(vhds.baothanhhoa.vn) - Chùa Am Các tọa lạc trên sườn phía Đông gần đỉnh cao nhất của núi Các, thuộc xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn. Quần thể di tích danh thắng Chùa Am Các được xem là một quần thể công trình Phật giáo tầm cỡ và cổ xưa bậc nhất tại xứ Thanh, đã và đang trở thành điểm hành hương của Nhân dân và du khách thập phương.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/DqkXDicSQw4FB4bux4bq/4bu04butbuG7uWdD4butbmdB4bux4bqu4buvZ+G7oeG7reG6vG1n4buh4bq0Z+G6qmdJ4bq8QeG7sWdx4buXw4lnQ+G7rXZtZ0Bt4bu5Z8OM4buCZzDhu61tQeG7rcOqL0XDicSQw4FB4bux4bq/w6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur/DqnLhu7nhur/hu6Dhu63hurxtZ03hu7ln4bugbuG7oWfDieG6om1n4bu3w7Phu6Fnw4nEkMO5QWdF4buG4bqsQWdD4butdm1nUeG6rkHhu7Fn4buxxqFBZ3F5QeG7rWfhu6Ftw4FnQeG7reG7l8OJZ+G7oeG6vm1nQeG6uuG7r2fhu6Bu4buhZWfDieG7reG6uOG6suG7oWfDjOG7jWdReEHhu61n4busw7Lhu69lZ8OJ4buteGfDjOG7jWdA4bux4but4buvZyDhuqRBw6lnXeG6uMahQWfDieG7rcawZ3Dhu69nw4l24buh4butZ3BtQeG7rWfDieG7rcO1QeG7sWfhu6Dhu63hurxtZ03hu7ln4bugbuG7oWdx4buG4bqo4buhZ8OMcuG7uWfhu7dvZ+G7ueG6ssOJZ0ThurjGoUFnw4nhu63GsGfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWdb4but4bubw4ln4bux4buvbsOBZ8OJxqHhu7ln4buhQmdJb2fhu6HhurRnw4zhu4ZtZ+G7n+G7m+G7oWdB4but4buXw4lnw4nDs+G7r2fDjOG7gmcw4butbUHhu61lZ3Hhu41nSW9ncW1B4buxZ8OJxJDhuqpnw4nhu61vQeG7rWdx4buvxrDhu7ln4butb0Hhu61n4but4buG4bqkQeG7sWfhu6Hhur5tZ0Dhu63hu5VBZ3Dhu5VBZ0lvZ3Dhurhn4bu14butbuG7oeG7rWfDieG7reG7m0NnQ+G7reG7huG6pEHhu7HDqcOqL3Lhu7nhur/Dqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ+G7oeG7t21FReG6p2Zww4nhu63hurjhu7nhu59ncOG7reG7r3ByZ+G7r+G7oHJBw4lyxJBmZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdmw43hu69ww4nhu61kZ2toaEPDjMSRZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DiWRn4buL4buLa0PDjMSRZmdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6FwQcOp4bufbcOBw4nhu61tQeG7reG7rcOBbcOpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvw63DrcOt4buJL2lo4buJcOG7iWhsw61s4buLw63DiWtpasSp4bu34buLLeG6uEHDieG7r8OJ4bu3cnDDqeG7s0Phu7FmZ23hu7fDieG6p2bhu7Thu61u4bu5Z0Phu61uZ0Hhu7Hhuq7hu69n4buh4but4bq8bWfhu6HhurRn4bqqZ0nhurxB4buxZ3Hhu5fDiWdD4butdm1nQG3hu7lnw4zhu4JnMOG7rW1B4butZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4vhu4trZmcv4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDiXLDjMOJLW3hu7fhu6/hu7FBZGfhu6FyQcOJcsSQxJFm4bq/w6rhu6/hu6vEkG3hu7lyZ8OJ4buvw4nhu7dy4bqnZsSDw4Hhurgw4bq44bufcmdJ4buvcHLDgWdD4bu3beG7inLEkGZnRcSQ4buh4bqnZuG7rcOJw4lDRWQvL8ONw43DjcOp4buKw4HhurjDieG6uOG7n3LDqeG7ocOB4bu5L3Lhu7nhu59ycC8x4bu24bu34burWuG7tTDhu6DDgUDhu7FmZ8ON4buvcMOJ4but4bqnZmtoaGZn4butcuG7r+G7seG7rcOJ4bqnZuG7i+G7i+G7iWZn4burxJBt4bu5cuG7n8OBxJBwcsSQ4bqnZmhmZ23hu7fhu7fDgcON4bur4bq44bu34bu3ReG7ocSQcnJB4bqnZmbhur/Dqi/hu6/hu6vEkG3hu7ly4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/hu7bGoUFnw4nhu61yw4FnQeG7rUhB4buxZ+G7oeG7leG6uGfhu6Hhu63hurjhu4rFqUFnSeG7p2dB4bux4bqu4buvZ+G7oeG6tGfDiUZlZ+G7oeG7reG6ukHhu7Fnw4nhuq7hu69nceG7jWfhu6HDgGfhu6HhurjhurLhu6Fn4butb0Hhu61n4but4buG4bqkQeG7sWdJ4bunZ3Hhu5Xhu4pnccawZ+G7oeG7reG7r8O54bu5Z+G7n27hu69lZ+G7teG7rW7hu7lnQ+G7rW5n4buh4but4bq8bWdN4bu5Z+G7oG7hu6HDqWcw4butcsOBZ+G7t+G6rOG7r2fhu7XGsGfhu6Hhur5tZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUFnQeG6pOG7r2dx4buV4buKZWfhu6Fu4buh4butZ3Hhu5Xhu4pn4buh4but4buEQeG7sWdrZ0Hhu4/hu7llZ8OJw4FvQWfhu5/hurJnROG6uMahQWfDieG7rcawZ+G7oeG7reG6vG1nTeG7uWfhu6Bu4buhZ+G7t29nSeG6vEHhu7FnceG7l8OJZ+G7rcOBbUHhu7FnReG6pGVn4buh4buV4buKZ3DDs+G7r2fhu7nhuqLhu6Fnccah4buKZ0HhuqThu69lZ3Hhu4bhuqxB4buxZ+G7t8O5QWfhu6Hhu63hurxtZ0nhuqBB4buxZ0nDqMOBZWdx4bqyZ3DhurDhu6Fn4bu34bqmQcOpZ3tnQeG7sW3hu4pn4bu14but4bq4Z3Hhu5fDiWfhu5/DtEHhu7FnQ+G7reG7k0Hhu7FnxJDhurJB4buxZ+G7ueG7l+G7imdB4buxb0Fn4bu5c8OJZ0nhurjhuq5B4buxZ8OJxJDDuUFnReG7huG6rEFnQeG6uuG7r2ctZ0HhuqThu69n4buhw4Bn4bu54bqyw4lnQeG7seG6ruG7r2fhu6Hhu63hurxtZ+G7oeG6tGfhurvhu6Hhu63hurxtZ+G7rMOz4bq9Z3Hhu41nw4nhu4RB4buxZ8OJw4HDs2fhu7fDs+G7oWdB4but4buv4bun4bq4Z8OJ4but4bulZ+G7tUtn4buh4buteWfhu7dvZ0HhuqThu69n4buh4buV4buKZ3DDs+G7r2fhu7nhuqLhu6FlZ0Hhu6dBZ+G7ucOAQeG7sWfhu6Hhu4BnSW9n4buhbuG7oWdw4buvZ0nhu5vDiWfhurvhu5/hu69tZ+G7teG7iGVn4buh4but4buVQWfDicOyQeG7sWVnw4nhu4bhuqhB4buxZ0Phu61uQ+KApuG6vWdw4bq2QWdx4bqwQeG7sWdD4butdm1nw4nEkOG7huG6puG7oWfhu6Hhu63hurxtw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7oOG7rcOBZ3Hhu6VBZ0Hhu4/hu7lnw61oaeG7i2VnReG7hmfDieG7rcah4buKZzDhu6124buh4butZ0Dhu7Hhurjhu4rDuUFnUcOz4buvZ0nhu6dnceG7leG7imfhu6HDgeG7r2dFw4Dhu6FlZ+G7n8O0QeG7sWfhu4hn4buh4butdmVnQeG7seG7rXhn4bu3RuG7oWVnw4nhu69B4butZ8OJ4butxqFBZ0nhu4bhuqjDiWfhu7Xhu63DgGVnReG7hmfDieG7rcah4buKZ3Hhu41n4but4bq44buKZ3HhurJB4buxZ+G7ueG6ouG7r2dB4bux4bq44bq2QWfhu7dG4buhZ3HGsGfDieG6uGfDicOzw4FlZ0Phu63DiuG7oWfhu63hurbhu69n4buh4but4bq8bWdN4bu5Z+G7oG7hu6Fnw4nEkOG6qmfDieG7rW9B4butZ+G7ueG6ssOJZ0ThurjGoUFnw4nhu63GsGdw4buvZ8OJduG7oeG7rWfDieG7rcO1QeG7sWfhu6HDskHhu61n4bu5bUHhu7Fnccah4buKZ3Dhu5fhurhn4buXQWfhuqpnSeG6vEHhu7FnceG7l8OJZ3HDs+G7r2dB4buxb0FnQG3hu7lnMOG7rW1B4butZy1n4buew7Xhu6FnQOG7seG7rcWpw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7sOG7r0htZ+G7oeG7reG6sEFnxJDhu4RB4buxZ0Hhurrhu69nw4nDvUHhu61n4bu5eOG7oeG7rWfhu63hu6/FqUFnxJBtZ+G7ueG6ssOJZ+G7teG7reG6rkHhu7Fn4bux4buvbUFnxJDhurJB4buxZ+G7t+G6pkFlZ3F4bWfDieG7reG7pWfhu5/DtEHhu7FnQ+G7reG7k0Hhu7FlZ+G7uW1B4buxZ3Hhu6VBZ+G7oeG7rcOBZ3Dhurhn4bu14butbuG7oeG7rWfhu7nhurLDiWfhu6HDsuG7uWfhu7Hhu69u4buhZ8OJ4butbUHhu61nw4l4QeG7rWVnw4nhu63hu4Znw4nhu61u4buvw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G6oeG6puG7r2dxeG1nw4nhu63hu6VnceG7huG6qOG7oWfhu6Hhu63hu69tZ8OJ4butb0Hhu61nw6xn4buh4buXQ2fEkMSCZ8SQxanDiWRnMOG7reG7huG6qEHhu7FnLWcwxJDhurhB4buxZy1n4busw7PDqWcw4butcsOBZ+G7iGdB4bux4butw71tZ+G7n+G7r8aw4bq4Z0Phu61uQ2fhu5/DuUFnw4nEkMOBQeG7sWfhu6Hhur5tZ+G7seG7r27DgWfhu7fhu4hnW+G7reG7m8OJZ1FvZWdx4buv4bun4bq4Z0Fv4buKZ8OJ4butxrBn4but4buvxalBZ+G7oeG7l0NnceG6smfDieG6uGfhu61vQeG7rWfhurvDieG7reG7huG6qEHhu7Fn4buh4buPQWctZ8OJxJDhurhB4buxZ+G7oeG7j0FnLWfhu63Ds2fhu6Hhu49B4bq9Z0lvZ0VGZ+G7oeG7reG7gkHhu7FnQeG7reG7r8Wp4bu5Z+G7oeG7reG7lUFn4bu34buIZ+G7oeG6vm1nw4nhu4RB4buxZ+G7oeG7l0NnceG6smfhu7Xhu61u4buhZ0Hhu61t4bq4ZWfhu7ltQeG7sWdx4bulQWfhu7Hhu69uZ8OJxJB4Z+G7t+G6pkFn4bu3bcOBZ+G7oeG7rcOBZ0Hhu7Hhuq7hu69n4buh4but4bq8bWfhu6HhurTDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4bug4butw4FnceG7pUFnQW3hu4plZ+G7oeG7reG7hm1nw4l34bu5Z8OJ4but4buX4buKZ+G7n+G7l8OJZ+G7oeG7gmdB4bux4bq44bq2QWfDiW/hu69n4bu34buvxanhurhnQW/DgWfhu7Hhu63hu69n4buh4butc0Nn4bu54bqyw4ln4buhbuG7oeG7rWfhu6Hhu612QeG7rWfDjG7hu6FnRUZnxJBtZ3Hhuqzhu69n4buh4bq+bWfhu6Hhu63hurxtZ03hu7ln4bugbuG7ocOpZyDDgUHhu7FlZ3Dhu5fhurhnSeG7pcOJZ+G7oeG6vm1n4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61n4buh4bq8QeG7sWdB4butSEHhu7FncOG7r2dJ4bubw4ln4buh4bqgQWfhu7fDs+G7r2dx4bulQWdB4buxb+G7imfhu63huq7hu7lnQW3hu4pn4bu3b2fhu7nhurLDiWfhu5/DtEHhu7Fn4buh4but4buCQeG7sWfhu63hu6/GsEFnQeG7reG7r8O5QWVn4bu3b2dFRmfhu7Xhu63hu5NB4buxZ3F4QeG7rWdJ4bunZ+G7t3jhu6Hhu61nRUdnQ+G7rW7DiWfDicSQ4buvxrBBZ+G7oeG6vm1n4buh4but4bq8bWdN4bu5Z+G7oG7hu6Fnw4nEkMOBQeG7sWdw4bqgQeG7sWfhu6Hhu63DsuG7imfhu7d44buh4butZ0VHZ1vhu63hu5vDiWfhu7Hhu69uw4Fn4bqh4buvxanDiWdAbeG7ucOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/huqHhuqbhu69nQeG7rUhB4buxZ+G7seG7r25nw4nEkHhnQeG6tOG7r2fhu5/hu5vDiWVn4buh4but4bq8bWdN4bu5Z+G7oG7hu6Fn4buhxqFBZ8OJ4buv4bulQ2fDicOK4buhZ3Hhu4bhuqjhu6FnROG6uG1BZ8OJ4buV4bu5Z8OJxJDhurxB4buxZ8OJ4bq4ZWfDieG6rkFnw4nDs8OBZ0Phu61uw4lnw4nEkOG7r8awQWfDicSQ4bqqZ8OJ4butb0Hhu61nceG7r8aw4bu5Z3Dhu4RB4buxZ+G7oeG7reG7lUFn4bu34buIZ8OJ4buG4bqqQeG7sWVn4bu54bqyw4lncXhtZ3Hhu6/GsOG7uWfhu6HDgGdJeGfDieG7reG7pWdE4bq4bUFnw4nEkOG6okHhu7FnSeG7p2fDieG7leG7uWfhu7fhu69B4butZ0HDtOG7uWfDicSQw4FB4buxZ0ThurjGoUFnw4nhu63GsGfDieG7reG7r8O5QWdB4but4buvw7lBZ3Hhu5Hhu6FnRcO14buhZ0lvZ8OJ4but4bqkZ+G7ueG6skHhu7Fn4bqqZ0nhurxB4buxZ3Hhu5fDiWdD4butdm1nQG3hu7lnMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ03hurjDieG7rcOBxJBm4bq/w6pFw4nEkMOBQeG7seG6v+G7rMOBb+G7r2dNQeG7rcOqL0XDicSQw4FB4bux4bq/w6ovQ+G6vw==

Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]