(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong mỗi câu chuyện thời chiến của các cựu chiến binh và người thân luôn gắn với những kỷ vật. Những trang nhật ký thấm đẫm hiện thực cuộc sống chiến đấu, thể hiện ý chí, lý tưởng sống, chiến đấu của những người lính, là nhịp cầu thông tin nối liền tiền tuyến với hậu phương. Và những kỷ vật, nếu thoạt nhìn qua, sẽ chẳng ai biết được, đằng sau đó là những câu chuyện rất dài, chứa nụ cười, nước mắt và cả máu xương của không chỉ một người mà cả một thế hệ.
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fhur/hu4wq4bucw5LhuqLhu5Yo4bqiJuG7hljhuqLDkuG7jOG7juG6osagQuG7juG6okfDilnhuqJH4buMWTtN4buc4bqiScav4buO4bqixqDDleG7nOG7jOG7tS/hu4zEguG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zhuqvDjeG6rEjhuqDhu7fDoeG7jOG7jkvhu5zhuqJYVuG6rOG7nOG7jOG6oklE4bqixqDhu7Lhu47huqI64bqsd+G6ouG7nOG7jEDhu5zDkuG6olhW4bui4bucw5LhuqLhu5rhu6Thu47huqJHw4pZ4bqiR+G7jFk7TeG7nOG6oljhu4zGr+G7juG6okfhu4zhu45L4buc4bqiR+G7tuG6rOG6okfhuqhH4bqiRyRZ4bqiR+G7jOG7jkvhu5zhuqJG4buO4buc4buM4bqiJuG6quG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiWOG7jMOK4buc4bqixqBZU+G7nOG6osOSReG7nOG6oibFqOG7juG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7lijhuqIm4buGWHjhuqLhur/hu4wq4bucw5LhuqJYVuG6rOG7nMOS4bqi4buc4buM4buGWOG6ouG7lizhuqJY4buM4bq+4bua4bqiSeG7hOG7muG6ouG7jOG7jk3hu5zhuqJY4buMJEfhuqJHWcOaR+G6oldU4bucw5LhuqJH4buM4buOS+G7nOG6oknhur5Zd+G6oljhu4xO4bqi4buM4buOTeG7nOG6oizhuqJH4buMw5V34bqixqAs4bqiWEDhu6rhu5zDkuG6oldU4bucw5J34bqiR+G7jOG7jkvhu5zhuqJJ4bq+WeG6okfhu7bhuqzhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6osagw5Xhu5zhu4x34bqixqDhuqrhuqLhu5zhu4zhu5Dhu6zhuqJH4buAWeG6oljhu4xT4bucw5LhuqJY4buO4buc4bqi4bucVOG7juG6osag4buOTOG7nOG6oljhu45M4buc4bqiWFk7S+G7nOG6oibFqOG7juG6ouG7jOG7hlnhuqLhu6zhu4xA4bum4bucw5J44bqi4buh4bqq4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4buWKOG6oibhu4ZYd+G6ouG7nEtZ4bqiWOG7jOG7okJY4bqi4buc4buMw5Thu5zhuqLhu65Z4bqsd+G6olfEqOG6okfhu4zhurrhu5zDkuG6ouG6rOG7juG6okbhu45LWOG6oklA4buoR3fhuqJJw4nhu5zDkuG6olfhuqxZ4bqiSeG7nuG6osag4bqq4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiR8OKWeG6okfhu4xZO03hu5zhuqJW4bq+WOG6okjhuqrhu4534bqiR+G7jCPhuqzhuqLhu5zhu7ThuqJHQMav4buOd+G6ouG7nEDFqEfhuqLhu5pFWOG6oibhuqrhuqJHQ+G6ouG7muG6qFnhuqI6QOG7puG7nMOS4bqiR+G7tuG6rOG6ouG7luG7jFPhu5zDkuG6okfhu4zhu5LhuqLhu5rDmljhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6ouG7muG6quG6okdD4bqi4buaw5pY4bqiWOG7jEvhuqLhu4xNeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busw6Hhuqzhu6xY4buO4bui4buc4bqg4bu34bu14buO4buaw5LhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4buOw6HDjeG7nFjDjVbhuqDhuqJXWDvGoMONxanhuqA/4buOSFjhu4zhu6/huqLhurTDg8OD4busOnbhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWOG7r+G6osSCxILhuqbhuq7hu6w6duG6oOG6oldWR8Wp4bqgLy9HSOG7nHhG4bqs4buiWOG7jOG6rOG7nOG7jOG7jOG7ouG6rHgm4bucL0jDjVfhu5ZY4bui4busL+G7nMONP1cv4bqu4bqwxILDgi/EgsOCw4JI4bq2xILhurLDg8OC4bqu4bq0WOG6sOG6suG6sMOCxqDDgy3huqR44buU4busw5LhuqDhuqLhuqzGoFjFqeG6oOG6v+G7jCrhu5zDkuG6ouG7lijhuqIm4buGWOG6osOS4buM4buO4bqixqBC4buO4bqiR8OKWeG6okfhu4xZO03hu5zhuqJJxq/hu47huqLGoMOV4buc4buM4bqg4bqiP+G7jkhY4buMxanhuqDhurTDg8OD4bqg4bqi4buMw43hu47DkuG7jFjFqeG6oMSCxILhuqbhuq7huqDhuqIv4bu3w6rDmljhuqJYVuG6rOG7nMOS4bqi4buc4buM4buGWOG6ouG7lizhuqJH4bu24bqs4bqixqDhu45NWOG6olfhu5jhuqLhur/Dklk7T+G7nOG6ouG7ocSQ4buc4bqi4bq/4bqs4buaeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bq/xJDhu5rhuqLhuq7Dg8SC4bqyd+G6olhWQMWoR+G6olck4bqiR+G7jCPhu5zDkuG6ouG7luG7jkvhu5zhuqJH4bu24bqs4bqi4bq/4buMw4rhu5zhuqJIw4rhu5zhuqIm4bqq4bqiR+G7jMOV4buc4buM4bqi4buuWTtM4buc4bqiOkThuqLDquG7juG7nOG7jOG6ouG6v8OS4buM4buY4bqs4bqiw73hur9T4bucw5LhuqLDoVThu5zDkuG7s3fhuqJhQ+G7ouG6oljhuqrhu5zDkuG6ouG6veG7kEfhu4zhuqJXJeG6osOzWcOK4buc4bqiVyThuqLhu6Hhu45NWOG6ouG6v+G6rOG7muG6oklE4bqiWFbhuqzhu6LhuqJYVkPhuqLhu5Yo4bqiJuG7hljhuqJH4buM4bui4bqiw5Lhu47huqzhuqJJw5Thu5zhu4x44bqi4bqh4bue4bqixqDhuqrhuqJHWVThu5zhuqLhu5zhu4zhu4ZY4bqi4buWLOG6okfhu7bhuqzhuqLGoOG7jk1Y4bqiV+G7mOG6ouG6v8OSWTtP4buc4bqi4buhxJDhu5zhuqLhur/huqzhu5p34bqiV+G7juG7nOG7jOG6ouG7nMSQ4bua4bqixILhuqbhurLhuq534bqixqDhuqrhuqJYVuG6rOG7juG6oljhu4wj4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6osOS4buO4bqs4bqiScOU4buc4buM4bqiR+G7nuG6ouG6tOG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiR+G7ouG7nHjhuqLDoeG7jEDhuqzhuqJYVuG7oOG7nOG6osSC4bqk4bqiWFnDmeG7jnfhuqIm4bqq4bui4bqi4bucw5Lhuqo74bqi4bqkLeG6pC3EguG6puG6tOG6pnfhuqJH4buM4bqq4bucw5LhuqJYVuG6rOG7juG6olhW4buI4bqi4bq/w5JZO0/hu5zhuqLhu6HEkOG7nOG6ouG6v+G6rOG7muG6oknEkOG7nMOS4bqi4buWLOG6ouG7nOG7jOG7huG7rOG6ouG7nMOS4bu44bqiJuG6quG7ouG6ouG7jUDhuqJJ4bui4bqq4buc4bqi4bqw4bqw4bqkeOG6ouG7jeG6rFnhuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6ouG7jFnhur7hu5zhuqLGoFk7TeG7nOG6ouG7quG6ouG6v8OSUEfhuqLhur3hurhHd+G6ouG6rOG7nOG7jOG6oiZM4bqiWOG7jMSQ4bua4bqi4buc4buM4bqq4bqi4buaw5pY4bqixqDhu4Dhu5zhuqJIWTvhuqLhu5zhu4zhur5Y4bqiVlXhu47huqLhu4zhuqrhu5zhu4zhuqLhu65Zw4rhu5zhuqIm4bqq4bui4bqiR+G7jOG7jkvhu5zhuqJYVkDGr+G7nMOS4bqi4bua4buOTOG7nOG6ouG6v+G6rOG7mnfhuqJH4buM4buOS+G7nOG6oknhur5Z4bqi4buq4bqi4buW4buMWeG6oiYkR+G6ouG7j8OKO+G6ouG6v+G6rOG7muG6okbDmnjhuqLhur/hu4wq4bucw5LhuqLhu5zEkOG7muG6okfhu4zhu45L4buc4bqiWFbhuqzhu5zhu4x34bqiw5Lhu47huqzhuqJJw5Thu5zhu4zhuqLhu4zhu4BZ4bqi4buc4buMQOG6ouG7luG7jFPhu5zDkuG6ouG7nOG7jOG7huG7nOG6oklA4buoR+G6oljhu4xA4bqiWD3huqJH4buM4buOS+G7nOG6olhW4buG4buc4bqiw5Il4buO4bqiJkx44bqi4bqhS+G7nOG6oknhu4BZ4bqi4bucxJDhu5rhuqLEguG6psOC4bq0d+G6osOS4buO4bqs4bqiScOU4buc4buM4bqi4buc4buM4buG4buc4bqiSUDhu6hH4bqiw5Lhu47hur474bqiRuG6qOG7ouG6olgl4bqixqDhu45NWOG6olfhu5jhuqLhur/Dklk7T+G7nOG6ouG7ocSQ4buc4bqi4bq/4bqs4bua4bqi4buMO+G6olfhu47hu5zhu4zhuqLhu5zDkuG6qjvhuqLEguG6sC3hurYtxILhuqbDguG6rnfhuqLhuqzhu5zhuqJY4bqo4bucw5LhuqJYQuG7juG6ouG6u+G7juG7nOG7jOG6osOgQOG7puG7nMOSd+G6ouG6u+G7jkvhu5zhuqJhw5Thu5zhu4zhuqLDveG6veG7ouG7nMOS4bqiPOG7nOG7s3jhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7ocOU4bqiWOG7jEvhuqLhu5bhu4zhu47huqJJQOG7qEfhuqLhu5zhu4zhu4bhu5zhuqJHWVThu5zhuqLhu5zhu4zhu4ZY4bqi4buWLOG6osagQFnhuqLGoEJH4bqi4buM4bum4buc4bqi4bq24bqw4bqi4bucxJDhu5p34bqiw5Lhu47huqzhuqJJw5Thu5zhu4zhuqLGoOG7jk1Y4bqiV+G7mOG6ouG6v+G6rOG7muG6oklE4bqiJlPhuqJH4buy4bucw5LhuqI6w51H4bqiScOa4bucw5J44bqiw7NZ4bqs4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiSOG7oOG7nMOS4bqiR+G7jCp34bqi4buMUOG6ouG7jOG7jk5Z4bqi4bqs4buc4buM4bqiSUThuqJXVOG7nMOS4bqiJuG6quG6okfhu4zhu45L4buc4bqiSeG6vlnhuqLhu5zhu4xA4bqiWOG7jEvhuqLhu5zhuqrhu6LhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4bucxJDhu5rhuqJY4buM4bqo4bucw5LhuqLigJzhu65ZO0tY4bqiWCXhuqJH4buM4bui4bqi4buPw5nhuqLhu65ZVEfhuqLhu65ZO0tY4bqiV+G7juG7nOG7jOKAnXjhuqLhur/hu4wq4bucw5LhuqJYVuG6rOG7nMOS4bqi4buc4buM4buGWOG6ouG7lizhuqLhu5bhu4xT4bucw5LhuqLhu5rDmljhuqJI4bug4bucw5LhuqJY4buM4bqs4buc4bqiJkThu5x34bqiVlnhu5zhuqJX4buo4bqi4bua4bqq4bqiR+G7jOG7kuG6okfhu57huqLhu5rDmljhuqJXJOG6ouG7rlk7S1jhuqJYw4rhu5rhuqIm4bqq4bqi4buc4buOTOG7muG6oljhu47hu5zhuqJH4buM4buOS+G7nOG6oljhu4xF4bucw5J44bqiPOG7nOG7jOG6osOS4buM4buO4bqiR+G7jMOM4bus4bqi4buaw5pY4bqiR+G6qEfhu4zhuqJH4buC4buc4bqiWOG7jOG7huG7nOG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okfDilnhuqLhu5zhu57hu47huqJH4bu24bqs4bqiYeG6qEfhuqLhuqtV4bqiSU7huqJYJOG6olbEkOG7nOG6okZD4buc4bqiWOG7jMOK4buc4buv4bqi4oCcw6Dhu7LhuqJH4buM4buOS+G7nOG6olhW4bqs4buc4buM4bqixILDg3fhuqLhuq7Dg+G6ouG7nMSQ4bua4bqi4buM4bui4bq4R+G6osagw4pZ4bqi4buM4bum4buc4bqi4bucKuG6rOG6oljhu4zDlOG6oljhuqzhuqJY4buOS+G7rOG6oljhu7RH4bqiR+G7jOG7jkvhu5zhuqJJ4bq+WeG6ouG7rlnDjFjhuqJXQkfhu4zhuqLhu5zhu57huqJJ4buO4bqiR+G7jCPhuqLhu5zhu4zhur5Y4bqiSeG7kOG7nOG7jOG6ouG7luG7jFPhu5zDkuG6okfhu4zhu5BZ4bqixqDhuqrhu5rhuqLhu5xT4bqixqBN4oCdd+G6olZV4buO4bqiJsSo4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4buMw5Thu5zhu4zhuqJD4buc4buM4bqi4buM4bui4bqs4bqiV8ON4bucd+G6ouG7jOG7ouG6rOG6ouG7jFXhu5zDknfhuqLhu4zhuqw74bqiR+G6quG7nOG7jOG6oknhuqrhu6J34bqiR8OKO+G6okg94bqs4bqiSU7huqLhu5rhu47hu5zhu4zhuqLhu4xQ4bqs4bqi4buWw6jhu5rhuqImxajhu47huqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJI4bug4bucw5LhuqJH4buMKuG6oljhu4xO4bqi4buM4buOTeG7nOG6olck4bqi4buuWTtLWOG6oljDiuG7muG6okfhu4zhu45L4buc4bqiSeG6vll34bqiR+G7jOG7jkvhu5zhuqJY4buMReG7nMOS4bqiw5Lhu47hurhH4bqi4bucw5Lhu6JC4buO4bqiOsOK4bua4buv4bqi4oCcw6Dhu7jhu5zDkuG6ouG7mkThu5zhu4zhuqI6U+G7nMOS4bqixqBK4buc4bqiV+G6rOG7nOG6okbDieG7nMOS4bqiSVXhu5zhuqJGVFjhuqJJ4buQR+G7jOKAnXfhuqLigJxh4bqs4bui4bqi4bucxJDhu5rhuqLhu5zhuqw74bqiWFPhu47huqIm4buE4buc4bqiV1Thu5zDkuG6olhWSuG7nOG6olhZO0vhu5zhuqLGoCXhuqzigJ124bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiSOG7oOG7nMOS4bqiWOG7jOG7puG6oljDiuG7muG6olck4bqi4bucw5JQWOG6ouG7nMOS4bqq4bui4bqiJsWo4buO4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJH4bui4buc4bqiw5Lhuqjhu47huqJJQOG7qEfhuqLDklDhu47huqImxajhu47huqJH4bqo4buO4bqiWErhu5zhuqJYVsOUWeG6ouG7mkvhu5zhuqLigJzhu5zDkkDGr+G7juG6olhT4buO4bqiO0pZ4oCd4buv4bqi4oCc4bq74buM4bue4bua4bqi4buM4bui4bqs4bqi4buc4bqq4bui4bqiScOJ4bua4bqiWOG7jEXhu5rhuqJGw4nhu5zDkuG6oklT4buO4bqiWOG6rHjhuqLhu4/DlOG7nOG7jOG6ouG7nOG6quG7ouG6okbDieG7nMOS4bqiWMOU4buc4buM4bqiR+G7tuG6rOG6oklT4buO4bqiWOG6rHh4eOG6ouG6oUDGr+G7nMOS4bqi4buc4bqq4bui4bqi4bucw5JQWOG6okbDieG7nMOS4bqixqDGr+G7juG6ouG7nOG7nuG7juG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiO0pZ4bqiWFPhu47igJ124bqi4oCc4bqrQOG7puG7nMOS4bqiV8ON4buc4bqiRuG6rDvhuqJY4buM4bum4bua4bqi4bucw5LhuqhY4bqiWMWo4buO4bqixqDhu6Dhu5zDkuG6ouG6rOG7nOG7jC/huqLDoeG7jOG7jkvhu5zhuqJYVkDGr+G7nMOS4bqixqAl4bqs4bqiSULhu5zhuqJJTuG6okjhuqrhu5zhu4zhuqLDkiXhu47huqLDjeG7mnh4eOKAneG7reG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34oCc4bq/w5JAxq/hu47huqJYU+G7juG6ojtKWeKAneG6ouG6vjvhuqLGoOG6quG6okbhuqrhuqLhuqvhuqrhuqLhu4/hu4zhu5DhuqLDslRY4bqi4buM4buOTeG7nOG6olfhu47hu5zhu4zhuqJXVOG7nMOS4bqi4buq4bqi4bqr4buiw4nhu5zDkuG6ouG6q+G7nuG6rHjhuqLhu49W4bui4bucw5LhuqLhurDhuqLhu5zEkOG7mnfhuqJG4bqq4bqi4buc4buM4buG4buc4bqiSUDhu6hH4bqi4bqw4bqixqDhuqjhuqJY4buMQHfhuqLhu5rDmljhuqLGoOG6qOG6ouG7nMSQ4bua4bqixILhuqbhurThuqZ34bqi4buM4bqs4buO4bqixqDhuqjhuqJHWVThu47huqLhu5zEkOG7muG6osSC4bqmw4LEgnfhuqJX4bqsWeG6oknhu57huqJG4buOTVjhuqJYxJDhu5p44bqi4bq74buMU+G7nMOS4bqi4bucw5LGr+G6ouG6tsOD4bqi4bucxJDhu5rhuqJX4bqsWXfhuqJG4bqq4bqi4buaxajhu47huqJJQOG7qEfhuqLhu5zhu4zDlOG7nOG6osagQuG7juG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okjhu6Dhu5zDkuG6okfhu4wq4bqiWOG7jMOK4buc4bqi4buuWcON4buceOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34buh4bqq4bqiR+G7uOG7nMOS4bqi4buc4buMQOG6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqiR1lU4buc4bqi4buc4buM4buGWOG6ouG7lizhuqLhu5bhu4zhuqhHd+G6ouG7nOG7jOG7hljhuqLhu5Ys4bqiR+G7tuG6rOG6osag4buOTVjhuqJX4buY4bqi4bq/4bqs4bua4bqi4bucw4nhu5rhuqLDklDhu5zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqixqDhu6Dhu5zDkuG6okbhuqrhu5zhuqJY4bqsO3fhuqJH4bue4bqi4buc4buM4buOTFnhuqImTVjhuqLhu5rhuqhZ4bqixqDhu6Lhuqzhu5zDkuG6osagw5nhuqJY4buM4bq+4bua4bqixqBK4buc4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiSOG7oOG7nMOS4bqiWOG7jOG7pnjhuqJo4bucw5LhuqLhur/Dklk7T+G7nOG6ouG7ocSQ4buc4bqiw6Hhu4zhu47hu5zhu4x34bqiw43hu5rhuqJYVuG6rOG7juG6okfhu7bhuqzhuqLGoOG7jk1Y4bqiV+G7mOG6ouG6v8OSWTtP4buc4bqi4buhxJDhu5zhuqLhur/huqzhu5rhuqLhu6rhuqJY4buMU+G7nOG6ouG7j+G7jOG6rOG7nOG7jOG6osOq4buO4buc4buMd+G6ojpE4bqiw6rhu47hu5zhu4zhuqLhur/DkuG7jOG7mOG6rHfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiSeG6rOG7nMOS4bqiw5Lhu44q4bqiR1lU4buc4bqi4buc4buM4buGWOG6ouG7lix34bqiR+G7jOG7ouG6okbhu45LWOG7r+G6ouKAnMOhWVThu5zhuqLhu5zhu4zhu4ZY4bqi4buWLOG6okjhu7LhuqLGoErhu5zhu4zhuqJJSuG7nOG7jOG6oljhu4zDjeG7ouG6ouG7jOG6quG7nOG7jOG6olhW4bqs4bucw5LhuqJH4bu24bqs4bqi4buaw5pY4bqiRyRZ4bqiRuG7juG7nOG7jOG6osOqKXfhuqJX4bqsWeG6ouG7jOG7puG7nOG6ouG6tsOD4bqi4bucxJDhu5rhuqJJROG6olhW4buq4bqiJkx44bqiw6Hhu4zhu5LhuqJY4buMQOG7puG7nMOS4bqi4buc4buM4bq+WOG6osag4bqq4bqi4buM4bqq4buO4bqiR1RY4bqi4bqs4buc4buM4bqiWFbhuqzhu47huqJYU+G7juG6oklL4buc4bqi4buc4bqsO+G6oibhu4Thu5zhuqJH4buMQOG6rOG6oljDlOG7muG6oljhu4zhur474oCdeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3w6Hhu7jhu5zDkuG6okbhu6rhu47huqJJVeG7nMOS4bqiScOa4buO4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJH4bug4buc4bqi4bucw5JAxq/hu47huqLhu5rhur5Yd+G6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7lijhuqIm4buGWOG6oljhu4zDjeG7ouG6ouG7nMSQ4bua4bqiWOG7jOG6qOG7nMOS4bqiRuG7kOG6ouG7jEDhuqLhu4xR4bucw5J34bqiWOG7jOG7huG7muG6okfhu4zDleG6osagROG7nMOS4bqi4buuWUrhu5x34bqi4bqhQuG7juG6oljhuqjhuqLhuqvhuqrhuqLhuqtV4bucw5LhuqLhursu4bqiw71Y4buM4buQ4bqiWFbhur7hu5zhuqLDs1nhuqjhu5zhuqLhur3huqrhu6J34bqickrhu5zhuqLhuqHhu5Dhu5zhu4zhu7N34bqiSUThuqJH4bq+WOG6okdT4bucw5LhuqJXQFnhuqJY4buA4buad+G6osagQFnhuqLDkuG7jirhuqLhu4zhu6bhu5zhuqLEguG6ruG6ouG7nMSQ4bua4bqi4buc4bqsO+G6oklA4buoR+G6olhWSuG7nOG6osSC4bqyw4PhuqLhu5Yo4bqiJuG7hlh44bqi4bq/4buM4buG4bus4bqi4bucw5Lhu7jhuqLhu5zEkOG7muG6osSC4bqmw4LEgnfhuqLhu5bhu4zhu47huqImPeG6rOG6olhW4bug4buc4bqi4bquw4PhuqJYWcOZ4buOd+G6olPhu5zDkuG6ouG6q+G6quG6ouG6q1Xhu5zDkuG6ouG6uy7huqJJROG6okfhu7Lhu5zDkuG6oklV4bucw5LhuqJJw5rhu47huqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4buP4buOTlnhuqJJ4bui4bqq4buc4bqi4buPxJDhu5zDkuG6osSCd+G6ouG7j1ZZ4bucw5LhuqJJ4bui4bqq4buc4bqi4bqyw4LhurbhuqLDs1nDiuG7nOG6ouG7luG7jFnhuqLhurJ34bqiWOG7jOG6rOG7muG6osOS4buO4bqs4bqi4buc4buM4buOTFnhuqJYVuG7huG7nOG6oknhuqjhu5zhu4zhuqJX4buO4buc4buM4bqiWCXhuqImxajhu47huqLhu65Zw4rhu5zhuqJY4buM4buyd+G6olhW4bui4bucw5LhuqJJ4bue4bqiR+G7nuG6okfhu4zhu45L4buc4bqiSOG7kEfhu4zhuqLhuqtV4bqiw6Hhu4zDleG6osOq4buO4buc4buM4bqixqDhu5BH4buM4bqiVyV44bqiw6Hhu4zhu45L4buc4bqiWFbhuqzhu5zhu4zhuqJG4buOSuG7nOG6osOS4buOxajhu47huqLhu5zEkOG7muG6osSC4bqmw4LhuqbhuqLhu5ZLWOG6oljhu4zDnUd34bqiU+G7nMOS4bqiR+G7suG7nMOS4bqiSVXhu5zDkuG6oknDmuG7juG6oljDlOG7nOG7jOG6ouG7nMOSWTtN4buc4bqiV+G6rOG7nMOS4bqiw6Hhuqzhu5rhu6xZR+G7jOG7juG6rOG6osOS4buOQ+G7juG6okcjWeG6om/hu4zhu5zhu6Lhu5rhuqJvw43hu5zhu4zhuqLhu5bhu4xR4buO4bqiRuG6quG7nOG6oljhuqw74bqiR+G6rOG7juG6olhW4buQ4bqiRkLhu6LhuqJY4bqq4buc4bqiR+G7tuG6rOG6ouG6u+G7jOG7msONVuG6oklRd+G6olhW4buq4bqiWOG7jOG6quG7nOG7jOG6ouKAnEnDmuG7juG6ouG7rlnDiuG7nOG6ouG7nOG7jOG6quG6om/hu4zhu4ZY4oCd4bqiRuG6vljhuqLhu4zhu7Z44bqi4buN4bqsWeG6oknhu57huqJT4bucw5LhuqJJ4buO4bqi4buMUEfhuqIm4bqq4bqiR1Phu5zDkuG6oljhuqhH4bqiWELhu47huqLDs1nDiuG7nOG6ouG7luG7jFnhuqLhurZ34bqiVlXhu47huqJH4buMWTtO4buc4bqiJkzhuqLhu4/hu4zhuqzhu5zhu4zhuqLhuqvhu57huqzhuqLGoOG6quG7muG6om/hu4zhu57huqJY4buM4bqs4bua4bqi4buaQFnhuqJYVkDhu6rhu5zDknfhuqJhw5rhuqLDoeG7jOG7kuG6ouG7jFk74bqiw7NZw4rhu5zhuqJXJOG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqIm4bqq4bqi4bucw5Lhu4zhu5LhuqLhu4xAWeG6ouG7nMSQ4bua4bqi4bquw4PDg+G6pnjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oEhY4buMWeG7mkbhuqLhu47DocON4bucWMONVuG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oD/hu45IWOG7jOG7r+G6osOCw4PDg+G7rDp24bqi4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/huqLhurbhuqThurLhu6w6duG6oOG6oldWR8Wp4bqgLy9HSOG7nHhG4bqs4buiWOG7jOG6rOG7nOG7jOG7jOG7ouG6rHgm4bucL0jDjVfhu5ZY4bui4busL+G7nMONP1cv4bqu4bqwxILDgi/EgsOCw4JI4bq2xILhurLDg8OC4bqy4bq2WOG6tOG6suG6sMODxqDhuqQt4bqmeOG7lOG7rMOS4bqg4bqi4bqsxqBYxanhuqDhur/hu4wq4bucw5LhuqLhu5Yo4bqiJuG7hljhuqLDkuG7jOG7juG6osagQuG7juG6okfDilnhuqJH4buMWTtN4buc4bqiScav4buO4bqixqDDleG7nOG7jOG6oOG6oj/hu45IWOG7jMWp4bqgw4LDg8OD4bqg4bqi4buMw43hu47DkuG7jFjFqeG6oOG6tuG6pOG6suG6oOG6oi/hu7do4bucw5LhuqLhuqvhuqrhuqLhuqtV4bucw5LhuqLhursu4bqiR+G7jMSQ4bua4bqiV+G7nkfhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqLhu5Yo4bqiJuG7hljhuqJH4bu24bqs4bqiSVXhu5zDkuG6oknDmuG7juG6oibhuqrhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6oljhu4zDiuG7nOG6olhW4bqs4bui4bqiWOG6uOG7nMOSeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34buhVOG7nOG6osag4bqq4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJY4buMw5VH4buM4bqixqBAWeG6osOS4buOKnfhuqJYPeG7nMOS4bqiWMav4bqiw5Lhu47hur474bqi4buc4buMUXfhuqJYPeG6oldU4bqi4buM4buOTVnhuqLhu65Zw4rhu5zhuqLhu5zhu4zDiuG7nHfhuqJH4bqoR+G6ouG7rlk7S1jhuqJJ4buQ4buc4buMd+G6ouG6sOG6okdZVOG7nOG6ouG7nOG7jOG7hljhuqLhu5Ys4bqiR+G6qOG6ouG7nOG7jMOK4bucd+G6olPhu5zDkuG6oklMWeG6okfhu4Lhu5zhuqJY4buM4buG4buc4bqiR+G6vljhuqLhu5Yp4bqiWMWo4buO4bqi4buc4bqsO3jhuqLhur/hu4xA4bucw5LhuqLhu4zhu6bhu5zhuqLhu4xLWHfhuqJT4bucw5LhuqLhu5pZVOG7nOG6osOS4buOKuG6osagQuG7juG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okfDilnhuqJH4buMWTtN4bucd+G6oljDlOG7nOG7jOG6okdD4bua4bqiR+G7tuG6rOG6oklV4bucw5LhuqJH4buMw5V34bqiSVXhu5zDkuG6oknDmuG7jnjhuqLhu6HDlOG6oljhu4xL4bqi4buWTuG6olg94bqi4bucw5Lhuqo74bqi4bucw5Lhu4zhu5LhuqJH4buMS+G6oknDmuG6okZD4bui4bqi4buM4buOTuG7muG6ojpE4bqi4buMw5rhu4534bqiJsWo4buO4bqiR+G7jOG7jktH4bqiOsON4bqi4bua4bqoO+G6olPhu5zDkuG6oknhu47huqLhu5bhu4xF4bus4bqi4buMWTtN4buc4bqickrhu5zhuqLhuqHhu5Dhu5zhu4zhuqJYw5Thu5rhuqJH4bqoR+G6ouG7lijhuqIm4buGWHfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiJuG7hljhuqJH4buM4buOS+G7nOG6olhW4bqs4buc4buMd+G6olZV4buO4bqixqDhu4Dhu5zhuqJY4buMw43hu6LhuqJH4bqoR+G6ouG7muG6rOG7nOG7jOG6ouG7mlThu47huqJJ4buO4bqiV+G6rOG7nMOS4bqiR+G6qEfhuqLhu4xZO03hu5zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6oibhuqrhuqJJ4buO4bqiR0PhuqLhu5zDkuG7ouG6quG7juG6oljhu5Lhu5zhu4x44bqi4bq/4buM4buOTFnhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6oibDlOG6okdD4bua4bqi4buaS+G7nOG6oljDlOG7nOG7jOG6oklV4bucw5LhuqJJw5rhu47huqJH4bu24bqs4bqiU+G7nMOS4bqi4bua4bqq4bqiw5Il4buO4bqiWD3huqI64bqs4bqiJkx34bqiWOG7jOG7huG7muG6okfhu4zDleG6okdD4bqiR+G6qEfhuqJY4buS4buc4buM4bqi4bus4buMw5XhuqzhuqLhur/huqzhu5p44bqi4oCc4bq7KOG6oibhu4ZY4bqi4buW4buMU+G7nMOS4bqiR+G7jOG7kuG6osag4bqq4bqi4buM4buOTeG7nOG6oibhu4ZYd+G6ouG7nOG7nuG6okfhu6Dhu5zhuqLhu5rhuqzhu5zDkuG6oizhuqLhu5zDkuG7jOG7mOG6rOG6oiZM4bqiWOG7juG7nOG7jOG6oljhu4zhu4Dhu5x34bqiJkzhuqJHQ+G7muG6ojrDnUd34bqiWMOU4buc4buM4bqiR0Phu5rigKbhuqJv4buMw5XhuqzhuqJX4bqsWeG6ouG7jOG7jk3hu5zhuqIm4buGWOG6osag4bqq4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiR8OKWeG6okfhu4xZO03hu5zhuqImTOG6okfhuqjhuqLhu5zhu4zDiuG7nOG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiR+G7jOG7jkvhu5zhuqJX4buYd+G6osag4bqq4bqiScav4buO4bqiV1Thu5zDkuG6okfhu7bhuqzhuqLhu4xQeHh44oCdd+G6olPhu5zDkuG6ouG7nOG7nuG7juG6oibFqOG7juG6okfhu4zDneG7nMOS4bqiWFPhu4544bqiw7Lhur5Y4bqiOsOdR+G6oknDmuG7nMOSd+G6olPhu5zDkuG6ouG7luG7jOG7osON4bqiWFbhuqzhu5zDkuG6okbhuqjhu6LhuqJH4bue4bqiRuG6quG7juG6oibhu45LWOG6oiZM4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJH4buM4buOS+G7nOG6olfhu5jhuqJH4buM4buOS+G7nOG6oknhur5Z4bqiSOG7uOG7nMOS4bqiR0Phu5rhuqLhu6rhuqLDs1lD4bucw5LhuqLhu49W4buQ4bqi4bucxJDhu5rhuqLEguG6puG6tOG6tHfhuqJJQOG7qEfhuqLDkuG7juG6rOG6oknDlOG7nOG7jOG6osOS4buOKuG6osOSw5Thu5zhuqLhu5zhu4xA4bqi4oCcRkPhu6LhuqIm4buGWOKAneG6oibDlOG6oknhu57huqLGoOG6quG6ouG7lijhuqIm4buGWOG6okhZO+G6ouG7nOG7jOG6vljhuqImTOG6okfhu6Lhu5zhuqJYVuG6rOG7juG6ouG7jFDhuqIm4bqq4bqiR+G6qEfhu4zhuqJJw4o74bqi4buW4buMU+G7nMOS4bqixqDDilnhuqLhu4xQ4bqiSUThuqJJS+G7nOG6olhW4bqs4bui4bqiw5Il4buO4bqiSU7huqLhu5zhu4zGr+G6olPhu5zDkuG6ouG6uy7huqLDksOU4buc4bqiw5Lhu44qd+G6olhWQOG7nMOS4bqiRuG6qjt44bqiw7JV4buO4bqiR+G7jOG7jktH4bqi4buMw5rhu6zhuqJG4bum4bua4bqiWOG7jkrhu5p34bqi4buWKOG6oibhu4ZY4bqiR+G7tuG6rOG6osag4buOTVjhuqJX4buY4bqi4bq9QOG7puG7nMOS4bqi4buhxJDhu5zhuqJvI+G7nMOSd+G6ouG7rllK4bqi4buq4bqiOkThuqLhuqHhu45M4buc4bqi4buPVlnhu5zDkuG6osO9YeG6qOG6ouG7j+G7jEDFqEfhu7N44bqi4oCc4buPU+G7juG6oibhuqrhuqLhuqzhu5zhu4zhuqJvI+G7nMOS4bqiWOG7jMOK4buc4bqi4buc4buM4bqsWXfhuqJI4bqq4buc4buM4bqiWMOU4buc4buM4bqiR0Phu5rhuqJH4buM4bui4bqi4buc4buM4bqsWeG6oibDlOG6okfhu4zDneG7nMOS4bqiWFPhu47huqJH4buy4bucw5LhuqLGoOG6quG6ouG7rllK4bqi4buP4buM4bqs4buc4buM4bqi4bqr4bue4bqs4bqiJuG6quG6okfhu7Lhu5zDkuG6ouG7msOaWOG6ouG7lsOV4bus4bqiOsONeOG6ouG6u+G7jOG7juG6okfhu4zDneG7nMOS4bqiWFPhu47huqJJ4bqo4buc4buM4bqiJuG6quG7ouG6olfDiuG7nOG6okbhuqw74bqi4bqhI0fhuqLDoeG7puG6osO94bqp4buO4bqs4bqi4bq94bqs4buO4buzd+G6olhWSuG7nOG6ouG6oUDGr+G7nMOS4bqixILhuqbigKbhuqLhuqzhu5zhu4zhuqJJROG6ouG7jDvhuqJX4buO4buc4buMeOG6ouG6uyjhuqIm4buGWOG6ouG6vjvhuqJJQOG7qEfhuqJYU+G7juG6osOS4buOKuG6olg94bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6okfhu4zhu45L4buc4bqiWFZAxq/hu5zDkuG6oklL4buc4bqi4buc4bqsO+G6oHfhuqJT4bucw5LhuqLhursu4bqi4buc4bue4buOeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bq/w5Lhu6Lhuqrhu47huqJW4bqsd+G6olPhu5zDkuG6okfhu6Dhu5zhuqLDkuG7jsWo4buO4bqiWOG7jOG7jk1Z4bqiJsWo4buO4bqiR+G7jMOd4bucw5LhuqJYU+G7juG6olbhur5Y4bqi4buc4buM4buOTFnhuqLhu5Yo4bqiJuG7hljhuqLhu5bhu4zhuqhHeOG6ouG6qeG7gOG7nOG6oknDijvhuqLhu5zhu4zhur5Yd+G6olPhu5zDkuG6ouG6vUrhuqLhuqHDlOG7nOG7jOG6osOq4buO4buc4buM4bqiw73hu5bhu4xZ4bqi4bus4buMVOG6ouG7j+G7jOG7jktY4bqi4bqh4buO4buc4buMd+G6oljhu4zhu5DhuqJYVuG6vuG7nOG6osOzWeG6qOG7nOG6ouG6veG6quG7ouG7s+G6oklE4bqiw5Il4buO4bqiWOG6uOG7nMOS4bqiR+G7jOG7jktH4bqiRuG7hljhuqLGoCXhuqzhuqJGw4nhu5zDkuG6oiZR4bqiSULhu5zhuqJI4bui4bqiR+G7jMOV4buc4buM4bqiWOG6rDvhuqJT4bucw5LhuqLDquG7juG7nOG7jOG6osag4bqq4buaduG6olPhu5zDkuG6osOh4bqs4bui4bqi4buP4buM4bqs4buc4buM4bqiYcOU4buc4buM4bqiw706ROG6onJK4buc4bqi4bq9Qkd34bqi4buMWTtN4buc4bqickrhu5zhuqLhuqHhu5Dhu5zhu4zhu7PhuqLDkiXhu47huqJGw5rhuqJI4bqs4bui4bqi4buWw4zhu6LhuqJHRVjhuqJY4bueR3jhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7jeG6rFnhuqLhu5rhu6Thu47huqJYVuG7huG7nOG6okfhu4zhu45L4buc4bqiSeG6vll34bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJH4buM4buOS+G7nOG6olfhu5jhuqJH4bue4bqi4buW4buM4buiQ+G7nMOS4bqiWOG7jMav4buO4bqiw5Lhu47huqzhu5zhuqLDlVjhuqJR4buO4bqi4bucw5Lhu4zhu5LhuqLhu5zDkuG7puG7juG6olhWSuG7nOG6okfhuqjhu5zhu4zhuqImUuG7nMOS4bqi4buc4buMQOG7nMOS4bqi4buMUOG6oibhu4Thu5zhuqJH4buAWeG6ouG7li7huqLGoOG6quG7muG6olbhuqzhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJH4buM4buOS0fhuqJG4buGWOG6osagJeG6rOG6olg94bqiJlHhuqJJQuG7nHfhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJHw4o74bqixqBA4buoR+G6osag4bqq4bua4bqiWD3huqLhu5pD4buc4buM4bqiJlHhuqLhu6zhu4zhuqjhu6LhuqJX4bqo4bucw5LhuqJJTuG6oljhurjhu5zDkuG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiO0pZ4bqi4buM4bqsO+G6osag4bqq4bua4bqiJuG7hljhuqJI4bu04bucw5LhuqJH4buM4bui4bqiR+G7jMOV4buc4buM4bqi4buaw5Thu5zhu4x44bqi4bq/4buM4buOTFnhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6okfhu6Dhu5zhuqLhu5bhu4xFR+G6okdD4bqiSVPhu47huqJH4buM4buO4bua4bqiRlXhuqJHw4pZ4bqixqBK4buc4bqiJuG7hljhuqJI4bu04bucw5LhuqLhu5zhu4xA4bqiRuG7jk5Z4bqiWEDhu6jhu5zDkuG6okfhu7bhuqzhuqJYw5Thu5zhu4zhuqI7Sll34bqi4buc4buOTOG7muG6oljhu47hu5zhuqImTOG6ouG7nMOS4bqqO+G6oljhu4xU4bucw5LhuqLhu5zhu4zhur5Y4bqi4buq4bqi4bus4buMw5XhuqzhuqJYVkDFqEd44bqi4bq/4buMw5Thu5zhuqLhu5zDkkXhu5rhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqLhu5Yo4bqiJuG7hljhuqLhur47d+G6oljhu4xL4bqi4buMTeG6olhW4buI4bqi4buc4buMQOG6okfhu4zDneG7nMOS4bqiWFPhu47huqLhu4zhu45OWeG6oklA4buoR+G6ouG7rOG7jOG7gOG7nOG6ouG7nOG6quG7ouG6olhW4bui4bucw5LhuqJH4bqo4buO4bqiw5Lhu47huqzhu5zhuqLhu5bhu4zDmXfhuqLhuqhH4bqixqDhu45NWHfhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6osagw5Xhu5zhu4zhuqIm4buE4buc4bqiw5Lhu44q4bqiR+G7jOG7ouG6olbhu45K4bucw5LhuqLhu5rDlOG7nOG7jOG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7luG7jOG7okPhu5zhu4zhuqLhu5bhu4xFR+G6olbhur5Y4bqiVuG7jkrhu5zDkuG6olhAd+G6olbhur5Y4bqixqBE4bucw5LhuqLhu5pC4buceOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bqr4bum4buc4bqixILhurLDg+G6ouG7lijhuqIm4buGWOG6ouG6vjvhuqJT4bucw5LhuqJH4bq+WOG6ouG7lsOV4bucd+G6okfhu4zhu5LhuqJXVOG6osOVWOG6oklA4buoR+G6olPhu5zDkuG6okbhuqo74bqiVuG6rOG6ouG6sOG6okfhuqjhu47huqJY4bu24bqi4buWw5Xhu5zhu4x44bqiw6rhu6Lhu5zDkuG6ouG7mllU4buc4bqiR+G7tuG6rOG6olPhu5zDkuG6osag4bqq4bqiWD3huqLhu5zhuqw74bqiSUvhu5zhuqJJw53hu5zDkuG6okjhu5Dhu6zhuqLhuqTDg+G6ouG7nMSQ4bua4bqi4bq/w5Lhuqo74bqiWOG7jOG6quG7nOG7jOG6osag4buG4bus4bqiw7NZw4rhu5zhuqJJw5rhu47huqLhur/hu4zDiuG7nOG6okjDiuG7nOG6ouG7oeG7jk1Y4bqi4bq/4bqs4bua4bqiw73huq7Dg+G6ruG6tuG7s3fhuqJT4bucw5LhuqJXxKjhuqJYw5nhu5zDkuG6ouG7jOG7qOG7rHfhuqLDkuG7jOG7juG6olZS4bqi4buMUOG6olhK4bucd+G6okfhur7hu6zhuqJG4buGR3fhuqJH4buMI0fhuqIm4bu0d+G6ouG7rllK4bqi4buuWeG6qOG7nHfhuqJJROG6ouG7muG6vljhuqLhu4zhuqw74bqiR+G7oOG7nHfhuqJJTuG6ouG7muG7juG7nOG7jOG6okfhu4wj4bucw5LhuqJH4buM4bui4bqi4buWKOG6oibhu4ZYd+G6oklV4bucw5LhuqJY4buMxq/hu47huqJYVkDhu5zDkuG6okbhuqo74bqi4bucw5LEkOG7nOG6ouG7nEXhu6x44bqi4bqg4bq/4buMKuG7nMOS4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJXQFnhuqJY4buA4bua4bqiR+G6qEfhuqIm4buGWOG6okjhu7Thu5zDkuG6ouG7rlnDiuG7nOG6olck4bqi4buc4buMQOG6olhT4buO4bqi4bucw5Lhu6Lhuqrhu47huqLGoOG7oOG7nMOS4bqi4buM4bqs4bua4bqiWOG7jMOVR+G7jHfhuqJH4bug4buc4bqi4bus4buMQ+G7juG6okfhu57huqJJ4buOTFnhuqLhu5bhu45N4buc4bqiJkzhuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6oibhuqrhuqLhu5bhu4xT4bucw5LhuqLDkuG7juG6rOG7nHjhuqLhu49T4buO4bqiSeG6rOG7nMOS4bqiOsOKO+G6okgk4bucw5LhuqLhu5bhu4xT4bucw5LhuqLDkuG7juG6rOG7nOG6osOzWeG6qOG7nOG6ouG6veG6quG7ouG6ojpA4bqs4bqiJuG6quG6ouG7nOG6rDt34bqiJsWo4buO4bqi4bua4bui4bucw5LhuqLhu5pZVOG7nOG6osOS4buO4bqo4bui4bqiSOG7tEfhuqJH4bqoR+G6oljhu4xL4bqi4buMTeG6okfhu6Lhu5zhuqJH4buM4bqoWeG6ouG7msOU4buc4buMeOG6osOy4buOSuG7nMOS4bqiJkzhuqLhu5rhurhY4bqiWOG7jMav4buO4bqiw5Lhu47huqzhu5x34bqiWFPhu47huqLigJzhu5zDkuG7jOG7kuG6ouG7jEBZ4oCd4bqiVlXhu47huqJY4buMw5ThuqLGoOG6quG6olhW4buOTVnhuqLhu6zhu4zDneG6oljhu4zGr+G7juG6osOS4buO4bqs4buc4bqiSU7huqJY4buOS+G7rOG6oknhu57hu5x34bqiR+G7jOG7juG6rOG6olfhu4jhuqImxajhu47huqJH4bqoR+G6oklV4bucw5LhuqJH4buMw5V34bqiSVXhu5zDkuG6oknDmuG7jnjhuqLhu4/hur7hu5rhuqLGoOG7oOG7nMOS4bqiVsOa4bucw5LhuqLhu5rhu6p34bqi4bus4buMw5VH4buM4bqi4bucQMWoR+G6osagWVPhu5zhuqLGoFlT4buc4bqixqDhuqrhuqJI4buq4oCm4bqi4bucw5JV4buO4bqiJlnhu47huqLhu5ZO4bqiR+G7jFk7TeG7nOG6oljDiuG7muG6oljDlOG7nOG7jOG6okbDlOG7nOG7jOG6olhT4bucw5LigJ134bqiU+G7nMOS4bqiJlnhu47huqIm4buI4bqi4buc4bue4buOeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu3w6FZw5pH4bqi4buW4buM4bqo4bucw5LhuqJH4buM4buOS+G7nOG6okfhu4xU4bucw5LhuqLDqinhuqJJROG6ouG7lktY4bqiWOG7jMOdR+G6ouG6tuG6pOG6ouG7nMSQ4bua4bqiWFZAxahHd+G6ouG7nOG7jEDhu5zDkuG6oklA4buoR+G6ouG7nOG7jMOU4buc4bqiWOG7jOG6vjvhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJHWVThu5zhuqLhu5zhu4zhu4ZY4bqi4buWLOG6okbDjOG6ouG7nOG7jFHhuqLhu5zDieG7muG6osOSUOG7nOG6olhW4bui4bucw5LhuqLGoOG7oOG7nMOS4bqiRuG6quG7nOG6oljhuqw7d+G6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6okYjR+G6ouG7jMOU4buc4buM4bqiR+G7oOG7nOG6ouG7nMOSw4o74bqi4bucw5JTduG6ouG7nOG7jMOU4buc4bqiWOG7jOG6vjvhuqJYPeG7nMOS4bqiJuG7hljhuqJI4bu04bucw5LhuqJY4buMU+G6olfhu6bhuqJJQOG7qEfhuqJH4bqoR+G6okckWeG6okfhu4zhu45L4buc4bqiRuG7juG7nOG7jOG6osOSw5Thu5zhuqLDkuG7jip34bqiR+G7jMOd4bucw5LhuqJYU+G7juG6ouG7nOG7jEDhuqJJQOG7qEfhuqI6w43hu5rhuqJY4buMQMWoR+G6ouG7rOG7jOG7juG7muG6olhA4bqixqDhu45NWeG6oiZM4bqiScav4buO4bqi4bucw5JAxq/hu47huqIt4bqiScav4buO4bqixqDDleG7nOG7jHjhuqLhuqFT4buO4bqi4buW4buM4buO4bqiWFPhu47huqJYJOG6ouG7jFHhu4534bqi4buaw5Thu5zhu4zhuqJJROG6osag4bqq4bua4bqiw5LDlOG6okfhu4zhu6LhuqJJ4bq+WOG6ouG7nEDFqEfhuqLhu4xT4bua4bqi4buc4bqsO3jhuqLDoeG7nuG6osagxKjhuqJHWVThu5zhuqLhu5zhu4zhu4ZY4bqi4buWLOG6oljhu4zGr+G7juG6okfhu4zDneG7nMOS4bqiWFPhu47huqJY4buM4buOS1nhuqJXw4pZ4bqiV0VH4bqi4buM4bum4buc4bqi4buc4buM4buOTFnhuqJG4buq4buO4bqiSeG7gDvhuqIj4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqixqDhu6LhuqLDilnhuqImTOG6okdZw5pH4bqiV1Thu5zDknjhuqLhu4/hu4xL4bqi4buMTeG6okfhu4zDneG7nMOS4bqiWFPhu47huqLhu6zhu4xD4buO4bqi4buc4bue4buO4bqiw5LDlOG6oibFqOG7juG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiSUThuqLhu5zDkkThuqI6WVThu5zDkuG6ouG7jFPhu5rhuqLhu65Z4bqs4bqiJuG6quG6olfEqOG6ouG7lk7huqJHw4pZ4bqiR+G7jFk7TeG7nOG6osOSw5ThuqImTOG6olhWWTtM4buc4bqiWOG7jFThu5zDkuG6okjDiuG7nOG6oljDmkfhuqImxajhu47huqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJJI+G6rOG6okbDjOG6olfEqOG6osagxajhu5zhuqLGoErhu5zhuqLhu5zDkuG6qjvhuqLhu5rhuqzhu47hu6144bqi4bq/4buMQOG7nMOS4bqiR+G7jEVH4bqiR+G7jEXhu5zhuqJYU+G7juG6olfEqOG6ouG7lk7huqJH4buM4bui4bqiR+G7ouG7nOG6okfhu4zhuqhZ4bqi4buaw5Thu5zhu4zhuqLhu5zDkuG7jMON4bqiJkzhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJHw4pZ4bqiR+G7jFk7TeG7nOG6oknhu4rhu6zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiR+G7jOG7jkvhu5zhuqJYVuG6rOG7nOG7jOG6ouG7muG6quG6olhT4buO4bqiSUThuqJH4bue4bqiSOG7kOG7rOG6oljhu45L4bus4bqiOsOdR+G6oibFqOG7juG6okfhuqhH4bqi4buWKOG6oibhu4ZYd+G6okjhu7LhuqJH4buM4bu24bqi4buc4buMw4rhu5zhuqJH4bu24bqs4bqi4buc4bue4bqiR+G7oOG7nOG6oldU4bucw5LhuqLhu4zhuqw74bqiSUThuqLhu4w74bqiV+G7juG7nOG7jHjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG6oldYO8agw43FqeG6oFjDjTpYLeG6rMag4buOw5Lhu5zhu6/huqJW4buOw5Lhu4xYduG6oOG7t+G7tVdYVuG7ouG7nMOS4bu3YeG6quG7juG6oibhuqrhuqJD4buc4buM4buv4bqi4bq7YuG6tcO14bqi4bqrw7Vy4bq14bq/4bu1L1dYVuG7ouG7nMOS4bu34bu1L+G7rOG7tw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]