(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc chồng việc, khó chồng khó, 2 năm qua, nhiều thôn vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Linh hoạt, năng động, nhiều cán bộ thôn đã góp phần hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ này.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXPhuq/hu4DFqOG7iOG6vuG7p+KAnOG6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fDguG7huG7iOG7gOKAneG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G7ik3hu4bhu5vhu6fhuq/hu4Dhu4bhurjhu4rhu6fGr1Lhu6figJzDjeG6qsag4oCdci/hu4DGsHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoDbhuqh54bqm4bulc2vhu4bhurjhuqThu6fhuqThu4DDkuG7iOG6vuG7p8av4buG4bq44bqk4buj4bunw43hu4BK4bun4bqk4buAw5Lhu4jhur7hu6fDjeG7gErhu6Phu6fhu6nhu6fhu4hB4buK4bun4bua4bugeeG7o+G7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bun4bue4buAT+G7iOG7p8avw5l54bunxqDhu4BL4buI4bq+4buj4bun4bqk4buAw5Phu4jhur7hu6fhuqZG4bqk4buA4bunKOG6sWs3KS3GsHjhu6Phu6fGr8OZeeG7p+G7gMSo4buz4buI4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bun4bqkw73huqThu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p+G6pOG7gOG7guG7p+G6pFN54bunKOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4buIT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6dw4bqv4buHxINx4buj4bun4buI4buA4bqu4bue4bunw4zhu7Phu6fhuqTDveG6pOG7p+G7nuG7hsSQ4bug4bun4bqk4buA4buC4bun4bqv4buHxIPhu6fDjeG7huG6uuG7oOG7p+G7iuG6tOG7oOG7n+G7p8Oj4buG4buI4buA4bun4buAxKjhu7Xhu57hu6Phu6fhu4hB4buI4bq+4bun4bqs4buM4buI4bq+4buj4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhuqTDveG7iOG7p8OC4buM4bun4bue4buAT+G7iOG7p+G6rOG7ueG7p+G6vkrGoOG7p8ag4buA4bqw4buI4bun4buAxKjhu7Phu4jhu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhu57Dk+G7nuG7p+G7qeG7p+G7iOG7gOG7huG6uOG7iuG7p8avUuG7p+G7iOG7s+G7sOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAoecag4bue4buGxKjhu4jhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7peG6puG7nuG7gOG7oOG7isOC4bun4buGKOG6qOG7iOG7nuG6qOG7nOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buo4buG4bqm4bue4buA4bub4bund8WpxanGoOG7quG7neG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7m+G7p+G7r8WpxanGoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nhu6nFqcawL8awdnbhuqbhu63hu6nFqcaw4bur4but4bux4bue4bupxal4xanhu7HDjMWp4bufScag4bq+xqHhu5zhu5Hhu6vFqcaw4bul4bunecOM4bue4buR4bul4bqv4buAxajhu4jhur7hu6figJzhuqThu4Dhu4ZF4buI4bunw4Lhu4bhu4jhu4DigJ3hu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhu4pN4buG4bub4bun4bqv4buA4buG4bq44buK4bunxq9S4bun4oCcw43huqrGoOKAneG7peG7p+G7qOG7huG6puG7nuG7gOG7keG7pXfFqcWp4bul4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4buR4bul4buvxanFqeG7peG7py9z4bqn4buI4bq+4bun4buH4bucRuG7iOG7gOG7p23hu6DEguG7iOG7pzxG4buI4buA4buj4bunIeG7guG7p+G7nuG7gFXhu6co4buA4buG4bunw4Lhu4zhu6fGr+G7s+G7p0/hu4jhur7hu6fhuq/hur5P4buna0Hhu4jhu6c24buG4bq64bug4buj4bun4buH4bucVeG7lOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4fEguG7iOG7p+G6r+G6vsWo4bunxrDhu6Phu6fhu6rhu7nhu6c8RuG7iOG7gOG7p8OjxKjhu4jhur7hu6dwbsSQ4buI4bunPEbhu4jhu4Bx4bunw43hu4bhurrhu4rhu6fhu57hu5x54bun4buA4buM4bun4bq+4buGeeG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7p+G6rHnhu4jhur7hu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p8OM4buw4bun4bue4bu14buG4bun4buI4buA4buz4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNy4bui4bue4bucxKjhu4jhur5z4bq94buA4bu34buG4bunw4zhu7Phu4rhu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7gEXhu57hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bui4bug4bqu4bueci/hu6Lhu57hu5zEqOG7iOG6vnNyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6r+G6vuG7s+G7sOG7p+G7qeG7qS3GsOG7qS3hu6nFqeG7qcaw4buj4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhuqxGeeG7p8OC4buz4buI4bun4bue4buAT+G7iOG7p+G7h8SC4buI4bun4bqv4bq+xajhu6fGsOG7o+G7p+G7quG7ueG7pzxG4buI4buA4bunw6PEqOG7iOG6vuG7p3BuxJDhu4jhu6c8RuG7iOG7gHHhu6fhur7hu4Dhu4bhu6fhu4jhu4Dhurbhu4jhu6fhu6nhu6fhuqR54bun4bqmVcOU4buI4bq+4bun4bue4buC4buI4buA4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu4FZ4bq/4buBLSjEqGst4bup4buj4bun4bue4buc4bug4buw4bunxq9F4bue4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p3bhu6c0xrDhu5/hu6cow73hu4jhu6fDguG7jOG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4fEguG7iOG7p+G6r+G6vsWo4bunxrDhu6Phu6fhu6rhu7nhu6c8RuG7iOG7gOG7p8OjxKjhu4jhur7hu6fhur7DkuG7iuG7p+G7h+G7nFXhu5Thu4jhur7hu6fhu57hu4BP4buI4bun4bqv4bq+T+G7p2tB4buI4bunNuG7huG6uuG7oOG7p8av4buz4bunIeG7guG7p+G7nuG7gFXhu6co4buA4buG4bunw4Lhu4zhu6fhu4fhu5xG4buI4buA4bunbeG7oMSC4buI4bunPEbhu4jhu4Dhu6fhuqzhu4bhu6fDjeG7huG6uuG7iuG7p+G7nuG7nHnhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7gOG7jOG7p+G6vuG7hnnhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fhuqx54buI4bq+4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fDjOG7sOG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7iOG7gOG7s+G7n+G7pzxF4buI4bun4buA4buM4bun4buI4buzxKjhu6fhu57hu4Dhu4Thu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqseeG7iOG6vuG7p+G6pMO94bqk4buA4bunw4zhu7Dhu6fhu5x54bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4bqm4buG4bq44buI4bunxq/hu7Phu6fhur7hu4bFqOG7p+G6rFDhu4jhur7hu6fDjeG7gMSo4bu34buI4bq+4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fhu57hu4DhuqjEqOG7p+G7muG7oOG7sOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu5/hu6c84bu14buG4bun4bqm4buG4bq44buI4bun4buA4buz4buI4bq+4bun4buqSuG7iuG7p+G7okThu6fDjOG7s+G7iuG7p+G6pOG7gMOa4buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fDjeG7rOG7p+G7qsO94bqk4bun4buI4buA4bq24buI4buj4bun4bqs4bu34buK4bunw4Lhu7fEqOG7p8av4buG4bq44bqk4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6pMO94bqk4buA4bunw4zhu7Dhu6fhuqx54buI4bq+4bun4bqkSuG7p+G7iuG6oOG7nuG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7iOG7gOG7s+G7n+G7pyjDveG6pOG7gOG7p8OM4buz4buK4bun4bqk4buA4bqg4bue4bun4bqk4buAROG7p+G7iOG7s+G7sOG7o+G7p+G6rOG7ueG7p+G6vkrGoOG7p8ag4buA4bqw4buI4bun4buKeeG7iOG6vuG7p8OM4bu14buG4bun4buA4buG4bq44bug4bun4bua4bug4bu34bun4bue4buA4buGReG7nuG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bunxqDhu4BL4buI4bq+4buj4bun4bqk4buAw5Phu4jhur7hu6fhuqZG4bqk4buA4bunKOG6sWs3KS3GsHjhu6fhu5Thu6fhu57hu4BP4buI4bun4buHxILhu4jhu6fhuq/hur7FqOG7p8aw4buj4bun4bqs4bqg4bqk4bunw4Lhu4bhurjhu57hu6fGr3nhu4bhu6fhu57hu5xL4buj4bun4bue4bucw73huqThu4Dhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fhuqRTeeG7p+G6pMO94buI4bunw4Lhu4zhu6fhu57hu4BP4buI4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6rMO94buI4buA4bun4bq+4buGw73hu6fhuqR5xKjhu5/hu6fhuqfhu4jhur7hu6fhu4fhu5xG4buI4buA4bunNsWo4bug4bunKVThu4jhur7hu6Phu6fhur3hu4BK4bunIeG7guG7p+G7nuG7gFXhu6fhu4fhu4BV4buS4buI4bq+4bun4bue4buc4buk4bqk4bunPOG7t+G7iOG6vuG7p1Phu7Dhu6fhu6rhu7nhu6c8RuG7iOG7gOG7p8OjxKjhu4jhur7hu6Phu6fhuqThu4DEqOG7p8OC4buGReG7nuG7m+G7p+KAnOG7h8SC4buI4bun4bqv4bq+xajhu6fGsOG7p8OM4bugT+G7iOG7p+G6puG6tOG7iOG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bunxqDhu4DEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7s8So4buj4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqk4buAR+G7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bunxqDhu4BL4buI4bq+4buj4bun4bqk4buAw5Phu4jhur7hu6fhuqZG4bqk4buA4bun4buK4buz4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu6rEguG7sOG7p+G6puG7pOG7iOG6vuG7p+G6r+G7h8SD4bunw43hu4bhurrhu6Dhu6fhu4rhurThu6Dhu6Phu6fhu57hu4BP4buI4bunw4zhu7Phu4rhu6fhu5zhuq7hu57hu6fhu57Dk+G7nuG7n+G7pzzhu4zhu4bhu6fhu4jhur5U4bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu57hu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6Phu6fhu4hB4buI4bq+4bun4bqs4buM4buI4bq+4buj4bun4bue4bu1xKjhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4bui4buk4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu6Dhurbhu4jhu6fDjOG7kOG7iOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqv4buAxILhu4jhu6fhuqbEguG7iOKAneG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bup4bun4buIQeG7iuG7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7o+G7p+G6pOG7gMOT4buI4bq+4bun4bqmRuG6pOG7gOG7pyjhurFrNyktxrB44bun4bqkVOG7iOG6vuG7p8OM4buz4bun4bup4bun4buIQeG7iuG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4fEguG7iOG7p+G6r+G6vsWo4bunxrDhu6fDglXhu5DhuqThu6fGr+G7s8So4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6fhu57hu4BP4buI4bun4bqv4buHxIPhu6fDjeG7huG6uuG7oOG7p+G7iuG6tOG7oOG7n+G7p8OjRuG6pOG7gOG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G6pFN54bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fDjFDhuqThu6fhu4jhu7PEqOG7p+G6pFThu4jhur7hu6fhuqbhu7Phu7Dhu6fhuqzhuqDhuqThu5/hu6fhuqfhu4jhur7hu6fhuq/hur5P4buna0Hhu4jhu6c24buG4bq64bug4buj4bun4buH4bucVeG7lOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4fEguG7iOG7p+G6r+G6vsWo4bunxrDhu6Phu6fhuqThu4DEqOG7p+G7gHnhu7Dhu5vhu6figJxr4buG4bq44bqk4bun4buI4buz4buw4bun4bqk4buAVXnhu6fhu6rEqOG7iOG6vuG7o+G7p8av4buG4bq44bqk4bunw43hu4DDveG6pOG7p8OM4bu14buG4bun4bqsReG7iOG7n+G7p+G6o+G7gErhu6fhuqThu4DDkuG7iOG6vuG7p8ON4buASuG7n+G7p+G7h+G7nMSo4buI4bq+4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bqs4buG4bq64buK4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bup4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bunxq9S4bunw4zhu5Dhu4jhu6fDjOG7s+G7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7o+G7p+G6pOG7gMOT4buI4bq+4bun4bqmRuG6pOG7gOG7p8av4buz4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6fhuq/hu4fEg+G7p8ON4buG4bq64bug4bun4buK4bq04bug4buj4bun4bueT+G7huG7p8av4buz4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4Lhu6fDguG7guG7p+G7nuG7gFXhu6fhuqThu4Dhu4bhu6fDguG7jOG7p8ag4buA4bu34buG4bunw4zhu7Phu4rhu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7gEXhu57hu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bui4bug4bqu4bue4buj4bun4bqs4bq64bun4bqs4buC4bqk4buA4bun4bqk4bugw5Phu4bhu6fhuqRR4buI4bq+4bunw4zhu7Phu6fDmuG7iOG6vuG7p8ag4buASuG7p+G7nsOT4bue4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqZG4bqk4buA4buj4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p+G7gMSo4buz4buI4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bunxrDhu7Hhu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p+G6pOG7gOG7guG7p+G6r+G7h8SD4bunw43hu4bhurrhu6Dhu6fhu4rhurThu6Dhu5/hu6fhu6nhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fGr1Lhu6fhu4jhu7Phu7Dhu6fDjFDhuqThu6fhu4jhu7PEqOG7p+G6pFThu4jhur7hu6fhuqzhu4bhu6fhu6LEqOG7iOG6vuG7p+G7osSo4buI4bq+4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu4jhu4B54bug4oCd4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMoUeG7iOG6vuG7p8av4buQ4buG4bun4bui4buk4bun4bqsxKjhu7Phu4jhu6fDjUXhu57hu6Phu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7oOG6tuG7iOG7p+G6pFN54bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6psSC4buI4buj4bun4bue4buAw73hu4jhur7hu6fGsMawLeG7qcWp4bupxrDhu6Phu6fhu57hu4BP4buI4bun4buHxILhu4jhu6fhuq/hur7FqOG7p8aw4bun4bqs4bu54bun4buAxKjhu7Phu4jhu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fGsOG7sS/GsOG7seG7p+G7nuG7hsSQ4bug4bun4bqk4buA4buC4bun4bue4buAT+G7iOG7p+G6r+G7h8SD4bunw43hu4bhurrhu6Dhu6fhu4rhurThu6Dhu5/hu6c24bq44bun4bue4buAw5Phu4jhur7hu6fhuqxV4buS4buI4bq+4bun4bq+4buGecSo4bun4bue4buAT+G7iOG6vuG7p+G6pFN54bun4bue4buAT+G7iOG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fDgsSQ4bun4bueT+G7iOG6vuG7p+G7gEp54bunxrDFqcWp4buZ4bud4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6fDgsOS4buI4bun4buAxKh54bunxq/hu7Phu6fhu57hu5zDkuG7iOG6vuG7p+G7gMSoeeG7p8awxanFqeG7meG7p+G6pMO94bqk4bun4bue4bug4buwReG7iOG7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4BP4buI4buj4buneOG7reG7meG7p+G7nuG7oOG7sEXhu4jhu6fhuqxV4buS4buI4bq+4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fDjeG7gOG7oOG7p+G6psSC4buI4bun4bqkVeG7p+G6rOG7ueG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu57hu4DDgcag4bun4bqs4buG4bq44buI4bun4buiw73hu4jhur7hu5/hu5/hu5/hu6fhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4bue4buAT+G7iOG7p+G6r+G7h8SD4bunw43hu4bhurrhu6Dhu6fhu4rhurThu6Dhu6Phu6fhuq/hu4DEguG7iOG7p+G6psSC4buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu57hu4BP4buI4bun4bqs4bu54bun4bue4buAeeG7iuG7p+G6vuG7hnnhu6fhuqxK4buI4bq+4bun4bq+Ssag4bun4bur4but4bujd+G7p+G7nlfhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p3DhuqThu4Dhu4ZF4buK4buneOG7qeG7o3h34buZceG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vza+G7s+G7p8ag4buA4bu34buG4bunw4Lhu4ZF4bue4bun4buiw4HGoOG7p+G7qkXGoOG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p+G6vuG7hnnhu4jhu5/hu5/hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6o+G7gOG7huG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu57hu5xL4bun4bqk4buA4bug4buw4bq44buI4buj4bun4bue4buGRcag4bun4buqUOG6pOG7p8av4buQ4buG4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fGr0bhu6figJzhu57hu4BT4bunw4xI4buI4buA4oCd4bun4bue4buAT+G7iOG7o+G7p+G6rOG6uuG7p8OM4bu14buG4bun4bqk4buAxKjhu6fhu55P4buG4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqk4buAR+G7p8OM4buz4bun4bqk4bu34buK4bunw43hu4LhuqThu4Dhu6fhu4rhu7Phu6fhuqThu7fhu6fhu6Lhu6Thu6fhu4jhurrhu6fGoOG7gFLhuqThu5/hu6fhuq/hu4BV4bunIeG7guG7p+G7nuG7gFXhu6co4buA4buG4bunw4Lhu4zhu6fhu57hu4BP4buI4bunxIPhurbhu6Dhu6duxJDhu4jhu6fhu6nhu6Phu6fhu6rhu7nhu6c24buz4bunw6N54buG4buncDbhu7Phu6fhu4fhu5zhu6Dhu4jhur5x4buj4bunT+G7iOG6vuG7p+G6r+G6vuG7oOG7sOG6vOG7iOG7pzbhu7fhu4bhu6fDo+G7rOG7o+G7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqRU4buI4bq+4bun4buc4bqu4bue4bun4bqs4bqg4bqk4bunw4Lhu4bhurjhu57hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulczbDlOG7iOG7p+G7qcWp4bun4buIQeG7iuG7p8OM4buz4buK4bunw4Lhu4Lhu6fhu57hu4BV4bun4bqk4buA4buG4bunw4Lhu4zhu6Phu6fhu57hu5xV4buU4buI4bq+4bunw4J54buI4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bun4buK4bqg4bue4bun4bue4buc4bq24buI4buj4bunT+G7iOG6vuG7p8OM4bugT+G7iOG7p+G6vlXDlOG7iOG6vuG7p+G7iuG6tOG7oOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pMO94bqk4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bunxq9S4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6vuG7hnnEqOG7o+G7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhu57EguG7iuG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4bqk4buA4buG4bunw4Lhu4zhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7ouG7teG6pOG7gOG7o+G7p8avxajhu4jhur7hu6fhu4rhu7Xhu4jhu4Dhu5/hu6chxJDhu4jhu6fhuqThu7Xhu4jhu4Dhu6fhuqxK4buj4bunT+G7iOG6vuG7p+G6pEvhu4jhu6fhu57hu4B54buK4bun4bq+4buGeeG7p8ag4buAUuG7p+G7nuG7nMO94bqk4buA4bunPOG7s+G7huG7p+G7h+G7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4bue4buAeeG7iOG7gOG7p+G7quG7ueG7pzbhu7Phu6fDo3nhu4bhu5/hu6fhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p+G6pOG7oMOT4buI4bun4bui4buO4bun4bq+4buA4buG4bun4bqk4buA4bqqxqDhu6fhuqRTeeG7p0/hu4jhur7hu6Phu6fDjOG7oE/hu4jhu6fhuqRS4bun4bue4buA4bq64bun4bqkT+G7iOG6vuG7p8av4buG4bq44bqk4bun4buI4buAVeG7p+G7seG7gOG7seG7reG7p8ag4buAw73hu57hu6fhu57hu4B54buI4buA4buj4bun4bue4buGRcag4bun4buiSuG7iOG6vuG7pzzhu7Phu4bhu6fhu4fhu4ZF4buI4bq+4bun4buISuG7huG7p2vhu4bhurjhu57hu6fhuq954buK4buj4bun4bue4buGRcag4bunxILhu4rhu6fhuqzhu7Phu4bhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu5/hu6fhu4F54bug4bun4bqsSuG7p+G7muG7oHnhu7Dhu6fGr8OJ4bunw4zhu7Phu4rhu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7nuG7gE/hu4jhu5/hu5/hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7h8OZ4bunw43hu4Dhu4bhu6fDglHhu4jhur7hu6fGoOG7gMO94bue4bun4bqmRuG6pOG7gOG7pyjhurFrNyktxrB44buj4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p+G7iOG7gFXhu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G6pMO94buI4bunw4Lhu4zhu6fhu57hu4BP4buI4bun4buU4bun4bqsRnnhu6fGoOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p8ON4buAw73huqThu6Phu6fhuqRP4buI4bq+4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fGr+G6ruG7nuG7p8av4bu34bun4buAw5Thu4jhu6fhur7huq7GoOG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bunw4zhurDhu4jhu5/hu6fhur/hu4bEkOG7iOG6vuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G7nuG7nOG7oOG7sMOJ4buI4bun4bue4buAeeG7iOG7gOG7o+G7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p+G6rOG7huG6uuG7iuG7p+G7iErhu4jhur7hu6Phu6dP4buI4bq+4bunxqDhu4Dhu7fhu4bhu6fhuqxF4buI4bun4bqs4buz4buG4bundi134bunw4zhurDhu4jhu6fhuqzhurrhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bun4bue4buG4buI4bun4bue4buE4buI4buA4bun4buA4buE4buI4buA4bun4bqmRuG6pOG7gOG7p8OC4bq44buI4buA4buj4bun4bue4buA4bq24buK4bun4bqk4buA4buC4bunw43hu4Dhu4bhu6fhu6rhu7nhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bunw4LDvcSo4bun4bqkSuG7pzTFqeG7p8av4buzxKjhu6fDjFDhuqThu6fGsC3hu6nhu6fhur7hu4bhu5Lhu6fhu6LDveG7iOG6vuG7o+G7p0/hu4jhur7hu6fhu57DmuG6pOG7p+G7nsOT4bqk4bun4bqsReG7iOG7p+G6rOG7s+G7huG7p+G7iOG6vnnhu7Dhu5/hu5/hu5/hu6fEg+G7kOG7huG7p+G6rMSC4buw4buj4bun4bue4buAT+G7iOG7p8SD4bq24bug4bunbsSQ4buI4bun4bup4bun4bqs4bu54bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu4jhu4Dhurbhu4jhu6fDjOG7s+G7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhuq/hu4fEg+G7p8ON4buG4bq64bug4bun4buK4bq04bug4buf4bun4buH4buA4buz4buI4buA4bun4bue4buC4bqk4buA4bun4buI4buz4buw4buj4bun4bqkSuG7p+G7ouG7pOG7p+G6rErhu4jhur7hu6fhur5KxqDhu6fDjOG7kOG7iOG7p+G6pFN54bun4bqkw73hu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p0/hu4jhur7hu5/hu6fhu4fhu4DhuqjEqOG7p+G6pOG7gOG7hnnhu6fhu6JD4bun4bqkU3nhu6fhur3hu4BK4bunIeG7guG7p+G7h+G7gFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu57hu5zhu6ThuqThu6c84bu34buI4bq+4bunU+G7sOG7p+G7quG7ueG7pzbhu7Phu6fDo3nhu4bhu6Phu6dP4buI4bq+4bun4buH4bucRuG7iOG7gOG7p2tB4buI4bunw6PEguG7iuG7m+G7p+KAnDzDkuG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7guG7p+G6r+G6vuG7oOG7sOG6vOG7iOG7pzbhu7fhu4bhu6fDo+G7rOG7o+G7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fDjOG7oE/hu4jhu6fhur7hurDhu4jhu6fhuqbEguG7iOG7o+G7p+G7osO94bue4bun4bqmxILhu4jhu6Phu6fDjOG7oE/hu4jhu6fDjMOB4buI4bq+4bun4buI4bq+4buA4bqo4bun4buexILhu4rhu6fhu55V4buj4bun4buI4bq+4bug4buw4bq44buI4bunxq9M4buI4bq+4bun4bqkU3nhu6fhuq/hu4DEguG7iOG7p+G6psSC4buI4buj4buna+G7hOG7p8av4bq24buw4buj4bunw43hu4Dhu4bhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7guG7p+G7nuG7oOG7sMSQ4buI4bun4bue4buc4bug4buww4nhu4jhu6Phu6fGr+G6tuG7iOG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G6pMO94bqk4bunxqDhu4DEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7s8So4bun4bqkU3nhu6fhuqxGeeG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4buj4bunw4zhu6BP4buI4bun4bue4bu1xKjhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buI4buGw4nhu4rhu6fhu57hu4bhu4jhu6Phu6fhu6Lhu6Thu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7oOG6tuG7iOG7p+G6pHnEqOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7o+G7p+G6rOG7t+G7iOG6vuG7p8av4buGxJDhu4jhu6fGr+G7s+G7p+G6r+G7gMSC4buI4bun4bqmxILhu4jhu6Xhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7geG7pOG7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4bue4buA4bug4bq24buI4bun4buI4buz4buw4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p8ON4buA4buG4bunT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhur7hu4Z54bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nsO94bqk4bunxqDhu4BL4buI4bq+4buj4bun4bqk4buAw5Phu4jhur7hu6fhuqZG4bqk4buA4buj4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6psSC4buI4bunw43hu4B54buG4bunw4LDvcSo4bun4bue4buc4bug4buI4bq+4bun4bue4buA4buk4bqk4buj4bun4bqk4buA4bquxqDhu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fDjOG6uOG7iOG7gOG7p+G6pMO94bqk4buA4bunw4zhu7Dhu5/hu5/hu5/hu6fhuq/hur5V4buS4buG4bun4bqmxILhu4jhu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p8OMS+G7iOG6vuG7o+G7p+G6rMSo4buz4buI4bunw41F4bue4bunw43hu4Dhu4bhu6dP4buI4bq+4bun4buA4bug4buw4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bqsSuG7iOG6vuG7p+G6vkrGoOG7p+G6rOG6uuG7p+G6pOG7gEfhu4jhu4Dhu6fhu57hu5x54buI4bq+4bun4buI4buA4buz4bunxq9B4buI4bun4buASnnhu6Phu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pOG6rsag4bun4bupxanFqeG7iuG7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhur7hu4Z5xKjhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4buf4buf4buf4bun4bqn4buI4bq+4bun4bqkUeG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7huG7p8OC4buM4bunxq/hurbhu4jhu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fDguG7s+G7p+G6pMSo4buI4bun4bue4buAeeG7sOG7p+G6rOG7juG7huG7p+G7iEXGoOG7p+G7iOG6vuG7gEjhu6Phu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p8OM4buz4buK4buj4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqk4buA4bug4buw4bq64buI4bun4bqs4buO4buG4bun4bqkw5Thu6fhuqThuq7hu6Dhu6fhuqTEguG7sOG7p+G7nuG7nMOS4buI4bq+4buj4bunxq/hurbhu57hu6fhu4jhu6BP4buG4buf4buf4buf4buj4bun4bq+Ssag4bunxqDhu4DhurDhu4jhu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7p+G6vuG7hsO94bun4bue4bucRuG7p+G7ouG7t+G7iOG7p+G7quG7oOG6ruG7nuG7o+G7p+G6rOG7kuG7huG7p+G7osOT4buI4bq+4bun4bue4buG4buI4buA4bun4bue4buA4bqw4buI4buf4bunPEXhu4jhu6fhu4h54buw4buj4bun4bue4buA4bug4bun4buI4buA4bq2xqDhu6fDguG7hOG7iOG7gOG7p+G7muG7oMSC4buI4bun4bqs4bqw4bug4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7lOG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fEg+G6tuG7oOG7p27EkOG7iOG7p+G7qeG7p8OM4buz4bun4buvxrDhu6fhu57hu5zhu4bhurjhu6Dhu6fhuqzDkuG7iOG6vi/hu4hB4buK4buf4bun4oCcKEvhu4jhu6fhu6LDmuG6pOG7p8ON4buATeG6qOG7o+G7p+G6pEvhu4jhu6fhuqxK4buI4bq+4bun4bq+Ssag4buj4bun4bueT+G7huG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G6rEvhu4bhu6fhu4BN4buG4bun4bqs4buGw4nhu6Dhu6fhur7hu4Thu5/hu6fhu6nhu6fhu4hB4buK4bun4buIeeG7sOG7p+G6pkbhuqThu4Dhu6fDguG6uOG7iOG7gOG7p8OM4buz4bun4bue4buAReG7o+G7p+G7iOG7gFXhu4jhur7hu6fhuqThu4BQ4buI4bq+4bun4bueT+G7huG7p8OM4bugT+G7iOG7p+G6pMOT4bun4bq+w4Hhu4jhur7hu6Phu6fhu4jDleG7p8OM4buk4bqk4bun4bqkUeG7iOG6vuG7p+G6r+G7gMSC4buI4bun4bqmxILhu4jhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu57Dk+G7nuG7p+G6pMO94bqk4bun4bua4bug4buw4bun4bqsRuG7iOG7gOG7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7o+G7p+G6pOG7gMOT4buI4bq+4bun4bqmRuG6pOG7gOG7o+G7p+G7gMSo4buz4buI4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bun4bqsUOG7iOG6vuG7p+G7nuG7hkXhu4jhu6fhuqzhu4zhu6fGr8OJ4bun4bqs4buC4bqk4buA4bun4bue4buAT+G7iOG7p+G6r+G7h8SD4bunw43hu4bhurrhu6Dhu6fhu4rhurThu6Dhu5/hu6ch4bu34buI4bun4bue4buAxILhu4jhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p8av4buG4bq44bqk4bun4buI4buAVeG7iOG6vuG7p+G6pFThu4jhur7hu6fhu55R4buw4bun4buew5nhu4jhur7hu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7iuG7s+G7p8OCw5Phu6fhu57hu5zhu4Lhu6Phu6fhu6LDgcag4bun4buqRcag4buf4bun4bqvReG7oOG7p+G6pErhu6c0xanhu6fhu57hu4Dhu4Thu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p1Xhu6Dhu6fhu57hu4bEkOG7iOG7p+G7nuG7nFXhu5DhuqThu6Phu6fhur7DveG6pOG7p8OM4bu14buG4bun4buKTOG7huG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G6rOG6uuG7p+G6pOG7gMOT4buI4bq+4bun4bqmRuG6pOG7gOKAneG7n3IvxqBzcuG7nnnDgsOM4bqo4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bul4buqeeG7iOG7gOG7iOG7gHnhu57hu6Xhu6fhu6Lhu57hu7DDjOG6qOG7keG7peG7qOG7huG6puG7nuG7gOG7m+G7p3bFqcWpxqDhu6rhu53hu6fhu4p54buc4bq+4buG4buILcOM4bqow4rhu57hu5vhu6d54bug4buexKjhu53hu6fhu4p54buc4bq+4buG4buILeG7nOG7huG6vuG7gOG7nuG7m+G7p3nhu6Dhu57EqOG7neG7pXNy4buew4LEqOG6puG7sHNy4bue4bucc3Lhu57huqZzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG6qOG7inPhuqfhu4jhur7hu6fhuq/hur7hu6Dhu7Dhurzhu4jhu6dt4bugxILhu4jhu6c24bu34buG4buj4bun4bq94buASuG7pyjhu4BT4bun4bueRuG6pOG7gOG7p+G7gyHhuq8p4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bun4buH4buATOG7p23hu6DEguG7iOG7m+G7p+KAnOG6ueG7p+G7isOV4buG4bun4bq+4buGeeG7huG7p+G6rMSo4bu14buI4buj4bunxq954buG4bun4bue4bucS+G7p+G6pFN54bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu57hu4Dhurrhu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu5xO4bun4buAw5Thu4jhu5/hu6fhu4fhu5zEqOG7iOG6vuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7o+G7p+G6pOG7gMOT4buI4bq+4bun4bqmRuG6pOG7gOG7pyjhurFrNyktxrB44buj4bun4buATOG7p8OM4buz4bun4buKw4Hhu57hu6fhu6rhu4LhuqThu4Dhu6fhu5rhu6B54buI4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bqs4bqu4bug4bun4buKw5Phu4bhu6fhuqzhurrhu6fDjeG7gMSoeeG7iOG7gOG7p8avUeG7iOG6vuG7o+G7p+G7nuG7nOG7oOG7sOG7p8avReG7nuG7o+G7p+G6pMO94bqk4buA4bunw4zhu7Dhu6Phu6fhu4jDgeG7iuG7p8OCw4Hhu57hu6fhu57EguG7iuG7p+G7nlXhu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhuqThu7fhu4rhu6fhuqRTeeG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqbEguG7iOG7n+G7n+G7n+G7pzZM4bun4buiw4Phu4jhu6fhu6Lhu7Phu4jhur7hu6fhu4jhu4Dhurbhu4jhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fGr1Lhu6fGr+G7s+G7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7o+G7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p8ag4buA4buz4buI4bun4buI4buz4buI4bunxq/DieG7p+G6pOG7gEXhu6fhuqzhu4zhu6fhu4BV4buU4buI4bq+4bun4bue4buAUuG7o+G7p+G6pOG7gMSo4bun4bueT+G7huG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G6pMO94bqk4buA4bun4buI4buA4buE4buI4bun4bucTuG7p+G7gMOU4buI4bunxq/DieG7p+G7nuG7huG7iOG7gOG7p+G7nuG7gOG6sOG7iOG7p+G7nuG7nMO94bqk4buA4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bun4bqkU3nhu6fhuqTDveG7iOG7p8OC4buM4bunw4LDveG7iOG7p+G6pOG7gOG7oOG7sMSQ4buI4bun4bue4bucw73huqThu4Dhu6fhu5Thu6fhu57hu4BP4buI4oCd4bufci/huqjhu4pzci/GoHNyL+G7nuG6pnNyL+G7nuG7nHNyL+G7nsOCxKjhuqbhu7Bzci/hu555w4LDjOG6qHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4bue4bqo4buq4bueLXnDjOG7huG6vuG7iOG7m+G7p+G7nOG7huG6vuG7gOG7nuG7neG7pXNy4bui4bue4bucxKjhu4jhur5zIeG7s+G7huG7p8av4buz4bun4bu34buI4buA4bub4buna+G7huG6uOG7nuG7pzbEqOG7s+G7iOG6vnIv4bui4bue4bucxKjhu4jhur5zci/GoHM=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]