG7muG7oOG7muG6rcOaNOG7muG6qeG6u+G7mjPhu6gy4bua4bue4buc4buiVMOS4buaxqHDoT7hu5rhu4Hhuq8+4buaMyk8O+G7muG6rcWoM+G7muG7g+G6q1jhuqnhu5oyPjoz4buaQDQzKeG7muG6qDxhM+G7muG7gOG7pjPhu5rhuqg84bukMzzDk+G7muG7g+G6q1jhuqnhu5o8Piwz4bua4bqp4bq74buaM+G7qDLhu5rhu6JVUuG7nMOS4buad8OjPuG7mjPhu6gy4bua4bu2w5kz4bua4bqnw5rhu5rhuqk8W+G7muG6qeG6p8Op4bqxMynhu5o84bukMynhu5rhuqnhuqfhu6gy4bua4bqpWDPhu5oyPjoz4buaQDQzKcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhuqg04bukM+G7muG7g8av4buaPD4sM+G7muG7uDXhu5rhu6Dhu5zhu5o8w5rhu5pANDMp4bua4bqnPjszKeG7muG7geG6rz7hu5owPDTFqDMp4bua4bug4buc4buaPOG6oeG7mik+w5rhu5ojfTM84bua4bqp4bqnw6AzKeG7muG7geG7pOG7muG6rcWoM+G7muG7g+G6q1jhuqnhu5oyPjoz4buaQDQzKcOS4bua4bulPiwz4buaI8av4bua4bu4NeG7muG7olQv4bug4buc4buaPOG6oeG7muG6qTzDmjLhu5opPsOa4bua4buB4bukNOG7muG6qOG6o+G7muG7peG6t8Oi4bua4bqpw5nhu7jhu5oyPjoz4buaQDQzKcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu4Dhuq8+4buaMeG6tz7hu5rhuqk8OuG7muG7gTvhu5ojw6AzKeG7miNY4bqpw5Phu5rhu4HDqeG6sTPhu5o84bqh4buaMzw+O+G6q8OT4bua4bu4PFjhuqnhu5ojWOG6qeG7msOiPGPhu5o84bq3w6Lhu5rhu4Hhuq8+4bua4bqt4bq94bua4bqtPjM84bua4bqp4bqnw6nhurMzKcOT4buaw6I8w5nhuqnhu5rhuqnhuqc+LjPhu5rhu7jEkcOa4bua4bu4V+G7heG7mkA0Mynhu5ozPzPhu5rhu7g8NOG7mjPhu6gzKeG7muG6reG6q1jhuqnDk+G7muG7uDxY4bqp4buaMcOp4bq3Mynhu5rhu7jDmjTDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlHhu6Dhu6DDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu6JQUy/hu57hu5zhu6JA4bue4bucU+G7nOG7oOG7nOG7nOG6qVJQ4bue4buiUDHhu5zDkiDDoilN4bqn4buIVVPhu5zGoOG7msOaMeG6qeG7iMageDzhuqEz4buaMzxbw6Lhu5ozKTw74buaMeG7pDLhu5oyPjozKeG7mkA0Mynhu5ox4bukMynhu5rhu4Dhu6Yz4bua4bqoPOG7pDM8xqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBR4bug4bugxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kOG6rOG6tz7hu5oyPjoz4buaMzw44bua4bu4NeG7mjLhu6Thuqvhu5rhuqnhuqc0Mynhu5o8xIM+4bua4buDw5kyw5Phu5owPD7hu5ozWOG6q+G7muG6reG6tz7hu5pAKjTDk+G7mjI7MsOT4buaQMOaPsOT4buaMDxhMynhu5ozw5nhuqnDk+G7muG7uDXhu5rhu4Fb4bua4bqpPMSDMuG7mjMpNDPhu5rhu7jEkcOa4buaQDQzKeG7muG6pz47MynDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4bqoPOG6sT7hu5opPsOaM+G7muG6qeG6rz7Dk+G7muG7g8av4bua4bqoPOG7qDMp4buadjQzKeG7muG6qT46w6Lhu5rhuqlk4bu44bua4buBw50z4buaI+G6oTMp4buaeDxXM+G7mkBXM+G7muG7uDzhuqvhu4UuM+G7miPhuqM+4buaMuG6oeG6qeG7muG6rcOh4buaQD4sM+G7muG6qXvhu7g84bua4bqp4bqnw6AzKeG7mjFiw5rhu5owJDLhu5o8Pizhuqvhu5rhuqXhuqvFqOG7muG6rcOaMynhu5rhuqnhuqfDoDMp4buaQDQzKeG7miMu4buaI8WoMuG7muG7tsWoNOG7mjMp4bqrw6Az4buaMynhuqvhu4U/M+G7mjE+LOG6q0/hu5rhu6XDo+G7muG6qeG6p+G6t+G7muG7uDw04buaMynDqeG6sT7hu5pAVzPhu5rhu4HDmuG7heG7muG7gcOhM+G7miMu4buaMuG6q8Oa4bua4bqt4buqMuG7mjLDmeG7heG7mjI14bu4w5Phu5oy4bqz4bua4bqn4bqhMynhu5rhuq3FqDPhu5rhu4PhuqtY4bqpT+G7mjNXMynhu5rhu7hYw6Lhu5o8LOG7muG6qTzDoTMp4buaIz4sM0/hu5rhu6XDo+G7muG6qeG6p+G6t+G7miNY4bqp4buaI8OaPsOT4buaMDzhuqvhu5rhuqnhuqfDqTMp4bua4bu24buk4buF4bua4bqtxagz4buaw6I84buyMsOT4buaMzzhu6Thu5rhu4PDqeG6szMpw5Phu5o8w6Dhu5rhuq3Eg+G7msOiPMOZw6Lhu5oxZk/hu5rhu5U8XeG7miPhu6Y04buaeDxXM+G7mkBXM+G7muG6qTzhur3hu7jhu5o8Piwz4buaMyk8Pj8y4bua4bu4w5nhu7jhu5rhuqXhuqvhu4Xhu5ojWzM84bua4buBO+G7muG7tsWoNOG7muG7gSzhu5oyYT7hu5rhuqnhuqfDqeG6sTMpw5Phu5rhu7jDmjLhu5owOuG6qeG7muG6rcWoM+G7muG7g+G6q1jhuqnhu5ojxagy4bua4bu2xag04buaw5oz4bua4bqpNOG7pDPhu5rhuqk84bq94bu44buaw6I84buyMuKApsOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlHhu6Dhu6DDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu6JQUy/hu57hu5zhu6JA4bue4bucU+G7nFBQ4buc4bqpU1RTVVMx4bucw5Igw6IpTeG6p+G7iOG7nuG7nFPGoOG7msOaMeG6qeG7iMageDzhuqEz4buaMzxbw6Lhu5ozKTw74buaMeG7pDLhu5oyPjozKeG7mkA0Mynhu5ox4bukMynhu5rhu4Dhu6Yz4bua4bqoPOG7pDM8xqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBR4bug4bugxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kHg8Pjvhuqvhu5o84bqh4bua4bqtxagz4bua4buD4bqrWOG6qeG7mjI+OjPhu5rhu7g2M+G7muG6qXvhu7g84bua4bqp4bqn4bq/4bua4bu24bqh4bqp4buaMDxh4bua4bqp4bq74bua4buBZOG7muG6rcWoM+G7muG7g+G6q1jhuqnhu5rhuqnhuqfDqeG6r+G7uOG7miMu4buaMeG7pDLhu5oyPjoz4bua4bu2w5kz4bua4bql4bqrw5ozPOG7mjPhu6gyw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOCPDXhu5rhuqnhuqfDqeG6szMp4buaw4I8NjMp4buaeGEzKeG7mjMpPD4sw6Lhu5o84bqr4buFLDPhu5p4YTMp4bua4buVw6EzKeG7mngp4bqr4buFITPhu5rhuqg8W+G7muG6qH0zPOG7muG7uDw04bua4bu2PjrhuqlO4bua4bul4bqr4buFLDPhu5rhuq0m4bua4bu4PF3hu5oj4bumNOG7muG6quG7mXjhu5fhu5rhu4PGr+G7muG6qDzhu6gzKeG7mnY0Mynhu5rhuqnDncOi4bua4bqp4bqn4bqrMynhu5rhu4NX4buF4buaQOG6vTMp4bua4bqpPMOpxIMzKeG7mjw+LOG6q+G7muG6rcWoM+G7msOiPOG7sjLhu5oyPjoz4buaQDQzKeG7muG7gOG7pjPhu5rhuqg84bukMzzhu5ojLuG7msOiPMOZ4bqp4bua4bqp4bqnPi4z4bua4bqtxagz4buaw6I84buyMuG7mnnhu5V5w4LDkuG7msahw6AzKeG7muG6qTzhurE+w5Phu5rhuqnhu6gzKeG7muG7uMOp4bqxMynhu5rhuqXhuqvFqDMp4bua4bu2w5nhu5rhuq3FqDPhu5rDojzhu7Iy4bua4bqp4bqnPzPhu5rDojzDqcSDMynhu5rhuqk+LDPhu5rhuqk8YTMp4bua4bqpPjPhu5oj4bumPuG7muG7uDxiMynDk+G7miMu4buaMynDqeG6sT7hu5pAVzPhu5rhu7jFqOG7mjPDqeG6r+G7uOG7muG7tj464bqp4buaIzoz4bua4buB4buk4bua4bqpPjPhu5pAYzMp4bua4bqtxagz4buaw6I84buyMsOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDosOs4bqr4bqpPDThuqfGoOG7kHY+Mzzhu5rhu6XDqcSDMynDlC/DouG7kA==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]