(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc chồng việc, khó chồng khó, 2 năm qua, nhiều thôn vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Linh hoạt, năng động, nhiều cán bộ thôn đã góp phần hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ này.
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7o8Ohw4lUR0Vz4oCc4bquw4nhurjhuqhHc8SC4bq4R8OJ4oCdc+G7gsOJxKhHRXNG4buK4bq44buRc8Ohw4nhurhCRnNV4bucc+KAnOG7guG6tMOU4oCd4budL8OJdeG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUMOG6suG7seG6sHLhu6PDreG6uELhuq5z4bquw4lLR0VzVeG6uELhuq7hu5lz4buCw4lJc+G6rsOJS0dFc+G7gsOJSeG7mXPDunNHeUZz4buQ4buW4bux4buZc0fDieG6uOG6quG7lnPhu5TDicSoR3NVUeG7sXPDlMOJw41HReG7mXPhuq7DiUpHRXPhurDDiuG6rsOJcz/DoMOtMTotdeG7q+G7mXNVUeG7sXPDiUjhu69Hc+G7lMOJ4buvR8OJc+G6ruG7reG6rnPhu5Thurjhuqzhu5Zz4bquw4nhurpz4bqu4bui4buxcz/DieG7oE9HRXPhu5Thu5LhurxHw4lzw5lB4bukc+G6sFJHRXNHxKhHRXPhu5TDicSoR3NGw5PhurhzxqHDoeG6uWHhu5vhu5lzR8OJw4Hhu5Rz4buE4buvc+G6ruG7reG6rnPhu5Thurjhuqzhu5Zz4bquw4nhurpzw6Hhurlhc+G7guG6uEPhu5ZzRsOD4buW4buVcznhurhHw4lzw4lIduG7lOG7mXNHeUdFc+G6tkxHReG7mXNHw4nhurjhuqrhu5Zz4bqu4butR3PEgkxz4buUw4nEqEdz4bq2eHNFScOUc8OUw4nDgEdzw4lI4buvR3Phu5TDieG7r0fDiXPhu5RK4buUc8O6c0fDieG6uEJGc1Xhu5xzR+G7r+G7pOG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bqw4buUw4nhu5ZGxIJz4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc8WpdHTDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rDunR1L3XGsMaw4bqw4bunw7p0dcO54bun4bul4buUw7p04burdOG7peG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzw7l0dXJz4bux4buE4buUw7Nyw6HDiVRHRXPigJzhuq7DieG6uOG6qEdzxILhurhHw4nigJ1z4buCw4nEqEdFc0bhu4rhurjhu5Fzw6HDieG6uEJGc1Xhu5xz4oCc4buC4bq0w5TigJ1yc8Oa4bq44bqw4buUw4nDs3Lhu6l0dHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3LFqXR0cnMv4buj4bqxR0Vz4bq54buSw4pHw4lz4buL4buWQUdzO8OKR8OJ4buZcybhurpz4buUw4nhu6BzP8OJ4bq4c8SCTHNV4buvc8SoR0Vzw6FFxKhzw615R3Mw4bq4Q+G7luG7mXPhurnhu5Lhu6Dhu45HRXPhu5TDicSoR3PhurlBR3PDoUVUc3Xhu5lzw5l4czvDikfDiXM5SEdFc8ah4buJ4bqsR3M7w4pHw4nhu5tz4buC4bq4Q0Zz4buU4buS4buxc8OJTHNF4bq44buxc+G6tuG6vEfDiXPhurbhu7FHRXPhuq7hu63huq7DiXPhu4Thu6Rz4buUduG6uHNHw4nhu6/hu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG7mOG7lOG7kkhHReG7o2TDiXfhurhz4buE4buvRnNV4bq4QuG6rnPDieG6qOG7lHPhuq7EqEdFc+G7mOG7lsOB4buU4budL+G7mOG7lOG7kkhHReG7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujw6FF4buv4bukc8O6w7otdcO6LcO6dMO6deG7mXPhu5Thu5LhuqxHc+G6tsOK4buxc8SC4buvR3Phu5TDicSoR3PhurlBR3PDoUVUc3Xhu5lzw5l4czvDikfDiXM5SEdFc8ah4buJ4bqsR3M7w4pHw4nhu5tzRcOJ4bq4c0fDieG6oEdzw7pz4bqu4buxc+G6sOG7oE9HRXPhu5ThurpHw4lzVcOT4bq4c8Op4buwZcOpLT9Iw60tw7rhu5lz4buU4buS4buW4bukc1Xhuqjhu5Rz4bq24bug4buM4bquc8awcyJ14buVcz/hu61Hc8SCTHPhu5TDicSoR3PhurlBR3PDoUVUc3Xhu5lzw5l4czvDikfDiXM5SEdFc0VLRnPhurnhu5Lhu6Dhu45HRXPhu5TDicSoR3PDoUXEqHPDrXlHczDhurhD4buWc1Xhu69zJuG6unPhu5TDieG7oHM/w4nhurhzxIJMc+G6ueG7ksOKR8OJc+G7i+G7lkFHczvDikfDiXPhurbhurhz4buC4bq4Q0Zz4buU4buS4buxc+G6ruG7reG6rnPDiUxzReG6uOG7sXPhurbhurxHw4lz4bq24buxR0Vz4bqu4but4bquw4lz4buE4bukc+G7lHbhurhzR8OJ4buv4buVczvhuqhHc8OJTHNH4buvSHPhu5TDieG6vHNHReG7oMOS4bq4c+G6tuG7sUdFc+G6ruG7reG6rsOJc+G7hOG7pHPhu5Lhu7Fz4buU4buS4bq8R8OJc+G6sOG6uEJHc1Xhu69zReG6uFRz4bq2xqBHRXPhu4LDiUh3R0Vz4bqu4but4bquw4lz4buUw4nhurJIc+G7kOG7luG7pHPhurbDikfDieG7lXM7duG6uHPhurDhurhCR3PDieG7r0dFc8OZSUZz4buY4bqmc+G7hOG7r0Zz4bquw4lQR0VzVeG7r3Phu4Lhu6Zzw5nhu63huq5zR8OJ4bqgR+G7mXPhurZ3RnPEgndIc1XhurhC4bquc0dF4bugw5Lhurhz4bqu4but4bquw4lz4buE4bukc+G6tuG7sUdFc+G6rklzRuG7teG7lHPhu5R24bq4c0fDieG7r+G7lXM/4but4bquw4lz4buE4buvRnPhuq7DieG7teG7lHPhuq7DieG6pnNH4buv4buk4buZc+G6tnhzRUnDlHPDlMOJw4BHc0bhu7FHRXPhu4R24bq4c8OJ4bq4QuG7lnPhu5Dhu5Z3c+G7lMOJ4bq44bqo4buUc+G7lMOJUuG6rnPhu5Thu5JIR0Vz4bquxKhHRXPhu5Thu63huq5zw5TDicONR0Xhu5lz4bquw4lKR0Vz4bqww4rhuq7DiXM/w6DDrTE6LXXhu6tz4buOc+G7lMOJxKhHc+G6uUFHc8OhRVRzdeG7mXPhurbhu7Xhuq5zxILhurhC4buUc1Xhu7Hhurhz4buU4buSw43hu5lz4buU4buS4but4bquw4lzR8OJ4bq4QkZz4bqu4bui4buxc+G6ruG7rUdzxIJMc+G7lMOJxKhHc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhurbhu61Hw4lzReG6uOG7rXPhuq7hu7FI4buVc+G6sUdFc+G6ueG7ksOKR8OJczBU4buWczrhu55HReG7mXNkw4lJcybhurpz4buUw4nhu6Bz4bq5w4nhu6DDkkdFc+G7lOG7klLhuq5zO3dHRXPhu6Lhu6Rzw5l4czvDikfDiXM5SEdF4buZc+G6rsOJSHPEguG6uOG6qOG7lOG7kXPigJzhurlBR3PDoUVUc3Vz4buE4buWxKhHc+G6sMODR3PhurbDgOG7lnNHw4nhurjhuqrhu5Zzw5TDiUhHRXPhu5Thu5Lhu69I4buZc+G7gsOJxKhHRXPhuq7DieG6vnPhu5Thu5JIR0Vzw5TDicONR0Xhu5lz4bquw4lKR0Vz4bqww4rhuq7DiXNG4buvc+G7lOG7kkhHRXPDmUHhu6Rz4bqwUkdFc8Oh4bq5YXPhu4LhurhD4buWc0bDg+G7luG7mXPhu5TDicSoR3Phu4Thu69Gc+G7ksOB4buUc+G7lErhu5Thu5VzO0zhurhzR0Xhu55z4bqu4butR3PEgkxz4buUw4nEqEdzR8OJ4bq4QuG7lHPhu5ThurxHw4nhu5lzR3lHRXPhurZMR0Xhu5lz4buUdkhz4bq24bug4buM4bquc+G7mFJz4bq2S0dFc+G7lMOJ4buW4bqgR3Phu4TDk0dz4buU4buSSEdFc8Ohw4lBR3PhurBBR+KAneG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujw7pzR3lGc8OUw4nDjUdF4buZc+G6rsOJSkdFc+G6sMOK4bquw4lzP8Ogw60xOi114burc+G6ruG7nkdFc+G7hOG7r3PDunNHeUZz4buUw4nEqEdz4bq5QUdzw6FFVHN1c8SC4bugw5Phuq5zVeG7r0hzw5lB4bukc+G6sFJHRXPhu5TDicSoR3PDoeG6uWFz4buC4bq4Q+G7lnNGw4Phu5bhu5VzOcOK4bquw4lz4buU4buS4bq8R8OJc+G6rsSoR0Vz4buU4but4bquc+G6ruG7ouG7sXPhuq7hu61Hc8SCTHPhu5TDicSoR3Phu4TGoOG6rnNH4buvSHPhuq7hu55HRXPhurDhu6/hu6Rz4bq24bu14bqu4buVc+G6sUdFc8OhRcSoc8OteUdzMOG6uEPhu5bhu5lz4bq54buS4bug4buOR0Vz4buUw4nEqEdz4bq5QUdzw6FFVHN14buZc+G6rsOJSHPDieG7seG7pOG7kXPigJzDreG6uELhuq5zR+G7r+G7pHPhuq7DieG7oOG7sXPDmUhHReG7mXNV4bq4QuG6rnPhu4LDieG7reG6rnPhu4R24bq4c+G6tuG6qEfhu5VzOMOJSXPhuq7DiUtHRXPhu4LDiUnhu5Vz4bq54buSSEdFc+G7lMOJw5Lhurhz4bq24bq4Q0Zz4buUw4lS4bquc8OJ4bq4Qkdzw7pzR8OJ4bq4QkZzVeG7nHPhu4TDk0dz4buE4buvc8OUw4nDjUdF4buZc+G6rsOJSkdFc+G6sMOK4bquw4lzVeG7r3PDmUHhu6Rz4bqwUkdFc8Oh4bq5YXPhu4LhurhD4buWc0bDg+G7luG7mXPhu5TEqOG6uHNV4buvc+G6tktHRXPhuq7DieG6unPEguG6unPhu5TDieG7oHPhuq7DieG6uHPEgkxzw5TDiXfhurhz4buE4buvRnNV4bq4QuG6rnPDieG6qOG7lHPhuq7EqEdFc+G7mOG7lsOB4buU4buZc+G6tkNz4bq24bq64bquw4lz4bqu4buWSuG6uHPhuq7hu5pHRXPhu4Thu69zUEdFc8OUw4lJc+G7lErhu5RzVcOT4bq4c+G6sMOK4bquw4nhu5lz4bq2S0dFc+G7lMOJw5Lhurhzw5TDiXfhurhzw4lI4buvR3Phu5TDieG7r0fDiXN14bulc+G7lOG6uOG6rOG7lnPhuq7DieG6unPDoeG6uWFz4buC4bq4Q+G7lnNGw4Phu5bhu5Vzw7pzR8OJ4bq4QkZzVeG7nHNH4buv4bukc+G7hMag4bquc0fhu69Ic+G6ruG7nkdFc+G6tuG6uHPhu5hIR0Vz4buYSEdFc1XDk+G6uHNHw4nhu7Hhu5bigJ3hu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7oz/hu5pHRXNVw5Phurhz4buYUnPhurZI4buvR3Phu4Lhuqjhu5Thu5lz4bq2S0dFc+G7lMOJ4buW4bqgR3Phuq7hu6Lhu7FzR0Xhu6DDkuG6uHPhurBBR+G7mXPhu5TDieG7rUdFc3V1LcO6dMO6deG7mXPhu5TDicSoR3PhurlBR3PDoUVUc3Vz4bq2eHPDiUjhu69Hc+G7lMOJ4buvR8OJc3Xhu6UvdeG7pXPhu5Thurjhuqzhu5Zz4bquw4nhurpz4buUw4nEqEdzw6Hhurlhc+G7guG6uEPhu5ZzRsOD4buW4buVczBCc+G7lMOJSkdFc+G6tuG7oMOSR0VzReG6uOG7sUhz4buUw4nEqEdFc+G6ruG7ouG7sXPhu5TDicSoR3Phurbhu6Dhu4zhuq5zxILhuqxz4buUxKhHRXPDiUnhu7FzdXR04buN4buTc8OZQeG7pHPhurBSR0VzxIJLR3PDiUjhu7FzVeG7r3Phu5Thu5JLR0Vzw4lI4buxc3V0dOG7jXPhuq7hu63huq5z4buU4buW4buk4bqoR3Phurbhu6DDkkdFc+G7lMOJxKhH4buZc+G7q+G7p+G7jXPhu5Thu5bhu6ThuqhHc+G6tuG7oMOSR0Vz4buU4buSSEdFc+G7gsOJ4buWc+G6sEFHc+G6ruG7oHPhurZ4c+G6tuG7oOG7jOG6rnPhu5TDicO9w5Rz4bq24bq4Qkdz4buY4butR0Xhu5Xhu5Xhu5Vz4bq54buSSEdFc8OZQeG7pHPhurBSR0Vz4buUw4nEqEdzw6Hhurlhc+G7guG6uEPhu5ZzRsOD4buW4buZc8Ohw4lBR3PhurBBR3Phu5Thu5JIR0Vz4buUw4nEqEdz4bq2eHPhu5TDieG7sUZzReG6uOG7sXPhurZJR0VzRUnDlHPDueG7p+G7meG7qXPhu5Thu6hz4bq2S0dFc8ah4bquw4nhurjhuqhGc+G7q8O64buZ4bur4bup4buN4bub4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PDreG7r3PDlMOJd+G6uHPEguG6uOG6qOG7lHPhu5jDvcOUc8OZ4bqow5Rz4buUw4nDkuG6uHNF4bq44buxR+G7leG7leG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujOMOJ4bq4c+G6tuG7oOG7jOG6rnPhu5Thu5LDjXPhuq7DieG7luG7pEJH4buZc+G7lOG6uOG6qMOUc8OZxqDhuq5zVcOT4bq4c0fDiVRHRXNVw4pz4oCc4buUw4nhu6Jz4buE4buAR8OJ4oCdc+G7lMOJxKhH4buZc+G6tkNz4buEduG6uHPhuq7DiUhz4buUxKjhurhz4buCw4nEqEdFc+G6rsOJ4bq+c+G7hOG7r3Phuq53RnPhu4Lhurrhuq7DiXNG4buvc+G6rndz4buYUnNHQ3PDlMOJ4buc4bqu4buVc8Ohw4nhu6BzJuG6unPhu5TDieG7oHM/w4nhurhzxIJMc+G7lMOJxKhHc2HhuqDhu5Zz4buJ4bqsR3PDuuG7mXPDmXhzMOG7r3M54bux4bq4c8ahMOG7r3Phurnhu5Lhu5ZHReG7m+G7mXPEqEdFc8OhReG7luG7pERHczB34bq4cznhu6bhu5lzRkzhu5RzR0Xhu6DDkuG6uHPhuq7hu55HRXPhu5LDgeG7lHPhurbhu7Xhuq5zxILhurhC4buU4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6MwT0dzw7p0c0d5RnPhu4Thu69Gc8SC4bq6c+G7lMOJ4bugc+G6rsOJ4bq4c8SCTOG7mXPhu5Thu5Lhu6Dhu45HRXPEguG7sUdz4bquxKhHRXPhu5Thu63huq5zRuG7teG7lHPhu5Thu5LhuqBH4buZc8SoR0Vz4buE4buWxKhHc0Xhu6BPR0VzRsOD4buWc+G7lMOJUuG6rnPDieG6uEJHc+G6ruG7reG6rnNHw4nhurhCRnNV4bucc+G6tuG7oOG7jOG6rnNF4bq44buxSOG7mXPhu5Dhu5bhu7FHc+G7lEFGc8OZQeG7pHPhurBSR0Vz4bquw4nhurhzxIJMc+G7lOG7kkhHRXPhu5h24bquw4nhu5lzVVRHRXNGdkfDieG7lXMm4bqsR3Phuq52R8OJc+G6tknhu5lzxKhHRXPhuq7DjUdz4buUw4nhu7FGc0Xhurjhu7Fzw5TDieG7nHPhu5Thu5Lhu63huq7DiXM74buv4bq4c+G6ueG7kuG7luG7pOG6qkdz4buUw4nhu7FHw4lzw5l4czDhu69zOeG7seG6uOG7lXPhurnhu5JIR0Vz4bqu4buWSkdz4buYTXNFw4nhurhz4bquw4nhurTDlHPhuq7hu6Lhu7FzxKhHReG7mXPhu4Thu5bEqEdz4bqu4bucc+G7lMOJQ3Phuq7EqEdFc1XhurhC4bquc0fDieG7oHPhu6XDieG7peG7p3PDlMOJ4but4buUc+G7lMOJ4buxR8OJ4buZc+G7lOG6uOG6qMOUc+G7mElHRXM74buv4bq4c+G6ueG6uOG6qEdFc0dJ4bq4c8Ot4bq4QuG7lHPDoeG7sUbhu5lz4buU4bq44bqow5RzQUZz4bq24buv4bq4c8OJ4buW4bukQkfhu5Vzw6nhu7Hhu5Zz4bq2SXPhu5Dhu5bhu7Hhu6RzVeG6qnPhu4Thu69Gc1XhurhC4bquc+G7lMOJxKhH4buV4buV4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PhurlRc+G7gsOJ4bq4c8SC4buaR0Vzw5TDieG7reG7lHPhurDDiuG6rsOJcz/DoMOtMTotdeG7q+G7mXPhuq7hu55HRXNHw4nhu6BzR8OJVEdFc+G6ruG7rUdzxIJMc+G7lMOJxKhHc+G7jnPhurbDiuG7sXPDlMOJ4bugT0dFc+G7gsOJ4but4bqu4buZc+G6rsSoR0VzVeG6uELhuq5zVcOB4buUc1V3c8OJT0dzRcOBw5RzR8OJ4bq44bqq4buWc+G7hMOAR+G7lXNl4bq44bqsR0Vz4bquxKhHRXPhu5Thu63huq5z4buU4buS4buW4buk4bqqR3Phu5TDieG7sUfDieG7mXPhu5TDicOS4bq4c+G6tuG6uENGc0dJR0Xhu5lzxKhHRXPDlMOJd+G6uHPhurbhuqhHc+G6tuG7r+G6uHPGsC3hu6lz4buEw4BHc+G6tkNz4buUw4nEqEdFc+G7lOG6uEdz4buU4bq8R8OJc8OJ4bq8R8OJc+G6sMOK4bquw4lzxIJCR8OJ4buZc+G7lMOJ4bqgRnPhuq7DieG6unPhu4LDieG6uHPDmXhz4buUw4nEqEdFc8SC4butSHPhuq5JcyJ0c1Xhu69Ic+G7hMag4bquc3Utw7pzReG6uMOSc+G7mOG7rUdF4buZc8SoR0Vz4buUUOG6rnPhu5RK4bquc+G6tuG6qEdz4bq24buv4bq4c0dF4bux4buk4buV4buV4buVc2HDk+G6uHPhurZB4buk4buZc+G7lMOJxKhHc2HhuqDhu5Zz4buJ4bqsR3PDunPhurZ4c+G6tuG7oOG7jOG6rnPhuq7EqEdFc0fDieG6oEdz4buE4buvc+G7lMOJxKhHc8Oh4bq5YXPhu4LhurhD4buWc0bDg+G7luG7lXPhurnDieG7r0fDiXPhu5Thurrhuq7DiXNH4buv4buk4buZc+G6rklz4buYUnPhurZJR0VzRUnDlHPhu4TDk0dz4bqu4bui4buxc+G6ruG7rXNHw4lBR3PEqEdF4buVc+G6ucOJ4bqySHPhuq7DieG6uOG7sXPhu5jhuqRz4bqu4bui4buxc2TDiUlzJuG6unPhurnDieG7oMOSR0Vz4buU4buSUuG6rnM7d0dFc+G7ouG7pHPDmXhzMOG7r3M54bux4bq44buZc8SoR0Vz4bq54buSw4pHw4lzw615R3M5QUbhu5Fz4oCcO0tHRXPhuq7DieG6unPDoUXhu5bhu6RER3Mwd+G6uHM54bum4buZc0ZM4buUc0dF4bugw5Lhurhz4buE4buWxKhHc0XDgEdz4bqwQUfhu5lz4buY4but4buUc+G6sEFH4buZc+G7hOG7lsSoR3Phu4TDvUdFc0dFw4nhurJz4buUQUZz4buU4bug4buZc0dF4buW4bukQkdzVcOMR0Vz4bqu4bui4buxc8Ohw4lBR3PhurBBR+G7mXPDreG6vHNV4bqg4buk4buZc+G7gsOJ4bq4c+G6tktHRXPhuq7DieG6unPhu5Thu5bhu6ThuqxHc+G7lOG7kuG7luG7pOG6qkfhu5lzVeG6oEdz4bq2TEdFc+G6ruG7reG6rnPDlMOJSEdFc+G7lOG7kuG7r0hz4bqu4bui4buxc+G6tsOK4buxc8OUw4nhu6BPR0Xhu5lz4buE4buWxKhHc+G7lHZIc+G6tuG7oOG7jOG6rnNH4bq44bqqRnPhu5ThurhH4buZc+G7mFJz4bq2S0dFc+G7lMOJ4buW4bqgR3Phuq7hu7FIc+G7lOG7kkhHRXPhuq7hu61Hc8SCTOG7mXPhurZ3R0VzVeG6uOG6rEdzVeG7r3PDocOJQUdz4bqwQUdy4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PDqVJz4bq2S0dFc+G7lMOJ4buW4bqgR3NH4buv4bukc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhu5TDiUNzw4nhurhCR3Phu4LDieG6uHPEqEdFc+G7lMOJ4buxRnNF4bq44buxc+G6rsSoR0Vz4buU4but4bquc8OUw4nDjUdF4buZc+G6rsOJSkdFc+G6sMOK4bquw4nhu5lzR0Xhu6DDkuG6uHPhurBBR3Phu4LDieG7seG6uHPEguG7rUhz4buU4buS4buWR0Vz4buUw4lS4bqu4buZc+G6rsOJw4HDlHPDieG7r0fDiXPhu4RCR8OJc+G6ruG7reG6rsOJc+G7hOG7pOG7leG7leG7lXPDoUXhu6DDkuG6uHPhurBBR3PhurZLR0Vz4buEw41HReG7mXPhurZI4buvR3Phu4Lhuqjhu5Rz4buCw4nhurhzxKhHRXPDieG7luG7pHPhurZMR0Vz4bq2SUdFc0VJw5Rz4bq2Q3Phuq7DieG6vkfDiXPhu5Thu5Lhu7FHRXNHw4nhu69zVXlHc8OJSeG7seG7mXNHQUdFc+G6rsOBw5Rzw7p0dEZz4bq24bugw5JHRXNF4bq44buxSHPhu5TDicSoR0Xhu5Xhu5Xhu5Vz4bqxR0Vz4bqu4buaR0Vz4bquw4nhurhzxIJMc1XhuqBHc+G6tkxHRXPEguG7r3Phuq5IR3Phu5TDieG7seG7pHPhurZN4bq4c0fhuqjDlHNHRcOJ4buA4buZc+G6ruG7reG6rsOJc+G7hOG7r0bhu5lz4buUw4lS4bquc8OJ4bq4Qkdz4bquw4nhu5bhu6RDR3PhurZN4bq4c+G6rk9z4bquw4Hhu5Zz4bquQeG7pHPhu5Thu5JLR0Xhu5lzVeG6oOG7lHNH4buWxKjhurjhu5Xhu5Xhu5Xhu5lzRUnDlHPDlMOJw4BHc0dBR0Vz4bqu4buxSHNF4bq44butc+G7lOG7ksOKc+G7mHdHc8OZ4buWw4Hhu5Thu5lz4bq2w5Lhurhz4buYSkdFc+G7lOG6uEfDiXPhu5TDicOAR+G7lXM74bqoR3NH4bux4buk4buZc+G7lMOJ4buWc0fDieG6oMOUc8SC4bq8R8OJc+G7kOG7lkFHc+G6tsOA4buWc0dF4bugw5Lhurhz4buOc+G7lMOJxKhHc2HhuqDhu5Zz4buJ4bqsR3PDunPhu4Thu69zxal1c+G7lOG7kuG6uELhu5Zz4bq2S0dFL0d5RuG7lXPigJw/w41Hc+G7mFDhuq5z4buCw4nhu4rhurLhu5lz4bquw41Hc+G6tklHRXNFScOU4buZc+G7lMSo4bq4c+G7gsOJxKhHRXPhurbDjeG6uHPDieG7iuG6uHPhurbhurjhuqrhu5ZzReG6vOG7lXPDunNHeUZzR+G7seG7pHPhurDDiuG6rsOJc8SCQkfDiXPhu4Thu69z4buUw4nhuqjhu5lzR8OJ4bugR0Vz4bquw4nGoEdFc+G7lMSo4bq4c+G7hOG7lsSoR3Phuq5Kc0XDvUdF4buZc0dOc+G7hFLhuq5z4bqu4buaR0Vzw6HDiUFHc+G6sEFHc+G7lMOJUuG6rnPDieG6uEJHc+G7lErhu5Rz4bqu4but4bquc+G7kOG7luG7pHPhurbDikfDiXPDlMOJw41HReG7mXPhuq7DiUpHRXPhurDDiuG6rsOJ4buZc8OJSOG7r0dz4buUw4nhu69Hw4lz4bq2xqBHRXPhu5ThurjhuqhHc+G6tkxzVeG6qnPhurbhurrhuq7DiXPhu5TDicSoR3PDoeG6uWFz4buC4bq4Q+G7lnNGw4Phu5bhu5VzJndHc+G7lMOJQUdzR8OJ4bq44bqq4buWc1XhurhC4bquc0fDieG7oEdFc+G6ruG7nkdFc+G7lOG7muG7pHPhu5RRR0VzVeG6uELhuq5zRuG7r3PEgkpz4buU4buS4bq64buZc+G7mMO9w5Rzw5nhuqjDlOG7lXPDoeG6qOG7lnPhuq5JcyJ0c+G7lMOJ4bq8c8OUw4l34bq4c+G7oOG7lnPhu5ThurjhuqxHc+G7lOG7kuG7oMOT4bqu4buZc0Xhu63huq5z4buEduG6uHNGw4zhurhz4bquxKhHRXNV4bq4QuG6rnPhurZDc+G6rsOJSkdFc+G6sMOK4bquw4nigJ3hu5Xhu50vw5Thu6Phu53hu5Thu7HEguG7hOG6snPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDmeG7sUfDiUfDieG7seG7lHJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPGsHR0w5TDmeG7k3NG4bux4buSReG6uEct4buE4bqyxJDhu5Thu5Fz4bux4buW4buUSOG7k3NG4bux4buSReG6uEct4buS4bq4RcOJ4buU4buRc+G7seG7luG7lEjhu5Ny4buj4bud4buUxIJI4bqw4buk4buj4bud4buU4buS4buj4bud4buU4bqw4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurJG4buj4bqxR0Vzw6FF4buW4bukREdz4buL4buWQUdzMHfhurjhu5lzZMOJSXM/w4nhu6Jz4buUw4rhuq7DiXPhursmw6E6c8OJ4buW4bukQkdz4bq5w4nDjHPhu4vhu5ZBR+G7kXPigJxic0ZO4bq4c0Xhurjhu7Hhurhz4bq2SHZH4buZc1Xhu7Hhurhz4buU4buSw41z4bqu4bui4buxc+G6ruG7rUdzxIJMc+G7lMOJxKhHc+G7lMOJQ3PDieG6uEJHc+G7kuG7iHPDiU9H4buVc+G6ueG7kkhHRXPhuq7EqEdFc+G7lOG7reG6rnPDlMOJw41HReG7mXPhuq7DiUpHRXPhurDDiuG6rsOJcz/DoMOtMTotdeG7q+G7mXPDicOMc+G7hOG7r3NGw73hu5Rzw5nhurrhuq7DiXPhu5Dhu5bhu7FHc+G7lOG7ksOMR0Vz4buU4buSSEdFc+G6tsOB4buWc0ZK4bq4c+G6tkNz4buCw4lI4buxR8OJc1Xhu5pHReG7mXPhu5Thu5Lhu5bhu6RzVeG6qOG7lOG7mXPhuq7hu63huq7DiXPhu4Thu6Thu5lzR8O9RnPEgsO94buUc+G7lEFGc+G7lOG7oHPhu5ThurxHw4lz4bqud0Zz4bqu4bui4buxc0dF4bugw5Lhurhz4bqwQUfhu5Xhu5Xhu5VzMMOMc+G7mOG7uUdz4buY4buvR0VzR8OJ4bqgR3NHw4nhurhCRnNV4bucc1Xhu69z4buUw4lS4bquc8OJ4bq4Qkfhu5lz4buCw4nEqEdFc8OUw4nhu69Hc0fhu69Hc1Xhuqpz4bquw4nhuqhz4bq2THPDieG7oOG7jkdFc+G7lMOJ4buc4buZc+G6rsOJSHPhu5TEqOG6uHNGTOG7lHPhuq7hu63huq7DiXNHw4nhurxHc+G7kuG7iHPDiU9Hc1Xhuqpz4buU4bq4R8OJc+G7lMOJw4BHc+G7lOG7kuG7reG6rsOJc0fDieG6uEJGc+G6ruG7ouG7sXPhuq7hu61Hc8SCTHPEguG7rUdz4bquw4nhu5bhu6ThuqxHc+G7lOG7kuG7reG6rsOJc+G7jnPhu5TDicSoR+KAneG7leG7nS/hurJG4buj4budL8OU4buj4budL+G7lOG6sOG7o+G7nS/hu5Thu5Lhu6Phu50v4buUxIJI4bqw4buk4buj4budL+G7lOG7scSC4buE4bqy4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Ny4buU4bqyw5nhu5Qt4bux4buE4bq4RUfhu5Fz4buS4bq4RcOJ4buU4buTcuG7o+G7neG7mOG7lOG7kkhHReG7oybhu6/hurhzVeG7r3N3R8OJ4buRc8Ot4bq4QuG7lHMwSOG7r0dF4budL+G7mOG7lOG7kkhHReG7o+G7nS/DlOG7ow==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]