(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên từng đơn vị diện tích, những năm gần đây thị trấn Thiệu Hóa đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật gắn với phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao...
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5VjQkXhu5/DleG7jOG7s+G7gOG7n2NCQ+G6pMOU4buffeG7guG7p+G7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hur5J4bufQsSQ4buAQuG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQuG6pOG7n8OA4bun4buG4buZL0Jw4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTfcOD4bun4bqg4buj4buVNkJ24bq+4buf4buAw73hu4Dhuqrhu5/DgOG7p+G7huG7n+G6qkPFqeG7n8OV4buMReG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/DleG7jOG6suG7gOG7n8OV4buc4buA4bqq4buf4bqiSuG7gOG7n1BF4buf4bqgQ+G6pOG7gOG7n8OVRMOAQuG7j+G7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/hu4Dhu63hur7hu5/huqrhu7Xhu4Dhu5/huqLDvVPhu5/DlUJF4bufw5Xhu4zhu7Phu4Dhu59jQkPhuqTDlOG7n33hu4Lhu6fhu5/huqLhu7Hhu5/DlULhu6LDgOG7n0JD4bqk4buA4bufw4BCw5RT4bqm4buA4buf4bqi4buIQ+G7n8OASuG7n8OA4buzw5Thu5/DgMO9U+G7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu4/hu5/hu5rhu4Dhuqrhu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/hurxC4buG4bun4bufQkbDgOG7ny3hu5/hurzhu6Thu5/DlULDlOG7t8OV4buf4bqq4buv4buA4bufUEtD4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n8OAxanDgOG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bqk4bufw4Dhu6fhu4bDteG7n+G6qcOU4bun4buf4bqi4buC4bufw5Xhu5zhu4Dhuqrhu5/DgcagS8OA4bufw4rGsOG6vuG7n8OVQuG7p1Phu5/huqLhu4hD4bufw5XGoOG7n+G6oMOUU+G7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4bufw4Dhu5Thu6fhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4buP4buf4bq+4bun4buA4bqq4bufw4rhu6lD4bufQkPhuqTDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufw4Dhu6fhu4bDtcO1w7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu590cnLDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL0NQw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G7gMODUeG7ji9xceG7oXAvcHThu6HhuqB0cOG7pXTDunNzw5V0dHLDusO5w4rhu6HDteG6usOT4bqqw7Phu4xrdHThu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o2NCReG7n8OV4buM4buz4buA4bufY0JD4bqkw5Thu5994buC4bun4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bqk4bufw4Dhu6fhu4bhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujdHJy4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7lWNCReG7n8OV4buM4buz4buA4bufY0JD4bqkw5Thu5994buC4bun4buf4bqi4bux4bufw5Xhu7fDk+G7n8OV4buMw5Thu4Dhuqrhu5/DgELDieG7n+G6ouG7qeG7huG7n8OAQsOUU+G6puG7gOG7n+G6oEXDgELhu5/DgErhu5/DgOG7s8OU4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hu4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7jeG7n1Dhu7fhu4Dhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu582QsO94buA4buf4bqgw73hu4Dhu5/DgELDlFPhuqbhu4Dhu5/huqLhu4hD4bufw4BK4bufw4Dhu7PDlOG7n8OAw71T4bufw5Xhu4zDjOG7gOG6quG7n+G6vMSC4bq+4bufQkPhuqTDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/hu47hu6fhu4Dhuqrhu5/DleG7jMOM4buA4bqq4bufw4DFqcOA4bufw4rhu4bhu6lD4bufw4DDvVPhu5/DgOG7guG7n+G6qkPFqeG7n8OV4buMReG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/DgOG7p+G7huG7j+G7n8OV4bu3w5Phu5/DleG7jMOU4buA4bqq4buf4bqi4buzw5Xhu5/huqLhu6dD4buf4bqi4bqm4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw5LDlFPhu5/hur5J4bufw4pL4buA4buP4buf4bua4buA4bqq4buf4bqg4buY4buA4bqq4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQuG6pOG7n8OA4bun4buGw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu590cnLDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL0NQw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G7gMODUeG7ji9xceG7oXAvcHThu6HhuqB0cOG7pXTDueG7ocO5w5Vx4buhdcO6csOK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa8O5cnLhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o2NCReG7n8OV4buM4buz4buA4bufY0JD4bqkw5Thu5994buC4bun4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bqk4bufw4Dhu6fhu4bhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujdHJy4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7lTbhuqrhu4bGsEPhu5/hu4zhu6fhu4/hu5/huqLhu7Hhu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4bufw4BK4bufw4BC4bq04bufQsSo4bufw5Xhu4xN4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufUMaw4buf4bqg4buG4bun4buAQuG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DlUTDgELhu5/DleG7mOG7n+G7jMOU4buK4buA4bqq4buf4bqi4buzw5Xhu4/hu5/DgELDlFPhuqbhu4Dhu5/huqLhu4hD4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDleG7n+G6ouG6puG7n0LEkOG7gELhu5/DlULGsOG7gELhu5/DgMWpw4Dhu59Q4buS4buA4bqq4bufw4DDlOG7gOG6quG7n+G7muG7gOG6quG7n+G7juG7q+G7gOG7n8OTQuG7ueG6vuG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4buf4buO4bupw4BC4bufw4BC4buG4bufw5VCReG7n8OV4buMxqBM4buA4bqqw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu590cnLDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL0NQw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G7gMODUeG7ji9xceG7oXAvcHThu6HhuqB0cOG7pXTDuXFww5Vzw7nhu6VwdMOK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa8O6w7py4buj4buf4bunw4rDlWvhu6NjQkXhu5/DleG7jOG7s+G7gOG7n2NCQ+G6pMOU4buffeG7guG7p+G7n8OTQsWpw5Xhu5/DleG7jEPhuqbhu4Dhu5/hur5J4bufQsSQ4buAQuG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQuG6pOG7n8OA4bun4buG4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujw7nhu6Hhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3RycuG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5Vj4bup4buG4buf4bqiQ8OCw5Thu5/hurxD4bqk4buA4bufw5VCw5Thu7fhu4Dhu5/Dik1D4buf4bqi4bqm4bufw5VCw5Thu59C4buQw5Xhu5/DgMWpw4Dhu5/huqDhu4bhu6fhu4BC4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7n+G6ouG7tcOU4bufw5XGoOG7n1DGsOG7huG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4buP4bufQsSQ4buAQuG7n8OVQsaw4buAQuG7n8OAQsOUxKhD4bufw4pD4bqy4buA4buf4bq84bq0w5Xhu5/DleG7nOG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4buP4bufw4BC4bq04bufw4FD4bq04buA4buf4bqi4bq04buA4bufw5VD4bqyw5Thu5/DlULhu5jhu5/hu47hu6vhu4Dhu5/Dk0Lhu7nhur7DteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n3RycsOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vQ1DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4buAw4NR4buOL3Fx4buhcC9wdOG7oeG6oHRw4buldMO5c+G7pcOVcXV1c3TDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGvDuXThu6Hhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o2NCReG7n8OV4buM4buz4buA4bufY0JD4bqkw5Thu5994buC4bun4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bqk4bufw4Dhu6fhu4bhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujdHJy4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7lTVJ4bufQsSQ4buAQuG7n+G6oMag4bun4buf4bq8Q+G6vuG7n0Lhu4bGsOG7gOG6quG7n0Lhu7fDlOG7j+G7n+G6oMag4bun4bufI+G7p8OBU+G7n1BLQ+G7n8OSw5RT4bufw5Xhu4zEkOG7gELhu5/hu47hu6vhu4Dhu59Sw5Thu7PDleG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4buAQsaw4buf4bq+xrDhu4Dhuqrhu4/hu5/DgeG7q+G7huG7n+G6ouG7q+G6vuG7n8OVQsOD4buG4bufw5VD4bqyw5Thu5/DgELDlOG7ueG7gOG7n+G7hUPDg8OVe+G7p8OT4buf4bqi4bux4buf4bq+4bun4buA4bqq4bufw4rhu6lD4bufQkPhuqTDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/hurxD4buAQuG7n8OV4bq04bufw4Dhu6fhu4bhu5/DgELhu4bhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu5/DlUJF4bufw5Xhu4zhu7Phu4Dhu59jQkPhuqTDlOG7n33hu4Lhu6fDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n3RycsOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vQ1DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4buAw4NR4buOL3Fx4buhcC9wdOG7oeG6oHRw4buldOG7pXFww5XDueG7pXRww7rDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGvDuuG7oeG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4bujY0JF4bufw5Xhu4zhu7Phu4Dhu59jQkPhuqTDlOG7n33hu4Lhu6fhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/hu4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7n8OASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkLhuqThu5/DgOG7p+G7huG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o8O54buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6N0cnLhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVY+G7hsaw4buA4bufw5VCReG7n8OV4buM4buz4buA4bufQkPhuqThu4Dhu5/DgOG7guG7n8OV4buI4buA4bqq4buf4bqgQ+G6pOG7gOG7n8OVRMOAQuG7n+G7gELGsOG7n+G6vsaw4buA4bqq4bufw4rGsOG7n3Phu49w4bufQuG7p+G7j+G7n3B14bufQuG7p+G7n8OV4buMw4zhu4Dhuqrhu5/hu4zhu6fDlOG7n+G7p+G7gOG7n8OV4buGxrDhu4Dhu5/DlULDg+G7huG7n8OVQ+G6ssOU4bufw4BCw5Thu7nhu4Dhu5/hu4VDw4PDlXvhu6fDk+KApuG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujQz3Dg+G7gMOVw4Phu4zhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n3RycsOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vQ1DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4buAw4NR4buOL3Fx4buhcC9wdOG7oeG6oHRw4buldOG7pXJyw5XDuuG7oXV1dMOK4buhw7XhurrDk+G6qsOz4buMa8O6c+G7oeG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4bujY0JF4bufw5Xhu4zhu7Phu4Dhu59jQkPhuqTDlOG7n33hu4Lhu6fhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4bq+SeG7n0LEkOG7gELhu5/hu4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7n8OASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkLhuqThu5/DgOG7p+G7huG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o8O54buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6N0cnLhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVfUPhuqThu4Dhu5/DlUJF4bufw5Xhu4zhu7Phu4Dhu5/huqLhu6fhu4Dhuqrhu5/DgELDieG7n+G6ouG7qeG7huG7n31jZ+G7n+G6oEXDgELhu59Q4buY4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/Dk0LDjUPhu59CTcOT4bufUEtD4bufw4DFqcOA4bufw4BK4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n8OAQuG7msOA4buf4buA4but4buA4bqq4bufQuG7hsaw4buA4bufw5VCQ+G6pOG7gOG7n0LDjOG7n+G7jkrhu5/huqLDguG7n+G7gOG6qkJF4bufZCM2JOG7n8OVw4nhu4BC4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buAQuG7t+G7gOG7n+G6oMag4bun4bufUMaw4buA4bqq4bufM0Phur7hu5994buGxrDhu4Dhuqrhu5994bu3w5Thu5/huqLhu6nDleG7n8OVQ+G6ssOU4bufw4BCw5Thu7nhu4Dhu5/hu47hu6vhu4Dhu5/Dk0Lhu7nhur7hu583PTfhuq3hu59z4buf4buO4bun4buG4bufUMaw4buf4bqi4bun4buA4bqq4bufQuG7hsaw4buA4bufw4BCw4nhu4BC4bufQsOM4buf4buOSuG7n8OVQ+G6tMOT4bufw5Xhu5jDgOG7n+G6osOC4buf4buA4bqqQkXhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4BC4bu34buA4buf4bqgxqDhu6fhu58j4bunw4FT4buf4bqi4bupw5Xhu5/DlUPhurLDlOG7n8OAQsOU4bu54buA4buf4buO4bur4buA4bufw5NC4bu54bq+4bufNz034bqt4bufcuG7n+G7juG7p+G7huG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufw5VCTEPhu5/huqpD4bun4buA4bufw5VLQ8O14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n8O54buh4buhw5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufdHJyw5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy9DUMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/hu4DDg1Hhu44vcXHhu6FwL3B04buh4bqgdHDhu6V04bulcuG7pcOVc3Thu6Fyw4pyLXHhu6FxcHBxccO5cHR0cnRyLUPhur7huqotdcO14bq6w5Phuqrhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o2NCReG7n8OV4buM4buz4buA4bufY0JD4bqkw5Thu5994buC4bun4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4buf4buASeG7gOG6quG7n+G7gOG6qkJD4bqkw5Phu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpC4bqk4bufw4Dhu6fhu4bhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujdHJy4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7lSXhuqbhu5/hu4BCw73hu4Dhu5/hu4zhu4rhu4Dhuqrhu5/DgMWpw4Dhu5/hur5J4bufQsSQ4buAQuG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buA4bqqQuG6pOG7n8OA4bun4buG4buP4bufw5VCReG7n8OV4buM4buz4buA4bufY0JD4bqkw5Thu5994buC4bun4bufw5VD4bq0w5Phu5/DleG7mMOA4bufw5VC4buiw4Dhu59CQ+G6pOG7gOG7n8OVRMOAQuG7n8OV4buY4buP4bufw5Xhu7fDk+G7n8OV4buMw5Thu4Dhuqrhu5/huqLhu7PDleG7n+G6ouG7p0Phu5/huqLhuqbhu5/hu4BCw73hu4Dhu5/hu4zhu4rhu4Dhuqrhu5/hur5J4bufQsSQ4buAQuG7jeG7n8OV4bup4buG4buf4bqiQ8OCw5Thu5/hurxD4bqk4buA4bufw5VCw5Thu7fhu4Dhu5/Dik1D4buf4bqi4bqm4bufw5VCw5Thu59C4buQw5Xhu5/DgMWpw4Dhu5/huqDhu4bhu6fhu4BC4buf4buA4bqqQkPhuqTDk+G7n+G6ouG7tcOU4bufw5XGoOG7n1DGsOG7huG7n+G7gEnhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pMOT4buP4bufQsSQ4buAQuG7n8OVQsaw4buAQuG7n8OAQsOUxKhD4bufw4pD4bqy4buA4buf4bq84bq0w5Xhu5/DleG7nOG7n+G7juG7q+G7gOG7n1LDlOG7s8OV4buP4bufw4BC4bq04bufw4FD4bq04buA4buf4bqi4bq04buA4bufw5VD4bqyw5Thu5/DlULhu5jhu5/hu47hu6vhu4Dhu5/Dk0Lhu7nhur7igKbhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Phu6bDlMOVQuG7huG7jOG7o+G7leG6qcOUw43DgOG7n33GoErhu4Dhuqrhu5kvw5Phu5U=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]