(vhds.baothanhhoa.vn) - Để kiếm được số tiền từ 400 - 500 nghìn đồng mỗi ngày, những người lao động làm nghề khai thác đá (phu đá) phải bám mình trên những vách đá cheo leo, làm công việc nặng nhọc và nguy hiểm như đặt mìn, khoan, cắt đá...
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4buO4buJw73hu4/hu4s04buN4bq34buP4buJNOG6vXHEqT4+PjThurnhu4nDqsO1NMOyw6rDtTThu6fDueG7heG7jzThu7PEg+G6ueG7iTThur3Eg10v4buJNiJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14buIw6rDo+G6uzMi4bq8aTTDs8SpZuG7jTThur3hu69y4bq5NOG7pcahNOG7p8SpZ+G7jzThu6d3NDk1NTQtNGE1NTThu4/hu4vhu4lr4buPNOG6veG7m+G7j+G7izThu43hu5/EqTThu4/hu4vhuq/hu7k8NOG7j+G7icO94buP4buLNOG7j+G7i+G7r3HEqTTDssOjw7U04bq94bud4buP4buLNMOy4bqv4buNNOG7j+G7i+G7iWc0w7Phu4nDo8SpNOG7p+G7icSD4bq5NOG6vcSDNH114buJxak04bq9xINbNHXhu4nhurfEqTTDqcSD4buNNOG7jWvhu4/hu4k04bunw7nhu4Xhu4804buP4buJw73hu4/hu4s04buzxIPhurnhu4k04bq9xIM04bq54buJw6rDtTTDssOqw7U8NMOy4bqv4buNNOG6ueG7l+G7j+G7izThu7PEqWjhurk04buP4bqn4buP4buLNOG7j+G7ieG7k+G6uTThu7Phuq804buP4buLxanhu7k04buJxKlp4buNNOG7j+G7ieG7rzThur3huqfhu6c04buNa+G7jzw0w7Phu4nDtcOj4buPPDThurnDouG7pzThur3Egz4+Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bunw6rhu7fhu6ctw6PDssSp4buL4buPKDThurnDquG7j+G7p8Oqw7kpMyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE2OXXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc3NjkvNzbDoOG6uzk3NTXDoDjDoeG7p8OgNzY14bqjw7I1Pm914buLIcO5Pzc14bqhMzTDo8Oy4bunPzPhu47hu4nDveG7j+G7izThu43hurfhu4/hu4k04bq9ccSpPj4+NOG6ueG7icOqw7U0w7LDqsO1NOG7p8O54buF4buPNOG7s8SD4bq54buJNOG6vcSDMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2E2OTM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG7puG7iXI04bq5w6Lhu6c8NOG7t+G7hzThur3EgzTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThu6fDucOj4buP4buLNMOpbDTDqeG6t8O1NOG7ieG7nT40feG6tuG7j+G7iTThurnhu4nhu6t1NOG7p+G6scSpNOG7jeG7mTThur3EgzThu4zEqeG7j+G7iTThu6bhuqvhu488NOG7sm7hu4/hu4k0w5Lhu53hurlbXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJd4bul4bunw7nDteG7j+G7iyJdw6rhu40i4buM4buvxak04bulxKnhu4/hu4k04bunw7nhu4Xhu4804bq9xINdL8Oq4buNIl0v4bul4bunw7nDteG7j+G7iyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7puG7icOqw7U0VeG7ieG7keG7j+G7izTDk+G7icO1xIPhu4/hu4s04bul4bq34buPPDThu6RzNOG7puG6r8SpNOG7j+G7i8Wp4bu54buF4buPNOG7s+G6rzThu4zhu5fEqTThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s8NOG7icSpaOG7jzThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu4804bunbeG7j+G7iTThurnDtDQ3NuG6ozThurvDtcOj4buP4buJNOG7j+G7i+G7icSpaHU04bq94buvcuG6uTThurlidTR14buJ4bq/dTThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s0w7Phu4nDo8SpNOG7p+G7icSD4bq5NOG6vcSDPDThu6dkdTThu6fDucWp4buP4buLNOG7j+G7icSpZ8WpNHM04bq5xIPhurk04buJxanhu7lo4buPKDThu7jhu4Xhu4804bq8bOG7j+G7iTw04buybuG7j+G7iTTDkuG7neG6uTw04buI4bqvNOG7psO5xanhu4/hu4s8NOG7p+G7iWw04bu34bqzNOG7juG7i+G7icSpNOG7pOG7oeG7jz4+PjThu7LEqWjhurk04bq5xIPhurk04bq7w7XDo+G7j+G7iTThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG6veG7r3Lhurk04bq5YnU0deG7ieG6v3U04bun4buJw6Phu4004buLxKnDozThu4nDteG6seG7pzThur3hu53hu4/hu4s0w7Phu4nDo8SpNOG7p+G7icSD4bq5NOG6vcSDPDThu4vDtHU0deG7iWPhu4804buLxKnhurfEqTTDusWp4bu5ZuG7pzThu7PEqWjhurk0w7Lhuq/hu408NOG7p+G6teG7j+G7izThu6fhu4nFqTThu4/hu4lkdTThurnhu4nDtTThu4/hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buPNOG7p8O54buF4buPNOG6vWzDozTDqeG6r+G7jzThu7Phuq804bq94bq34buNNMOp4bq3w7U04buP4buLxanhu5vhu4804buzZOG7pzTDssSpaMWpNOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLPjThu6bFqeG7uTThu4/hu4nEqeG7heG7jzw04bu3xanhu4/hu4s0w7rFqcOj4buP4buJNOG7s2Lhu4804bq9ZzTDo+G7jzThu6fDteG6r+G7jzw04buzaDThu6XEqeG7j+G7iTTDssOjw7U04bq94bud4buP4buLNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s0w7Phu4nDo8SpNOG7p+G7icSD4bq5PDThurnhu4lmNMOpxKlm4buPNOG6vcSDNOG6ueG7keG7jzThu4/hu4nEqWfFqTThurnhuqvFqTThurnhu4nFqeG7uWjhu4804bq9xIPhu4/hu4s0w6nhuq/hu48+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhurjDtDThu43huqfhu6c04bun4bqxxKk04buN4buZNOG6vcSDNOG7iOG6rzThu6bhuqvhu488NOG7t+G6szThu4jhuq804bum4bqr4buPNH3hu4jhuq804bumw7nFqeG7j+G7i1s04bunw7nhu69w4bq5NOG7jcOi4bunNOG7p+G7l8SpNMOy4bqvNOG7j+G7icO94buP4buLNOG7j+G7i+G7r3HEqTThu6fhu4lyNOG6vcSDNOG6vcOj4buP4buLNOG6vcWpNOG7jWvhu4/hu4k04buLxKnDvcOjNMOy4buv4buP4buLNOG6ueG7iXfhu4/hu4s04buPxrDEqTThur1pNMOz4buJw7XDo+G7jzThur3Egzw04bq94bqn4bunNOG7jWvhu48+NOG7isSpw73DozThu4/GsMSpNOG6vcSDNOG6veG7mzThu6Xhu508NOG6ucOjw7U0w7Phu4nDteG6t+G7j+G7izThu6fDueG6teG7jTThu43hur/hu6c8NOG7p+G7icO14bqx4bunNOG7j+G7iWvhu4804buP4buL4buvccSpNOG7p+G7iXI04bq54buJbTThu4/hu4nhu6804bq54buJYuG7jTThu4/hu4nhu5k0w7LEqTThu6fEqTw0deG7iWrDozThu6fDueG7heG7jzThur1jxak0w7Lhuq804buP4buJw73hu4/hu4s0w7Phu4nGocSpNOG6vcSDNOG6ucO0NOG7p+G7iWk0w7nhu6HEqTTDqWLhu6c04bq5djTDssaw4bq5NOG7j+G6r8O1PjThurjhu5Hhu480deG7iWrDozThurvhu69wxKk0w7Lhuq804buzeOG6uTThur3EgzThu6XhuqvFqTThu6fhu4nhurXhu4004bun4buJ4bqt4buNPDThurnhu4ltNOG6uWPhu4804bul4buhNOG7pcWpYuG7pzw04bun4buJxKlmxak04bunZHU04bunw7nFqeG7j+G7izw0w7li4bunNOG6u8OtNOG7t+G6t+G7uTTDucOjNOG7p8OjxKk04buP4bqx4buPNMOyxKnhu4Xhu480w7rFqcOj4buPNOG6vWbhu4804bunauG7j+G7iTThu43hurHhu4/hu4s+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLDg+G7j+G7iTTDmsWpw6Phu4/hu4s04buy4bq14buPNOG6usSpaHU8NOG7t+G6szThurzhu5vhu4/hu4s04buIcnU8NMOaxanDgTThu4hydTR94buO4buL4buJaDTDg+G7j1s0w7Lhuq/hu4004bun4buJcjTDs+G7icO1w6Phu4804bq9xIM8NOG7j+G7ozThu41r4buPNOG6ueG7icO1NOG6uOG7l+G7j+G7izThu6fhu7k04bum4buO4buI4buINOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7p+G7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu43hurHEqTThu6bFqWLhu4804buIxKln4buPPDThurnhu4nDtTTDqcSpZuG7pyg04oCc4bumw7nhu69w4bq5NMOz4buJxKk0w7Lhuq/hu4004buP4buL4buJZzThur3Egzw04bun4buXxKk04bq94bqzNOG7p3fhu4/hu4s0w7Lhuq/hu4004bq54buX4buP4buLNOG7j+G7ieG6q+G7jzThurnhu4nDtTThu43hu53hu6c04buJ4bqz4buP4buLNOG6vcSpaOG7jzThu6d5NHM04bunbeG7j+G7iTTDicOi4bq5NOG7jsSp4buP4buJPDThu7NwxKk04buNduG6uTTDsuG7r+G7oeG7j+G7izTDoDQtNOG6oTThu6fDucSpaMWpNOG6veG7m+G7j+G7iy/hu6fhu4nEg+G7j+G7izThu4/hu4Xhu4804bunxKln4buPNOG7i3nEqTThu7NnNHXhu4nhu6s04buLxKnGsHU0w6nGoTThu43hu4E0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bq94buvcuG6uTThu4/hu4nEqWfFqT404buKY+G7jzQ2NOG7j+G6teG7jTThurnhu4nFqeG7uWnhu4804bulw6Phu4/hu4s0w7Lhuq/hu4004bun4buJcjTDs+G7icO1w6Phu4804bq9xIM8NOG6veG6p+G7pzThu41r4buPNOG6ueG7icO1NOG6u8O1w6Phu4/hu4k04buP4buL4buJxKlodTThu6bFqWLhu4804buIxKln4buPPDThu7NwxKk04buP4buL4bqv4bu5NOG6ueG7l+G7j+G7izThurvDo8O1NOG6veG7neG7j+G7izQ5NTU0LTRhNTU04buP4buL4buJa+G7jzThur3hu5vhu4/hu4sv4buP4buL4bqv4bu5PDThu43hu5/EqTThu6fhu4nEg+G7j+G7izThu6fhu5fEqTThu4t5xKk0NjU04bunw7nEqWjFqTThur3hu5vhu4/hu4s04buzZzThu7N3w6M04buLxKnGsHU0w6nGoTThu43hu4E04bunw7nDo+G7j+G7izThu6fDueG6t8SpNOG6ucWp4bud4bq5NOG7pcah4buP4buLPDThu7N3w6M04bq5w7Q04buN4bud4bunNHXhu4lj4buPNOG7p2rhurnhu4k0w7Lhu63hu7k04bq9aTThu6XDo8WpNOG7j+G6r+G7uTThu41zNOG6uXnDozThu4nhuq/hu4/hu4s0w7PEqeG7j+G7iTThurvDtcOj4buP4buJ4oCdPjThu6bhu4nDqsO1NMOj4buP4buJNOG6usSpaHU8NOG7p+G7iXI0w7Phu4nDtcOj4buPNOG6vcSDPDThu4/hu6M04buNa+G7jzThu6VyNOG7j+G7iWLhu6c04buzZeG7jzTDsuG6rzThurnhurfhu4/hu4k04bq54buJw6rDtTTDssOqw7U04bunw7nhu4Xhu4804buPxrDEqTThurnDo8O1NOG7ieG6r+G7j+G7izThu6fDueG6teG7jTThu43hur/hu6c8NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s0w7Phu4nEqTThur3DtDw04bq94bubNMOp4bq3w7U04buJ4budNOG7p8O5w6Phu4/hu4s0w6lsNOG6ueG7icO1NOG7p+G7iXI04bq9xIM04bq54buJbTTDsuG6rzThu6VyxKk04bq74bqr4bu5NOG7p+G7iXfhu4/hu4s0w7rFqWLhu480w7rFqcOj4buP4buJNMOp4bur4buP4buLPjThu7Jk4bu5NOG7j+G7heG7jzw04buP4buLxanhu7k04buJxKlp4buNNMOyxanhu5fhu480w7lr4buP4buJNMO5ZHU04buP4buJ4buv4buP4buLNOG6veG6r+G7j+G7iTThurnhu4lidTThu4/hu4lk4buPNOG6vWk04bq5w7Q04bq54buJxrDhu6c04bunxKln4buPNOG7p2rhurnhu4k04bq5w7R1Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bumw7nhurfEqTTDsuG7keG7j+G7izThu7NnNOG7j+G7i+G7iWc0w7Lhuq/hu4004bq9xIM04bu34buHNOG6ueG7icO1NOG6uOG7l+G7j+G7izThu6fhu7k04bum4buO4buI4buINOG7psO5xanhu4/hu4s04buOw6Phu408NOG7t+G6szThu6bhuqvhu4804bumw7nhu69x4buP4buLNH3hu6fhu4lsNOG7t+G6szThu47hu4vhu4nEqTThu6Thu6Hhu49bPDTDo+G7j+G7iTTDmsWp4bqv4buP4buLNOG7suG6teG7jzRV4buJw7Xhu4/hu4s8NOG7t+G6szThu7bFqeG6q+G7jzTDksOjw7U8NOG7icWp4bu5aOG7jzThu4zhu69x4buP4buLNOG6tuG7j+G7izR94bq8xKlo4buPNMOJxKnhu4Xhu49bPDThurnhu4nDtTTDqcSpZuG7pyg04oCc4buycjThurnhu4nhu5vhu4/hu4s04bun4buXxKk0w7Lhuq/hu400w7nFqeG7neG7j+G7izw04bq94buX4buP4buLNOG6ucO14buPPDThu4/hu4Xhu4804bun4buJxanhu53hurk04buJ4budNOG7j+G7i+G7icOow7U+NOG7iMSpaOG7jzThu6fhurHEqTThu43hu5/EqTThu6fhu4nEg+G7j+G7izThu6fhu5fEqTThu4t5xKk04buzZzThurnhu4nDtTThu4vEqcOjNOG6vWvhu4/hu4k0Njc0LTQ2ODThu6fDucSpaMWpNOG6veG7m+G7j+G7izThu4/FqeG7l8SpNGE04bq5w7Xhu4804bq14buPNOG7ieG7k+G6uT404bum4buXxKk04bq7eDThu6dq4buP4buJNMOy4bqv4buNNOG6vcSDNOG7p+G7ieG7heG7jTThu43hu53hu6c04buz4bqvxKk04buP4bq14buNNMO54bubxKk04bq54buJxanhu7lp4buPNOG7j+G7i+G7iWc+NOG7puG7iXI04bu34buHNOG6vcSDNOG7p+G7ieG7r3Hhu4/hu4s04bu3xanhu7nhu4Xhu480deG7ieG6t8SpNMOy4bqv4buNNOG7s8SpaOG6uTThu6fDueG7heG7jzThu4/GsMSpNOG6ucOjw7U8NOG6vWzDozThu4lr4buP4buJNOG7icSpaeG7jTThu6fDuXM8NOG6u8OtNOG7jcOi4bq5NOG6ucSD4bq5NMOpaOG7j+G7iTThu4/hu4vhu4lnNOG7j+G7i+G7icSpaHU+NOG7juG7ieG7gTThu6fhu4lrNOG7qTThu6fDo8SpNOG7j+G7iXbhurk04bq9Y8WpPDTDs+G7icO0NOG7p+G7iXM0w6lzxKk0w7Phu4nDtMSpPDTDqeG7q8SpPDThu6fEqWbhu4/hu4s04bub4buPPDThu4/huqfhu4/hu4s04bun4buJazThur3EgzThu7PhurXhu4/hu4s04buz4bqvw7U04buP4buL4buvccSpPDTDqWPhu4004bq7ZHU8NOG7t+G6q+G7uTThu7fEg+G7pzThurnhu4nhuqvhu4804bunw6Phu7k8NOG7p+G7iWThu4004bq54buJajThu6fDueG7r3Lhu6c04buP4buL4bqzNOG7icO14bqn4bq5NMOpbDThur3EgzTDueG7ocSpPDThu4/hu4vFqeG7uTThu4nEqWnhu4004bq9ZuG7jzThu6dq4buP4buJNOG7jeG6seG7j+G7i+KAnT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIsOT4buJ4buX4buP4buLNOG6ueG7iW004bq5w7Q04bun4buJcjTDs+G7icO1w6Phu4804bq9xIM8NOG6veG6p+G7pzThu41r4buPNOG7j+G7ieG7rzTDo+G7j+G7iTThurrEqWh1NOG7icOj4bu5NMOj4buP4buJNFXhu4nDteG7j+G7izR14buJ4bq3xKk0w7Lhuq/hu4004buzxKlo4bq5NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buN4buXxKk04bunw7nhu69x4buP4buLNOG7s2Lhu6c04buz4bq3PDThu4/huqfhu4/hu4s04buP4buJ4buT4bq5NOG7s+G6rzThur3GocSpNOG7jeG6p+G7pzThu7NwxKk04buP4buJxKlnxak04buP4buLxanhu7k04buJxKlp4buNNMO5a+G7j+G7iTTDuWR1NOG7jeG6rzThu4nhuq/hu4/hu4s04buP4buL4buJa+G7jzTDssOjw7U04bq94bud4buP4buLNMOz4buJxIPhurk04bq9w6Phu4/hu4s0w7Lhuq/hu4004buzxKlo4bq5NOG7p+G6scSpNOG6ucSD4bq5NOG7jeG7mTThur3EgzThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu4804bunbeG7j+G7iTThur1nxak04bq5w7Q04bq54buJxanhu4/hu4s04buna+G7j+G7iTThurnhurfhu4/hu4k+NOG7jOG7n8SpNOG7j+G7i+G7r3HEqTThu43hu53hu6c04buJw7Xhuq/hu4804bq54bq34buP4buJPDThu4/hu4nhu6/hu4/hu4s04bq9xKlp4buNNOG6ueG7icWp4buP4buLNOG6ueG7scOjNOG7ieG7kzThur1nxak0w7Phu4nDtDTDs+G7ieG6teG7jzThu7NnNMOzxKnhu4/hu4k04bunZjw04buP4buF4buPNOG6ueG7iWJ1NOG7j+G7iWThu4804bq9xIPhu4/hu4k04bq94bujxKk04bq9aTThurnDtDThu4124bq5NOG7p+G7icWpNOG7j+G7iWR1NOG6ucOjw7U8NOG7p8O5w6Phu4/hu4s04bunw7nhurfEqTThurnFqeG7neG6uTThu6XGoeG7j+G7iz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3DquG7jSJd4bul4bunw7nDteG7j+G7iyLhu6Z5NOG7s8O14buP4buLNOG7s2s04bq9xINdL+G7peG7p8O5w7Xhu4/hu4siXS/DquG7jSJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG6vOG6szThurnDtDThu4/hu4nEqWfFqTThu6fDo8SpNOG7j+G6seG7jzThurtl4buPNOG6vWbhu4804bq54buJZuG7pzThu4/hu4vhu69xxKk0w7LEqeG7heG7jzTDusWpw6Phu4804bq9ZuG7jzThu4/hu4vhu4lnNOG6vcSDPDThu4/hu4nhu6804buz4burNOG7s8SpaOG6uTThu7fhurfhu7k0w7nDozThu7Phuq/DtTThu4/hu4vhuq/hu7k0N8OgLTgtNzU3NjThu6fhurHEqTTDs+G7icWpNOG7s3jhurk0w7Phu4nDo8SpNOG7p+G7icSD4bq5NOG6vcSDNHM0w6nhurfhu480VcO14buT4buP4buLPDThu7fhurM0VeG7icawNOG7juG7i+G7icSp4buF4buNNH3DmsWpw6Phu4804buIw7TDo1s0w7Lhuq/hu400NjThu4/hu4vhu69xxKk04bun4buJxKlo4bunNOG7jeG6seG7j+G7izTDsuG6rzTDo+G7j+G7iTThu4jDteG6r+G7j+G7izThu7LhurXhu4804buMPjR9OGE04bunxanhu6PEqVs0w7rFqeG7hTRzNOG7t+G6szThu6bhu4nEqWjFqTThu7Lhu600feG7puG7icSpaMWpNOG7iMO0w6NbKTThu4nDo+G7uTThu6fhurHEqTThu43hu5k04bq9xIM04bq84bqxxKk0w5Lhuqvhu408NOG7t+G6szThu6bDueG7r3Hhu4/hu4s0w5Lhuqvhu400feG7p+G7iWw04bu34bqzNOG7juG7i+G7icSpNOG7pOG7oeG7j1s04buz4bqvw7U04bq9Y8WpNOG7p+G7icSD4buP4buLNMOhLTc1NzY8NOG7j+G6seG7jzThu4/hu4nhuqvhu4804buO4buLxanhu7nDreG7jzThu7LhurXhu4804bumPjR9OOG6oTThu6fFqeG7o8SpWzw04bun4buJ4buX4buPNOG7jsSp4buP4buJNOG7pOG7oeG7jzw04bu34bqzNOG7psO54buvceG7j+G7izTDkuG6q+G7jTThu6d5NOG7s8O14buP4buLNOG7p+G6scSpNOG6ueG7ieG7nz4+PjThurzEqWfFqTThur3Eg+G7j+G7izThu4/DtMSpPDThu6XDo8WpNMOz4buJxKk04bq9aTThu7fhurfhu7k0w7nDozThurnEg+G6uTThu7Phu6s04bunw6PEqTThu4/hurHhu480w7LDo8O1NOG6veG7neG7j+G7izThu4vhuqvhu7k04bq54buJZuG7pzThu4/hu4vhu69xxKk8NOG6vWk04bunw7nEg+G7j+G7iTThurfhu4/hu4k04buJ4buvc+G7j+G7izThur1m4buPNOG7p+G7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu4nEqWjFqTThu7Phuq80xanhu7k04bunauG7jzThurnhu7HDozThurvDtcOj4buP4buJNOG7j+G7i+G7icSpaHU8NOG6ueG7ieG7sTThu6V5NOG6u+G7q+G7j+G7izTDssOjw7U04bq94bud4buP4buLNOG7p+G7ieG7r3Hhu4/hu4s04bun4buJ4buZw6M04bun4buJxalk4buPNOG7s3DEqTThu4vEqcOjNOG6vWvhu4/hu4k04buP4bqx4buPNOG7j+G7ieG6q+G7jzThur1pNMOp4bupNOG6vcOidTThu6fhu4nEqWjhu6c04buJ4bqxxKk0w6nhuqXhu4/hu4s04buN4bud4bunNMOz4buJw7Xhurfhu4804bunxKln4buPNMOyw7U04buzxKlo4bq5NOG7iWTFqTThu6V4NOG6ueG7reG7j+G7izThu4/hu4nhu680w7Phu4nDouG6uTR14buJ4bur4bq5NMOz4buJw7Q0w7Phu4nhurXhu4804bunw7nhu69w4bq5NOG7jcOi4bunPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bq6ZcWpNOG7i2Phu4804buN4bud4bunNOG7j+G6teG7jTThu6fDueG7l8SpNMO6xanDozTDs2k04bundzThu7Phu6s04bunw6PEqTThu4/hurHhu480czThu43hu5k04bq9xIM04bq84bqxxKk0w5Lhuqvhu4004bq54buvcHU04bq9xKk04buP4buL4buvccSpNOG6ueG7ieG7m+G7j+G7izw04bq54buJbDThu4jhu5s04bum4buJbDThu6Y+PDThu6fhu4nhu5fhu4804buOxKnhu4/hu4k04buk4buh4buPPDThu7fhurM04bumw7nhu69x4buP4buLNMOS4bqr4buNNOG7s2Xhu4804bq54buJ4buvw6M04buJZuG7pzTDqeG6r+G7j+G7izThu4nDteG6r+G7j+G7izw04bq9w6PFqTThur1w4buPPjTDk+G6v8O1NOG7p8Oj4bu5NMSDw7U0w7LDo8WpNOG7icOjxKk04buJ4bqv4buP4buLNOG7j+G7r3Dhurk04buNw6Lhu6c8NOG7i8Sp4buT4buP4buLNOG6ueG7iWw04bq54buJxanDozThu7fDtOG7pyg04oCc4bq44buJ4bub4buP4buLNOG7p+G7l8SpNMOy4bqvNOG7p+G7iXI04bq9xIM04buLxKnhu5nEqTThurnhu7HDozTDsuG6r+G7j+G7izThu7Phuq804bq5w7Q04bun4buJ4bqr4buNNOG7j8Sp4buF4buPNMOy4bqv4buNNOG7p+G7iXI04bu34buHNOG6vcSDPDThu4/hu6M04buNa+G7jzThu4nhu6Hhu480NjU04buP4bq14buNPjTDk+G7icSpNOG7jXDEqTThu4/hu4vhu4nDqjTDo+G7j+G7iTTDqWw04bunw6PEqTThu4/hurHhu488NOG7p+G7l8SpNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7p8Sp4buPNOG6vcO0NMOy4bqvNOG7pXg04bun4buJZOG7pzw04bq54buJbTThur1m4buPNMOz4buJxKk04buN4buTxKk04buP4buL4buvccSpNOG6veG7r8OjNMOj4buP4buJNOG7s2c+Pj7igJ0+NOG7pnc04buP4buL4bqv4bu5NOG6ueG7ieG7m+G7j+G7izThurnhu4lm4bunPDThu4vEg+G7j+G7iTThu4/huqfhu4/hu4s04bunw7nhu6s04bq54bud4bunNOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTThur3DqDThu4/huqfhu4/hu4s0w7Lhu4Xhu4804buzw6PEqTThurnhu4lsPjThurxpNOG6ucO0NOG7p8SpZ+G7jzTDssO1NOG6ueG7icO1NDc04bq5w7Xhu4804bunw7nDo8SpNOG6teG7jzThu4nhu5Phurk04buz4bqvNOG7jeG7gTThurnhu4nhu5vhu4/hu4s04bunxanhu6PEqTThuqE1PDThurnhu4lsNOG7p2Lhu6c04bun4bq3PDTDqeG7r+G7oeG7jzThurnhu4nhurfEqTTDqeG6peG7j+G7izThu4/hu4vhu4lnNOG6ueG7ieG6seG7uTThurnhu4lyNOG6ueG6tzThu4nDo8SpNMOpxanhu6PEqTThu6fDucO14buP4buLNOG7j+G7i+G6r+G7uT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG6vMSDNOG7j8awxKk04bq54buJw7U04buP4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jzThu4/hu4vhu4nDqMO1NOG6ueG7ieG6v+G7jzThurnhu6Hhu4004buNw6Phu4/hu4k0xIPDtTThu7Phuq804bq54buJxanhu7lo4buPNOG7ieG7k+G6uTThu4nhuq/hu4/hu4k04bq54buxw6M04bq5w7Xhu4804bq5xIPEqT404buO4buJ4buv4buP4buLNOG7j8O0NOG6ueG7reG7j+G7izTDsmLhu7k04bq9xKk04buP4buJxKlnxak04bun4buJdjw04bunw7nDteG7j+G7izThur3DtDThu6V4NOG7jWLhu6c04buNxIPhu6c0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s0w6nDo8O1NOG7i8SpcTTDsmLhu7k0w7LhurHEqTThur3hu69y4bq5NMOy4bqvNOG7jeG6seG7j+G7izThu4/hu4vhu69xxKk+NOG6umXFqTTDqcSpZuG7pzThu4/hu4vhu4lnNOG6vcSDNOKAnMOp4bqx4bq5NOG7j+G7ieG7rzThu7Phu5fEqeKAnTThu4/hu4nhu6/hu4/hu4s04buzazThu43EqWbhu4/hu4s04bq54buh4buNPDThu43Do+G7j+G7iTTEg8O1PDThu4/hu4nDveG7j+G7izR14buJxak04bq9xIM04buzZeG7jzThurnhu4lidTThu4/hu4lk4buPNOG7jeG7r8WpNOG7pcSp4buP4buJPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4PFqeG7p+G7icO1w7kzIsOJ4bqvxKk04buz4bqvNOG6t+G7j+G7iSg04buMxKnhu4/hu4k0w5JBXS91Ig==

Bài và ảnh: Minh Lý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]