(vhds.baothanhhoa.vn) - Tính đến nay hàng chục năm Tết đến xuân về tôi và tòa soạn lại có những kỷ niệm không quên về chụp ảnh làm bìa báo Tết. Những tác phẩm đó còn mãi với thời gian.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzhu6cqYj4l4buMKOG6veG7jD4mQDzhu4wp4buePOG7jOG7sOG7onvhu4zEkOG6r+G7pD5LLyrDlUxLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Dhu59X4buc4buuw5JMxII/Pirhu4xW4bu2PuG7jD7hu5xl4buMKuG7nj4l4buM4busKuG6s+G7rOG7jD5SPOG7jMSC4bu2xIPhu4xW4bu2PuG7jMSR4bqv4bukPuG7jGPhu7jhu4zEgzAm4buMY+G7nuG7jMSDW+G7nOG7jMOje+G7oD7hu4wp4bugJuG7jOG7rH3hu4w+KmI+JeG7jCjhur3hu4w+JkA84buMKCowPiXhu4zhuqHhuq/hu7Q+4buMY+G7uOG7jOG7rCrhurPDoOG7jFA+KuG7jCnhu5484buM4buwOuG7nOG7jOG7sOG7onvhu4zEguG7tsSD4buK4buM4bunKmI+JeG7jMSD4bui4bus4buMw6Aq4buoPOG7jFZ94buM4busWz7hu4w8USbhu4xjNybhu4zEgyo4JuG7jCUm4bucPuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMSyY8JeG7jMOjxINlKVfhu4bDkuG7ribDo8OgKeG7nGVJ4buM4buwKXvhu6wow43hu4w84buc4bqjJSY+LSlXJMSDSeG7jOG7nOG6r8SDe8ON4buMPOG7nOG6oyUmPi3huqMmJSrEg0nhu4zhu5zhuq/Eg3vDjcOS4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buuPuG7iuG7sOG7nHvEgyrhu5w+Kip74buc4buKYz4v4buuV8OjKMSDe8OgLz5XZMOjL8OUw5Xhu47DlS/hu5LGoOG7rsOV4buOxqDhu47hu47hu47hu47Eg+G7luG7lsOU4buQ4buQw5TDlSnDleG7iiHDoCXDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOS4bunKmI+JeG7jCjhur3hu4w+JkA84buMKeG7njzhu4zhu7Dhu6J74buMxJDhuq/hu6Q+w5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7Dkkzhu6cq4bue4buM4buw4buie8OM4buM4bunw4Phu6fhur/hu4xL4buw4buMw6PEg2UpV+G7hsOSPMOjey3hu7Am4buuJi0kez7Egy1kVyYlKsSDSeG7jD574bqjPOG7nCnDjcOSTMSC4bqjxag+4buMw7Lhu548Sy/hu7BM4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxu4buie+G7jENSPuG7jCp94buc4buMLeG7jMSCKjA+JeG7jMSDJj7hu4zEg+G6o+G6pTfhu6zhu4xW4bukZeG7jGPhu57hu4xu4buie+G7jENSPuG7jCp94buc4buMY+G7nuG7jMOyOCbhu4zDozE+JeG7jOG7sOG7pGXhu4wlJjjDjOG7jD4q4bql4buMPDPEg+G7jCnhuq8yPiXhu4wlJn3hu4wp4buePirDjOG7jCnhuq8wPuG7jFZXPOG7jFbhu7Y+4buM4busKnvhu4w8XSbhu4w+KuG7nuG7jD4qYj4l4buMxIM6Pirhu4zhu6xQPOG7jMOj4buk4bqv4buMPlU+JcOM4buMPipiPiXhu4w+JeG6rzI+4buMxIMqMD4l4buMxIMmPuG7jDw3JsOM4buMPiXhuq8yPuG7jMSD4bqjP+G7jMSDKuG6p+G7rOG7jFbFqGXhu4w+Uj4l4buMKeG6pTk+JeG7jOG7rCp74buM4bus4bqvM+G7rOG7jMOjMT4l4buK4buMQzcm4buMxIMwJsOM4buMw6Phuq8xxIPhu4zEg+G6reG7jCgqJuG7jMSDOOG7jOG7sOG7onvhu4zhuqPhu5zhu4xWOCbhu4xW4bu2PuG7jD7hu5xl4buMKeG6rzA+4buMJVM+4buM4buwfeG7jCrhu54+JeG7jD4l4bueZeG7iuG7jMSCOOG7jOG7sOG7onvhu4zhu6x94buMPiom4bu44bqv4buM4busKuG6r2Xhu7Q+4buMPOG6s+G7rOG7jFYj4buMxIMwJuG7jFZd4busw4zhu4zhu6wqJuG7tDzhu4w+JSomQDzhu4xj4bue4buM4busMz4l4buMxIPhu6Lhu6zhu4zEgyrhuqU4PiXhu4zEkeG6r2Xhu7Q+4buK4buMxILhuqPhuqU34bus4buMKuG7tsSD4buMKeG7nuG7jOG7rDM+JeG7jMSD4bui4bus4buMUD4q4buMxIPhuqPhu7Q+4buM4buw4buie+G7iuG7jOG7pTUm4buMxIPhuqPhu5w+JeG7jOG7sOG7onvhu4zhu6zFqD7hu4zEgyom4bu2xIPhu4xQPirhu4wlOsOM4buMxIMqI+G7jCl74bugJuG7jFbhu7jhu4zEg+G7nibhu4w+4buee8OM4buM4bus4bui4bus4buM4bucPirhu4zhu6wqO+G7jGHhu4zEg1vhu5zhu4zDo3vhu6A+4buM4bucKTDhu4wp4bue4buMxIMwJuG7jOG7rOG6rz4l4buM4bus4bumw6Dhu4w+JeG7nGXDjOG7jOG7rH3hu4woKibhu4zhu6wq4bql4buc4buM4busfeG7jFA+KuG7jMSD4bqjez4l4buMKCp74buMPOG7nuG7jMSDW+G7nOG7jMOje+G7oD7hu4zhu6zFqD7hu4wp4bue4buMxJHhu6Lhu6wq4buMPOG7omXhu4xWJuG7jOG7rCrhurPDoOG7jFYj4buM4bus4bqvPiXhu4zhu6zhu6bDoOG7jOG7rCp74buMxINb4buc4buMw6N74bugPuG7iuG7jOG7pyo34buMPirhu6bEg+G7jCnhu57hu4w+KmI+JeG7jOG7rjvDoOG7jFYm4buM4busKuG6s8Og4buMUD4q4buMKeG7njzhu4zhu7A64buc4buM4buw4buie+G7jMSQ4bqv4bukPsOM4buM4buw4buie+G7jMSC4bu2xIPhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTG/huq8xJuG7jD5SPOG7jMOU4buOw5XDlOG7jEPDouG7jMSC4bqv4bumPuG7jOG6vz4q4buMKeG7nuG7jMOAKn3hu4zEgjQ+JeG7jG4m4bu0PuG7jMSDxq/DoOG7jG7hu6J74buMQ1I+4buMKn3hu5zhu4xj4bue4buMw7I4JuG7jMOjMT4l4buMJV0m4buMViZAPuG7jD4qOOG7jMSDMCbhu4zhu6wq4bqzw6Dhu4xQPirhu4zhu6zFqOG6r+G7jOG7n+G7njzhu4zhuqIyPiXhu4xWI+G7jCnhu5484buM4buw4buie+G7jMSQ4bqv4bukPuG7jMOU4buOw5Xhu5Dhu4rhu4zhu5/hu5484buM4bqiMj4l4buMKeG7nuG7jMSDKlM+JeG7jOG7rFA+KuG7jCk74busKuG7jMOj4bqrw4zhu4w+Nibhu4xW4bukZeG7jFZR4buMPirGrz7hu4zhu6wqOjzhu4wq4buePiXhu4zEg+G6o1I84buMPOG7omXhu4zhu7Dhu5xl4buMJSZV4bus4buM4bulw6rhu4xW4bu2PuG7jFbhu6I+KuG7jMOgKuG7ouG7jOG7rMWo4bqvw4zhu4wp4bue4buMPjYm4buMVl3hu4zDo+G6p+G7rOG7jCUmYuG7nOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jCnhuqnhu6zhu4wp4bqlOT4l4buMY8Oi4buMxIPhuqPhu5w+JeG7jOG7rOG6teG7nOG7jMSD4buc4buMY+G7nuG7jCgqMD4l4buM4bqh4bqv4bukPuG7jComQD7hu4xW4bugJuG7jD4q4bumxIPhu4zhu6zhurXhu5zhu4xW4bu24buM4bqh4bqvMeG7rOG7jOG7pcOqw4zhu4wp4buePOG7jD7hu7Q+4buM4busKibhu7Y+4buMxIMqUz4l4buMKeG7qmXhu4wp4bqtPiXhu4w+Ujzhu4zhu6wq4buk4bqv4buM4buwMT7hu4zhu7AmIz7hu4rhu4xDNybhu4zDqeG7jD4lKi7hu5zhu4xWfcOM4buMxIMwJuG7jGPhu57hu4zhu6cq4bue4buM4buw4buie+G7jEPDouG7jMSC4bqv4bumPuG7jOG6vz4q4buMPiUyJuG7jOG7sOG7nj7hu4zhu6zhu6Lhu6wq4buMxIMqI+G7jComQD7hu4zDo+G7nHvhu4zhu6wqe+G7jMSD4bumPOG7jFA+KuG7jOG7rMWo4bqv4buM4buf4buePOG7jOG6ojI+JeG7jCnhu5484buM4buwOuG7nOG7jOG7sOG7onvhu4zEkOG6r+G7pD7hu4zDoCpQJuG7jMSDKiPhu4wqJkA+4buMVuG6pTnhu6zhu4zDqeG7jOG7rCo/4buM4bqh4bqvZeG7tsSD4buM4busKibhu7Y+4buM4bqh4bqvZeG7tsSD4buMxIMqUz4l4buMY+G7nuG7jMSDe+G7nj7hu4zhu6xQPirhu4woKuG6r+G7jGPhuqnhu6zhu4zhu6zFqOG6r+G7jOG7n+G7njzhu4zhuqIyPiXhu4rhu4zDsiPhu4zhu7Dhuqfhu6zhu4xQPirhu4zDoyY+KuG7jFYzPiXDjOG7jOG7rCrhurE+JeG7jMSDMCbhu4w8OCbhu4zEgyrhu7Q84buMPOG7pmXhu4zhu6ww4buMw6MmPirhu4xjJuG7tD7hu4xW4bugJuG7jCpd4bus4buMY1I+4buMKn3hu5zhu4zhu6zhurc+JeG7jMSDKuG7nDzhu4wlJuG7nOG7iuG7jOG7pyrhu57hu4zhu7Dhu6J74buMQ8Oi4buMxILhuq/hu6Y+4buM4bq/Pirhu4xW4buge+G7jOG7riY9PsOM4buMxIMwJuG7jOG7sOG7pjzhu4w84bumZeG7jOG7rCrhurPhu6zhu4woJiPhuq/hu4xQPirhu4xWI+G7jOG7rCpdPuG7jCnhu6Zl4buMPDPEg+G7jFA+KuG7jFZZw6Dhu4rhu4zDgzHhu4zhu7Dhu6J74buM4bumZeG7jCpd4buc4buMw6Mu4buM4buf4bue4buM4bufJuG7tuG6r+G7jCnhu57hu4w+JeG6pTgm4buMxIPhuqM6Pirhu4zhu7Dhu55l4buM4buwOuG7nMOM4buM4buw4buie+G7jMSR4bqv4bukPuG7jMOU4buOw5Xhu5Dhu4xWUeG7jOG7rH3hu4w8M8SD4buM4buwOuG7nOG7jFZZw6Dhu4w84bucPiXhu4zDqeG7jD4lKi7hu5zhu4wpNz7hu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTOG7p1I84buMw5Thu47DleG7mMOM4buM4bunUjzhu4zDs+G6r+G7jCk74busKuG7jOG6oOG6rzHhu6zhu4wlJuG7nOG7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nMOM4buMxIMwJuG7jOG7rMOiPiXhu4xW4bqlOeG7rOG7jMSDW+G7nOG7jMOje+G7oD7hu4xu4buie+G7jENSPuG7jCp94buc4buMY+G7nuG7jMOyOCbhu4zDozE+JeG7jFZVxIPhu4zhu6wq4bqzw6Dhu4xQPirhu4w+JeG6pTgm4buMVlnDoOG7jMSR4bqn4buMxIIq4bucPirhu4zhu6cl4bqvZT0+4buMw7oq4buiPirhu4zhu5/huq9l4bu4PuG7jMSD4bqj4bu0PuG7jD7hu7g+4buM4bunKuG7nuG7jCrhu6LEg+G7jMO54bucPOG7jMODNj7hu4xj4bqt4buc4buMKCrhu6I+KuG7jMSDKuG7nj4q4buK4buMbjrhu5zhu4zhu7Dhu6J74buMxJDhuq/hu6Q+4buM4bumZeG7jOG7rOG6tz4l4buMYzcm4buMPjMm4buM4buu4bqvPiXhu4zEgzjhu4zhu7Dhu6J74buMVlHhu4xW4bqlOeG7rOG7jCUmUCbhu4zEgyrhuqVhPiXhu4zhu7Dhu6J74buMxJDhuq/hu6Q+4buM4bus4bq14buc4buM4bufMybhu4zhu6cq4bue4buM4buw4buie+G7jEMmQMSD4buM4bun4bucPOG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMxIIqxq/Eg+G7jOG6o+G7nOG7jD4qJuG7uOG6r+G7jD5SPOG7jMSD4bqj4bqlN+G7rOG7jFZ9w4zhu4zEgzAm4buMVlHhu4xW4bqlOeG7rOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jMSCND4l4buMbibhu7Q+4buMxIPGr8Og4buMVlXEg+G7jFA+KuG7jCnhu5484buM4buwOuG7nOG7jOG7sOG7onvhu4zEkOG6r+G7pD7hu4xj4bue4buMUD4q4buM4busKnvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zhu6wq4bqvZeG7tD7hu4w84bqz4bus4buM4bus4bq14buc4buM4buw4buie+G7iuG7jMSCPz4q4buMVuG7tj7hu4w+4bucZeG7jCrhu54+JeG7jOG7rCrhurPhu6zhu4w+Ujzhu4zEguG7tsSD4buMVuG7tj7hu4zEkeG6r+G7pD7hu4xj4bu44buMxIMwJuG7jGPhu57hu4zEg1vhu5zhu4zDo3vhu6A+4buMKeG7oCbhu4zhu6x94buMPipiPiXhu4wo4bq94buMPiZAPOG7jCgqMD4l4buM4bqh4bqv4bu0PuG7jGPhu7jhu4zhu6wq4bqzw6Dhu4xQPirhu4wp4buePOG7jOG7sDrhu5zhu4zhu7Dhu6J74buMxILhu7bEg+G7iuG7jOG7pypiPiXhu4zEg+G7ouG7rOG7jMOgKuG7qDzhu4xWfeG7jOG7rFs+4buMPFEm4buMYzcm4buMxIMqOCbhu4wlJuG7nD7hu4rhu4zigJzDsuG7tDzhu4wqe+G7nOG7jFZSPiXigJ3hu4zhu6zDoj4l4buMKeG7nuG7jDwzxIPhu4wo4bq94buMPiZAPOG7jMOj4buk4bqv4buMw6NT4bus4buMVuG7tj7hu4xjNybhu4zEgzAm4buMKCom4buM4bucPirhu4xD4bqlNj4l4buM4bq/Pirhu4zhu6xbPuG7jCnhu5484buMxII0PiXhu4xuJuG7tD7hu4zEg8avw6Dhu4rhu4xv4bqn4buMPDUm4buMxIMq4buiPiXhu4zEg1vhu5zhu4zDo3vhu6A+4buMKeG7oCbhu4zhu6wqXT7hu4zhuqPhu5zhu4w+KmI+JeG7jMSD4bui4bus4buMw6Aq4buoPOG7jMSR4bqv4bumxIPhu4zDo1Phu6zhu4xWI+G7jMSD4bqj4buce+G7jCUmUCbhu4zhu6wqe+G7jMSD4bui4bus4buMJSZQ4buK4buMQ+G7nuG7jCrFqOG6r+G7jD4q4bql4buMxIMq4buiPiXhu4w+4buee+G7jMSDMCbhu4zhu6zDoj4l4buMVuG6pTnhu6zhu4zEg1vhu5zhu4zDo3vhu6A+4buMxIPhuqPhu5x74buMJSZQJuG7jMSD4bui4bus4buMw6Aq4buoPOG7jMSR4bqv4bumxIPhu4zDo1Phu6zDjOG7jCgqJuG7jCnhu57hu4zhu7Dhu54m4buMxIMqNsOM4buMKCom4buMKeG7nuG7jOG7sOG7nibhu4zEg1A+4buMY1I+w4zhu4woKibhu4wp4bue4buMPipiPiXhu4zEg+G7pjzhu4xQPirhu4xWWcOg4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzEgjcm4buMVuG7pGXhu4zEgzjhu4zhu7Dhu6J74buMQ1I+4buMKn3hu5zhu4xj4bue4buMw7I4JuG7jMOjMT4l4buMKCowPiXhu4zhu6xbPuG7jD5i4bucw4zhu4zhu6wqJuG7nOG7jMSD4bucZeG7jGM3JuG7jOG7sOG7nHvhu4wo4bq94buMPiZAPOG7jOG7sDIm4buMKjIm4buK4buMxIIwJuG7jCUqJuG7jCnhu6Am4buMPipiPiXhu4zhu65bPiXhu4w+4bueZeG7jOG7rMOiPiXhu4wp4bue4buMViPhu4zEgyLhu4wpWz4l4buMPOG7tj7hu4w8M+G7jMSDOOG7jOG7sOG7onvDjOG7jDzhu7Y+4buMPDPhu4zhu5w+KuG7jOG7rCo74buMVzzhu4zEg+G6o3s+JeG7jMSDW+G7nOG7jMOje+G7oD7hu4zhu7DhuqU34bus4buMw6Phu5w+JeG7jMSD4bqj4bucPiXhu4w8Nybhu4pLL8OgTA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]