(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều người vẫn nghĩ Khu Kinh tế Nghi Sơn là một hạt nhân công nghiệp, tuy nhiên tại đây lại có khá nhiều điểm vui chơi, nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên, trong đó có khu nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi tuyệt đẹp nằm bên núi Xước, bao quanh hồ Quế Sơn thơ mộng, trông như một góc của Đà Lạt mộng mơ...
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7oOG6quG7sOG7oC3DveG7iuG7guG7gMSo4budxanDjVDhu57hu6Dhu4Lhur7hu6zhu6Phu6d04bqx4buGw5rFqeG7iOG7juG7oMWp4oCcPuG7tcWpxIPhu7fhu6DigJ3FqeG7gOG7gsavw73FqeG7ikzEqOG7gMWpw6Phu4ZQxanDo+G7gsSo4buGxanhu6DDicWp4bqx4buA4buG4buCxanhu4fhu5DEqHMv4buG4bupdHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaN+G6qsO94bqs4bundOG6seG7huG7guG6uFDFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG7qMOCxKjFqcSo4buA4buGScWpw6Phu4ZQxanDo+G7gsSo4buGxanhu6DDicWp4bqx4buA4buG4buCxanhu4fhu5DEqMWp4buK4bu1xanhu4jhu47hu6DFqeG7huG7t+G7oMWpxKjhu4bhuq7EqMWp4bqmw5PEqOG7gMWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu5rhu5/FqeG7oFDhu6zFqcSo4buG4buCRcSoxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6qOG6ruG7rMWp4buK4bu34buCxanhuqZLxanDjOG7huG7s8WpxKjhu4bhu4LhurhQxanhuqjhu4Lhurzhu4jFqeG7qFDhu4LFqeG6puG7huG7kOG7guG7n8WpxKjhu4Dhu4ZIxanhuqzDmsagxKjhu4DFqeG7gOG6tsSoxanhu4BV4buCxanhu6Dhu4bhu4JFxKjFqcSo4buG4buCRcSo4bufxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG6qEvFqeG6pkvFqcOM4buGUMWpxKjhu4Dhu4ZIxanhuqzDmsagxKjhu4DFqcOMw4nhu6DFqeG7huG7lOG7msWp4buoUOG7gsWp4bqm4buG4buQ4buCxanhu6BQ4bus4bq64bugxanhuqhD4buaxanEqOG6oOG7iMWp4bqkRcSoxanEqFHhu4LFqW7DmuG7kuG6puG7n8Wp4bqkw71Kxanhu5xQw73EqOG7hsWp4buG4buMxanhur9Qw4nFqeG7h+G7kMSoxanhu6Dhu4bhu5DFqeG7iOG7jsSo4buA4bufxanhu6Dhu6LDk8So4buAxanEqOG7hsOaxanhu4jhu47hu6DFqeG7gEvhuqbFqeG6plTDvcWpPuG7tcWpxIPhu7fhu6DFqeG7iOG7jsSo4buAxanhu4jhu5Dhu6Hhu6Hhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXjGsMaw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqeG7reG7r8aw4bua4buw4buj4bunxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG6rMSo4buh4bqkw71K4bug4buGw73EqOG7huG7hkrDveG7oeG7qMSoL+G6rOG6quG7nsOM4bugSuG7mi/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu6vhu6t2L+G7qXl34bqs4butxrB54but4buv4burduG7oOG7seG7r8awduG7seG7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5N2ecaw4bunxanDveG7iuG7oOG7k+G7p+G6seG7hsOaxanhu4jhu47hu6DFqeKAnD7hu7XFqcSD4bu34bug4oCdxanhu4Dhu4LGr8O9xanhu4pMxKjhu4DFqcOj4buGUMWpw6Phu4LEqOG7hsWp4bugw4nFqeG6seG7gOG7huG7gsWp4buH4buQxKjhu6fFqeG7quG7guG6rOG7oOG7huG7k+G7p3jGsMaw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6fhu63hu6/GsOG7p8WpL3RzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7minDveG7muG7oOG7gkrEqOG7p3Q+S8Wp4buK4bu1xanhu5xQ4bq2xKjFqeG7oOG7huG6vMWp4buB4bqq4bueSuG7ouG7oMWpxKjhuqDhu4jFqeG7gOG7gsavw73FqeG7oOG7hlDEqOG7gMWp4buKVcSo4buA4bufxanhuqTDvUrFqeG7nFDDvcSo4buGxanhu4rhu7XFqcSoUeG7gsWp4bqo4buM4buCxanhu7DDvcSo4buGxanhu4jhu7Phu6Dhu5/FqcOM4buGw5PEqOG7gMWpw4zhu4bhu4TFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buK4bu1xKjhu4bFqeG6rErFqeG7g+G6suG7msWp4bqoSuG7tcSoxanDncSo4buGxanDquG7huG7s+G7oMWp4buK4bu14buIxanhuqbhu4ZUxanhuqjhurZQxanhu6DDmuG7n8Wp4buw4bqu4busxanhuqzhu6bEqOG7gMWp4buG4bq6xanhu6Dhu4bDksSo4buAxanDjOG7huG7s+G6puG7hsWp4bue4bu3xKjhu5/FqcSo4buG4bu1xanEqOG7gOG7hkjFqeG6rMOaxqDEqOG7gOG7n8WpxKjhu4bhu7XFqeG7lsWp4bqm4buGUOG7rEXEqMWp4buA4buCw73FqcSow5rhu5LhuqbFqcSo4buASuG7teG7gsWp4buK4bu14buIxanhu6jhu4LhurrhuqbFqeG7oOG7t+G7gsWpw6Phu4ZQxanDo+G7gsSo4buGxanhu6DDicWp4bqx4buA4buG4buCxanhu4fhu5DEqOG7ocWp4bq/UOG6tsSoxanhu6Dhu4bhurzFqcSo4bu14busxanhu6Dhu4ZQ4buO4bqmxanhu5rhu4bDmuG7mMSo4buAxanhuq/DveG7gsWpxIPhuq7hu4jhu5/FqeG7oOG7hkfFqeG7sEHFqeG6seG7gOG7huG7gsWp4buH4buQxKjhu5/FqeG6puG7s+G6puG7hsWp4buDw6rFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqTdLw73FqXbGsMWpw4zhu4jhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXjGsMaw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqeG7r+G7seG7seG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4bur4burdi/hu6l5d+G6rOG7rcaweeG7reG7r+G7seG7qeG7oOG7r3nhu6vhu63hu6vhu4rGsOG7ocON4bua4buA4bub4bui4buTeOG7qXnhu6fFqcO94buK4bug4buT4bun4bqx4buGw5rFqeG7iOG7juG7oMWp4oCcPuG7tcWpxIPhu7fhu6DigJ3FqeG7gOG7gsavw73FqeG7ikzEqOG7gMWpw6Phu4ZQxanDo+G7gsSo4buGxanhu6DDicWp4bqx4buA4buG4buCxanhu4fhu5DEqOG7p8Wp4buq4buC4bqs4bug4buG4buT4buneMawxrDhu6fFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7k+G7p+G7r+G7seG7seG7p8WpL3RzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7minDveG7muG7oOG7gkrEqOG7p3Thu4Phu6JKxKjhu4DFqeG7nFDhurbEqMWp4bug4buG4bq8xanhuqbDk8So4buAxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqcOM4buCw4nEqMWp4bug4buiUeG6psWp4buG4buC4bq6xKjFqeG6qOG7t+G7gsWpxKjhu7Xhu6zFqeG6pkvFqeG6rEHhu6zFqcSo4buG4bu1xanhuqzhu7XEqOG7hsWp4bqm4buGSsWp4bqm4buz4bqmxanhuqbhu4ZQ4busRcSoxanhu4Dhu4LDvcWp4bqmVMO9xanhurHhu4bhu7XFqeG7iOG7s+G7rMWpxINN4bqmxanhu4ZLw73FqeG6rOG6tlDFqeG6seG7gOG7huG7gsWp4buH4buQxKjhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXjGsMaw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqeG7reG7r8aw4bua4buw4buj4bunxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG6rMSo4buh4bqkw71K4bug4buGw73EqOG7huG7hkrDveG7oeG7qMSoL+G6rOG6quG7nsOM4bugSuG7mi/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu6vhu6t2L+G7qXl34bqs4butxrB54but4buv4bux4buv4bug4bur4butxrB44but4buKxrDhu6HDjeG7muG7gOG7m+G7ouG7k+G7qeG7reG7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6fhurHhu4bDmsWp4buI4buO4bugxanigJw+4bu1xanEg+G7t+G7oOKAncWp4buA4buCxq/DvcWp4buKTMSo4buAxanDo+G7hlDFqcOj4buCxKjhu4bFqeG7oMOJxanhurHhu4Dhu4bhu4LFqeG7h+G7kMSo4bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4xrDGsOG7p8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4buT4bun4but4buvxrDhu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d04bqx4buQ4buCxanhuqjhuq7hu6zFqeG6pkvFqcOM4buG4buz4bqm4buGxanhu57hu7fEqOG7n8Wp4buG4buMxanhuqThu5Dhu4LFqeG7qOG7tcWp4bqm4buz4bqmxanEqOG7huG7tcWpxKjhu4Dhu4ZIxanhuqzDmsagxKjhu4DFqeG7oOG7huG6sOG7msWp4bug4bq2xKjhu4Dhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXjGsMaw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqeG7reG7r8aw4bua4buw4buj4bunxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG6rMSo4buh4bqkw71K4bug4buGw73EqOG7huG7hkrDveG7oeG7qMSoL+G6rOG6quG7nsOM4bugSuG7mi/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu6vhu6t2L+G7qXl34bqs4butxrB54but4buv4buxeOG7oHnhu63GsHjGsOG7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5Phu63hu6t24bunxanDveG7iuG7oOG7k+G7p+G6seG7hsOaxanhu4jhu47hu6DFqeKAnD7hu7XFqcSD4bu34bug4oCdxanhu4Dhu4LGr8O9xanhu4pMxKjhu4DFqcOj4buGUMWpw6Phu4LEqOG7hsWp4bugw4nFqeG6seG7gOG7huG7gsWp4buH4buQxKjhu6fFqeG7quG7guG6rOG7oOG7huG7k+G7p3jGsMaw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6fhu63hu6/GsOG7p8WpL3RzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7minDveG7muG7oOG7gkrEqOG7p3Thuq/hu47hu6DFqeG6pEXEqMWp4buK4bu1xanhu4bhu4zFqcSow5rhu5Lhuqbhu5/FqeG7iOG7juG7oMWp4bqkRcSoxanhu4rhu7XFqeG6rEHhu6zFqcSoUeG7gsWpbsOa4buS4bqm4bufxanEqEXEqMWp4buWxanhuqjhuq7hu6zFqeG6pkvFqcOM4buGw5PEqOG7gMWpw4zhu4bhu4TFqcOM4buG4buzxanhu4jhu7Phu6DFqeG7iEThu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXjGsMaw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqeG7reG7r8aw4bua4buw4buj4bunxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG6rMSo4buh4bqkw71K4bug4buGw73EqOG7huG7hkrDveG7oeG7qMSoL+G6rOG6quG7nsOM4bugSuG7mi/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu6vhu6t2L+G7qXl34bqs4butxrB54but4buv4but4bup4bugdsaw4buveeG7r+G7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5N54burxrDhu6fFqcO94buK4bug4buT4bun4bqx4buGw5rFqeG7iOG7juG7oMWp4oCcPuG7tcWpxIPhu7fhu6DigJ3FqeG7gOG7gsavw73FqeG7ikzEqOG7gMWpw6Phu4ZQxanDo+G7gsSo4buGxanhu6DDicWp4bqx4buA4buG4buCxanhu4fhu5DEqOG7p8Wp4buq4buC4bqs4bug4buG4buT4buneMawxrDhu6fFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7k+G7p+G7reG7r8aw4bunxakvdHMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKcO94bua4bug4buCSsSo4bundOG7g+G7huG7mOG7gsWp4buA4buCw73EqMWp4buA4bq2xKjFqeG6qOG6ruG7rOG7n8Wp4bqo4bq8xanDjOG7hlDhu6zDicSoxanDjOG7huG7hOG6puG7hsWp4bqsUMWpw4zhu4bhu7Phuqbhu4bFqeG6qMOJxKjFqeG7qOG7kuG7gsWp4bqx4buA4buG4buCxanhu4fhu5DEqOG7n8Wp4bqm4buGVMWp4bqo4bq2UMWp4bugw5rFqeG6qEHFqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bug4bui4buC4bq8xKjFqeG7oOG7hkXhu4jFqcSo4buG4buC4bq4UMWp4bqsR+G6puG7hsWp4buoU8Wp4buoUOG7gsWp4bqm4buG4buQ4buCxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6qOG6ruG7rMWpxKjhu4bDmsWp4bqkw4DEqMWp4bueUcSo4buAxanhu57hu5DEqOG7n8Wp4bqoUMO9xanhu7DhuqrFqcOTxanhu6DDk8Wp4bug4buG4bqqSsWp4buIw5PFqeG7hkbEqOG7hsWpNeG7qeG7n8Wp4bug4buiw5rhu5Thu6DFqeG6pk7hu5/FqeG6qOG7t+G7msWp4buw4bqq4bufxanhuqhQw73FqeG7oOG7hlDhu6zhurjEqOKApnMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0c+G7guG7iOG7gMWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu4Ip4bqqxKjhu6Dhuqrhu6Lhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7quG7guG6rOG7oOG7huG7ncWpeMawxrDhu5rhu7Dhu6PFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7ncWp4buv4bux4bux4bua4buw4buj4bunxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG6rMSo4buh4bqkw71K4bug4buGw73EqOG7huG7hkrDveG7oeG7qMSoL+G6rOG6quG7nsOM4bugSuG7mi/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu6vhu6t2L+G7qXl34bqs4butxrB54but4buv4but4but4bugeXfGsOG7scaw4buKxrDhu6HDjeG7muG7gOG7m+G7ouG7k+G7qXbGsOG7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6fhurHhu4bDmsWp4buI4buO4bugxanigJw+4bu1xanEg+G7t+G7oOKAncWp4buA4buCxq/DvcWp4buKTMSo4buAxanDo+G7hlDFqcOj4buCxKjhu4bFqeG7oMOJxanhurHhu4Dhu4bhu4LFqeG7h+G7kMSo4bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4xrDGsOG7p8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4buT4bun4buv4bux4bux4bunxakvdHMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKcO94bua4bug4buCSsSo4bundCnhu7nEqOG7hsWp4bucUMO9xKjFqeG7gOG7gsavw73FqeG6puG7s+G6psWpw4zhu4ZQxanEqOG7huG7tcWpxKjhu4Dhu4ZI4bufxanhuqxH4bqm4buGxanhu6hTxanDjOG7huG7s8Wp4bqoQ+G7msWp4buIw4Dhu6Dhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXjGsMaw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqeG7r+G7seG7seG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4bur4burdi/hu6l5d+G6rOG7rcaweeG7reG7r+G7rXnhu6Dhu63GsHfhu7Hhu6nhu4rGsOG7ocON4bua4buA4bub4bui4buTdnfhu6vhu6fFqcO94buK4bug4buT4bun4bqx4buGw5rFqeG7iOG7juG7oMWp4oCcPuG7tcWpxIPhu7fhu6DigJ3FqeG7gOG7gsavw73FqeG7ikzEqOG7gMWpw6Phu4ZQxanDo+G7gsSo4buGxanhu6DDicWp4bqx4buA4buG4buCxanhu4fhu5DEqOG7p8Wp4buq4buC4bqs4bug4buG4buT4buneMawxrDhu6fFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7k+G7p+G7r+G7seG7seG7p8WpL3RzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7minDveG7muG7oOG7gkrEqOG7p3Q8UMWpw4zhu4bhu7Phuqbhu4bFqeG6qMOa4buU4bqmxanhu6Dhu6Lhu7nhu4LFqcSo4buA4buG4buC4bq64buIxanhu4bhu4zFqeG6pOG7kOG7gsWp4buI4buz4bugxanhu4rhu7XEqOG7hsWp4bug4buiSsSo4buAxanEqOG7hsavxKjhu4DFqcSo4buA4bu14busxanhu4bDqMWpxKhLxKjhu4DFqeG6pMOZ4bqm4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7ginhuqrEqOG7oOG6quG7ouG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4buq4buC4bqs4bug4buG4budxal4xrDGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxanhu6/hu7Hhu7Hhu5rhu7Dhu6Phu6fFqeG7nuG7ouG6puG7k+G7py8v4bqm4bqsxKjhu6HhuqTDvUrhu6Dhu4bDvcSo4buG4buGSsO94buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL+G7q+G7q+G7q3Yv4bupeXfhuqzhu63GsHnhu63hu6/hu6/hu6vhu6Dhu6vhu695dnnhu4rGsOG7ocON4bua4buA4bub4bui4buTeOG7qeG7r+G7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6fhurHhu4bDmsWp4buI4buO4bugxanigJw+4bu1xanEg+G7t+G7oOKAncWp4buA4buCxq/DvcWp4buKTMSo4buAxanDo+G7hlDFqcOj4buCxKjhu4bFqeG7oMOJxanhurHhu4Dhu4bhu4LFqeG7h+G7kMSo4bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4xrDGsOG7p8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4buT4bun4buv4bux4bux4bunxakvdHMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKcO94bua4bug4buCSsSo4bundOG7g+G7huG7mOG7gsWp4buA4buCw73EqMWp4buA4bq2xKjFqeG6qOG6ruG7rMWpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqeG6puG7tcSo4buAxanhuqZLxanEqOG7huG7guG6uFDFqeG6rFDFqcOM4buG4buz4bqm4buGxanhuqjDicSoxanhuqjhuq7hu6zFqeG7oOG7hsO94buIxanhu5xQw73EqOG7n8Wp4bug4bui4bu54buCxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7iMWp4buo4bu1xanhu6hQ4buCxanhuqbhu4bhu5Dhu4Lhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7msOdUOG7oOG7hkrhu6Lhu6d0xINFxak+4buMxKjhu4DFqS3FqTfhu7nhu4LFqcOdxKjhu4ZzL+G7mnQ=

Lê Đồng - Hải Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]