(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến thăm phòng tranh của ông đồ Hoàng Trọng Tuyển ở xã Thiệu Vân (TP. Thanh Hóa) ấn tượng của chúng tôi đó là những bức tranh được treo trên tường với phong cách mềm mại, tinh tế dưới ngòi bút lông uyển chuyển mang đậm vẻ non nước hữu tình, thơ mộng, điểm xuyết những câu thơ bằng lối viết thư pháp Việt.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaOKAnCnhuq7DvcSp4bul4bqo4oCdxKnhu4bhur7hu6nEqeG7gMO1TsSpxILhu7HEqeG7huG7s8ONxKnhurzhu7PDtOG6vGcv4buza2hn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4lo4buk4but4bquxKnhu4bhu7Phu5fEgsSp4bq84buz4bqy4bquw73EqeG7huG6vsO14bqu4buzxKnDukjDtcSp4bqm4bquw73EqeG7peG6qMSp4buy4bqw4buR4bquw73EqTfhur7hurThuq7DvcSpN+G7gk534bquxKnhurjEqU3hu5XEqTfhu7Phu7V24buCxKnhurPhu6Hhuq7EqeG7hTcz4buHxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO1ZsSpcOG6rsSp4buGw43DieG6rsO9xKnDukjDtcSpw7rhu7Phu4Thuq7DvcSp4buG4bqm4bu1xKnhu6XhurbEqcOD4buRxKnhuq7hu7NK4bquw73EqXXDjMO6xKnhu4bhur7DteG6ruG7s8Sp4bulw43DicO6xKnhu4bhur7hu6fhurDEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4buGw41F4bquw73EqUvEkOG7tcSp4bq84buz4bqw4bquw73EqcO6w7TDuuG7s8SpxILhu6/EgsSpxILhu5Phu7Xhu4HEqeG7huG7teG6ruG7s8Sp4buG4butxKnDucONxJDhu7XEqeG6rsO94bqy4bu1xKl14buE4buGxKnDg+G6puG6rsO9xKnhu4JOd+G6rsSpw7rhu7Phu4JOd+G6rsSpxILDteG6rsO9xKnhu6VyxILEqUvhu6nEqeG6ruG6sOG6rsSp4bquw43EkMO6xKnhu7NK4buCxKnhu4bhu7nhuq7hu7Phu4HEqeG7huG7s0TEqcSC4bqq4bquw73hu4HEqeG7peG7tXfEgsSpTeG7gk7hu63hu4bEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSpw7rhu6Hhu4LEqeG7huG7s0TEqXXhu5vhuq7DvcSpw4Phuqzhu7XEqUvhu7Xhu63hu4bEqeG7huG7s8ONxKnhurzhu7PDtOG6vMSp4bqz4bu1duG7huG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlvbW3hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbGprL2xqw7LDuW1rbW7hu49uw7Lhu4bhu4/Ds2rhu43hu4/Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRbGpv4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4nigJwp4bquw73EqeG7peG6qOKAncSp4buG4bq+4bupxKnhu4DDtU7EqcSC4buxxKnhu4bhu7PDjcSp4bq84buzw7Thurzhu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lvbW3hu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7pOG7teG7r+G7gsSp4bul4budw7rEqXXhu7Xhu7Hhu4bhu4HEqeKAnOG6puG6rsO9xKnhu6XhuqjigJ3EqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnDuuG7s8OBxKlL4bu14but4buGxKnDuuG7s0rEqeG7huG7s8ONxKnhurzhu7PDtOG6vMSp4buG4bq+4bux4bquxKnDusO0w7rEqcO64buzcOG7hsSpw4Phu7V24buCxKnDiuG7guG7p+G6rsSp4buG4buz4buC4bqqw7rEqeG6ruG7s8ONxKnDveG7tXBO4buBxKnDg0fDteG7gcSp4buG4bq+4bun4buBxKnhu4bhur7hu4TDuuG7gcSpw73huqzEguG7gcSpxILhu5HEqcO14bqu4buzxKnDuuG6suG6rsSp4bqi4buzxqHDusSpw7rhu7NKxKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG7pcO04buBxKnDvUPhu4HEqeG7huG6vuG7p+KApmcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg34buz4bun4bqwxKnhuq7DveG7s+G7r8Sp4buG4buzw43EqeG6vOG7s8O04bq8xKnhu6Xhu5XEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4bqu4buXxILEqeG6rsO1TuG7gcSpw4rhu4LDtcSp4bquw73hurLhu7XEqXXhu4Thu4bEqeG7huG7keG7tcSp4buz4bqww7Xhu4HEqeG6ouG7s8Wp4bqwxKnDg8Wp4bqwxKnDukjDtcSpxILhu7nhuq7hu7Phu4HEqeKAnOG6puG6rsO9xKnhu6XhuqjigJ3EqTfhu4JOd+G6rsSp4bul4buVxKnDuuG7s+G6sMSp4bq+w7XEqeG7pUXhu7XEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4buGw7TDusSp4bq84buzc8SCxKnhu4bhu7PDjcSp4bq84buzw7ThurzEqeG7peG7ncO6xKnhu4DGocO64buBxKnhu6XDjcOJw7rEqeG7peG6qsO6xKnDveG7teG7mcSp4bul4bq24bquxKnhuq7hu7Ny4bqu4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOKAnCnhuq7DvcSp4bul4bqo4oCdxKk34buCTnfhuq7EqcO64buz4bu1w7XEqeG7gOG7qcOqxKkq4buEw7rEqeG7pXHhu4LEqcSCxJDhu7XEqeG7huG7s+G7p+G6sMSp4bul4buCQuG7tcSpS+G7teG7reG7hsSp4buG4buzw43EqeG6vOG7s8O04bq8xKnhu4bhuqbhu7XEqcO6SeG6rsO9xKnhu4bhur7hu5nhu7XEqcOK4buCw7XEqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnhu7fhu4bEqeG6ouG7s+G6tsSp4bqi4buz4buX4bqu4buHxKk34buCTsSp4bqu4buz4bu14bux4bqu4buBxKnhuqLhu7Phu7XEqcO64bq2xKnhuq7hu7Xhu6/EgsSp4bulw7XEgsSpxILhu7Hhu4HEqcSC4bqq4buGxKnDuuG7s+G7hOG7hsSp4bqu4buX4bquw73EqeG6ouG7s+G7teG7reG7guG7gcSpw7rhuqrhuq7DvcSp4buG4buz4buxxILEqeG7gOG7iMSpw7rhu7Phu5fEgsSpw7rhu7PDgcSp4buG4buz4bu5xKnhu4Dhu6vEqcO5eMSpw7nhu5Hhuq7DvcSpw7l04bquxKnhu6Xhu63huq7EqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8Spw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6rsO94buzdsSp4buG4buz4buCcuG7hsSp4buG4buzw43EqeG6vOG7s8O04bq84buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW9r4buP4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxqay9sasOyw7lta25sw7Jtb+G7hsOybMOz4buPasODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJHDsm3hu4/hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7ieKAnCnhuq7DvcSp4bul4bqo4oCdxKnhu4bhur7hu6nEqeG7gMO1TsSpxILhu7HEqeG7huG7s8ONxKnhurzhu7PDtOG6vOG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW9r4buP4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg34buz4bun4bqwxKnigJzhuqbhuq7DvcSp4bul4bqo4oCdxKk34buCTnfhuq7hu4HEqeG6rsO9w41F4bu1xKlL4bu14but4buGxKnhu4bhu7PDjcSp4bq84buzw7ThurzEqeG6rsO94bqw4buR4bu1xKnhu4Dhu4jEqeG6ouG7s8Wp4bqwxKnhu4bDtU7EqcO6ceG6rsSp4bq84buz4buZ4bu1xKnDuuG6tsSp4buG4bu34bqu4buzxKnhuqLhu7Xhu7Hhuq7EqeG7huG6vuG7ueG7gcSpw4PhurLhuq7DvcSp4bqu4buzdOG6rsSp4bqu4buT4bu14buBxKnhu4bhu6HEgsSp4buz4bqo4bquxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4buAw7Thuq7DveG7gcSp4buG4buz4bu5xKnEgsSQ4bu1xKnDuuG6tsSp4buG4buzd8Sp4buG4buT4bqwxKnhur7DtcSp4bquxanhu4bEqcO64buzSsSp4bulxrDhurzhu4HEqcO64bq2xKnhu7Phuqjhuq7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpw7NqauG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xsamsvbGrDssO5bWttb+G7jWrDsuG7hm3Dsm9v4buPw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkW1rw7Phu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7ieKAnCnhuq7DvcSp4bul4bqo4oCdxKnhu4bhur7hu6nEqeG7gMO1TsSpxILhu7HEqeG7huG7s8ONxKnhurzhu7PDtOG6vOG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7icOzamrhu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDVw4buGxKnEguG7iuG6rsO9xKnhuqLhu7Phu7XEqeG6rsO94buzdsSp4buG4buz4buCcuG7hsSp4buG4buzw43EqeG6vOG7s8O04bq8xKnhuq7DveG7kU7EqcO64buR4bquw73EqeG7pcONw4nDusSpw4PDteG6rsSp4buGw4LDtcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO64bqq4bquw73EqeG7peG6qOG6rsO94buBxKnhu4bhu7Phu4LEqeG7s+G7hOG7hsSp4bul4bqm4bquw73EqeG7peG7meG6sMSpw4PEkOG6vMSp4buG4bq+4bupxKnhu4bhu7PDtcSCxKnDveG7tcO14buHxKnhu6Thu6FOxKnDg+G7kcSp4bquw73hu4Lhuqjhuq7EqeG7peG6quG6rsO9xKnDg+G7iMO6xKnhu6V3xKnigJzhuqbhuq7DvcSp4bul4bqo4oCdxKk34buCTnfhuq7EqU7hu7Hhuq7EqeG7huG7ocSCxKlL4buRxKnhu4bhu7Xhu63hurzEqeG7hkfDusSpw7rhuqzhuq7DvcSp4buz4bu14but4bquxKnDuuG7s+G6sMSp4bquw73hu7Phu6/hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb25t4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxqay9sasOyw7lta25qbWzDsuG7hsOyw7Jrbm/Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRa2/hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7ieKAnCnhuq7DvcSp4bul4bqo4oCdxKnhu4bhur7hu6nEqeG7gMO1TsSpxILhu7HEqeG7huG7s8ONxKnhurzhu7PDtOG6vOG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW9ubeG7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buy4bu1duG6rsSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhuq7FqeG7hsSp4buG4buzw43EqeG6vOG7s8O04bq8xKnEguG7r8SCxKnEguG7k+G7teG7gcSp4buCTnfhuq7EqcO64buz4buCTnfhuq7EqeG7pcO14bquw73EqeG7pcONw4nDusSp4oCc4bqm4bquw73EqeG7peG6qOKAncSpN+G7gk534bquxKnhuqLhu7PGocO6xKnhu7PhurTDtcSpw4Phu7Hhuq7EqeG7huG6vsO04bu1xKnDuuG7oU7EqeG7pXfEqeG6vOG7s0fDusSpS0fEqeG6rsO9w41F4bu1xKnDuuG7s0Thu7XEqeG7huG7s8ONxKnhurzhu7PDtOG6vMSpw7lB4bq8xKk34but4buGxKk/4buz4buhxILEqcO5ceG6rsSpbGpsbOG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhurPEkOG7tcSp4bqu4bu14buvxILEqeG7gMO1TsSpxILhu7HEqeG7huG7s8ONxKnhurzhu7PDtOG6vOG7gcSp4oCc4bqm4bquw73EqeG7peG6qOKAncSpN+G7gk534bquxKnhu6Xhu5XEqUvhu5HEqeG7pcO14bquw73EqeG7s+G7keG6rsO9xKnhuq7DveG7kU7EqcOD4buRxILEqeG7gOG6rOG6rsO9xKnDg+G7k+G7tcSp4bquw73hu7N2xKnhu4bhu7Phu4Jy4buGxKnhu4bhur7hu4JO4buv4bquxKnhu4bhu7Phuqzhuq7DvcSpw7pIw7XEqcO64buzw7XEqeG6puG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDleG7guG7huG7s+G6sOG6vuG7iWg/w73hu4JOeOG6rsSp4buk4buT4buGZy/hurxo

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]