(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ là đảng viên gương mẫu, ông Mai Đức Hạnh Hạnh (thôn Hiển Vinh, xã Quang Lộc, Hậu Lộc) còn là người tiên phong trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình.
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bqnUUI/4bugKULDk+G7oFBCT1lC4bueKeG7tMWo4bueQuG7pk464bq0L+G7oETDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThu4Phu47hu4DDkuG6qsOC4buL4bugVsWo4bueQsOT4bugVELhu6Thu4JC4buMRsWo4bueQl1Q4buYxahC4bueKeG7tMWo4bueQuG7pk46xIJCVsWo4bueQsSp4buAUELhuqs8w5NC4buD4buExajhu6BC4buD4buExajhu6BC4bq2P+G7oFbFqELhu4NQ4buaxahC4burUMWo4bugxIJCIEdC4bujOuG7gMWo4bueQuG7iVnDk8SCQuG7g0w6QuG7iVnDk+G6skLDk+G7qsWoQuG7pOG7gkLFqOG7ninhu7hQQj9Q4buYxahCJOG7oMavxajhu55CPyrGr8Wo4bueQl1QxqDDk0Ik4bug4buGP0I/KlDhu5rFqELDmVDFqOG7oEI/4buUQuG7oFlC4bueUOG7gELhu4xSxajhu6Dhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQsOT4buk4buAJibhu7fhuqpQ4bqt4buOxag/4buOKuG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqoiUMOSP+G7oOG6okLDikNDJCDDg0Lhu6Dhu45Q4bue4bugP+G6okLhurhFRSQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkERFL0Thur7hurzDkkTEkEVE4bq8w4nhurw/w4rDiUNF4bq64bukQ+G6rsOaJOG7nuG6oCrhu7fDiUNF4bqqQuG7gOG7pD/hu7fhuqrhuqdRQj/hu6ApQsOT4bugUEJPWULhu54p4bu0xajhu55C4bumTjrhuqpCIlDDkj/hu6Dhu7fhuqrDikND4bqqQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bu34bqq4bq4RUXhuqpCL8OC4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuq3hu4AkP1DGr8Wo4bqqw4LDssWo4bueQsSp4buAUELhuqs8w5NC4buD4buExajhu6BCXVDFqOG7oELDkntC4buMKUDDk0LFqOG7oEzFqELhuqfDjcWo4bueQsOZ4bug4buOxahCw5Mh4buAQuG6p+G7gMWoQuG6reG7oEokQuG7oOG7gsWo4bugQuG6q0bFqOG7nkJPWUI/VMWo4bugQnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu4Phu6jhu4Dhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQsOT4buk4buAJibhu7fhuqpQ4bqt4buOxag/4buOKuG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqoiUMOSP+G7oOG6okLDikNDJCDDg0Lhu6Dhu45Q4bue4bugP+G6okLhurhFRSQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkERFL0Thur7hurzDksOJRERDxJBDRT9ERERDw4nhu6RD4bquw5ok4bue4bqgKuG7t+G6uOG6ukXhuqpC4buA4bukP+G7t+G6quG6p1FCP+G7oClCw5Phu6BQQk9ZQuG7ninhu7TFqOG7nkLhu6ZOOuG6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6qsOKQ0PhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrhurhFReG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDgsOyxajhu55C4buD4buExajhu6BCw5Moxajhu55Cw5Phu4bFqEJPWUIgR0LDmVDhu5rhu6ZCPyrhu4BCxajhu57hu65CIOG7qOG7puG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7q+G7tlBCw5Mp4bu0xajhu55CXVNC4buk4buCQuG6q0bFqOG7nkIhMEJdUOG7mMWoxIJC4bqnUUI/4bugKULhuq3hu6BQQk9ZQj/hu6BWxajEgkJWxajhu55C4bukOlbFqELhu54p4bu0xajhu55C4bumTjrEgkLhu4xQQuG7jEs6Qj8qxq/FqOG7nkLhu6bhu7BQQuG7oMav4buEP0Lhu4xZxajhu57EgkLDk+G7oEokQuG7oOG7gsWo4bugQj9XP0LDk+G7hsOTQsOT4bugIUI/Kinhu7TFqOG7nsSCQuG7jCnhu7jFqOG7nkLhu6RXUELDkyHhu4BC4bqrRsWo4buexIJCw5Phu6BRxajhu6BCJuG7hsOT4bugQiThu6Dhu4YkQuG7pDpMP0LDkyHhu4BCauG7oOG7gkLFqCnhu7bDk8SCQuG7pDpWxahC4buk4buCQsWo4bueKeG7uFBCPyo6MOG7lsWoQuG7jFBCxajhu6Bbxajhu55CP+G7oFbFqOG7nkLhu4xQxqAkQj9Rw5Phu6BCw5N7w5Phuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Jq4buexq/hu4JQQl1QxqDDk0Ik4bug4buGP0I/KlDhu5rFqELDmVDFqOG7oEI/4buUQuG7nlDhu4BC4buMUsWo4bugxIJCVsWo4bueQj/hu6Ap4bu4xajhu55CIDow4buYxahCP1Lhu6ZC4bugUOG7mjrEgkLhu6RJxajhu55Cxajhu57hu6Dhu45CMULDmVDhu5TFqMSCQsWo4bueOjDGoMWoQl3hu7DFqOG7nkLDkyHhu4BCxajhu6Bbxajhu55C4buMRsWo4bueQl1Q4buYxajEgkIlOkvFqELDk+G7oDvFqOG7nkLhu4zhu5pC4bueUEZQQiU6MOG7lD9Cw5nhu6BNxahCPyop4bu0xajhu57EgkLDmVMkQj/hu6Dhu7hQQsWo4bugW8Wo4bueQuG7psSoOkI/4bugOk7FqMSCQl0p4bu2xajhu55C4bumScOT4bquQsOyxajhu55C4bukOlbFqELhu4wpQMOTQuG7puG7sFBCxajhu54p4bu4UEI/UMWoQj8pI8Wo4buexIJCIOG7juG7pkLhu6Thu4JCw5NLOkLFqFdQQsOTIeG7gEJq4bugxKjFqELDksSoxahCXeG7tlBCw5Phu6BRxajhu6BCJTow4buWxahC4buMU+G7gEIk4bugKeG7tMWo4bue4bquQuG7q+G7tlBCJntC4buM4buoxajhu55C4bue4buoJELDkyHhu4BCVsWo4buexIJCP+G7oFbFqELhu4NQ4buaxahC4burUMWo4bugQl1Qxajhu6BCw5J7QuG7pOG7gkI/4bugVsWoQuG7jEs6Qj9Q4buYxahCw5Mh4buAQiBHQl3hu5ZC4buMUcOT4bugQmpwxKlCw5lQ4buaOkLhu6ZOOkLFqEjhu6ZCxJBDROG6vuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uEVFJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQREUvROG6vuG6vMOSw4lEREPDiUTDiT/DiUNF4bq4w4rhu6RD4bquw5ok4bue4bqgKuG7t0XDisOK4bqqQuG7gOG7pD/hu7fhuqrhuqdRQj/hu6ApQsOT4bugUEJPWULhu54p4bu0xajhu55C4bumTjrhuqpCIlDDkj/hu6Dhu7fhuqrDikND4bqqQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bu34bqq4bq4RUXhuqpCL8OC4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuq3hu4AkP1DGr8Wo4bqqw4Lhuq3hu4bFqEJPWUIgR0LDkyzFqOG7nkJWxajhu55C4buD4buExajhu6BCXeG7gkLhu4xGxajhu55CXVDhu5jFqEI/Ksavxajhu55CP+G7oFbFqEI/KuG7gMavQuG7jMOdUELDk1bFqOG7nkJdUMagw5Phuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LDssWo4bueQsOT4bugxq9CT1Dhu5Q/xIJCPyrGr8Wo4bueQsOT4buGw5NCTzrDnVBCJlDFqOG7oELhu6DGr+G7hD9C4bqt4bugUEJPWUJWxajhu55C4bukOlbFqELhu6RYxajhu55C4bue4bugw5UkQsOT4buGw5NCw5Phu6Ap4bu0xajhu55CPypSxajhu6DEgkJdUMagw5NCw5NLxahCPypQ4buaxahCw5nhu6Dhu4BQQuG7jOG7mkLDk+G7hsWoQk9ZxIJC4buMRsWo4bueQl1Q4buYxahCPyrGr8Wo4bueQj/hu6BWxahC4bugUOG7mjrEgkLFqEnhu6ZCKuG7rkJd4buCQsOTLMWo4bueQsWo4bug4buAOkI/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQj9XP+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6rVbFqOG7nkI/4buGw5NCIEdC4bugWVBC4bug4buo4buAQsOTIeG7gEI/4bugVsWoQuG7pDpWxahC4buMKUDDk0JWxajhu55CJTrhu4DFqEI/xKjhu6bhuq5C4bqr4buUxahCxajhu4AwQlbFqOG7nkLhu4xHQsOZ4buYOkLhu57hu7BQQsOTxq/FqELhu47hu6ZCIOG7gEIlOuG7mEJdTMWoQuG7jFnFqOG7nkIhxajhu55C4bugWULhu4wpQMOTQj/DncWo4bueQiZXQj9Q4buWxahCPyrhu5jFqEJFQj80QuG7jFjFqOG7nuG6rkLDssWo4bueQsOTKMWo4bueQj86MOG7mMWoQj8qOjDhu5bFqEJdTMWoQuG7jFnFqOG7nkLDk8avxahC4buO4bumQj8qxq/FqOG7nkI/4bugVsWoQuG7jFBCIDpKP0LDmeG7oE06QuG7pOG7gMavQuG7jFnFqOG7nsSCQsOT4buGw5NC4bugWUIgxKgwQsOSe8Wo4bueQuG7plZC4bugUsWo4bugQj8q4buAxajhu55CPyrhu4RQxIJCw5Phu6BUxajhu6BCPyrhu4DFqOG7nkLhu4wp4bu4xajhu55C4buk4buCxajhu55Cxajhu57hu65CIOG7qOG7pkIm4buEw5Phu6BCJuG7ksSCQsOZ4bug4buAxajhu55CPyrhu4DFqOG7nuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ+G6vCQgw4NC4bug4buOUOG7nuG7oD/huqJC4bq6Q+G6uCQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkERFL8SQxJBDw5JERMSQReG6vMSQxJA/4bq8w4nDieG6uuG7pOG6vC1Q4bum4buA4bue4buOLeG6uEPDiURF4bq44bq64bq+4bquw5ok4bue4bqqQuG7gOG7pD/hu7fhuqrhuqdRQj/hu6ApQsOT4bugUEJPWULhu54p4bu0xajhu55C4bumTjrhuqpCIlDDkj/hu6Dhu7fhuqrDikPhurzhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrhurpD4bq44bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOCw7LFqOG7nkLhu4Phu4TFqOG7oEIk4bugSsWoQsOZ4bugI1BCw5Phu6BQQibhu5BCxahQ4buW4bumQl06UELDmeG7oFBC4buMKUDDk0LFqOG7oEzFqELhuqfDjcWo4bueQsOZ4bug4buOxahCw5Mh4buAQuG6p+G6reG7g0LhuqtGxajhu55CT1lCP1TFqOG7oOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7q+G7tlBCxajhu6Bbxajhu55C4buM4buoxajhu55C4bue4buoJELDkyHhu4BC4bumUsWo4bugxIJCVsWo4bueQsSp4buAUELhuqs8w5NC4buD4buExajhu6BC4buMR0LFqOG7oFDhu5Y6QuG7pEvFqELhu4wpQMOTQsWo4bugTMWoQuG7h1BKMELDmeG7oOG7jsWoQsOTIeG7gEIgR0Jd4buCQuG7oDowxqDFqOG6rkJqSOG7pkLEkEPEkENCVsWo4bueQl1Qxajhu6BCw5J7QuG7jClAw5NCxajhu6BMxahC4bqnw43FqOG7nkLDmeG7oOG7jsWoQsOTIeG7gELhuqfhu4DFqELhuq3hu6BKJELhu6Dhu4LFqOG7oELhuqtGxajhu55CT1lCP1TFqOG7oEJdUkLDk+G7qEI/4bug4buCxajhu6BCP1HDk+G7oEI/UOG7mDpCT1Dhu5o6Qj8qxq/FqOG7nkLDk1bFqOG7nkI/4buGw5NCIMSoMELDknvFqOG7nkLhuqtGxajhu55CXeG7gkI/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQsWo4bugUMag4bumQl0uQiThu6Dhu4Y/Qj8qUOG7msWoQsOZUMWo4bugQj/hu5RCLUIgR0Lhu6BZUMSCQk9Gxq9C4buMRuG7pkIlOlfDk0Ik4bug4buqxajhu55CLULhu4DFqELFqFDFqOG7oELhu55Q4buAUELhu4zGr+G7hMWoQsSQQ0ThurgtxJBDxJBD4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiQ2Oj/hu6DGryrhuqrDguG6p0bGr0Jw4bug4buAxajhu6DhurQvJMOC

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]